FRANZ KAFKA, METAMORFOZ – enn extre

APARTIR VERSION ANGLE PAR DAVID WYLLIE

REMERSIMAN: THE PROJECT GUTENBERG COLLECTION
WWW.GUTENBERG.ORG

Enn gramaten, ler Gregor Samsa so somey, trouble par kosmar terib, ti kase, li ti dekouver ki, lor so lili, li ti finn vinn enn bebet kouma enn kankretorti zean. Li ti alonze lor so ledo-lakok, e ler li ti lev so latet enn tigit li ti kapav get so vant maron ki ti enpe sorti e ki ti akot kouma tol kannle. So dra ti vinn tro tipti pou kouver so gro vant e koumadir li ti pre pou glise, tonbe. So bann lapat meg-meg konpare ar so lekor ti pe bat fol dan ler.

“Ki finn ariv mwa?” li ti panse. Pa ti enn rev sa. So lasam, enn lasam normal, enpe tipti kikfwa, ti pe repoz anpe ant kat miray familie. Lor latab ti ena enn koleksion santiyon latwal – Samsa ti enn revander anbilan – e lao lor miray ti ena enn foto ki li ti koupe dan enn revi e ki li ti met dan enn kad kouler larzan. Foto la ti montre enn madam ki ti ena enn sapo fourir, enn esarp fourir otour so likou. Li ti asiz drwat e li ti pe ris enn fouro fourir otour so lame ek avanbra ki ti leve ver dimoun ki pe get foto la.

Lerla Gregor get letan mosad par lafnet. Lapli ti pe tap lor vit e sa ti fer li tris. “Si mo redormi e bliye tousa”, li ti panse, me li ti enkapab fer sa parski li ti abitie dormi lor so kote drwat e li pa ti pe kapav tourn so lekor. Mem li sey tourn so lekor ar tou so lafors adrwat, li ti pe retourn lor so ledo. Li ti finn seye omwen san fwa, ti ferm so lizie pou pa get so bann lapat mol-mol, e li ti arete ler li ti koumans santi, premie fwa kot so lapat, enn ti douler mat.

“Ayo Bondie”, li ti panse, “ki kalite karyer fatigan mo finn swazir! Vwayaze, vwayaze toulezour. Fer biznes sa mannyer la li plis difisil ki fer biznes dan ou lakaz; azout lor la malediksion kan ou toultan lor larout, traka ki ou rat tren ki ou bizen pran, fay nouritir ki pa manze dan ler, zwenn toutsort kalite dimoun nenport ki ler me ar ki pa kapav etablir relasion dirab. Mo bien anvi avoy tousa ferfout.” Li ti santi enn ti grate lor so vant; dousma, li ti ris so lekor lor so ledo pou apiy so latet lor dosie lili la; li ti trouv kot grate la ti ete; li ti kouver ar tipti pwen blan san konpran ki sa ti kapav ete; e ler li ti rod tous li ar enn so lapat, li ti bizen retir li deswit parski kouma li ti tous li, li ti gagn enn frison ki ti fer li tranble.

Li ti glise, retourn dan pozision avan. “Labitid lev boner touletan fer nou vinn kouyon.” Li ti pe panse. “Enn dimoun bizen so somey. Ena revander anbilan ki pe viv dan lix. Souvan ler mo retourn dan pansiondfami gramaten pou fer kopi enn kontra, sa bann bon misie la pe ankor pe ennjoy zot tidezene. Si mwa mo fer sa mo patron koutpie mwa. Ki kone? Kikfwa samem mo bizen fer. Si mo pa ti ena pou okip mo paran, lontan mo ti pou fini demisione, mo ti pou rant dan so biro, dir li ki mo panse, dir li tou, dir li mo pli profon. Mo fer li sap lor sez tonbe. Komik sa! Asiz lor enn oter, koz ar sibaltern anba – sirtou ki bizen parfwa koz pre kot so zorey parski misie la li ase sourd. Ena lespwar. Kan mo’nn fini pey det mo paran dwa li – dan senk, sis an – samem ki mo pou fer. Lerla mo vir tou anbalao. Me aster mo bizen leve. Mo tren kit lagar senk-er.”

Li get revey lor komod. “Bondie Mama!” li dir limem. Ti finn fini sizer-edmi e zegwi revey ti pe kontinie marse, ti fini depas sizer-edmi e ti ariv preske set-er mwen kenz. Revey la ti sone? Depi so lili li ti trouv bien kler ki li ti regle li lor kat-rer kouma ti dwatet; sirman li ti sone. Sa li sir me kimanier li ti dormi mem malgre tapaz ki li fer, fer meb tranble? Ti vre ki so somey ti bien trouble. Akoz samem kikfwa enn ti peryod somey profon ti anpes li tann revey sone. Ki li kapav fer la? Prosen tren pase set-er. Si li ti ole pran li, li ti bizen leve deswit, fer extra vit; me bann esantiyon ti an dezord lor latab e li pa ti santi li fit. Mem si li ti reysi pran tren set-er li pa ti pou evit koler so patron parski asistan-sef dan biro ti lagar e ti kone ki tren senk-er ti ale san Gregor e sir-sir depi lontan li ti finn fini fer so rapor. Asistan-sef ti mous misie la e li ti enn los servo lan. Si li ti pran enn sik. Sa ti pou paret bien lous parski pandan kenz an servis zame li ti finn pran enn sel zour sik. Apre, patron la ti pou vinn kot li ar dokter Lasirans Medikal; ti pou akiz so paran ki finn donn nesans enn fay pares; ti pou aksepte konsey dokter ki ti pou dir zot pa fer okenn kleym parski personn pa malad, ena zis bann zeb ki rod gagn kas san travay. Eski ti pou kapav dir li ti pe fer fos? Anfet Gregor ti ankor somey-somey parski li ti tro dormi me li ti fit e enn lafen loulou ti pe fer so vant grogne.

Pandan ki li ti pe reflesi lor tousa e ki li pa ti pe kapav pran desizion pou leve,pandil ti sonn set-er mwen kenz. Kikenn ti tap dousman lor laport pre kot so latet. “Gregor”, kikenn ti dir – ti so mama sa – “Finn set-er mwen kenz. To pa ti ena pou sorti?” Touzour mem lavwa dou e zanti! Gregor ti gagn sok ler li ti tann so prop lavwa reponn; pa ti ditou kouma so lavwa normal. Koumadir depi profonder so lestoma ti ena enn grensman douler enkontrolab ki ti melanze ar so lavwa; bann mo, toufe dan enn eko, ti perdi klarte e ti vinn enkonpreansib dan zorey seki pe ekoute. Gregor ti anvi donn enn repons konple ar tou detay me ti prefer zis dir: “Wi, ‘Ma, wi. Mersi! Mo pe leve la.” Kikfwa sanzman dan so lavwa pa ti paret drol lot kote laport dibwa parski so mama, satisfe, ti trenn so lipie, ale. Me sa ti konversasion la ti fer lezot manm so fami realize ki Gregor ti ankor dan lakaz kan sa pa ti bizen koumsa e lor vites so papa vinn tap lor enn laport akote, zantiman me ar so koutpwen. “Gregor, Gregor”, li ti kriye, “ki pe ariv twa?” Enpe pli tar li ti revini e sannfwala ti ena enn ton avertisman dan so lavwa: “Gregor! Gregor!” Kot lot laport soser ti pe mirmire: “Gregor? To malad? Kapav ed twa? Gregor ti reponn toulede: “Mo’nn pare”; e li ti pe fer enn zefor spesial pou fer so lavwa paret normal par so fason koze e lespas ki li ti pe mete ant sak mo. So papa ti al terminn so tidezene, me so ti ser koz dousman kot zwen laport: “Gregor, ouver sa laport la, mo sipliy twa.” Gregor pa ti ena okenn lentansion ouver laport la. Okontrer li ti pe felisit limem pou so bon labitid ki li ti devlope pandan so bann vwataz. Li ti toultan ferm so laport akle aswar, mem kan li ti kot li.

Premie zafer ki li ti kontan se leve anpe san ki dimoun deranz li, abiye e pran so tidezene. Apre naste ki li ti deside ki pou fer answit parski li ti bien konsian ki li pa ti pou kapav organiz so lespri si li ti res lor lili. Li ti rapel ki li ti finn souvan santi enn douler lor lili, koze kikfwa par dormi dan enn move pozision me sa ti dan so limazinasion. Li ti anvi kone ki manier so bann problem imaziner ti pou trouv lizour zordi. Li ti sir ki sa sanzman dan so lavwa ti zis premie sign ki li ti pe koumans gagn lerim, enn maladi ki souvan afekte bann revander anbilan.

Tir dra lor li ti enn zafer senp; li ti zis bizen gonfle so lestoma e li ti pou tonbe par limem. Me apre, tou ti vinn pli difisil parski li ti vinn bien-bien larz. Dan lepase li ti pou servi so de lebra ek lame pou soulev so lekor; me aster li ti ena zis enn ta ti lapat ki ti pe bat fol dan ler e ki li pa ti pe kapav kontrole. Si li ti ole kabos enn lapat, samem anpremie ti pou drese; ler li ti reysi kontrol enn, tou lezot ti pou fer seki zot anvi dan enn manier ki ti pe fer li dimal. “Sa pa kapav fer lor lili,” Gregor ti panse, “alor, mo aret perdi letan”.

Premie kiksoz li ti anvi se fer so lamwatie lekor anba sorti lor lili me kouma zame li ti finn trouv sa parti so lekor la, li pa ti kapav mazine kouma li ti ete; li ti koumadir sitan red ki pa ti kapav bouz li; li ti pe avanse dousman-dousman mem; finalman dan enn lelan kan brit-brit li ti sakouy so lekor ar enn extra gran lafors so lamwatie anba desann olie monte e ti tap for ar dosie anba; douler atros ki li ti santi ti fer li konpran ki kikfwa sa parti so lekor la ti plis sansib.

Sannkoutla li ti sey fer lamwatie so lekor lao sorti lor lili anpremie e ar boukou prekosion li ti tourn so latet sirlekote. Sa li ti reysi ase fasilman e malgre so larzer ek so pwa, lamas so lekor ti pe swiv direksion so latet. Me ler so latet ti andeor lili dan ler fre, li ti realize ki si li ti larg so lekor, peyna zes li ti pou bles so latet. Li ti blok so mouvman sek. Fale pa aster li nokawte limem; meyer res lor lili ki tom san konesans.

Li ti bizen fer boukou zefor pou kapav retourn dan pozision ki li ti ete okoumansman, me ler li ti pe repran so souf, e li ti pe get so bann lapat bat fol, may-may ant zot pli fouka ki avan, si sa ti posib, li ti kas so latet pou met enpe lord ek trankilite dan sa toufann la me abba. Li ti rapel limem ki li ti enn move zafer res lor lili e ki li ti bizen kapav liber limem nenport ki manier, e nenport ki pri ki bizen peye. Anmemtan li pa ti bliye fer limem rapel ki li ti bizen gard so kalm e pa fons dan nanye brit-brit kouma fouka. Normalman, dan bann sitiasion koumsa, li ti pou get dan direksion lafnet e explor lanvironnman pli lwen ki so lizie ti pou kapav amenn li, me pa pli lwen ki lot kote sime tou ti pe vinn flou akoz brouyar gramaten, e vi divan so lizie ti ni kapav konsol li, ni egey so lespri. “Finn deza set-er,” li panse kan pandil sonn set-er, “set-er e brouyar ankor pe asiz lor lavil.” Li ti res alonze lor lili ankor enn tipe letan, respir lantman koumadir enn silans-san-mouvman total ti pou fer tou revinn seki zot ti ete.

Me li ti dir limem: “Avan set-er kenz sone, peyna zes, mo pou finn fini kit sa lili la. E ver sa ler la, kikenn depi biro pou finn fini vinn get mo nouvel parski biro li ouver avan set-er.” E la li ti koumans organiz li pou lans so lekor net e enn sel kou andeor lili. Si li reysi tom andeor lili la e gard so latet ot, li ti kapav pables li. Kouma so ledo ti bien dir, bien posib ki li pa ti pou gagn dimal ler li ti pou tom lor karpet. So gran traka se tapaz ki li ti pou fer, e malgre laport ferme, ti pou sirman boulvers lezot, sipa plis. Me pa ti ena lot sime; ti bizen pran risk.

Kan Gregor ti deza lamwatie andeor lili – nouvo metod la ti plis kouma enn badinaz ki veritab zefor; tou seki li ti’ena pou fer se roul gos, drwat – enn kou li ti reflesi ki kantite tousa ti pou pli fasil si kikenn ti vinn ed li. De dimoun for – li ti pe mazinn so papa ek so servant – ti pou plis ki ase; zot nek ti pou bizen pas zot lame anba so lakok torti, detas li ar lili, bes zot fardo ver sali, atann ar pasians ek swen ki li balans so lekor, sot lor sali kot, si tou pas bien, so bann ti lapat pou tini li. Eski vremem li ti bizen apel osekour memsi bann laport ferme akle? Malgre so sitiasion difisil, li pa ti kapav anpes enn sourir ler li ti pans tousa.

Apre enn tibout letan, li ti ariv telman dan bor ki li ti pou bien difisil tini lekilib si li ti bouz tro for. Ti finn ariv set-er dis e bien-bien vit li ti pou bizen pran enn desizion final. Lerlamem sonet kot laport lantre flat ti sone. “Sirman enn koleg travay”, li ti panse, e li ti bouz fix malgre ki so bann lapat ti pe dans fol otour so lekor. Pandan enn tibout letan silans ti chombo tou. “Zot pa pe ouver laport”, Gregor ti pe dir limem ar boukou lespwar fouka net. Normal, apre ti tann pa servant al ver laport e ouver li. Kouma li ti tann bann premie parol polites, Gregor ti kone kisannla sa – sef-komi limem. Kifer Gregor ti oblize travay pou enn konpagni kot zot tir lay lor tou ti detay? Eski tou travayer, san exsepsion, ti bann vwayou; eski pa ti ena omwen enn ki ti sitan lwayal ek devwe ki so konsians ti pou tortir li telman ki li ti pou enkapab kit so lili si li pa ti okip travay biro omwen de zertan dan gramaten? Ti kapav avoy enn treyni vinn gete – si tousa ti vremem neseser. Eski sef-komi limem ti bizen vini? Eski zot ti bizen dir enn fami antie, pov inosan, ki sitiasion la ti telman delika ki ti bizen dispach enn sef-komi pou fer lanket? Sa ti boulvers li telman ki san panse li ti balans so lekor telman for ki li ti sap lor lili. Ti ena enn son toufe me pa ti enn gran tapaz. Karpet la ti amorti sok la enpe e ledo Gregor ti plis soup ki li ti panse e tapaz so tonbe ti toufe e neglizab. Me li pa ti tini so latet lao ki ti tap for lor sali ler li ti tonbe. Tousa ti agas li e anplis douler ti pe pens li, li ti tourn so latet e frot li lor karpet.

“Kiksoz finn tonbe ladan, sef-komi ti dir dan lasam agos. Gregor sey mazine si enn zafer kouma ti finn ariv li ti kapav ariv sef-komi la; bizen aksepte ki sa ti bien posib. Kouma enn repons sovaz, ti tann pa misie la dan so bot glase dan lasam akote. Dan lasam adrwat so ser ti pe mirmire pou enform li: “Gregor, sef-komi finn vini.” “Wi, mo kone”, Gregor ti dir limem me li pa ti oze lev so lavwa pou ki so ser tande.

“Gregor”, so papa ti pe koze dan lasam agos, “Misie Komi Ansef finn vinn gete kifer to pa finn pran tren pli boner. Nou pa kone ki pou dir li. Detout fason se ar twa ki li anvi koze. Ouver laport mo garson. Mo sir li pa pou mayn dezord dan to lasam.” Lerla sef-komi ti dir “Bonzour Misie Samsa”. “Li pa bien”, so mama ti dir sef-komi la pandan ki so papa ti pe kontinie koze atraver laport. “Kwar mwa, li pa bien. Sinon li pa ti pou rat so tren. Sa piti la toultan nek pans so travay. Parfwa mo ankoler ar li parski zame li sorti; li la depi enn semenn e touletanto li res lakaz, asiz ar nou dan lakaz, lir lagazet ou etidie taymteble tren. So obi se travay ar so sizo-fen. Li finn fer enn kad anbwa; ase vit, de, trwa lapremidi; zoli mo dir ou; li lor miray so lasam; ou pou trouve ler li ouver so laport. Mo kontan ou la; nou, nou pa ti pou kapav fer Gregor ouver so laport; ala li teti la; mo sir li pa bien; gramaten li ti dir li korek, mwa mo pa kwar.” “Enn timama mo vini”, Gregor ti dir lantman, aplenn reflexion me li pa ti bouze pou kapav tann tou bann mo dan konversasion ki ti pe deroule. “Sel explikasion posib, Madam Samsa”, sef-komi la ti dir, “Mo zis espere li pa tro grav. Me mo bizen dir ki si enn dimoun dan nou biznes pa santi li tro bien, erezman ou malerezman, kouma ou’le, nou oblize sirmont nou endispozision parski biznes pas avan tou.” “Eski Komi Ansef kapav rantre pou get twa?”, so papa ti dimande avek ensistans e anmemtan li ti pe tap lor laport la for-for. “Non”, Gregor ti dir. Dan lasam adrwat ti ena enn silans anbarasan; dan lasam adrwat so ser ti koumans plore.

Kifer so ser pa ti al zwenn bannla? Kikfwa li ti fek leve e li pa ti prezantab. Be kifer li ti pe plore? Eski se parski li, Gregor, pa ti leve pou fer sef-komi rantre, parski li ti pou perdi so job e si sa ti arive, patron Gregor ti pou tom lor so paran ar bann reklamasion ki li ti abitie fer? Pa neseser fatig latet ar bann zafer koumsa. Gregor ti touzour la e li pa ti pou abandonn so fami. Pou lemoman li ti lor karpet e seki ti kone dan ki douk li ti ete pa ti pou expek li al ouver laport pou fer sef-komi rantre. Sa li pa ti enn mankman grav, e ti bien fasil pou trouv enn exkiz pli tar; Gregor pa ti pou perdi so travay anplas akoz sa. Pou Gregor li ti pli rezonab fou li lape olie deranz li ar zot koze ek zot plore. Me bannla pa ti kone ki pe arive, zot ti pe trakase. Kapav konpran.

Sef-komi ti lev so lavwa, “Misie Samsa”, li ti dir, “ki pe arive? Ou ferm ou dan ou lasam; reponn par wi ek non, ou pe fer ou paran trakase pou nanye e ou pa pe – mo pe dir sa anpasan – fer seki ou travay dimann ou fer; enn veritab skandal. Mo pe koz ar ou onom ou paran ek ou patron e mo oblize dimann ou enn explikasion kler ek direk. Mo etone, extra etone. Mo ti toultan panse ki ou ti enn dimoun kalm ek rezonab e ki mo dekouver? Ou kaprisie. Zordi gramaten ou patron ti ensinie ki rezon kifer ou ti finn absan, kwar mwa, se parski ti donn ou enn som enportan pou garde, me mo ti pare pou fer serman ki ou pa sa kalite dimoun la. Me aster ki mo finn temwen ou antetman ridikil, mo pa anvi ditou defann ou. Mo kwar osi ki ou job li dan koutvan. Mo ti anvi dir ou tousa an prive me kouma ou anvi fer mwa perdi mo letan mo trouv normal ki mo met ou paran okouran. Resaman ou reset finn bien move; mo dakor ki li enn move moman pou fer bilan, dakor; me Misie Samsa, li pa enn rezon pou ki biznes bat lamok; sa nou pa pou tolere”.

“Ekout mwa Misie”, Gregor dir, – li ti sap lor kal e li ti bliye tou leres dan so eksitasion – atann mo pe ouver la. Mo pa tro bien, vertiz, mo pa ti pe kapav leve, mo ankor lor lili. Me mo pe redrese. Bien drol seki kapav ariv kikenn enn kou antret. Pourtan yer swar mo ti foul korek, dimann mo paran, zot pli kone ki mwa, yer swar mo ti santi enn ti febles. Sirman zot ti remarke. Pa kone kifer mo pa ti les zot dan biro kone. Nou toultan kwar ki nou pou bien san bizen absan dan travay. Silvouple pa fer mo paran soufer! Ou bann akizasion zot pa repoz lor nanye; personn pa finn koz sa kalite koze la ar mwa. Kikfwa ou pa finn lir bann dernie kontra ki mo finn avoy biro. Mo pe pran tren wit-er, mo dir ou, sa ti repo anplis la finn redonn mwa lafors. Misie, pa neseser atann; mo pou ariv biro zis apre ou; rann mwa enn servis pas sa mesaz la nou patron e dir li mo fer li konpliman!”

Pandan ki Gregor ti pe vomi sa bann mo la, san kone ki li ti pe dir, li ti ariv kot komod la – sa pa ti difisil avek lantrennman ki li ti fer lor lili – kot li ti sey dibout drwat. Li ti bien anvi ouver laport la; bien anvi les zot trouv li kouma li ete e koz ar sef-komi; bann lezot ti pe telman ensiste e li ti bien anvi kone ki zot ti pou dir ler zot ti finn trouve ki li ti finn devini. Si zot ti gagn sok, lerla li pa ti pou responsabilite Gregor e li ti pou kapav al repoze. Me si toutfwa zot ti gard zot kalm, li ,Gregor, pa ti pou gagn drwa boulverse e si li ti fer vit li ti pou kapav pran tren wit-er. Okoumansman ler li ti pe sey akros ar komod verni la, li ti pe glise, tonbe, me finalman li ti fer enn mouvman sek e li ti reysi dibout drwat; so lamwatie anba ti pe fermal me li ti desid pou pa pran kont. Lerla li ti les so lekor tom kont dosie enn sez ki ti pre kot li e ar so bann ti lapat li ti may for rebor sez la. Tousa ti ed li pou kalme limem e res trankil pou ki li ti kapav tann seki sef-komi ti pe dir.

“Zot finn konpran kiksoz, zot?” sef-komi ti dimann paran Gregor, “mo espere li pa pe fer boufon ar nou”. “Ayo Bondie!” so mama ti dir; li ti pe plore; “kikfwa li bien malad e nou nou pe minn so boyo. Grete! Grete!” li ti kriye for. “Wi ‘Ma!” so ser ti reponn lot kote lasam la. Zot ti pe koze atraver lasam Gregor. “Al sers enn dokter deswit. Gregor malad. Vit, vit amenn enn dokter. To ti tande ki manier li ti koze fekla?” “Vadire lavwa zanimo”, sef-komi ti dir avek enn kalm ki ti lekontrer isteri so mama. “Anna! Anna!” papa Gregor ti kriye depi koulwar dan direksion lakwizinn, li ti bat lame pou atir latansion, “al sers enn serirye lor vites”. De tifi la rebor zot zip ti balye sali ler zot ti sorti lor vites, al ver laport santral, ti ris li for pou ouver e ti al deor. Drol sa vites ki so ser ti met so lenz! Pa ti tann laport la referme; sirman zot ti finn bliye referm li; souvan dimoun fer sa kan enn zafer grav finn arive.

Gregor so kote ti vinn bien kalm. Anbon, zot pa ti konpran kan li ti koze; me pou li, Gregor, koze la ti paret kler, pli kler ki avan – kikfwa so zorey ti finn abitie ar so lavwa. Me zot ti realize ki ti ena enn zafer pa korek ar li; zot ti pe fer demars pou ede. Premie reaksion lor so sitiasion ti bien pozitif e sa ti fer li plezir. Li ti santi ki li ti pe retourn dan lemonn dimoun e li ti panse ki dokter ek serirye pou fer enn louvraz serye – mem si li pa ti kapav fer okenn diferans ant sa de la. Kouma nenport ki koze ki li ti pou koze ti pou enportan, pou fer so lavwa osi kler ki posib, li ti touse, me li ti fer atansion pa tous tro for parski dimoun ti kapav panse ki so touse pa ti paret ditou kouma touse dimoun e limem li pa ti tro sir si li ti kapav pas enn bon zizman. Letansa dan lot lasam tou ti vinn trankil. Kikfwa so paran ti otour latab, pe mirmire ar sef-komi ousa zot tou zot zorey ti kole ar laport, pe sey ekoute seki pe pase.

Dousman, Gregor, ar led sez la ti avans ver laport. Ler li ti ariv laba, li ti larg sez la pou al apiy lor laport, tini drwat ar led vantouz ki ti dan bout so lapat. Li ti repoz enpe pou repran so souf e lerla koumans sey tourn lakle la ar so labous. Me problem se ki li pa ti ena ledan normal – kouma li ti pou chombo lakle la? – pa ti ena ledan me so lamaswar ti for; ar so lamaswar li ti koumans tourn lakle la me li ti pe bles limem parski enn likid maron ti pe koumans koule depi so labous, tom lor lakle la avan al koul lor sali. “Ekoute”, sef-komi ti dir dan lasam lot kote, “li pe tourn lakle.” Sa ti ankouraz Gregor enn ta; me zot tou ti bizen pe kriye ar lazwa, so papa ek so mama ‘si: “Bravo Gregor”, zot ti bizen pe kriye, “manz ar li, fann ar serir la!” Akoz li ti panse ki zot tou ti pe swiv so zefor, li ti pez lakle la ar plis lafors san pran kont dimal ki li ti fer limem. Amizir lakle la ti pe tourne, li ti pe tourn otour serir la; li ti pe tini drwat ar so labous, anpandan ar lakle la ou pez li anba ar pwa so lekor. Enn kou tak! Gregor ti kone ki serir ti ouver e ki li ti kapav rilax e ler li ti pe regagn so souf li ti dir ar limem: “Rayt! Mo pa ti bizen serirye”. Apre li ti poz so latet lor pwagne e ouver laport la net.

Akoz so manier ouver laport la, li ti bizen fini ouver net avan ki ti kapav trouv li. Dabor li ti bizen tourn lor batan ferme avek boukou swen si li pa ti ole tom pouf lor so ledo avan li rant dan lot lasam la. Li ti ankor pe reflesi kouma pou fer sa, kan li ti tann sef-komi la larg enn “Aryooo” kouma enn ti labriz ki pe soufle. Gregor ‘si ti trouv li – limem ti pli pre ar laport – lame lor labous pe kile koumadir enn lafors envizid, for e konstan ti pe ris li ver miray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.