DONKISOT MANTI

Ler mo dir bannla, pa bizen
Aksantegi, grav, sirkonflex;
‘e’ pa bizen beki ditou:
‘be’, ‘de’, ‘fe’, ‘ge’, ‘me’, ‘ne’, ‘pe’, ‘re’…
Zot fer latet dir. Tro kone!

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Zot tou kontinie persiste:
Si Franse servi bann aksan,
Kreol, batar Franse, bizen
Swiv model ki Bondie done.
Kreol pa gagn drwa fer zanfout.

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Pa bizen ‘e u r’; ‘e r’
Ase pou ekrir ‘travayer’,
‘ber’, ‘deryer’, ‘fezer’, ‘joubaner’.
Kan fonem ‘e’ pas par nene,
Ekrir li ‘en’, pa ‘in’.

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

‘en’ + ‘n’ vinn ‘enn’; li pa vinn
‘inn’. ‘Latrenn’ zame vinn ‘latrinn’.
‘Ben’, ‘benn’; ‘den’, ‘denn’; ‘gen’, ‘genn’; ‘len’, ‘Lenn’
Zot gagn ginn kan Linn deklar Lenn;
Kan lalinn kwar li’nn vinn lalenn.

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Ler mo dir bannla, bizen plant
Bwa-debenn ek bwa-mangliye;
Bizen plant ‘hemp’ partou pou fer
Sebede, enn meksinn mirak,
Zot prefer plant kann ek dite.

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Ler mo dir bannla, friyapen
Nouri nou lekor ek lespri,
Zot dir zot prefer lafarinn
Sort Lafrans, basmati sort Lenn.
Batat-mayok fer zot gagn ‘wek’.

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Ler mo dir, lor nou lil Kreol,
Nou kapav ranz nouvo lavi
Zot pa dakor ditou-ditou:
“Nou Bondie, lizie ble, sorti
Lafrans”; “nou Shivji res dan Lenn.”

Don Kisot dir moulen-avan,
“Aret tourn dan vid, mo piti;
Tansion tourdisman fer ravaz.”
Moulen-avan pa ekoute.

Mo finn deside pou aret koze;
Olie rent mo nam ouver lizie tang,
Mwa ek mo Loga, nou finn deside
Kikfwa li meyer les bann tang anpe
Ler nou sant…

To ranpli mo lavi
Kouma ler dan mo poumon
Kouma soley dan lesiel
Kouma lapli an Mars
Kouma rafal enn siklonn
Kouma ble lamer kalm
To ranpli mo lavi
Vinn ranpli mo nam

Les mo kontan twa
Les mo donn twa mo lamour
Les mo ploz dan to lazwa
Mor dan to lebra
La toultan koste ar twa
Nou res ansam pou touzour
Les mo kontan twa
Ankor kontan twa
Hmmm …

Les mo donn twa mo lamour
Les mo kontan twa
Ankor kontan twa

To ranpli mo lavi …

(Sante Nimero 7, Marriage Encounter – Mersi Gerard Sullivan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.