ENN TI SELEXION POEM RENÉE VIVIEN AN MORISIEN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SOURS: 10 RECUEILS DE POEMES – RENÉE VIVIEN – KINDLE EBOOK

RENÉE VIVIEN

Born Pauline Mary Tarn (11 June 1877 – 18 November 1909), was a British poet who wrote in French, in the style of the Symbolistes and the Parnassiens. A high-profile lesbian in the Paris of the Belle Époque, she was as notable for her lifestyle as for her work, which has received more attention following a recent revival of interest in Sapphic verse. Many of her poems are autobiographical, reflecting a life of extreme hedonism, leading to early death. She was the subject of a pen-portrait by her friend Colette.
(From Wikipedia, the free encyclopedia)

SANTE 1

To lavwa enn poem extra
Bote frazil enn gran lespri,
Enn nam dan dif; mo kontan twa
Kouma douler nouri lavi.

To bote elegan mem blem
Travers letan, travers lespas …
Ayo bote, douser lakrem,
Mo ador twa, mo fler san tas.
Ena panse kapav bliye
Me kouma pou bliye mazik
Dan to lavwa douser mige
Kan lamour zwe so lamizik.

SONET 1

Koz ar mwa, mo lamour, larivier ekzistans,
Kan mo nam plen ek rans ar koze traizon.
Moke, boufone si sa donn twa bel frison
Me plonz mwa dan zwisans lavi san rezistans.

Ar to lavwa vwale ki efas tou distans
Kan mo latet kasiet dan to touf seve lis
Dir mwa tou to lespwar, seki ge, seki tris
O amant amourez, mo lamizik entans!
E mo pou ekout twa kouma enn melodi
San bizen fer zefor koumadir rev minwi,
Koumadir pe rant dan somey ensousians.

E si to arete zis pou enn timama
Mo pou tann … mo pou tann dan profonder silans
Larm trazedi koule dan desten plen traka.

TO KOUMA ZEKLER

To lekor enn zekler ki lebra may dan vid,
To sourir enn moman ki pa kapav chombo …
To disparet net kan mo lalev krep rapid
Azenou rod dilo.

Glasial kouma lespwar, to kares leker ros
Brital san konpasion; pa res nanye apre
Ki laswaf ek lafen, ki anpermanans bos,
Ar enn gou pa ase.
Touk-touke san sere to kouma ilizion
Ki to lespri rode san zame satisfe …
Malgre sa, povdemwa, mo kontign fer vizion
Nirvana to labous.

SANTE 2

Enn sovsouri dan lezer
Tourdi, kaskontour brit-brit;
Lezel bat-bate deler,
Monte, desann, vir vit-vit.

Li pa parey kouma mo nam
Soule ar douler ek soufrans,
Kouma enn fol pe rod so fam
Pou ba lalev ki gard distans?

LESPRI LAMER

To riye li kler, to kares profon,
To ba glase gagn bon dan mo maler;
To lizie fer fler lotis vinn kapon
E to fron gayar fer fler lis gagn per.

To lekor likid, to mouvman lenpid
To seve koule kouma rezo kler;
To lavwa parfwa koul kouma rapid;
E to lebra soup kouma rozo fier,
Fier kouma rozo de kote bann flev
Ki maye, anvlope, toufe, trangle
Dan fon dilo tortire par lafiev
Feros ki bril stabilite.

ENN SONET LOR LAMOR

Vini, vini, Lamor! o vierz ar vizaz sen,
Vini aswar entans dan zwisans eternel;
Nou maryaz donn nesans exitasion pelmel
Parski to kares li rant dan fon mo desten.

Enn gran tapi petal pou ranplas nou matla,
Lorg zean katedral pou antonn mars nipsial,
Son egi pou plore, anons moman final,
E defet triyonfal pou perdi so kara.
Tou bann legliz trankil pou ranpli ar dife;
Pou’ena larm ek parfen, pou’ena nouvo sante;
Lapriyer ek lansan pou anvlop tou ek nou.

Mem ler soley leve, nou nou pou res dormi
Dan lebra fatige bienneme-bliye-tou
E lanwit eternel pa pou per azordi.

SANTE 3

Eski mo pou kapav bliye
To laans zenn, to lekor fran,
To lapo ferm foul lasante,
To demars ar kadans frengan?

Ki bizen fer pou mo rezwenn
Sa extaz extraordiner?
Eski kapav efas enn yenn,
Bliye orgasm ti fezer yer?

SONET 2

O form ki fonn dan vid, difisil chombo twa!
Timama la, pa la, to kouma larkansiel;
Enn sourir ki finn fonn fer dimiel gagn gou fiel
E lerla vant brile par absans ki ti la.

Kan dezir fatige kouma refer li zenn
Pou ki li bourzone ar larder barlizour?
Ki mo kapav dir twa, ki fler pou rod lamour
Pou ki leternite pa tro tini so renn?
Ki kares pou kapav realim to laflam
Pou ki zwisans orgasm met tamam dan to nam
Ki brile satisfe san zame vinn lasann?

Ki kalite lamour, ki kalite poem
Pou kapav selebre bote rar zame rann
Ki pa kasiet dezir me montre so diadem.

NOUVO LESPRI DILO

To rob, kouma laglas, ti montre vag lamer.
To lekor ti enn tret ki ofer pou defer.
To ti ris mwa dan lak kouma enn sounami;
To lebra lapat piev ti ris mwa ar mepri
E to seve boukle, fane lor to pwatrinn
Ti flote, balanse kouma alg lamarinn.

Arme ar to labwet, to ris mwa dan kales
E sourir makiavel ti rant kouma enn fles.
To figir anzelik ti ris mwa dan delis
E to lizie malis ris mwa dan presipis.

PASION VIOLAN

Pasion violan ek elegan enn bouke roz
Finn soul mwa vadire pwazon dan ver diven.
To zoli lizie ble koumadir pe kas poz
Pe dir seki kone, tansion twa, vey li bien.

Kan pasion met dife dan lakour, dan laplenn,
Kan dezir anflame pe diriz lekzistans
To bataz exitan, to parol, to bann senn …
Repous mwa, atir mwa. Pa ena rezistans.

SOMEY

Kan to dormi, koko, mo gagn per, koumadir
To somey finn ris twa dan profonder glase.
To lizie ki ferme, lasir lor to figir,
To silans san mouvman ki dir peyna fitir
Fer mwa kwar koumadir marenwar pe regne.

Eski sa enn mesaz ki pou’ena pli divan
Kan dan bout long lanwit, barlizour al dodo
E to souf esoufle kouma fler dan koutvan,
San konsian, san douler, san larm ou ronfleman
Arete. Nou lili lerla vinn to tonbo.

SANTE 4

Mwa mo finn plen ar mo lavi;
Nanye nepli ena lesans
Apart seve laswa sheri
Ki donn sibstans mo lekzistans.

Lor mo desten dan ensomni
Ki plen ar zestaz ek gonaz,
Fann to seve bonavini,
Aroz klerdelinn lor mo baz.
Parski solitid pe plore,
Biennet souvan pe dir salam
Anvlop mwa net dan to seve
Pou kan lamor koken mo nam.

SANTE 5

Finn ariv ler pou to dormi
E to lizie pe ferm tousel.
Dan fon fernwar ena dibri
Parski bann fler finn vinn rebel.

Lor to figir ki trakase
To seve finn ranz enn vwal bren.
Dan lesiel kouler ble fonse
Zetwal diaman briye olwen.
E letansa bondie somey
Dousma-dousma pe desinn fler
Ki per lalimier dan soley
E prefer mor avan larder.

TIKE

O mo Metres! Larg mwa ar to lebra lafiev;
Ouver laport prizon kot to labous gard mwa;
Les mo respir labriz lamer lib kouma’nn rev
Parski to parfen for pe touk mwa, pe touf mwa.

Les mo kit nou lili, nou ti sekre lakaz
Pou respir ler sale ek loder ak brizan;
Les mo al net dan fon rwayom bebet sovaz
Kot enn gran solitid pa bizen gard aman.

SONET FEMINEN

To lavwa pares, dous kouma enn bob lesbienn;
Sante angwase bann od poetes Safo;
Pa dir to pa konn bann lamizik kas-koko
Ki plore-soupire akoz nou senn laenn.

Bann gran poet lontan ek bann santez talan
Ti fer nou apresie, bann sante erotik
Ki fer nou zwir lavi san pran kont polemik
E to nam bien kone tousa pa degradan.

To pe tann ar klarte armoni mizikal;
To pe trouv lesiel ble so bote amikal;
To lizie larkansiel souk kouler lesiel ble.

Bann petal tou kouler finn parfim to ledwa;
To lekor pe expir to dezir amoure
San fosont ipokrit parski li konn so drwa.

23.07.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.