KAN ENN PIJINN VINN LINGWAFRANGKA MONDIAL

Pep Anglosaxon ek zot lang ki nou pou apel Anglosaxon ti ekziste dan Langleter depi bien avan nesans Zezi (BC) ziska anviron lan 800 AD/CE (lan 800 Nou Lepok). Erezman ena detrwa maniskri kouma ‘Beowulf’, enn poem eroik/epik, ki finn permet bann exper dekouver so gramer. Dan nou lang nasional, Morisien, lord bann mo dan enn fraz li obligatwar. Nou pran enn lekzanp: “Tifi la kontan garson la” (The girl loves the boy/ La fille aime le grason). Pa kapav dir: “la tifi garson la kontan”. Si mo sanz lord bann mo, sinifikasion pou sanze: “Garson la kontan tifi la” ek “Tifi la kontan garson la” pa vedir mem zafer. Kifer sa? Morisien li enn lang izolan. Savedir sak mo ena enn sel form. Aster anou pran enn lekzanp an Laten: “Puella amat puerum.” Li vedir, ‘tifi la kontan garson la’. Si mo sanz lord bann mo, sinifikasion pa sanze; “puerum amat puella” ou “puella puerum amat” ena mem sans/mining ki “puella amat puerum”. Kifer? Laten li enn lang enflexion. Bann mo ena plizier form: puer, puerum, pueri, puerorum, pueris. ‘Puella’ parey: puella, puellam, puellae, puellarum, puellis. Pran enn fraz SVO: size+ verb+ obze. Nom Morisien ‘garson’ li pa sanz form me mo Laten ‘puer’ li sanze si li obze verb. Li vinn ‘puerum’. So form plis enportan ki so plas dan fraz.

Anglosaxon li ti enn lang enflexion. Donk plas mo dan fraz li ti segonder. Me dan Angle modern lord mo dan fraz li fondamantal. Si deplas enn mo, mining sanze. Ekzanp: “The boy loves the girl” ek “The girl loves the boy” pa vedir mem zafer.

Bann verb Anglosaxon ti ena boukou form. Verb dan Angle modern ena maximum 5 form (eat, eats, ate, eating, eaten); minimum 3 form (cut, cuts, cutting). Gran mazorite (verb regilie) ena 4 form (jump, jumps, jumping, jumped). Dan Morisien, bann mo ena enn sel form, exepte bann verb ki fini par vwayel ‘e’ kouma ‘manze’ ki ena 2 form: ‘manze’ ek ‘manz’. ‘Mo manze kan ena’; ‘mo manz dipen’.

Kifer ek kan sa transformasion la ti koumanse? Dapre bann spesialis, pandan 9em siek ti ena enn seri evennman dan Langleter ki liye ar envazion bann Vayking. Pandan 2 siek (8em-10em) ti ena 2 pep dan Langleter e sa 2 pep la ti oblize aprann viv ansam malgre konfli militer. Se dan sa kontex la ki enn kontak/kolizion ant de pep ek zot de lang ti donn nesans enn nouvo lang. Okoumansman li ti enn pijinn, enn lang siper senp ki ti vinn enn zouti kominikasion bazik ant de pep me avek letan bann zanfan metis ti koumans koz li kouma zot lang maternel. Lerla nou dir ki pijinn la finn vinn enn lang kreol.

Pandan apepre 2 siek, William 1 (William the Conqueror) ek bann lerwa ki ti siksed li, ti enpoz Franse dan Lakour Rwayal, dan administrasion, dan lalwa, dan Legliz. Ti pe osi servi Laten. Me onivo popilasion nouvo lang la ti pe devlope e ena prev ki mem bann zanfan aristocrat ti pe koumans servi li. Lerla enn evennman spektakiler ti pez akselerater: talan ek kreativite Chaucer. Enn ekriven doue, ki konn Franse ek Laten, desid pou dir so vision artistik dan lang lepep. Mazik! Lang kreol la ti vinn lang nasional prestiz pou Langleter. Angle, lang idantite enn pep metis ti pran nom so pep. Enn nouvo sivilizasion ti lev latet.

Anmemtan ki Angle ti pe devlope dan enn parti Langleter, dan Lekos enn lot varyete Angle – ‘Angle-Ekose’ – ti pe devlope e kan ti ena enn gran mouvman politik pou kre enn rwayom-ini, Langleter-Irlann-Lekos, e ki Lerwa Lekos, James 6 ti vinn lerwa rwayom-ini la, avek so nouvo nom, James 1, Angle so reyonnman ti grandi. Me bizen osi rapel ki depi Chaucer, kreasion literer an Angle ti pe kas pake.

De gran moman dan istwar Angle se kreasion dramatik ek poetik Shakespeare e tradiksion Labib an Angle ki ti apel King James Bible. Angle ti vinn lang nasional ek ofisiel Rwayom-Ini Britanik.

Kolonizasion Britanik dan Lazi, Lafrik, Lamerik ek Lostrali ti fer lang la vinn mondial e expansion lenflians USA finn fer lang la konn enn pli gran prestiz. Dekolonizasion pa finn diminie so lenportans. Okontrer, li pe vinn lingwafrangka mondial. Get dan Lenn ki pe arrive. Leta Endien pa finn reysi enpoz Inndi partou dan Lenn me, san okenn presion, Angle finn vinn lingwafrangka Lenn e zouti par exselans kreasion literer.

Kifer sa pe arrive? Kimannyer enn lang ki ti ne ena apepre 1,200 an desela finn kapav vinn enn zouti kominikasion endispansab pou limanite? Dan Repiblik Maritim Moris, Angle res enn moter solid pou nou devlopman entegral. Kifer? PARSKI LI ENN LANG KREOL. Enn lang kreol li ena bel souples ek kapasite adaptasion. Dan Moris, mo finn devlop ek teste enn program literesi bileng Morisien-Angle ki pou permet nou gagn enn popilasion konn lir ek ekrir, dan fason fonksionel, sa de lang la.

Bann posibilite bien gran. Mank zis volonte politik.

12.02.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.