ENN BOUKE LARKANSIEL

SELEKSION POEM DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

LASOURS

Sime la li bien-bien long
Sime la li bien-bien dir
Komie finn pas lor la avan mwa
Zegwi dife dan lesiel
Lapousier dan mo labous
Mo lagorz pe amar-amare
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

Simitier ranpli ar fler
Kot bann frer finn depoz zarm
Sime la li pas kot simitier
Mo lavi kouma lapousier
Pou fini dan simitier
Mo lespwar zame li pa pou tengn
Pou sak flanbo ki pou tengn
Ena mil pou alime
Ziska ki sime tous lasours

Marenwar pe rod nway mwa
Marekaz pe rod bwar mwa
Ena kamrad ferm koste ar mwa
Me dime komie pou ena
Ler soley manz marenwar
Komie ki pa ankor vinn fler
Seki yer swar ti ar mwa
Zordi nek enn souvenir
Souvenir ki lour dan mo leker

Nou bizen met sime kler
Nou bizen konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

MIRAK DIVALI

Bann zetwal lor later pe transpers tou bann vwal.
Gran freser marenwar pe fonn ar nou saler,
Lalimier dan leker pe ekler bann lapas,
Tras sime vwayazer, efas tas dan lespas.

Bann sante tou kouler pe chombo liniver,
Bann mitay kolorye ar parfen laroze
Kouma harr dan leker pe sikre santiman,
Fer disan bann imen bliye gran, bliye ran.

Lamizik Divali ar parfen kolorye
Pe aroz bann petal lor sime so zanfan.
Bann miray pe grene! Tou bann far alime!
A Bondie! Fer mirak Divali kontinie!

Nou tou bann vwayazer lor later efemer
Me nou ranz bann miray otour nou kont ser-frer,
Pas letan louk vwazen atraver trou miray.
Bann miray pe grene! Anou partaz mitay!

O DEK

O dek! Enn serendikap ek enn kardinal
Pe kourtize lor enn brans filao.
O dek! Trwa ti lapen blan ar zot lizie rouz
Pe zwe-zwe lor lerb ver dan bor dilo.
O dek! Kat tipti pousen blan, nwar, zonn, maron
Ansam pe fouy later pou rod lever.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Enn bengali pe sante lor enn fler,
Ki leze kouma enn papyon dore.
O dek! Fler kann velour pe danse dan lezer,
Li pe valse ar lamizik lesiel.
O dek! Zwazo kolorye gazouy-gazouye
Pe patine lor ledo larkansiel.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

O dek! Niaz pe anvlop montagn ar so kares,
So lonbraz pe rafresi tou bann fler.
O dek! Enn boul dife lor pe al bwar dilo,
So kouler pe pentir nou liniver.
O dek! Lalinn kouler larzan pe zwe yoyo
Ar bann zetwal diaman lao-lao.

Bat to tanbour tanbourye!
Tap to ravann ravannye!
Les lapo kabri gazouye!

POEM POU FET MAMA

Kouma to bien! Kouma to bien!
Dan so lebra kouma to bien!
Kan to gagn fen, kan to gagn fen
Se so lekor ki nouri twa.

Kouma to ge! Kouma to ge!
To ti lemonn bien proteze.
De lizie fier ki trakase
Pe vey twa fer to premie pa.

To rapel kan Claudette vini
Ar so divan ek so lapli
To ti lekor ti pe tranble,
To ti leker ti pe sote.
Kisannla dan so de lebra
Ti anvlop twa pou konsol twa?
Kisanla sa? Kisanla sa?

Enn fwa, aswar, to rapel bien,
Lafiev-kosmar kouma koltar
Ti pe bril twa ar marenwar
Dan tourbiyon enn lasesres.
To lekzistans ti menase.
Akote twa lor bor lili,
Lasours lavi ti pe veye.

Nou tou ti ge! Nou tou ti ge!
Lorkes ti pe fer nou danse,
Nou lespri ti pe voltize,
Nouvo lavi ki koumanse.
Laba dan kwen pre kot gato,
Leker sere deryer sourir,
Vit-vit li ti efas enn larm
Pou ki personn napa trouve.

Li for, li feb, li zenn, li vie,
Li krent, li smart, li kabose
Li ankor pe vey to sime.
Dan so lizie fier-trakase,
Nanye napa kapav sanz sa,
To res ankor so ti baba
Ki li’nn nouri ar so lekor.

Anou sante! Anou sante!
Zordi so fet, anou sante.
Me selma fale pa bliye
Enn ti panse pou malere.

BALAD TI-RAJOU

Enn papyon zonn lor enn fey ver
Pe kas poz dan soley liver.
Ti-Rajou tourn vit so ledo.
Ayo so lespri lor tablo!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Mo pe al lekol pou aprann abesede,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Pa tro lwen enn seren safran
Pe soufle so refren frengan.
Ti-Rajou ferm vit so zorey.
Ayo so lespri pa parey!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Mo pe al lekol pou aprann anglefranse,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Boukie banane rouz anfler,
So fler pe parfim liniver.
Ti-Rajou bes vit so lizie.
Ayo so lespri finn vinn vie!

– Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
– Lefrayt-lefrayt mo bizen konn mo tab par ker,
Defwadekat, sinon mo pou pey sa bien ser.

ZISTWAR ENN FLER

Nek plonz to nam dan fon lamer
Si to’le konn zistwar enn fler
Ki finn ouver so bann petal
Dan enn gran tourbiyon rafal.
Si to’le konn zistwar mo fler
Tranp to lespri dan lamer kler.

Lontan-lontan enn gramaten
Dan koumansman so gran desten
Douler-douser dan vant later
Ti donn nesans enn bout later.
Dan bout later enn zwazo bren
Ti vinn depoz enn ti lagren.

Lerla bann flev lor nou later
Plonz zot lespri dan fon lamer
Pou tras ansam sime Listwar
Pou ranz lespwar ar dezespwar.
Dan profonder desten amer
Tou larivier zot rev mem fler.

Dilo Lasenn, Lalwar, Nizer
– Dan profonder desten amer –
Dilo Ganga ek Zambezi
Ponnaïyarr, Godavarri,
Flev Yangtze Kiang, tou larivier
Ar zot lespwar aroz mem fler.

Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie “.

ENN PESER-LABOURER

Enn peser-labourer dan vilaz Samarel,
Dan gri-gri gramaten kan bann fe dan lesiel
Finn kasiet zot palet, ramas kot so lafnet
Enn zwazo plim mouye ki pe mor lamor bet.

Vit-vit li souy li sek, anvlop li ar lenz so,
Ar kouyer fer li bwar detrwa gorze dilo
Pou sov lavi zwazo lesiel-later-lamer
Ki finn grandi lao lor montagn set kouler.

Ler tanto arive ar labrim ti lapli
Zwazo mengi-mengi pa tann lapo kabri;
Dan enn kwen so pagne li pe fixe dan vid,
Respire pa fasil kan lavi finn lasid.

Nou peser-labourer pas lanwit pou vey li,
Konsol li, soulaz li, redonn li gou lavi.
Ler gramaten vini so lizie ferm tousel,
Dan enn rev fantastik li pe bat so lezel.

Dan lesiel Samarel; dan lebra so zwazo
Lor enn vag Nirrvana zot pe bengn dan dilo
Kolorye ar penso bann zepis parfime…
Ler so somey kase zwazo finn anvole.

Dan so plas enn prenses lor enn tronn kler-de-linn,
Bote lebenn dan enn sari laswa-de-sinn
Pe sant lamour. Enn gran roulman lapo kabri
Anvlop so nam ar sawal nouvo melodi.

Bann zwazo Samarel dan lesiel set kouler
Finn aprann so sante; bann pwason dan lamer,
Tou bann pie lor montagn anker pe sant ansam.
Nouvo poem kram-kram aster pe donn lagam.

ENN OD POU NOU SEGA

Bann lipie elegan anmouvman ar later
Pe fouy kontak ritme dan enn kadans primer;
Bann vibrasion sonor dan lanbians san zefor
Pe balans bann laans, asoupli bann lekor;
Lapo bouk mor redi triyang nouvo nesans,
Dan enn jalsa lagam ladans ploy so lamans.
Mo vini!

Mo vini! Fraz mazik antik ki dres latet
Depi dan vant later avan let alfabet;
Depi dan profonder pli profon ki Lafrik
Fraz kominion primer napa konn lot lozik
Apart amenn ansam tou dimoun dan zwisans
Pou soud bann lien entim, garanti lesperans.
Ti-la-e!

Ti-la-e? Dan pagne? Dan kazot? Akot zot,
Mazisien kreater, Apsara, Pigmalion
Ki ti bizen poli diaman brit lor lakot,
Kas lasenn sediksion lasirenn ilizion?
Get sa zoli ti fam ki roule do baba!
Pran li dan to lebra! Samem Larenn Sega!
Mo vini!

MO PEI

Mo pei li pa zis enn tapi karo kann,
Zis kristal fangouren ek parfen tamaren;
Li pa zis enn choula pou sof roulman ravann,
Zis kadans souriyan bann trannsenk kas leren;

Mo pei li pa zis kokotie ekzotik,
Zis soley lor laplaz ek douser badinaz;
Li pa zis soulezon dan nisa rom tropik,
Paradi pou touris ek foulous-alanaz.

Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.
Li finn gout lavantir dous-amer ras imen,
Konstrikter-destrikter, bouldozer-mazisien.
Li enn gran larkansiel kot zepis tou kouler
Gard freser gramaten dan bourzon nouvo fler.
Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.

MO PIE MANG

Mo ti ena enn pie mang dan lakour
Ti donn mwa so lonbraz toulezour
Ti ranpli mo labous ar douser
Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler
Mo pie mang ti toultan zenere
Ti protez mo gazon kont soley
Ti nouri orkide lor so fre
Pa ti konn fer santaz ni ravaz.

Me pov mwa, bachara! Ki mo fer?
Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman
Li pli gran, li pli ot
Li li omniprezan
So lao, so anba melanze
Kot li tal so kadav
Kot li poz so deryer
Kot li bouz so bann pion
Nanye nepli pouse
Li pli gran, li pli for
Akoz sa mo priye pie lafours
Kot lotel gouvernman

Pie lafours finn tom plat
Ti koutvan ti ase
Pou fer li manz later

Mo pie mang ankor la
So lonbraz, so douser, so bonker
Kan mo ferm mo lizie
Mo sir li pou donn mwa
Detrwa ti bout dibwa
Pou fer mo samadi

TATA IRANAH

Anba pie tamaren kan peyna pou’al lekol
Mo Tata Iranah, enn ti-frer mo granper,
Atir tou bann zanfan – bann marmay fer laronn
Kouma grap mous dimiel otour fler roz vieyfi
Pou nouri rev sekre kot ti-bout manz gro-bout –
Pou fer nou viv ansam atraver lang Kreol
Zistwar bolom loulou, Tizan gran debrouyar,
Zistwar gato kanet, yev dan basen lerwa.

Mo Tata Iranah depi bien-bien lontan
Finn kit nou, finn ale. Enn gran lakaz beton
Dan plas pie tamaren pe sey efas memwar
Ti-garson Foukalend ki ti aprann reve,
Ki ti aprann koze, ki ti aprann panse
Anba pie tamaren. Peyna pli bon lekol.

GOUNA

Lavwa Gouna, mo mama,
Ankor sant dan mo disan
Kiltir Quartier Militaire
Kan Ti-frer alim dife
Pou sof sawal ravane,
Pou triyang so prop kadans,
Amenn kiltir popiler
Dan sato Samazeste.

Lavwa Gouna, mo mama,
Dan lapousier Foukalend
Kontinie fer mwa rapel
Lagam enn sante fezer
Ki ti ne dan lamizer
Pou pran plas dan diksioner.

FIT TO KREYON

Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.
Servi masinn pou dekouver
Limansite nou liniver;
Fer to serfing, pa per piti,
Me pa bliye ki to ete.

Naz dan lespas sibernetik,
Servi rezo, explor bann sayt,
Ramas otan lenformasion,
Fale pa rans bwar konesans.
Me atansion! Pa perdi gou
Ekout zwazo sant so sante.

Fit to kreyon, aprann to tab,
Pa les masinn siz dan to plas.

LASOURS MO LAVI

Pa dife ki kras pwazon dan lesiel deza malad; pa labrez ki kouma tret anba lasann, bril lipie, anflam soufrans; pa etensel ki pet anler dan gran fraka me tengn vit-vit, fre ek steril; pa laflam fezer ki fer so vantar ar lekiri, bril enn vas ek so baba.

Non, non, non. Enn lot dife. Enn dife kouma enn poumon kosmik ki ponp laflam veloute refrwadi par lamour envizib, partou san les enn mikron sape; enn labrez nouri ar manteg ek sanbrani ki parfim lespas; enn etensel ki alim lavi e gid so pa pou li retourn dan vant koumansman; enn laflam sakre permanan ki partou anmemtan ek ki tras sime Listwar san touf liberte.

Limem mo Senier, lasours mo lavi, lasours kot enn zour mo pou al bwar … si mo Senier apel mwa.

DAN PEI MAZIKAL

(Pou Kardinal Jean Margeot)

1

Ler soley leve
Fer lesiel riye
Laklos ding-dong-bel
Apel Samarel;
Zwazo tou kouler
Lor pie, dan lezer
Sant for-for, pli for
Ki laklos an-nor
Ler nou tap nou jal
Dan pei mazikal.

2

Ton Zan seve blan
Efas nou tourman;
Anba pie pipal
Korom amikal
Riye get nou zwe.
Ekout zot koze:
-“Koumsamem lontan
Kan nou ti zanfan
Nou ti tap nou jal
Dan pei mazikal.”

3

Ler bann tipti fatige
Nepli kapav amize
– Soley al bwar dilo –
Nou jalsa net chombo.
Lor godi zot mama
Gran zanfan, ti baba,
Bann zwazo Makabe
Pe kas kou, pe reve;
Zot chomtayt bann jal
Dan pei mazikal.

LAPOUSIER ZETWAL

Lapousier zetwal lor ledo komet,
Labalenn lesiel,
Fouy so trazektwar atraver lespas
Plonz dan nou dilo.
Lapousier zetwal tal so lake pan, brod kolie diaman
Lor enn kannva ble,
Gonfle vant later ar nouvo douser,
Kre nouvo kismet.
Nelson Mandela, Walesa, Geldof, zardinie Bondie
Pe aroz bann fler,
Kraz latet kourpa

MASKILEN-SENGILIE

Dapre nouvo ansien
– ousa ansien nouvo?
Foupamal, pa enportan! –
Dapre ansien nouvo
Gramer iniversel
Bizen konzig ‘pouvwar’
Omaskilen-sengilie.

Get Bondie lao dan lesiel
Ar so gran labarb blan,
Antoure par bann anz feminen-pliryel,
Li pa finn kre enn zarden
Papay ek panplemous,
Sousou ek karanbol
Pou so garso, Adam?
Dan lame so profet
Li pa finn met gouvernman
Ki meble so arem
Ar feminen-pliryel?

Filozofi ena labarb-moustas;
Teknolozi ena seve lor ches;
Lekonomi dibout pou fer pipi.
Zouti? Li pa ena enn bataz zom?

“Sa Zom!”, mo kouzen kriye for.
Li admir zefor mo neve.
Me kan enn gro fatra mars lor so kor
“Ayo Mama!” li kriye;
“Ayo Mama!” li gele;
“Ayo Mama!” li plengne.

Maskilen-sengilie! Maskilen-sengilie!
Aret fane do ta!

YAPANA-SAPONER-SITRONEL

– “Kifer fors-forse to rod lwen laba
Dan pikan loulou enn petal fler rar?
Kifer fatig nam dan rod kas montagn,
Deplas gro mel ros pou zis enn ti pier?
Kifer bes latet, fons drwat divan twa
Dan lagel kayma pou enn ledan lor?
Pou enn bout mazik, enn kwen lesiel ble
Kifer, kifer, kifer to rent to kadav?
Parfen yapana pourtan li bien dou;
Kouler saponer pourtan li bien kler;
Saler sitronel pourtan rafresi.”

– “Mwa, mo enn pagla, pa sey konpran mwa!
Parfen Yapana, kouler saponer,
Saler sitronel gagn gou pa ase.”

KININN MIL ZEPIS

Dan vilaz lontan kot soley timid plore pou leve
Mo finn rod retras plas kot mo lonbri finn anrasine,
Sey rezwenn sourir-tristes gou kininn enn lanfans meg-meg
Perdi bann, debalanse dan rafal tourdisman aveg.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Zanfan sime Bonnvenn, zanfan lekol Walter?
Eski mo finn ena enn ti sans gard enn kwen
Dan zot memwar zanfan, sifone par letan?

Dan vilaz apre kot soley dife fer lesiel swente
Mo pe sey fer reviv bann dimoun ki finn kit mwa ale;
Sey rezwenn lamizman inosan bann zanfan ki pouse
Kouma pie koronsol, kerdebef, tamaren, dofine.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Bann gran dimoun Goudlenns ki ti trap mo lame?
Bann zanfan karanbol, eski dan zot memwar
Mo lonbraz tanzantan pas-pase? Dir mwa do!

Dan vilaz dime kot soley mouye tranble kous dan tris
Mo pe sey mazinn boner gou-kininn, maler mil-zepis;
Trip sere, sey aprann dir salam dimoun mo kontan plis:
Fami-pros, fami-lwen, fam-zanfan, kamarad ek konplis.
Kifer zordi zot la bien fre dan mo memwar
Bann ki mo’nn fer riye, bann ki mo’nn fer plore?
Eski mo pou gagn enn seke dan zot memwar,
Enn tipe saler dan liver leternite?

ZANFAN SAN SOURIR

1 – Pa Les Mwa Tousel

Ki to pe dir?
Lerwa lontan fer dominer
Konstrir pale ek ‘pleasure ground’,
Kre moniman pou grav so nom?
Lerwa zordi fer dominer
Fer morselman ar pleasure ground,
Fer grav so nom lor komision?

Gete matlo!
Pa vinn dir mwa sesi-sela;
Entel antor, lot anrezon. …

Lapli finn mouy lapo kabri;
Riye zanfan pe retresi …
Nou sey desinn enn ti sourir
Lor figir tris zanfan dan dif.

Pa les mwa tousel monwar!
Get deor kouma fer nwar!

Pa ale matlo!
The rain it raineth everyday.

2 – Enn rev sa!

Mo finn fer enn rev banal, bankal:
Bann zanfan lekol primer depi
Fers ziska siziem pe gazouye,
– zwazo tou kouler lepok fri mir
anpandan par grap lor pie kourbe –
Zot lir, ekrir, koze ek sante
San perdi souf, gard ton, swiv lagam.

Zanfan pa trouv kler peyna traka.
Profeser dan lekol montre zot
Bray lokal, espesial Morisien.
Bann zanfan-pa-tande-pa-koze
Dan lekol zot aprann lir lalev
Prononse espesial Morisien.
Televizion, Liniversite
24 lor 24 pe kiltiv red
Vre drwa koze. Malsans! Zis dan rev.

3 – Nou Pei Mari Korek

Nou pei mari imen.
Ena lopital modern
Pou swagn zanimo malad;
Ena mem enn kamaron
Finn gagn tit premie minis.
Nou pei mari korek…

Nou pei enn mari far.
Premie minis inogir
Klinik prive so prop zann;
E minis ledikasion
Lwe lokal premie minis;
Madam premie minis, li
Li dekor vitrinn labank. …
Letansa lopozision
So lider sof ban lekol.
Nou pei mari korek…

Nou mari sivilize.
Nou dimoun bileng-trileng;
Ena seki boukouleng;
Ena osi ki Teleng.
– Bliye mwa, mo semileng –
Nou bann aveg zot konn bray
Bileng-trileng-boukouleng;
Nou bann sour-mie lir lalev
Bileng-trileng-boukouleng;
Nou bann zanfan CPE
Finn vinn Encyclopedia
Britannica lor baget.

Weh! Peyna zes. Nou pei…
Kiler lanterman?
Zanfan di-zan swiside?
Nou pei…

SIME SERPAN

Sime goudron drwat-drwat
Desann priz, kraz lagel
Lor parwa bazaltik.
Terminis eternel.

Sime serpan, ranpe monte,
Korde-dekorde, tras lapis,
Kontourn parwa bazaltik.
Souf koupe!
Get laba lor enn ros pre kot niaz!
Shivji?
Koumansman eternel.

SAKENN SO PIE

Buddha anba so pie Pipal
Gagn enn lizour, li satisfe;
Zezi prefer sarye so pie
E mont lor li pou touf lemal.
Sakenn so pie, sakenn so brans,
Sakenn so sans, so konesans.

Me gran malsans! Ena bann zans
Ki nek koup pie pou fer papie
Pou ploy baja-gato-pima,
Ekrir gonaz, soutir fatra,
Pibliy flatri ek mesanste
Depi toultan. Zame zot rans.

Buddha souy so lizie mouye,
Zezi-Kri get lesiel plore.

PAGLA

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Parski li refiz zwe dapre zot sinema.
Letan zot pe koup pie, kraz montagn, met tou plat.
Touy sourir bann zanfan, sem laenn, koz jat-pat,
Li li koz ar bann pie, mont dadak lor enn niaz,
Sant ansam ar zwazo. So sourir peyna laz.

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Parski li refiz zwe dapre zot sinema.
Li pa touy so vwazen pou pran plas lor lili;
Kraz zarden so vwazen ar enn mel kalomni;
Li pa gagn so zwisans dan soufrans san-defans,
Lapeti kont-sezon, letalaz larogans.

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Me li pa’enn bachara e mo kontan li la.

OD POU MAMA

Non, non, non!
Pa sey anbet li ar enn bouke fler,
– Petal deza pe grene –
Parski pandan enn-an
Li finn trime dan lakwizinn
Triy bred mouroum fey par fey.

Non, non, non!
Pa sey anbet li ar enn bwat-sokola,
– Pe fonn deza ar saler tropikal –
Parski pandan enn-an
Li finn rente dan soley
Pou met disik dan to labous.

Non, non, non!
Pa sey anbet li ar fanfrelis,
– Gonaz elektro-elektronik –
Marsandiz dernie model zero-depo,
Parski li kone dime
Pa pou sanz nanye.

Non, non, non!
Li pa bizen sa, li pa merit sa.
Li napa mama bouke-fler, bwat-sokola,
Mama elektro-elektronik,
Mama marsandiz zero-depo.
Limem mama-fam,
Fam ki lavenir zom.

TI LA HE

Ti la he ti la ti la ti la he!
Mo donn twa mo ti sante
ti la he!
Gard li bien
pa zet li dan salte ti la he!

Li ti ne dan savann,
dan gran por, lot kote
kanal mazanbik;
avan imalaya
lev latet
li ti lev lapo lizie
pou aroz lorizon ar so gete;
li finn konn leprentan
lor lakot bretagn …

Ti la he ti la ti la ti la he!
Mo donn twa mo ti sante
ti la he!
Gard li bien
pa zet li dan salte ti la he!

Donn mo ti sante
bann zanfan dime;
dir zot pa met li konfi,
pa ferm li dan enn poban
ousa dan vitrinn mize;
mo sante pou li grandi
bizen liberte
pou tras so pa lor disab,
akord difil dezakorde,
balans tan, ton ek mouvman,
grandi solidarite,
met lanbians kadanse,
kas monotoni …

Ti la he ti la ti la ti la he!
Mo donn twa mo ti sante
ti la he!
Gard li bien
pa zet li dan salte ti la he!

Ler to get kot so rasinn
pran nouritir dan later,
dan labou, dan marekaz
pa bliye get so leker
ki pe larg bourzon dan ler,
pa bliye get so petal
ki pe grenpe dan lesiel,
pe rod zorey atantif
enn mazisien mizisien …

Ti la he ti la ti la ti la he!
Mo donn twa mo ti sante
ti la he!
Gard li bien
pa zet li dan salte ti la he!

PA ZIS DAN LABIB

Pa zis dan Labib, mo fami,
pa zis dan Labib
ki zot masakre inosan,
ki zot masakre
seni, zwazo, papiyon,
desir servolan.

Zot kas lezel papiyon
pou fer li marse;
Zot aroz pwazon lor pie mirt
pou prodir nilon;
zot kas balans bann servolan,
fer li met soulie.
Pa zis dan Labib, mo fami,
pa zis dan Labib
ki zot masakre inosan …

Zanfan pa gagn drwa sante
sante natirel;
Pe fer zot aprann par ker
leson almanak;
pa pe les zot zwe boul-kaskot,
lamarel ousa sot-mouton;
pe fer zot aprann par ker
CD-ROM lor CD-ROM;
avan ki zot konn marse
pe obliz zot galoupe.
Pa zis dan Labib, mo fami,
pa zis dan Labib
ki zot masakre inosan,
ki zot masakre
seni, zwazo, papiyon,
desir servolan.

MATLO MO MATLO

Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot St Nikola?
Kifer Fanfan ek Fantine
dan lafore nwar aswar,
dan ti lapli san pitie
nepli pe trouv zot sime?
Kifer anz gardien lao
nepli tann detres zanfan?
Kifer lapli tonbe mem
rant dan soulie inosan?
Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot St Nikola?

Kifer pe touy ti baba
zis parski li enn tifi?
Kifer mama donn koudme
martiriz sex so tifi?
Kifer zot obliz tifi
disparet dan enn kagoul?
Kifer soley san pitie
pe griye lizie lapen?
Kifer divan san pitie
pe sifonn petal zasmen ?
Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot St Nikola?

MAZANBRON

Mazonbron bien-bien bon
bien-bien bon mazanbron
fer douler dezanfle,
disan kaye fane
me tansion mo gate
li amer, li amer.
Napa sey avale.

Samem mo mama ti dir mwa
avan li ferm lizie.
Ekout mo parol beta,
ekout mo parol bien.
Enn roz san so pikan
perdi so galon roz;
mem kaktis dan dezer
mouy labous vwayazer;
tir pikan mazanbron,
lapomad natirel
pou kalme to soufrans.

Mazonbron bien-bien bon
bien-bien bon mazanbron
fer douler dezanfle,
disan kaye fane
me tansion mo gate
li amer, li amer.
Napa sey avale.

LARIVIER TANIE

Dan vant mo mama, Larivier Tanie
Ti konekte mwa ar lasours lavi;
Parol sante la depi mo rapel
Finn toultan dir mwa ki mo nam ete.

Ena ki bizen rod dilo sakre
Lor laplaz Lerop. Lezot letansa
Rod dilo sakre dan lasours Ganga.
Me mwa dan dilo Larivier Tanie
Depi mo soley enn zour ti leve –
E mo kwar ziska li pou al kouse –
Mo finn res tranpe; kan mo fatige
Mo finn tengn mo swaf ar dilo sakre
Enn sante zanfan – poezi lamour
Finn montre mwa kouma lapes kabo.

Kan nou lagorz sek sakenn parmi nou
Al rod so basen pou li bwar dilo.
Nenport kot nou’ale bann basen parey!
Dilo planeter dan basen lavi
Finn zwenn, melanze, finn fini vinn enn.
Kot pou gagn letan rod separ dilo?

Larivier Tanie koul dan mo lavenn,
Koul dan nou lavenn. Depi koumansman
So roulman likid, so refren lenpid
Dousman-dousman finn permet nou isi
Desinn bann kontour nou prop zinndagi.

DEGAZE-DEGAZE

Dan serk rouye enn vie ravann,
Ize par letan,
Desire par amater,
Bann azan RENOVASION,
Spesialis reform,
Renouvo, renesans,
Sanze pou fer mem zafer,
Pe re-ekrir teorem
Ar mem lespas, ar mem letan,
Lor mem kannva,
Dan mem kad.

Dimoun pe pas tro mizer,
Dir ou fer leker fermal.
Ki bizen fer? Ki bizen fer
Pou fer dimoun viv ere?
Tou lavwa kriye anker:
” Organiz enn fennsifer.”

Prostitision pe fer ravaz,
Mem ti-zanfan pas dan pake.
Sa pa kapav kontinie!
Prezidan nou pannchayat
Pran letan dres so kravat,
Li propoz leta dirzans
Lor bavant limanite;
Kol papie mouslinn partou,
Kouler pavyon Douniya,
Pou kasiet pianter laser.
” Valer moral ansestral
Samem garanti normal
Kont tou zwisans animal
Ki fer bal, kal-karnaval-festival.
Mo propoz ki met sa
Dan program CPE.”
Zenes pe dekouraze:
Vire, tourne mem zafer,
Gous pe manz zefor onet,
Eron-eron-peti-patapon
Gro serk retresi
Pe nana ti serk.
” Sel solision, sel solision!”
Sef-Morpion kriye,
” Tou dimoun san exepsion
Ena enn mision:
Lame dan lame
Partisip dan enn
Gran miouzikalcher
Iniversel.”

Nivo kiltirel pe bese?
Ignorans pe ogmante?
Tez dan bez?
” Peyna pou traka.
Degaze, degaze!
Organiz radio-krose.”

RAKEL PE PLORE

“Tande, mo fami, tande!
Rakel anlarm, enkosolab
Pe kriye-plore
Lamor so baba;
Ekout larm koule
Dan zarden lamor.
Tande, mo fami, tande!
Enn lavwa lwenten
Pe travers dezer
Pou pous jab lizour
Ki finn ranz lakaz
Dan profon nou nam.”
Profet pe koze,
Personn pa tande.

Roulman tamasa pe donn bel sawal
Dan sant-komersial, lor laplenn Sannmars,
Dan lakour legliz; kouler madigra
Marsande-aste, marsande-vande
Not dezakorde; Panndit Gous Foulous
Pa konn kas koko, pa konn fer koko
Parski li gagn bon viol konsians, konfians,
Konesans, konpetans ek inosans –
Samem so zwisans. Zenes pa kone
Ki sime pou pran; plen pikan raket
Pe minn zot larout; bann gran-gran koze
Ar enn son bien maf pe grene lantman,
Oralanti mem, dan korne grimas
Gramofonn gonaz. Parol koz parol
Epeser golmal; fraz may-may ar fraz
Dan galimacha; son lamok korde
Eple konfizion. Letansa, babou,
Boukou-boukou douk ar mastik gabzi
Pe fer kataplas dan nou gard-manze;
Ena ki pe fer zoli-zoli fraz
Ki pa dir nanye; ena ki kol-kol
Pake mo ronflan pou gidi zorey;
Ena pa kone ki li anvi dir
E ler li koze – mem si finn dir li
Tou dimoun kontan so silans an-or –
Inondasion mo nway filozofi.

Profet pe koze
Personn pa tande;
Rakel pe plore
Personn pa gete.
nenport
divers
fer ler
finn vinn profeser liniversite
prezidan pannchayat
konseye spiritiel
sef sirk
sef sir…

ZOT PE KONSOM TIZANFAN

Fennsifer zordi bien tris.
Ti-bebe fek ne,
Ankor touni
Pe fini dan labatwar
Avan zot soley leve.

Zom pouvwar-lotorite,
Swadizan zanfan Bondie,
Plen laenn dan labraget
Pe defons inosans.
Violans partou.
Dan lakaz, dan lari, dan lekol, dan travay,
Partou, partou.

Fennsifer zordi bien tris.
Tir bann oriflam,
Desann bann pavyon,
Aret lamizik,
Ferm konsomasion,
Dimoun finn vinn koson;
Tengn labouzi,
Lapriyer kasiet piyanter;
Aret pres sermon,
Langaz finn vinn ipokrit,
Papie mouslinn tou kouler
Pou degiz pese lanfer.

Depi ki zot finn separ
Zezikri-Marimadlenn
Sex, ki ti senbol lamour,
Expresion sansialite,
Lasours lavi ek plezir,
Finn vinn enn zouti tortir,
Enstriman dominasion,
Expresion violans modi.
Bes rido,
Ferm laport-lafnet,
Tengn radio-televizion,
Dekros telefonn.
Lemonn finn deraye;
Lamour, lamour, lamour lib
Finn nwaye dan pisar
Represion kastre-steril-zalou;
Dezir natirel
Finn vinn lapeti voras
E – maler lor latet zanfan –
Lapeti finn detrake.

Zot pe konsom ti-zanfan
Dan banke sivilize.

TOU KOU SAK KOU MEM KOU

Tou kou, sak kou, mem kou!
Dan mo ti-vilaz nou finn vinn exper
Dan tourn-tourn anron lor enn dis reye.
Kouma so papa avan
Ek so gran kouzen apre;
Kouma so kouzen siamwa
Ki fabrik bann ti-bondie
Ek lotla, so gourrouji,
Ki konn sekre karo-kann;
Sak fwa kikenn poz kestion
Li kriye konspirasion.
Tou kou, sak kou, mem kou!

Dan vilaz aster nou finn vinn akter.
Rol lor rol, babol, partou devier bol!
Si ou kritik nou se ki ou zalou;
Si ou pa dakor se ki ou kouyon;
Si ou proteste? Swa ou enn sekter,
Swa ou aryere, swa ou pa konpran,
Ou pa’le konpran, pa’le aksepte
Enn fis-de-kouli vwayaz par konkord.
Ki ou kwar fatra? Mersedes pou ou
Saret bef pou mwa? Sa letan margoz!
Tou kou, sak kou, mem kou!

Dan mo vilaz, babou,
Nou kolkamani yer
Prop lor sapit dime
Pou ki tou sanzman
Rant dan samadi
Tou kou, sak kou, mem kou.

PAROL GRAMAMA

Mo vie gramama ti kontan dir mwa,
“Ayo piti mo piti
Aret get deryer midi
Pou tir lay ar koze yer.
Tou ti kapav lot manier,
Plis amer, dan lamanier,
Ousa plis manti-manti.”
Sans vie bonnfam la ti la
Anba enn pie zanbourzwa
Pe obzerv dilo desann,
Kontourn ros lor so sime
Ziska li ariv dan bit.
Pie zanbourzwa,
Dilo larivier,
Ros dan dilo,
Gramama dan bor dilo
Sakenn tini so kamwad
Dan serk ki grandi
Alenfini.
Larivier Tanie e pie zanbourzwa
Kouma lakrwa dan dilo
Kapav donn nesans lavi –
Nesans ek lesperans ‘si –
Kouma li kapav zordi
Koup lavi ar enn lakord,
Anpandan dan vid.
Kan pran kont, fer kont, rann kont
Parfwa trouv nek pozitif,
Parfwa negatif bwar tou;
Lekilib perdi balans
Kouma zanfan eksite;
Enpasians aval pasians
Dan tourdisman dezespwar;
Anvi efase, refer.
Pourtan …
Pourtan kan soley tro for
Mo ti amenn mo lonbraz;
E kan zanfan ti gagn fen
Mo ti amenn nouritir;
E dan mo ti-basen kler
Bann ti-pwason tou kouler
Ti gagn meksinn kont douler.
Me kifer dan mo labous
Ena gou reset manke?
Kifer kikpar dan mo memwar
Ena fantom disan glase?
Dir mwa, dir mwa mo gramama.
Pourtan mo kone –
Pa finn bliye to parol –
Ti kapav pli bon,
Ti kapav pli pir.
Me gou pa ase
Pale efase.

TRAVAY POU MARMAY

Kisannla, kisannla,
Kisannla do ta,
Kisannla ti tras sime
Larivier Tanie?
Dilo swiv kanal, bourrbak!
Tirbilans andan later
Ki fer so lakok tranble
Ti tras so sime;
Konfigirasion teren
Anter born, met soubasman,
Tras so destine.
Anvi pa anvi aster
Li bizen sante:
“Way, way bann marmay
Bizen travay pou gagn pitay.”

Bann kreatir dan bor Tanie
Nepli travay pou gagn dipen;
Ena prefer travay-travay;
Ena extra pa konn travay;
Ena prefer pa konn travay;
Ena sirtou pa’le travay
Pou kapav viv lor bos lezot.
Pa mem bizen travay-travay
Si konn tir zi dan sak gous lay:
“Way, way bann marmay
Zot travay, mo pran pitay.”

Li ti koumsa, li koumsa
E toultan li pou koumsa.
Larivier Tanie desann,
Swiv kontour fini trase;
Gramama dan bor dilo
Pe atann enn ti-kabo.
Me marmay nepli tande
Refren Larivier Tanie;
Zot pe sant andeor ton:
“Way, way ki travay?
Dan travay peyna pitay.”

Ki pou fer! Dan desten sa.
Dan desten sa?
Si dilo refiz desann,
Gramama refiz lapes,
Ti-kabo refiz labwet
E nou tou nou sant anker:
“Way, way anou travay,
Anou travay pou nou marmay”?
Nou pa pou sanz nou destine?

ZANFAN LARKANSIEL

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!
Sefdorkes pe dir li
li pa konn sante;
sef-sirk pe dir li
li pa konn admir kouler;
sef-konsians pe dir li
pa bliye lepase;
sef-lespri pe dir li
aret reve.

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!
Zot pe dir li li enn gounga,
li enn pagla,
enn bachara
ki pa konn lir, pa konn koze,
pa konn panse, pa konn nanye.
Zot finn donn li enn kompyouter
pou al may li dan enternet …
les li debat
ziska li plen.
Samem manier zot pou prouve ki zanfan larkansiel
li enn gopia.
Zot finn bous so zorey, so lizie, so nene;
angourdi so pale; paraliz so lapo
pou anpes li tann lapo kabri gazouye.

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!

PIE LILA

Enn zoli tablo, enn sedev!
Depi oter kot li ti ete
artis la finn chombo bien relasion ant
pie lila la ek so vwazinaz
dan enn konpozision
kot form, kouler ek mouvman
zot dans an-armoni ar later ek lesiel.

Me vinn ar mwa gate,
nou desann ver sa vilaz kasiet deryer feyaz la,
nou al anba pie lila
respir parfen dan lonbraz …

To’nn trouve?
Get diversite form, kouler, mouvman
dan lekzistans vivan ek reel.
Enn koloni fourmi pe rod manze dan pie lila
me anmemtan zot pe nouri nou pie lila;
peyna zis fey,
get mous-dimiel pe fer laronn otour bann fler ek bann lagren;
nik mous-zonn sarze ar lavi ki dime pou anvole;
get sa kamaleon la laba, exper kamouflaz,
lor ti brans lao laba,
vadire enn ti brans sek!
To tann bann zanfan laba
pe zwe ar lagren lila
lakaz zouzou

To pa kwar li enportan ki nou get nou pie lila
ar lizie lekor, ar lizie lespri depi anba, depi lao, sirlekote
ziska ki nou bien chombo
konplexite kontradiktwar.

LAMOUR KILTIVE

Mo ti ena enn verze fri
kalite lor kouler.
Mo pa ti pran kont.
Lane vini, lane ale
mo verze fri,
amoure ek fidel
soul mo bontan
ar delis parfime.

Enn tanto ler labrim pe leve
mo ouver mo lafnet
pou respir parfen.
Loder glase sek sok mo trou nene.
Mo verze fletri finn rant dan leral.

Zordi dan enn po mo finn plant enn fler,
enn ti panse mov, ble, zonn ek grena.
Gramaten-tanto mo okip mo fler
– fale pa refer mem erer ki yer –
me mo leker tris ler mo pans verze
yer ranpli ar fri kalite-kouler.

TANSION MATLO, TANSION

Li dibout gran, pans gran, get gran;
so latet andeor niaz, de oter montagn;
li get dan profonder mil ane-limier.
Gratsiel grat so latet,
li mazinn lanpir;
fabrik diaman sentetik ar leklips zetwal;
remork lalinn Zipiter
pou aroz dezer;
pers enn trou dan enn trou-nwar,
souk so lenerzi.
Li get gran, pans gran;
so exitasion mari gran-gran.
Li gagn bon, li anvi danse;
So gro lapat pe bouz-bouze …
Tansion!…
Tansion matlo! …

Tansion, tansion matlo!
Kot to lipie enn ti baba pe mars kat-pat.

GLOBAL PE DONN BAL

Gran festival bakanal lor nou planet!
Global pe donn bal.
Frontier, baryer pe sote,
miray pe grene.
Dalo dore, diamante
pe konekte tou labank
depi Bangla Desh ziska Washington
pou permet rises lepep
planeter
koule libreman
dan pos bann lider.

Global pe donn bal!
Sote-pile swasant zero!
Tazar pe taye-raze,
ti pwason pe mor;
karya pe donn bal,
soliv, poutrel ek travers
gonfle ar lagal
pe manz lapousier;
larouy pe donn bal dan fer-konstriksion;
grendorz finn pouri;
larmwar finn depas kornis.

Golmal pe donn bal!
Sote-pile swasant zero!
Bann zanfan finn vinn gomon
lor rebor lavi;
lwen laba lesiel bare,
siklonn pe vini …
Global pe donn bal!
Sote-pile swasant zero!
Golmal pe donn bal,
Sakal pe nacho.
Ki li bizen mama,donn li ki li ‘le!

IBISKIS ZEAN

Enn fler ibiskis zean
lor pie ibiskis zean
pe fer so gran matapan.
Feyaz pe rod kares niaz,
petal pe rod ranplas niaz,
ibiskis so proboskis
pe rod ris pou li tousel
tou lenerzi nikleer
dan soley ek liniver;
ibiskis anbalao
kouma radar dan lezer,
parasol parabolik,
pe rod met tou dan so pos,
so fezer depas vantar.
Fetaz feyaz dan danbwa
kouma ti nen kot so sevi
e ler li tal so vantardiz
so lonbraz touf kreasion,
lavi kot so lipie tengn,
lasenn kase tom dan basen
kot dilo mor pe pouri
rasinn lavi.

Ibiskis santi febles;
li tousel, abandone.
So feyaz pe gagn tas zonn,
so fler kouler anemi
pa kapav siport soley;
li per, kan divan soufle,
get anba, li gagn vertiz.

Enn gramaten li’nn tonbe
ler lezot pe prepare
pou fer fas difikilte.

PAZ DESIRE

Yer tanto sizer
lavwa telefonn dir mwa
Zelani finn dir nou tou
salam.
Enpe pli tar ki minwi
kosmar chom mwa dan sanglo:
Enn vie Rover ver
Finn kraz lor miray desten.

Lame desten san pitie
finn desir enn paz bien ge
dan mo istwar tourmante
me aswar dan mo somey
mo servo finn konekte
pase lwen ar azordi.

Zelani, kamwad lontan, kamwad lwenten,
kouma pou bliye bann sware zenes
parfime ar zepis rom-kari-poson
kan nou ti kwar …
Anfen!

TIR LINET POU TROUV PLI KLER

Linet labitid ki finn tranpe dan
lasid vie lide lontan
kabos nou gete, met fit dan zorey,
fer realite vinn seki li’le,
fer soufrans gratis rant dan destine
e lerla dezord normal
vinn nesesite dan lavi golmal.
Linet Prens Fer Nwar, sef Obskirite,
kouma enn nanye ditou
ansenn bann neronn,
anpes elektrisite
alim nou lespri.
Pa fasil baba
tir linet obskirite,
get realite kri-kri
pou reysi tras nou sime
dan galimacha lavi.
To vwazen ki pe zour twa
parski to pa pans parey
kouma tou bizen panse
pou ranz sivilizasion
ki repoz lor armoni
silans simitier,
dan mem pens ki twa ek mwa.
Linet routinn
tranpe dan lasos lontan
finn sem brouyar lor laglas
pou kal nou gete.
Nou pa trouv seki ete.
Nou trouv zis seki lezot
finn plante dan nou lizie.

Eski ler nou tir linet
nou bizen met lot linet?

PA PRAN LI KONT, LI TOKTOK

Mo ena enn kamwad ki plis ki enn kamwad;
vadire li momem kan mo get dan laglas.
Kan vibrasion plenn-linn finn desann dan nou baz
mo kamwad, mo lonbraz, mo momem diabolik
kouma kamaleon ki exper kamouflaz,
glis dan nouvo bataz, senn lor senn, say parsi,
say parla, fer laraz met paryaz ar touni
manti-manti pou ouver portay sir-reel.

Lerla, ki to kwar li dir mwa?
Pa fasil ar li mo dir twa!

Li dir mwa si Zezi ti revinn parmi nou
Li ti pou al San Francisco an 1960.
Si li revini dan nou zoli ti pei
li ti pou gout enn ti lanbik
aranze ar fri lokal
– leksi, longann, mang, goyav –
fim enn lerb
dan lebra so bieneme.

” Yerswar klerdelinn Li, mwa ek Kaya
ti kas enn ti poz anba lesiel kler,
sant enn ti Seggae.
Lesiel ti zoli
e later osi …
ti ena boukou lamour dan nou leker.”

Pa fasil ar li mo dir twa,
pa pran kont li enpe toktok.

ENN TI PETAL BLAN MO NAL

To kone mo Nal, toultan mo ti kwar
zour mo gran depar to pou pre kot mwa
pou poz lor mo fron enn ti-petal blan
mo Nal, enn ti-petal blan.
Ti-ser, mo ti sir to pou res deryer
pou poz kataplas lor leker kase,
pou kalme soufrans ar ti-petal blan
mo Nal, ar ti-petal blan.
Me lavi finn vir tou anbalao,
les mwa par deryer pou poz lor to fron
glase ar soufrans enn ti-petal blan
mo Nal, enn ti-petal blan.

Me si koumadir ar to prop soufrans
to finn aste tou soufrans deryer twa?

DERNIE FERLONG

To kone matlo zis avan nou rant
dan dernie ferlong – difisil pou dir
longer parkour la, sirpriz ekziste –
nou bizen twa ek mwa met lord dan kont,
mizir seki finn ek tou seki pou
res pou fer lor lapis dernie ferlong.

Pou’ena kouma Nal, prese rant dan bit;
pou’ena erezman ki pa kapav swiv,
zwe kouk ar midi, kol deryer minwi,
les mwa al divan lor dernie ferlong.

Ayo mo matlo ti’a bon to sourir
vey mwa par deryer dan dernie viraz
ler mo pou konplet mo dernie ferlong
tousel.

LARENN VASHTI

Larenn Vashti ti’ena rezon
ler li dir non ar so mari
ki ti dir li montre piblik
so bote rar dan gran banke.
Larenn Vashti ti’ena rezon
ler li swazir perdi kouronn
me gard entak so dinite,
refiz vinn enn lartik nenport
dan vitrinn vis sa mazeste.

Ena pa mainn vinn marsandiz
si tranzaksion donn promosion,
larises ek repitasion.
Mwa mo’ankor kwar Larenn Vashti
ti’ena rezon ler li dir non.

SIMI LAVI

Eski lavi li zis
simi, fizik, biolozi?
Zenn miltipliye par zenn,
azoute, divize, retire
egal zenom?
Lapoud tou kouler
sort lor letazer rant dan teschoub
sakouye-sakouye ziska lavi leve?
Enn senp kestion matematik?
Enn senp program siyantifik?
Enn senp reset zenetik?
Ousa enn Gran Mazisien
enn zour ti soufle enn manntra
dan koki boner … e lavi leve?

ISI DERYER DIME

Isi lor latet Monte S, anba pie-lafours,
rasinn dan lezer, nou pe sey repran souf,
pans nou blesir, soulaz nou lapenn
pou nou kapav repran larout
laswer ek lapousier ki grenpe kouma enn kout fwet.

Deryer nou, bato Zeremi dan larad;
revolt labourer, artizan, doker;
revolt etidan, bann marzinal, bann exkli –
bann ki gagn kouraz
dir “non, pa dakor gran misie!”.

Divan, lao laba nou bizen replant nou rasinn,
fer nouvo gref, lav lapousier lor nou lipie pou
donn nesans nouvo lavi. Dime li la deryer enn niaz.
Get kouma li zoli!

YER PA ZORDI

Yer nou ti dan zonn soufrans,
blese par britalite, imilie par kriote
me sans pou twa e sans pou mwa,
ti finn ena bon berze, devwe ek zenere,
ki ti gid nou pa lor lapant glisan
ziska ki nou rant dan vale fertil.

Me zordi ki to pe fer?
Antour to lespas ar difil barble?
Plant pikan raket lor sime zanfan?

Zordi dan mem zonn soufrans ena seki ti ar nou
me ki finn res par deryer – malsans zot sef finn prefer
pas blanko lor so deryer.
Twa ki rapel soufrans yer, zet to fwet;
ofer enn fler.

DIFISIL PA ENPOSIB

Lor lezel poezi les nou nam anvole
pou li ranz enn vizion kot lavi diferan
tres petal ek pikan dan enn kolie mervey
kot pikan respe fler. Difisil pa enposib!

Sey mazinn enn site – pa site depotwar –
enn site entegre ar devlopman lavil,
ar progre nou pei; enn site kot zanfan
kapav zwe dan zarden, kot bann vie gran dimoun
dan lazwa ti-zanfan trouv lespwar lazenes,
kot fam pa gagn bate, kot ladrog pa touye …

Ansam anou reve ki pouvwar dominer,
fanatik ek rasis dan lame enn pogne
pa pou kapav tini ler nou tou trap lame
senser ek zenere. Difisil pa enposib.

LAFONTENN TI BLIYE DIR

Lafontenn ti bliye dir
seki ti pase apre.
Li vre sigal ti nachannya,
nek pans zordi, bliye dime
e fourmi ti’ena rezon
fou li enn bon kamoufle.
Enn ti-sok ti neseser
pou fer sigal retrouv kler.

Me seki nou poet pa finn dir
se ki kan movetan vinn pous bor
e sigal pe tranble, mordefen
fourmi la ti alim enn reso,
ti donn li enn kouyer dile so.

Fourmi la ti disip Zezikri.

NOU TOU KREOL ISI

Zis avan mo somey kase
Mo marenn-fe glis dan mo nam
enn ti-fraz plen ar mister saz,
ki fors mwa reviz mo lespri,
ki fors mwa reget otour mwa
emerveye par seki senp,
telman senp ki nou pa pran kont:
si nou tou isi lor nou lil
nou get bien mem ki nou ete
nou pou gagn sok, gran sok, baba
parski nou tou anverite,
ki nou anvi, nou pa anvi,
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.

Endo-Kreol, Afro-Kreol,
Ero-Kreol, Sino-Kreol;
Kreol krwayan, Kreol ate;
Endo-Kreol Endou / Kretien;
Endo-Kreol Mizilman ‘si;
Afro-Kreol Kretien / Rasta;
Afro-Kreol Mizilman ‘si;
Ero-Kreol Kretien / Endou;
Ero-Kreol Mizilman ‘si;
Sino-Kreol Boudis / Kretien;
Sino-Kreol Mizilman ‘si;
Endo-Afro-Ero-Sino
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.

Mo pe reve ousa vre-vre
realite anverite
li net-net enn lot kalite?
Sirman enn rev iresponsab.
Sirman enn rev vander lalit.
Melanz sanbrani ar dilar!
Iresponsab jati bechwa!

Mo marenn-fe fer enn sourir,
fer mwa konpran tousa normal,
ki mem si nou tou mem nasion
konfli zame pou arete.
Pou’ena konfli ant de lide,
ant lentere diferan group,
ant lepase ek lavenir,
ant avanse ek rekile …
Akoz samen marenn dir mwa,
fit to kreyon, ouver lizie,
ouver bien gran to de zorey,
les bann kouler ek lamizik
pei Kreol koul dan to nam;
plonz to leker dan santiman
ki sort Ganga, la Seine, la Loire;
les labriz maren kares to seve,
les lapli lete aroz to lipie,
les parfen later mont dan to narinn.
Lerla ar lekritir Kreol
skilpte to idantite
e tras sime to devlopman.

ENN TI RESET

To’le kone kifer
Mo nam gayar mont dan lezer?

Kan mo’le sante
Mo pa asiz lor liv gramer
Ousa dibout lor diksioner,
Farsfoud dideor.
Mo konpoz mo prop masala.

Mo pran parol zwazo Samarel,
Aroz lor li zepis larkansiel,
Vers ladan dile limanite,
Parfim li ar jafrann dinite,
Met enn pense mo lamour pou twa
E melanz tou ar mo prop ledwa.

Ala sekre mo prop masala.

ENN NISA APAR

To pa gagn konpran kifer
Mo pas mo letan ekrir
Sante ge-tris, dous-amer;
Zestaz bizar bann fouka;
Zistwar drol pou bann zanfan;
Nouvo fraz, nouvo parol
Pou bon-tan ek move-tan.

Pa trouv drol! Ala kifer.

Kan mo pran bann parol brit
Pas zot dan enn ben mazik,
Tourn zot pou fer bizou rar
Ki briye aswar dan nwar,
Lerla, mo zoli baba,
Mo zwir enn nisa apar.

LAMOUR ATASE/ DETASE

Lamour li pa enn lasenn, enn serman,
enn promes fizionn de, fer zot vinn enn;
pou atas lotla dan ritiel routinn,
dan douser sanglo soufrans egois.
Lamour li pa enn pasion ki chombo
zalouzi par likou menas pou touye;
pa enn depresion ki dimann lamor
parski dan pran tou pa finn gagn ase.

Enn lame ouver, ledwa ver later
pou les emosion al aroz zarden,
fann laroze lor tou bann petal fler;
enn leker senser ki ofer lotla
sekirite ek liberte, konfor
ek lape. Samem lamour detase.

SALAM

Laba dan enn bout lesiel ble,
lesiel ble
mo gran lamour pe atann mwa,
atann mwa
dan enn tavern kot rom ek gajak bon,
ansam nou pou soul nou bontan.

Orevwar mo bizen ale,
pa les salam fer zot plore,
nou konn bien sakenn pou pran so prop sime,
sime.
Salam, salam, salam, salam tou kamarad,
Mo gran lamour pe apel mwa,
apel mwa,
mo’nn kol mo nam
lor kouvertir mo liv,
mo sir mo bann zanfan pou swiv…

SI

Si mo ti bizen twa
Pou meble mo lavi
Zis pou kwi mo kari
Ousa sof mo lili
Mo pa ti pou dir twa
Gate, mo kontan twa.

Si mo ti bizen twa
Pou swagn mo maladi,
Pou ranplas mo beki,
Fer nou zanfan grandi
Mo pa ti pou dir twa
Gate, mo kontan twa.

Akoz mo kontan twa
Mo bizen tousala.

MO TI BIZEN

Mo ti bizen dir twa kikfwa
Ki mo’enn lakok san so pistas,
Enn koko sek nek ar lapay,
Enn fler kann san so gouli;

Mo ti bizen pans pou dir twa
Ki mo’enn lakaz san so kot-mwa,
Enn ti lil san so Virzini,
Enn lesiel san lalinn-zetwal;

Mo pa’nn panse pran mo letan
Pou dir twa san twa napeyna mwa;
Mo’nn pran twa pou larzan kontan,
Aster tro tar pou mo dir twa …
Me mem tro tar mo pou dir twa
To ti toultan dan mo lespri.

GERI TO MOFINN

Kan gran douk pe chombo twa ar lakord traka,
Atrap for to trip sere dan lak brikabrak,
Trangle tou to bann zefor ar ne labaka;

Kan tourman pe tourdi twa ar violans matrak,
Fons twa net dan soufrans sek ki bril lesperans,
Anter twa dan enn trou nwar kot stres fer lalwa,

Napa larg lekor matlo. Al lekol pasians,
Pran mizir to prop lasans, to pou trouv mirak;
Kapav kas lasenn traka, efas lanwit blans,
Krak lalign file lagign ki vwal to lafwa;
Napa rod kasiet lekor pou plor to malsans,
Swiv miraz enn larkansiel lor sime larak.

Get bien for! Li la kot twa! So lamour meksinn
Pou konsol to leker ak, geri to mofinn.

DIYA

Diya, mo beti, zour to ti vini
Lor to prop sime trase par Latchmi,
Laport nou lakaz ouver so lebra
Pou akey boner kot ti ena traka.

Diya, mo beti, ler to rant kot nou
To’nn amenn ar twa boukou disik dou
Dan nou gran lakaz ki ti bien-bien vid
Parski pa ti’ena prezans enn ti gid.

Mo bien foupamal ar palab piblik
Ki pe fer lanket lor to lorizinn
Pou konn to rasinn, to lien zenetik.
Diya, mo beti, bliye zot mofinn!
Seki enportan se lamour mazik
Ki pe aroz nou ar douser lalinn.

MANGO

Mo tantinn Mango, depi li zanfan
So soley leve toutan ar tourman.
Kot li’nn sers kouraz dan so desten tris
Mem kan li dan douk, gard enn sourir lis?

Dan so lekzistans zame li’nn gagn sans –
Mem enn ti lasans vit-vit gagn gou rans.
Zordi li tousel. Kisannla pou kwar
Malgre marenwar li pe gard lespwar?

Mo tantinn Mango finn pas tes lor tes
Ki – nek gete – finn kwens so lazenes
Dan koutvan mesanste ek zalouzi
Bann seki tro bet pou apresie li.
Kan Tantinn Mango pou al zwenn Shakti
Nou tou pou bwar lank, mazinn sa beti.

LIL FAR

Dan somey letan, kan mwazi lespri
Kouma verdigri pe soul so bontan;
Dan larouy lespri kan lagal feray
Pe zwe sapsiway ar nou pie toulsi;

Dan lelan dormi kan pianter zafer
Kouma lerb lanfer rod fer paradi;
Dan loder zafer kan dibilision
Pe zwe sot mouton lor fler planeter;

Napa kil parad, do kamwad, napa bes lebra,
Anou ranz bann pon, mo dalon, ar enn gro penso
Nou tras larkansiel, do matlo, kouler Samarel,
Bat sa ravann la, do beta, nou finn trouv bien lwen,
Atas tou bann bout, mo bayo, ar difil sitar,
Bouz sa leren la, do baba, Moris enn lil far.

SHAKTI O SHAKTI

To kone gate, depi gramaten
Mo pe grifone san tengn mo lafen.
Bann parol slogan, bann zimaz rasi
Pe fletri kolaz ar fraz konfeti.

To kone gate, lapli pe tonbe,
Pe mouy mo gete, mwazi mo papie.
Mo plim pe bave; laliann lapat mous
Pe kas mo lelan, atas mo labous.

Mo rod-rod partou enn bout lesiel ble,
Enn kwen lekleraz lor laplaz tranpe.
Zefor kalkile karot mo lalang,
Angourdi mo nam, may mwa dan vavang.
Shakti O Shakti! Demay mo lespri,
Les mo nam sante kouma’enn bagali.

LAMOUR

Enn mo? Enn santiman? Enn mit?
Enn lamod? Ki ete lamour?
Sis let, de silab? Samem tou?
Ousa plis? Plis ki labitid
Viv ansam? De nam ki rezwenn
Dan nouvo lavi? Ousa plis?
Plis ki koudfoud Platonik,
Plis ki romans Hollywood?
Ousa enn entwision,
Enn santiman pli profon
Ki rezonnman Aristot,
Ki lozik Kartezien?
Eski li pa enn krwayans for
Ki Lamour kapav touy lamor?

Lamour se enn reyon lalinn som-som
Enn sware liver ler zetwal pe fonn;
Enn dernie bouton fler roz lor enn plant
Ki’nn fini atake par lipou blan;
Sante enn ti-pikpik frazil-frazil
Kan loraz ek zekler pe desir so nik;
Enn not dou saxofonn avan silans
Final plonz lekzistans dan ignorans;
Se sourir tris Gran Ser Silansie,
Se Gandhi ki donn lavi Zezi,
Se silans kan leker pe vibre,
Se sourir lor figir ti baba.
Lamour, vre lamour, se triyonf lavi
Lor lamor; prezans dou mo bieneme.

SITE OUVRIYER

Site ouvriyer kouma palto nen
Lor zepol zean pe krake partou.

Laba dan sant-vil nouvo magazen
Tal so vantardiz; dan biro biznes
Modernizasion, globalizasion
Nepli konn frontier. Peyna zes do ta!

Site ouvriyer kouma’nn asmatik
Ki pa finn gagn swen pe koumans mank ler.

Laba dan sant-vil bann senier pe koz
Trwaziem milener, lespas dizital,
Rezo miltimedia, lespri-siber…
Peyna pou per beta. Dime peper.

Site ouvriyer sou anestezi
Ankor pe dormi. E! Tansion li lev brit.

ESPERANNTO SILVOUPLE

Enn ti-baba mwens ki kat-ran
Pe aprann eple so nom
An Esperannto.
Papa, mama mari kontan.

Me so vwazen Gropoumon
Desid pou fors so zanfan
Aprann Volapouk anplis.
Papa, mama mari kontan.

Misie Minis ek Prezidan
Organiz konkour Sirdwe-Poliglot-Delane.
Bann baba gazouy-gazouy enternasional-iniversel,
Papa, mama mari kontan.

Lalang fer rozet ar let alfabet
Pandan ki paran pe organiz fet.

KAN BIZEN ALE

Kan ler finn arive, kan finn ler pou ale
Fale pa plore ousa ris leker.
Sakenn so ler, sakenn so zour
E kan zour-ler finn arive
Poz to lakrwa anba enn pie,
Lav lame-lipie, dir mersi Lavi
Ki finn les twa gout lavi.

Tou seki koumanse enn zour bizen fini;
Mem soley galaxi kont segonn ki pase,
Gagn vizion lavenir dan profon enn trou nwar.

Pa atann to ler anpandan dan vid!
Mank lamizik? Amenn to not.
Mank armoni? Met to lakor.
Amenn sourir lor figir bann zanfan.

SI BONDIE TI ENN FAM

Ki pe pase dan liniver?
Kikenn kapav dir?
Eski partou mem zafer
Kouma lor Later?
Eski lager san pider
Polie latmosfer?
Eski gourmandiz feros
Ranpli detrwa pos?
Eski pouvwar labraget
Fer dimoun-bebet?

E si Bondie ti enn fam… !
Kikfwa Bondie li enn fam
Ki’nn fer Later lekontrer
Pou lezot aprann.

MO TI GAGN PER

Enn swar ler soley kouse
Mo ti gagn bien per.
Si mo soley kous enn kout sek
Ki pou arive?
Ki pou ariv mo bieneme,
Ki pou ariv mo bann zanfan,
Mo Ti-Bout, bann poem pa’nkor ekrir,
bann sante pa konn sante,
ki pou ariv mwa?
…mo transpir gro telman mo per…

Aster Sennyer mo nepli per;
Li bet gagn per kan Neseser
Apel mwa dan lot liniver
Mem si nanye gout tou kouler.

BEATRIS-SHAKTI

Mem si koumadir mwa mo ti’enn ate
– Mo’nn deza konn sa –
Ler mo ti zwenn twa Beatris-Shakti
– Lespri transpire –
Dekouver to nam, fer lamour ar twa
– Angst chombo mo trip –
Retrouv kreasion dan sak gout frison,
Pran sime frengan ver lasours sakre …

Mem si koumadir mo ti enn ate
Akoz nou lamour Beatris-Shakti
Mo ti pou envant Bondie Kreater,
Ranz enn katedral dan limaziner,
Eple imortel pou ki twa ek mwa
Zame separe, Beatris-Shakti.

KOSMAR

Enn gramaten toufe dan brouyar nwar
Kot mo lafnet li ponn so dezespwar;
So lavwa kontsezon degrengole
Piktet pe kraz lor later pel-pele.

Zwazo lagign ris to kales!
Kifer to kas somey pares?
Soley napa ankor leve,
Kifer dimoun bizen leve?

Zordi soley pa pou leve,
So lekilib finn savire;
Dife ranpli dan lorizon,
De gran fouka finn pez bouton.

2

Li finn tonbe laklos fele midi;
So son lamok kouma enn fri fletri,
So son fele kouma enn vie goble
Kas zorey ar lamizik desire.

Laklos lagign fou mwa lape!
Ar to lanzelis kabose
To finn fer soley al kasiet
Dan lonbraz skelet enn niaz tret.

Zordi soley pa pou leve,
So lekilib finn savire;
Dife ranpli dan lorizon,
De gran fouka finn pez bouton.

3

Bann zetwal anpwazone pe grene
Kouma lapli konfeti ver kraze;
Enn ronfleman leral finn sap lor kal,
Partou-partou, tou finn vinn bien golmal.

Zetwal lagign, grate ale!
Zot pa trouve zot pe fane?
Zot zemisman kouma lamor
Pe fer lalinn kasiet lekor.

Zordi soley pa pou leve,
So lekilib finn savire;
Dife ranpli dan lorizon,
De gran fouka finn pez bouton.

MONTAGN MORN

Montagn Morn kouma enn koutpwen zean
Taye par letan, lapli ek divan;
Montagn Morn, gardien Losean Endien
Depi pli lontan ki letan ansien;
Montagn Morn, zanfan tourdisman dife
Ki ti leve ler later eklate;
Montagn Morn, Montagn Morn dir mwa kifer,
Twa ki enn lien ant lesiel ek later,
To lizie fier-foutan pe trakase,
To fron frengan pe ramas-ramase?

Eski to pe pans letan bien lontan
Kan vant later ti pe pet ouragan
Labrez-laflam dan tourdisman lasann;
Kan dan enn gran lelan later ti fann
Pou donn nesans, dan enn gran konvilsion,
Enn kreasion atraver destriksion?
Eski to pe pans sa ti Afriken
Ki enn zour, plen ar so lavi lisien
Lor to latet oten ti rod lespwar
Ki ti fini anba dan dezespwar?

Montagn Morn, gardien Losean Endien,
Montagn Morn, zanfan letan ansien,
Kifer to fron pe ramas-ramase,
Kifer to lizie gayar pe ferme?
Eski se sivilizasion beton
Ki pe pouse lor enn tapi goudron
Lor to vant tay-taye, martirize
Ki fer to figir paret trakase?
Koze mo manm! Fer mwa trouv kler mo frer!
Twa ki enn lien ant lesiel ek later!

Eski parski pirog vie Ton Gaspar
Enn swar siklonn ti may dan marenwar?
Eski parski fizi gran misie la
Enn zour kot to lipie ti fer fraka?
Eski parski lao dan lesiel gri
To santi gran boulversman pe vini
Ki to fron frengan ramas-ramase,
Ki to lizie gayar pe trakase,
Ki to figir miskle pe kontrakte?
Koze mo manm! Dir ki to pe panse!

Montagn Morn, gardien Losean Endien,
Kifer ansilans to pe fixe lwen?
Koumadir to trouv kiksoz pa normal?
Koumadir enn zafer bien golmal
Pe boulvers lekilib partou kote?
Koumadir mem dilo pe pran dife?
Ki to dir? Explozion pe bril partou?
Bann mons lasie pe kras dife lor tou?
Ti pwason rouz ek payanke finn mor?
Mo pa pe tann twa, koz enpe pli for.

Montagn Morn, lien ant lesiel ek later,
Dir mwa, dir mwa vit depi to oter
Ki pe pase laba dan lorizon.
Kifer laba bann gran-gran explozion
Pe avoy zegwi envizib lor nou,
Pe avoy lasann envizib lor nou,
Pe karboniz bann pwason, bann zwazo,
Bann zanfan koray, bann fler-zanimo?
Montagn Morn, gardien Losean Endien,
Mo pe ale, ekout mo parol bien.

Montagn Morn, kouma enn koutpwen zean
Taye par letan, lapli ek divan,
Dir bann zanfan ki pou vinn apre mwa
Ki bann inosan dan enn gran fraka
Ti manz lapousier
Petri dan pwazon;
Ki bann salo metalik
Finn devor lekzistans,
Finn aval lavenir
Bann pwason rouz,
Bann payanke,
Bann zanfan koray,
Bann fler-zanimo
Pou konstrir zot lanpir
Ar disan bann imen.

ZARDEN SOUMAREN

Dan zarden soumaren vinn ar mwa!
Nou pran ben minwi dan nirvana,
Anba parasol koray fleri
Nou get pwason tou kouler danse,
Bann alg alert bouz-bouz zot leren,
Bann omar ek seval akwatik
Fer zimnastik ar konper mourgat,
Katover, krab-karle, kapitenn
Ansam fer koustik oralanti.
Pa bizen tike, vini gate!

Vinn ar mwa gate, napa tike!
Dan zarden soumaren mo lespri
Nou promne dan lonbraz enn lare
– Vantilater dan lesiel ble –
Divan nou bann dofen dan enn serk
Transparan-kolorye-eklere
Pou fer pirouet oralanti.
Reken ar lasenn lor dan likou
Ler nou pase pou fer gardavou
Dan mo paradi manti-manti.

Dan zarden soumaren vinn ar mwa!
Pou tidezene tomat zean
Dan benitie dantle-nakre
Lor ledo enn torti milener.
Bekinn, dorat ar tabliye blan,
Sakresien ar so tok kwizinie
Pou okip nou konfor ek plezir,
Bann oursen mov ar zot gran labarb
Lef-rayt pou vey nou sekirite.
Pa bizen tike, vini gate!

Dan zarden soumaren mo lespri
Fabrike ar limazinasion,
Trike pou kasiet tou bann konfli,
Kapav repoze dan nirvana.
Me nirvana limazinasion
Li kourt kouma enn zetwal filant.
Sove mo gate! Realite
Akout bom pe eklat zarden la.
Reken lasie finn fann so pikan.

Zarden lespwar finn vinn simitier.

KAISE BELONA

Kan berze nepli protez annyo,
e sadou pe fer krim dan berso;
kan lekol napa donn lekleraz
me plonz zanfan dan pit kafouyaz;
kan legliz napa konn gid nou pa
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan lerwa Salomon divage
e Rachel so plore res mouye;
kan Noe so rado pran dilo
e Zozef pe desir so palto;
kan Aya finn fini vinn pagla
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan progre met kostim roupi-sou,
devlopman dan lesiel pe pers trou;
kan sikse kas pake nikleer
e viktwar pe beni nou maler;
kan pouvwar dan lame bachara
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan servi Zezikri pou modi,
souy malang ar sari Dropadi;
kan alim sanbrani ipokrit,
kan partaz parrsadi pou fer kit,
kan sakre finn nwaye dan paysa
kaise belona do koko, kaise belona?

MO TI MATLO

Mo ti matlo,
souy to lizie mo ti koko!
Anou ansam travers aswar,
obliz soley lev so latet
mem nou kone li pou’al kouse.

Ayo matlo,
To papa finn ramas maler,
amenn lakaz donn to mama;
dan so dile to pov mama
san li kone finn les maler
ranz nik amer, touy to boner.
Mo ti matlo,
souy to lizie mo ti koko!
Anou ansam travers aswar,
obliz soley lev so latet
mem nou kone li pou’al kouse.

Ayo matlo,
To granpapa so granpapa
ti bril karo, ti bril danbwa;
ti sem disab dan plantasion,
dan lesiel ble ti kras pwazon.
Aster to mank respirasion.
Mo ti matlo,
souy to lizie mo ti koko!
Anou ansam travers aswar,
obliz soley lev so latet
mem nou kone li pou’al kouse.

Ayo matlo,
to tonton ti enn gran saser
ki ti servi so konesans
pou efas net tou diferans,
kraz lopital ek dispanser.
Aster peyna ners pou swagn twa.
Mo ti matlo,
souy to lizie mo ti koko!
Anou ansam travers aswar,
obliz soley lev so latet
mem nou kone li pou’al kouse.

Ayo matlo,
To lizie dir to pa kone
ki to ete, ki bizen fer,
kot pou ale, kifer to per.
Mo pov matlo, bann gran peto
finn deside to enn zero.
Mo ti matlo,
souy to lizie mo ti koko!
Anou ansam travers aswar,
obliz soley lev so latet
mem nou kone li pou’al kouse.

POUL VAKABON POUL LIBERTE

Lisou, soufler, gro pima ver,
zariko tann, ti pima ver,
margoz, lalo, patol, zwagnon,
poul vakabon samem ki bon.
Poul vakabon, poul liberte.
Poul vakabon, poul liberte.

Globalisons, globalisez
global, global partou donn bal.
Ouver laport, lafnet, lenpos
les Dolar globaliz to pos;
mont lor lili, tengn lalimier
les meriken bwar to labier;
aprann to nouvo rol par ker,
sirtou pa sant vie sante yer.
Lisou, soufler, gro pima ver,
zariko tann, ti pima ver,
margoz, lalo, patol, zwagnon,
poul vakabon samem ki bon.
Poul vakabon, poul liberte.
Poul vakabon, poul liberte.

Marse mondial mondialize,
marse global globalize.
Nou tou egal divan marse
mondialize, globalize.
Bliye to vie tonel sousou,
mo dir twa li pa vo enn sou;
aprann to nouvo rol par ker,
sirtou pa sant vie sante yer.
Lisou, soufler, gro pima ver,
zariko tann, ti pima ver,
margoz, lalo, patol, zwagnon,
poul vakabon samem ki bon.
Poul vakabon, poul liberte.
Poul vakabon, poul liberte.

Pa kwar mo lespri aryere!
Mo kontan rok ek jaz osi,
Mo gourou li Noam Chomsky.
Olie nou tou viv mem parey
mo prefer net diversite,
pa’le dime kouma lavey.
Mo pa pou aprann rol par ker,
me mo pou sant vie sante yer.
Lisou, soufler, gro pima ver,
zariko tann, ti pima ver,
margoz, lalo, patol, zwagnon,
poul vakabon samem ki bon.
Poul vakabon, poul liberte.
Poul vakabon, poul liberte.

GRAVIE DAN MO SOULIE

Enn gravie rant dan mo soulie,
marse pa pe kapav marse;
dilo pe rant dan mo sapo,
mo lespri pe koul dan dalo.

Kan mo ti zenn mo ti kriye;
kriye for pou lesiel tande:
“Rann mwa mo Diego! Degaze;
rann mwa mo Diego!”
Zordi mo’nn konpran do matlo,
zordi mo’nn konpran:
“Gard Diego, me donn enn pitay!
Si to’le plis, donn twa Moris.
Mo donn twa tou, nek donn pitay!
Mo donn twa tou, nek donn pitay!
Mo donn twa tou, nek donn pitay!”
Enn gravie rant dan mo soulie,
marse pa pe kapav marse;
dilo pe rant dan mo sapo,
mo lespri pe koul dan dalo.

Lontan-lontan, ler mo ti zenn
– pa kwar mo ti pe fer enn senn –
mo ti kritik katorz fami
ti pe fer mari,
ti pe fer mari do matlo
ar mo bann dalon.
Aster mo konpran do matlo!
Bizen al dodo ar Dodo.
Les mo dodo ar mo Dodo!
Les mo dodo ar mo Dodo!
Les mo dodo ar mo Dodo!
Enn gravie rant dan mo soulie,
marse pa pe kapav marse;
dilo pe rant dan mo sapo,
mo lespri pe koul dan dalo.

Ena mil-an kan mo ti zenn
– pa kwar mo ti pe kas enn yenn –
mo dir bann zenn koz natirel,
aret koz barok.
Aret koz nenport do matlo,
aret koz barok.
Aster mo konpran, bizen koz
Esperannto ek Volapouk,
Esperannto ek Volapouk,
Esperannto ek Volapouk
Esperannto ek Volapouk …..

SENK SEZON

Ti-lapli finn pe tonbe
Kouma enn pense lapoud
Kanz lor later pares.
Labriz gagn febles dan fours
Pie-zak, larg lekor, tonbe.
Lao dan lesiel, soley
Gagn fre, met triko niaz gri.
Tou normal, normal, normal;
Anplas pas bag ar anplas;
Peyna friksion, peyna tansion;
Nanye pa bouze, preske.
Lonbraz rod so silwet,
Fey sek sey plane, tonbe,
Abba!

Misk finn vinn mou, sperm leze,
Kolonn vertebral dir,
Disan lour.
Bann baba pares mor dan vant mama
Ki pe vers dile lor later pares;
Leyet pe servi pou abiy divan.
Bann baba anfen finn aret plore.

Oralanti zegwi revey
Trenn so lipie
Ziska dime gramaten
Pou al priye soley.
Dan kler-nwar, lor enn
Difil razwar
Zegwi revey finn bloke;
Tou finn aret sek
Ant nanye ek nanye, koumadir letan
Finn gagn sok poler.
Sirzele, an-ekilib parfe
Lor nanye-ditou,
Letan pe atann
Nouvo souf kreasion
Ki pou dekonzel istwar.
Pe atann mirak soley.

II

Lalev later fann-fann
Pe toufe ar so prop lapousier
Kouma goudri gouni lamoniak
Ki pe sof saler anpwazone.
Enn niaz nwar finn desann;
Kankrela gayar partou
Enstal lantenn pou kapte niouz;
Niouz marday, trikmandaz;
Niouz met for gagn for;
Niouz kouto mousana.

Sef kankrela enspekte desarz sek,
Fouy partou. So gran lekor
Listre kouma serkey,
So ti-latet groser so lizie
Rode, rode, rode
Dan kreasion anrwinn
Enn gout limidite.
Abba! Partou sek.
Lemonn finn vinn kramkram.
Lapousier lavi pe trene
Par ti-ta lor trotwar defonse
Dan lavil fantom.
Lonbraz anba pie desese
Pe transpir sek.
Oxizenn finn gagn lopresion;
Poumon esofe finn aplati;
Leral kouma loraz
Pe bonbard lorizon.

Bizen kas ros pou tir dilo!

III

Tanpet elektrik pe alim lesiel violet,
Kolizion niaz pe sakouy planet,
Azenou later dimann pardon.
Enn gout freser tom lor tawa so,
Fonn. De gout; trwa, kat, senk.
Lavaper monte kouma lafime lansan,
Oxizenn rekoumans respire.
Dilo Kilimannjaro
Amenn freser dan dezer,
Sikann lerb patiraz,
Badinn ar bourzon nouvo.
Me bien vit, rasazie, angorze
Later rann dilo Kilimannjaro
Ki devor fertilite,
Derasinn bann pie,
Tal kataplas labou
Ziska dan vant lamer.

Bizen pous niaz, bar dilo,
Les soley resof later.

IV

Tourbiyon mouye sakouy bann pie;
Feyaz desire, voltize,
Al kol lor montagn.
Semans fane,
Rod so nouvo nik,
Atann disab poze,
Atann dilo vinn kler
Pou kapav rekoumans lapes.

V

Soley, dilo, divan
Finn sign enn promes lekilib
Pou permet varyete enfini fleri.
Pou komie letan?

ALA SEKI MO ETE, MO KWAR

Kawnselia beti
Mo ler finn vini.
Non pa plore!
Seki bizen arive bizen arive.
Tomem mo temwen
Kan lezot ziz mwa.
Pou ena kestion,
Akizasion,
Lopinion pour,
Lopinion kont.
Twa to pou la pou dir zot
Seki twa to kone,
Seki lezot pa kone kikfwa,
Seki lezot pa anvi kone.
Ena pou dir “Hamlet ti enn kriminel,
Enn pouritir, enn enstab, enn feb.”
Enn-de pou dir “Ti enn bon dimoun!”
Laplipar pa pou dir nanye,
Pou zis swiv seki pli for.
Orfelia ek mwa
Finn toultan kwar
Dan lamour ek liberte;
Dan lamour ek liberte
Nou ti anvi to vini
Pou grandi lamour ek liberte.
Malsans! Lamour ek liberte
Pa finn permet mwa
Okip twa kouma mo ti anvi.
Li vre mo ti ed mo mama
Al dormi dan lebra Bondie.
Zezi pardonn mwa si mo ti dan lerer.
Me mo pa kwar.
Lamour ek liberte ti dikte mwa mo devwar.
To pe ekout mwa Kawnselia?
To granmer ti kondane.
Lamor dan so ka ti enn liberasion.
Soufrans enfernal ti pe trangle so nam.
Soufrans obligatwar se enn pese kont nou lekor;
Akoz nou kwar lekor pa konte
Nou viole, tortire, masakre.
Nou bizen nou lekor pou nou dir
Splander lamour.
Beti,
To mama ek mwa nou ti desid
Pou viv nou lamour dan liberte;
Dan liberte nou finn viv nou lamour;
Dan liberte ek lamour
Nou’le to grandi pou viv to lamour dan liberte.
Pa get mwa ar lizie tris.
Deryer baro, lor lili lopital prizon
Mo pli lib, pli ere
Ki ziz ek so gard-prizon.
Mo finn konn veritab lamour,
Pli gran kado nou Senier Zezi-Kri.
Kan enn zour to zanfan –
Biolozik, adoptif
Pa fer diferans-
Kan enn zour zot dimann twa
Koz lor Granpapa Hamlet
Nek dir zot, dir zot…
Zanfan pa senbol
Virilite, fertilite, prosperite;
Zanfan pa lasirans vieyes, sekirite sosial;
Enn zanfan se lavenir limanite,
Garanti eternel
Lamour ek Liberte.
Dir zot…
Ala seki mo ete
Mo Kwar!

KAN BROUSAY BAR GETE

Kan granper so granper enn zour ti debarke
Li ti met dan later enn lagren so vilaz.
So granper ti dir li gard lespri so vilaz
Vivan; pa les letan efas tras milener.

Later la ti fertil; lagren la vit zerme;
Lor vites plant vinn pie, pie donn fri, fri vinn pie.
Bann lezot imigran, sakenn dan so ti-kwen
Fouy enn trou dan later, poz semans so vilaz.
Lor vites kot gete varyete fey ek fler
Dres latet ver lesiel, tal douser lor later.
Bann zwazo tou kouler gout bann fri parfime,
Bann divan mouvmante krwaz semans natirel.

Lespri tou bann vilaz Lerop-Lafrik-Lazi
Finn pran nouvo nesans dan enn nouvo dekor.
Bann diferan rasinn may-maye dan later,
Bann diferan feyaz may-maye dan lezer.

Se dan sa dekor la ki Tizan ti grandi.
So papa, so mama kouma tou bon krwayan
Ti respe tradision, konn prezerv konvansion,
Konn par ker ki sime ki amenn paradi.

Tizan enn bon zanfan, li ekout so paran
Me li pa tro konpran tou seki zot dir li.
Ler li zwe ar so kok zot fou li enn kalot,
Li bizen dan pese rod zwisans soliter.

So paran finn dir li fale pa gat nasion
Me kifer ti-garson so vwazinn lot nasion
Resanble so papa ? E kifer so ti-ser…
Difisil pou konpran bann zafer gran dimoun .

Kot Madam Robinnsonn li ti aprann vinn zom
Me parol so paran toultan kas so lelan.
Sakenn dan so ti-kwen pe aroz so ti-pie
Koumadir pie lotla zame ti ekziste.

Letansa tou bann pie ankor plis may-maye
Pe prodwir nouvo fri, boukou fri gat-nasion.
Zoli fri mo dir ou, foupamal gat-nasion,
Seki plis enportan pourvi pa kont-sezon.

Ler Tizan vinn pli gran so paran avoy li
Gran kolez gat-nasion. Foupamal gat-nasion
Pourvi ki piti la kas pake dan lavi,
Gagn gran sertifika, fer loner gran fami.

Ler Tizan koumans kwar li pa kouma lezot
Zot fer renionn-fami pou met li dan so plas,
Menas pou ras so kas, modi li, rezet li,
Tank li pa azenou, dimann fami pardon.

Prezidan, komiser, sef-minis, depite
Zot tou pe sant anker fale pa melanze,
Bizen gard disan pir, anpes fer malelve,
Separ bien bann rasinn, anpes fey melanze.

Sakenn al kot so pie, fizi dan so lame
Pou prezerv valer sir, refer virzinite…
Me otour pie sakre touf brousay finn pouse
Ki anpes zot trouve ki bann pie finn sanze.

Dan tousa pa kone ki finn ariv Tizan.
Dernie ler mo tann dir finn fer met li lazil
Pou protez paradi kont bann fri, kont bann fler,
Kont zwazo pitasie, kont divan malelve.

LAMONE KONTAN

Zenes ena rezon.
Bizen chombo lavi
Ar de lebra, ar lekor net,
Ar nou nam.
Tro boukou zaza dan ler,
Tro boukou apranti-bondie
Pe ekrir nouvo-ansien komannman
Ar koulou rouye lor lardwaz kase;
Pe rabas filozofi-dis-reye-vie-gramofonn;
Pe deroul konesans fixe lor papie twalet.
Eski zot ti ne vie?
Zot ti santi frison zenes anfler?
Zame enn sourir ti anpes zot dormi?
Zame de lizie ti fer zot viv dan rev?
Zame dezir ek plezir
Ti ekrir lamour
Dan gramer, diksioner ek ansiklopedi
Zot lekzistans beni?
Eski dan vid Zezi ti ofer so lekor?

Zenes ena rezon
Pa les fer-sa-pa-fer-sa
Kas zot konte, gat zot kara;
Pa les nenport kabos zot rev,
Met rans dan gardmanze,
Gonaz dan lapriyer.
Zenes ena rezon
Selebre bote zot lekor,
Selebre lamour ar zot lekor,
Dir mersi Bondie
Ar sak atom zot lekzistans.

Zenes peyna rezon
Kan zot bles zot lekor ar sereng,
Kan zot les sanpion prezize
Tale, kan zot pa anpes
Lafime touf gete.
Zot antor kan zot pran lavi
Pou lamone kontan.

Sak soley ki leve
Li ena so prop bote;
Sak zwazo ki sante
Ena so prop dinite;
Sak gramaten amenn so prop parfen.

Vini zanfan, nou trap lame,
Nou fer laronn, nou sant anker:
Nou kontan Twa lavi-lamour.

LOR LAROUT

( Pou Kardinal Jean Margeot )

Lor larout later
Ant lamer ek simitier
Mo’nn rod mo lekilib.
Lor lapis koray,
Lor santie grabo,
Lor larout koltar
Ki fonn dan soley
Mo’nn rod mo lekilib.

Lor lapis fleri
Borde ar fouzer,
Dan douser kouler parfime,
Senier mo ti perdi
Mo ti-parapli.
Lapli frete, soley griye,
Retresi mo inosans,
Deses mo lesperans.

Lapousier lor sime
Bous mo lizie;
Koltar gransime
Kol mo lipie;
Trip sere, lagorz amare
Mo rode, rode, rode.

Lor larout later,
Ant lamer ek simitier,
Enn Larkansiel,
Parapli Bondie,
Enn zour vinn dir mwa
Ki kote bizen gete,
Ki kote bizen rode.

Ler somey kase,
La kot mo lipie,
Mo ti-parapli
Gayar pe get mwa,
Pli gayar ki yer.

Frete lapli, griye soley
Aster nepli fer mwa tranble.
Mo finn regagn mo lekilib
Grasa mo ti-parapli.

LASANS?

Mo aryer-granper anba so pie mang
Ti kontan kas poz ler soley lete
Ar laraz Desam bril Montagn Signo.

Mo aryer-granper anba so pie mang
Ti kontan partaz ar zanfan vwazen
Douser mezon-rouz, parfen dofine.

Ler li ti’ankor zenn mo aryer-granper
Ti met dan later detrwa loyo mang,
Rod e trouv letan pou koz-koz ar zot.

Bann vwazen riye, zot dir li toktok,
So koko pike. Ar balti beton
Zot swazir pou konstrir zot anbision.

Bolom la touzour anba so pie mang.
Bann vwazen pase, zot dir li ere,
Li ena lasans. Li ena lasans?

DAN TAVERN

eh matlo anou lev nou ver
bwar lasante lamitie ek lamour
eh gate anou lev nou ver
pou selebre fler tou kouler
si enn zour lamitie ek lamour
tengn dan bobes lalanp nou lakour
samem zour mo pou bes mo popier
samem zour mo pou bes mo popier

eh matlo anou lev nou ver
bwar lasante nou frer, nou ser
eh gate anou lev nou ver
pou selebre lamour ek lamitie
si enn zour violans ek laenn
tengn nou diya, plonz tou dan nwar
samem zour mo pou bes mo popier
samem zour mo pou bes mo popier

eh matlo anou lev nou ver
bwar lasante zwazo tou kouler
eh gate anou lev nou ver
pou selebre lespwar ek boner
si enn zour tilespri ek mesanste
nway lalimier, plonz tou dan trou
samem zour mo pou bes mo popier
samem zour mo pou bes mo popier

eh matlo anou lev nou ver
bwar lasante Dife-Kreater
eh gate anou lev nou ver
pou selebre Nesans-Renesans
si enn zour lendiferans
efas sourir lor figir zanfan
samem zour mo pou bes mo popier
samem zour mo pou bes mo popier

BALAD SAN PATRI

Pa dir mwa sant enn sante fos
Repet mo ki zis lor lalev
Fraz ipokrit aprann par ker
Ler ek parol artifisiel
Pa dir mwa sant sante forse

Pa dir mwa fier enn bout latwal
Kouler ki santi ipokrit
Ki fabrike san emosion
Ki flote akoz ki’afer
Pa dir mwa pans panse forse

Pa dir mwa lwayal ar enn mo
Ousa reper zeografik
Kot nenport ki bebet feros
Lib pou fer annyo pas mizer
Pa dir mwa koz koze nenport

Pa dir mwa priye enn bout ros
Swiv to sistem lizie ferme
Gob bann lalwa letan margoz
Ki ferm mo nam dan enn prizon
Pa dir mwa sant sante forse

Mwa mo pou sant vilaz-lakaz
Aring-bouring dan lakrwaze
Lamour onet, lamitie vre
E finalman Gran Lalimier
Pa dir mwa sant sante forse

LI BIZEN NOU KOUMA NOU BIZEN LI

Emosion-Lentelizans Siprem
Dan sant so explozion-kreasion
Ti met lentelizans-emosion
Pou ki twa ek mwa, mo lamour,
Plizier miliar lane plitar
Kapav mizir lespas-letan
E dekouver nou Kreater,
Koumansman san koumansman.
Li bizen nou kouma nou bizen Li.

Neandertal ti kwar nou tann dir
Ki apre lamor ena lavi
Sapiens-sapiens parey nou tann dir
Akoz sa nou de, mo lamour,
Plizier milie lane apre
Kapav mizir lespas-letan
E dekouver nou Kreater,
Koumansman san koumansman.
Li bizen nou kouma nou bizen Li.

To kwar zis isi otour Soley
Ena santiman entelizan
Ki selebre grander So Lamour?
Pa kwar zis nou de, mo lamour,
Dan imansite liniver
Kapav mizir lespas-letan
E dekouver nou Kreater,
Koumansman san koumansman.
Li bizen nou kouma nou bizen Li.

CHANNDA-MAMA

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Enn koko san fetaz
Ekleraz dan lonbraz
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Fanal pal-pal aswar
Ekler somey dan nwar
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Vey mwa kan mo dodo
Tres enn kolie petal
Ar diaman bann zetwal
Channda-Mama lao

BONOM NOEL

Laba lor bor montagn koste akot dilo
Tou zanfan eksite, zot pe pans zot kado.
Depi soley leve ziska zot al dormi
Zot nek pans Bonom Noel ki pou pas zis minwi.

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;
Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

Laba kot laboutik zot nene lor vitrinn;
Dan enn soukoup volant zot lespri lor lalinn;
Laba kot pie sapen zot lizie pa bate;
Enn poupe mars ar pil pe dir zot namaste.

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;
Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

Bann paran trouv bien drol bann zanfan pa pe fen;
Bann rev zoli sirpriz finn fer zot vant bien plen;
Zot limazinasion finn koup zot lapeti;
Aswar mem finn fer tar zot pa ole dormi.

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;
Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

Bann zanfan finn tir plan pou fer sanblan dormi,
May Bonom Noel anplen ler li vini minwi;
Me ler minwi sone bann zanfan pe reve:
Otour enn pie sapen zot pe sant zot sante.

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;
Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.
Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,
Enn loto fer rali, enn avion anvole.
Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,
Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.
Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

MO PIE ZANBLON

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

2

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
Gro-brans raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

3

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
Ti-brans raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

4

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
Gro-grap raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

5

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
Ti-grap raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

6

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
Bann fler raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

7

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
E dan bann fler ena lagren,
Lagren raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

8

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
E dan bann fler ena lagren,
E dan lagren ena zanblon,
Zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

BOUKE LARKANSIEL

Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,
Enn papiyon oranz dan lalimier dore
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

2

Enn seren-dikap zonn lor pie filao ver
Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

3

Soley finn al dormi dan dilo endigo,
Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

VEN-TAN

So varis dan mole parfwa fer li bwate,
So lekor perdi form finn pran form larg-large,
So poutou seve nwar rey-reye ar bren blan,
Sa fam la bien lontan finn perdi so ven-tan.

So lizie finn ize ar routinn san pasion,
So lalev fatige ar lamour kont sezon,
So lekor finn kraze ar refren kontretan,
Sa fam la finn perdi so ven-tan bien lontan.

So lespri bien souvan lor beki labitid,
Lor beki tradision parfwa li bien rizid,
So desten finn fixe, li nek pans so zanfan,
Sa fam la so ven-tan finn perdi bien lontan.

Me parfwa lor beki li perdi lekilib,
Li anvol dan lavi kouma enn zwazo lib,
Santiman transparan eklat kouma volkan.
Mo lebra antour li, mo retrouv so ven-tan.

Depi bien-bien lontan li pa ena ven-tan,
Nou lamour azordi nepli kouma avan.
Li finn travers letan dan bon-tan, move-tan
Me pou mwa touletan li pou ena ven-tan.

SI ENN ZOUR

Si to pa la enn zour gate,
Si to bizen kit mwa ale,
Mosad pou ranz enn nik kot nou,
Fad-fad pou rant dan gardmanze,
Si to pa la enn zour gate.

Si zour la enn zour arive
Ler to soley pou al kouse
Meg-meg pou rant dan nou lakaz,
Eg-eg pou tas dan nou sime,
Si zour la enn zour arive.

Si to pa la enn zour gate,
Si zour la enn zour arive,
Mem to soley aret leve,
Li li pou la toultan gate,
Limem fer nou soley leve.

Kan sa zour la pou arive,
Mem mo tousel pa trakase,
Nwar-nwar pou rod fer so vantar,
Pa trakase, Li li pou la,
Limem fer nou soley leve.

LALIMIER

I

Dan lizie kler mo bieneme mo kontanple to lalimier,
Dan transparans so lizie kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder so transparans mo rod partou to lalimier
Me transparans so lizie kler li laparans to lalimier.

II

Dan sourir kler mo de zanfan mo rod konpran tou to grander;
Dan inosans zot sourir kler mo plonz mo nam pou dekouver
Kot lenerzi to lalimier pran so nesans dan liniver
Me inosans zot sourir kler li laparans to lalimier.

III

Dan lesiel kler mo get soley pou apresie to lalimier,
Dan so pwisans enkandesan mo plonz mo nam pou rod trouv kler;
So lalimier enkandesan bril mo lizie, tengn lalimier
Pwisans soley li laparans vre lalimier nou liniver.

IV

Dan sante kler zwazo kouler mo sey atrap to lalimier;
Dan rezonans zot sante kler mo plonz mo nam pou sey trouv kler;
Dan lalimier zot rezonans mo rod partou tras to grander
Me rezonans zwazo kouler li laparans to lalimier.

V

Dan parfen kler bann fri ek fler mo sey mazinn tou to grander;
Dan lekzistans zot parfen kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder zot lekzistans mo sey tchombo to lalimier
Me lekzistans zot parfen kler li laparans to lalimier.

VI

Pardon Senier, dan tousala mo pa finn trouv to lalimier.
To lalimier li ti lamem, me mo lizie pa ti trouv kler.
To tousala, to plis ki sa. Pou konpran sa bizen leker.
Bizen senser pou dekouver vre lalimier nou liniver.

POZ TO LALEV

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Dimoun partou pe boufonn mwa,
Zot dir koumsa enn fouka sa;
Zot pa konpran ki dan enn fler
Mo kapav trouv to sourir kler.

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Dimoun partou zot tro serye,
Zot pa’le kwar dan lesiel ble
Ler soley dou fann lalimier
Mo kapav tann to lavwa kler.

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Dimoun partou zot lespri lour;
Pa gagn letan pou pans lamour.
Zot riy foutan kan zot tann dir
Mo pran letan pou mo ekrir.

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Zot riy foutan kan zot tann dir
Mo pran letan pou mo ekrir
Ar mo onet mo santiman
Ki bourzone mem dan koudvan.

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

Dimoun partou pe fer erer,
Poem damour li neseser
Parski lamour li eternel,
Limem fer nou vinn imortel.

Poz to lalev lor mo poem
Fer mo sante vinn imortel,
Poz to lamour lor mo lavi
Fer mo lavi vinn eternel.

LENTELIZANS MASKILEN

Lentelizans maskilen,
sofe, bate, tourne
dan laforz Lisifer-Belzeboul;
maskilen sengilie
koule dan beton-arme,
miskle ar lasie
ki koupe-transe kouma sizo-frwa,
finn arm destine ar pwisans kanon,
finn sof fourno eternel
ar radiasion nikleer.

Lentelizans maskilen sengilie
ar rezonnman frwa mizir lapeti,
kalkil so profi, grat ledo maler,
giji-giji douler dan vant lavenir.
Lager, viol, piyaz pa ase;
aster ar ladrog li koze,
plen so pos ranpli ar dolar,
fer zenn gramaten vinn aswar.
Lentelizans maskilen sengilie!

Yoni, Yoni, desten pli divan!
Vinn donn enn koudme do beti
Pou nou ranz ansam do baba
destine feminen pliryel.

FEMINEN PLIRYEL

Yoni dan mo zorey ti mirmir enn sante
ki li ti aprann yer ar so ser Capulet:
‘My bounty is boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.’
Letansa Cain ek Jacob pe pran, pran, pran.

Yoni yer ziska tar ti pran swen, ti pran kont
so zanfan, so bonom, so mama, so vwazen
e zordi bomaten boner li lor lipie
pe okip zanimo, patiraz ek zarden.
Letansa garson Eve pas letan pe tir plan
ki manier pou touye pou kapav sort premie.

Yoni dan Etiopi, dan Bosnia, dan Rosbwa
pe sey tengn lakoler ki pe bril bann zanfan;
pe vers so prop dile pou anpes Lisifer
ek so frer Belzeboul plonz zanfan inosans
dan lak anpwazone. Letansa Esau
pou enn ti bol lanti finn fer gran vinn piti.

Lafore Amazonn pe fonn dan lafime;
lasemine lizinn pe anpwazonn zwazo;
loto pe fim so pip dan salon nikotinn;
gran bourzwa eroinn, trafikan bal ek bom
ek dirizan mafia, granfrer politisien
pe fouy tom Lesperans ar lapel planeter …
Letansa Yoni ar so zimo Zezi-Kri
trap lame pou konsol enn mama pe plore.

ZOT FINN ENVANT

Zot finn envant enn bondie
ki mars ar sab dan lame;
zot finn envant enn bondie
ki pran enn vierz touleswar.
Aster zot ena toupe
koz lape, egalite.

Zot finn envant enn bondie
ki bizen Satan pou viv;
ki bizen so prop kontrer
pou nou trouv so lalimier;
ki fer nou viv dan lanfer
pou nou envant paradi.
Aster zot ena toupe
koz enn lemonn san pese.

Zot finn envant enn bondie
ki pran braib pou donn faver;
ki anplway larme espion
pou gard kont tou nou erer;
ki pini, modi peser
san pitie, san konpasion.
Aster zot ena toupe
dimann nou respe bondie.

Enn sans Zezi ti vini pou ansengn nou liberte.

LAMOR TRIYONFAN

Zezi lor lakrwa
selebre lavi
lamor konkeran
oblize kile
divan lavi triyonfan
me dan Washington
lamor triyonfan
fer lavi kile
Eski Zezi finn mor dan vid?

masinn la roul-roule
kras dife, kras pwazon
fer lapli lasid tonbe
masinn la roul-roule
fann diplon, fann merkir
desir vant later pou enstal lamor
fann poumon lesiel
koup respirasion
lavi rekile
Eski Zezi finn mor dan vid?

Non!
Li pe signal nou
militan lamour
dres ar bann marsan
marsan dinite
marsan mesanste
marsan lamor

LAVI APRE LAMOR

lavi apre lamor
li pa zis laba
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour ki pa rod faver

li isi sirtou
kan diferans ek tolerans
konplet enn serk
kan mwa ek nou
torsenn kole konpleman
kan konpliman ek flatri
andezagreman
kan konsome ek prezerve
bien balanse

li isi sertennman
ler yoni ek linga
partaz parrsadi
olie lager privilez pouvwar
ler resours rim ar bienet
pa malonet
ler pouvwar nepli rim ar
bayonet ek labraget

lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.