KAROUSEL ENFERNAL

Kovid pe dir nou viv enn lot manier;
Aret pran Bondie pou zero depo
Ek lanatir pou lamone kontan.
Nou tou bizen fer kouma bann lontan
Ki pa ti gaspiy later ek dilo,
De kado Bondie pou viv dan boner.

Me malsans pou nou, laplipar dimoun
Prefer vertiz dan so gran karousel
Ki tourn, tourn, tourn, tourn kouma enn toupi
Akout fwet lor nay dan zwisans zordi.
Dan kraz enn montagn ena gro profi,
Dan fouy bann tinel pou tir lenerzi
Ki lerla servi pou roul karousel
Ena bel maja pou detrwa dimoun.

Roulman enfernal karousel biznes
Fer nou voltize, anpes nou trouv kler
E lerla zwisans trouv leternite
Dan fraksion segonn enn kout desarze.

Kan nou tourn anron, nou trouv mem zafer
E sa anpes nou konpran nou enn fes.

15.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.