FER KOUMA YER

Kovid finn montre tou nou bann febles:
Ki li saniter ou ekonomik,
Ki li politik ou ekolozik.
“Pa mwa sa, li sa” ki ti toultan la,
Enn sel kou finn vinn enn siper manntra
Ki donn nou tou drwa deklar nou sazes,
Akiz ek kondann ‘li’, ‘zot’ ek ‘bannla’,
Efas ‘mo’ ek ‘nou’ dan zizman bann kees.

Lezel avion finn regagn so plimaz;
Lotel pe revann so bake gonaz;
Tou bann slogan yer, ar so fos sourir,
Pe dezabiye pou fer touris zwir.
Kas pe revini! Bliye lepase!
Tourism kiltir ver? Aret radote!

11.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.