IPOKRIZI KANABIPOLITIK

Nou priye Soma e nou bwar soma
Me kan Mamon dir ki nou bizen fer,
Soma vinn tabou; larak ek taba
Pran plas kanabis dan tou minister.
Depi plis ki senkant an sa de la
Pe nouri lopital ek simitier
Mem ki nou kone ki gran frer ganja,
Anna SeBeDe, amenn lalimier.

Kifer nou prefer nouri konfizion,
Fer pa bon vinn bon, fer bon vinn pa bon?
Parski se Mamon ki tini baton.
Gran Kaptann Mamon ena so mision:
Fer so bann chokrra bwar wiski-glason
Letan ti poson mwazi dan prizon.

02.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.