KAN RAVANN SONN MAF

(pou Serge Lebrasse ek Cyril Ramdoo)

[Serge Lebrasse ek Cyril Ramdoo finn amenn enn gran kontribision dan devlopman nou kiltir poetik ek mizikal. Zordi avan koumans enn ti rekey sante satirik, mo anvi dir zot mersi parski sa 2 zean la finn ed mwa pou dekouver bote mo lang maternel. 12.07.2020]

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

NOT LOR GRAFI

Si dan grafi Franse ena let silansie kouma <e> final dan ‘boire’, ‘heure’, ‘guerre’ ets., dan grafi Morisien peyna let silansie: ‘ser’ (expensive) ek ‘sere’ (tight); ‘las’ (loose) ek ‘lase’ (shoelace) etc.
Dan grafi Franse <s> ou <t> li souvan silansie: ‘bas’, ‘bat’, ‘las’, ‘bout’ etc. Dan grafi Morisien <s> ek <t> final zot pa silansie: ‘ba’ (kiss); ‘Bas!’ (Ase!); ‘bat’ (pingpong bat); ‘la’ (here); ‘las’ (loose) etc.
Parey pou <r> dan ‘chanter’ ousa ‘manger’. An Morisien <r> pa silansie: ‘manze’ (food); ‘manzer’ (eater); sante (song); ‘santer’ (singer) etc.
Pou endik nazalizasion enn vwayel, nou koste <n> ar li: <a> vinn <an> (ban, dan, fanfan); <o> vinn <on> (bon, don, fon, gon); <e> vinn <en> (ben, den, fen, gen, len, nen).
Vwayel nazal + n donn: bann, kann, pann, zann; bonn, donn, konn, zonn; denn, genn, penn, renn ets.

MAJAKARRO

01. O SARASWATI!

O Saraswati, Shakti artistik,
Ed enn ti poet, enn latet pikpik,
Kontinie sime trase par lezot
Kan prezize ti pe zwe boul kaskot.
Ravann finn mouye, triyang finn rouye;
Difil lagitar finn dezakorde.
Sof sa ravann la; akord lagitar;
Azout jal, dolok; met lagam sitar.

Fines satirik, elegans diksion,
Respe reg bazik dan inovasion
Finn rant dan ganndol sime san zefor
E repetision aster fer fanor.
Ravann finn mouye, triyang finn rouye;
Difil lagitar finn dezakorde.
Sof sa ravann la; akord lagitar;
Azout jal, dolok; met lagam sitar.

O Saraswati, akord bann difil,
Fer Madam Ezenn ek so trwa zennfi
Pous froder maryaz ar koudme Cyril
Pou ki nou kiltir aret santi pi.
Ravann finn mouye, triyang finn rouye;
Difil lagitar finn dezakorde.
Sof sa ravann la; akord lagitar;
Azout jal, dolok; met lagam sitar.

02. TOU PE VINN TOKTOK

Zot finn ras tou bann pie dan bor dilo
Pou plant filao, pie dilo koko.
Aster bann pwason pa kone kouma
Pou okip baba lor lakot laba.
Zot kwar ki zot tou tigit pli piti
Ki nou Kreater ki’nn kre liniver.
Ar Mama-Later zot fer kichiri,
Ar nou latmosfer zot fer lever per.

Zot pe plant beton dan plas ziromon,
Vers koltar bouyant lor pie patison.
Aster papiyon ek bann mous-dimiel
Oblize al rod enn lot kwen lesiel.
Zot kwar ki zot tou tigit pli piti
Ki nou Kreater ki’nn kre liniver.
Ar Mama-Later zot fer kichiri,
Ar nou latmosfer zot fer lever per.

Oter bann labank depas Samarel;
Groser bann kofor defons Sitadel.
Aster peyna plas pou zozo-mayok,
Ni tanbalakok; tou pe vinn toktok.
Zot kwar ki zot tou tigit pli piti
Ki nou Kreater ki’nn kre liniver.
Ar Mama-Later zot fer kichiri,
Ar nou latmosfer zot fer lever per.

03. KI PARTAZE TO PE KOZE?

Kan bann tex sakre dir nou partaze
Lor vites nou tourn paz pou pa trouve
E lerla for-for nou pres nou mesaz:
“Lesenier dir nou pa fer gaspiyaz!”
Parol bondie dir bizen ramase;
Anpes bangoler gaspiy barrakat.
Kan nou ramase nou anpes pese
Grat ledo maler, ris nou dan piez kat.

Kaptann tabisman, lotel ek biro
Dir so bann chokrra, dan balye karo
Ki ena darrma, pa dan letalaz.
“Lesenier dir nou pa fer gaspiyaz!”
Parol bondie dir bizen ramase;
Anpes bangoler gaspiy barrakat.
Kan nou ramase nou anpes pese
Grat ledo maler, ris nou dan piez kat.

Gran pret politik ek ekonomik,
Tartif ek serif zot servi mem trik
Pou fer piyaz met paryaz ar piyaz.
“Lesenier dir nou pa fer gaspiyaz!”
Parol bondie dir bizen ramase;
Anpes bangoler gaspiy barrakat.
Kan nou ramase nou anpes pese
Grat ledo maler, ris nou dan piez kat.

04. KI PLI GRAN NISA?

Ki pli gran boner ki enn gran kofor
Plen ar dolar, jaman, larzan ek lor?
Ki pli gran boner alafen konte
Res ankor trezor pa’nkor azoute?
Ki pli gran nisa, ayo do mama,
Ki enn kofor plen ar lias biye ver!
Ki pli gran zwisans, dan nou douniya,
Ki enn tapisri biye tou kouler!

Lamour, lamitie – fer mwa gagn noze –
Se lespri satan pou touy seki vre.
Dan lespri bondie se prosperite
Ki priyorite, pa zot simagre.
Ki pli gran nisa, ayo do mama,
Ki enn kofor plen ar lias biye ver!
Ki pli gran zwisans, dan nou douniya,
Ki enn tapisri biye tou kouler!

Lamour-liberte lakle paradi?
To latet pa bon! Kot to met roupi?
Ideolozi bon pou bann gomon;
Ekout levanzil dapre Sen Mamon!
Ki pli gran nisa, ayo do mama,
Ki enn kofor plen ar lias biye ver!
Ki pli gran zwisans, dan nou douniya,
Ki enn tapisri biye tou kouler!

05. MAJAKARRO

Bondie Kreater finn kre liniver
Pou ki bann taker, voler ek krever
Gagn nisa apar dan zwisans pasion,
Pa pou fatig nam ar obligasion.
Atansion, matlo, ena enn ta zwav
Ki deklar kone, ki fer nou esklav,
Sipaki mesaz sort karo lalo.
Sel mesaz valab se “MAJAKARRO”.

Bondie Kreater finn kre lafore
Pou ki nou kapav nouri brakonie;
Li finn plant metal, petrol ek sarbon
Anba nou later pou biznes gagn bon.
Atansion, matlo, ena enn ta zwav
Ki deklar kone, ki fer nou esklav,
Sipaki mesaz sort karo lalo.
Sel mesaz valab se “MAJAKARRO”.

Bondie Kreater finn kre losean
Peple ar pwason, nen kouma zean,
Ar resours imans pou so eritie
Kapav vinn bien ris, seki merite.
Atansion, matlo, ena enn ta zwav
Ki deklar kone, ki fer nou esklav,
Sipaki mesaz sort karo lalo.
Sel mesaz valab se “MAJAKARRO”.

LABOU MOK LAMAR

06. MO BARKA SAHEB

Mo barrka saheb, prezidan vilaz,
Zordi li pe fer mem zafer ki yer
Li ti denonse kouma gaspiyaz,
Enkonpetans ek manigans voler.
Lontan kan labou ti pe mok lamar,
Grandimoun ti pe fer zanfan riye;
Aster grandimoun finn vinn vie renar
Ki dir bann zanfan fodepa tande.

Mo barrka saheb, sef dan lekiri,
Dir bann konseye, ansien dirizan
Ti koken so plan, deklar pa pou li;
Aster pa pou’ena gaspiyaz larzan.
Lontan kan labou ti pe mok lamar,
Grandimoun ti pe fer zanfan riye;
Aster grandimoun finn vinn vie renar
Ki dir bann zanfan fodepa tande.

Mo barrka saheb, oustad sanparey,
Ena enn mazik dan so laparey.
Fer manti vinn vre, fer yer vinn dime,
Avale seki souvan li krase.
Lontan kan labou ti pe mok lamar,
Grandimoun ti pe fer zanfan riye;
Aster grandimoun finn vinn vie renar
Ki dir bann zanfan fodepa tande.

07. ETERNELMAN VIERZ

Mo vwazinn exper dan zwe sinema:
Lor fer dimoun kwar so lavi san tas
Peyna so segon dan nou douniya.
Lamar mok labou san kit okenn tras.
Zenes trap lame! Chi, chi, chi, chi, chi!
Zot pe anbrase! Chi, chi, chi, chi, chi!
Li modi pese; priye sentespri
Avan li al dan so lafarmasi.

Mo vwazinn exper servi makiyaz
Ek lenz spesial ki kouver partou;
Kan li pe marse dan sime vilaz
Personn pa pou dir li pa enn sadou.
Zenes trap lame! Chi, chi, chi, chi, chi!
Zot pe anbrase! Chi, chi, chi, chi, chi!
Li modi pese; priye sentespri
Avan li al dan so lafarmasi.

Mo vwazinn exper dan kouyonn lizie
Me fale get li dan sime lavil.
Sans mo frer Tizan, enn trannkatkorde,
Enn swar ti may li dan so lot stil.
Zenes trap lame! Chi, chi, chi, chi, chi!
Zot pe anbrase! Chi, chi, chi, chi, chi!
Li modi pese; priye sentespri
Avan li al dan so lafarmasi.

08. LALANG KI BAT FOL

Lor yapyap li for; lor zaze, akter;
Li’ena boukou liv lor so letazer,
Liv ki touzour nef, zame pa’nn ouver
Me kan li koze Sokrat mem gagn per.
Li zongle parol li’nn aprann par ker;
Souvan kontredir limem sanpoursan,
San realize li’nn fer enn erer.
Lalang ki bat fol bien enpresionan.

Li aprann par ker detrwa expresion,
Detrwa vie proverb pou donn lenpresion
Ki so konesans pa fer konsesion;
So deklarasion donn benediksion.
Li zongle parol li’nn aprann par ker;
Souvan kontredir limem sanpoursan,
San realize li’nn fer enn erer.
Lalang ki bat fol bien enpresionan.

Enn sans san atann enn ti-malelve
Dres ar li enn zour; so kravat tonbe
Fer li begeye, fer li ganase;
So lipie tranble, so kalson tranpe.
Li zongle parol li’nn aprann par ker;
Souvan kontredir limem sanpoursan,
San realize li’nn fer enn erer.
Lalang ki bat fol bien enpresionan.

09. MISTER KLINN

Sa enn gran malen, pa ditou reken.
Akoz sa dimoun ki soufer dan nwar
Kwar li Mister Klinn, lame pa ketren,
Enn liberater ki pou sov tinwar.
Pa ekout palab ki pe fann labou:
Li peyna kofor, li peyna pitay;
Zame Disik Dou pa’nn fer labous dou;
Li peyna matla, dormi lor lapay.

Pa kwar li manter; so parol senser;
Laverite koul kouma dan dalo
Sak fwa li ouver so labous zekler
Pou fer so loraz kraz tou bann salo.
Pa ekout palab ki pe fann labou:
Li peyna kofor, li peyna pitay;
Zame Disik Dou pa’nn fer labous dou;
Li peyna matla, dormi lor lapay.

Li pa kouyoner; li enn emiser,
Anvwaye Bondie pou repar ditor
Ki limanite ankor pe soufer
Akoz Zangarna ki deklar fanor.
Pa ekout palab ki pe fann labou:
Li peyna kofor, li peyna pitay;
Zame Disik Dou pa’nn fer labous dou;
Li peyna matla, dormi lor lapay.

10. FOURMI LOR MONTAGN

Tou dimoun Moris ena mem kiltir:
Zot tou trouv dan lot bann defo barbar
Me zame zot trouv zot defo ki pir.
Akoz sa nou dir “Labou mok lamar”.
Li trouv fasilman fourmi lor montagn;
Enn gro bef kot li, zame li trouve.
Li pwent so ledwa lor tou bann lakagn
Ledwa pwent lor li, sa li pa trouve.

Li fasil kritik manier nou vwazen
Me pli difisil se trouv nou kanbar
Ki, si nou get bien, ankor pli vilen.
Akoz sa nou dir “Labou mok lamar”.
Li trouv fasilman fourmi lor montagn;
Enn gro bef kot li, zame li trouve.
Li pwent so ledwa lor tou bann lakagn
Ledwa pwent lor li, sa li pa trouve.

Nou trouv tou defo dan manier koze
Dimoun ki ena diferan regar
Me nou pa konsian nou prop zezeye.
Akoz sa nou dir “Labou mok lamar”.
Li trouv fasilman fourmi lor montagn;
Enn gro bef kot li, zame li trouve.
Li pwent so ledwa lor tou bann lakagn
Ledwa pwent lor li, sa li pa trouve.

KOT MO RASINN?

11. PA BIZEN ONTE SEKI TO ETE

Nou sorti partou pou vinn viv isi,
Lor later Kreol ki nou’nn transforme;
Li enpe normal ki nou desire
Ant lavi laba ek lavi isi.
Falepa bliye orizinn imen
Dan savann laba, pei Afriken;
Migrasion toultan finn ranz destine
Tou limanite nenport ki kote.

Nou sorti partou, dan trwa kontinan,
Pou ranz nou lakaz ek nou lavenir
Dan ti lil Moris me sa pa vedir
Bizen bliye net zistwar koumansman.
Falepa bliye orizinn imen
Dan savann laba, pei Afriken;
Migrasion toultan finn ranz destine
Tou limanite nenport ki kote.

Aster nou isi lor lil fraternel
Ar enn mesaz kler pou limanite:
Nou tou nou Kreol, kiltir metise,
Ki reprezant valer iniversel.
Falepa bliye orizinn imen
Dan savann laba, pei Afriken;
Migrasion toultan finn ranz destine
Tou limanite nenport ki kote.

12. BANN ZELEV HITLER

Bann zelev Hitler zot tem favori
Se pirte zot ras e dan zot lespri
Tou lezot dimoun zot net enferyer,
Bizen efas zot lor sirfas later.
Trump, Bolsonaro ek zot ti Modi
Pe fer mem zafer ki Adolf Hitler
E dan Lil Moris bann disip Modi
Ek zot Hindutva grat ledo maler.

Imigran triker, imigran forse,
Imigran ki pe rod bouse manze
Finn travers dife pou ranz enn maray;
Aster bann fasis ki ranz kalimay.
Trump, Bolsonaro ek zot ti Modi
Pe fer mem zafer ki Adolf Hitler
E dan Lil Moris bann disip Modi
Ek zot Hindutva grat ledo maler.

Nou finn sey konstrir nasion larkansiel
Kot tou imigran gagn drwa gout dimiel.
Me aster fasis ek so frer rasis
Pe plant pie pikan dan plas kaliptis.
Trump, Bolsonaro ek zot ti Modi
Pe fer mem zafer ki Adolf Hitler
E dan Lil Moris bann disip Modi
Ek zot Hindutva grat ledo maler.

13. KI PLI ZOLI?

Ki pli zoli ki enn gref ant de fri
Ki donn nesans enn fri nouvo douser;
Ki pli zoli ki enn gref ant de fler
Ki donn nesans enn fler depas zoli?
Kan bannla pe koz prezerv seki yer,
Nou nou pe propoz fizion de kontrer
Parey kouma Shivji ek Parrvati
Fer pou donn nesans enn nouvo lavi.

Ki pli zoli ki enn gref ant kiltir
Ki donn nesans enn nouvo parrsadi
Ki fer diferans nouri lenerzi
E fer dimoun gout desten lavenir?
Kan bannla pe koz prezerv seki yer,
Nou nou pe propoz fizion de kontrer
Parey kouma Shivji ek Parrvati
Fer pou donn nesans enn nouvo lavi.

Ki pli zoli ki fizion bann kiltir
Pou fer nou tou al ver iniversel?
Ki pli zoli ki Rwayom Eternel
Ki montre sime ver enn fitir sir?
Kan bannla pe koz prezerv seki yer,
Nou nou pe propoz fizion de kontrer
Parey kouma Shivji ek Parrvati
Fer pou donn nesans enn nouvo lavi.

14. TI KOUTO KOUP GRO ZIROMON

Bann Modiwala pa dakor ar mwa
Ki enn ti pei kapav montre gran
Seki bizen fer pou gagn devlopman,
Pa lekours roupi me partaz jawa.
Enn ti gout dilo fer ver deborde;
Enn ti gren disab fer masinn bloke;
Enn ti parol dou pli for ki sermon;
Enn ti kouto koup enn gro zorimon.

Bann Modiwala refiz axepte
Ki enn tipti lang lor enn tipti lil
Ena lafors ek lenerzi fasil
Pou fer tou zanfan gagn zot dinite.
Enn ti gout dilo fer ver deborde;
Enn ti gren disab fer masinn bloke;
Enn ti parol dou pli for ki sermon;
Enn ti kouto koup enn gro zorimon.

Bann Modiwala zame pou’le kwar
Ki enn ti poem dan enn tipti liv
Par enn ti dimoun kapav refer viv
Dezir laviktwar kont rengn marenwar.
Enn ti gout dilo fer ver deborde;
Enn ti gren disab fer masinn bloke;
Enn ti parol dou pli for ki sermon;
Enn ti kouto koup enn gro zorimon.

15. SOFE RAVANN

O Saraswati, gran mersi Bondie,
Lapli finn aret mouy bann enstriman;
Ravann rekoumans ar so son frengan;
Difil lagitar ek sitar ere.
Ler finn arive pou nou sant anker
Poezi lokal ar so melodi
San okenn konplex, san okenn egrer
Parski aster nou konn nou gabari.

Dan later Kreol nou’nn plant lenerzi
Ki sorti depi trwa gran kontinan.
Zoli fri ek fler aster bien galan
Parski nou nouri enn nouvo lespri.
Ler finn arive pou nou sant anker
Poezi lokal ar so melodi
San okenn konplex, san okenn egrer
Parski aster nou konn nou gabari.

Nou’nn aret tir lay e rod lipou poul
Parski nou’nn konpran seki Gita dir,
Seki Labib dir, seki Koran dir:
Linite kontrer fer liniver koul.
Ler finn arive pou nou sant anker
Poezi lokal ar so melodi
San okenn konplex, san okenn egrer
Parski aster nou konn nou gabari.

19.07.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.