ENN LAVWA DAN ASWAR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Depi enn semenn mo pe anim enn program radio ant ener ek dezer dimaten. Enn program enteraktif. Nanye bien orizinal. Mo zwe lamizik ki mo kontan, mo envit bann oditer reazir e parfwa zot dimann mwa zwe enn dis ki zot kontan. Si posib, mo fer zot plezir. Me plis souvan se pa lamizik ki dimoun rode me plito enn konversasion pou kas silans-solitid aswar. Radio dan nou sivilization bef-dan-disab finn vinn enn far alime dan marenwar pou donn lespwar, enn pasrel ant bann ti lil izole, enn bren lerb anplen dezer. Parfwa li enn lenpos ouver lor lepase, enn ti difil frazil ki met kontak ar enn lexperyans antere dan fon nou memwar kot nou finn bliye so lekzistans, enn signal ki kapav ramenn enn trans lavi lor sirfas.

Zordi swar tou plis trankil ki normal. Zis detrwa kout telefonn. Parmi finn ena enn ensinifian ki profit liberte ki li finn gagne pou vomi pianter ki dan so lespri parski so leker kapon-timid abitie azir dan-nwar-dan-nwar. Ankor senk minit reste. Ki mo pou fer zordi? Aret parla kot enn lotel dite, manz enn ti-zafer, lerla al lakaz, sey dormi enpe. Samem momam mo plis deteste. Retourn lakaz, retourn dan routinn; koze pou labous pa pi. Koz nenport, fer nenport. Mo pe al lor karant-an e mo lavi finn fini vinn nenport. Tou mo bann gran proze depi bien lontan finn tas lor poto. Enn sans ena sa program la. Li permet mwa kominik ar dimoun andeor mo nik … Kisanla sa kapavet? Alo … Silans … Wi … Momem sa … Rozmari! … Kot? … Finn koupe. Teknisien pas jingle. Mo pa’le quar seki finn ariv mwa. Rozmari? Pa posib! Sirman kikenn pe fer mwa mesanste. Me pa kone kot korl la sorti. Dimoun la pa finn kit okenn tras. Si Rozmari sa, li pou retelefone. Sirman enn kout flouk li finn tap lor program la, li finn tann mo lavwa, mo nom e li finn anvi repran kontak. Lor kouto. Zis pou fer mwa kone ki li dan paraz. Kifer li finn atann dernie ler? Sirman li pou repran kontak. Les mo kit enn mesaz dan resepsion pou dir zot ki si ena korl pou mwa avoy li dan mo biro.

Atann, atann, atann. Touzour pa nanye. Komie letan mo finn atann? Ler mo somey kase barlizour pe deza kolorye lorizon. Mo dimann resepsion si ti ena korl pou mwa. Non. Personn pa ti telefone. Me Rozmari? Rev ousa realite? Ase fer to kouyon. Rozmari ti telefone. Ti pre pou dezer-dimaten.

Drol! Ki pe arive? Souvan mo pas dan sa sime la. Me zordi gramaten li pe paret diferan. Koumadir mo pe get li ar lizie nef. Enn lavwa dan aswar kapav fer sa? Eski mo pe vinn fou? Sirman koumsamem lafoli koumanse. Nepli kone ki rev, ki realite. Me Rozmari pa enn rev. Li ti ekziste, li ankor ekziste. Talerla mo ti tann so lavwa. Pa rev sa. Se lepase ki pe rod so vanzans. Depi enn bon bout letan sa loto la pe swiv mwa. Enn taxi. Me ena kikenn deryer. Kikenn ki resanble … Non. Mo tro fatige. Mo vizion pa kler. Pa kapav li sa. Ki Rozmari pou vinn fer isi? Les mo arete, mo gete ki taxi la fer. Li double mwa li ale. Taxi la vid deryer. Kikfwa pasaze la finn koule pou mo pa trouv li. Kifer? Ala li reparet. Mem foular ki Rozmari ti abitie mete … Kikenn pe rod fer mwa vinn fou.

Mo desid pou al direk lakaz. Enn dous, enn kafe so, enn bon somey mo sir pou fer mwa revinn fit.

Rozmari, ler nou ti zwenn, ti fini fer so premie degre e li ti pe travay lor so tez Ph.D. Li ti enn fam bien ot, extra elegan ek rafine; enn fam admirab ki ti kapav fer lavi so zom vinn swa paradi, swa lanfer. Tou ti depann lor so moud. Mo pa kapav dir ki mo ti kontan li. Me akoz li ti enterese ar mwa mo ti santi mwa bien spesial. Bann lezot zom dan mo group ti bien manga. Mo kamwad Peter ti fer tou pou sorti ar li me se lor mwa ki so lizie ti tonbe. Kifer li ti swazir mwa? Mo pa ti enn jak. Eski mo zis ti enn spesimenn ekzotik pou so koleksion? Posib. Posib osi ki li ti senser. Enn zafer sir: mo ti flert ar li zis pou fer mo fezer, deklar gran mari, fer lezot vwar. Ar Rozmari mo ti bien negatif. Mo ti osi enn joukal. Kan mank lexperyans nou bien fane. Apre, pa kone kifer, nou finn aret zwenn. Nou toulede, mo kwar, ti santi ki nou relasion ti tro artifisiel, mem tro destriktif, e ki li ti meyer sakenn al so kote. San okenn explikasion, nou ti zis dekonekte. Tanzantan souvenir Rozmari remont lor sirfas e lerla mo gagn enn anvi for get li. Bien vit selman bann lezot preokipasion pous li dan enn kwen. Me zordi ver dezer-mwen-senk li finn rerant dan mo lekzistans kouma enn koutvan. E pli grav mo pe santi mwa koupab. Koupab pou kizafer, mo pa kone. Me klerman mo santi ki kikpar dan nou relasion mo responsab enn blesir, enn soufrans. Si vremem li ti kontan mwa! Grav. Parski pou mwa li ti zis enn gadjet pou dekor mo biografi, pou kares ek flat mo fierte zom. Enn zeye dan mo boutonier pou giji-giji mo gran-nwar matcho. Rozmari pardon! Pardon Rozmari. Eski akoz mwa ki to ti vinn enn droge? Ki to finn devini? Fek-fekla Peter ti dir mwa ki li ti finn gagn move nouvel lor twa. Enkonsiaman mo ti sey efas lenformasion la. Aster mo konpran kifer.

Me ki mo pe radote? Rozmari vivan. Li ti telefone ver dezer-dimaten. Mo ti trouv li dan siez aryer enn taxi.

Kiler la? Mo fam finn fini leve. Tipti pe ankor fer so move size. Mo pe ariv zis atan. Mo va okip li letan Jenny prepar Sabrina pou al lekol.

– Sori, mo ti tro fatige pou retourne. Personn pa’nn telefone?
– Rozmari fek telefone.
– Rozmari?
– Wi. To ansien pies … Ki ariv twa mo gate? Ena problem?
– Non … Ki li’nn dir?
– Enn zafer ant mwa ek li … enn vie zafer.

Mo mirmir enn ti-fraz. Ase for. Jenny finn tande.
– Kifer to dir sa? Bien sir li vivan. To quar so nam ki ti telefone?… Rann mwa ennn servis. Pran tipti letan mo fer Sabrina manze… Ale mo bebe, enn dernie kouyer. Enn pou papi, enn pou mami. Fer mami plezir… Sa mo gran gate sa! Dan! Li dimann twa si to finn pardonn li…
– Kisannla?
– Rozmari.
– Ki li dir?
– Si to finn pardonn li, dime dan to program zwe “A whiter shade of pale”.
– Pardonn li? Pou kifer?
– Li dir ki to kone.

Tipik Rozmari. Li rant kouma koutvan, li sort kouma koutvan me li toultan kit enn mister deryer li. “A whiter shade of pale”. Kifer “A whiter shade of pale” ? … Mwa ki bizen dimann li pardon… Pardonn li! Pou kizafer? Pa kone. Kikfwa zame pou kone. Me pa fer nanye. Mo pou zwe “A whiter shade of pale” dan mo program dime. Pa parski mo bizen pardone. Me parski mo bizen pardon.

Rozmari. Enn lavwa dan aswar. Finn ler pou sanz paz, koumans enn nouvo sapit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.