ENN GRAP AYKOU

©Dev Virahsawmy and ICJM

01. Lamour kouyoner
Fer enbesil trouv zekler.
Zes touy konesans!

02. Mo finn gagn mo reg;
Nou lamour pa pe fleri.
Ser mwa for, gate!

03. Madam la malad;
fer li sarye pa bizen.
Get li dan kaso!

04. Lekol bien malad.
Malgre wit-dis an lor ban
zanfan pil anplas.

05. Madam la dir mwa,
“Garson la zanfan ou frer.”
Ankor enn mirak?

06. Dan Riyo Plis Ven
Bann agwa gro lamone
fer vre vinn manti.

07. Biyosfer dan pens?
Pa vinn deranz mwa foutou!
Mo pe balans kont.

08. Fouf! Kraz masala.
Li lour sa baba ros la.
Mo fer li pou twa.

09. Ki Riyo plis ven?
Plito koz Ero ven douz!
Anou bat enn boul!

10. Kan lamer vinn fou;
kan lesiel vinn asmatik;
kan later mor sek…

11. Lor lamour-pasion
zot ti rod leternite.
Labrez vinn lasann.

12. Kan Linga pran tou,
fer Yoni vinn nwar touni,
pa koz devlopman.

13. Drwa reprodiksion
ek so liberte sexiel
se larout dirab!

14. Lantrepriz dir non;
Sen Siez donn benediksion.
Lavi fam lanfer.

15. Devlopman dirab?
San fam tousa enposib.
Fode de ansam.

16. Konsome baba!
Samem sime nirrvana.
Paradi lanfer.

17. Zezi ek Gandhi
ti kondann kiltir ‘Pran Tou’.
Zot disip bliye.

18. Bilengism bien bon.
‘Troboukoulengism’ pa bon.
Lespri kas ande.

19. De lang dan balans
bar gorl maladi vieyes,
evit katastrof.

20. Detrwa lang tap pil
pers nou nam, kabos lespri,
envit katastrof.

21. Nou entelizan?
Fer zanfan konsomater!
Entelizans sa?

22. Samem devlopman?
Dis miliar homo-sapiens
dan sipermarket.

23. Olie swagn verze,
zardinie-marsan-dibwa
koup bann pie, vande.

24. Tou dimoun rod tit,
bliye seki neseser.
Zot kontan grander.

25. Detrwa konesans
– pa zes ki touy konesans –
finn plant lesperans.

26. Sa ti reyon ble
ki ansam finn soud nou de
sort dan Bienere.

27. Kan to la, gate,
mo sir Senier Lalimier
pe ekler mo nam.

28. Kan pitay lerwa;
kan Mamon pran plas Bondie
kazino gob tou.

29. Kan konsomasion
finn vinn moter devlopman
gaspiyaz donn bal.

30. To kritik zenes?
Kritik tomem do monwar.
To premie koupab.

31. Nou zis kritike;
nou pa dir laverite.
Nou ki responsab.

32. Aret gard sekre
seki tou dimoun kone.
To fer anz plore.

33. Zenes pa kone?
Get li pe tras so sime
dan to marenwar.

34. To kiltir pe mor;
pa touy lespwar lazenes.
Li pe kre nouvo.

35. Zenes nou lespwar.
Pa per si li finn swazir
enn nouvo sime.

36. Anpes nou zanfan
al drwat lor sime routinn.
Les li revolte.

37. Rapel bann esklav.
Si po ti ena revolt
nayba liberte.

38. Rapel bann kouli.
Si pa ti ena revolt
nayba devlopman.

39. Rapel bann grevis.
Si pa ti ena revolt
nayba dinite.

40. Get sa bann artis.
Si pa ti ena revolt
nayba kreasion.

41. Ekout mizisien.
Si pa ti ena revolt
baybay nouvote.

42. Lir sa poem la.
Si pa ti ena revolt
li ti pou bien fad.

43. Li deryer baro
me so rev ankor kosto:
ankoup ek baba.

44. Pa pou rod travay!
Ar mo konesans aster
kapav debrouye.

45. Pa bizen boukou!
Ar mo ti biznes londri
mo gagn mo lavi.

46. Konesans mo lang
donn mwa boukou dinite
ek endepandans.

47. Lontan dan lekol
lir, ekrir ti enn martir.
Kreol devir bol.

48. Dan mo lil Kreol
nou ena de lang Kreol:
Morisien, Angle.

49. Deor enn prizon
ki pa les mwa devlope.
Aster mo trouv kler.

50. Baro donn lavi:
trouv lemonn enn lot manier;
konpran mo erer.

51. Pwi petrol pa meg!
Ala nou ponpe-ponpe
ziska bann pie sek.

52. Patron filing ge;
marsan loto ek avion
frot lame profi.

53. Teknolozi red
pou fer labank mont letaz;
mou pou ed Gaia.

54. Ki pou fer isi?
Laba ena bel nisa,
isi bachara.

55. Ki pou fer isi?
Laba tou dimoun zot kler,
isi leker nwar.

56. Kifer nou koumsa?
Laba nou kwar gagn dimiel,
isi zis bwar fiel.

57. Kan nou pou konpran?
Tou seki monte, desann;
anba vinn lao.

58. Apel li zoke.
Li frazil, li vilnerab;
li may dan file.

59. Li enn gran malen.
Li servi pli feb ki li
pou fer so louvraz.

60. To dir lazistis?
Prizon plen ar ti marsan.
Kot bann gran ete?

61. Ena’nn vie gourrou
ki zame pa pou vieyi
tank nou res dan trou.

62. Get sa bann zenes,
sakenn dan so kwen, bliye
organizasion!

63. Nou finn ranz lemonn
kot nou zanfan perdi bann
dan prizon tousel.

64. Baba rod lamour;
papa dir tansion lakour.
Piti abriti.

65. Layla ti kontan
enn garson apel Majnou.
Dimoun dir zot fou.

66. Abelar kontan
Eloiz me sosiete
pini zot pese.

67. Zot ti koup so sex.
Chichi lamour gatnasion
merit pinision.

68. To pou kwar koko?
Ena dir lamour senser
sorti dan lanfer.

69. Ki malediksion
kan paran dan nwar anpes
de zanfan kontan!

70. Romeo, Ziliet,
Layla, Majnou, Abelar,
Eloiz. Ankor?

71. Valer familial?
Rar zot koze, partaze;
zame manz ansam.

72. Be ki to bizen?
Pa dir mwa, mo donn twa kas.
Enn fami ere!

73. Mo pei bizen
nouvo filozofi zenn
garanti sirvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.