KATHA-UPANISHAD AN MORISIEN – 1

OUPANISHAD
(BANN LESON VEDIK)

UPANISHADS
AN MORISIEN

TRADIXION KOMINIKATIF

par DEV VIRAHSAWMY

TEX-SOURS: THE UPANISHADS, TRANSLATED BY SWAMI PARAMANANDA, http://www.vivekananda.net/PDFBooks/The_Upanishads.pdf
©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

OUPANISHAD-KATHA
(JALOG FILOZOFIK)

PREMIE EK DEZIEM PARTI


SANTE LAPE

O Lespri Siprem, protez nou toulede, profeser ek zelev. Axepte nou devosion. Donn nou kouraz. Fer nou letid ekler nou lespri. Amenn lape parmi nou.     OM! LAPE! LAPE! LAPE!


PREMIE PARTI

1
Vajasrava ki ti pe rod rekonpans ar Bondie, ti ofer tou so dibien dan pouja Viswajit. So garson ti apel Nachiketas.
2
Kan ti pe partaz parrsadi, lafwa ti rant dan leker Nachiketas ki malgre so zenn laz ti panse:
3
Sa bann vas la zot bann karkas pre pou mor. Seki ofer sa kouma sakrifis pe pran sime maler.
4
Li dir so papa: Papa-Papa, ar kisannla to pou donn mwa? Li repet so kestion detrwa fwa. So papa reponn: Mo pou zet twa dan lebra Lamor.
5
Nachiketas ti reflesi: Parmi zelev mo papa, momem premie me si konpar mwa ar lezot mo pa katar me zis mwayen. Ki Papa pou gagne ler li met mwa dan pale Yama (Lamor)?
6
Anou get ennkou seki ti viv avan ek seki pe viv zordi. Bann mortel zot kouma lagren ki mor ek rene apre.
7
Enn envite sakre, li kouma enn laflam ki rant dan nou lakaz. Pou tengn sa laflam la, bizen fer sakrifis e donn parrsadi. Be Vaivaswata, amenn dilo.
8
Si enn envite sakre res san manze dan lakaz enn bachara, sa pov jab la so lespwar, anbision, repitasion, bon axion, zanfan ek dibien pou tom dan dilo, pou fini net.
9
Yama ti dir: O Envite sakre! Onorab envite! Mo salie twa. Parski to finn res trwa zour san manze dan mo lakaz, dimann mwa trwa kiksoz, O Onorab Envite respekte.
10
Nachiketas ti dir so panse: Fer ki mo papa, Gotama, aret pran traka pou mwa. Fer so koler kont mwa fonn e met lape dan so leker. Fer li ouver so lebra pou akeyir mwa ler to retourn mwa kot mwa. O Lamor, sa se mo premie reket.
11
Yama reponn: Mo pou fer to papa kontan twa kouma avan. Li pou dormi anpe e li pa pou sap lor kal ler li retrouv twa.
12
Nachiketas azoute: Dan rwayom Bondie lafreyer pa ekziste parski to pa laba; vieyes pa fer per. Kan lafen, laswaf ek sagren finn chal, res zis lazwa.
13
To konn bien, O Lamor, sakrifis dife ki ouver laport paradi. Dir mwa, ki ena foul lafwa ek lesperans, vremem bann ki dan rwayom Bondie pa pou konn lamor zame? Si wi, samem mo deziem dezir.
14
Yama ti reponn: Mo bien konn sa dife ki ouver laport paradi. Ekout mwa bien. Samem sime pou gagn tou seki volapenn gagne. Samem lasours Gran Biennet.
15
Yama lerla dir li ki sakrifis-dife, samem koumansman tou; ki bizen e kouma enstal zot pou ranz otel sakre. Nachiketas repet parker tou seki ti pe dir li. Lerla Lamor ti satisfe e ti dir:
16
Ala enn lot kado: Dife-sakrifis aster pou apel ‘Nachiketas’. Mo pou osi met enn harr larkansiel otour to likou.
17
Seki fer sakrifis-dife Nachiketa trwa fwa, dan linite ar Trwa – mama, papa, profeser -, e ki fer so trwa devwar fondamantal – etidie Veda, fer sakrifis e donn sarite – li pou transand nesans ek lamor. Seki konn ador dife lalimier, ki finn sorti dan vant bon dimoun e ki konsian ekzistans Li, sa dimoun la pou konn lape eternel.
18
Seki metriz trwa kalite dife Nachiketa e ki fer sakrifis-dife Nachiketa ar trwa kalite konesans, ki finn kas lasenn lamor e ki ploy sagren, sa dimoun la pou rant dan rwayom Bondie.
19
Nachiketas, se to dife ki ouver laport paradi e sa se to deziem don. Sa dife la pou sarye to nom pou toultan. Ki to trwaziem reket?
20
Nachiketas ti reponn: Ki ariv dimoun apre lamor? Ena kwar li kontinie ekziste, ena, non. Dir mwa seki mo bizen kone. Samem mo trwaziem reket.
21
Yama ti reponn: Mem bann pli gran rishi pa ti sir lor la. Pa fasil ditou. Dimann enn lot. Pa obliz mwa reponn.
22
Nachiketas ti reponn: O Lamor, to pe dir ki mem bann gran lespri ti ena dout e pa fasil konpran. Peyna to segon dan profeser. Mo pa kwar kapav ranplas sa reket la.
23
Yama ti dir li: Dimann mwa zanfan ek tizanfan ki pou viv 100 an; dimann toutsort kalite dibien; dimann enn extra long lavi.
24
Si to axepte ranplas sa reket la par enn lot, mo donn twa rises, pouvwar ek maja.
25
Enposib vinn posib. Fam, jalsa, nisa kalite lor kouler pou vinn to repa kotidien. Pa dimann nanye lor lamor.
26
Nachiketas reponn: Mo pa’le gonaz ki zoli-exitan me ki vinn lapousier vit. Mo pa’le tamasa, wachiwala ek jalsa-douniya.
27
Dibien enn perttan. Lamor balye tou. To’le nou met nou desten dan to lame? Akord mwa mo trwaziem reket.
28
Ki sa bourrbak ki finn koste ar imortalite e ki finn konpran ki bote ek zwisans zot tengn lor vites, pou al rod enn long lavi jalsa-tamasa?
29
O Lamor, dir mwa ki arive apre lamor. Sa ki mo anvi kone. Nanye pa enportan apart sa.

OUPANISHAD-KATHA
DEZIEM PARTI

1
Yama ti dir: Seki bon se enn zafer e seki nisa-diwana-mastana li enn lot zafer. Sa de la zot ena obzektif diferan me toulede kapav amar nou. Li korek si kikenn swazir seki bon. Seki swazir nisa-diwana-mastana, li finn fini rant dan ganndol.
2
Bon ek lotla koste ar nou; enn dimoun eklere li etidie ek analiz toulede avan deside; seki eklere prefer seki bon me gopia swazir nisa-diwana-mastana ki lekor done.
3
Nachiketas, to enn gran malen, enn dimoun bien rezonab-responsab ki tourn so ledo ar nisa-diwana-mastana. To finn refiz seki dimoun lager pou gagne.
4
Ignorans ek sazes zot de extrem opoze. Mo kwar Nachiketas pe rod sazes parski giling-giling, madigra ek fanfrelis pa detourn so latansion.
5
Bann gopia ki kas poz dan ignorans me ki kwar zot bann terib, bann mahakalipa. Rezilta: zot fer koustik dan karo pikan kouma aveg dirize par aveg.
6
Leternel zame Li montre figir divan lizie bachara ki manitize par fos lalimier roupi. Pou li zis paysa ki valab. Akoz sa li rant net dan mo pano.
7
Bien tigit tann Li e konpran Li. Li, koumadir, pe koz dan vid. Kan enn profeser extra, li bizen zelev extra ki dizer konesans ki pe donn li.
8
Kan joukal deklar profeser, zelev res dan nwarte e bann mo pa kapav fer nou dekouver nou Nam, nou prop profon. Pou nou konn nou profon Noumem, nou bizen enn bon profeser e pa ena lot sime.
9
Mo bon matlo, pa kapav dekouver nou Nam – nou profon noumem – ar enn pake koze, ar zimnastik entelektiel; zis enn bon profeser kapav fer nou trouv Lalimier. Nachiketas, to finn fini ariv lor top; to finn dekouver Laverite. Dan lavi bizen plis dimoun kouma twa.
10
Trezor materyel li efemer e li pa posib mont lor lesel glason pou al dan lesiel. Dife-Sakrifis Nachiketa finn fabrike ar seki perisab, li paret eternel me li ‘si li pou zwenn.
11
Mo zenn matlo, to finn aprann boukou kiksoz: satisfaxion dezir, soubasman liniver, benefis ki gagne ar ritiel, dekouvert nouvo lemonn, seki merit admirasion ets. Me parski to lespri eklere, to finn rezet seki siperfli ar fermte.
12
Enn dimoun eklere par profonder meditasion lor so prop Atma, so Nam pir, kone ki Lasours Tou, ki pa vizib e ki dan profonder innaksesib, Limem Bondie. Sa dimoun eklere la li libere parski li finn reysi kas lasenn kontantman ek sagren.
13
Enn imen ki finn bien konpran sa e ki kapav fer diferans ant so li vizib ek so Li profon, gout veritab lazwa parski li pe bengn dan Lasours Lazwa. Nachiketas, twa to finn reysi sa.
14
Nachiketas dimann Yama: Ki ete Sa ki ni li verti ni li vis; ni li koz ni li efe, ni li pase ni li fitir? Ki li ete sa?
15
Yama ti reponn: Pli gran valer dan Veda ki tou letid proklame, ki bann vre devo rode atraver abstinans ek partaz se, e pa ena lot, Om.
16
Sa mo la li sakre, li Siprem. Seki konn sa mo la gagn tou seki li anvi.
17
Samem pli gran soubasman. Seki realiz sa, li rant net dan Sakre.
18
Nou nam peyna koumansman, peyna lafen. Li pa sorti dan nanye e nanye pa sorti dan li. Li ti toultan la; Li toultan la e Li pou toultan la. Li pa konn lamor.
19
Li pa konn touye ni Li gagn touye.
20
Nou nam li pli rapid ki rapid, pli gran ki gran; Li dan profon tou kreatir. Zis seki libere, pa konn ni dezir ni sagren, ki ena lape dan lekor ek dan lespri, zis sa bannla ki kapav kontanple bote ek laglwar nou nam.
21
Mem asize, Gran Li vwayaz partou; mem dormi, Li al partou. Kisannla apart mwa ena pouvwar pou kone ki sa Bondie la, li dan lazwa e pa dan lazwa anmemtan?
22
Enn dimoun eklere ki kone ki dan profon so lekor mortel ena laflam imortel ki pli for ki tou malgre li envizib, sa dimoun la zame li pou mosad ek tris.
23
Letid bann liv sakre pa kapav dir nou ki Bondie ete. Ni nou lentelizans, ni lansengnman kapav fer nou trouv MAHA-ATMA; nou pou trouv Li selman si Li desid pou revel limem ar nou.
24
Seki pe bengn dan lemal, ki pa pe kapav kontrol so dezir, ki pa konn kalm ek serenite, zame li pa pou trouv Bondie mem si li lir mil liv.
25
Alor kisannla kapav kone kot Bondie ete? Lafors lespri, lafors lekor e mem lamor zot enn badinaz pou Li.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.