KARAY SO

(pou Gerard Sullivan)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Dan Balaklava, voun dan marekaz
Finn tir so sapo, kabos so ledo,
Bes so latet net pou dir namaste
Mazeste beton ar kasket lapay.
Lao dan lezer avion tou kouler
Pe fer lake pou debark konnteyner
Ranpli ar vakans nisa ekzotik,
San bliye masaz nisa erotik.
Laba dan dilo kargo konteyner
Fouy mama-lamer, desarz so pwazon
Dan matris lavi ler lizie kaylous,
Zorey pa tande finn tourn zot ledo.
P.I.B pe kas pake, klos lesiel,
Dezel Pol-Nor.
Karay so!

Tae! Nouvo lespas, nouvo resours!
Alala bel-bel devlopman!
Fini resesion, fini enflasion!

Karay so!
Glason finn klose!

******

Parvati pe anter so zanfan;
Seki dan so vant bien malad;
So mari, Bramma, anba later;
Enn mem maladi finn koken
Lavi enn fami.
Pourtan ti dir li protez so fami!
Fam pa gagn drwa dir non;
Parvati sede pou gagn lape
Me olie lape pe gagn lamor,
Enn deryer lot.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Vila delix pou foulous dideor,
Pa fer nanye si mal-gagne;
Teren golf; zarden exo-erotik;
Sekirite elektro-elektronik;
Pa bizen gardien kanpman,
Ni servant maf;
Job spesialize pou spesialis nisa.
Laba dan vilaz Jamila
Lafontenn koul sek;
Later pel-pele deklar fayit;
Manze dideor tarde pou vini;
Tibaba pe fen.
Karay so!

******

Morisia ledan pouri,
Exper dan fel CPE,
Fer sourir kari-ledan,
Sey kont zetwal dan lesiel,
ABBA! (Pa per gagn poro)
So ABC pa depas D,
Fer koumadir E.
Profeser Liniversite
Bat tanbour sixe,
Kalite iniversel.
Tapaz tanbour touf zenosid kiltirel.
Karay so!
Glason finn klose!

******

Pie mang fleri dan liver;
Divan glase bril so dime;
Flanbwayan larg petal rouz
Avan so fey ver ouver.
Mama-Later gagn kongolo;
Nepli kone kan met triko;
Gagn so-fre; tranble-transpire.
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

******

Kanpagn anti-kapot pe donn bal.
Bann disip Moralite +++
Pe tap plen, gagn li bonn.
Abstinans zot dir.
Fidelite zot dir;
Virzinite avan maryaz
Sel solision valab.
Virzinite ziska lamor
Plis meyer
Zot dir, zot dir, zot dir.
Pa pran mexinn kan ou malad, fer lapriyer;
Pa met elmet anka axidan, lalimier Lesiel
Garanti sekirite;
Kan siklonn bate, lapli fwete
Li gat nasion rod protexion;
Li natirel lor de zenou, kontanple natirel.
Si maladi pe touye;
Si lepidemi pe masakre
Pa dezespere.
Bondie pe zis teste landirans bann ki finn aste
Biye-aleretour dan paradi.
Bann ki viv dan pese bizen pey zot pese.
Alelouya! Soubann Allah! Shannti Om!
Si granparan par milie
Pe okip tizanfan orfelen;
Si simitier pa gagn letan repoze;
Si zanfan an abandon;
Si poubel refiz nouri vant vid;
Si, si, si …
Pa fer nanye
Pourvi ki peroke liv sakre,
Ki’nn bliye metafor,
Fer Bondie kontan ar resitasion par ker.
Karay so!

******

Tambi ek Sami, de kamarad depi ti lekol,
Ti kouma simiz ek kalson.
Paran deside servi Ti-Devi
Kouma kal pou fann dibwa ande.
Tambi sede.
Sami kit pei,
Al refer lavi
Lot kote dilo.
Paran kontan.
Finn kas lasenn pese-bisagn.
Moralite sov.
Sami swazir pou pike pou bliye;
Tambi swazir pou bate pou bliye.
Sami tas dan lak;
Overdoz liber li pou leternite;
Tambi touf Devi,
Met pandi ar sari so ennmi.
Trwa mama pe plore,
Personn pa tande,
Pa’le tande
Parski lotorite King Falous
Finn prezerve;
Moralite sov, dezord organize sov;
Pelmel vadire sov;
Routinn san konpran kontrol tabisman.

Karay so!
Glason finn klose!

******

Tambi ek Sami ti de bieneme
Ki ti fer lamour pa kouma lezot;
Mawlana, Pandit, Monsenier, Paster
Dekret zot lalwa: Tou seki refiz
Swiv kanal routinn bizen anpandan
Par mem enstriman ki fer mekrean.

Karay so, karay so, karay so;
Mem glason, mem glason, pe gagn klos;
Pe brile, krepite.
Pol-Nor zalou Sahara.

******

Lolita, Patita, Evita
Finn zwenn tase.
Finn ramas zot kadav dan kanal dilo sal.
Bon dimoun pe dir bien bon pou zot.
Zot viv dan pese!
Vann marsandiz pou aste marsandiz.
Zot finn vann zot dinite olie fer travay onet.
Bondie finn pini zot.
Me …
Kisannla aste zot marsandiz?
Bon madam so misie, so garson, so frer, so kouzen?
Kifer finn touy zot?
Kisannla finn touy zot?
Bon madam so misie, so garson, so frer, so kouzen?
Pa ti pou bon donn zot protexion?
Chekep medikal?
Legalize?
NON, NON, NON,
Lavwa bon dimoun par milion
Sakouy lesiel ek later,
Fer zetwal grene,
Sounami partou.
Zezi dir Marie-Madeleine:
Karay so, baba!

******

Vie demokrasi dan dixioner King Foulous
Finn deroul so roulo net;
Finn montre so ti zoli me sirtou so gro vilen.
Ti pogne ramas tou, lamas deryer midi;
Gous-Foulous kontrol tou, Lesperans dan baydoum;
Toupoumwa dirize, Dir-Mersi pe nwaye.
Finn ler pou rod lot: Demokrasi Egalite
Dan travay, dan lakaz, dan vilaz kouma lavil.

SINON?
Karay kontinie sofe, dilwil brile.
Nou dal pa pou kwi.

******

Bann Midam Konntou,
Plim tranpe dan lank Foulous,
Dan polank Falous,
Fer longanis ar nou lespri.
Zoli lekritir mo dir ou! Mem pa tro konpran
Gagn bon pou lir. Zoli koutplim!
Wi, mo dakor; akoz bannla nou dan pens.
Bann sal Zangarna! Payen! Zanfan Satan!
Akoz zotmem glason pe gagn klos;
Dilo finn pran dife.

******

Dezespwar!
Zanfan dan nwar
Finn perdi pie;
Finn perdi sime.
Fanor fer vantar;
Grannwar deklar far;
Tetar fer kwar li bote rar.
Dezespwar!
Karay so!
Glason finn klose,
Finn fini pran dife.

Kifer pa dezespere?

Pa bliye zanfan, dan letan lontan
Enn baba ti ne dan vant enn zennfi
Ki ti kapav per konsekans trazik.
Me Mama-Kouraz ti akous Lesperans.

Pa bliye bien avan letan lontan
Li ti sarye montagn pou sap lavi;
Fekla dan dezer li ti tann Lavwa.

Pa bliye zanfan, zame bliye sa.
Ler li ti kone so ler ti vini
Ar enn bout dipen ek enn koup diven
Li ti konsakre enn nouvo desten.

ASE PLORE!

Karay so?
Glason pe brile?
Vie lemonn dan leral?

Anou konstrir enn lot
Kot lamour-pran-kont
Pou donn lavi enn nouvo gou.

Soley Shakti Youg pe leve;
Lalimier Emaniel lor baz.
Ale zanfan nou trap lame;
Nou sant ansam Lamour-Pran-Kont.

24.12.06

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.