EKOUT LAMOUR KOZE

Mo ti enn atom glase eternel
Ki ti ena tou me ki ti tousel.
Mo ti pe anvi partaz ar kikenn
Seki mo lespri anpermanan zenn
Ti pe mazine dan atom konple
Kot tou bien regle pou leternite.

Mo prop entwision vinn mo volonte!
Enn kou enn Bel Beng! Atom eklate!
Mo volonte larg dife kreasion,
Donn nesans letan, lespas ek aksion.
Lavi ek lamor lerla lev latet
Pou mate, gete kisannla ki met.

Rezilta la bon mem bann pa konpran
Dir ki kreasion bizen san Satan;
Petal san pikan, plezir san douler,
Anz san Lisifer, meyer san erer.
Zot ti pou aprann, zot ti pou kone
Veritab progre san konn liberte?

Finn ena erer, pou ena maler;
Boner destrikter, maler konstrikter
Tousa neseser pou nou avanse
Ziska ki enn zour nou tou fizione
Pou vinn enn atom glase eternel
San ki personn pa santi li tousel.

06.07.2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.