KI PASE LA …

(LAVI ENN KONTRADIXION)

01. PLI RED KI SA, TOM SEK!
Kan li ti ne, mama-papa,
Granper-granmer, tantinn-tonton,
Fier-exite kouma tekwa
Ti kriye for: “Tansion-tansion!
Ramas zot poul. Tikok lor baz!”
Tikok ti enn gran debrouyar
Dan lakour kouma dan lakaz;
Parfwa ti mem enpe vantar.
Sirtou kan koz moralite
Pli red ki li, pli pir ki li
Rode partou pa pou gagne.
Me so mama ti bien konpran
Ki tifi pa enteres li;
Li prefer enn lot deroulman.

02. TIGIT FER BOUKOU
Dan mo vilaz, Baprrebap fer
Boukou ravaz, boukou laryaz;
Tigit kone, boukou tapaz
Met paryaz ek kraz langrenaz.
Bann Baprrebap boukou fezer
Depi ki Narenndra Modi
Dan leparaz fann lapipi,
Fer bann fasis gijigiji.
Aster ansien reflex rasis
Ar so zimo, nouvo rasis,
Pe kas bout-bout nou larkansiel,
Trangle bann zwazo Samarel.
Petite France, Little India
Pe masakre nou douniya.

03. KAN PLANT PIYANTER …
Rasis Tilafrans, rasis Hinndoutva,
Organiz ‘nou bann’ pou manz ar ‘bannla’;
Toulede zot sir zot ena rezon
Bril rasinn verminn, fini ar demon.
Rasis Tilafrans rev bote Pari;
Rasis Hinndoutva prefer ches Modi.
Sakenn sir so pwen ki lotla modi,
Ki aksion violan Bondie pou beni.
Dan toulede kan personn pa rapel
Zot tou zot zanfan nou Mama Later,
Zanfan tou kiltir, zanfan tou kouler
Ki finn sign lalians ar lank larkansiel.
Zot tou finn bliye kan plant piyanter
Zame pa pou gagn enn zoli parter.

04. MISIE LOZIK SIYANTIFIK
Misie Lozik Siyantifik
Fier so kasket akademik.
Lespri bizen pran tou pouvwar
Pou tengn fanal Prens Marenwar.
Siperstision ek emosion,
Tou santiman ek entwision
Zot enn baraz protez gonaz,
Blok lalimier vre leritaz.
Misie Lozik Siyantifik
Ki mepriz panse diferan
Finn gagn enn sok ar so zanfan
Ki pans kote metafizik.
Olie rod larezon servo
Zot prefer larezon kardio.

05. ENN SEL LAVERITE?
Dokter Fos ek fos dokter ankonfli;
Toulede kwar zot mesaze bondie.
Dokter Fos, siyantifik proklame,
Disip Hipokrat, kwar dan farmasi,
Finn fer so lalians ar farmasetik;
Dokter Nanar, li, kwar dan Titalber,
Kwar dan pas diber, servis simitier.
De gran mesaze, exper dan mazik.
Sakenn so sekre. Me aswar dan nwar
Dokter Fos dimann so konplis Nanar
Soulaz so douler; Nanar sipliy Fos
Donn li enn daway parski zot de dos.
Enn sans letansa, laba dan Lazi,
Ansien ek modern donn nouvo lavi.

06. NORMAL, PA NORMAL
Pier, Pol, Zak zot kwar dan normalite;
Seki diferan dezekilibre.
Zot kontan sikann seki lot manier,
Ki li andikap, kiltir ou kouler.
Pier, Pol, Zak zot sir, si to pa parey
Savedir to plas li dan enn lotpey.
To lenz lot manier? To lang bien-bien drol?
To bondie bizar? To plas dan lazol.
Me si zot get bien zot sir pou konpran
Ki dan ‘pa-normal’ ena gran sanzman,
Ena devlopman, ena kreation,
Inovasion ek gran transformasion.
Ki li ‘Ton Einstein, ki li ‘Ton Pablo,
Zame pa pou dir ‘pa-normal’ lalo.

07. MAHAKOUYONER
Dan mo ti vilaz ena enn ti grap
Gran zeni, misie ek madam yap-yap.
Zot bann diksioner ansiklopedik
Depi alfabetik ziska zizik.
Okenn konesans pa kasiet mister.
Napeyna pou per! Zotmem lalimier
Ki li fonetik, ki li semantik,
Ideolozik ou teolozik.
Dan nou ti baitka, tann zis zot lavwa;
E dan lakanbiz, tann zis zot zaza.

Kan toufann lor zot, trankil zot al kot
Dokter Sansoulie, disip Titalber,
Pou gagn solision, pou remont lakot,
Retourn lor zot baz Mahakouyoner.

08. SEZON? KONTSEZON?
Tou bann lider kontsezon
Grene kouma zamalak.
Zot kapav zanfan Mamon,
Eritie exper met lak;
Zot kapav enn gro palto,
Sort dan gran institision;
Zot bataz kapav Zoro
Ki fer gob zot solision
Me enn nen pa enn zean
Ki kapav tengn enn volkan.

Pa kapav fabrik lider
Ki konpran realite,
Ki kone ki bizen fer,
Ki amenn nouvo dime.

09. PROVIDANSIEL?
Pa neseser li enn akter,
Enn gran dimoun zoli kouler;
Pa neseser li enn atlet,
Mix kouma Mister Morisies,
Lekor-figir Mis Morisies;
Pa neseser li met bavet,
Stetoskop otour likou,
Partou-partou zoli bizou.

Kan gran toufann pe fer ravaz,
Enn vre lider lev so latet
-Pa bien bizen enn labraget-
Parski li pa veyer tonbaz.
Li enn dimoun providansiel:
Lipie ater, latet osiel.

10. APRANN GETE
Dan vilaz kot mo reste
Tou dimoun exper dan tou.
Peyna nanye misterye
Pou zot servo paspartou.
Kifer ena pov ek ris?
Parski bann pov tro pares;
Parski bann ris pa bann fes
Ki perdi letan dan vis;
Parski Bondie rekonpans
Seki pa per fer zefor
E li pini tou bann zans
Ki fer erer, ki antor.

Me personn pa’le trouv kler:
Dominer pe fer piner.

11. PIE LONTAN
Dan Goudlenns mil nef san senkant
Ti ena trwa pie manifik
Ki ti pe mark mo krwasans lant
Dan mo lespas zeografik.
Lakrwaze boukie banane
Montre sime lakrwaze zak
Ki amenn mwa kot badamie
Dan sant vilaz kot laboutik.
Sa bann pie la ti donn lonbraz,
Donn nouritir bann zanimo,
Anons sezon san letalaz
E ranz lakaz pou bann zwazo.
Bann pie finn donn zot plas beton
Ki zordi gouvern ar baton.

12. PIE ZORDI
Dan Rozil senk Edwinn Itie
-lontan ti apel Lale Mang-
Ti’ena boukou pie fri ek fler.
Laplipar nepli la aster:
Baraz banbou ki nouri tang
Finn sed so plas kouma bann pie.
Pie zavoka, bann pie banann
Ek pie leksi finn tom anpann.
Enn sans ena de sirvivan:
Pie bred mouroum ek enn pie mang
Ki pe fer fas dezord imen.
Olie nou zwe nou rol gardien
Nou prefer touy karo vavang,
Viol lanatir pou gagn larzan.

13. PREDATER OUSA PROTEKTER
Kifer nou’nn mal lir liv sakre?
Li kler ki nou Gran Kreater
Ti kont lor nou entelizans
Pou protez so gran kreasion.
Tou zanimo ek tou pwason
Ti bizen viv dan zot ezans
Si nou ti kwar rol protekter
Olie pans plis nou lentere.
Nou parey kouma Lisifer,
Gayar, malen, mari fezer,
Ki rod pran plas so kreater;
Bliye devwar enn protekter,
Pou vinn esklav foli-grander.
Protekter finn vinn predater.

14. KI VINN AVAN?
Bizen sanz mantalite
Si nou’le amenn sanzman.
Non do ta! Amenn sanzman,
Lerla sanz mantalite.
Bizen donn ledikasion
Si nou’le gagn devlopman.
Non do ta! Fer devlopman
Si to’le ledikasion.
Nou bouzfix, nou tourn anron;
Dan diskision nou gagn bon,
Dan zaza bliye aksion.
Ki vinn avan, ki apre?
Poul avan, dizef apre?
Dizef avan, poul apre?

15. NOU KI MARI!
Parski nou entelizan,
Parski nou siyantifik
Nou kwar nou’ena tou bann drwa
Lor seki pa kouma nou.
Nou gagn drwa partou pers trou,
Partou nou met nou lalwa,
Enpoz partou nou lozik
Parski nou kwar nou zean.
Pa kouma nou? Zot sovaz!
Lafore bar nou gete?
Servi bouldozer, met plat!
Zanimo pe fer ravaz?
Ponp pwazon, fer zot boure!
Zot rezenbe? Repons: kat.

16. OTODEFANS
Parski nou for nou fer fezer.
Nou fer fezer parski nou’ena
Zarm atomik, zarm jabolik.
Nou lafors fer nou satanik;
Bondie Paysa donn nou tou drwa
Sem laterer dan tou leker.
Letansa, pov-pov bachara,
Nou’nn bliye net ki ti kouto
Kapav koup enn gro ziromon.
Bann kreatir ki viv dan bwa,
Zot ‘si zot ena zot marto
Pou kraz latet nouvo demon.
Zis ar enn ti viris mortel,
Zot fer Goliat desann bretel.

17. KIFER EKRIR?
Bann imen ansien, lor parwa lakav,
Ti servi desen ek detrwa kouler
Pou fer nou rapel zot ti ekziste.
Pa pou lot rezon mwa mo grifone
Detrwa tiparol san gran epeser
Pou dir mo ti la. Kapav, pa kapav?
Me kikfwa personn pa anvi kone!
Kikfwa personn pa pou enterese!
Tou gran predater, enn zour disparet.
Kouma dinozor, imen pou fini.
Robo programe pa enterese
Ar ritm ek ar rim ki kontan sante;
Ar nou santiman, zot fer satini.
Mo sir zot pou dir bann imen tro bet.

04.10.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.