ENN TI LAPRIYER

O Gran Lespri Siprem, Entelizans kosmik,
Lasours mizerikord, lamour, bonte, pardon,
Ekler lespri dimoun. Fer ki sak pa nou fer
Fer nou koste ar twa; fer ki sak mo nou dir
Vinn petal fler kouler; fer ki tou nou aksion
Fer lemal rekile; fer ki tou nou panse
Fer solidarite, lamour ek lamitie
Vinn kiltir mesianik, enn vizion profetik.
Nou tou ki viv isi, nou zis enn etensel
Ki sorti dan laflam laforz dou eternel
E pandan nou vwayaz andeor nou lakaz
Nou aprann sak segonn profonder To langaz
Pou ki liberasion absorb nou lenerzi
E lerla nou tou gout eternel paradi.
Tanki nou ankor maf nou ne ek nou re-ne
Pou fer fas nou lanfer andeor To lape.
O Gran Lespri Siprem, Entelizans kosmik,
Donn nou sazes itil pou fer nou gagn konpran
Veritab rekonpans li pa fer ar larzan,
Ar ilizion maya ki angourdi nou nam;
Veritab rekonpans se moksha zom ek fam
Ki fonn pou vinn enn sel ar Lespri Koumansman
Ki pa konn finision dan prezan permanan.
Mersi To finn donn mwa entwision profetik.

Dev Virahsawmy
26.02.13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.