HUBRIS +++

Ti’ena enn ti lil kot bann pie ebenn
Lor later fertil ek pie mangliye
Dan lamer tirkwaz ti nouri lavi.
Dodo pa ti per depoz so dizef
Lor later parski pa ti’ena lera,
Pa ti’ena mangous ki pou fer dega.

Enn aswar trazik, maler rant ansenn.
Tou bann pie tonbe pou gagn ranplase
E fer lamone rant dan kof garni.
Nouvo zanimo ek plant deklar sef;
Partou kot pase troupo bachara,
Veritab fatra, koumans fann kaka.

Zordi nou ti lil li dan gran lapenn;
Lete vinn liver; liver vinn lete;
Manze pa ena pou nouri fami.
Nouvo zenerasion sef nef ki bef
Pe fouy dan disab pou tir makacha
Ki kapav plen tenk dirizan malfra.

03.11.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.