ENN FWA DAN ENN PEI

(Pou Franҁoise Lionnet)

Enn fwa dan enn pei ti ena
Enn vilaz fouka net kot bannla
Ti pe fer kontrer ki ordiner
Ti pe fer san konpran so kifer.

Ti ena de kote gran sime
Lapis pou pieton ek bisiklet;
Noenntri pou loto, ti sime
Rezerve pou de pat ek kat pat.

De kote bann sime ti ena
Varyete pie fri, fler ek manze:
Friyapen, flanbwayan, zavoka,
Mang lakord, mezon rouz, dofine.

Zot ti plant toutotour zot vilaz
Karo may, pomdamour, bann laliann;
Ti kiltiv ti danbwa, patiraz
Ki ti donn zot dibwa ek laviann.

Ti lakour enn lakaz kasiet enn
Tiverze-potaze volapenn;
Poul ek kok vakabon mars-marse,
Parfwa mem tikabri galoupe.

Sak Samdi dan bazar bann planter,
Artizan, zardinie ek elver
Ti ofer marsandiz kalite
Bann kliyan ki toultan satisfe.

Tou zanfan dan lekol vilaz la
Aprann lir-ekrir lang zot mama
Ki koze partou dan tou lakaz,
Tou legliz ek dan konsey vilaz.

Sakenn priye dan so prop fason
San fer okenn diskriminasion.
Dan sak fet, vilaz net fer sourir
Dan respe kiltir ek lanatir.

Ler mo somey kase, ayaya,
Mo plore pou rev la revini.
Kalibann, Kalibann fer rev la
Revini do matlo! Rev beni!

Kalibann, donn nou tou enn koudme
Pou fer nou ti planet revinn ble.
Sinon limanite pou fini
Kouma yer dinozor ti fini.

(29.10.21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.