HAMLET PAR WILLIAM SHAKESPEARE

TEX-SOURS: Cambridge School Shakespeare edite par Richard Andrews ek Rex Gibson; 1994

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

 BANN PERSONAZ

LAFAMI RWAYAL DANNMARK

Prens Hamlet

Klodious, Lerwa Dannmark, Tonton Hamlet

Zertrid, Larenn Dannmark, Mama Hamlet

Nam Lerwa Hamlet, Papa Hamlet

PALE RWAYAL DANNMARK

Polonious, Konseye Lerwa

Ofilia, Tifi Polonious

Lairtes, Garson Polonious

Renaldo, Anplwaye Polonious

Osrik

Bann Lord

Bann Nob

Bann ofisatenndent

Voltemann, Anbasader dan Norvez

Kornelious, Anbasader dan Norvez

Marselous

Barnardo

Fransisko

Solda ek santinel

Horasio, Kamarad Hamlet

Rozennkrantz, Fos kamwad, espion lerwa

Gildernstern, Fos kamwad, espion lerwa

Fortinnbras, Prens Norvez

Kapitenn dan larme Fortinnbras

Akter Prensipal

Lezot akter

Anbasader Angle

Enn maren

1e labourer simitier (Kloun 1)

2em labourer simitier (Kloun 2)

Pret dan lanterman Ofilia

Aksion pies la li deroule dan Pale Rwayal dan Elsinor

AK 1 SENN 1

Enn platform arme lor latour Sato Elsinor. Barnardo ek Fransisko, de santinel, rantre.

BARNARDO

Kisannla la?

FRANSISKO

Chombo! Reponn. Pa bouze. Twa ki twa?

BARNARDO

Viv Lerwa!

FRANSISKO

Barnardo?

BARNARDO

Limem.

FRANSISKO

Mersi matlo! To pa konn retar twa.

BARNARDO

Finn minwi pil. Al dormi Fransisko

FRANSISKO

Mersi to pans mwa. Ala fer fre la!

Mo lespri tourmante.

BARNARDO

Tou finn pas trankil?

FRANSISKO

Enn mous pa bouze.

BARNARDO

Bonswar matlo!

Si to zwenn Horasio ek Marselous,

Mo partner dan travay, dir zot fer vit.

FRANSISKO

Mo kwar zotmem sa.

Horasio ek Marselous rantre

Stop! Kisannla sa?

HORASIO

Zanfan Dannmark.

MARSELOUS

Ek serviter Lerwa.

FRANSISKO

Salam kamarad!

MARSELOUS

Salam bon solda.

Ki finn ranplas twa?

FRANSISKO

Barnardo finn relev mwa.

Mwa’al kas enn poz ! ( Fransisko sorti)

MARSELOUS

Ki lapoz Barnardo?

BARNARDO

Pa Horasio sa?

HORASIO

Kikfwa so nam.

BARNARDO

Bienveni Horasio! Twa’si Marselous!

MARSELOUS

Sa zafer la finn reparet seswar?

BARNARDO

Nanye ziska ler.

MARSELOUS

Dapre Horasio nou latet pa bon;

Li refiz aksepte seki de fwa

Finn teroriz nou lizie dan aswar.

Akoz sa mo finn dimann li vini,

Vinn veye, gete ar so prop lizie,

Si nam la reparet, e si korek

Koz ar li, dimann li kifer li la.

HORASIO

Perttan! Zefor dan vid.

BANARDO

Enpe pasians!

Letansa les nou konvenk to zorey

Ki pe refiz kwar zistwar ki nou’nn viv

De aswar aswiv.

HORASIO

OK Barnardo

Dir mwa tou tomem.

BARNARDO

Yer swar ver enn-er

Kan sa zetwal la, drwat-drwat lor latet,

Pe sem lekleraz lor parkour tropik

Kouma aster, Marselous ek momem,

Kouma laklos sone –

Nam rantre

MARSELOUS

Hen!Hen Gete! Ala li revini.

BARNARDO

Vadire nou lerwa ki finn fek mor.

MARSELOUS

To enn koko Horasio. Koz ar li.

BARNARDO

Li pa kouma Lerwa? Hen Horasio!

HORASIO

Fouf! Lafreyer angourdi mo lespri.

BARNARDO

Li ole nou koz ar li.

MARSELOUS

Dir kiksoz.

HORASIO

Ou ki ou ki trouble lape aswar?

Kifer ou finn degiz ou lamanier

Defen Samazeste Lerwa Dannmark,

Dan so larmir rwayal? Koze! Enn lord!

MARSELOUS

Li pa apresie.

BARNARDO

Ala li ale!

HORASIO

Chombo laba! Arete mo dir! Koze!

Nam sorti

MARCELOUS

Li’nn fonn e li refiz nou komann.

BARNARDO

He Horasio! To paret efare.

Tousa pa depas limazinasion?

Ki to dir matlo?

HORASIO

Mo fer serman, mo pa ti pou kwar sa

Si mo pa ti trouve, gagn prev formal,

Ar mo de lizie.

MARSELOUS

Foto lerwa non?

HORASIO

Parey kouma twa to foto tomem.

Samem armir li ti mete zour ki

Li ti demont fezer lerwa Norvez;

Mem regar kan dan gran konfrontasion

Li ti tay-tay so ennmi anmorso.

Difisil konpran!

MARSELOUS

De fwa avan, mem ler ekzakteman

Li finn pas isi opa militer.

HORASIO

Mo pa kone kouma enterpret sa

Me mo disan ape averti mwa

Ki pou’ena bel-bel tourman pli divan.

MARSELOUS

Kisannla kapav dir mwa enn zafer?

Kifer pei net finn mobilize;

Partou mem zefor e mem sirveyans;

Partou kot pase prodiksion zouti

Lager pe kas pake, absorb resours,

Fer lasemenn manz Samdi ek Dimans;

Kifer laswer aswar vinn zwenn lizour?

Kisannla kapav dir mwa?

HORASIO

Mwa mo kwar –

Anfen dapre rimer. Defen Lerwa,

Lerwa Hamlet, ki fek paret isi,

Ti relev defi Lerwa Fortinnbras,

– Dan vantar pa ti ena so segon.

Nou Lerwa Hamlet pa ti kil parad,

Manz ar vantar la, fer li manz feyaz.

Toulede ti sign enn trete dapre

Lalwa ek tradision: venker pou pran

Teritwar angaz so rival venki.

Nou lerwa viktorye ti pran so di

Parey kouma lotla ti pou fer si

Li li ti sot latet Lerwa Hamlet.

Me zenn Fortinnbras, enn latet brile,

Zenes san experyans, matirite

Finn lev enn larme vakabon-vwayou

Ki nek swiv pou lentere personel.

So plan li bien kler. Li ole repran

Par lafors seki dan diel legal

So papa ti perdi. Akoz samem

Pei pe pare pou fer fas ennmi;

Akoz samem ena bel-bel garrbarr.

BARNARDO

Ladan mem! Mo sir to ena rezon.

Li normal donk ki nam defen lerwa

Arme kont ennmi fer aparision

Parski lager la konsern li sirtou.

HORASIO

Wi, enn zafer ki fatig nou lespri.

Dan leta pwisan ki Rom ti ete,

Zis avan asasina Zil Sezar

Tou bann tom ti devide e kadav

Par tonn ti pe trenn lari vadire

Korbo finn anvayi zarden piblik;

Zetwal kras dife, laroze disan,

Explozion soler; e planet Neptinn

Ti fer losean modi dan koma.

Isi osi dan nou pei bann sign

Maler ti finn anons lagign, mofinn.

Nam retourne

Shuut! Trankil! Ala li pe revini.

Ariv ki ariv mo pou fann ar li.

Chombo twa laba! Lonbraz skelet!

Li ouver so lebra

Si to’ena lavwa, pouvwar laparol,

Koz ar mwa.

Si ena kiksoz ki mo bizen fer

Pou to gagn lape e mo gagn lagras,

Koz ar mwa.

Si to okouran soy dan lorizon

Ki kapav bare si kone davans,

Koze!

Si to finn kasiet trezor enportan

Dan fon vant later e to vinn vey li

Apre to lamor …    (Enn kok sante)

Koze! Dir ki to sekre! Marselous,

Anpes li ale!

MARSELOUS

Ki mo bizen fer? Mo servi mo lans?

HORASIO

Si bizen.

BARNARDO

Ala li la!

HORASIO

Non isi.

MARSELOUS

Li nepli la.

Nam la sorti

Nou finn fane. Nou’nn mank li direspe.

Nou violans initil finn agas li.

Li kouma ler e nou zestaz brital

Fer nou resanble bann move zokris.

BARNARDO

Li ti pe’al koze ler kok la sante.

HORASIO

Kouma enn koupab ki per konsekans

Li soke. Nou gran dimoun kontan dir

Kan kok, mesaze barlizour, sante

Bann lespri egare vit-vit retourn

Dan zot lemonn souteren dan fernwar.

Samem ki finn fek deroule isi.

MARSELOUS

Kouma kok sante, nam la fonn dan nwar.

Ena dimoun dir kan Nwel aprose

Zwazo barlizour sante toutlanwit.

Lerla movezer kasiet dan trou nwar;

Latmosfer beni pous jab ek mofinn

E ler pirifie akey lesperans.

HORASIO

Mo ‘si mo’nn tann sa me mo pa tro sir.

Eh! Get laba dan les! Lorizon kler

Ar manto laflam pe fonn laroze

Lor Montagn Signo, kolinn Samarel.

Soley pe leve. Nou kapav kas bann.

Mo panse nou bizen enform Hamlet.

Mo sir nam la pou dakor koz ar li.

Nou lamitie ek nou devwar obliz

Nou dir li tou. Ki zot dir? Zot dakor?

MARSELOUS

Dakor. Swiv mwa. Mo konn ekzakteman

Kot nou pou zwenn li zordi gramaten.

Zot sorti

AK 1 SENN 2

Dan lasal tronn Sato Elsinor. Tronpet sone. Klodious (Lerwa Dannmark), Zertrid (Larenn), Hamlet, Polonious, Lairtes, Ofilia, Voltemand, Kornelious, bann Lord , nob ek serviter rantre.

KLODIOUS

Mem si souvenir lamor nou Gran Frer

Ankor bien-bien fre dan memwar nou tou,

Mem nou ti bizen gard leker andey,

Met pavyon anbern, montre figir tris

Nou finn reysi gard enn bon lekilib

Ant larezon ek santiman normal:

Plor so lamor san bliye nou devwar.

Akoz samem nou belser yer, zordi

Nou larenn, partner egal dan pouvwar,

Finn vinn – koumadir lazwa dan tristes,

Sourir ki finn may dan tanay imid,

Maryaz karrmadi, lanterman vinndou,

Zwisans kontrole marye ar tristes –

Nou madam. Pa desizion pran tousel –

Zot tou libreman finn donn zot soutien –

Mersi! Enn problem irzan. Fortinnbras,

Prens Norvez, parski li kwar nou dan douk

Akoz lamor nou frer, parski li kwar

Pei engouvernab ek divize,

Pe met presion pou obliz nou rann li

Teritwar ki so papa ti perdi

Dan konba loyal ar defen mo frer.

Bon, ala seki nou finn deside:

Nou finn ekrir Lerwa Norvez enn let.

Samazeste ki malad pa kone

Ki so neve pe met dibri partou,

Pe fer piyaz ar rises nasional.

Mo bon Kornelious ek ou Voltemand,

Ala zot mision. Tou detayman kler

Dapre protokol. Swiv bien enstriksion.

Pa perdi letan, zafer la prese.

KORNELIOUS/ VOLTEMAND

Kan ou donn enn lord nou ekzekite.

KLODIOUS

Lor la peyna dout. Salam. Bon vwayaz.

Voltemand ek kornelious sorti

Lairtes ou tour. Ki nou kapav fer?

Ou ti koz enn swe. Dir nou ki zafer.

Si ou koz enn bon koze ar lerwa

Pa gagn drwa perdi lavwa. Ki ou’le,

Ki ou pa merite san dimande?

Latet limem pa pli pros ar leker,

Lame pa pli neseser pou labous

Ki ou papa ek nou pouvwar rwayal.

Pa per koze Lairtes.

LAIRTES

Gran Senier,

Donn mwa ou permision retourn an Frans.

Mo finn retourn Dannmark pou akonpli

Mo devwar vizavi ou kouronnman

Me aster ki mo finn fer mo devwar

Mo lespri ek mo dezir zot an Frans.

Permet mwa poz zot divan ou lipie.

KLODIOUS

Ou papa dakor? Dir mwa Polonious.

POLONIOUS

Li finn persiste ar boukou pasians

E dousma-dousma rezistans bese

Ziska kontreker mo finn dir li wi.

Votmazeste donn li ou permision.

KLODIOUS

Lairtes, trap letan kouma dwatet

E depans li bien pou ou prop dibien.

Aster mo neve Hamlet, mo garson –

HAMLET

(Ar limem)

Enpe plis fami, enpe mwens ami.

KLODIOUS

Kifer niaz ankor kouver ou lesiel?

HAMLET

Pa vre Senier, mo pe bengn dan soley.

ZERTRID

Mo garson Hamlet, kit kouler andey,

Montre lamitie pou nouvo lerwa.

Pa kapav toultan ar lizie larme

Rod memwar to papa dan lapousier.

Nou tou nou kone lamor ekziste,

Pasaz neseser ver leternite.

HAMLET

Wi, Madam, nou tou nou kone.

ZERTRID

Alor

Kifer to paret vadire mosad?

HAMLET

Paret Madam. Non. Pa paret. Mo tris.

Ayo Maman, pa zis mo manto nwar,

Kostim dey tradisionel, soupir tris,

Larm dan mo lizie, sagren lor figir

Ki dir mo tris. Wi ar tousa kapav

Fer kwar, fer vadire. Pa vadire

Madam. Mo tris. Mo pa’nn met degizman.

KLODIOUS

Li korek, nou bien apresie, Hamlet,

Ki ou dey pe plor lamor ou papa;

Me ou papa ti perdi so papa

Ki li li ti pas dan enn douk parey.

Normal seki res deryer zot bizen

Swiv koutim, fer servis demor me kan

Dey permanan pe depas kad lerla

Sa pa normal. Non, bon zom pa fer sa.

Lesiel pa beni nou obstinasion

Parski li montre imatirite,

Enpasians, lespri endisipline.

Dimoun plis ordiner zot bien kone

Ki bizen aksepte inevitab;

Opozision steril pa korek,

Li touy lesperans, fer lesiel plore.

Fer fos ar lavi, fer fos ar lamor,

Ar bon sans, ar lozik. Lamor papa

Yer, zordi, dime pe dir nou for-for:

‘Aksepte seki ete.’ Arete!

Anter ou sagren, lev lizie ver nou,

Ou papa e les lemonn tann nou bien:

Oumem eritie direk tronn Dannmark

E mo santiman paternel pou ou

Li san rezerv. Nou pa pe apresie

Ou desizion pou retourn Witennberg.

Nou pou satisfe si ou res isi

Pre ar nou leker, divan nou lizie,

Asistan prensipal, neve, garson.

ZERTRID

Oh Hamlet, pa les mwa priye dan vid;

Res ar nou, pa kit nou al Witennberg.

HAMLET

Ou dezir Madam se enn lord pou mwa.

KLODIOUS

Sa ki nou apel enn zoli repons.

Isi ou kot ou. Madam vinn ar mwa.

Hamlet so repons fer nou tou bien ge.

Anou selebre nou leker ere.

Ler nou fer enn tos, kouma kout kanon

Nou boner pou eklate dan lesiel,

Fer eko ar labous loraz. Swiv nou!

Tronpet. Zot tou apart Hamlet sorti

HAMLET

Kifer mo lekor pa vinn blok glason,

Fonn vinn dilo ki al evapore?

Kifer Lavi Permanan finn defann

Nou swiside? Bondie! Bondie! Bondie!

Lemonn finn vinn rann, rans, rasi, san gou;

Ayo mo mama! Pikan, lerb bourik

Partou. Tou finn devir anba lao!

Apenn de mwa, non, non mempa de mwa

Apre lamor enn Maha-Lerwa ki

Konpare ar sa ti enn nob Rama.

E lorla li ti ador mo mama;

Si li ti kapav li ti pou anpes

Divan mesanste sifonn so seve.

Ah Bondie! Kapav bliye? Pa kapav.

E mo mama ti kol ar li kouma

Seki pli li manze pli li gagn fen.

Apenn enn mwa! Bizen aret panse!

Fam, fam, fam, pli fos ki twa pa ena.

Soulie lanterman pa’nkor bien large

Dan so lipie ki ti pe swiv sekey

– Larm lor so lazou pa ankor bien sek;

Apenn trwa semenn – Mem enn zanimo

Ti pou res andey enpe pli lontan!

Ala li fons drwat dan lili bofrer,

Mo tonton, frer mo papa ki parey

Kouma li vadire mwa ek Herkil

– Mempa detrwa semenn! Dilo lizie

Pa’nkor sek e ala li remarye;

Lor vites li rant anba dra enses.

Malang, degoutan! Fer mwa gagn vomi!

Mo gagn maloker me bizen chomtayt.

Horasio, Marselous ek Barnardo rantre

HORASIO

Bonzour Monsenier!

HAMLET

Bonzour nob misie.

Horasio? Twa sa?

HORASIO

Momem Monsenier. Ou bon serviter.

HAMLET

Pa sa matlo me mo bon kamarad.

Ki finn fer twa kit Witennberg deryer?

Ki manier Marselous?

MARSELOUS

Korek Senier.

HAMLET

Mo kontan nou’nn zwenn. (Ar Barnardo) Korek Barnardo?

Dir mwa Horasio rezon to prezans.

HORASIO

Mo kontan kap lekol mo bon senier.

HAMLET

To pir ennmi pa gagn drwa koz koumsa.

Pa fors mo zorey ekout bann rimer

Kot Horasio zet labou lor limem.

To pa enn dramer. Aster dir kifer

To finn vinn vizit Sato Elsinor.

Avan to ale nou bizen fete.

HORASIO

Mo ti vinn pou lanterman ou papa.

HAMLET

Eh mo bon matlo, aret manz mo krann.

Dir plito to’nn vinn maryaz mo mama.

HORASIO

Deziem swiv premie preske kotakot.

HAMLET

Nou konn fer ekonomi, mo matlo.

Kari karrmadi servi dan vinndou.

Mo ti’a prefer zwenn doushmann dan lesiel

Ki get seki finn fek pase isi.

Mo papa! Koumadir li divan mwa.

HORASIO

Kotsa?

HAMLET

Dan limazinasion do ta.

HORASIO

Enn fwa mo ti trouv li. Enpresionan!

HAMLET

Sa ki apel zom. Peyna so segon.

HORASIO

Senier, mo kwar mo ti trouv li yer swar.

HAMLET

Trouv li? Kisannla?

HORASIO

Ou papa Senier.

HAMLET

To finn trouv mo papa, Lerwa Dannmark?

HORASIO

Gard ou kalm, ekout mwa atantivman.

Marselous ek Barnardo zot temwen

Sa zafer la.

HAMLET

Pa per pou dir mwa tou.

HORASIO

De aswar aswiv nou de kamarad,

Marselous ek Barnardo lor jouti,

Ler somey lamor chombo tou dan nwar,

Zot ti zwenn enn resanblans ou papa,

Net kouma limem, arme boutanbout,

Ki ti pas kot zot ar lapoz rwayal.

Trwa fwa li paret divan zot lizie

Paralize ar lafreyer entans;

Mars koste ar zot me zot pa bouze,

Zot pa dir enn mo telman zot tranble.

Ler zot finn dir mwa antout konfidans

Lor trwaziem swar mo ti akonpagn zot

Lor patrol e, pa manti, li vini

Net parey kouma dan zot deskripsion.

Mo ti konn ou papa bien. Peyna dout.

Ti limem sa!

HAMLET

Kot sa ti arive?

HORASIO

Lor platform kot nou ti degard Senier.

HAMLET

Zot ti koz ar li?

HORASIO

Wi, mwa, mo Senier.

Me li pa ti reponn. Enn kou, mo kwar,

Li ti dres so latet kouma parfwa

Nou fer kan nou pou koze me malsans

Lerlamem enn kok dres lagorz sante.

Kouma sa arive li disparet,

Fonn dan brouyar nwar.

HAMLET

Drol! Drol! Bien-bien drol!

HORASIO

Parol Senier. Samem laverite.

Nou ti panse ki li ti nou devwar

Enform ou.

HAMLET

Bien sir! Mersi. Me tousa bien-bien drol.

Zot lor jouti seswar?

MARSELOUS EK BARNARDO

Wi, mo Senier.

HAMLET

Li ti arme zot dir?

MARSELOUS EK BARNARDO

Wi, boutanbout.

HAMLET

Zot sir boutanbout?

MARSELOUS EK BARNARDO

Wi Senier mo sir.

HAMLET

Be zot pa ti trouv so figir alor.

HORASIO

So protez figir ti leve.

HAMLET

Li ti paret ankoler?

HORASIO

Pa ankoler. Plito tris.

HAMLET

So figir ti pal ousa rouz?

HORASIO

Pal pa rouz.

HAMLET

So lizie ti fixe lor zot?

HORASIO

Touletan.

HAMLET

Mo ti bizen ar zot.

HORASIO

Ou ti pou dan sok kouma nou.

HAMLET

Mo sir. Li ti res lontan?

HORASIO

Enn minit, de minit.

MARSELOUS EK BARNARDO

Pli lontan. Pli lontan.

HORASIO

Pa kan mo ti ar zot.

HAMLET

So labarb? Gri non.

HORASIO

Non. Li ti kouma ler li ti vivan,

Nwar ar detrwa bren blan parsi-parla.

HAMLET

Mo pou pas lanwit ar zot lor platform.

Kikfwa li pou revini.

HORASIO

Mwa mo sir.

HAMLET

Si nam mo papa, mo pou koz ar li

Mem si lanfer ouver so gran lagel

Pou aval mwa. Ekout sa konpagnon.

Si zot pa finn raport sa ar personn,

Mo pou apresie si zot gard silans

Lor seki finn arive e seki

Pou arive seswar. Analize

Me pa kas lakle. Salam, orevwar!

Nou zwenn aswar ant onz-er ek minwi

Lor platform.

HORASIO EK LEZOT

Kont lor nou santiman prop.

HAMLET

Mo kone mo kapav kont lor zot tou.

Zot tou eksepte Hamlet sorti

Nam mo papa arme. Ena problem.

Finn ena marday. Fernwar vini vit.

Anatandan tini-tini mo nam.

Enn zour pa enn zour, fer seki nou’le,

Krim ki nou’nn kasiet enn zour fer sirfas. (Li sorti)

AK 1 SENN 3

Dan Sato Elsinor. Enn lasam prive. Lairtes ek so ser Ofilia rantre.

LAIRTES

Mo zafer abor, mo bizen ale.

Ofilia ti-ser, pa bliye gate,

Tanzantan avoy enn ti let to frer.

Pa fer pares.

OFILIA

Kifer to per mo frer?

LAIRTES

Lor deklarasion afeksion Hamlet

Mo ena enn ti zafer pou dir twa.

Mo pa kwar li serye, solid ek ferm

Me plito emosion zenes anfler

Ki refrwadi vites zetwal filant.

Enn ti petal rouz lor pie flanbwayan

An Oktob, zoli, fre me kontsezon.

OFILIA

To kwar?

LAIRTES

Kwar mwa, mo kone ki mo dir.

Kan nou pe grandi, pa zis nou lekor

Ki grandi; nou lespri ‘si vinn pli fit.

Mo pa dir li pa kontan twa aster;

Kikfwa so leker onet ek senser.

Aster. Me pli tar kan so rol vinn kler,

Kan dezir bes latet divan devwar

So disan rwayal pou tras so sime,

Anpes li ekout santiman prive

Me fors li pran kont lentere piblik.

Lerla si li dir li bien kontan twa

To kapav kwar li parski so pouvwar

Permet li azir dan so lentere

E dan lentere pei anmemtan.

Aster mazinn to loner Ofilia

Si to les zoli koze anbet twa,

Presion pasion enpasian tourdi twa,

Ouver to trezor, briz to lavenir.

Tansion Ofilia, atansion Fifi,

Pa les so dezir lak to inosans.

Mem enn tifi pir ek prop andanze

Si li les bann zetwal pionn so bote.

Mem bann dimoun prop sali par palab.

Move moutouk manz freser nouvo fler;

Laroze gramaten bril bourzon zenn.

Akoz sa mo koko fer atansion;

Nou prop lafors kapav vinn nou febles.

OFILIA

Mo promet twa me atansion mo frer.

Pa fer fos, koz zoli-zoli koze

Lor sime pikan ki al paradi

Me pran sime zwisans ki al lanfer,

Bliye to prop konsey.

LAIRTES

Pa per mo ser.

Polonious rantre

Mo pou anretar – Ala papa la.

De orevwar, deziem benediksion;

Lasans pe sourir lor deziem salam.

POLONIOUS

To’ankor lamem Lairtes? Pa fane.

Pandan ki divan gonfle to lavwal

To pe fer lakagn. Bon vwayaz mo Gran.

Pa bliye mo bann konsey. Grav zot bien

Dan to memwar. Gard sekre to lide,

Azir kan to extra sir; frekante

Me pa fouraye. Kan to sir ki to

Kamwad li senser, amar li sere

Ar to leker ar labaka lasie

Me pa les premieveni anpwazonn

To lekzistans. Tansion! Bonavini

Pa rod lager me si to dan lager

Fer to adverser respe to grander.

Ekout lezot dir, twa pa dir nanye;

Ekout zot koze, pa dir to panse.

Napa bangole, fer extravagan;

Kan to swiv lamod pa fer madigra.

Manier abiye montre to kara

E an Frans Beta zot extra malen

Lor ziz labiyman, mizir stennding.

Ni pret lamone, ni to pran prete.

Kan pret lamone, souvan nou perdi

Pa zis lamone me kamwad osi.

Kan to pran prete, sa zafer pli sal:

To perdi kontrol lor to prop zafer.

Pa bliye res onet anver tomem

E lerla kouma lanwit swiv lizour

To pou res onet anver bann lezot.

Salam. Bondie beni twa mo garson.

LAIRTES

Ar leker tris mo dir ou orevwar.

POLONIOUS

Ale vit. To bann serviter abor.

LAIRTES

Salam Ofilia, pa bliye Fifi

Seki mo’nn dir twa.

OFILIA

Mo’nn ferm li akle

E lakle dan to lame. Orevwar.

LAIRTES

Salam. (Lairtes sorti)

POLONIOUS

Dir mwa Ofilia, ki li finn dir twa.

OFILIA

Enn ti zafer ki konsern Prens Hamlet.

POLONIOUS

Bien bon sa. Mo’si mo bizen dir twa

Seki mo’nn tande. Dapre koze la

Hamlet pe fer to letour. Mo tifi

Dapre koze la to ankouraz li.

Si sa koze la koz laverite

Mo bizen dir twa ki twa mo tifi

To pa pe konn fer respekte loner.

Ki ena vre-vre? Koz laverite.

OFILIA

Depi enpe fek li pe signal mwa

So lafeksion …

POLONIOUS

Lafeksion? To pa fol?

To koz kouma enn poupet doukiya,

Enn pov bachara goni dan latet.

Eski to kwar signal sipakiete?

OFILIA

Senier mo pa kone ki bizen kwar.

POLONIOUS

Chabas! Ekout mwa. To’ankor enn baba

Ki finn manz so boul, pran so simagre

Pou larzan kontan. Signal to lespri,

Tansion nek aval lamson ek bouson,

Lerla signal mwa enn pov ti batar.

OFILIA

Senier, li pa finn mank mwa direspe

Zame. So manier …

POLONIOUS

Manier? Dan lamanier. Pov enbesil.

OFILIA

So deklarasion Senier li fer ar

Serman solanel, parol relizie.

POLONIOUS

Wi, wi, wi, zoli lak pou may mwano.

Mo kone piti, kan disan zenes

Tourbiyone ar laraz dan latet.

Lerla – lalang peyna lezo – parol

Anler deklar monper. Ayo beti,

Emosion petar fizet alime

For-for me refrwadi net lor vites.

Apartir aster aret vann-vane,

Res dan to lasam, evit bann rapas.

Kwar mwa, Prens Hamlet li ankor bien zenn

E li ena plis liberte ki twa.

Pa ekout so serman, parol sikre,

Parol paret sakre, mo Ofilia,

Ki li servi pou met twa dan siro.

Dorenavan mo defann twa, tande,

Defann twa zwenn li ousa koz ar li.

To finn bien tann mwa? Koze Ofilia.

OFILIA

Wi, papa. (Zot sorti)

AK 1 SENN 4

Platfom Sirveyans. Hamlet, Horasio ek Marselous rantre

HAMLET

Fouf! Ala fer fre la.

HORASIO

Vadire freser la morde.

HAMLET

Ki ler la?

HORASIO

Mo kwar pre pou minwi.

MARSELOUS

Non, apre minwi.

HORASIO

Vremem! Mo pa’nn tann laklos. Preske ler

Kan nam la abitie fer so letour.

(Son tronpet ek tapaz fizi)

Ki’ete sa Senier?

HAMLET

Nou lerwa pas lanwit, devid boutey,

Manze, bwar, donn jaz e so nachannya

Dans kouma deler; ler li devid ver

Zot soufle tronpet, zot bate tanbour,

Selebre laviktwar.

HORASIO

Enn koutim sa?

HAMLET

Malerezman wi.

Me mwa ki finn ne dan sa kiltir la

Mo prefer panse ki sa koutim la

Preferab bliye net so lekzistans.

Tradision larak fer nou perdi pwen

Gat repitasion, fer lemonn bliye

Tou bann gran explwa, aksion eroik

Ki nou pei finn reysi akonpli.

Fer sagren parfwa kan enn gran dimoun

Ne ar enn defo – difisil blam li,

Li finn ne koumsa – ki kouma kanser

Fann pikan partou, depas tou bann born,

Al andeor kad ziska ki bisagn

Pran plas sanbrani. Lerla malang pi

Touf tou seki bon e lizie lemonn

Trouv zis pouritir ki fane partou.

Nam rantre

HORASIO

Senier get li laba.

HAMLET

Ah Bondie ar tou ou sen protez nou!

Eski ou lespri sen ousa dane?

Ou dan paradi ousa dan lanfer?

Eski ou sem lagign ousa lasans?

Mem si mo pa tro sir ki ou ete

Mo pou koz ar ou, apel ou Hamlet,

Lerwa, papa, Gran Dannwa. Reponn mwa.

Pa les mwa fletri lor pie ignorans.

Donn mwa enn rezon kifer ou kadav

Beni par Legliz finn kit so serkey;

Kifer tom granit liber lokater.

Ki vedir tousa? Yer anba later,

Seswar dan klerdlinn, arme pou lager

Ou sem laterer e nou letansa

Nou paralize, lespri angourdi.

Nou nepli kone. Dir ki bizen fer.

Nam la fer sign Hamlet pou swiv li

HORASIO

Li pe dimann ou swiv li dan enn kwen

Koumadir li’ena pou dir enn sekre

Zis pou ou zorey.

MARSELOUS

Ar boukou manier

Li pe signal ou swiv li dan enn kwen.

Pa fer sa Senier.

HORASIO

Fale pa fer sa.

HAMLET

Li pa’le koze. Mo bizen swiv li.

HORASIO

Non, non mo Senier.

HAMLET

Ki ena pou per?

Mo lavi pa vo enn gram lapousier;

Mo nam imortel pa per simitier.

Li pe apel mwa. Mo pe al ar li.

HORASIO

Tansion li ris ou dan kouran kaskad,

Amenn ou dan bor presipis lamor

Pous ou dan vid , ou’al kraz lor ros anba;

Ousa servi so pouvwar malefik

Pou fer ou vinn fou, perdi larezon.

Pa bliye komie isi finn tase,

Manitize par vertiz enn trou nwar.

HAMLET

Get li apel mwa. Ale, mo vini.

MARSELOUS

Pa kapav les ou.

HAMLET

Larg mwa Marselous.

HORASIO

Mo pa pou larg ou.

HAMLET

Desten apel mwa.

Sak gout disan dan lavenn pe dir mwa

Ni lion ni tig pa pou fer mwa gagn per.

Li pe apel mwa. Larg mwa mo dir zot.

Pa tande, larg mwa. Tansion mo sape.

Avanse! – Ale, mo pe vinn deryer.

Nam ek Hamlet sorti

HORASIO

So latet fatige.

MARSELOUS

Nou swiv li. Oblize dezobeir.

HORASIO

Wi, nou swiv. Ki pou arive pli divan?

MARSELOUS

Ena pouritir dan leta Dannmark.

HORASIO

Bondie pou gid nou.

MARSELOUS

Nou swiv li. (Zot sorti )

AK 1 SENN 5

Lor sitadel Sato Elsinor. Nam ek Hamlet rantre

HAMLET

Stop! Aster koze ki to ole.

NAM

Ekout mwa

HAMLET

Dakor.

NAM

Barlizour prese

Pou mo retourn dan laflam pirgatwar.

HAMLET

Pov, pov jab!

NAM

Mo pa’le pitie Hamlet.

Ouver to zorey plito, ekout mwa.

HAMLET

Mo pe ekoute.

NAM

Pare pou vanze.

HAMLET

Vanze?

NAM

Mwa mo nam to papa Hamlet,

Mo kondane aswar pou mars dan nwar

E lizour mo kwi dan fourno soufrans

Ziska ki mo lav mo pese mortel.

Pa gagn drwa koze seki pe pase,

Sinon mo ti pou rakont twa seki

Desir to nam, fer to disan kaye,

Fer to lagren lizie deboulone,

To seve boukle vinn pikan oursen,

Dibout drwat avan finalman grene.

Vivan peyna drwa konn sekre lamor.

Ekout bien mo garson, ekout mwa bien.

Si vremem to ti kontan to papa …

HAMLET

Ayo Bondie!

NAM

Vanz asasina to papa.

HAMLET

Asasina?

NAM

Kriel, orib, degoutan, degoutan.

HAMLET

Vit, vit, vit dir mwa. Les mwa lor vites

Fit zouti vanzans, vers disan demon.

NAM

Mo kontan trouv twa fite pou vanze.

Si pa ti koumsa to ti pou kouma

Gomon dan marekaz Nimakarram.

Ekoute Hamlet. Tou dimoun zot kwar

Serpan ti pik mwa dan mo verze mang.

Finn fann fos rimer. Mesan serpan la

Hamlet zordi met kouronn to papa.

HAMLET

Mo ti kone. Mo tonton?

NAM

Pitasie, imoral, pa dimoun sa.

Bebet la servi sorsie, longanis

Pou fer to mama bliye so devwar.

Tou fane, tou grene. Li tourn ledo

Ar lamour senser pou anbras pese.

Verti zame rant dan lak pouritir,

Parey vis res vis malgre makiyaz.

Pouritir bouf pouritir. Barlizour

Hamlet laba pe pwente dan lesiel;

Mo bizen fer vit. Enn apremidi

Ler mo ti pe fer lasies dan verze

To tonton profit mo somey, rantre

Fiol pwazon dan lame ki li devers

Dan mo zorey. Pwazon malefik la

Lor vites li kontaminn disan, blok

Sirkilasion, kouver lekor ar klos

Ki larg dipi. Ala kouma mo frer

Profit mo febles, koken mo lavi,

Mo kouronn ek mo larenn enn sel kou.

San prepar mo nam, san enn sakreman

Li avoy mwa manze. Ayo Senier!

Hamlet, mo garson, pa les pitasie

Fer vis lor lili lafami rwayal.

Me rapel bien, pa les panse kriel

Fer ditor to mama. Les so pese

Dan lame Bondie. Les so konsians minn

Li ziska li dimann Bondie pardon.

Barlizour dan les pe’apel gramaten.

Adie mo garson, zame bliye mwa.

(Nam la sorti)

HAMLET

Tou bann nam dan lesiel ek lor later –

Ek dan lanfer ‘si – Ayo mo Bondie!

Bizen tini ferm. Pa gagn drwa febli.

Zame bliye twa? Mo promet. Zame!

Tank ki lavi ekziste lor later.

Zame bliye twa? Mo prefer efas

Mo memwar prop e gard zis to zimaz.

Ah fam san prensip!

Klodious sovaz, salte, move verminn!

Marke, garde. Ena servi sourir

Pou kasiet malang. Dan Dannmark li kler.

Tonton, to pese deor. Mo bizen

Rapel: ‘Adie, adie, pa bliye mwa.’

Mo’nn fer serman.

HORASIO

(andeor lasenn)

Senier Hamlet!

MARSELOUS

(andeor lasenn)

Mo Prens!

Horasio ek Marselous rantre

HORASIO

Bondie protez li!

HAMLET

Amenn!

MARSELOUS

Ilo hoho Senier

HAMLET

Ilo hoho mo zwazo!

MARSELOUS

Ou bien Senier?

HAMLET

Foul korek!

HORASIO

Ki finn arive Senier?

HAMLET.

Non, non, non, to pou kas lakle.

HORASIO

Parol Senier.

MARSELOUS

Mo’si parey!

HAMLET

Ki zot pou dir si mo les zot kone …

Sir-sir zot pa pou zaza?

HORASIO EK MARSELOUS

Fer serman!

HAMLET

Enn salo ki viv dan pei Dannmark

Li oblize enn verminn.

HORASIO

Pa bizen enn nam andeor so tom

Pou vinn dir nou sa.

HAMLET

Pa manti beta!

Savedir san katakata anou

Separe, sakenn so sime dapre

Sakenn so program, sakenn so sakenn

E mwa lor mo prop sime mo trase.

HORASIO

Kifer ou pe koz parabol Senier?

Pa pe konpran ou.

HAMLET

Sori mo rann. Pa gard dan leker.

HORASIO

Peyna problem Senier.

HAMLET

Non Horasio. Ena bel-bel problem.

Bel-bel bala! Nam ki ti vinn isi,

Les mo dir zot, li enn nam onorab.

Rann mwa enn servis, napa sey konn plis.

Me parski zot de zot onet, senser

Mo pou dimann zot rann enn ti servis.

HORASIO

Ki nou kapav fer?

HAMLET

Lor zafer seswar, choupchap, bous labous.

HORASIO EK MARSELOUS

Mo donn ou parol.

HAMLET

Bizen fer serman.

HORASIO

Kont lor mwa Senier.

MARSELOUS

Lor mwa’si Senier.

HAMLET

Serman lor mo lepe.

MARSELOUS

Nou finn fini.

HAMLET

Mo dir zot fer serman lor mo lepe.

NAM

(So lavwa sorti andeor lasenn)

Fer serman.

HAMLET

Tande la. Zot finn bien tande. Lavwa

Sorti anba later. Koze matlo!

Bolo bayo! Ale, fer zot serman.

HORASIO

Ki bizen dir, ki bizen fer Senier?

HAMLET

Fer serman ki zot pa pou kas lakle.

Fer serman lor mo lepe.

NAM

Fer serman.

HAMLET

Toupoutou! E apre nou va kas bann.

Ale vit, poz lame lor mo lepe

E fer serman zame zot pou koze

Lor seki finn pase isi fekla.

NAM

Fer serman!

HAMLET

Bien koze exkavater souteren.

HORASIO

Tousa bien etranz.

HAMLET

Ena zafer plis ki etranz matlo

Ki zame to pa pou zwenn dan bann liv.

Ah! Enportan.

Kan zot pou trouv mo konportman bizar

Fale pa par parol, zestaz, silans

Zot les kone ki mo pe zwe rol fou.

Ale vouzot, fer serman.

NAM

Fer serman.

HAMLET

Repoze lespri fatige. Mesie

Mo pou eternelman rekonesan.

Malgre mo dan pens mo pa pou bliye

Lamitie ki finn kol nou trwa ansam.

Nou retourn anba. Respe nou sekre.

Douniya anbalao. Kifer mwa

Ki bizen redres labar? Ayo bap!

Ale, swiv mwa.

(Zot sorti )

AK 2 SENN 1

Dan enn biro dan sato. Polonious ek Renaldo rantre

POLONIOUS

Renaldo, donn li sa lamone la

Ek sa bann let la.

RENALDO

Kont lor mwa Senier.

POLONIOUS

Renaldo, fer bien atansion monwar.

Fer bien to lanket lor so konportman

Avan al get li.

RENALDO

Samem ti mo plan.

POLONIOUS

Bien bon, bien-bien bon. Ankor enn zafer:

Fer lanket lor bann Dannwa dan Paris:

Kisannla, kimanier, kot zot ete,

Zot frekantasion, si zot bangoler;

Gete si zot konn bataz mo garson;

Lerla anpasan dir zot to konn li

Koumsa, so papa, so frekantasion –

To pe ekout mwa Renaldo?

RENALDO

Wi bos.

POLONIOUS

To konn li enpe, pa tro, zis enpe –

Si zot konn li, dir ki li enn faner;

Zet labou lor li, me pa tro selman;

To kone, bann move manier zenes.

RENALDO

Gambling?

POLONIOUS

Wi. Soule, rod lager, vilgarite,

Al ar fam dezord. Bann zafer koumsa.

RENALDO

Senier, sa pou gat so repitasion.

POLONIOUS

Non, pa vreman si to konn touk-touke.

Pa devers enn bake labou lor li

Me ensinie ki so defo zenes

Li rezilta enn laflam lazenes

Ki respir lasante ek liberte.

RENALDO

Me Senier …

POLONIOUS

Kifer to bizen fer sa?

RENALDO

Mo pa sir mo kone.

POLONIOUS

Be dimande.

Sa enn ti trik sa. Letan to pe koz

Lor fot mo garson, zenes vizavi

Ki sirman finn fer mem erer zenes,

San ezitasion pou rant dan siro –

“Cher Monsieur”, “Good Friend”, “Cher ami”, “Matlo”

Selon koutim, kiltir, pei …

RENALDO

Dakor.

POLONIOUS

Zenes la pou, … ti pou, … ti finn …

Ki mo ti pe dir? … Ki sa zafer la?

Mo ti pe dir … Ki mo ti pe dir?

RENALDO

“Rant dan siro”. “Cher Monsieur”, “Good Friend”, “Cher ami”, “Matlo”.

POLONIOUS

“Rant dan siro.” Ah wi. Li kas lakle.

” Wi, mo konn li. Yer mem nou ti ansam.

Sorti kazino, nou ti al dan peb,

Sorti dan peb nou ti al lor biznes”.

Savedir zot ti al ar fam piten.

Enn ti trik fasil. Koz enn ti manti

Pou may laverite dan nou file;

Pa fons drwat-drwat me fer letour dousma;

Deklar kamaron pou may ti koson.

To finn bien konpran?

RENALDO

Bien konpran Patron

POLONIOUS

Salam. Bon vwayaz.

RENALDO

Mersi mo Senier.

POLONIOUS

Sir, sir to’nn konpran?

RENALDO

Kont lor mwa Senier. (Renaldo sorti )

Ofilia rantre

POLONIOUS

Ofilia, to ena problem Fifi?

OFILIA

Senier, Senier, Papa, mo’nn gagn bien per.

POLONIOUS

Dir ki finn fer twa gagn per mo tifi.

OFILIA

Mo ti pe fer koutir dan mo lasam

Kan Prens Hamlet san tape, rant antret.

Lenz deboutone, seve sifone,

Stoking lor sevi, pal, tranble-tranble,

Regar efare kouma sap dan sok,

Li dibout divan mwa kouma’enn pagla.

POLONIOUS

Lamour finn fer li fou?

OFILIA

Mo pa kone

Me mo kwar wi.

POLONIOUS

Dir mwa ki li dir twa.

OFILIA

Dabor li ti trap mo pwagne bien for;

Li tini so lebra drwat divan li,

E ar so lot lame lor so prop fron

Li ti kontanple mo figir kouma

Enn artis. Li ti res anplas lontan.

Pli tar li ti zis sakouy mo lame,

Bouz so latet lao, anba trwa fwa,

Pous enn soupir for soufrans mizerab

Ki sakouy so lekor net koumadir

So lamor pe aprose. Lerla li

Larg mo lame, al ver laport, latet

Tourne ver mwa, lizie fixe lor mwa

Koumadir li konn sime san gete.

POLONIOUS

Vinn ar mwa Fifi, nou al get lerwa.

So lamour pou twa finn gat so latet

Telman ki li finn perdi lekilib

Kouma arive kan lemosion for.

Mo ti mal konpran, aster mo sagren.

Eski to kwar to parol finn bles li?

OFILIA

Non Senier me kouma ou ti dir mwa

Mo finn refiz so let, so randevou …

POLONIOUS

Samem finn fer li perdi so latet.

Sori Ofilia. Mo ti mal ziz so

Lentansion. Mo ti per li rod sikann,

Fer katakata, briz to lavenir.

Kan laz rantre nou telman pran traka

Ki nou fer lekontrer ki zenes fer

Kan zot bes latet, fons drwat divan zot.

Nou al get lerwa. Fode dir li tou

Parski gard sekre kapav fer ditor

Plis ki deklarasion lamour. Vini. (Zot sorti)

AK 2 SENN 2

Lasal Tronn dan Sato Elsinor. Tronpet soufle. Lerwa, Larenn, Rozennkrantz, Gildernstern ek lezot rantre

KLODIOUS

Bienveni Rozennkantz ek Gildernstern!

Apart ki nou ti bien anvi get zot,

Sirtou akoz nou bizen zot servis

Nou finn apel zot. Mo sir zot finn tann

Konportman bizar mo garson Hamlet

Ki finn sanze net – li finn vinn enn lot.

Ki pe fatig li – lamor so papa? –

Difisil pou dir. Rann nou enn servis

Zot ki finn grandi dan so lamitie,

Ki finn konn li depi ki zot zanfan,

Pas enpe letan isi dan sato

Pou distrer li, okip li, konpran li

Pou ki nou kapav gagn enpe lizour,

Trouv enn solision.

ZERTRID

Mo de bon misie,

Souvan li koz zot e mo sir peyna

De dimoun ankor ki pli pros ar li.

Silvouple ed nou dekouver problem

Ki finn debalans mo pov-pov Hamlet.

Nou pou eternelman rekonesan

Si zot aksepte sakrifie letan

Pou ed zot lerwa.

ROZENNKRANTZ

Zot toulede mazeste pa bizen

Sipliye me donn lord zot sibaltern.

Zot plezir, nou lord.

GILDERNSTERN

Zot dezir nou lord.

Nou poz nou lavi divan zot lipie;

Dir ki bizen fer, nou ekzekite.

KLODIOUS

Mersi Rozennkrantz, ou’si Gildernstern.

ZERTRID

Mersi Gildernstern, ou’si Rozennkrantz.

Silvouple al vit osekour Hamlet.

Ayo, li dan douk. Kikenn akonpagn

Sa de misie la pou zwenn mo garson.

GILDERNSTERN

Nou espere ki lesiel beni nou,

Fer nou mision raporte.

ZERTRID

Nou priye.

Rozennkrantz, Gildernstern ek detrwa lezot sorti

Polonious rantre

POLONIOUS

Anbasader depi Norvez Senier

Finn retourne ar bon nouvel.

KLODIOUS

Ou labous finn toultan plen ar bon niouz.

POLONIOUS

Vremem Senier? Mo devwar Mazeste

Li osi sakre pou mwa ki mo nam,

Devwar anver Bondie ek mo Lerwa.

Mazeste, mo kwar – si mo panse fos,

Mo rann patant konseye – mo bien kwar

Mo kone kifer Hamlet so latet

Finn savire.

KLODIOUS

Vre! Ale, dir mwa vit.

POLONIOUS

Nou resevwar anbasader dabor.

Lerla mo niouz pou fer festen desann.

KLODIOUS

Al resevwar zot e fer zot rantre.

Polonious sorti

Ayo Zertrid, li dir mwa li kone

Kifer Hamlet so latet finn gate.

ZERTRID

Mo pa kwar ena lot rezon apart

Lamor so papa e nou maryaz sok.

KLODIOUS

Nou va rod enpe plis eklersisman.

Polonious, Voltemand ek Kornelious rantre

Bienvevi zot de. Voltemand dir mwa

Ki mo frer Norvez finn dir.

VOLTEMAND

Bon nouvel

Senier. Li fer ou konpliman e li

Prezant so exkiz. San perdi letan,

Li demobiliz larme so neve

Ki dapre li ti pe prepar lager

Kont larme Pologn; ler li fer lanket

Li al dekouver ki fizi Norvez

Ti pe viz Dannmark. Lerla li konpran

Ki so neve ti profit lokazion

So maladi pou fann pikan partou.

Li fer apel li, met li dan so plas.

Fortinnbras deswit rekonet so fot;

Fer serman zame li pou lev lame

Lor ou Mazeste. Pa dir ou Lerwa

Norvez so leker gonfle ar lazwa.

Anplas li desid pou donn so neve

Enn som enportan pou lev enn larme

Kont pei Pologn. Zot finn formelman

Formil enn reket, dimann permision

Pou travers Dannmark lor sime Pologn

Dan respe konple nou entegrite.

Tousa explisit dan sa dokiman. (Donn enn dokiman)

KLODIOUS

Nou leker kontan. Kan so ler vini

Nou pou etidie sa dokiman la

E nou pou pran desizion ki bizen.

Mo remersie zot pou zot bon travay.

Sirman zot vwayaz ti bien fatigan.

Al repoz enpe. Aswar nou tou zwenn

Pou enn gran banke. (Bann anbasader sorti)

POLONIOUS

Enn problem regle.

Mo Senier, Madam, si bizen dekrir

Natir enn Lerwa, rakont andetay

Ki ete devwar; kifer lizour li

Lizour, lanwit lanwit, aster aster,

Li net koumadir pe bangol letan.

Parski pa koz nenport samem so yes

E fer ler enn fanfrelis initil

Mo pou koz tigit me ‘peu’. Hamlet fou.

Ki ete foli? Foli savedir

Enn dimoun li fou. Enn fou bizen fou.

Bon les sa!

ZERTRID

Aret koz nenport. Koze.

POLONIOUS

Madam, pa pe koz nenport, pe koze.

Hamlet fou. Laverite. Ki li fou

Li laverite vre. Pa manti. Tris

Me ki pou fer? Tris sa li fou; li fou

Sa tris kouma fou – enn parol gopia –

Mo aret fer ler. Salam fanfrelis.

Donk kouma mo ti pe dir, Hamlet fou.

Sa nou kone; aster bizen kone

Kifer piti la so koko kokom

Ou plito kifer latet vinn kokom,

Latet enn koko, li pa enn kokom.

Savedir bizen konklir konklizion.

Ekout bien.

Mo’ena enn tifi – mo kwar mo sor’pa –

Kouma enn bon tifi – ekout mwa bien –

Li finn donn mwa sa. Aster deside.

Polonious lir let

” Pou mo lesiel, idol mo nam, Ofilia beatifie” – Ala enn vilen expresion la! ‘Beatifie’ bien vilen. Mo kontinie. Ekout sa!

” Pou so bote leker prop, … etc.

ZERTRID

Hamlet finn ekrir sa?

POLONIOUS

Pasians Madam. Mo pa enn foser mwa.

‘Kwar si ou’le zetwal pa dife,

Kwar si ou’le soley pa bouze,

Kwar si ou’le manti finn vinn vre

Me zame doute mo lamour pou ou.

Oh mo zoli Ofilia bieneme, mo parol bien gos; mo pa trouv bann mo pou dir mo santiman me kwar mwa koko, mo lamour senser. Mo kontan zis ou. Adie! Mo kontan ou lavi-lamour; mo kontan ou lavi-lamor. Hamlet.’

Mo finn donn lord mo tifi dir mwa tou;

Mo konn tou: ki zafer, kouma, kotsa.

KLODIOUS

Ki so reaksion?

POLONIOUS

Ou konn mwa Senier.

KLODIOUS

Mo konn ou onet, onorab, senser.

POLONIOUS

Samem mo fierte. Ar mwa peyna zes.

Kouma mo dekouver zenes anfler –

Avan mo tifi dir mwa, mo dir ou,

Mo’nn may zot zestaz – ou kwar Mazeste

E ou Madam Larenn, eski zot kwar

Ki mo’nn zwe mor, les zenes kourtize?

Non Mazeste, non Madam, lor vites

Mo’apel mo tifi pou mo koz ar li:

” Ofilia “, mo dir li, ” Prens Hamlet li

Ni to bann, ni to ran. So zetwal gran

Pou twa tipti.” Lerla mo komann li

Pa zwenn, pa koresponn, pa donn ousa

Resevwar kado, souvenir, nanye.

Mo tifi pa finn dezobeir mwa.

Rezilta: Prens Hamlet tom dan tristes,

Perdi lapeti, pas bann lanwit blans.

Vit-vit depresion chombo tabisman;

Latet savire, katorz vinn ventwit.

Zistwar la bien tris.

KLODIOUS

Ou kwar samem sa?

ZERTRID

Kapavet mo kwar.

POLONIOUS

Mazeste eski mo’nn deza dir ou

Enn zafer kot momem mo pa tro sir?

KLODIOUS

Non, zame.

POLONIOUS

Si seki mo dir pa vre

Kont lor mwa, mo pou’al rod laverite

Dan fenfon later.

KLODIOUS

Kouma pou konn plis?

POLONIOUS

Souvan li kas poz dan lasal laba.

ZERTRID

Wi, sa mo kone.

POLONIOUS

Mo larg mo tifi

Ar li e nou louk zot deryer rido.

Get bien. Si li pa kontan Ofelia;

Si lamour pa’nn fer so latet kokom,

Mo kit travay dan Sato, vinn sirdar

Dan karo.

KLODIOUS

Pa kout nanye sey enn kou.

Hamlet rantre; li pe lir enn liv

ZERTRID

Pov jab la! Touzour ar so liv. Get li.

POLONIOUS

Les mwa tousel. Mo pou sey takoul li.

Klodious, Zertrid ek zot lantouraz sorti

Mo bon Prens Hamlet, kouma ou sava?

HAMLET

Bien, Bondie pardonn ou.

POLONIOUS

Ou konn mwa, Prens?

HAMLET

Wi, marsan lefwa.

POLONIOUS

Erer mo bon Prens.

HAMLET

Eski ou onet?

POLONIOUS

Onet mo bon Prens?

HAMLET

Enn zafer rar dan sa lemonn la. Enn lor enn milion. Sawsi!

POLONIOUS

Dakor mo bon Prens.

HAMLET

Soley anbras enn lisien mor e enn kou moutouk valse partou … Ou ena enn tifi?

POLONIOUS

Wi, mo bon Prens.

HAMLET

Pa les soley anbras li. So reyon rant partou. Penetrasion bien move. Tansion gagn bos lor vant.

POLONIOUS

(Ar limem) Pov diab la. Vire-tourne li nek koz mo tifi. Me li pa paret rekonet mwa. Li kwar mo enn marsan lefwa. Gate net. So latet finn gate net. Kan mo ti zenn mo’si mo ti derape enpe koumsa. Mo sey rekoz ar li. – Ki ou pe lir mo bon Prens?

HAMLET

Mo, mo ek ankor mo.

POLONIOUS

Ki arive mo bon Prens?

HAMLET

Kotsa?

POLONIOUS

Ki ena dan ou liv?

HAMLET

Difamasion mo bon Misie. Enn sef-manzer-krann pe radote ki vie siko ena labarb gri, figir plen ar rid, makacha dan lizie, latet kokom, lazam lagom. Tousa mo bon Misie foul laverite me pa bon met pese deor koumsa. Get ou mo bon misie, ou’si ou pou vinn vie kouma mwa si ou konn met aryer kouma krab.

POLONIOUS

(Ar limem) Latet kapav pa bon me li pa fer ler. – Ou ti’a kontan sorti dan ler, Senier?

HAMLET

Rant dan tom?

POLONIOUS

Wi, lozik. Sorti dan ler, rant dan tom. (Ar limem) Drol! So repons drwat ladan mem. Lozik parfwa tap dan bor, kabose, tonbe. Les mo les li tousel e ranz enn plan pou met li ek mo tifi ansam tousel. – Onorab Senier, permet mwa pran konze ar ou.

HAMLET

Pran, pran tou seki ou anvi apart mo lavi, apart mo lavi, apart mo lavi.

POLONIOUS

Orevwar Senier.

HAMLET

Pov vie bachara!

Gildernstern ek Rozennkrantz rantre

POLONIOUS

Si zot pe rod li, ala li laba.

ROZENNKRANTZ

Mersi Gran Misie.

Polonious sorti

GILDERNSTERN

Mo bon Senier!

ROZENNKRANTZ

Onorab Senier!

HAMLET

Hen! Mo de bon kamarad! Gildernstern? Non, Rozennkrantz. Kimanier? Zot bien?

ROZENNKRANTZ

Pe kapav debrouye.

GILDERNSTERN

Pa extra me pa gagn drwa plengne. Lasans pa tro kontan nou, pa les nou tous so latet.

HAMLET

So lipie?

ROZENNKRANTZ

So lipie ‘si non.

HAMLET

Savedir zot trap so leren; enpe pli lao, enpe pli anba.

GILDERNSTERN

Wi nou konn li an prive.

HAMLET

Ah! Zot konn so parti prive. Wi, Lasans li mari vang-vang. Ki niouz?

ROZENNKRANTZ

Pa gran soz apart ki lemonn pe vinn onet.

HAMLET

Savedir lafendimonn bien pre. – Me zot pa pe koz vre. Reponn mo kestion. Ki zot finn fer Madam Lasans pou ki li avoy zot isi dan prizon?

GILDERNSTERN

Prizon Senier?

HAMLET

Dannmark li enn prizon.

ROZENNKRANTZ

Savedir lemonn net li enn prizon.

HAMLET

Enn prizon danlamanier. Ena ward, selil, kaso. Dannmark li li kaso kondane-amor.

ROZENNKRANTZ

Pa dakor Senier.

HAMLET

Pou zot non. Me pou mwa li enn move prizon. Nou lespri fer realite sanze.

ROZENNKRANTZ

Ou vizion telman gran ki Dannmark tro piti pou sarye li.

HAMLET

Pa kwar sa. Mo pa anbisie. Enn ti kwen ase pou mwa. Dan mo ti kwen mo ti pou santi mo pli gran ki pli gran si kosmar pa ti pe minn mo boyo.

GILDERNSTERN

Enn rev li anverite enn anbision parski loyo enn anbision li lonbraz enn rev.

HAMLET

Enn rev, limem li enn lonbraz.

ROZENNKRANTZ

Laverite. Anbision li leze kouma ler, flote dan lezer. Akoz sa mo dir li lonbraz enn lonbraz.

HAMLET

Savedir mandian, bann setaki san rol, lerwa, gran dimoun, bann kaser pake zot lonbraz enn mandian. Nou’al andan. Mo latet pe vinn kokom.

ROZENNKRANTZ EK GILDERNSTERN

Nou la pou servi ou.

HAMLET

Non, non, non. Zot pa mo serviter. Dayer mo ena tro boukou serviter malerezman. Antan ki vie cham, dir laverite. Ki zot finn vinn fer dan Elsinor?

ROZENNKRANTZ

Vinn vizit ou Senier. Pa lot.

HAMLET

Ayo, mo enn krever. Pa ena ase mersi pou dir mersi; overdraf mersi. Koz laverite. Pa finn fer zot vini? Vremem zot finn vinn par zotmem. Koz vre. Pa fer fos.

GILDERNSTERN

Ki pou dir?

HAMLET

Laverite. Zot figir pe kas lakle. Zot tro onet pou kasiet sekre. Pa vre Lerwa ek Larenn finn dimann zot vinn Elsinor?

ROZENNKRANTZ

Pou kifer?

HAMLET

Sa, zot ki kapav dir. Mo sipliy zot, onom nou zenes partaze, nou lamitie; onom nenport ki meyer rezon zot kapav panse, pa trik enn kamarad ki kontan zot. Dir mwa laverite. Finn fer zot vini.

ROZENNKRANTZ

(ar Gildernstern) Ki nou fer?

HAMLET

(ar limem) Mo pe vey zot. – Si zot ankor kontan mwa pa les mwa lor labrez.

GILDERNSTERN

Senier, finn dimann nou vini.

HAMLET

Mo pou dir zot kifer. Kifer? Pou pa perdi letan. Sirtou pou ki zot res onet vizavi Lerwa ek Larenn, konfians res entak. Depi enntan, kifer mo pa kone, mo finn perdi gou viv; mo nepli anvi zafer ki dimoun anvi normalman. Pou mwa lemonn finn vinn enn dezer; latmosfer, lesiel ki aswar dekore ar tikli lor ek diaman zot finn vinn rann, rann, rann. Dimoun, dimoun posed larezon, bote, elegans. Zom ena enn bataz kouma anz; enn lespri kouma bondie. Limem kreasion manifik, zanimo siprem. Me pou mwa li zis enn ta lapousier. Mo gagn degou ar zom – ar fam ‘si. Aret riy dan moustas. Zot kone ki mo ti pe dir.

ROZENNKRANTZ

Senier, parol! Mo pa ti pe pans zafer bisagn.

HAMLET

Kifer to ti pe riye ler mo ti dir mo degoute ar zom?

ROZENNKRANTZ

Senier mo ti pe panse ki, si ou trouv limanite rann, ki manier ou pou resevwar bann akter ki pe vinn isi. Nou finn fek travers zot lor sime. Zot pe vinn isi pou ofer zot servis.

HAMLET

Seki zwe rol lerwa pou gagn lakey ki bizen; sevalie pou montre so teknik; amoure pa pou anpandan; bouder pou boude anpe; kloun pou giji-giji bann ki riy pou nanye; eroinn pou koze san fason mem si parol poetik fer lastik. To konn zot?

ROZENNKRANTZ

Ou ti kontan get zot zwe dan Witennberg.

HAMLET

Zot finn vinn anbilan? Pourtan zot ti pe kas pake.

ROZENNKRANTZ

Nouvo lamod pe kas zot konte.

HAMLET

Zot lakot finn tonbe? Zot finn vinn vie?

ROZENNKRANTZ

Non. Dimoun prefer bann joukal ki fer enn ta senn dan vid. Amater san kiltir pe fer fraka. Bann profesionel pe manz feyaz. Nivo pe bese; mediok dirize; gonaz donn bal.

HAMLET

Partou parey. Yer, bann ki ti pe mok mo tonton e flat mo papa, zordi pe pas bagou pou gagn zot bout. Pa normal sa! Bizen dimann filozof explike. Kikfwa filozofi finn abdike.

Tanbour, tronpet

GILDERNSTERN

Bann akter sa!

HAMLET

Bienveni zot toulede dan Elsinor. Mo kontan zot finn vini. Pa kwar mo apresie bann akter plis ki zot. … Mo tonton-papa ek mo tantinn-mama dan lerer.

GILDERNSTERN

Kifer Senier?

HAMLET

Mo katorz vinnset-edmi, pa ventnef, pa ventwit. Mo konn diferans ant sipaki ek sipakwa.

Polonious rantre

POLONIOUS

Lasans protez zot toule-trwa.

HAMLET

Ekout sa Gildernstern, twa’si. Ouver zorey. Sa gro baba la ankor met lanz.

ROZENNKRANTZ

Apel sa retour. Enn vie siko li de fwa pli zanfan.

HAMLET

Mo parye li pe vinn anons larive bann akter. – Mo foul dakor. Wi, ti enn Lendi gramaten kan …

POLONIOUS

Mo bon Senier mo ena zoli niouz pou ou.

HAMLET

Mo bon Senier mo ena zoli niouz pou ou. Kan Roskious ti enn akter dan Rom …

POLONIOUS

Bann akter pe vinn isi Senier.

HAMLET

Mari sa!

POLONIOUS

Serye!

HAMLET

Sak akter lor so deryer …

POLONIOUS

Bann plis meyer pou trazedi, komedi, trazi-komedi, otobiyografiko-istoriko-isterik, komedi romantik, trazedi-erotiko-siyans fiksion, senn lor senn, zess donn bal, poetik, prozaik. Shakespeare zwenn mo dir ou.

HAMLET

O Jefta, Gran Ziz Israel ala to trezor extra!

POLONIOUS

Ki so trezor ti ete?

HAMLET

To pa kone?

“Enn zoli beti mo dir ou,

Samem ti so zoli bizou.”

POLONIOUS

Ala li rekoz mo tifi.

HAMLET

Mo ena rezon Jefta?

POLONIOUS

Si ou apel mwa Jefta, mo ena zoli beti; limem mo zoli bizou.

HAMLET

Pa dakor.

POLONIOUS

Ki zafer Senier?

HAMLET

Ayo Bondie!

” Letan pase, vire-tourne,”

Nek lir premie verse sante la. Get laba, samem mo lazwa.

Bann akter rantre

Sa wi. Bienveni bann zwer. Sa ki apel dimoun. Mo bann bon dalon. Eh to’si to la? To finn desid pou kit labarb? To pa pou gagn ‘barb’ ar mwa. Twa zoli mamzel. To pe pouse. To pou depas mwa biento. Lavwa parey? Pa’nkor kase? Si li kase fini rol madam. San perdi letan, enn zoli diskour. Montre zot lafors. Enn diskour ranpli ar emosion.

PREMIE AKTER

Ki diskour Senier?

HAMLET

Enn fwa mo ti tann twa dir li. Pa ti zwe lor lasenn. Extra pies me li pa ti pou popiler. Tro rafine pou lamas. Enn louvraz ki koneser apresie. Pa ti ena vilgarite, tapaz dan vid, dantel, antrede madigra. Zistwar lamor Priyam kan lavil Trwa ti tonbe. Mo kwar li koumans ar …

“Piris Long-Seve kouma tig araze …”

Non, pa koumsa.

“Piris Long-Seve arme ar zarm nwar,

Nwar kouma jab epeser marenwar

Dan vant seval lanfer kouler lamor.

Depi lipie ziska latet kouver

Ar disan zom, fam, zanfan, tibaba,

Kole kouma kataplas koumadir

Mastik makacha dan soley dife.

Kouma lisien araze li kime

Ar dezir vanzans; ar lizie rouz-flam

Li rod Venerab Priyam …”

Aster kontinie twa …

POLONIOUS

Bravo Senier, ou ena boukou talan, zoli lavwa, prononsiasion, diksion …

PREMIE AKTER

… zwenn ar li

Pe sey mat ar ennmi; so vie lepe

Tro lour sape tonbe, bouz fix anba,

Refiz reponn lapel. Piris fons drwat

Lor pov Priyam san defans, tay-tay ler

Ar laraz, lepe maler farous ler,

Fer pov Priyam perdi so lekilib,

Tonbe. Lerla vadire enn lespri

Anflam devier tou, chom zorey Piris.

Mirak! Lepe Piris tini anplas

Lor seve blan pov Priyam san defans,

Vadire sezisman. E Piris li

Li koumadir paralize kouma

Portre tiran menasan san mouvman;

Li bouz fix.

Parey kouma kalm dan lizie siklonn

Silans lamor aval son ek mouvman;

Apre kouma bann zanimo feros

Loraz ek laflam bril trankilite.

Kouma lamas, lepe Piris desann

Lor latet rouz enn bonom san defans.

Traizon! Metres Lasans mars ar tret.

May li, kas so konte, tir so pouvwar,

Zet li dan pit.

POLONIOUS

Enpe long non?

HAMLET

Taler nou taye, raze. … Kontinie matlo. Ena dimoun kan pa ena gamat ek souna, zot gagn somey. Pa pran kont. Rakont kimanier Ekiba …

PREMIE AKTER

Get laba! Ayo! Larenn ansanglo

POLONIOUS

Larenn ansanglo. Zoli sa! Ansanglo bien zoli.

PREMIE AKTER

Pieni galoup ver dife kouma fol

Avegle par larm, mouswar lor latet

Olie kouronn; lekor ki finn sarye

Enn trale zanfan anvlope dan dra

Ki li finn lor vites ris otour li

– Nenport kisannla ti pou pitie li.

Ler li ti trouv Piris kouma bouse

Pe koup-koup so pov bonom bout par bout

So plore detres ti pou fer lesiel

Plor disan si zorey bondie kapav

Tann soufrans imen irle lor later.

POLONIOUS

Get kouma li pal! Larm dan lizie. Ayo, ase!

HAMLET

Bien bon. Ase pou zordi. Pli tar nou’a kontinie. Lord Polonious, okip bann akter la. Okip zot bien. Pa bliye zot koumadir istwar nou realite. Prefer enn move epitaf apre lamor ki enn move rapor kan vivan.

POLONIOUS

Senier, sakenn dapre so merit.

HAMLET

Ki ou dir? Merit? Lord Polonious, si donn sakenn dapre so merit, nou tou merit lakord pandi. Donn sakenn dapre ou bonte ek ou prop grander. Mwens enn dimoun merite, plis li merit ou bonte ek ou zenerozite. Samem so yes.

POLONIOUS

Swiv mwa mo bann bon misie.

Polonious sorti

HAMLET

Swiv li. Dime zot mont enn zafer. Mo vie matlo, eski zot kapav zwe “Mert Gonnzago”?

PREMIE AKTER

Wi, Senier.

HAMLET

Sa ki mo’le. Li korek si mo azout enn ti zafer, pa tro long,?

PREMIE AKTER

Peyna problem Senier.

HAMLET

Oke, swiv li. Rann enn servis. Pa manz so krann.

Bann akter sorti

Mo de bon kamarad, nou zwenn tanto. Bienveni dan Elsinor.

ROZENNKRANTZ

Mersi Senier.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti. Hamlet tousel.

HAMLET

Fouf! Anfen tousel. Mo plen, plen, plen, plen.

Ki kalite bachara papa o!

Li, li zis enn akter pe zwe enn rol

Me so emosion telman for, pwisan

Ki so limazinasion kas lalign,

Pali so figir, nway so de lizie,

Fer li perdi lekilib; trip sere,

Lagorz amare. Zis pou Ekiba.

Ekiba?

Ki ete Ekiba pou li? Enn nom.

Zis enn nom kapav fer so larm koule?

Ki li ti pou fer si li dan mo plas?

Fer larm amenn debordman. Fann tenpan

Ar parol trazik ki desir leker;

Ki fer kriminel perdi larezon;

Sok dimoun onet ek bann ignoran;

Fer zorey ek lizie gagn tourdisman.

Me mwa, ki mo fer? Mwa kouma enn gon,

Katar, fatra, bachara, enn lakagn

Gounga, pagla, enn los ki enkapab

Bouz enn seve, lev so lavwa pou dir

Ki zot finn asasinn lerwa, izirp

So tronn. Mo kapon mwa? Mo enn piaw mwa?

Apel mwa faner; kotok mo latet;

Ras mo labarb, lerla zet li dan pit;

Ris mo zorey, tret mwa move manter

For pou tou dimoun tande? Pa manti!

Mo merite. Mo enn filou poltron

Sinon mo ti pou nouri korbo ar

Trip sa sovaz la. Salte! Verminn! Tret!

Malisie, pitasie, sal kriminel!

Vanzaaanssssssssss!

Ki kalite toutouk! Bel-bel parol.

Li finn touy mo papa e ki mo fer?

Mo plengne, zoure, kriye kouma enn

Vilger piten. Enn plok!

Ki pe ariv mwa? … Fer lespri travay.

Mo’nn deza tande ki dimoun koupab

Ler pe get enn pies, telman boulverse

Par klarte drama ki zot konfese

Zotmem ki koupab. Mem si mert peyna

Lalang, mirak lar konn fer li koze.

Mo pou fer bann akter la zwe enn senn

Ki resanble bien lamor mo papa.

Si li chike, mo konn sime pou pran.

Nam mo ti zwenn kapav enn movezer;

Jab souvan trik nou lizie ar mansonz;

Profit mo febles pou may mwa dan lak.

Mo bizen sir mo pwen. Sa teat la

Samem pou ed mwa chom konsians lerwa.

(Li sorti.)

AK 3 SENN 1

Dan lasal tronn Sato Elsinor. Lerwa, Larenn, Polonious, Ofilia, Rozennkrantz, Gildernstern ek bann nob rantre

KLODIOUS

Pa kapav fer li donn rezon kifer

So konportman bizar; kifer grensman

Pe blok-blok roulman deroulman normal

Ar konfizion ek rafal kriz mantal?

ROZENNKRANTZ

Li aksepte so lespri deranze

Me lor ki rezon li pa’le koze.

GILDERNSTERN

Anplis li pa kiin pou reponn kestion

Me ar trik deklar fou, detourn lanket

Sak fwa ki nou sey kwens li pou koze,

Dir laverite.

ZERTRID

Li ti akey zot?

ROZENNKRANTZ

Ar boukou manier.

GILDERNSTERN

Me pa natirel.

ROZENNKRANTZ

Lare lor koze; li reponn kestion.

ZERTRID

Zot finn propoz li enpe distraksion?

ROZENNKRANTZ

Madam, enn kout sans. Ena enn latroup

Ki finn vinn isi. Ler nou dir li sa

Hamlet eksite. Lor vites li finn

Dimann zot mont enn pies pou zordi swar.

POLONIOUS

Foul laverite! Li finn mem dir mwa

Envit lerwa, larenn vinn apresie.

KLODIOUS

Ar enn gran plezir! Mo leker kontan

Ki nou garson pe montre lentere.

Donn li tou soutien lor sa sime la.

ROZENNKRANTZ

Kont lor nou Senier.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti

KLODIOUS

Mo zoli Zetrid

Les nou tousel. Nou finn atir Hamlet

Par isi pou fer li zwenn Ofilia

Vadire enn kout flouk. Nou de isi

Nou louk so demars kasiet dan nou trou.

Koumsa va sir si vremem maladi

Damour pe minn li.

ZERTRID

Wi, mo gran Senier.

Ofilia, mo espere mo tifi

Ki se ou bote ki fatig latet

Mo pov garson. Mo espere osi

Ki ou bon manier pou ed mo Hamlet

Gagn so lekilib dan loner fami.

OFILIA

Samem mo dezir.

Zertrid ek bann lord sorti

POLONIOUS

Ofilia, mars-mars par isi. – Senier

Atann mwa – Mo tifi trap sa liv la;

Fer komsi lapriyer se to pastan –

Vremem sa! Souvan ar zoli bataz

Ek parol sikre grimas Lisifer

Fer sen dan lesiel gagn gos.

KLODIOUS

(ar limem )

Ayo vre!

Sa parol la fwet mo move konsians!

Figir ipokrit deryer makiyaz

Ki kasiet malang, enn nanye ditou

Kan fer li koste ar senn kolorye

Ki maske mo fot. Konsians koupab lour!

POLONIOUS

Ala li vini! Senier nou’al kasiet.

Klodious ek Polonious sorti

Hamlet rantre

HAMLET

Viv ou aret viv, samem gran kestion –

Eski li meyer fer fas bann maler,

Manz ar tourman, traka ek tourdisman

Ziska ki zot fonn. Ferm lizie, dormi –

Samem tou; servi somey pou efas

Fristrasion, lapenn, bann mizer anvrak

Ki kraz nou kor – ki pli zoli ki sa?

Enn kout sek tou tengn. Ferm lizie, dormi –

Dormi e kikfwa reve. Ayaya!

Samem douk la. Ler lamor finn pran nou

Ki kalite rev vinn fer nou letour?

Sa papa, ki veritab manzer krann.

Akoz samem nou tini-tini mem

Malgre ki toufann chom nou par lagorz;

Nou manz nou margoz, aksepte soufrans

Kan li telman fasil tengn lalimier.

Kifer nou rente, fer fas kriz lor kriz?

Parski personn pa kone ki ena

Lot kote brizan lavi lor later;

Tansion sap dan karay tom dan dife,

Nou bostait, pil anplas. Laverite

Se ki nou krake. Plis nou reflesi

Plis nou gagn tarrtarri e bann gran plan

Anpandan lor lakord. Kisannla sa?

Ofilia. – Prenses dan ou lapriyer

Mazinn mo pese.

OFILIA

Senier, ki nouvel?

Depi bien lontan mo pa pe zwenn ou.

HAMLET

Bien mersi. Bien, bien. Mo plis bien ki bien.

OFILIA

Senier, ou finn donn mwa boukou kado

Ki mo pe rod lokazion pou rann ou.

Silvouple repran zot.

HAMLET

Ki ou gagne?

Mwa mo’nn donn ou kado?

OFILIA

Mo bon Senier kifer ou koz koumsa?

Ou ti prezant bann zoli kado la

Ar parol parfime ar lamour vre

Me parski ou santiman finn fletri

Repran ou kado. Move santiman

Fer kado yer perdi tou so valer.

Repran zot.

HAMLET

Dir mwa, eski ou onet ?

OFILIA

Senier?

HAMLET

Eski ou zoli?

OFILIA

Kisasa?

HAMLET

Si ou onet ek zoli, ou anpes bote briz ou lavenir.

OFILIA

Bote ek onette pa mars ansam?

HAMLET

Kwar samem. Lor vites bote vir onete lor so ledo, lerla defons li. Sa ti rar lontan. Aster gagn prev dan tou kwen lari. Se vre, mo ti kontan ou lontan, lontan.

OFILIA

Ou ti fer mwa kwar, Senier.

HAMLET

Ou pa ti bizen kwar parski bon-manier pa pou touy bebet dan nou, fer seki nou anvi… Pa vre. Mo pa ti kontan ou.

OFILIA

Povdemwa!

HAMLET

Al dan kouvan do ta! Aret donn nesans zanfan pese. Get mwa! Mo plizoumwen onet me si mo rakont mo pese, ayo, preferab mo mama pa ti sarye mwa dan so vant. Mo vantar, revansar, swaf pouvwar – telman plen ar defo ki letan mo peyna pou komet bann orer ki mo leker sal rode. Kreatir kouma mwa peyna plas ant lesiel ek later. Nou bann mari verminn nou. Fale pa fer nou konfians. Grate, fonn, maron, al kasiet dan enn kouvan. Kot ou papa?

OFILIA

Lakaz Senier.

HAMLET

Ferm laport-lafnet. Les li fer so zokris zis dan so lakaz. Salam!

OFILIA

Ayo Bondie! Ed li mo Bondie.

HAMLET

Si to’le marye mem ala mo kado maryaz: fer seki to’le, res onet kouma to’le; prop, lwayal kouma to anvi me palab, kalomni ek mesanste pou swiv twa partou. Rant dan kouvan, dir twa. Salam. Get sa. Si to anvi marye for mem, marye ar enn toutouk. Bann zom malen bien kone kouma fam fer nou vinn bebet. Rant dan kouvan. Ale, pa tarde. Salam.

OFILIA

Geri li Senier dan lesiel!

HAMLET

Mo bien kone zot zistwar makiyaz. Bondie finn donn zot enn fas e zot fabrik enn lot. Zot bouz waya, kas leren, koz dan bout lalang, met nom-gate ar zanfan Bondie, e lerla pretann ki zot fer erer parski zot pa kone. Bas! Ase! Mo’nn plen. Fatig mo latet. Stop koze maryaz. Bann ki finn fini marye less zot viv, apart enn. Ale, al dan kouvan, vit. (li sorti )

OFILIA

Enn gran lespri nob finn tom dan ganndol.

Lentelizans ek konpetans Gran Prens,

Gran gerye, gran entelektiel; fierte

Nou pei; lespwar lepep; bon lekzanp,

Model elegans, fines ek manier,

Zordi finn fini net. Ayo Bondie!

E mwa ki finn gout dimiel so serman

Mo lavi amer, mo desten dan nwar

Parski divan mwa lamizik lozik

Pe sonn kouma enn lamok kabose.

Lazenes ki ti ouver so petal

Finn griye net ar soley kontsezon.

Kifer mo Bondie, ou fer mwa temwen

Maler ki pe vir tou anbalao.

Lerwa ek Polonious rantre

KLODIOUS

Lamour? Mo pa kwar lamour pe minn li.

So koze enpe dezord me li pa

Pe divage. Dan so lespri ena

Enn zafer ki pe kouve e ler li

Eklo kapav ena bel-bel problem.

Pou bar sa gorl la mo finn deside

Avoy li dan Lond, al dimann Lerwa

Langleter pey det ek so aryeraz.

Mo sir enn vwayaz ek tou so sanzman

Pou fer li bliye seki azordi

Pe minn so lespri, pe kas so konte,

Pe debalans li. Ou dakor ar mwa?

POLONIOUS

Kikfwa ou’ena rezon me mwa mo kwar

Ki so sagren finn sorti dan lagren

Lamour refize. Korek Ofilia?

Non, pa neseser. Nou finn bien tande.

Mazeste fer seki ou kwar bizen

Me apre spektak, si ou dakor,

Les Madam Larenn sey antetatet

Dekouver veritab koz so tourman.

Dir Madam koz ar li kare-kare

E mwa deryer rido mo pou ekout

Konversasion la. Si li pa reysi

Trouve lerla avoy li Langleter.

Ou, si neseser, kontrol so mouvman.

KLODIOUS

Kont lor mwa. Kan gran lespri finn gate

Tansion papa! Pa kapav ferm lizie. (zot sorti)

AK 3 SENN 2

Lasal tronn dan Sato Elsinor. Hamlet ek detrwa akter rantre

HAMLET

Dir sa tex la kouma mo ti endik ou. Fer koze paret natirel. Pa deklame for-for kouma wisie lakour distrik. E Tansion. Pa fer enn ta zes ar ou lame vadire menwizie pe rabote. Lekor bizen bouze natirelman. Mem kan ou pe exprim enn gran pasion ou bizen kontrol zestaz; exprim toufann ar douser ek souples. Peyna nanye pli degoutan ki sa bann akter-foser ki desir zorey ar zot lavwa kriyar pou fer poulaye kontan. Akter-tapazer ki fer rote vinn bonbardman! Silvouple, pa fer sa.

PREMIE AKTER

Kont lor mwa Senier.

HAMLET

Sannkoutla pa vinn enn ti toutou timid me les moderasion ekilibre aksion; parol balans ar aksion ek aksion ar parol e zame depas born. Bizen natirel kouma lavi ki pe deroule. Kalite respir kalite e defo santi defo san ekzazerasion; sak sitiasion expoz so prop karakter. Ni ekzazerasion, ni maladres ki fer poulaye riye me anbaras dimoun ki konpran teat e dimoun ki konn apresie samem nou vre ziz. Bann joubaner pa konte. Fines,elegans; elegans, fines ek ankor fines plis elegans. Sa ki vre lar bizen. Pa gabzi grosie.

PREMIE AKTER

Nou finn fer zefor pou sanz enpe.

HAMLET

Pa enpe. Bizen sanze net. Enn lot zafer. Dir kloun koz dapre tex. Pa fer boufon pou detrwa gopia riye e letansa vre mesaz perdi dan koutvan boufonnri. Armoni artistik baba, sa ki bizen. Ale, al prepar zot pou spektak.

(Bann akter sorti)

Polonious, Rozennkrantz ek Gilderstern rantre

Lord Polonious, eski Lerwa pou prezan?

POLONIOUS

Lerwa ek Larenn ‘si. Zot pe vini.

HAMLET

Al dir bann akter degaze. (Polonious sorti)

Zot de al ed bann akter fer vit.

Rozennkrantz ek Gilderstern sorti

HAMLET

Horasio, vinn la matlo. (Horasio rantre)

HORASIO

Prezan mo bon Senier.

HAMLET

Horasio se twa ki pli bon dimoun

Ki mwa mo finn zwenn lor sa later la.

HORASIO

Pa dir sa Senier.

HAMLET

Pa kwar flatri sa.

Ki lavantaz mo kapav tir ar twa

Ki ena zis to lespri ek leker

Pou zwenn de bout. Kifer flat ti-dimoun?

Les lalang-dimiel lis deryer grander,

Kabos zenou souser ki rod so bout.

Ekout mwa Horasio. Mo konn twa bien

E mo nam finn swazir to lamitie

Parski twa to pa enn roderdeler.

Ki li dan bontan, ki li movetan

Zame to perdi to serenite.

Enn dimoun li bonere si li konn

Balans seki bon ar seki move

E anpes Lasans zwe yoyo ar li.

Montre mwa kikenn ki pa amare

Ar lasenn pasion, lerla mwa mo pou

Rezerv so plas dan profon mo leker,

Dan profond mo nam kot twa to ete.

Nou tourn paz. Taler pou’ena enn drama

Pou zwe divan Lerwa. Ladan ena

Enn senn resanble lamor mo papa.

Ler senn la pe deroule, twa vey bien

Zestaz mo tonton. Si li pa montre

Okenn sign so krim se enn nam lanfer

Ki ti vizit nou e mo lespri fou

Merit enn rakle. Vey li bien matlo.

Ar mo de lizie mo pou vey so fas

E kan tou fini twa ek mwa lerla

Nou partaz nou not pou nou deside

Kot laverite.

HORASIO

Dakor mo Senier.

Si li servi trik pou kasiet pese,

Maske seki vre mwa mo pran tou blam.

Son tronpet

HAMLET

Ala zot vini. Les mo zwe fouka.

Twa pran enn bon plas.

Parad rwayal. Tronpet ek tanbour. Lerwa, Larenn, Polonious, Ofilia, Rozennkrantz, Gildernstern, bann nob dan servis Samazeste, bann solda ki sarye tors rantre.

KLODIOUS

Ki manier mo garson Hamlet?

HAMLET

Foul korek. Kouma gomon lor ros pe atann lapli dan lasesres. Ena lespwar?

KLODIOUS

Pa dimann mwa. Je ne sais pas.

HAMLET

Mwa’si je ne konn pa. Senier Polonious tann dir ou ti enn acteur?

POLONIOUS

Wi, enn très bon acteur.

HAMLET

Ki rol ou ti zwe?

POLONIOUS

Zil Sezar. Ti touy mwa dan Kapitol. Broutous ti touy mwa.

HAMLET

Enn brit sa tous la. Touy kapital. … Tou finn pare?

ROZENNKRANTZ

Mo Senier, akter pe atann ou signal.

ZERTRID

Hamlet mo garson, vinn asiz kot mwa.

HAMLET

Non ‘Ma, sa matier la plis atiran.

POLONIOUS

Ou’nn tann sa?

HAMLET

Mamzel, kapav kas poz lor ou?

OFILIA

Certainement pas!

HAMLET

Mamma! Zis poz mo latet.

OFILIA

Si ou’le.

HAMLET

Ou ti kwar mo ti pou met lame dan sokola?

OFILIA

Mo pa kwar nanye Senier.

HAMLET

Pa bet sa: kas poz ant de lazam.

OFILIA

Ki zafer?

HAMLET

Zafer pa zafer dan zafer.

OFILIA

Ou ge zordi.

HAMLET

Kisannla? Mwa?

OFILIA

Oumem Senier.

HAMLET

Mo zis enn akter. Mo zwe rol enn zom dan goun. Ki lot? Get mo mama. Li dan lazwa. Pourtan mo papa fek mor, mem pa de-zer tan.

OFILIA

De fwa de mwa Senier.

HAMLET

Tousa letan la? Pappao! Lisifer andey. Mo kostim fer ar dormey nwar. Zezi, Marie, Zozef! Mor depi de mwa e pa’nkor bliye. Ki kalite! Ena lespwar aster ki souvenir pou dire omwan sis mwa. Ranz legliz sinon bliye pran tou plas dan memwar laryaz ki pou ekrir lor tom ” Zero, Trou San Fon “.

Lamizik. Spektak mim.

Enn Lerwa ek Larenn rantre. Zot paret bien amoure. Larenn may Lerwa, anbras li. Lerla li azenou divan li pou deklar so lamour. Lerwa ed li leve e ba li lor so likou. Apre sa Lerwa al repoze lor lerb anfler. Ler li sir ki Lerwa anplen somey, Larenn sorti. Enn misie rantre, tir kouronn Lerwa lor so latet, anbras li, vid pwazon dan zorey Lerwa e sorti. Larenn retourne, trouv Lerwa mor, montre so lapenn. Asasen la retourne ar detrwa konpagnon. Li sey konsol Larenn. Finn sarye kadav ale. Asasen la kourtiz Larenn ar kado. Odebi Larenn ankoler me apre li aksepte lamour asasen.

Bann akter spektak mim sorti.

OFILIA

Ki vedir sa, Senier?

HAMLET

Samem apel mesanste malisie.

OFILIA

Rezime pies la sa?

Prolog rantre

HAMLET

Li pou dir nou tou. Akter pa konn gard sekre.

OFILIA

Li pou dir nou ki ena ladan?

HAMLET

Nenport ki zafer. Montre e li li demontre. Pa per montre e li pa per montre profonder ou montre.

OFILIA

Malelve, bien malang. Prefer get drama.

PROLOG

Nou dimann zot tou ki isi

Pou get nou zoli trazedi;

Ar nou ple pa fer kichiri.

HAMLET

Prolog sa? Ousa moto ki grave dan enn bag?

OFILIA

Bien kourt.

HAMLET

Kouma lamour fam.

Akter Lerwa ek Larenn rantre

AKTER-LERWA

Trant fwa kales Phoebus finn fer letour

Neptune ek Tellus. Trwa san swasant fwa

Luna finn konplet san fot so parkour

Depi ki Lamour finn sel nou lafwa

E ki Hymen finn soud nou destine

Par enn lien sakre pou Leternite.

AKTER-LARENN

Les soley-lalinn efase-refer

Ankor ek ankor ziska ki li rans.

Me Senier mo lespri pe trouv zekler

Akoz ou lavi aster dan balans;

Ou lasante fay fer mwa trakase,

Ou lafors frazil fatig mo latet.

Me pa les mo lapenn fer ou saye

– Lamour ek freyer fer bann fam vinn bet –

Mwens mo kontan mwens mo per. Sekife

Plis mo kontan plis mo per perdi ou;

Mo per mo latet pre pou savire,

Perdi lekilib, al fini dan trou.

AKTER-LERWA

Ler pe aprose kan bizen deklas;

Mo nepli trouv bien, mo nepli tann kler;

Biento mo pou donn twa boukou lespas,

Les enn lot pran mo plas dan to leker.

Mo sir ki …

AKTER-LARENN

… Sa zame! Senier, zame!

Enn lot mari? Sa pli gran traizon!

Malediksion! Pou mo pran enn segon

Touy premie avan.

HAMLET

Mazanbron! Mazanbron!

AKTER-LARENN

Dan deziem maryaz peyna santiman,

Zis kipidite. Touy deziem galan,

Pran trwaziem. Kontinie mem.

AKTER-LERWA

Non,non, non

La to pe dir sa. Me to pou sanze,

Amizir letan pase nou bliye;

Serman senser ki nou fer koumans fonn,

Grene kouma zamalak, tom par tonn.

Nanye pa permanan. Nou gran pasion

Refrwadi; nou dife vit vinn glason.

Alye vinn ennmi, ennmi vinn alye,

Bon kamarad yer zordi pe boude;

Gran determinasion dousma-dousma

Perdi fitnes; mix large; vinn kourpa.

Zordi to sir ki to pou res fidel

Me dime kan mo’nn mor to pou sanz rel.

AKTER-LARENN

Sa zame. Plito al viv dan ashram,

Viv enn lavi senp andeor lagam.

HAMLET

Serman dan vid?

AKTER-LERWA

Mo fer twa konfians. Les mo repoze.

Mo santi feb. Somey pez mo lizie. (Li dormi)

AKTER-LARENN

Dormi mo gate. Zame nanye pou

Vinn rant ant nou de pou rod separ nou. (Li sorti )

HAMLET

Madam Larenn, kouma ou trouv pies la?

ZERTRID

Madam la promet tro.

HAMLET

Pa dir sa. Li pou gard so parol.

KLODIOUS

Ou konn zistwar la? Peyna difamasion?

HAMLET

Zero! Tousa zis enn senn. Enn ta zes. Zes ki touy konesans. Koze ki gran.

KLODIOUS

Ki so tit?

HAMLET

‘Latrap-lera’. Pa serye. Zis senbolik. Zistwar enn mert ki ti arive dan Vienn. Dik la ti apel Gonnzago, so fam Batista. Gete, ou pou trouve. Enn vilen zafer. Me sa pa konsern nou. Bann ki koupab pou grense. Me nou dimoun onet nanye pa fer nou per. Pa vre?

Lisianis rantre

Sa se Lisianis, neve Lerwa.

OFILIA

Ou enn bon narater, Senier.

HAMLET

Mo kapav rakont tranzaksion anba-anba ant ou ek polipot.

OFILIA

Ou bien vif Senier, bien vif.

HAMLET

Mo vif kapav fer ou kriy lasasen.

OFILIA

Bien malen. Malang ‘si.

HAMLET

Kouma fam. … Ale laba. Mertriye koze. Aret fer zes. Pas alatak.

LISIANIS

Malis nwar, pwazon rar, moman peper,

Dan nwar bous lizie kot lonbraz gagn per,

Venen Titalber pe gagn swaf lamor.

Bwar, bwar, bour konfrer, penetre tou por.

Li vers pwazon dan zorey Lerwa

HAMLET

Gete! Gete! Li anpwazonn lerwa. Gete aster kimanier li met larenn dan serk.

OFILIA

Lerwa pe dibout.

HAMLET

Fizi dilo fer li per?

ZERTRID

Ou pa bien Senier?

POLONIOUS

Aret sa pies la!

KLODIOUS

Lalimier. Alim lalimier.

BANN LORD

Alim lalimier. Vit-vit.

Apart Hamlet ek Horasio zot tou sorti

HAMLET

Seki dan pens plor so mizer

Seki dan bien viv dan jalsa.

Lavi sa, pa bizen ris leker,

Douniya ena so prop lalwa.

Horasio mo matlo, mem si nanye pa marse, omwen mo kapav gagn enn bon rol pou zwe, kikfwa gagn enn Oskar.

HOROSIO

Oskar meyer figiran?

HAMLET

Best actor.

Tizan, Tizan! Gouverner finn perdi tronn;

Aster matlo, Joubaner diriz rwayom.

Kot to bouze to manz feyaz.

HORASIO

Li pa rime.

HAMLET

Horasio, Horasio, mo kapav met tou mo lamone lor nam la. Ki to dir?

HORASIO

Mo dakor Senier.

HAMLET

Ler koz pwazon?

HORASIO

Mo’nn remarke.

Rozennkrantz ek Gildernstern rantre

HAMLET

Dife mazor! Large lamizik la.

Kikenn amenn laflit! …

Si Lerwa pa kontan sa jalsa la

Be li pa kontan, ki pou fer bayo?

Ale, soufle bigoul.

GILDERNSTERN

Senier kapav dir ou enn ti parol?

HAMLET

Gran Misie! Enn zistwar? Ousa enn Istwar?

GILDERNSTERN

Lerwa, Senier –

HAMLET

Ki zistwar Lerwa?

GILDERNSTERN

Li dan so lasam, bien boulverse.

HAMLET

Li’nn tro bwar?

GILDERNSTERN

Non li ara.

HAMLET

Enn konsey. Apel so dokter. Si mo preskrir enn meksinn li pou plis ara.

GILDERNSTERN

Senier, fer zefor pou konpran mwa. Pa mal konpran tou.

HAMLET

Femel alor.

GILDERNSTERN

Samazeste Larenn, ou mama, finn dir mwa vinn get ou.

HAMLET

Bienveni.

GILDERNSTERN

Pa sa! Donn enn bon repons sinon mo mision fini isi mem.

HAMLET

Enposib!

ROZENNKRANTZ

Kifer?

HAMLET

Kouma pou donn enn bon repons. Mo lespri pa bon. Me dir mwa ki bizen … plito ki mo mama bizen.

ROZENNKRANTZ

Ou mama dir ki ou konportman finn bien sok li.

HAMLET

Ki kalite garson ki sok so mama. Samem tou? Peyna plis ki sa?

ROZENNKRANTZ

Li ole zwenn ou dan so lasam avan ou al dormi.

HAMLET

Nou pou obeir li koumadir li dis fwa dis nou mama. Ena ankor kiksoz nou kapav fer pou ou?

ROZENNKRANTZ

Senier ou ti kontan nou lontan.

HAMLET

Ankor kontan zot. Mo fer serman ar mo lame les e long.

ROZENNKRANTZ

Mo bon Senier dir mwa ki pe fatig ou latet. Pa ferm laport ou kaso. Les nou ed ou.

HAMLET

Gran Misie, mo pa vo nanye.

ROZENNKRANTZ

Ki ou pe dir? Oumem Prens-Eritie.

HAMLET

Atcha! Dilo dan kanal me bourik mordeswaf.

Bann akter rantre ar laflit

Laflit. Chabas! Donn mwa enn. … Dir mwa anprive kifer ou met choula otour mwa koumadir pe pous mwa dan latrap?

GILDERNSTERN

Senier, akoz mo mision tro serye mo manier paret enpe brit.

HAMLET

Pa kler. Zwe sa laflit la.

GILDERNSTERN

Mo pa konn zwe Senier.

HAMLET

Zwe mo dir.

GILDERNSTERN

Pa fer sa Senier.

HAMLET

Pa fer fos, zwe.

GILDERNSTERN

Mo pa konn zwe mo dir ou.

HAMLET

Fasil kouma bous lizie. Bous trou ar ledwa, soufle dan labek e zoli palab sorti. Bous sa bann trou la. Fasil. Dilo disik.

GILDERNSTERN

Mo pa kapav fer li koz dan ton, dan tan. Pa’nn aprann.

HAMLET

Ou trouve misie kouma ou ete. Ou soufle dan mo gozie; ou bous ek debous tou mo trou; ou rod fer mo lamizik andan mont lor sirfas; ou dwat mwa depi anba ziska lao … me sa laflit la ena zoli melodi me ou dir ou pa kapav fer li koze. Me pou ou li pli fasil fer mwa koze. Ou tret mwa kouma enn gon; ou fer mwa sap lor kal. Me mo Pov Misie ou dir ou pa kapav akord mwa, zwe ar mwa. Ki kalite!

Polonious rantre

Namaste Gourouji.

POLONIOUS

Mo Senier, Madam Larenn ole zwenn ou toutswit.

HAMLET

Get sa niaz la, li kouma enn samo.

POLONIOUS

Vremem sa. Net kouma enn samo.

HAMLET

Li plis kouma enn blero.

POLONIOUS

Blero? Vremem so ledo kouma blero.

HAMLET

Plito kouma labalenn, ou pa kwar?

POLONIOUS

Samem mo pe dir.

HAMLET

Bon, maman m’appelle. Je viens maman. – Ala zot minn mo boyo la! – Maman mo pe vien la.

POLONIOUS

Mo’al dir li lor vites. (Li sorti)

HAMLET

Pa difisil. – Les mwa tousel aster.

Tou dimoun apart Hamlet sorti

Marenwar jabolik pe anvlop tou

E bann tom dan simitier pe rote;

Lanfer pe vomi lapest lor later.

Finn ler pou bwar disan so sakrifis

E fer louvraz ki, ler soley leve,

Fer disan kaye. Kalme twa baba!

Bizen sakouy bonnfam la me pa plis;

Koz koze disan me pa fann disan;

Fwet li ar parol san violans fizik.

Feros dan repros me zame fer fos. (Li sorti )

AK 3 SENN 3

Dan lasapel prive Lerwa. Klodious, Rozennkrantz ek Gildernstern rantre

KLODIOUS

Pa korek tousa. Fale nou pran kont

So distemper. Zot de prepar zot vit.

Taler zot pou gagn tou detay mision:

Zot pou bizen amenn li Langleter.

Zot Souvren pa kapav toler danze

Menas nou lanwit-lizour akoz li.

GILDERNSTERN

Les sa dan nou lame. Nou bien konsian

Ki li ou devwar sakre garanti

Sekirite pei ek gouvernman.

ROZENNKRANTZ

Ninport ki dimoun bizen ar kouraz

Ek determinasion pran prekosion

Pou evit dezagreman; enn kikenn

Aster ki responsab lavi lezot

Li bizen fer mil fwa plis atansion.

Lamor Lerwa pa pran zis enn lavi

Me kouma twister li aspir anvrak

Tou so toutotour; enn larou zean

Lor latet montagn ler li kraz anba

Amenn destriksion pa selman limem

Me osi lezot pies ki soud ar li.

Kan Lerwa terne lepep gagn lerim.

KLODIOUS

Fer vit. Nou pou blok vit sa danze la,

Apes li fer fraka.

ROZENNKRANTZ

Wi, Mazeste.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti

Polonious rantre

POLONIOUS

Mo Gran Senier li pe al kot Larenn.

Mwa mo pou ekout zot deryer rido.

Mo sir Larenn pou savonn-savonn li

E kouma ou ti dir avek rezon

Li plis meyer ki zorey pa-pran-par

Tann konversasion. Orevwar Senier.

Mo pou zwenn ou avan ou al dormi

Pou dir ou tou.

KLODIOUS

Mersi mo bon Senier.

Polonious sorti

Piyanter mo pese mont dan lesiel;

Disan Abel lor mo lame. Priye?

Kouma pou priye? Ah malediksion!

Move konsians pe touf mo lapriyer.

Dimann pardon? Kouma pou dimann sa?

Mo ankor pe profit zwisans mo krim;

Mo pa’le large; kol ar pouritir.

Fasil trik lalwa. Pouvwar pas blanko,

Kouver krim ar fler, pese ar parfin,

Trik balans lazistis. Me ar Bondie

Sa bann grimas la pa gagn okenn bar.

Pou gagn pardon mo bizen repanti;

Pa kapav ena repanti ditou

Si kriminel kontinie manz bann fri

Sort lor pie so krim. Mo’nn tas dan leto.

Ayo Bondie! Ki pou fer? Langrenaz

Pe ris mwa ver perdision dan lapant.

Mo pe glise. Ed mwa anz dan lesiel.

Zenou arogan al anbras later;

Leker ros sey gagn inosans arzil.

Ena lespwar. Ena?

Li azenou

Hamlet rantre

HAMLET

La mo kapav manz li. Fasil. – Chombo!

Gopia! To ouver laport paradi

Pou permet kriminel soul so bontan.

Samem to mision? Samem to vanzans?

Ler li ti avoy to papa manze

Li pa ti donn li sans prepar so nam;

San konfesion ni kominion; aster

Twa to beni li. Non, non bachara.

Vre vanzans se touy li kan so nam lour

Ar pouritir, koripsion. Touy li kan

Piktet li rant dan lanfer san okenn

Posibilite delivrans. Tini!

So ler pou vini. Mo’al get mo mama. (Li sorti)

KLODIOUS

Parol anvole me lespri bouz fix.

Parol nenport fer nou pese vinn lix. (Li sorti )

AK 3 SENN 4

Lasam Zertrid. Zertrid ek Polonious rantre

POLONIOUS

Li pe vini la. Pa per fann ar li.

Dir li ki so gabzi finn depas kad

E ki ou nepli kapav bar so gorl.

Mo pou kasiet deryer sa rido la.

Brousay li bien.

HAMLET

(andeor lasenn)

Mama, eh ‘Ma, Mam!

ZERTRID

Pa per. Kont lor mwa. Al kasiet. Degaze! Mo tann li pe vini.

Hamlet rantre

HAMLET

Mama, ou ti pe rod mwa?

ZERTRID

Hamlet, to finn bien boulvers to papa.

HAMLET

Mama ou finn bien boulvers mo papa.

ZERTRID

Ase radote, ou pe koz gonaz.

HAMLET

Aret koz nenport, ou for dan fer ler.

ZERTRID

Ou peyna respe?

HAMLET

Ki respe Madam?

ZERTRID

Ou nepli konn mwa?

HAMLET

Me mo foul konn ou.

Ou Larenn Dannmark, fam frer ou mari

E, malsans pou mwa, ou mo mama ‘si.

ZERTRID

Bon, si koumsa, les lezot koz ar ou.

HAMLET

Res anplas, pa bouze. Anplas dir ou.

Mo pou montre ou malang dan ou nam.

Pa bouze!

ZERTRID

Ayo! Lev lame lor mwa?

Osekour, ed mwa!

POLONIOUS

(deryer rido)

Ki pe arive? Osekour! Ayo!

HAMLET

(ar so lepe)

Chouchoundarr! Ala pou twa! Sa pou twa!

Li touy Polonious

POLONIOUS

(deryer rido)

Sov mo lavi!

ZERTRID

Ayo! Ki to finn fer?

HAMLET

Pa kone. Lerwa sa?

ZERTRID

Ki to’nn fer Hamlet. Ayo vilen krim!

HAMLET

Vilen krim? Eski li pli vilen ‘Ma

Ki touy Lerwa pou marye ar so frer?

ZERTRID

Touy Lerwa?

HAMLET

Touy Lerwa. Samem mo’nn dir.

[Li avans rido. Kadav Polonious tonbe.]

Ayaya! Twa sa, vie kouyon. Adie!

Malsans pa to patron sa. To’nn rode.

Kan kontan fouraye, maler koste.

Aret vir-vir ou ledwa. Asize,

Les mo devier ou leker si posib,

Si li pa’nn vinn ros, si pese pa finn,

Kouma boukliye, bar tou labonte.

ZERTRID

Dir mwa ki mo’nn fer ki pe permet twa

Maltret mwa koumsa.

HAMLET

Les lisien devor

Lamourprop; fer ipokrit gagn meday;

Les devergondaz aval inosans;

Ipotek kontra maryaz; fer manti

Ranplas serman. Ou finn permet foser

Efas laverite; fer relizion

Vinn palab grosie. Lesiel gagn onte,

Later gagn traka, vadire tronpet

Zizman dernie pe sone. Akoz ou

Tou finn devire.

ZERTRID

Me ki mo finn fer?

Dir mwa.

HAMLET

Be get bien sa de portre la.

Get sannla avan; apre get lotla.

Isi vadire enn bondie; lor so

Figir, lor so fron, dan so lizie kler

Ena lalimier. Enn benediksion!

Aster get bebet ar ki ou’nn marye.

Kifer ou finn kit lonbraz pie pipal

Pou antonn gonaz dan karo lastron?

Lizie pa bon? Pa dir mwa lamour sa.

Ou pa enn zenes anfler me ou laz

Koz langaz kontrol, langaz rezonnman.

Ki lespri fer ou kit lalimier pou

Swazir marenwar? Dezir donn lavi

Me dezir dekontrole bous lizie,

Touy larezon, fer lespri vinn fouka.

Ki sa movezer la ki finn may ou

Dan kolenmayar? Lizie san leker;

Leker san zorey; zorey san lizie;

Nene san lezot. Mem organn malad

Zame fer otan fraka dan lavi.

Kot sharram Madam? Pa dimann zenes

Tini-tini yenn kan adilt machour

Les dife pasion bril zot larezon.

ZERTRID

Arete Hamlet, aret koz koumsa.

To pe met okler pouritir kasiet

Dan fenfon mo nam ki refiz ale.

HAMLET

Zero! Ou pe roul-roul dan piyanter

Vis ek difout, dan payas malfame –

Nisa dan park koson.

ZERTRID

Ase Hamlet!

Ase! To parol kouma pwagnar pers

Mo zorey. Ase mo garson. Ase.

HAMLET

Enn asasen, tret. Pa vo enn seve

Ou premie mari. Enn verminn lor tronn.

Enn taker, pikpoket, voler kouronn.

ZERTRID

Ase!

Nam papa Hamlet rantre

HAMLET

Boufon degize anlerwa –

Anz lesiel protez mwa – Kifer ou la?

ZERTRID

Ayo Bondie! So latet pa bon.

HAMLET

Ou’nn vinn fann ar mwa akoz mo’nn fane.

Kouma’nn zeb mo kas poz olie azir.

NAM

Pa bliye to rol. Bizen fit lespri

Dantle plen ar nay. Ham, get to mama.

Tourman pe kraz li; konsol li Hamlet.

Koz ar li beta. Pa les depresion

Kas so lekilib.

HAMLET

Mama ou korek?

ZERTRID

Twa, kimanier Hamlet? To get dan vid;

To koz ar ler; to kouma abriti;

Kouma somey kase ar tapaz for

To seve drese. Ayo mo garson!

Kalme twa. Ki to pe fixe koumsa?

HAMLET

Li, ‘Ma, li. Get kouma so figir tris.

So soufrans kapav fer ros gagn pitie.

Aret get mwa Papa. Ou larm pou kas

Mo lelan e blok mo dezir vanzans.

ZERTRID

Ar kisannla to pe koze Hamlet?

HAMLET

Ou pa trouv nanye?

ZERTRID

Non. Zis seki la.

HAMLET

Ou pa’nn tann nanye?

ZERTRID

Non, zis nou koze.

HAMLET

Get bien ‘Ma. La, la. Get li pe ale.

Kouma li ti abitie abiye.

Get li, get li, get li la kot laport. (Nam sorti)

ZERTRID

Dan to latet sa Hamlet. To malad.

To lespri trouv seki pa ekziste.

HAMLET

Malad? Pa kwar sa ‘Ma. Hen, tat mo pou,

La, tat mo leker, zot lagam tamam.

Pa kwar mo fou, pa kwar mo radote.

Teste mwa si ou’le ‘Ma. Mo pa fou.

Pa les sa fer ou bliye ou pese.

Pa fer mo swadizan foli kasiet

Lagal ek so dipi, les pouritir

Fane anba laparans lasante.

Dimann Bondie pardon, sanz ou manier;

Tourn paz; sanz lavi; napa fann gwano

Dan karo pikan. Pardonn mo verti!

Dan lemonn pouri verti bien souvan

Bizen bes latet, dimann vis pardon,

Pas siro pou ki lebien mat lemal.

ZERTRID

Hamlet to finn kas mo leker ande.

HAMLET

Zet seki pa bon; servi seki bon.

Bonswar! Pa al dan lili mo tonton.

Fer vadire mem si ou lekontrer.

Move labitid paraliz lespri

Me bon labitid kapav geri nou.

Si ou reziste tantasion zordi

Dime li pou pli fasil manz ar li.

Sak zour lor bon sime repous demon

Enpe plis ziska ki nou libere.

Mo redir bonswar. Kan so ler vini,

Kan ou rod benediksion, se mwa ki

Pou vinn dimann ou beni ou garson.

Mo sagren mo’nn touy sa grandimoun la.

Travay Bondie. Li kone ki li fer.

Mo finn vinn enstriman so volonte.

Les mo rod enn plas pou met kadav la

E donn detay lor sa aksidan la.

Ankor enn fwa, bonswar. Mo oblize

Fer dimal pou mo kapav fer dibien.

Sa nanye sa. Ena pir pli divan.

Enn dernie parol, Mama.

ZERTRID

Ki zafer?

HAMLET

Mama, ala seki pa bizen fer.

Kan ou mari kares ou, anbras ou,

Met ou dan lekol, plonz ou dan siro,

‘Mo koko sesi, mo koko sela’

Napa glis lor so diber, kas lakle,

Dir li ki Hamlet napa fou ditou

Me pe fer so senn.

ZERTRID

Parol mo Hamlet, kont lor mwa beta,

Personn pa pou konn sekre ant nou de.

HAMLET

Mo pou bizen al Langleter.

ZERTRID

Ayo,

Mo finn bliye sa net. To oblize?

HAMLET

Papie finn drese e mo de kamwad

Ki mo kontan kouma lisien kontan

Baton finn gagn enstriksion espesial

Fer zoli louvraz. Li foul korek sa!

Mari siper ‘Ma kan eklat jasous

Ar so prop petar. Pas par anba. Boum!

Li al dan lespas. Extra sa kan de

Kontrer zwenn anplen, nene kraz nene.

Aster les mo okip sa misie la!

Mo ris so kadav dan lasam laba.

Bonswar mo mama. Sa gran dimoun la

Li bien trankil, silansie, ek serye,

Li ki zame ti konn aret zaze.

Ale, vinn ar mwa gran misie. Chalo!

Bonswar ‘Ma.

Li ris kadav la, li sorti. Zertrid res anplas.

AK 4 SENN 1

Lasam Zertrid. Klodious akonpagne par Rozennkrantz ek Gildernstern rantre

KLODIOUS

Sa soupir la kasiet zafer serye;

Kifer ou soupire ek transpire?

Kot ou garson finn ale?

ZERTRID

Les nou tousel. Mo bizen koz ar li.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti

Ayo Bondie, ki pe ariv lemonn?

KLODIOUS

Ki zafer Zertrid? Hamlet ki manier?

ZERTRID

Fou kouma lamer dan divan siklonn.

Dan so konfizion li tann enn tapaz

Deryer rido la; li tir so lepe,

Kriye ‘chouchoundarr’; fons drwat divan li;

Pers-pers rido la, touy pov bonom la.

KLODIOUS

Ayayayaya! Si mo ti laba

Sa ti pou ariv mwa. Li ti viz mwa.

Li finn vinn danzere pou tou dimoun;

Pou twa, pou nou, pou tou so lantouraz.

Konsekans grav. Blam pou tom lor Lerwa

Ki ti bizen pran prekosion korek,

Neseser pou anpes Hamlet menas

Lape ek sekirite. O maler!

Mo lafeksion pou li finn anpes mwa

Fer leneseser. Olie krev abse

Mo’nn les li fane. Kot li finn ale?

ZERTRID

Li pe plor lamor ki so prop foli

Finn okazione – so foli kouma

Enn diaman pir dan enn lamer grabo –

Li bien sagren seki finn arive.

KLODIOUS

Zertrid swiv mwa!

Avan soley tous lorizon maren

Nou bizen anbark Hamlet, avoy li

Lot kote dilo. Bizen rekonet

Erer ki li’nn fer. Pa kapav kasiet.

Eh Rozennkrantz, eh Gildernstern! Kot zot?

Rozennkrantz ek Gildernstern rantre

Zot toulede, al rod enpe sekour.

Foli Hamlet finn touy pov Polonious

E li finn souk kadav la li’nn ale.

Al rod li, pa koz brit; amenn kadav

Dan lasapel. Vit, pa perdi letan.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti

Vini Zertrid. Mo konvok enn renion

Mo bann konseye; mo va enform zot

Ki mo plan ete; kot ena problem;

Anpes palab fann so labou partou.

Vini Zertrid! Vini! Zertrid, Zertrid!

Traka fer maja, lavi vinn lasid. (Zot sorti)

AK 4 SENN 2

Enn koulwar dan sato. Hamlet rantre

HAMLET

Ansekirite.

LAVWA

(Andeor lasenn)

Hamlet! Senier Hamlet!

HAMLET

Ki sa kapav ete? Mo sir …! Me wi, zotmem sa.

Rozennkrantz ek Gildernstern rantre

ROZENNKRANTZ

Kot ou finn kasiet kadav la Senier?

HAMLET

Kadav dan bien lor lili lapousier.

ROZENNKRANTZ

Dir nou kot li ete. So plas dan lasapel.

HAMLET

Pa dir mwa!

ROZENNKRANTZ

Ki zafer?

HAMLET

Mwa, garson Lerwa bizen reponn kestion enn gonaz, enn leponz.

ROZENNKRANTZ

Ou apel mwa leponz Senier?

HAMLET

Weh! Chato pou gagn bout! Absorb rebi me kan pez ou sek, pa res nanye.

ROZENNKRANTZ

Mo pa konpran ou Senier.

HAMLET

Normal. Dan zorey nenport, foutan glise kouma dilo lor fey sonz.

ROZENNKRANTZ

Dir nou kot lekor la ete. Vinn ar nou, nou’al get Lerwa.

HAMLET

Lekor ar Lerwa me Lerwa pa ar lekor. Lerwa enn zafer, enn soz …

GILDERNSTERN

Enn soz Senier?

HAMLET

Enn zafer nanye ditou. Nou’al get Lerwa. Kouk! Ala li la! (Zot sorti )

AK 4 SENN 3

Dan biro Lerwa. Klodious ek detrwa ofisie rantre

KLODIOUS

Mo’nn fer al sers li, fer rod lekor la.

Fouf! Ala li danzere sa boug la!

Malgre sa pa kapav servi lalwa

Parski lamas kontan so zoli louk

Mem si so latet satini kokom;

Dimoun pou bien sagren so penitans;

Mem so ofans pa ena konsekans.

So depar bizen paret neseser,

Pa zis enn kout-tet. Kont malad drastik

Bizen remed drastik, sinon gran douk.

Rozennkrantz rantre

Ki progre?

ROZENNKRANTZ

Zero. Li pa’le koze.

Li pa’le dir kot lekor la ete.

KLODIOUS

Kot li ete?

ROZENNKRANTZ

Deor. Sou sirveyans

Ki ou soue?

KLODIOUS

Amenn li vit isi.

ROZENNKRANTZ

Gil, amenn li isi.

Hamlet ek Gildernstern rantre

KLODIOUS

Hamlet, kot Polonious?

HAMLET

Atab.

KLODIOUS

Atab? Kotsa?

HAMLET

Pa kot li pe manze me kot pe manz li. Enn kongregasion Lever Roderdeler, pa soliter, pe manz ar li. Pa dir ar li, samem Sa Mazeste Lever. Exper rezim. Nou angres zanimo pou nou angres nou kadav e lerla nou prepar nouritir pou angres moutouk. Peyna bel diferans ant Lerwa Motka ek mandian mengi. Toulede fini dan vant lever.

KLODIOUS

Tris non?

HAMLET

Lever manz lerwa, pwason manz lever, mandian manz pwason …

KLODIOUS

Ki sa vedir?

HAMLET

Lerwa fini dan vant mandian.

KLODIOUS

Kot Polonious?

HAMLET

Dan paradi. Avoy kikenn rod li. Si li pa laba li sirman dan lot plas la. Al rod li oumem. Si ou pa trouv li, dan detrwa zour ou pou santi so prezans anba leskalie.

KLODIOUS

Degaze al sers li.

HAMLET

Pa prese. Li pa pou sove.

Bann ofisie sorti

KLODIOUS

Nou oblize fer seki nou pe fer

Hamlet pou ou prop dibien; seki ou

Finn fer li bien serye e lor vites

Bizen avoy ou lot kote dilo.

Degaze al prepar ou; bato pre

Pou lev lank. Destinasion Langleter.

HAMLET

Langleter?

KLODIOUS

Langleter.

HAMLET

A vos ordres Chef!

KLODIOUS

Pou ou prop dibien.

HAMLET

Pa manti, Maman.

KLODIOUS

Hamlet, ou papa ki bien kontan ou.

HAMLET

Maman. Papa ek Mama zot mari ek fam; mari ek fam zot de dan enn. Alors mo dir Maman que j’aime beaucoup. Destinasion Langleter. (Hamlet sorti )

KLODIOUS

Vey li depre; fer li al abor vit;

Vit, vit; met kler avan soley kouse.

Mo finn okip tou, finn dres tou papie;

Pa perdi letan. Degaze zanfan.

Rozennkrantz ek Gildernstern sorti

Lerwa Langleter, si to obeir

E respe nou trete ki mo’nn signe

Ar lepe; si to rapel to devwar

To pou fer seki neseser pou ki

Hamlet aret rent mwa, fatig latet.

Fer enn louvraz prop; tir sa pikan la

Ki pe minn boyo; anter mo lafiev,

Amenn gerizon. Fer sa lor vites

E lerla mo pou rekoumans sourir. (Li sorti)

AK 4 SENN 4

Lor lakot, pre kot Elsinor. Fortinnbras ek so larme rantre

FORTINNBRAS

Kapitenn, al prezant Lerwa Dannmark

Mo kourtwazi; enform Samazeste

Ki ar so permision mo pe travers

Enn parti so rwayom. Ou konn program.

Si Samazeste dimann pou zwenn mwa

Dir li nek donn lord, mo pou mark prezans

E dres tou papie divan so lizie.

KAPITENN

Kont lor mwa Senier!

FORTINNBRAS

Pa fer fos monwar. Fer leneseser.

Fortinnbras ek so larme sorti

Hamlet, Rozennkrantz etc. rantre

HAMLET

Dir mwa bon misie ki sa larme la?

KAPITENN

Larme Norvez Sef.

HAMLET

Ena problem?

KAPITENN

Wi, dan enn landwa dan Pologn.

HAMLET

Kisannla komandan?

KAPITENN

Prens Fortinnbras, neve Lerwa Norvez.

HAMLET

Lager zeneral kont rwayom Pologn?

Ou zis lor frontier?

KAPITENN

Pou dir ou fran-fran

Nou pe al lager pou enn bout teren

Ki pa vo nanye pou zot ni pou nou.

Zis enn kestion loner.

HAMLET

Be, savedir

Bann Polone pou zwe mor.

KAPITENN

Pa kwar sa!

Larme analert.

HAMLET

Bwat sa mammao!

De mil zom ek resours fenomenal

Pa fouti rezoud enn ti bagatel.

Kouma enn kanser li manz par andan

Me deor tou paret trankil. Mersi.

KAPITENN

Bondie beni ou! (Li sorti )

ROZENNKRANTZ

Nou ale Senier?

HAMLET

Al touzour. Enn timama mo vini.

Tou dimoun apart Hamlet sorti

Ayo! Tou, tou, tou dir mwa mo’enn faner

Ki enkapab fer seki neseser.

Ki ete dimoun si so program zis

Manze ek dormi? Enn bebet pa plis.

Ki arive sa? Bondie donn lespri,

Donn lentelizans pou nou kras gonaz?

Eski zwe boure ousa nek tir lay,

Rod lipou poul, les kapon manz kouraz?

Difisil pou dir. Pourtan mo kone

Seki bizen fer e fiel pa manke

Pou mo kas piso. Sak segonn dir mwa

Mo enn gran faner. Get sa larme la!

Solda par milie, lekipman par tonn;

Sou lidersip enn prens zenn ek frazil

Ki pa kil parad mem si gran danze

Pe menas for-for pou gob lekzistans.

Tousa sakrifis pou enn touk perse!

Enn vre leker nob li pa azir zis

Kan larezon dikte nou so lozik;

Enn vre leker nob bes latet fonse

Pou enn ti zafer sirtou si loner

Kapav zwenn tase. Aster get mo zar!

Finn touy mo papa, malang mo mama,

Mo lespri sofe, mo disan pe bwi.

Ki mo fer? Mo azir? Non. Lergete

Mo bouz fix kan divan mwa ven mil zom

Akoz loner dan balans pe pran risk

Lamor pou rekiper enn bout teren

Pa ase gran pou zot repoz anpe

Kan souf arete dan desten amer.

Mo fer enn serman! Apartir mentnan

Swa mo pous vanzans, swa mo enn fatra.(Li sorti )

AK 4 SENN 5

Dan lasal tronn Sato Elsinor. Horasio, Zertrid ek enn nob rantre

ZERTRID

Mo refiz zwenn li.

NOB

So latet pa bon. Li pe ensiste.

Pov tifi, mo sagren li.

ZERTRID

Ki li’le?

NOB

Li pa aret koz so papa. Li dir

Marday partou; krase, tap lestoma;

Sap lor kal brit; rabase, koz nenport.

Me tansion! Ena pa konpran nanye

Pou trouv lalimier. Koze dan vid pou

Vinn parol sakre; dan nanye ditou

Bann nenport pou ranz bel-bel teori.

HORASIO

Koz ar li Madam. So bann radotaz

Kapav met dibri dan bann lespri feb.

ZERTRID

Fer li vini.

Nob la sorti

(Ar limem) Pese pens mo nam. Mo latet pa bon.

Tipti boubou anfle kouma montagn.

Plis mo sey kasiet plis mo sekre eg

Deborde al detourn lizie lor mwa.

Ofilia rante. So demars pa normal

OFILIA

Kot li ete gran mazeste Dannmark?

ZERTRID

To bien Ofilia?

OFILIA

Li sante

How should I your true love know

From another one?

By his cockle hat and staff

And his sandal shoon.

ZERTRID

Ayo mo fifi, ki vedir tousa?

OFILIA

Ou pa kone? Ekout li bien.

(li sante) He is dead and gone lady,

He is dead and gone;

À sa tête une touffe d’herbe

Kot so lipe enn gro ros.

Ayoyo! Ayoyo!

ZERTRID

Ekout mwa Ofilia …

OFILIA

Ou ekout mwa!

(li sante) White his shrowd as the mountain snow …

Klodious rantre

ZERTRID

Get ki finn arive Senier.

OFILIA

(li sante) Simitier ranpli ar fler

Larm krokodil lor baz.

KLODIOUS

Ki nouvel mamzel?

OFILIA

Well good Bondie beni vous. They say the owl was a baker’s daughter.  Zordi fasil kone. Me dime? Dime il sera trop tard.

KLODIOUS

Lamor so papa.

OFILIA

Shouut! Pa dir personn.

(li sante) Dime zour Sen Valanten

E boner dan gramaten

Mo pou bord kot to lafnet

Lerla koko nou fer fet.

Tilom leve vit abiye

Vinn ouver laport

Mamzel rantre e zame, zame

Mamzel ti resorti.

KLODIOUS

Zoli Ofilia!

OFILIA

Sa ki zoli. Pa dimande. Mo done.

(li sante) By Gis And by Saint Charity

Sharam pa gagne?

Young men will do it if they come to it

Koukourroukouk!

Kok la sante kas mo …. somey

Ki tifi la dir?

” Avan to manz mwa

To ti koz maryaz.”

Ki tilom la dir?

” Mo fer serman mo ti senser

Me to nepli vierz.”

KLODIOUS

Depi kan li koumsa?

OFILIA

Toukorek! Tou dan lord. Pasians geri lagal. Fer larm koule kan kone zot pe met li dan trou. Mo pou parl mo frer. Mersi, mersi otankevouzet. Faites avançer ma voiture. Bonswar Mesdames. Bonswar, bonswar. Les belles dames font comme ça et puis encore comme ça. (li sorti)

KLODIOUS

Swiv li, pa les li tousel, vey li bien!

Horasio sorti

Lasagren finn debalans li. Lamor

So papa samem lakoz. Pa fasil!

Ayo Zertrid, Zertrid!

Problem nepli vinn enn par enn aster,

Zot vinn par grap. Dabor so papa mor;

Answit depar Hamlet – pa ti’ena lot

Sime – li ti vinn bien tro danzere.

Popilasion so kote dan doutans;

Palab tap pil lor lamor Polonious

E nou nou’nn fane ler fer lanterman

An kasiet-kasiet koumadir koupab;

Aster Ofilia, latet deranze,

Nepli rezone; anplis nou tann dir

So frer Lairtes an sekre finn rant

Dan pei e li pe ekout palab

Ki lespri malad pe fane for-for

Lor nou, swadizan nou ki responsab.

Ayo Zertrid tousa kouma lamor

Pe touy mwa san fwa sak segonn.

Enn tapaz deor

ZERTRID

Ki sa tapaz la?

KLODIOUS

Tansion! Gard, bar laport!

Enn mesaze rantre

Ki problem?

MESAZE

Senier, atansion deinnjer!

Lamer ki devor laplaz mwens rapas

Ki zenn Lairtes ek so seporterz

Ki fer ou bann gard kile. Bann rifraf

Apel li Senier e san ezite,

Koumadir lalwa, tradision pa la,

Swiver eksite pe kriye for-for

“Viv Gran Lairtes, limem nou lerwa!”.

Lafoul andiable pe sote-pile:

“Nou’le Lairtes! Nou’le Lairtes!”

ZERTRID

Zot latet pa bon? Zot pa konn drwatir?

Tou finn devire! Zot finn vinn bebet!

Enn tapaz deor

KLODIOUS

Zot finn defons laport.

Lairtes ek lafoul rantre

LAIRTES

Kot sa lerwa la? – Zot atann deor.

LAFOUL

Non. Ar twa pou touzour Lairtes.

LAIRTES

Rann enn servis, sorti.

LAFOUL

Dakor. Akoz twa.

LAIRTES

Mersi, bar laport. (lafoul sorti)

Lerwa tret, ki finn ariv mo papa?

ZERTRID

Mo bon Lairtes, pa bon sap lor kal.

LAIRTES

Mo enn sal batar si mo gard mo kalm.

Savedir mo pa piti mo papa

E mo mama ti zis enn sal trene.

KLODIOUS

Lairtes, mo garson, dir mwa kifer

Ou gran lakoler pe rod kas montagn?

Les li Zertrid, les li. Lerwa pa per

Parski enn lerwa li’ena so bondie.

Traizon louke e vit degonfle,

Ramas so lake. … Lairtes, dir mwa

Kifer ou firye? … Zertrid, les li lib!

Koze zennom!

LAIRTES

Ki finn ariv Papa?

KLODIOUS

Li finn mor.

ZERTRID

Pa lerwa sa.

KLODIOUS

Ki ou’le?

LAIRTES

Kouma li finn mor? Pa rakont zistwar.

Mo movi ar drwatir, devwar, lafwa;

Mo pare pou plonz dan pit marenwar;

Bliye Testaman. Mo reklam vanzans!

Vanz lamor mo papa.

KLODIOUS

Be kot problem?

LAIRTES

Peyna problem. Mo kone ki bizen.

Mo pou detrip asasen mo papa.

KLODIOUS

Lairtes, dir mwa. Dapre ou vanzans

Inosan, koupab pou pas dan pake?

LAIRTES

Non, zis bann koupab.

KLODIOUS

Donk ou’le konn zot?

LAIRTES

Mo pou akeyir drwat dan mo leker

Tou bann kamarad, donn zot silefo

Mo disan pou bwar.

KLODIOUS

Sa enn bon koze!

Ou enn bon garson, enn vre jenntoulmenn.

Napeyna disan lor mo de lame;

Mo ankor pe plor lamor ou papa.

Ou’le konn laverite? Ekout mwa.

Enn lavwa deor “les li rantre”.

LAIRTES

Ki sa tapaz la?

Ofilia rantre

Ayo Bondie! Tengn mo lespri. Desir

Popier; bril lizie ar dilo lasid.

Mo fer serman. Zot pou pey mwa bien ser;

Vanzans pou rans bwar disan so ennmi.

Zoli Ofilia, mo zoli ti ser,

– A Bondie! Eski lespri enn zennfi

Kapav savire pli vit ki lavi

Enn bonom malad? So lamour filial

Finn fer sakrifis so prop lekilib.

OFILIA

They bore him lao-lao dan serkey

Hey non, nonny, nonny ala tou fini

Lor so tom lapli larm koule –

Salam, salam gate!

LAIRTES

Si to pa ti fol to koze vanzans

Pa ti pou ena plis lafors ki sa.

OFILIA

Rapel so refren, rapel so refren! Foser fer taker, kas gouyav dan lakour madam. Tanto to kone tanto!

LAIRTES

Pa rabase sa papa! Samem sa!

OFILIA

Rapel, kas petal margerit. Ala enn panse. Enn panse pou mwa.

LAIRTES

Enn katalog lespri deranze.

OFILIA

Ala petal tou kouler, tou matier, tou manier. Lamour-foser-nimakarram-egois … Tou bann fler sezon finn fletri dan zarden mor mo’rpa. Zot dir li’nn gagn li bonn.

(li sante) Zoli zwazo Samarel tomem mo lavi.

LAIRTES

Malgre so soufrans ek so maladi

Get kouma li zoli, zoli, zoli.

OFILIA

Li pa pou revivi

Li pa pou revini

Lamor finn sarye li

Li pa pou revini

Labarb blan finn ale

Seve blan osi

Lasours larm finn sek

Beni so nam mo Bondie!

Mo dimann Bondie beni tou lespri. Bini, bini, pini, pini, bini …

li sorti

LAIRTES

Ayo Bondie, zot’nn trouv sa?

KLODIOUS

Lairtes, mo konpran ou gran douler

Mem si ou dout mwa. Al fer ou devwar,

Rod laverite san ezitasion

E si ou gagn prev se mwa ki koupab

Mo donn mo parol mo pou abdike

E remet ou tou: pouvwar, kouronn, tronn,

Mo lavi, anfen tou seki mo’ena.

Me si ou gagn prev ki mo inosan

Aksepte mo led e mo lamitie

Pou ki ou gagn vit vre konsolasion.

LAIRTES

Mo bizen kone ki manier li’nn mor;

Kifer lanterman ti fer ansekre;

Kifer pa ti’ena servis ofisiel

Ki normal onor dimoun onorab.

KLODIOUS

Mo pou dir ou tou. Lerla ou desid

Kisannla koupab e aplik santans.

Vinn ar mwa.

Zot sorti ansam

AK 4 SENN 6

Dan enn lasam dan sato. Horasio ek enn serviter rantre

HORASIO

Ki li dir li ete?

SERVITER

Maren. Li dir li ena let pou ou.

HORASIO

Fer li rantre.

Serviter sorti

Let depi deor? Kisannla finn ekrir?

Pa lot ki Hamlet. Pa kapav enn lot.

Enn maren rantre

MAREN

Bondie beni ou, Sir!

HORASIO

Ou’si parey.

MAREN

Mersi Sir! Mo ena enn let pou ou si oumem Horasio, kouma mo kwar ou ete. Anbasader lor larout Langleter finn avoy sa.

HORASIO

(Lir let la) ‘Horasio,
Kan to’nn fini lir sa let la, fer enn demars fer sa maren la zwenn lerwa.. Mo ena let pou li. … De zour apre ki nou ti lev lank enn bato pirat ti atak nou. Nou ti tro lant pou zot. Nou ti oblize fer fas. Mo ti abord zot bato. Zot ti kone ki zot ti ole. Lor vites zot larg lager e pran mwa prizonie. Zot pa finn fer mwa mizer me anretour mo bizen donn zot enn ti koudme. Apre ki to finn fer lerwa gagn mo bann let, vinn get mwa lor vites. Horasio, to pa pou kwar to zorey. Dife mo dalon! Maren la pou gid twa ver mwa. Rozennkrantz ek Gildernstern touzour lor larout Langleter. Lor zot ‘si mo ena nouvel sok pou twa.

Salam!
Lamitie lavi-lamor,
Hamlet.

Swiv mwa. Vit nou’al zwenn lerwa e apre

Amenn mwa kot Prens Hamlet. Degaze. (zot sorti )

AK 4 SENN 7

Dan biro lerwa. Klodious ek Lairtes rantre.

KLODIOUS

Mo sir ou zizman trouv mwa inosan

E aster dan ou leker ena plas

Pou nou lamitie parski ou kone

Asasen ou papa pe rod touy mwa.

LAIRTES

Me dir mwa kifer, ou ki’ena pouvwar

Ou pa finn servi ou lotorite

Pou netraliz li?

KLODIOUS

Mo’ena de rezon.

Lezot kapav dir rezon la bien meg

Me dapre mo kont zot extra valab.

Larenn, so mama, viv pou so garson

E mo gran lamour pou li anpes mwa

Fer nenport ki zafer pou depler li.

Lot kote, fale pa bliye, lepep

Telman kontan li ki tou so pese

Santi paradi; si mo atak li

Mo sir mo prop zarm pou vir kont momem.

LAIRTES

Pa zis mo finn perdi mo prop papa

Me mo ti ser ki tou dimoun dakor,

Li enn model san parey, finn vinn fol.

Mo bizen vanzans!

KLODIOUS

Pa les sa fatig

Ou latet monwar. Pa kwar nou pou les

Problem fer vantar san nou manz ar li.

Atann ou gete. Ou papa pou mwa

Ti plis ki enn frer; bien-bien enportan

Se nou prop lape, nou sekirite …

Fer mwa konfians …

Enn mesaze rantre ar let

Wi! Kik mesaz irzan?

MESAZE

Senier, Prens Hamlet finn avoy de let;

Enn pou ou, lot la pou Madam Larenn.

KLODIOUS

Hamlet? Let? Kisannla finn amenn zot?

MESAZE

Ti enn maren sa. Mo pa finn zwenn li.

Li’nn zis depoz zot.

KLODIOUS

Reste Lairtes… Ou kapav ale. (mesaze sorti.)

(Klodious lir let la) “Gran Senier, mo enn nwar touni dan ou gran rwayom. Dime mo pe vinn, si ou Gran Pouvwar dakor, get ou pou explik ou ki manier mo finn retourn Dannmark.

Hamlet”

Ki vedir tousa? Lezot ‘si isi?

Ki ete sa? Enn trik, enn plezantri?

LAIRTES

Get lekritir.

KLODIOUS

So lekritir mem sa.

Nwar touni? Anba li dir li tousel.

Ou konpran kiksoz?

LAIRTES

Pa tro kler Senier.

Me les li vini. Mo rankinn pe bwi.

Bondie beni mwa, donn mwa lokazion

Detrip li.

KLODIOUS

Chombo Lairtes, chombo!

Promet mwa piti ou swiv mo konsey.

LAIRTES

Pourvi ou pa konsey mwa pardonn li.

KLODIOUS

Sa zame piti. Plito lekontrer.

Si li’nn retourne poudebon, lerla

Lairtes mo pou explik ou mo plan

Ki mo finn drese pou ki so lamor

Paret dan lizie tou so lantouraz,

E so mama ‘si, vadire malsans,

Zis enn aksidan.

LAIRTES

Tou dan ou lame.

Mo dimann ou Senier enn sel zafer:

Donn mwa premie rol.

KLODIOUS

Normal Lairtes.

Oumem poumon, leker, lebra mo plan.

Sirtou depi ki …

LAIRTES

Depi kan?

KLODIOUS

Pa enportan pou dimoun dan laz me

Pou lazenes li extra enportan.

LAIRTES

Ki zafer?

KLODIOUS

Pandan ou labsans nou ti resevwar

Enn nob jenntoulmenn – peyna so segon

Dan mont seval ousa lager lepe –

LAIRTES

Donn Karoumadi?

KLODIOUS

Limem. So labous

Ti ranpli ar zoli koze lor ou.

Hamlet pa dir ou, so zalou fermal.

Li dir li anvi montre li ki for.

Nou sanz paz.

LAIRTES

Sanz paz? Kifer nou sanz paz?

KLODIOUS

Dimoun bliye vit. Kriye-plore red.

Lor vites bliye. Andire zot larm

Nway zot lasagren. Get sa Lairtes:

Hamlet pe revini. Ki ou pou fer?

Koze!

LAIRTES

Mo trans so lagorz dan legliz!

KLODIOUS

Ou ena rezon. Bizen san pitie!

Samem vre vanzans. Mo bon Lairtes

Chomtayt, pa bouze. Les nou met choula,

Fer dife monte; pran bann konpliman

Donn Karoumadi fer li san fwa plis;

Fer Hamlet manga e lerla pous li

Dan diel ar ou; san get bann detay

Li pou aksepte fons drwat dan nou piez.

Ou lepe pa pou sportif. Fatal!

Konpran Lairtes? Aksidan dan zwe.

Vanzans asire. Lerla ou papa

Pou repoz anpe.

LAIRTES

Kont lor mwa Senier!

Lor pwent mo lepe mo pou met pwazon,

Enn pwazon violan; telman li violan

Ki enn gratignir garanti lamor.

KLODIOUS

Bizen pran tou prekosion neseser.

Pa gagn drwa rate. Si premie rate

Bizen enn deziem. Enn piez jabolik.

Alalila! Wi! Fons lor li brit-brit.

Ler li fatige e li rod pou bwar

Mo donn li bwar dan koup anpwazone

– Li pa pardone – Ki sa tapaz la?

Zertrid rantre

Wi Zertrid, gate.

ZERTRID

Ayo bann problem swiv enn deryer lot!

Lairtes, Ofilia finn mor. Nwaye.

LAIRTES

Mor! Nwaye! Kotsa?

ZERTRID

Dan bor larivier

Kot pie zanbourzwa kourbe lor dilo

Pou get vizaz tris dan laglas likid.

Ar filwar fler sovaz li finn dekor

So long seve nwar; met harr dan likou;

Atas lor leren; finn al tro dan bor;

Li glise, tonbe; olie li kriye

Li koumans sante. Amizir so lenz

Vinn lour ar dilo li koumans koule

Al tas dan labou.

LAIRTES

Nwaye dan labou?

ZERTRID

Ayo mo Bondie!

LAIRTES

Dilo finn pran tou,

Peyna plas pou dilo lizie, Bondie.

Pourtan li pe nway dinite enn zom.

Mo’anvi kriye for parol anflame

Me larm pe tengn tou. (Li sorti)

KLODIOUS

Nou swiv li Zertrid.

Mo’nn sey kalme li me la mo bien kwar

Li pou sap lor kal. Bizen fer kiksoz. (Zot sorti )

AK 5 SENN 1

Dan enn simitier pre kot sato. De kloun (labourer simitier) rantre

KLOUN 1

Eski pou anter li dapre drwatir kan li’nn kas kontour?

KLOUN 2

Fouy so tom kare-kare. Otopsi pa finn trouv zigzag. Ni zigzag, ni jagmaga.

KLOUN 1

Pa konpran. Koumadir dilo la vinn nway li malgre ki li pa’le.

KLOUN 2

Mo kwar.

KLOUN 1

Sirman self-ofans. Si mo nway momem savedir mo responsab. Zerfor I am koupaboul.

KLOUN 2

Ekout to konplis olie to konsians.

KLOUN 1

Nainn do. Dilo laba. Mo mars ver dilo, mo nwaye. Mo finn krisifie momem. Mo dibout isi, dilo vinn ver mwa. Savedir li swisid mwa. Si mo pa tengn mo bobes mo pa gilti. Understand!

KLOUN 2

Pa kone.

KLOUN 1

Mwa ze konn. Zi lor iz enn as.

KLOUN 2

Mwa mo kwar ena marday. Si ti enn ti dimoun pa ti pou gagn drwa pas legliz.

KLOUN 1

Konpran kifer bann gran dimoun kontan swiside. … Nou bann labourer simitier nou bann vre zanfan Bondie.

KLOUN 2

Kifer?

KLOUN 1

Fasil. Nou antere.

KLOUN 2

Aret badine.

KLOUN 1

Reponn mwa. Kisannla plis meyer ki mason ousa sarpantie?

KLOUN 2

Menwizie? Non. … Pa kone.

KLOUN1

Senp beta. Nou. Nou labourer simitier. Nou ranz lakaz pou leternite. Ase travay. Nou tap enn tizafer.

‘Donn mwa de boutey bay Kedou, Samdi mo pey twa…’

Hamlet ek Horasio rantre, dan enn kwen lasenn

HAMLET

Pa fasil ar li. Li fouy tom, sante, bwar larak anmemtan.

HORASIO

Lamor, kadav pa fer li per. Labitid.

HAMLET

Labitid touy santiman, fer lapo vinn epe.

KLOUN 1

Timimi lav zafer la, met zafer la dan zafer la koko…

Dodo baba, dodo baba les papa kourtiz mama.

li avoy enn krann andeor

HAMLET

Get sa krann la. Lontan ti ena enn lalang ladan ki ti konn sante. Aster pe zet-zet li vadire krann enn kriminel. Ti kapav latet enn politisien ki ti kwar li ti zis enn tigit, bien tigit pli piti ki Bondie. Aster enn nenport pe roul-roul li dan labou.

HORASIO

Lavi sa!

HAMLET

Kikfwa enn roder bout. ‘Ah mo bourzwa, ala ou pete santi bon’.

HORASIO

Pa fasil ar ou Senier.

HAMLET

Nou tou pou fini koumsa. Kout lapel dan lagel.

KLOUN 1

Bay Abou, trap to direksion, vir to manivel …

Dalennatana amorris bahout atcha

Dan Lenn ou mete langouti

Amorris ou mete kalson, palto.

li avoy enn lot krann

HAMLET

Enn lot? Krann enn avwe? Aste later mem. Later preskripsion, labar; papie tenbre, papie lavant, papie ipotek. Kot tousa amenn nou? Sis pie par kat.

HORASIO

Enn ta senn dan vid.

HAMLET

Eh gran dimoun, pou kisannla sa tom la?

KLOUN 1

Pou mwa gran dimoun.

li sante

Bay Abou, trap to direksion, vir to manivel …

Dalennatana amorris bahut atcha …

HAMLET

Pa manti. Pou oumem sa. Ou anplen ladan.

KLOUN 1

Fel. Mo ladan me li pa pou mwa. Li pou mwa me li pa pou mwa.

HAMLET

Pou ki misie sa?

KLOUN 1

Pa pou enn misie.

KLOUN 2

Pou …

KLOUN 1

Twa res trankil. Fouye, mo dir twa.

HAMLET

Pou enn madam.

KLOUN 1

Non. Pa’nkor vinn madam, mo kwar. Ni madam, ni mamzel. Enn kadav.

HAMLET

Gorl! Boul pe devire Horasio. Vre lespri dan simitier. Depi lontan ou fer sa metie la?

KLOUN 1

Mo ti koumanse kan Lerwa Hamlet, ke die ramas son am, ti kas konte Lerwa Fortinnbras.

HAMLET

Komie banane?

KLOUN 1

Nenport ki gopia konn sa. Samem lane Prens Hamlet ti ne. Pov jab la, tann dir so latet finn gate, katorz ventwit. Akoz samem finn avoy li, mo kwar … Moris.

HAMLET

Kifer Moris?

KLOUN 1

Ou pa kone? Zot tou fou laba. Personn pa pou remarke.

HAMLET

Ki laz li ena?

KLOUN 1

Fer trant an, non.

HAMLET

Apre komie letan enn lekor pouri net?

KLOUN 1

Depann. Set, wit an. Apart latet dir.

HAMLET

Latet dir?

KLOUN 1

Pran plis letan.

HAMLET

Pou kisannla sa krann la?

KLOUN 1

Enn bezsominn. Enn fwa li ti fer mwa gagn latet. Yorik ti so nom. Bachara Lerwa.

HAMLET

Yorik?

KLOUN 1

Mo dir ou.

HAMLET

Mo gete. (Li pran krann la) Mo ti konn li Horasio. Enn gran komik! Souvan li ti zwe ar mwa kan mo ti zanfan. Mo boulverse Horasio. Gagn noze. Mo rapel li ranpli ar lavi, ar lespri. Li ti fer enn lasal dimoun riye. Zordi li zis enn tetdemor. Dir dimoun ki fer zot fanor ala ki nou tou vini. Horasio dir mwa enn kou.

HORASIO

Ki zafer Senier?

HAMLET

To kwar mem Alexandre Le Grand ti vinn koumsa?

HORASIO

Unhun!

HAMLET

Santi pi koumsa? Wek! (Li poz krann la anba.)

HORASIO

Wi Senier.

HAMLET

Nou later, nou pou vinn later. Nou tou. – Atansion! Lerwa, Larenn ek zot latouraz.

Klodious, Zertrid, Lairtes, enn pret ek bann nob swiv enn serkey, rantre.

Horasio, pa enn lanterman normal. Kapavet swisid. Nou koul deryer laba pou gete.

Hamlet ek Horasio al kasiet

LAIRTES

Samem tou seremoni?

PRET

Lairtes,

Nou soupsonn ki ou ser finn swiside;

Eksepsionelman nou pe ferm lizie

Me pa dimann plis.

LAIRTES

Mo dir ou mo ser pa pou’al dan lanfer;

Zoli fler sakre pou pous lor so tom.

HAMLET

Ayo Bondie! Ofilia?

ZERTRID

Ofilia

Adie, zoli Ofilia. Mo ti kwar

To ti pou vinn mo belfi me abba.

Pa sa. Pa sa.

LAIRTES

Ofilia, Ofilia

Ekout larm enn frer ki dan dezespwar.

Pa zet later avan mo anbras li.

Li sot dan lafos

Aster zet later ziska tous lesiel …

– Anter mor ek vivan –

HAMLET

aret kasiet

Kisannla kriye for-for so douler

Vadire pe rod fer lesiel grene?

Momem King Dannmark.

Lairtes sorti dan lafos, may Hamlet par so kole

LAIRTES

To plas dan lanfer.

Zot lager

HAMLET

To koze pa bon. Larg mo lagorz ta.

Get sa Lairtes, mo pa sap lor kal

Brit-brit me tansion, pa rod provok mwa.

Larg mwa mo dir twa.

KLODIOUS

Separ zot!

ZERTRID

Hamlet, Hamlet, mo garson.

HORASIO

Senier kalme ou.

Bann nob ki ti prezan separ zot

HAMLET

Mo ‘si mo kapav kriy for mo douler.

ZERTRID

Ki douler Hamlet?

HAMLET

Mo ti kontan Ofilia. Enn milion

Frer pa kapav tous lipie mo lamour.

KLODIOUS

Les li Lairtes. So latet pa bon.

ZERTRID

Pa pran li kont.

HAMLET

Ale! Montre seki to kapav fer.

Kriye for, plore; bat to lestoma?

Mo ‘si mo kapav. Anter mwa vivan;

Zet later par tonn, zet montagn lor mwa

Ziska tom la zwenn dife dan soley.

ZERTRID

Li malad, pov jab. Dan enn timama

Kouma so koler pase li pou’enn lot.

Pa pran li kont, li pa pou fer ditor;

Li pou vinn dou net kouma enn agno.

HAMLET

Kifer ou’nn fer sa? Pa’nn fer fos ar ou.

Pa fer nanye. Ariv seki ariv:

Kok la pou sante, soley pou leve. (li sorti)

KLODIOUS

Al vey li Horasio. Tansion maler!

Horasio sorti

(ar Lairtes) Pa bliye seki yerswar nou ti dir.

Ler finn arive pou pas alatak –

Zertrid fer kikenn okip nou garson –

Sa tom la pou vinn enn gran moniman.

Biento nou pe zwenn. Pou lemoman …

Pasians!  (Zot tou sorti )

AK 5 SENN 2

Dan lasal tronn Sato Elsinor. Hamlet ek Horasio rantre

HAMLET

Sa lor enn misie. Aster lor lotla.

Eski to rapel seki ti’arive?

HORASIO

Rapel ki zafer?

HAMLET

Enn zafer ti pe telman manz mo krann

Ki dormi mo pa ti kapav dormi.

Vire, tourne abba. Somey nayba.

Mo fer enn fouka – to kone parfwa

Fouka, plis ki zoli plan, neseser

Kan larezon normal so batri plat –

Ena lame Bondie ladan, matlo!

HORASIO

Unhun!

HAMLET

Omilie lanwit mo leve,

Al dan zot kabinn, kouma enn voler,

Fouy dan zot pos, pran lanvlop ofisiel,

Retourn dan mo kabinn, kas sele la.

Ki mo dekouver? Enstriksion direk

Pou avoy mwa manze. Enn Lerwa sa!

HORASIO

Pa vre!

HAMLET

Ala li la. Gete tomem.

Ekout mo zistwar.

HORASIO

Fouf!

HAMLET

Zot ti kwens mwa.

Ti bizen azir. Kouma to kone

Lor imit stil peyna mo segon.

Mo fabrik enn let ar enstriksion kler

Sot likou sa de la.

HORASIO

Be so sele?

HAMLET

Bondie gran! Bag mo papa ti ar mwa.

Mo’al met nouvo let dan plas ansien la.

Zis lerla bato pirat atake …

Leres to kone.

HORASIO

Rozennkrantz ek Gildernstern zwenn tase.

HAMLET

Zot ti rode non! Pa kwar mo sagren;

Dan rod zot ti bout, zot finn perdi tou.

HORASIO

Ki kalite Lerwa? Ayo Bondie!

HAMLET

Pa dimoun sa! Bebet! Li pa finn zis

Tir lavi Lerwa, polie mo mama,

Li finn osi izirp mo plas lor tronn.

Marday lor marday! Li’nn mem rod touy mwa.

Eski li pa enn krim les li sape;

Malediksion les li fann so malang?

HORASIO

Biento li pou gagn nouvel Langleter.

HAMLET

Antretan lakle li dan mo lame.

To kone, matlo, mo kwar mo’nn fane

Ler mo’nn sap lor kal ar pov Lairtes.

Mo’nn fer fos. Ler li fer so matamor

Mo’nn perdi laboul. Mo sagren aster.

HORASIO

Tansion! Kikenn pe vini.

Zenn Osrik rantre

OSRIK

Bon retour Senier lor later Dannmark.

HAMLET

Mersi gran misie. – To konn sa piaw la?

HORASIO

Non, Senier.

HAMLET

To’ena lasans. Kan to konn li to regrete. Pitay par tonn. Ar pitay li aste tou. Mem promosion dan lakademi tekwa. Enn veritab madriye, makacha fabrike ar restan.

OSRIK

Samazeste finn dir mwa dir ou, si ou ple, si mo permet momem.

HAMLET

Mo pe ple la. Permet ou. Sapo finn fer pou latet pa pou lame.

OSRIK

Fer so Senier.

HAMLET

Fer so? Pa pe fer fre Horasio?

OSRIK

Vremem sa. Bien fre ankor.

HAMLET

Plito so. So ek imid.

OSRIK

Wi, wi bien so, bien imid. Senier, Samazeste finn met enn paryaz ki ou pli for. Savedir …

HAMLET

Li al ver li, met so sapo lor so latet.

Se plus meyeur, n’est-ce pas?

OSRIK

Ekout mwa Senier. Mo’ena zoli niouz, chaud-chaud, il y a fek venu un gentleman, plus que sa ti meurs. Dir ou katalog mantu.

HAMLET

Ah Monsieur, ou deskriptasion so bann qualities zot very expensive. So grandisman peyna so segon apart so prop reflexion ou so prop shadow. Je vous dis il est mamma.

OSRIK

Ou koje montre ou appreciation so value.

HAMLET

Il faut. Il faut.

HORASIO

Pa kapav koz normal?

HAMLET

Ki so nomenclatura?

OSRIK

Lairtes, ou’le dir?

HORASIO

So batri finn plat.

HAMLET

Lairtes?

OSRIK

Ou bien konn li. Li pliskeparfe.

HAMLET

Konn li? Kouma dan Labib?

OSRIK

Ou kone ki mo’le dir. Konn so ekselans ek so elegans dan lager lepe, dan lexprim. Peyna so segon!

HAMLET

Mo pe tranble.

OSRIK

Samazeste finn met paryaz. Dan sa mach la pa pou ena douz zero. Maximem Lairtes pou gagne se wit-kat, set-senk pa plis.

HAMLET

Si mo dir non?

OSRIK

Mazinn ou repitasion.

HAMLET

O.K, O.K! Dir lerwa mo pe vini. Mo pou sey fer li gagn so paryaz. Si mo fel, laont pou mwa.

Osrik sorti

HORASIO

Mous ver par tonn!

HAMLET

Koripsion finn rant partou. Roderbout, roderdeler ek bweter antoure, fer zako pou enn bout nisa.

Enn lord rantre

LORD

Senier, Samazeste finn bien resevwar ou mesaz. Aster li ole kone si ou pare toutswit ousa ou prefer atann.

HAMLET

Lerwa finn pare, mo pare. Dir li mo pe vini.

LORD

Madam Larenn finn dimann ou koz bien ar Lairtes avan diel.

HAMLET

Madam mo mama ena foul rezon.

Lord sorti

HORASIO

Mo santi lay Senier.

HAMLET

Non, pa per twa. Lepe pa fer mwa per. … Me mo santi koumadir ena problem divan. La mo pe fer fifi.

HORASIO

Non Senier! Pa koz koumsa. Si ou santi bizar prefer ranvway mach la. Les mo’al dir Lerwa ou pa tro bien.

HAMLET

Non Horasio. Siperstision, ezitasion kapon pa pou blok mo lelan. Ena lame Bondie ladan. Si ena pou tonbe aster va tonbe aster. Mo swiv mo desten. Personn pa kone ki lamor ete. Kifer nou per?

Tou finn pare pou gran mach leskrim. Gran seremoni. Lerwa, Larenn ek zot swit finn fini pran plas.

KLODIOUS

Hamlet, kas pognedme ar Lairtes.

Zot kas pognedme

HAMLET

Mo aksepte mo erer; pardonn mwa.

Pa gard dan leker. Met tou mo erer

Lor kont mo foli. Mo pa’nn fer expre.

Akoz mo problem ou finn gagn maler;

Pa ti ena mesanste. Aksidan

Arive.

LAIRTES

Mem mo pa pe rod vanzans

Mo rod lazistis. Pa pou’ena lape

Tank ki mo pa gagn garanti formel

Ki loner fami, loner personel

Sov. Mo aksepte exkiz ou’nn done,

Mo pa pou fer fos.

HAMLET

Mersi. Larg lekours?

LAIRTES

Korek sa. Large!

HAMLET

Lairtes, nou tou kone ou enn zwer;

Konpare ar ou mwa mo’enn joubaner.

LAIRTES

Koz foutan!

HAMLET

Ditou! Non, non pa kwar sa.

KLODIOUS

Osrik, donn zot sakenn so enstriman.

Hamlet, ou kone ki nou finn parye?

HAMLET

Wi Votmazeste. Bien sagren pou dir

Ou finn met paryaz lor seval katar.

KLODIOUS

Pa dakor. Mo kwar mach la pou sere.

LAIRTES

Pa sa lepe la; li enpe tro lour.

HAMLET

Mo peyna problem. Zot tou mem parey.

OSRIK

Bann zwer pare Mazeste. Koumanse?

KLODIOUS

Met bann koup sanpagn lor sa latab la.

Si Hamlet mark premie ou segon pwen

Ousa mark gempoint tir enn salv kanon.

Lerla Lerwa pou bwar so lasante

E dan sa koup la mo pe met enn perl

Ki pli ser ki’ena, pli ser ki kouronn

Mazeste Dannmark. Les tanbour apel

Tronpet; les tropet donn lord kanonie;

Kanon ar lesiel, lesiel ar later.

Lerwa pe bwar lasante Prens Hamlet.

Koumans konba. Ziz fer bien atansion.

Tronpet, mach koumanse

HAMLET

Touse!

LAIRTES

Pa vre!

HAMLET

Refri?

OSRIK

Hamlet enn-zero

KLODIOUS

Donn mo koup. Hamlet, sa perl la pou ou.

Chirz! … Donn li koup la.

HAMLET

Apre deziem rawn.

Touse. De-zero.

LAIRTES

Dakor.

KLODIOUS

Nou garson pe gagne.

ZERTRID

Li pe transpir gro. Ala mo mouswar.

To fer mo loner Hamlet, mo garson.

Donn mwa sa koup la. (Li pran enn koup lor latab )

KLODIOUS

Pa bwar sa Zertrid.

ZERTRID

Mo selebre laviktwar mo garson. (li bwar)

KLODIOUS

(ar limem) Koup anpwazone. Tro tar.

HAMLET

Non ‘Ma. Taler, apre mach.

ZERTRID

Les mo souy to figir.

LAIRTES

Prosenn kout, mo manz li.

KLODIOUS

Sa mo pa sir.

LAIRTES

Ayo! Bwat sa! Mo konsians repros mwa.

HAMLET

Vini Lairtes. Trwaziem, dernie rawn.

Nou met nou tou, fini mach anbote.

OSRIK

Touzour de-zero.

LAIRTES

fer fawl, bles Hamlet

Mo’nn gagn twa!

HAMLET

Kont regleman!

Zot lite e dan aksion zot sanz lepe

KLODIOUS

Separ zot. Zot finn dekontrole.

HAMLET

Sa pou twa.

Li bles Lairtes

Zertrid tonbe

OSRIK

Get Larenn!

HORASIO

Toulede finn blese. Hamlet ou bien?

OSRIK

Lairtes, sava?

LAIRTES

Mo’nn may dan mo prop lak! Justice divine!

HAMLET

Ki finn ariv mo mama?

KLODIOUS

Disan finn fer li tom san konesans.

ZERTRID

Manti Hamlet, manti. …

Pwazon dan diven. (Li mor)

HAMLET

Blok tou laport. Anpes demon sove.

Lairtes tonbe

LAIRTES

Hamlet to blesir mortel. Mo pe pey

Pese ki mo’nn fer isi lor later.

Mo lepe fite kouver ar pwazon

Sitan for, violan li pa pardone.

Mo’nn bles twa ar li; to’nn bles mwa ar li.

Nou pe mor Hamlet kouma to mama.

Enn sel kriminel. Lerwa kriminel!

HAMLET

Pwent lepe fatal mord sa serpan la.

Li bles Lerwa

KLODIOUS

Traizon! Traizon! … Osekour. Ed mwa.

HAMLET

Asasen, vie visie, Dannwa modi

Bwar sa e swiv mo mama dan so tom.

Lerwa mor.

LAIRTES

Li bien merite. So plan jabolik

Finn retourn kont li. Hamlet pardonn mwa

Parey kouma mo’nn pardonn to erer.

Li mor

HAMLET

Bondie pardonn twa. Ayo Horasio,

Mo pe mor mo frer. Pov mama! Adie!

Zot tou ki isi zot pa bien konpran

Ki pe arive. Pa pou gagn letan

Pou mo dir zot tou. Mo bon Horasio

Ler mwa mo’nn ale twa to va dir zot

Seki ti pase.

HORASIO

Senier, mo bon Prens

Pa kit mwa deryer. Zis enn gout ase.

HAMLET

Pa fer sa matlo! Donn mwa sa koup la!

To bizen reste pou to temwagne

Kifer mo finn fer seki mo finn fer.

Rakont mo zistwar…

Tapaz lamars ek kanon deor

Ki sa tapaz la?

OSRIK

Fortinnbras ero lager dan Pologn

Pe salie bann anbasader sorti

Langleter.

HAMLET

Mo lavi pre pou ale.

Explik Fortinnbras … Mo donn li mo vot …

Dir li kifer … aster res zis silans.

Hamlet mor

HORASIO

Ayo mo Bondie! Salam mo bon Prens!

Aster bann anz dan lesiel gid ou pa.

– Kifer larme la pe vinn par isi?

Fortinnbras, anbasader ek larme rantre

FORTINNBRAS

Ki finn arive?

HORASIO

Peyna pir ki sa.

FORTINNBRAS

Veritab masak! Lamor pe donn bal

Dan kaso fernwar. Li pe selebre

Enn lakoup rekor.

ANBASADER 1

Nou finn rant tro tar. Zorey pou ekout

Mesaz spesial finn fini vinn sourd.

Ar kisannla nou kapav fer rapor

Ki Rozennkrantz ek Gildernstern finn mor.

HORASIO

Enn bien long zistwar. Apre lanterman

Mo va rakont zot enn zistwar bien tris:

Zistwar adilter, frer touy frer, erer

Zizman, aksidan, marday, traizon;

Sirtou kimanier boul finn devire.

Apre lanterman.

FORTINNBRAS

Mo bien bizen konn

Foul laverite sirtou ki aster

Mo kapav reklam enn drwa siksesion.

HORASIO

Lor sa isyou la mo’ena enn zafer

Enportan pou dir. Apre lanterman

Kan sitiasion finn revinn normal.

FORTINNBRAS

Lanterman Hamlet pou bizen grandioz

Parski li ti’ena talan dirizan.

Malsans nou’nn perdi valer ek grander

Sitan neseser pou tras lavenir.

RIDO

Tradiksion-adaptasion termine an Septam 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.