ENN POGNE GOLMAL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

(KAN KOZE POU LABOUS PA PI)

1. Aret fer to senn!
Katrovendiznef pou enn,
Leres gagn zis enn.

2.Lor later frengan
Olie nouri nou zanfan,
Nou ranz nik larzan.

3. Lalwa finn large
Lasenn dan lame-lipie
Me pa dan panse.

4. Grolizie Tivant
Toultan gore, pa envant.
Ar gonaz plen tant.

5. To kwar to’enn gro kous!
Kifer to bous to labous
E servi to pous?

6. To viv dan dilo
Me dan naze to’enn lalo
Net anbalao.

7. To kamwad anba.
Olie efas so traka
To nek zis pans twa.

8. Pou enn gous zwisans
Kot nwizans nouri vanzans
To’nn touy lesperans.

9. Manti! Pa manti!
Lagli, gabzi pe nouri
Profi tilespri.

10. Roupi bous lespri,
Parfim kadav santi pi,
Pentir verdigri.

23.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.