EKOUT MWA, PA EKOUT ZOT!

Mo fer lapriyer detrwa fwa par zour;
Fer pelerinaz detrwa fwa par an.
Mo fer sarite divan kalimay,
Katedral, kovil, manndiram, moske.
Pa perdi letan ekout bann balour,
Bann Lilipousien ki deklar zean.
To Darwin, Hawking ek lezot labay
Pe fann pikan pou kasiet zot pese.

Kifer to bizen ekout mwa, pa li?
Parski Li li ekzos mo lapriyer,
Beni mo ofrand ek mo parrsadi.
Si to pa ole ki Bondie modi,
Aret priye mesaze Lisifer
E tom lor lipie veritab sover.

30.09.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.