GOUROU VIVEKANANN

Kan nou’nn tas dan lenpas, pa fer fos
Tap latet lor miray, pou grenn ros.
Si fer sa nou latet ki gagn bos!
Li bet sa, persiste, tourn anron;
Nou perdi nou letan kouma gon.
Pil anplas li pa enn solision.

Fer kouma Swami Vivekanann!
Ranz sime dan dezer, lasavann;
Tras nouvo santie pou sort dan bwa;
Zwenn lezot ki pe viv mem traka.

Pa ena de Bondie. Zis Ennsel!
Li partou, Li konn Tou, konpran tou.
Nou osi apel Li Zezikri,
Lespri Sen ki pran form enn imen.

26.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.