KAN TI DETAY ENPORTAN

Nou get esansiel, li bien kontan dir;
Detay bar gete, anpes nou trouv kler.
Si rod lipou poul, zafer la vinn pir;
Olie lalimier, nou trouv tou traver.
Esansiel ouver laport paradi
Tandik ki detay pouri nou lavi;
Esansiel donn nou progre, devlopman;
Letansa detay pe fann so pikan.

Me pa bliye ki Gita pe dir nou:
Nanye pa ekziste san so kontrer.
Esansiel enn zour pou vinn lapousier;
Lerla detay ki pou ena bon gou.
Li boukou pli bon ki nou gard balans
Ant de kontrer pou anpes avalans.

21.09.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.