ENA SWAMI EK … SWAMI

TETERKELO / TARTUFFE

©Institut Cardinal Jean Margeot, 1 lari Celicourt Antelme, Rozil, Moris
POU TOU ARTIS KI ENTERESE
Bann artis ki anvi servi sa tex la, bizen dimann permision ICJM ki propriyeter kopirayt. Mo pa kwar li pou dimann enn fiz me si zot donn enn kontribision, sa kapav ed li fer so travay ledikasion.

Napa les zes touy konesans;
Les madigra pas pou siyans.
Tansion maya, sef ilizion,
Fer sinema, may timilion
Pou nouri lapeti tazar
Met dan zar mem li katar.

Ena Swami, ena swami:
Swami ki konbat maladi,
swami ki nouri maladi;
Swami ki touy siperstision,
swami nouri siperstision;
Swami modi maryaz zanfan,
swami beni maryaz zanfan;
Swami ki kwar fam li Shakti,
swami pou ki fam li lagli.
ENA SWAMI, ena swami.

Napa les chorr ouver legliz;
Les nachannya abiz to miz.
Tansion zestaz deklar maraz,
Fer langrenaz rant dan lakaz,
Fer ignorans pran plas sazes.
Lerla maler! Bare lakes!

Ena Swami, ena swami:
Swami ki konbat maladi,
swami ki nouri maladi;
Swami ki touy siperstision,
swami nouri siperstision;
Swami modi maryaz zanfan,
swami beni maryaz zanfan;
Swami ki kwar fam li Shakti,
swami pou ki fam li lagli.
ENA SWAMI, ena swami.

Napa les fos deklar kone,
Fer nenport vinn laverite.
Tansion patang, exper vangvang
Servi lalang pou fann malang,
Vey enn seke ler pa gete
Pou trik lizie ar malpropte.

Ena Swami, ena swami:
Swami ki konbat maladi,
swami ki nouri maladi;
Swami ki touy siperstision,
swami nouri siperstision;
Swami modi maryaz zanfan,
swami beni maryaz zanfan;
Swami ki kwar fam li Shakti,
swami pou ki fam li lagli.
ENA SWAMI, ena swami.

Napa les dos perdi sime,
Al ekout sipakiete.
Kiltir manter, kiltir rimer
Kot pa bizen fann petal fler
E kot bizen li plant pikan
Pou blok lelan nou bann zanfan.

Ena Swami, ena swami:
Swami ki konbat maladi,
swami ki nouri maladi;
Swami ki touy siperstision,
swami nouri siperstision;
Swami modi maryaz zanfan,
swami beni maryaz zanfan;
Swami ki kwar fam li Shakti,
swami pou ki fam li lagli.
ENA SWAMI, ena swami.

06.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.