FOUKA 2022

FOUKA 2022

(THE NUTTY 2022)

1. BIZEN SANZMAN?
Tou dimoun dimann sanzman;
Sanzman finn fini vini
Me personn pa pe trouve.

Lontan-lontan ti ena
Enn mouvman ki ti fizionn
Mouvman Militan Malbar,
Mouvman Militan Mouslim,
Mouvman Militan Makaw,
Mouvman Militan Milat,
Mouvman Militan Madras,
Mazanbik ek Marati
Pou fer Nasion Larkansiel.

Tou dimoun dimann sanzman;
Sanzman finn fini vini
Me personn pa pe trouve.

Mouvman Militan Moris
Li pa ti zis sosialis;
Li ti kont kominalis.
Me bien vit li ti sanze
Pou li vinn so prop kontrer.
Li finn vinn Mouvman Gran B…:
Berenger, Bagwan, Badain,
Bodha, Boolell ek Bruneau.

Tou dimoun dimann sanzman;
Sanzman finn fini vini
Me personn pa pe trouve.

03.01.22

WE NEED CHANGE?
Do we need change? Not really! Change has already taken place. The socialist and anti-communalist Mauritian Militant Movement (MMM) has become Beautiful Bastard Bunch (BBB) led by Berenger, Bhagwan, Badain, Bhoda, Boolell and Bruneau. What more can you wish for?

2. LIDER SITWAYEN
Dan ti paradi Losean Endien
Li extra fasil sanz realite.
Nek bizen sanz nom pou zafer sanze;
Pran zi margoz, apel li fangouren,
Lor vites amer vinn mari sikre.

Bann taper lontan finn gagn nouvo tit;
Zot apel bawnser, aktivis sosial.
Zot rev maroken, mem latet dan pit;
Zot sir ki dime, zot pou vinn, mal-mal,
Depite, si konn rant premie dan bit.

Lider sitwayen pa diskrimine:
Kapitalis, sosialis mem zafer;
Miliarder, proleter, somer, droger,
Voler, violer, monper ek misioner,
Zot tou mem parey dan egalite.

Lider sitwayen kwar dan so mision:
“Nou bizen konbat diskriminasion!
Travayer maniel, travayer biro,
Travayer sexiel ek kourtie bordel¹
Tousa mem lasos ar mem masala.”

Lider sitwayen kwar limem bondie
Ki napa get dimoun ar de lizie.
Tou dimoun dimoun, pa bon divize.
Bondie pa kontan kan fer preferans,
Pran par enn ti group kont tou lezot zans.

Bann nouvo sover la pou fer plezir
Ki ou dominer, ki ou domine;
Ki ou krazer kor, ki ou gagn kraze.
Nou pa kone kan zot rol pou mike
Me bann fodevo pou zwenn. SA MO SIR!

¹expresion poli pou”makro loka”

03.01.22

CITIZEN KING
A new budding fashion in politics is to steer away from ethnic and class politics and to put all citizens in the same basket. Predators and victims, exploiters and exploited, sex-workers and brothel keepers are part of the same humanity. How long will this last?

3. LIBERTE SAN LIMIT?
Dan mo ti pei omilie dilo
Tou dimoun zot kwar ki zot liberte
Ek tou zot bann drwa napeyna limit.
Falepa ou kwar latet finn gagn fit.
Kan koz devwar-responsabilite,
Mouvman siywayen so disan vinn so.

Dan mo ti pei ar so gro poumon,
Bann rezo-sosial, zoli enstriman
Pou koul beton dan solidarite,
Finn vinn bien vit lagazet sifon ble
Pou fann rimer, zet labou, fann pikan² ;
Enn nouvo sime pou difamasion.

Dan mo ti pei ar so leker sal,
Servi liberte pou ki Gran Faner
Gagn lantenn pou zoure ek difame;
Pou fann labou lor madam ek misie.
Lagazet Sifon Ble, exper dan rimer,
Vann so liberte ar gran kapital.

²formel: faner pikan; enformel: faner kaka.

04.01.22

UNBOUNDED FREEDOM (UF)
UF is preferred to ignore responsibility and defame in anonymity and with impunity.

4. LIBERTE MADE IN MORIS
Dan pei Moris, telman nou kontan
LIBERTE ki nou refiz rant dan ran
Reg fonolozik, tou bann reg gramer
Ek tou bann konvansion vokabiler.

Kifer oblize servi “é” kan “e”
Pli sivilize? Pa dir “zé”, dir “zeu”!
“Garaz” sonn basklas. “Garage” pa sonn rans.
Pa ekout nenport! Servi made in Frans!

Falepa zot dir, “Ala mo vini!”
Dir plito, “Mo pe vien!” Bien pli zoli.
“Mo pe al lakaz”, sa ditou pa bon.
Kan koz prop nou dir, “Mo al lamezon”.

“Kreol enn patwa, li peyna gramer!
Li’enn batar Franse san okenn valer.
Pa ekout nenport ki deklar kone
Me anverite ki koz zis Angle.”

05.02.22

FREEDOM MADE IN MORIS
Creole is the language of freedom. It has no rules and you can speak it the way you want.

5. ZEZI
Zezi, avatar Vishnou, ti vini
Parski lemal ti pe fer gran mari
E ki ti bizen regagn lekilib
Pou prezerv lavi, kal dezir swisid.

So mesaz ti senp: “Kontan to vwazen
Parey kouma to kontan to prop twa.”
Me eski vremem to kontan to twa?
Ou plito to plis kontan enn lot ten?

Laplipar dimoun ki mwa mo kone,
Zot fer tou pou vinn lot ki zot ete.
Dres ek tenn seve; lapo nwar vinn gri;
Kasiet natirel ar nouvo prodwi.

Avatar Vishnou finn pas dan pake:
Enn Palestinien dorizinn finn vinn
Foul Eropeen avek lizie ble,
Seve blon, lapo blan san okenn ginn³.

³depi mo Bhojpuri ‘ghin’ ki vedir ‘maloker’.

07.01.22

JESUS
Can we love others if we do not love ourselves? No! Do not confuse this with self-love. As a consequence, Vishnu’s avatar, born in Palestine, who taught us to “love thy neighbour as thyself” has been metamorphosed into a blue-eyed, blond-haired European because we are unable to accept what we really are and what reality really is.

6. KIFER SA?
Dan kolez lefrer, zot ti rakonte
Ki Marie-Madlenn ti enn prostitie;
M.M ti apel Zezi “Rabouni”
Parski sa vedir “Gran Senier Beni”
Me ti bliye dir ki mo ‘rabouni’
Li vedir osi “Mo gate-sheri”.
Kifer sa?

Aster kot gete, zot pe rakonte
Ki Senier Zezi, ‘avatar Vishnou’,
Pa ti’ena Shakti, relasion sexiel.
Li ti enn enik? Veritab sadou?
Ram ti’ena Sita, Krishna so Radha
Me Zezi Vrezom pa ti’ena soukdou.
Kifer sa?

Mathie dir nou, apre nesans Zezi,
Zozef ek Marie ti viv ‘normalman’
Lavi konzigal me dapre serten
Marie ti res vierz. Pourtan so mari
Detrwa zan pli vie pa ti’ena problem.
Zezi ti’ena frer? Ena ki dir non.
Kifer sa?

08.01.22

WHY?

Why do they say that Mary Magdalene (M.M) was a prostitute and deny the love between Jesus and M.M? Why do they deny that Joseph and Mary (both between 15 and 19 yrs old) lived as normal husband and wife? Why Oh Why?

7. AVATAR
Avatar, enn konsep Endou
Senp, presi, san okenn bagou,
Dir nou ki Bondie pa bizen
Zistwar mirak pou ti zanfan
Pou vinn lor later kan bizen
Pez enn gran kout fren, kas leren
Bann ki finn may lavi dan lak
E fer bann imen manz pounak.

Nesans vierz-mirak ekziste
Dan mitolozi sosiete
Lafrik, Lazi kouma Lerop.

Kan ena irzans Li paret
Kot-kan bizen met partou prop
E swazir kouma disparet.

09.01.22

AVATAR
The Hindu concept of avatar is simple and precise. God, at any time, may take a human shape to help mankind to sort out the mess they are in. There is no need to concoct stories of miracle or virgin birth. Please note that such stories are found in different cultures, all over the world.

8. MO ZARDEN
Ti’ena enn zarden damilie dan bwa
Kot ti’ena kat pie draze kat kouler:
Pie draze kouler rouz, ble, zonn ek ver.
Sak pie ti ena so prop koloni
Mem kouler draze ki ti nouri li.
Sak koloni mous pa ti konn lot ki
So prop pie draze. Fale pa baba
Sort depi to pie. Samem fer maler.

Dife dan langka! Enn aswar lete,
Siklonn rachas ti dezabiy tou pie;
Bann koloni mous ti desid lager
Pou detrwa draze ti’nn tom lor later.
Lerla enn lavwa ti sort dan lesiel
Dir zot tou aprann servi zot lezel.

“Olie res lao, desann net anba
E zot pou trouve ki sa kat pie la
Zot pran zot manze dan mem katora.”

10.01.22

MY GARDEN
There was a little garden where four sugar-almond trees of red, blue, yellow and green fruits, hosted each a colony of similar flies. One night, a violent cyclone laid bare all the trees. There was famine and fights started. A voice from heaven told them to look at their roots for all trees feed from the same earth.

9. MO PIE MANG
Mo pie mang ti ne san personn kone
E san fer tapaz donn lakaz lonbraz;
Li donn nou so fri pou zasar, koucha;
Pou aranz kari, fer deser maha.
Mem mo bann vwazen boufonn so bataz,
Dir li li grosie, pa donn zoli fler
Ki ena zot plas dan bann diksioner,
Li res silansie, les letan pase.

Bann pie dideor dan lakour vwazen
Koumans transpir gro akoz lasesres,
Sanzman klimatik, divan siklonik.
Pie mang pa panik, tini so leren,
Plonz so rasinn net san fer okenn zes
Parski li kone so lafors mazik.

11.01.22

MY MANGO TREE
My mango tree came naturally. It never looks for favours and gives itself freely. My neighbours’ haughty imported trees (NHIT) do mock my uncouth tree which remains quiet. Why not?
When draught, cyclones and climate crisis start to hit, all NHIT give up the fight. Not my mango tree.

10. ROUPI KARE IZ KING
Enn gran mazisien finn fer enn paspas,
Kre roupi kare kouler larkansiel
Telman atiran ki limanite
San gete, finn plonz net latet-lipie
Parski nou tann dir ar roupi kare
Kapav aste kash enn plas premie klas
Dan paradi san rant dan enn lenpas
Ki li lor later, ki li dan lesiel.

Me laverite, roupi kare la
Li pli pir ladrog e plis ou gagne
Plis ou pou rode ziska ou trangle.
Akoz nou lamour pou roupi kare
Nou pe fer later vinn karo brile
E fer dime vinn dezer Sahara.

11.01.22

RUPEE IS KING
Square rupee is the new craze to buy prosperity and posterity but in fact it is the road to perdition.

POU DIR LAMOUR

11. ZOLI VIZAZ LAMOUR
Anzeneral, kan nou koz lamour,
Nou pans zis lamour ant zom ek fam
Me lamour ant de zom ou de fam
Sawsi enn vizaz lamour imen.
Me lamour li boukou plis ki sa!

Lafami li enn lot nik lamour:
Lamour ant bann paran ek zanfan;
Lamour bann zanfan pou zot frer-ser
Pou paran, granparan, bann tonton
Bann tantinn, bann kouzen, bann kouzinn.
Me lamour li boukou plis ki sa!

Nou vilaz, nou lavil, nou pei
Zot donn nou ek nouri nou lamour.
Mem si ti bizbiz fer nou sagren,
Nou kone nou bizen viv ansam.
Lanatir lor later, dan lamer
Fer parti lanvironnman lamour.
Me lamour li boukou plis ki sa!

Dan lesiel ki vizib ek lesiel
Envizib ena enn lot lamour
Ki boukou plis extra, mo dir twa.
Li peyna koumansman ni lafen!
Se lamour Zezikri ki dir nou:
“To bizen kontan to bann vwazen
Mem fason ki to kontan tomem.”
To vwazen li pa zis to fami.
To vilaz, to distrik, to pei.
Li boukou plis ki sa. Pa bliye
Dimoun pov ki soufer lor later,
Pa bliye to planet ki malad
Akoz nou prop erer ek defo.
Lamour li pa zis enn emosion,
Enn pasion ki vit tengn lor lili.
Li tousa e ankor plis ki sa!

13.01.22

A MANY-SPLENDORED THING
Han Suyin is right. This is what love is.

12. KI VEDIR LAMOUR?
Apart lamour pou Bondie,
Ki vedir lamour?
Zezi donn nou so repons:
Kontan to vwazen
Kouma to kontan tomem.

Me pou kontan to vwazen,
Pou kontan Bondie,
To bizen kontan tomem.
Eski fasil sa?
Si to kwar to tro nwar,
Ousa to tro blan;
Bizen kasiet seve blan,
Bizen kasiet rid;
To kwar to nene tro plat,
Lalev tro epe;
Lekor mannken perdi form
Akoz fraka laz;
Get dan laglas enn martir,
Fer gagn sierfrwad …
Prev to pa kontan tomem.
To zalou lezot,
Enposib to kontan zot.

Eski to kontan bann pie
Ki donn oxizenn?
Ousa to prefer koup zot
Pou vann zot dibwa?
Eski to kontan zwazo
Lor to bann pie fri?
Ousa to touy zot parski
Zot gat marsandiz?
To pa kontan lafore;
Karo kann tamam;
Lasemine pli zoli,
Donn boukou roupi.
Montagn fors nou fer detour;
Prefer fouy tinel;
Tinel fer pitay rantre;
Donn boukou granit
Pou fer blok ek makadam.
Bann lafore mangliye
Enn gran gaspiyaz;
Laplaz pou bronzaz touris,
Sa ki neseser.

Kan to prefer lamone
Dan plas kreasion;
Kan to kraz louvraz Bondie
Pou priye Mamon,
To leker pa pou kapav
Resevwar lamour
Bondie, ni lamour imen.

Si dan balans lamone
Pli lour ki lamour,
Savedir kriz klimatik
Ek so pandemi
Pou kontinie fer mari
E met andanze
Seki Bondie finn kree
Par lamour pou nou.

Ki mesaz Bondie Zezi?
Fode dan balans, lamour
Pez boukou pli lour.

14.01.22

WHAT IS LOVE?
To love, give and receive love, you must first love yourself which is not to be confused with self-love. It simply means that you know who you are and are not ashamed of yourself or jealous of others. You must also love God’s creation and not see it as simple goods to be bought and sold.
On the scales, love must finally weigh much heavier than money.

13. LINITE DE KONTRER
Kouma dan tou kiksoz, dan lamour
Kouma dan toulezour, si get bien,
Linite de kontrer li prezan.
Nou toultan asosie lamour ar
Lazwa, boner, biennet ek plezir
Me bliye ki lamour li kapav
Donn soufrans, fer nou larm deverse
Kan fer fas traizon, desepsion.

Lavi net li enn kontradixion:
Nanye pa ekziste si li pa
Ena so prop kontrer, pa bliye.
Lamour li pa kapav exepsion.
Rapel Romeo ek so Ziliet;
Pa bliye Layla ek so Majnun.

16.01.22

THE UNITY OF OPPOSITES
We tend to associate love with joy and happiness but love can bring suffering and tears when there is betrayal and deception.
Life is a contradiction and nothing exists without its opposite. Remember Romeo and Juliet or Layla and Majnun.

14. KI KALITE?
Kan nou pans lamour nou pans dabor
Hetero ou homo; e apre
Lamour paran-zanfan ek ser-frer
Me bien rar nou pran kont gran pasion
Mozar pou lamizik; Shakespeare pou
Trazedi, komedi, poezi;
Pablo pou so tablo Guernica;
Panini pou gramer vie Sannskrit.

Ki vedir lamour pou Narendraj?
Lafwa dan Zezikri, lafeksion
Pou Loga, bann zanfan, tizanfan;
Answit enn gran pasion pou Moris,
Lil Kreol ek so de lang kreol:
Morisien ek Angle. Samem tou.

17.01.22

WHAT ELSE IS THERE?
What is love? A feeling that binds people; a passion for things you love.
For me it is love of Christ, love for Loga, our children and grandchildren and next a passion for the Creole Island, Mauritius and its two creole languages, Mauritian and English.

15. METISAZ

Anou sante! Servi lagam sega. Swa ou konpoz enn melodi, swa ou servi melodi “Au claire de la lune”.

Nou tou bien konsian
Akoz nou erer
Nou lavi dan douk,
Me nou fer sanblan
Tou pe mars korek.
Si zafer traver
Se akoz lot la.
Pa mwa sa, li sa!
    Tanto to kone, tanto,
    Tanto to siro zanana!

Akoz nou vantar
Pa axepte tor
Nou dan marenwar.
Nou pli kontan lor,
Larzan ek dibien
Ki boner prosen.
Nou dir nou krwayan
Me ador Satan.
    Tanto to kone, tanto,
    Tanto to siro zanana!

17.01.22

MISCEGENATION

A good example of culture miscegenation: a French song sung by children is ‘segatised’ and the refrain comes straight from a sega song.

FER LATET-LIPIE

DETRWA BALAD POU NOURI LESPWAR

16. MONTAGN BERTLO

Zot finn met plat lafore;
Bous tou bann dren natirel
Pou ki masinn koup zot kann;
Pers trou partou dan lesiel,
Dan vale ek dan montagn
Pou ki touris al laplaz.

Montagn Bertlo, do matlo,
Pa bliye Jooneed ti dir
Zot plant kann lor to ledo,
Mo ledo ek nou ledo.
Montagn Bertlo, do matlo.

Zot finn koken tou later
Pou plant kann lor nou ledo;
Pou ranz site kadnase;
Lotel delix pou touris;
Vila pou larme foulous
San pans prodiksion manze.

Montagn Bertlo, do matlo,
Pa bliye Jooneed ti dir
Zot plant kann lor to ledo,
Mo ledo ek nou ledo.
Montagn Bertlo, do matlo.

Lendistri farmasetik
Dan zot lame satanik;
Bann minis zot met dan pos.
Si patron pa tro kontan
Vit-vit zot desann kalson:
“Dilwil kanabis pa bon”.

Montagn Bertlo, do matlo,
Pa bliye Jooneed ti dir
Zot plant kann lor to ledo,
Mo ledo ek nou ledo.
Montagn Bertlo, do matlo.

23.01.22

17. NWAR, NWAR, NWAR …

Set an li sof ban dan lekol,
Li touzour pa konn lir-ekrir.
Tou dimoun zot kwar li katar
Kan se so lekol ki barbar.
Nwar, nwar, nwar, nwar do mo mama,
Get kouma fer nwar.
Eh matlo! Trap to direxion,
Vir to manivel.

Gouli-dannta fer li bliye
Tortir-kosmar angle-franse;
Kan zwe kanet li konn konte;
Divan tablo, li dekone.
Nwar, nwar, nwar, nwar do mo mama,
Get kouma fer nwar.
Eh matlo! Trap to direxion,
Vir to manivel.

Ler al vote, li rod senbol;
Li kas kreyon, li devier bol;
E dan lakour Son Exelans,
Vit-vit li perdi konesans.
Nwar, nwar, nwar, nwar do mo mama,
Get kouma fer nwar.
Eh matlo! Trap to direxion,
Vir to manivel.

Li kouma enn krab trouloulou
Dan sounami finn perdi trou;
Enn parrdesi san pardesi
Ki pa kapav kasiet lapli.
Nwar, nwar, nwar, nwar do mo mama,
Get kouma fer nwar.
Eh matlo! Trap to direxion,
Vir to manivel.

24.01.22

18. DALENN AAT ANA
Nou finn vinn isi pou ras lafore,
Pou plant karo kann ek karo dite
Parski bann misie ek madam Angle
Kontan met disik dan zot tas dite.
Nou finn osi ras karo mangliye
Pou ranz gran laplaz pou bannla bronze.
Dalenn aat ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

Nou sorti Lafrik, Danlenn ek Lasinn
Pou travay isi esklav ek kouli
Lor later kreol ki finn perdi tou
So bann laflor ek lafonn andemik
Pou ranz paradi pou pitay vakans
Ki vinn V.I.P zis pou detrwa zour.
Dalenn aat ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

Nou finn peple lil ar seve krepi,
Ar kabri Danlenn, lizie boutonnyer.
Malgre ki tousa finn bien melanze
Nou pa pe fouti met lafors ansam
Pou fer rekonet nou istwar komen,
Nou kiltir metis ek nou lang kreol.
Dalenn aat ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

Aster nou problem, san fwa pli serye;
Nou gardmanze vid; planet dan dife;
Klima finn gagn kriz; bizen enterdi
Lenerzi fosil; nou lagrikiltir
Bizen sanz vizaz; nou bizen ras kann
Pou plant kanabis ki donn CBD.
Dalenn at ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

Apart CBD ki pou ed nou tou
Ki soufer douler PPS, artrit,
Rematis, kanser, depresion, migrenn,
Asma, HIV, douler menopoz …
Kanabis endistriyel donn matier
Lendistri textil, lakord, konstriksion.
Dalenn at ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

Biznes farmasi, baron sikriye,
Ar politisien finn marye-pike
Pou defann profi enn minorite.
Ala nou dir zot, nou, mazorite,
Nou pou fann ar zot pou nou dinite,
Pou ki nou zanfan viv pli bien dime.
Dalenn at ana, Amorris bahout atcha!
Aat ana, baatana, kayse belona?

24.01.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.