ENN SAPLE BAJANN

A POETIC BRIDGE

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.

01 TRWA DAN ENN
Bramma ki finn kre liniver,
Vishnou nou gran prezervater,
Siva ki servi destriksion
Pou amenn nouvo kreasion,
Ekout to zanfan
Ki anvi konpran
Mister koumansman.
Kifer ordiner
Pe tourdi lespri?

Bonje Trwa-Dan-Enn dir nou tou
Pou nou kapav kiltiv partou
Lenerzi kreasion ki fer
Nanye akous nouvo later.
Ekout to zanfan
Ki anvi konpran
Mister koumansman.
Kifer ordiner
Pe tourdi lespri?

Bonje Trwa-Dan-Enn Eternel
Montre bann zanfan Samarel
Sime-zame-drwat ki amenn
Nou drwat dan fon to leker zenn.
Ekout to zanfan
Ki anvi konpran
Mister koumansman.
Kifer ordiner
Pe tourdi lespri?

Brahma-Vishnu-Shiva
Creation-preservation-destruction
Help us understand
Triple-Divinity
Teach us how to sow creativity
Making all from nothing
Show us the winding road
Which leads straight to your heart
Ever-young

02 LASOURS
Om namaste, Bagwann –
Bramma, Vishnou, Siva –
Mersi ou finn donn nou
Enn ti bren ou talan
Pou nou dir ek montre
Splander ou vizion
Ar bann form ek kouler,
Ar son ek armoni,
Ar parol mizikal.
Lasours pe sourse:
Son sonor-sourjinn
Soul sime solfez;
Kontour kolorye
Kares kes kales,
Lim lespri lavwa
Poetik-mazik.

Om namaste, Bagwann!
Fer ou zanfan konpran
Ki kiltir betone
Lor montagn ek lakot
Pe touy tou lafore
Kot kreasion vivan
Pa kapav respire;
Kot lavi menase;
Kot dime pakone.
Lasours pe sourse:
Son sonor-sourjinn
Soul sime solfez;
Kontour kolorye
Kares kes kales,
Lim lespri lavwa
Poetik-mazik.
BANN SOURD PA’LE TANDE.

Om namaste Bhagwan
Thank you for the gift of art
Allowing us to sing, draw and paint
To celebrate your greatness
Teach your children
That their cement-concrete-steel-glass culture
Is killing life in forests
Mountain slopes
Valleys and coast lines

03 SAKILI
Tou ki vini, grandi, fini
Depi start ziska touni.
Me ena ki kwar ki roupi
So lavi toultan pou tini.
Roupi pa fini fer piti
Dan koko pouri tilespri;
So patri pa nouri pie fri;
Pie friyapen zame fleri.

So kichirri, so satini,
So dalpouri, so jilebi,
Moulouktani ek sabrani
Pe fourni diri King Roupi.
Roupi pa fini fer piti
Dan koko pouri tilespri;
So patri pa nouri pie fri;
Pie friyapen zame fleri.

Lapeti roupi li verni
Gabari zeni Santipi
Ki beni san zame fini
Diri-kari ki arondi.
Roupi pa fini fer piti
Dan koko pouri tilespri;
So patri pa nouri pie fri;
Pie friyapen zame fleri.

Sakili! Pa ena lot li!
Ranpli deksi! Soufle poukni!
Nou manz li kri! Roupi ranpli
Lavi-lespri ar fri beni.
Roupi pa fini fer piti
Dan koko pouri tilespri;
So patri pa nouri pie fri;
Pie friyapen zame fleri.

That’s what it is
Everything has a beginning and an end
Except for King Rupee
Which grows and grows
Everlastingly
It is now everything and everywhere
And controls all

04 VISHNOU-TIMI-ZEZI-MARIE
Finn fer nou kwar sex enn pese;
Zot pas letan koriz bann tex;
Servi blanko, fer papie vierz;
Donn garanti rant paradi.
Bonje pa zis donn lamour;
Bonje osi fer lamour.
Sa ki mesaz nou Senier.

Vishnou-Zezi ti enn pwason
Ki ti peple nou losean;
Vishnou-Zezi ti vinn torti
Ki ti peple tou kontinan.
Bonje pa zis donn lamour;
Bonje osi fer lamour.
Sa ki mesaz nou Senier.

Evolision tou kreasion
Ti fer zako desann lor pie;
Ti fer li gagn zoli lapo;
Ti fer li vinn kouma bonje.
Bonje pa zis donn lamour;
Bonje osi fer lamour.
Sa ki mesaz nou Senier.

Vishnou-Timi-Zezi-Marie
Zame ti dir sex enn pese.
Aret ekout latet-brile
Ki pa konn apresie bote.
Bonje pa zis donn lamour;
Bonje osi fer lamour.
Sa ki mesaz nou Senier.

Vishnu-Latchmi; Jesus-Mary
They never said
Sex was sin
God is love
And God makes love
A string of avatars
From a fish
To Jesus
Has made us human
With angel-potential
Hail Vishnu-Jesus

05 KRAZ KOR POU GAGN LOR
Kasiet lor dan kofor
Kofor dan satofor
Satofor dan fortres
Fortres dan laminn lor
Kot zom for trouv lamor
Anset antik ti servi lor
Pou selebre lao for-for
Zordi servi lor pou kraz kor

Lor nouri mersener
Ki soutir bann vanpir
Protekter lanpir pir
Ki lanfer kreatir
Pe soufer lor later
Anset antik ti servi lor
Pou selebre lao for-for
Zordi servi lor pou kraz kor

Bann sofer tren trezor
Zot desid ki nou sor
Ena tor peyna tor
Zot zis konn kraz nou kor
E pous bor ar lamor
Anset antik ti servi lor
Pou selebre lao for-for
Zordi servi lor pou kraz kor

Gold which was once used to
Celebrate Divine Greatness
Is now a craze
Driving us crazy
It corrupts all
Leaders as well as the led
It is the main source of misery

06 LI TANN ZIS LAFLIT BONJE
Soley leve soley kouse
Lesiel riye bann niaz boude
Lapli tonbe divan soufle
Li li tann zis laflit Bonje
E li ere pa badine
Me so vwazen ek so kouzen
Zot toulede prefer bigoul
Misie Roupi exper pik poul

Li kontan tann sante zwazo
Lor so pie mang so pie koko
Li kontan get bann tizako
Manz detrwa fri apre dodo
San fer zoro rod silefo
Me so vwazen ek so kouzen
Zot toulede prefer bigoul
Misie Roupi exper pik poul

Li kontan sant ar nouvo plant
Ki sarye fler ek fri dan vant
Dantle plen ar bann promes lant
Parfen lamant ki rant dan tant
Anba latant mem dan lapant
Me so vwazen ek so kouzen
Zot toulede prefer bigoul
Misie Roupi exper pik poul

S-He prefers the divine flute
Songs of birds on trees
Colourful plants and flowers
Nice smell of herbs
But her-is neighbours and friends
Prefer the harsh business trumpet

07 TOULEZOUR
Toulezour li’alim kanf ek sanbrani.
Dan kirrtann ek dan bajann
Li sonn jal, li tap dolok.
Toulezour li koup pie pou plant beton.
So vwazen pa enn krwayan;
So kouzen pa pratikan.
Sa de la toulezour zot plant enn pie.

Toulezour li alim so labouzi
Dan legliz ek lasapel.
Li exper ki bizen fer.
Toulezour li koup pie pou plant beton.
So vwazen pa enn krwayan;
So kouzen pa pratikan.
Sa de la toulezour zot plant enn pie.

Dan masjid rekta, toule-Vandredi.
Toulezour li fer namaz;
Li konn lapriyer par ker.
Toulezour li koup pie pou plant beton.
So vwazen pa enn krwayan;
So kouzen pa pratikan.
Sa de la toulezour zot plant enn pie.

Dan Manndirr, Legliz, Moske, toulezour
Zot dimann Bonje donn zot
Lasante ek lamone
E fer zot komers dibwa friktifie.
Zot vwazen pa bann krwayan;
Zot kouzen pa pratikan.
Me zot tou, toulezour zot plant enn pie.

Everyday they go to church
Bend their knees to pray
Know all prayers by heart
Light diyas and candles
And ask the Almighty
To bless their timber business
While their non-believing
And non-practising neighbours
Are planting trees

08 FIZON TOUY PIZON
Kan Vishnou-Zezi okip kreasion
Zot dir kreatir pa fer divizion,
Fer preferans pou enn kalite plim:
Tou zozo zozo, zis plim pa parey.
Pizon blan, pizon nwar
Pizon rouz, pizon roz
Zot pa fer preferans;
Abitie viv ansam.
Me dan Lanpir Fizon
Sef Pizon touy pizon.

Pou Vishnou-Zezi nou tou ki isi,
Nou tou form parti kari ki nouri.
Touye pou nouri sa enn bon lespri;
Pa pou gagn enn pri e pou fer profi.
Pizon blan, pizon nwar
Pizon rouz, pizon roz
Zot pa fer preferans;
Abitie viv ansam.
Me dan Lanpir Fizon
Sef Pizon touy pizon.

Pou Vishnou-Zezi ler nou nouri nou
Nou donn nouritir lezot kreatir;
Sakenn ed so pros, prosen ek vwazen,
Toutou ek minou pou zot devenir.
Pizon blan, pizon nwar
Pizon rouz, pizon roz
Zot pa fer preferans;
Abitie viv ansam.
Me dan Lanpir Fizon
Sef Pizon touy pizon.

Vishnu-Jesus told us to look
After all birds, bees and bushes
To feed and be fed
In the universal food-chain
To live together in harmony
Alas! In Rupee Kingdom
Head of herd
Is master killer

09 KI PAYSA PE FER?
Namaste Chachi, namaste Chacha,
Mo pa gagn ale ar zestaz paysa.
Dir mwa, dir mwa ou ki nou bizen fer
Pou kal so lelan, aret nou maler?
Mo beti-beta, dan so koumansman,
Paysa ti servi pou nouri sanzman;
Pou fasilit net esanz ant dimoun
Me lespri malad finn met li lor tronn.

Namaste Chacha, namaste Chachi,
Ki nou bizen fer pou anpes Roupi
Deklar gran mari, plonz bann pov piti
Dan so tenk baydoum, dan so santi pi?
Mo beta-beti, nou tou responsab;
Pa kwar zis bannla veritab koupab.
Kan nou’nn ranz zouti pou fer enn louvraz
Me malservi li, pa deklar maraz.

Namaste Chacha, namaste Chachi!
Mo kwar nou bizen bril sato Roupi.
Pa kapav les li fann so santi pi,
Met dibri partou: pei ek fami.
Mo beta-beti, pou bat maladi
Pa kapav servi enn lot maladi;
Maladi Roupi oblize geri
Si nou aret nouri so lapeti.

Mo beti-beta pa kwar li fasil
Tegn dife Roupi! Tank kiltir ‘ena’
Dominn nou lespri, Oustad Roupaya
Pou demay difil, fer roupi tap pil.

– Dear Antie, dear Uncle
Paysa was meant to help us live
Now it’s poisoning our lives
What can we do? What can we do?
– As long as ‘having’ is thought
To be better than ‘being’
There will be no cure

10 TRWA DAN ENN
Bramma ki finn kre liniver,
Vishnou nou gran prezervater,
Siva ki servi destriksion
Pou amenn nouvo kreasion
Montre nou sime bizen pran
Pou anpes katastrof zean.
Vishnou-Zezi dir nou souvan
Pa ekout lamizik tantan
Me samem nou tou pli kontan
Parski nou pa’le get pli lwen
Ki nou nene. Pov, pov fatra!

Boukou dimoun kwar nou later,
Nou lamer zot pou la toultan
Pou zwisans-san-fren permanan;
Zot pou eternelman prezan
Pou satisfer dezir gourman
Bann konkeran Gran Liniver.
Vishnou-Zezi dir nou souvan
Pa ekout lamizik tantan
Me samem nou tou pli kontan
Parski nou pa’le get pli lwen
Ki nou nene. Pov, pov fatra!

Vishnou-Zezi pourtan ti dir
Li nou mision vey lanatir,
Protez lavi bann kreatir,
Anpes predater fer martir,
Detrir abita natirel,
Dan later, lamer ek lesiel.
Vishnou-Zezi dir nou souvan
Pa ekout lamizik tantan
Me samem nou tou pli kontan
Parski nou pa’le get pli lwen
Ki nou nene. Pov, pov fatra!

O Triple Divinity
Tell us how to avert
Global catastrophe
Vishnu-Jesus keeps telling us
To watch out
But we don’t care
We were meant to be stewards
But we’ve chosen to be
Pilferers, looters and plunderers

05.12.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.