GROLIZIE-TIVANT

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Enn fwa Gouna ti rakont mwa zistwar Zako Grolizie-Tivant. Li ti rant dan enn karo kann, kas enn kann. Olie manz li, li ti desid pou plen tenk. Li ti kas enn, ti met li anba so lebra, kas enn lot, met li anba so lebra, enn trwaziem, katriyem, diziem, santiem. Ler li ti retourn lor so pie, ti ena enn sel anba so lebra, enn baton kann mengi-mengi. Rezilta, Gouna ti dir mwa: Kaka sat san disel.

Nou tou dan pei Moris nou kouma sa zako la? Zako Grolizie-Tivant?

Fos sa!

Nou ena enn lang. Olie aprann lir ek ekrir li e lor baz sa premie lang la, aprann enn deziem e pli tar, si nou kapav, aprann enn trwaziem, ki nou fer? Nou dir ki nou konn premie lang la, donk pa neseser aprann lir ek ekrir li. Savedir nou kapav ek bizen aprann boukou-boukou lang kouma English, Français, Esperanto ek Volapük. Grolizie-Tivant. Rezilta: Kaka sat san disel. Olie vinn trileng, boukouleng nou vinn zeroleng e, si nou ena enpe sans, semileng. E lorla nou gagn so bonis: zeroletre e, si nou ena enpe sans, semiletre.

… Pa rakont zistwar do ta. Koz koze ki bizen koze!

Malerezman, nou pa zis Grolizie-Tivant. Nou osi vantar. Nou Konntou-Sanbizen-Aprann. Rezilta: Kaka sat san disel. Nou refiz aprann ar lezot. Peyna pou aprann. Nou nou Konntou nou. Pourtan ena bann pei ek bann pep ki ti kapav ed nou met enpe lord dan nou douniya. Pa bann gran-gran pei kouma Lamerik, Larisi, Lafrans ousa Lasinn me bann ti pei ki, san tapaz tanbour ek tronpet pe donn zoli rezilta. Non, pa Lenn ni Larabi.

Ki to pe rabase? Petite France! Little India! Sakili!

Get plito kote Skandinavi, dan bann pei nordik kouma Laswed, Norvez, Dannmark, Finnlenn ek Island. Zot pa finn zis prezerv ek devlop zot lang nasional (Swedwa, Norvezien, Danwa, Finis ek Islande) me zot finn osi adopte enn politik lengwistik ki finn permet zot vinn vrevremem bileng (Swedwa-Angle; Norvezien-Angle; Danwa-Angle; Finis-Angle; ek Islande-Angle) e sa finn permet zot fer bann devlopman pozitif dan domenn ekonomik, politik, sosial ek kiltirel. Zot literatir bien-bien ris; zot prodision artistik li extra; zot pratik egalite jennder; zot konbat omofobi; zot pe konstrir sosiete san prizon parski zot program reabilitasion pe donn zoli rezilta. Dimoun dan sa bann pei la, zot parmi bann ki pli ere dan lemonn.

… To latet pa bon?

Enn sans! Nou dan Moris, nou pa bizen aprann. Nou konntou, pa vre? Nou peyna pou aprann ar lezot parski bondie ti fer Moris dabor e ti servi li kouma model pou ranz paradi.

… Samem so yes!

Pa bizen aprann, noumem plis meyeur!

Dir Skandinavi aret fer erer;

Vinn vizit pei Later-Set-Kouler

Pou konn kimanier fer zarden anfler

Vinn enn simitier. Noumem plis meyeur!

04.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.