DOKTER NIPAT

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

DOKTER NIPAT
SAMI
BELZAMINN
ROMANS JOUKAL
POUNAK
LINFOROM
SANTOUPE
INSPEKTER LARYAZ
SOLEY
Bann GOPIA

AK 1

Ler rido leve, Dokter Nipat an dezabiye. Li antoure ar so bann partizan ek so metres, Belzaminn. So bann partizan se bann Gopia. Zot lekor ek zot figir diform. Dokter Nipat finn tal li dan enn gran sofa; li pe bwar. Belzaminn pe lir enn liv. Agos se laport sorti, adrwat se laport pou al dan so bann lezot lasam; omilie dan fon se laport pou al dan so laboratwar.

DOKTER NIPAT: O rage! O desespwar! O ennui! O Spleen! Belzaminn eski to konn “les vicissitudes de la vie”.

BELZAMINN: Non Dokter. Enn nouvo reset sa?

DOKTER NIPAT: Belzaminn, to nek pans manze. Kot Sami? Mo finn dir sa kouyon la, nou bizen relans nou aktivite ekonomik. Lakes finn defonse. Si nou pa remet nou zeni au service de la nation, fini “la dolce vita”.

BELZAMINN: Dokter, ou paret bien agase. Nou’al dan lasam. Mo remont ou moral.

DOKTER NIPAT: Belzaminn, to nek pans plezir fizik. Kan to pou koumans interese ar zafer filozofik, sans plastik, expresion estetik, artistik, biofizik, etik … Belzaminn! To pe inspir mo limazinasion artistik, met inpe wiski dan sa ver la. (Belzaminn ranpli so ver) O for a draught of blushful Hippocrene! ……E bann zanfan pese! Mo bann Gopia prefere. Kifer zot trankil? Mo’le zot sante, zot danse. Twa Gopia Premie, sante. Sante mo dir twa.

GOPIA premie (sante): Mo papa finn fer mwa dan-nwar-dan-nwar,
Mo mama, pa koze, enn grann soular.
Aster kifer to’le mo travay?
Bann zanfan marenwar peyna traka
Kan zot sef okip zot, donn zot nana.
Aster kifer to’le mo travay?

(Letansa bann lezot Gopia danse, fer koustik, fer grimas, fer bann zess endesan)

DOKTER NIPAT: Bravo! Bravo! Zot bann vre artis. (Li tir enn pogne kas dan so pos li fane. So bann Gopia galoupe al ramase. Belzaminn osi rod ramase) Non Belzaminn! Sa se pou bann zanfan pese. Twa to mama pese. Taler to rekonpans. Servi mwa enn lot drink.

BELZAMINN: Ou pe bwar tro Dokter!

DOKTER NIPAT: Kisannla dokter isi?

BELZAMINN: Ou ou dokter, Dokter.

DOKTER NIPAT: Ki Dokter, dir, ki Dokter.

BELZAMINN: Dokter Nipat, Dokter.

DOKTER NIPAT: Bon! Dokter Nipat dir ki Dokter Nipat bizen bwar pou ki Dokter Nipat so zeni kapav kre bann nouvo plan pou ki kofor Dokter Nipat ki finn defonse kapav reranpli.

BELZAMINN: Dokter! Kan ou koz koumsa, ou abriti mwa.

DOKTER NIPAT: Belzaminn, to finn permet mo bann sware liver pas dan lasaler. Lapli finn aret tonbe. Sezon lasas sorsie finn pase. Finn ler pou nou refer sirfas. Lemonn ranpli ar zibie, zot pos ranpli. Si nou konn fer nou travay, fasil-fasil nou kapav devid zot pos ek ranpli li ar lespwar lamone fasil …Kot Sami? Mo’nn dir li ki soley zordi pou leve pou ekler nou fortinn. Ler li releve dime, nou kofor bizen fini ranpli. (Sami rantre anmemtan par laport agos). A Sami! Kot to ti ete tou sa letan la?

SAMI: Bourzwa, letan pran letan pou sanze. Ou kone ki letan pe fer? Ou trouve sef, ou pran letan pou kone ki letan pe fer. Perttan!

DOKTER NIPAT: Sami, li napa letan pou fer koustik ar mo. Mo letan limite, pa kapav gaspiye.

SAMI: San fason, bourzwa! Ou’si ou fer koustik bien. E patron, ou bizen donn enpe kas. Stok manze finn plat. Pandan nou ti peryod konze forse, nou finn aval tou rezerv.

DOKTER NIPAT: Sami, mo finn dir twa organiz louvraz pou ranpli trezor. Twa ki to fer? To vinn divan mwa. Ki to premie parol? Donn kas! “Ingratitude, thy name is Sami.”

SAMI: Sef, bel koze pa pou ranpli karay vid.

DOKTER NIPAT: Kot pou gagn kas?

SAMI: (Dousman) Dan fon espesial.

DOKTER NIPAT: (Dousman) Ki fon espesial?

SAMI: (enpe pli for) Fon espesiaaall!

DOKTER NIPAT: (Dousman) Shououout! Pa koz for. To kwar mo sourd. Peyna fon espesial.

SAMI: (Pli for) Sa fon kot ou finn gard enn “ti lekonomi” pou letan dir… Belzamin al get…

DOKTER NIPAT: Atann! Atann! Belzaminn servi Sami enn tipti…(Dousman ar Sami) Bon korek, mo va okip sa. Twa, to finn okip seki mo ti dir twa?

SAMI: Belzaminn, bliye bwar. Prepar twa pou resevwar bann kliyan. Fer bann Gopia sorti depi isi. Nou bizen koz serye. (Belzaminn ek bann Gopia sorti). Tou dimoun pe fite pou vinn ris sann fer zefor. Mo finn bat enn kare. Partou mo finn larg nou mesaz mirak. Enn lafoul pe atann. Me nou bizen diskit kondision enn kout. Dernie fwa…

DOKTER NIPAT: Sami, Sami mo frer, Sami mo garson, Sami mo disan, mo eritie. Tu me fends le coeur. Twa ek mwa, mwa ek twa, diskit kondision? Tou seki pou twa, pou mwa…

SAMI: Tou seki pou mwa, pou mwa. San fason!

DOKTER NIPAT: Lemonn finn vinn tro materyalis. Kan zot pou koz bann zafer filozofik, sans plastik…

SAMI: … expression estetik, artistik, bio-fizik, etik… Patron nou koz pitay. Komie pou mwa?

DOKTER NIPAT: Parey kouma avan. Tou depans, pou mwa. Mo pey manze, bwar, lamizman… enn ti poket moni pou twa. Ki to bizen plis ki sa? Isi mon cher tu es blanchi, nouri, logé etsetera.

SAMI: Sef, Sami yer pa Sami zordi… Letan finn sanze, pa gagn letan perdi letan.

DOKTER NIPAT: Bon! Bon! Nou va diskit sa pli tar. Fer bann kliyan rantre.

SAMI: Non sef! Il faut battre le fer quand il est chaud.

DOKTER NIPAT: E! Kot to finn aprann sa?

SAMI: Parey kouma, ou sef. Dan liv …Fifty-fifty.

DOKTER NIPAT: Kisasa?

SAMI: 50% pou ou, 50% pou mwa.

DOKTER NIPAT: Bon. Bann depans?

SAMI: Fifty-fifty lor profi.

DOKTER NIPAT: No road.

SAMI: (fer sanblan pe sorti) Salam!

DOKTER NIPAT: 90-10!

SAMI: (Kontinie mars ver laport) Fifty-fifty!

DOKTER NIPAT: 70-30! Aret pilinge!

SAMI: Fifty-fifty!

DOKTER NIPAT: 60-40

SAMI: (Finn ariv kot laport) Fifty-fifty!

DOKTER NIPAT: Bon dakor!

SAMI: (Tir enn papie dan so pos) Signe!

DOKTER NIPAT: Hin! To pa fer mwa konfians?

SAMI: San fason sef! Mo fer ou signatir plis konfians.

DOKTER NIPAT: (Pran dokiman la pou lir) “Mwa, Dokter Nipat, rekonet ki mo dwa Sami, enn som Rs. 25,000.” … Kan, mo ti dwa twa Rs. 25,000?

SAMI: Shouout! Pa koz for. Tansion bannla tande. Zot pou konn nou sekre. Kontinie lir.

DOKTER NIPAT: “Si mo pa ranbours li sa som la (Rs.25,000) dan sis mwa, li vinn otomatikman propriyeter mo lakaz ek tou bann meb”. INAKSEPTAB!

SAMI: Si nou partaz profi 50-50, mo aksepte kannsel sa det la.

DOKTER NIPAT: Ki garanti?

SAMI: Ou pa fer mwa konfians?

DOKTER NIPAT: Non! Mo’le dir wi. Sami nou finn travay kouma frer twa ek mwa. Ki pe ariv nou, zordi?

SAMI: Nanye sef! Nou pou kontinie travay kouma sef, mo’le dir kouma frer, me lor enn nouvo kontra.

DOKTER NIPAT: Sa li enn kontra inilateral.

SAMI: Non bourzwa. Mo ena isi enn lot papie tinbre. (Li tir enn papie, li lir) “Mwa, Sami mo rekonet ki mo finn resevwar ar Dokter Nipat enn som Rs. 25,000 ki
reprezant ranboursman enn det pou lekel li ti met ipotek lor so lakaz ek so meb. Signe SAMI”.

DOKTER NIPAT: Sami, to enn jenntoulmenn. Mo foul dakor ar prinsip sa lakor la. Donn mo ramas sa de dokiman la dan mo kofor.

SAMI: Bourzwa … sign sa papie la avan. (Dokter Nipat signe) Bon! Aster nou donn Belzaminn gard toulede.

DOKTER NIPAT: Kifer Belzaminn? To pa fer mwa konfians.

SAMI: Patron, mo fer ou foul konfians. Me mo panse ki Belzaminn enn meyer sekirite pou nou de. Ou ek mwa nou finn vinn partner. Partner kapav rod trik partner. Mo pe pans ou prop lentere. Si ena konfli, Belzaminn va fer arbit.

DOKTER NIPAT: Belzaminn arbit, … Belzaminn … (li fer enn sourir) Dakor si to kwar ki li enn bon desizion. Bon! Aster nou kapav koumans travay?

SAMI: We! Belzaminn! E Belzaminn! (Belzaminn rant par laport adrwat) Mamma! Ala to zoli la. To kouma enn prenses. Mo ena enn gran mision pou twa. To trouv sa de dokiman la. Nou lavenir ladan.

BELZAMINN: Ki ete sa?

SAMI: Pa poz kestion! Gard li kot to leker …enn landrwa bien so. Samem… To enn lamour adorab.

DOKTER NIPAT: Sami!

SAMI: Wi partner!

DOKTER NIPAT: To pe al enpe lwen. Napa lapes dan mo baraswa.

SAMI: Les pwason la swazir ki labwet li pli kontan… Bon! Back to bizness.

DOKTER NIPAT: Kot bann kliyan. Si nou anvi profi bizen koumans travay la san perdi letan.

SAMI: A vos ordres, sef!

DOKTER NIPAT: Bon kot zot?

SAMI: Ala zot la, divan ou lizie (Li montre lodians) Ou trouv tou sa bann bon dimoun la? Zot tou bann bon sitwayen onet, zot fer zot travay, zot okip zot fami. Bann bon dimoun sa. Enn fwa par semenn zot fer lapriyer dan manndirr, dan moske, dan legliz. Zot fer boukou sarite. Bann bon dimoun sa! Zot respekte lalwa, zot pa komet adilter, zot respekte kontra maryaz, zot deklar zot bann zanfan ilezitim. Bann bon dimoun sa! Zame zot finn koken, zame zot finn frode. Zot rant travay rekta dan ler. Zot lame pa tranble zour lapey. Bann bon dimoun sa! Zot kont kominalis, kont rasis, kont seksis, kont gaspiyaz, kont koripsion. Me kouma tou dimoun zot ena zot ti defo. Sa misie dan fon laba ar so koko rong, li enn bon perdfami, enn bon krwayan, enn bon pratikan. Li ena enn gran rev. Li anvi vinn premie minis. Enn gran espesialis dan get lame finn dir li: peyna bare fotey premie minis pe atann li. Li bizen ena pasians. Li enn bon dimoun. Get sa ti-manm laba. So rev se vinn milioner san travay. Enn manm korek sa!… Sa zoli mamzel dan so zoli sari.. enn bay 35 … anvi fer letour lemonn. Pou reysi li pe rod enn miliarder Ameriken. Konpran Dokter, konte fini, kliyan reste. Bann bon dimoun sa? E bann Gopia, prezant enn ti divertisman pou nou bann envite. Met zot dan moud, prepar zot pou nou gran tamasa. (Bann Gopia rantre, Sami sorti. Bann Gopia, sante, danse – enn spektak boufon).

Rey lapentir, kas lagitar,
Fann maravann,
Samem pli gran kiltir.
Kas bann bouton, kas bann bourzon,
Bril, tou bann fler,
Samem pli gran kiltir.

Refren: Tou bann Gopia dan lemonn
Nou trap lame fer laronn,
Nou bann Gopia san pider
Pou fer zot gagn maloker.

2
Vomi nou fiel kouma lasel
Fann lagrantel,
Samem pli gran kiltir..
Servi pwazon dan koup dore
Vann bann sekre,
Samem pli gran kiltir.

Refren: Tou bann Gopia dan lemonn
Nou trap lame fer laronn,
Nou bann Gopia sans pider
Pou fer zot gagn maloker.

(Ler spektak fini bann Gopia sorti par laport adrwat. Lor lasenn, Belzaminn ki finn rantre pandan spektak, finn met enn rob-diswar extra elegan. Li pe vant-vant limem ar enn levantay. Sami rantre).

SAMI: (Li get Belzaminn, li soufle ar admirasion) Belzaminn, Belzaminn, to kouma enn vre prenses mo dir twa. Kan get twa zame pou dir ki to finn grandi pre kot latrinn.

BELZAMINN: Ala to rekoumanse. Si to kontinie sikann mwa mo pou parl dokter.

SAMI: Ki Dokter, Belzaminn? Tomem mo Miminn koko seri. To pou bien vey mo dokiman. Li touzour pre kot to leker? Mo gete. (Li avoy lame).

BELZAMINN: Tir to lapat sal lor mwa. Koumsa ki to koz ar enn prenses.

SAMI: Maten va! Ala li pran so rol serye-serye. Bien bon sa, Belzaminn. Rapel bien to vre non: Son Altes Rwayal Prenses Siro de Dilebi. Pwason la pe atann lot kote laport. Li pe atann labwet ar enpasians. Gete ki manier to kapav pers li ziska dernie gout … Tou manier to enn exper dan sa zwe la … pa vre mo bel Miminn. Fer zes koumadir to enn gran entelektiel. Mo al fer li rantre. (Sami sorti ek retourne ar enn zennom) … Ou bizen fer bien atansion kan li pe konsantre lor enn problem filozofik. Fale pa deranz li. Pa bliye ou pa sipoze koz ar li.

ROMANS JOUKAL: Pa kapav dir li zis enn ti parol, zis dir li komie mo kontan li depi sa swar kler-de-linn kan mo ti trouv li dibout touni lor balkon.

SAMI: Non pa kestion … so enstriksion lor la bien kler. Pa gagn drwa deranz li kan ki pe medite.

ROMANS JOUKAL: Zis enn mo. Pa plis.

SAMI: Non, pa kapav. Ou pou fer mwa perdi mo plas. Deza lavi la dir kouma li ete.

ROMANS JOUKAL: Mo donn ou enn ti baksis.

SAMI: Impossible! (an Angle) Ou zis kapav get so figir enn kou. Sa ousi fale pa ki personn kone. Sirtou pa Dokter Nipat ki anvi marye ar li.

ROMANS JOUKAL: Marye ar li? Non. Fale pa ki sa arive. Mo bizen koz ar li. Fale pa li fer sa. Li pou kas mo leker.

SAMI: (Ar lodians) Li pou kas lezot kiksoz ‘si. Non, Misie Romans Joukal. Chombo ou renn. Napa les ale.

ROMANS JOUKAL: Mo dispoze pey enn fortin pou fer li kone ki ena dan mo leker.

SAMI: Komie?

ROMANS JOUKAL: Hen!

SAMI: Komie ou pare pou peye?

ROMANS JOUKAL: Bon. Kapav donn ou enn ti baksis.

SAMI: Bliye misie Romans. Ena tro boukou fre, tro boukou risk dan sa biznes la. Bon ou finn ase gete. Bizen ale. Tension li al dekouver ki nou finn vinn louk li. Lerla mo zafer osi pa pou bon.

ROMANS JOUKAL: (Glis enn lamone dan pos Sami ) Zis enn ti mo.

SAMI: Non, non! Si ou’le, ekrir li enn let, mo va transmet ou mesaz.

BELZAMINN: Eureka! J’ai trouvé! (Sami fer koumadir li bien per, li plonz deryer enn sofa. Romans Joukal finn telman krake ki li res anplas kouma enn stati). Mo finn trouv solision la. Mo kone aster kifer pol nor pa dan lesid. Lesid pou res lesid, lenor pou res lenor. Anfen! Enn teorem senp. “Seki ete pa kapav ete seki li pa ete”. (Li fer letour, pas divan Romans Joukal detrwa fwa, fer koumadir li pa trouv li) Aster mo kapav antreprann mo gran resers pou kone kot mo aryer-aryer granper Lerwa Sapsiway de Senkantsou ti kasiet so gran trezor. Anfen mo kapav rekoumans viv…(Li fer koumadir premie fwa li trouv Romans) A non! Pa rekoumans ant mo lavi. O lespri ki finn dominn mo rev, mo lespwar, mo lavenir, pa refer mwa plore. (Li azenou divan Romans Joukal ). Mo kone ou pou kit mwa ou pou ale. Si ou pou refer sa, prefer ou ale asterlamem.

SAMI: (deryer sofa) Misie Romans, koz ar li.

ROMANS JOUKAL: Ki … ki … ki… sa mwa?

BELZAMINN: Li koze! Enn stati, enn ev-dar finn gagn lavi. O mirak lamour … Mersi Bondie! Kontinie koze. Ou lavwa mizikal kouma lorkes lapolis.

SAMI: (Deryer sofa) Koze misie Romans, koze!

ROMANS JOUKAL: Ki … ki … sa … mwa?

BELZAMINN: Les mo anbras ou lame, les mo tom lor ou lipie … (sanz ton) Non! Non! Ou napa laverite, ou enn rev ki mo belmer mesanste finn avoye pou tortir mo lespri … Ayo Bondie! … Kifer mo bizen soufer koumsa. Kifer leker fam ti bizen frazil?

ROMANS JOUKAL: O Prenses Siro!

Belzamin: Non! Non! Pa rod tant mwa. Aret tortir mwa. Mo finn ase soufer. (Li galoupe li sorti par laport adrwat)

ROMANS JOUKAL: Ki mo finn fer?

SAMI: Ou problem, se ki ou pa finn fer nanye.

ROMANS JOUKAL: Ki pou fer aster?

SAMI: Difisil pou dir. Li kwar ki ou enn miraz ki so belmer mesanste finn avoye pou tortir li.

ROMANS JOUKAL: So belmer!

SAMI: So papa ti remarye apre lamor mama Prenses Siro. Madam la enn bien move fam. Li fer sorselri. Li servi so mazik pou tortir nou prenses.

ROMANS JOUKAL: Kifer?

SAMI: Zalouzi beta! Li zalou bote nou prenses.

ROMANS JOUKAL: Peyna nanye ki kapav fer?

SAMI: Dokter Nipat dir ki ena enn sel solision. Si enn prens sarman pran li dan so lebra, pouvwar mazik so belmer pou fonn. Dokter Nipat pe fer tou pou met Prenses Siro dan siro … sirtou ki li posed enn trezor aster.

ROMANS JOUKAL: Enn trezor!

SAMI: Ou pa fek tann li. Li finn dekouver enn teorem pou kone kot so anset, Sa Mazeste Sapsiway, ti kasiet so trezor. Si Dokter Nipat konn sa li pou servi tou so pouvwar mazik pou may prenses Siro dan so file… Malsans, ou finn rat ou sans … Bien tris! Bien-bien tris. Ki pou fer! Lavi sa!

ROMANS JOUKAL: Finn tro tar?

SAMI: Tro tar? Tro, tro, tro tar. Dokter Nipat pa pou les sa sans la sape, sirtou ki prenses la finn vinn bien ris.

ROMANS JOUKAL: Si ou pa dir li.

SAMI: Pa dir ki?

ROMANS JOUKAL: Pa dir Dokter Nipat seki nou finn fek tande.

SAMI: Pa dir li! Li mo devwar dir li tou seki mo kone. Mo lwayal anver mo patron mwa. Mo kwar ek mo pratik enn politik laverite dan transparans.

ROMANS JOUKAL: Mo pou rekonpans ou.

SAMI: Rekonpans! Ou pe rod koronp mwa.

ROMANS JOUKAL: (Glis enn lamone). Enn ti avalwar lor seki mo pou donn ou si mo reysi.

SAMI: Non, zame, zame, zame. (Li pran kas la, li konte, li met dan so pos) Bon! Mo aksepte gard sekre la pandan 24 er.

ROMANS JOUKAL: Mo bizen zwenn li. Kouma mo pou fer li konpran ki momem so prens sarman?

SAMI: Kouma … kouma … me wi. Mo finn gagn enn lide… Non, kikfwa ou pa pou ole.

ROMANS JOUKAL: Ole kwa?

SAMI: Fians ar li.

ROMANS JOUKAL: Me mo’le fians ar li.

SAMI: Bon vini ver trwazer tanto. Mo fer ou zwenn li. Pa bliye …

ROMANS JOUKAL: Non, mo pa pou bliye.

SAMI: Pa bliye enn bag diaman pou fiansay. Tansion! Tansion! Prenses Sirop pa met imitasion.

ROMANS JOUKAL: Diaman! … Wi, wi dakor. Ou sir ou pou prepar teren pou mwa (Li glis enn ti lamone) … Zafer trezor la, sir-sir sa?

SAMI: As sure as wax?

ROMANS JOUKAL: Misie Sami, ou enn frer! (Li sorti agos)

SAMI: San fason! … Wi, momem frer limanite. Mo aroz zot rev ek zot lespwar par sistem gout-a-gout. Rannman bien bon. (Li kont so lamone. Dokter Nipat rant par laport omilie. Sami vit-vit met so kas dan pos. Dokter Nipat finn met so kostim mazisien).

DOKTER NIPAT: Sa kas dan to pos la bizen diviz ande sa.

SAMI: Ki kas?

DOKTER NIPAT: Pa bliye. Tou profi bizen partaze fifty-fifty.

SAMI: Me wi partner! Samem ki ou pe trakase. Fer Sami konfians. San fason!

DOKTER NIPAT: Mo fer zis mo pos konfians.

SAMI: (Fer sanblan li ankoler) Bon, si ou pans koumsa prefer kas nou partnersip asterla mem. Met tou lamone lor latab, nou partaze.

DOKTER NIPAT: (Krake) Mo pa ti ole dir sa. Pa sap lor kal. Aswar nou fer kont … Gard sa kas la pou to bann ti depans…(Li get so mont) Finn dizer. Kliyan la anretar… To sir li pou vini?

SAMI: Mo sir, ki depi omwen dis menit li pe atann divan laport. Mo finn dir li napa tap laport. Kan so ler arive mo pou fer li rantre.

DOKTER NIPAT: Fer li rantre. Mo finn pare pou resevwar li. Kisannla sa to dir mwa?

SAMI: Kan ou trouv li ou pou rekonet li. Lane dernier li ti enn kliyan regilie. Li ti pe pey bien. Li ti kontan asiz la pou ekout nou flat li.

DOKTER NIPAT: Sa gro boug ar latet sov?

SAMI: Me fer atansion. Li finn sanz bataz. Li finn bien megri, li met perik. Dir ou bataz dan pop.

DOKTER NIPAT: Li touzour kontan flatri?

SAMI: Sa mo pa kone. Seki mo kone se ki li finn rant dan lelvaz poul.

DOKTER NIPAT: Li finn vinn marsan dizef! Me kifer li ole zwenn nou.

SAMI: Les limem dir ou. Enn sirpriz!

DOKTER NIPAT: Fer li rantre.

SAMI: (Al kot laport) Rantre Misie Pounak. Dokter pe atann ou. (Li sorti par laport agos)

DOKTER NIPAT: Entrez, Pounak, mon ami. Cela fait un bon bout de temps que je ne t’ai pas vu. Alors, on deserte les copains.

POUNAK: Jamais Dokter. Seulement mo ti ena un petit problème.

DOKTER NIPAT: Mais mon cher. Tu aurais du venir me voir.

POUNAK: Pa finn gagn le temps. Bann la vini, kap.

DOKTER NIPAT: Kisannla?

POUNAK: (Li gete si personn pa pe tann li. Li dir dousman) Lapolis.

DOKTER NIPAT: Lapolis! Que faire, mon vieux, que faire?

POUNAK: Ou rapel, mo ti pe dir ou ki mo ti ena enn ti tranzaksion sekre? Be tou ti pe mars bien. Selman kikenn ti vann lames dernie ler. Lapolis ti may mwa anplen pe enprim fos biye.

DOKTER NIPAT: Ah! Ces salauds. Lerla ki ti arive?

POUNAK: Mo finn bizen al liniversite.

DOKTER NIPAT: Liniversite?

POUNAK: Ou konpran … al triy lanti…travo forse.

DOKTER NIPAT: Prizon!

POUNAK: Shouut! Pa koz for.

DOKTER NIPAT: Enn-an prizon pou enprim fos biye?

POUNAK: Sa enn lot zistwar. Mo finn konn trik parsi, trik parla. Mo bann kontak finn bien ed mwa. Zour mo zafer pas lakour bann temwen disparet. Enn travay sasi. Mazistra reysi pens mwa lor enn sel sarz: mo ti pe roul enn lenprimri san patant. Enn-an prizon.

DOKTER NIPAT: Ki manier bann temwen ti disparet?

POUNAK: Ar lamone tou laport ouver.

DOKTER NIPAT: Kot to ti gagn tou sa lamone la?

POUNAK: Mo ti eprim zot.

DOKTER NIPAT: (Riye, bien kontan) Me tou depans to ti pe fer ar fos biye?

POUNAK: Wi.

DOKTER NIPAT: Me tou sa biye ki to ti donn mwa lane dernier la?

POUNAK: Ti fos! Ki ou dir? Mo pa enn bon artis?

DOKTER NIPAT: Bon artis! To finn tray mo konfians. Sorti dan sa lakaz la ale!

POUNAK: Pa sap lor kal Dokter. Kwar mwa mo finn bien regret mo erer. Mama finn bien savonn mwa. Mo finn desid pou sanze, pou amenn enn bon lavi, enn lavi onet. Mo mama finn fer mwa trouv kler. Prizon finn ede. Akoz samem mo finn aste enn laferm modern pou fer lelvaz poul. Mo finn desid pou fini ar lavi malonet.

DOKTER NIPAT: Ar ki kas to finn pey sa laferm la?

POUNAK: (ezite) Mo pa … ankor pey li. Akoz samem mo finn vinn get ou.

DOKTER NIPAT: Mo pa pret lamone mwa.

POUNAK: Mo kone Dokter. Mo pa finn vinn rod lamone ar ou. Zis enn ti servis.

DOKTER NIPAT: Ki servis?

POUNAK: Oumem kapav sov mwa… Mo kone ou enn gran koko, ou finn fer boukou mirak. Eski ou pa kapav fer mo bann poul ponn dizef lor?

DOKTER NIPAT: Kisasa?

POUNAK: Pa ankoler Dokter? Si mo bann poul ponn dizef lor, mo pou kapav vinn ris bien vit. Mo pey laferm la, mo aste lezot laferm, mo kontrol komers dizef. Mo fer pri monte. Kapav fer lor. (Li azenou) Ou tousel kapav sov mwa Dokter. Mo lavenir dan ou lame.

DOKTER NIPAT: Mo pa dir li enposib. Li mem bien posib. Me pou ena boukou depans. Enn bel lantrepriz sa!

POUNAK: Peyna traka! Kouma zot koumans ponn dizef lor, mo va pey tou ou bann depans ek plis ki sa ankor.

DOKTER NIPAT: Mo pa travay lor kredi.

POUNAK: Pou montre ou mo bonn volonte mo finn amenn enn tant dizef pou ou.

DOKTER NIPAT: Enn tant dizef! Ki mo pou fer ar tou sa? To’le fer mo kolesterol monte…

POUNAK: Mo ena osi enpe biye…

DOKTER NIPAT: Bann biye fos! To rekoumans to komeraz.

POUNAK: Mo panse Dokter, kouma ou enn gran koko ou pou kapav defalke zot fasilman.

DOKTER NIPAT: Pa bet sa! Pa bet ditou! …Ki valer?

POUNAK: Rs 10,000 (Li tir enn gro parsel dan so tant)

DOKTER NIPAT: Remet li dan tant. Poz tant la la.

POUNAK: Kan experyans la kapav koumanse?

DOKTER NIPAT: Atann mo get dan liv…Lours blan pou krwaz ar lelefan lor degre 108, latitid 29-30 ekzaktemam midi zordi. Si mo bann lespri volan reysi gob enn sel sperm selest, experyans la bizen marse.

POUNAK: Mo ti kone ou pou reysi Dokter. Kan je peux revini Dokter?

DOKTER NIPAT: Revini pli vit ki to kapav. Amenn set poul… Non atann! Mo refer mo kalkil… 108 divize par 29-30 miltipliye par y/z. Amen onz-edmi… onz, enn sif ron.

POUNAK: Komie Dokter?

DOKTER NIPAT: 13.

POUNAK: Dakor Dokter. Mo retourne pli vit ki mo kapav. (Li sorti par laport agos. Toutswit apre Sami rantre).

SAMI: E partner! Ou finn reysi ris li dan piez. Ler mo zwenn li kot laport, li telman eksite ki li sot lor mo likou pou anbras mwa.

DOKTER NIPAT: Ki to kwar! Mo zeni peyna limit.

SAMI: Partner, donn enpe kas ar ou, bizen aste manze pou zordi.

DOKTER NIPAT: Peyna pou aste manze. Ena enn tant dizef. Taler pou ena poul. Pa ase pou enn zour?

SAMI: Poul ek dizef!

DOKTER NIPAT: Kan zot pou konpran ki lamizer fer dimoun manz poul. Fer enn kari poul, enn rougay dizef ek met enn mirwar lor la.

SAMI: (Avanse pou pran tant la) Dakor patron.

DOKTER NIPAT: Ki to pe fer?

SAMI: Pran dizef!

DOKTER NIPAT: Non, les sa la.

SAMI: Ou pa pe rod kraz dizef sef?

DOKTER NIPAT: Kraz dizef! To pou rekoumanse ar to bann komeraz la?

SAMI: Non sef, ki ena dan tant la?

DOKTER NIPAT: Sa pa regard twa.

SAMI: Patron, pa bliye nou kontra.

DOKTER NIPAT: Kifer to traka? Parol done, parol sakre.

SAMI: Akoz samem mo trakase. Ki ena dan tant la?

DOKTER NIPAT: Pa finn dir twa dizef.

SAMI: Dan pake la?

DOKTER NIPAT: Pake la… pake la! Enn zafer ki paret ena valer me ki anverite pa vo nanye.

SAMI: Ki ete sa?

DOKTER NIPAT: To bien kirye zordi?

SAMI: Ki ete sa? Mo bizen vey zestion nou lantrepriz.

DOKTER NIPAT: Gete tomem.

SAMI: (Ouver pake la) Pappa! Tou sa lamone la!

DOKTER NIPAT: Fos!

SAMI: Ki ou dir?

DOKTER NIPAT: Fos biye.

SAMI: (Pake la sap dan so lame) Sef, ena prizon ladan
DOKTER NIPAT: Ena prizon dan tou seki nou fer. La loi mon cher, est faite pour etre violée. Mo pe gard sa kouma enn souvenir nou lepok eroik… To finn trouve. Mo pa pe rod trik twa… To fer mwa konfians aster?

SAMI: (Sami pa reponn) Sef ena enn kliyan kot laport. Pe atann so tour.

DOKTER NIPAT: Ki ariv sa bann dimoun la. Gran lazourne koumsa zot vinn rod fortinn? Zot pa travay? Lontan zot ti pe vini aswar, dan nwar dan nwar. Aster zot koumans fer lake divan mo laport dan gran lazourne. Je t’assure, je ne comprend plus ce monde.

SAMI: Bann ti marsan ki vini dan lazourne. Nou bann gran kliyan, kouma lougarou, prefer azir kan lalimier lesiel finn tengn… Ou pou resevwar li?

DOKTER NIPAT: Kisannla?

SAMI: Nou kliyan divan laport.

DOKTER NIPAT: Ki so problem?

SAMI: Li pa’le dir mwa nanye. Li zis dir mwa ki ou finn donn li randevou pou fer enn travay “de grande envergure”.

DOKTER NIPAT: Mo finn donn li randevou? Kouma li ete?

SAMI: Bien smart, bel stennding. Bataz enpresionan. Mo kwar li enn dimoun enportan. Li mars ar so valiz stil James Bond. Mo kwar li enn detektiv.

DOKTER NIPAT: (Trakase) Enn detektiv. To sir? To kwar li finn dekouver nou.

SAMI: Pa kone sef… Me li paret bien konn ou. Li finn vinn dan enn gran loto. Li akonpagne par enn fotograf.

DOKTER NIPAT: Fotograf! Sirman lapolis sa. Bizen tire Sami. Kikenn finn vann nou.

SAMI: So fotograf apel li Misie Lenforom.

DOKTER NIPAT: (Pous enn soupir soulazman) To fer mwa trakase pou nanye. Fer li rantre vit. Redakter an sef enn lagazet gran tiraz sa. Kontan nouvel sansasionel. Li enn mazisien lenformasion, li kapav fer manti vinn vre, fer vre vinn manti. Li konn servi mo pou soul dimoun. Lenforom enn exper lor manipil lenformasion. Li finn aksepte enn zoli kado pou fer enn gran reportaz lor mo pouvwar mazik. Fer li rantre… atann. Ed mwa met enn lord dan sa lasam la. Apel Belzaminn, dir li vinn servi so sarm rwayal… pou ipnotiz nou zournalis. Met nou meyer boutey wiski lor latab. Mo konn so febles. Bizen enpresionn li. So lagazet kapav permet nou kas rekor reset. Belzaminn vit. (Sami sorti adrwat)… Li finn aksepte vini… Mo finn gagn li dan mo file. Viv laglwar, fortinn, popilarite. Zordi mo zour. Soley pe ekler mo lavenir. (Sami ek Belzaminn rantre). Konpran bien zot toulede! Nou bizen konn seme pou nou kapav rekolte. Sannlala li enn kliyan espesial. Bizen konn fer so labous dou san kalkil depans. Pa les so bataz entimid zot. Mo konn so boubou. Sami al ouver laport. (Sami sorti agos) Twa Belzaminn pa bliye to enn exper lor parasikanaliz, lor erotiko-
siko-fizio-terapi.

BELZAMINN: Ki ete sa?

DOKTER NIPAT: Pa sey konpran. Kiltir finn vinn enn payason lor lekel dimoun souy zot lipie labou. Servi enn langaz misterye. Mwens dimoun konpran, plis zot kwar. Zoli koze misterye li kouma lakol pou may bengali. Servi to lalang pou enpresione, eksite, manier ki to anvi.

BELZAMINN: Manier ki mo anvi?

DOKTER NIPAT: Gidi so lamidal silefo. Kikfwa to kapav tous so servo… Asiz twa la. Li pe vini (Sami ek Lenforom rantre) Misie Lenforom! Ou fer mwa enn gran loner vinn vizit mo humble demeure. Mo prezant ou Son Altesse Royale Princesse Siro de Dilebi. Prenses Siro pe fer so doktora lor “lenflians bann vibrasion erotiko-siko-sansiel lor formasion ek transformasion bann metal ek pier presie”.

LENFOROM: Enchanté de faire votre connaissance votre Altesse Royale. Ler mo ti fer mo dernie vwayaz mo ti zwenn sa mazeste Toutouk de Goulapjamoun.

DOKTER NIPAT: Pa koz monarsi divan Prenses. Ou pou fer li ankoler. Li enn revolisioner ki finn rezet so bann drwa rwayal. Li kwar monarsi se enn konsep depase.

LENFOROM: Pardon Vot Altes!

BELZAMINN: Dokter, mank enn ti kiksoz dan mo experyans… Mo kwar ki bizen reviz formil ki nou pe servi.

DOKTER NIPAT: (Ar Lenforom ) Eskiz nou enn kou. (Dokter Nipat ek Belzaminn al dan laboratwar)

SAMI: Asize misie Kloroform.

LENFOROM: Lenforom !

SAMI: Pardon!

LENFOROM: Lenforom. Mo nom Lenforom.

SAMI: Asize Misie Lenforom. Ou pran enn drink.

LENFOROM: Gran lazourne koumsa! Enn tipti mem. (Sami vers enn wiski dan enn ver)… Ki sa experyans ki zot per fer?

SAMI: Mo pa gagn drwa koze. Enn gran sekre sa. (Donn li wiski).

LENFOROM: Mersi!… Ou kapav dir mwa. Mo konn gard sekre. … Si ou dir mwa, mo pou konn rekonpanss ou. Ki ete sa experyans la. Koze. Pa per.

SAMI: Si mo patron soupson mwa, mo zafer pa pou bon.

LENFOROM: Person pa pou kone. Parol-doner.

SAMI: Ou pa pou met sa dan ou lagazet.

LENFOROM: Non! Nou bann zournalis, nou konsian nou responsabilite. Nou ekrir zis seki dan lentere nou pei. Koze, pas bizen per.

SAMI: Mo kwar, mo pa sir, ki Prenses ek Dokter finn dekouver enn formil siyantifik pou transform natir bann matier… Mo pa bien konpran… Me mo kwar ki si zot reysi zot pou kapav fer ros vinn dilo, fer dilo sale vinn dilo dous, fer dibwa vinn lasie…

LENFOROM: Fer lasie vinn lor?

SAMI: Ki ou pe dir?

LENFOROM: Eski zot kapav fer lasie vinn lor?

SAMI: Sa mo pa kone (Dokter Nipat ek Belzaminn rantre. Dokter Nipat fer enn figir trakase. Li al asiz lor enn sofa, tir enn mouswar, souy so fron)

DOKTER NIPAT: Prenses, bizen aret sa experyans la. Li tro grav. Li pou boulvers lekonomi mondial, sistem moneter pou kraze.

BELZAMINN: Nou nou bann siyantis… Eski nou bizen pans bann lezot problem?… Zot pa regard nou.

DOKTER NIPAT: Pa dakor. Nou sivilizasion menase. Bizen aret sa. Tro grav.

LENFOROM: Dokter, eski mo kapav kone… Si ou finn dekouver kiksoz mo ti’a kontan gagn exklizivite… Mo lagazet dispoze peye pou sa.

DOKTER NIPAT: (Fer Koumadir li pa finn tande) Prenses, si nou sekre tom dan lame enn dimoun san skripil, ou kone ki kalite dega li kapav fer?

BELZAMINN: Mo pa dakor. Mo kwar dan dialog ek laverite. Konesans li apartenir pou limanite. Peyna lot solision.

DOKTER NIPAT: Enn desizion tro difisil pou pran tousel. Misie Lenforom ou bizen ed nou.

LENFOROM: Avek plezir.

DOKTER NIPAT: Si ou ti konn kiksoz bien enportan, enn dekouvert revolisioner ki kapav fer lekonomi mondial grene kouma konfeti, eski ou ti pou rann li piblik?

LENFOROM: Antan ki zournalis, mo pou dir ki li ti nou devwar devwal sekre la. Li enn devwar sakre. Lenformasion endepandan ek obzektif, samem baz demokrasi.

DOKTER NIPAT: Nou finn fek dekouver formil pou fer nenport ki matier vinn enn lot: ros kapav vinn dilo, dilo kapav vinn ros…

LENFOROM: Ros vinn diaman?

DOKTER NIPAT: Samem.

LENFOROM: Sa enn gran nouvel. Lemonn pou vinn ris. Eldorado. Paradi lor later. Mo kapav gete?

DOKTER NIPAT: Eski bizen les nouvel la fane? Sa ki problem.

LENFOROM: Bizen bien reflesi… Ou ena rezon. Mo panse ki bizen gard li sekre… Bizen konn explwat sa dekouvert la. Pa kapav les sa tom dan nenport ki lame. Nou fer enn konpagni atrwa pou explwatasion sa proze la. Oumem, Prenses ek mwamem enn tier, enn tier, enn tier. Nou kapav fer bann pri monte-desann kouma yoyo. Nou kapav tini lemonn dan nou lame.

BELZAMINN: Pa dakor. Sa dekouvert la pou kapav rezoud tou problem limanite. Disab Sahara pou vinn dilo, prodiksion manze pou ogmente. Fini lafaminn, fini povrete. Nou donn nou sekre gouvernman ousa Nasion Zini.

LENFOROM: Vot Altes Rwayal. Kifer nou pa vinn Nasion Zini noumem. Tou bann sef-deta bizen vinn tom lor nou lipie. Nou rezoud zot problem, nou nouri zot lepep. Enn sel lemonn, enn sel lepep, enn sel gouvernman. Nou trwa dirize.

DOKTER NIPAT: Pa bet sa lide la… Fer ou fotograf rantre pou pran foto.

LENFOROM: Non pa fer sa! Fale pa ki personn kone… Kan nou kapav koumans travay?

DOKTER NIPAT: Bizen al dousma. Pou lemoman nou kapav fer zis larzan vinn lor. Nou bizen perfeksionn nou teknolozi. Teorikman, tou posib, me bizen rezoud bann difikilte pratik. Premie problem, bizen gagn sifizama larzan pou fer li vinn lor. Larzan nou napeyna.

BELZAMINN: Mo kwar ki nou bizen kontakte enn enstitision imaniter enternasional pou li fourni materyo. Sa mo lopinion ferm.

LENFOROM: Be lerla li pou rod vinn partner?

DOKTER NIPAT: Inevitab

LENFOROM: Tro boukou partner. Letan diviz profi pa pou res nanye pou nou. Non! Bizen trouv enn lot sime!

DOKTER NIPAT: Peyna lot sime… Amwen… Non li pa posib.

LENFOROM: Ki zafer?

DOKTER NIPAT: Enn lide fouka. Bliye… Meyer nou al get enn gran envestiser ki pou fourni nou tou finans ki nou bizen.

LENFOROM: Mo pa dakor. Sekre la bizen res parmi nou. Mo ena enn propozision formel pou fer… Mo fourni ou fon neseser, mo amenn tou larzan disponib lor marse lokal, nou fer li vinn lor. Ler nou vann lor la 50% profi pou mwa.

BELZAMINN: Dokter, mo trouve ki nou pe trair nou mision iniversalis. Nou dekouvert kapav amen enn meyer lavi pou tou dimoun dan lemonn. Nou nou pe koz kouma bann merkantilis. 50%, 25%, 10%. Kan mo ti abondonn tou mo bann privilez prensie, mo ti fer serman pou servi mo konesans pou amelior lavi limanite. Mo prefer bril tou mo dokiman… rant dann enn kouvan…. fer lapriyer ziska mo dernie souf. Si siyans pa pou kapav ed limanite, res zis relizion. (Li koz ar sanglo dan so lagorz. Li al asiz dan enn kwen)

DOKTER NIPAT: Ou trouve ki ou finn fer. Ou finn fer nou zeni plore. Tou nou plan finn tom dan dilo. Ou pa pe konpran ki finn arive… Zame Prenses finn reazir koumsa. Li toultan kontrol so emosion.

LENFOROM: Ki finn arive?

DOKTER NIPAT: Enn fam sansib, entelizan trouv enn zom smart, entelizan…

LENFOROM: Ou kwar ki…

DOKTER NIPAT: Mo sir. Zame mo finn trouv li perdi kontrol kouma zordi. Ena enn sel explikasion.

LENFOROM: Ou kwar ki…

DOKTER NIPAT: Mo sir. Ou tousel kapav konsol so leker ki pe soufer.

LENFOROM: Li… mwa. Ou kwar?

DOKTER NIPAT: Lenforom, mo konn Prenses Siro koumadir li mo prop zanfan. Premie fwa so santiman finn boulvers li, fer li plore.

LENFOROM: Les mo al koz ar li.

DOKTER NIPAT: Non, non pa fer sa. Ou bizen montre li ki ou merit so lamour. Ou enn gran entelektiel, ou kone ki zis zenerozite kapav fer lamour fleri.

LENFOROM: Ki mo kapav fer?

DOKTER NIPAT: Ou enn gran zournalis, ou lagazet fer dimoun panse dan manier ki ou anvi. Mo sir ou kone ki ou bizen fer. Vomie ou ale. Mo va koz ar li pou fer li konpran ki ou pou fer tou pou fer li plezir. Ale misie Lenforom… Revini tanto. Bizen priye Bondie pou nou gagn enn solision korek pou nou problem. Tou dan ou lame. Sami akonpagn misie la… Pa bliye, lavenir dan ou lame (Lenforom ek Sami sorti) Belzaminn to enn zeni… Ar vites enkrwayab to finn sanz sitiasion dan nou faver! Mo ti kwar ki nou ti pou bizen desann lor pie ar li… Sami ena rezon. Zot tou parey. Bel bataz. Zes touy konesans. Tousala makiyaz! Belzaminn, Belzaminn to zeni eksit mwa. Vini, mo anbras twa.

BELZAMINN: Dokter, mo finn gagn enn gran lide. Kifer mo pa vinn ou partner?… Fifty-fifty!

DOKTER NIPAT: Hen!

AK 2

(Mem dekor. Sami pe ekzaminn enn bag diaman ar enn loup bizoutie. Romans Joukal pe diboute).

SAMI: Asize Misie Joukal (Romans Joukal asiz lor bor sofa)… Hhmm! Li paret korek. Mo kwar Prenses pou kontan. Ki so valer ou dir mwa? (Li rann li bag la).

ROMANS JOUKAL: Rs150,000. Mo finn met mo ti komers angaz pou aste li.

SAMI: Komers! Ou pa ti dir mwa ou ena enn komers.

ROMANS JOUKAL: Enn ti komers misie Sami. Permet gagn lavi. Trik parsi, trik parla. Parfwa gagn bann marsandiz kabri.

SAMI: Interesan sa! Ki ou vande dan ou magazen?

ROMANS JOUKAL: Pa magazen misie Sami. Enn tabazi. Vann lotri, lwe revi… ek detrwa lezot tranzaksion.

SAMI: Ki kalite tranzaksion.

ROMANS JOUKAL: Bann zafer kabri.

SAMI: Laviann kabri.

ROMANS JOUKAL: Pa laviann. Marsandiz kabri. Ou kone bann zafer chori-chori.

SAMI: Ou filozoli pou amenn ou bien lwen. Si mo fer ou gagn marsandiz kabri ou…

ROMANS JOUKAL: Bizen konn kalite ek pri.

SAMI: Bon kalite, ti pri.

ROMANS JOUKAL: Par ekzanp?

SAMI: Wiski, letof, laparey video, fim porno…

ROMANS JOUKAL: Sa tourswit mo pran. Komie laparey video ou ena? Kapav fer ou gagn enn bon pri.

SAMI: Bizen pey kash!

ROMANS JOUKAL: Peyna traka. Mo fer mo kliyan pey kash. Mwa mo zis pran enn … ti … komision.

SAMI: Mo trouve ou bien organize. Nou va koz sa pli tar… Mo kwar prenses pe vini. Mo les teren lib. Fale pa tarde… Dokter Nipat pe fer lasies. Fale pa li trouv ou la ler li leve… Bonnsans. (Sami sorti agos. Belzaminn, enn liv dan so lame, rant adrwat. Li fer sanblan li pe lir. Li mars anlon-anlarz. Romans Joukal kouma enn momi pa bouz ditou. Belzaminn tap ar li, li tonbe).

BELZAMINN: Excusez mwa! (Li kontinie lir).

ROMANS JOUKAL: Vot Altes je vous aime. Marye ar mwa ( Li ankor anba. Li pa get Belzaminn).

BELZAMINN: Hen! (Li bes so liv, li get li).

ROMANS JOUKAL: Je … Je… vous aime. ( Li koz vit kouma enn zafer li’nn aprann par ker). Marye ar mwa. Mo finn amenn enn bag diaman pou nou fiansay. Depi ki enn swar kler-de-linn mo ti trouv ou lor balkon mo nepli kapav aret pans ou. Aksepte mo bag, aksepte mo demann, aksepte mo lamour, aksepte mo bag diaman.

BELZAMINN: Ou malad!

ROMANS JOUKAL: Non, mo Joukal… Romans Joukal.

BELZAMINN: Kifer ou pe plengne anba lor sali? Ou’le mo apel dokter?

ROMANS JOUKAL: Non, non vot altes. Mo bien, mo tre bien, mo plis ki bien. Mo amoure… Sirtou pa apel Dokter.

BELZAMINN: Amoure! Lor pla vant. Ou pa kone ki lamour bizen dibout lor so lipie. Ou’le ki mo ed ou pou konvenk ou lamoure?

ROMANS JOUKAL: Wi samem! Ou tousel kapav ed mwa… pou fer li aksepte mo lamour.

BELZAMINN: Me… mo finn deza trouv ou parla… Ki manier li ete?

ROMANS JOUKAL: Limem pli zoli fam ki ekziste dan lemonn, pli zoli, pli entelizan, pli ena manier, pli kiltive.

BELZAMINN: Ou finn zwenn enn trezor!

ROMANS JOUKAL: Mo pa entrese ar so trezor. Limem pli gran trezor.

BELZAMINN: Mo sir mo finn deza trouv ou… Eski ou lentansion korek?

ROMANS JOUKAL: Mo finn amenn enn bag fiansay… enn bag diaman. Si li aksepte, nou fianse anplas.

BELZAMINN: Eski li pa danzere nek plonz dan maryaz koumsa. Eski ou konn li ase bien pou pans maryaz.

ROMANS JOUKAL: Mo leker dir mwa ki mo kapav fer li konfians.

BELZAMINN: Ou lespri? Ki ou lespri dir?

ROMANS JOUKAL: Dan kontan peyna kredi!

BELZAMINN: Ou kone ki maryaz pa badinaz. Eski ou pou kapav donn li tou seki li bizen?

ROMANS JOUKAL: Ki li bizen? Li ena plis ki bizen.

BELZAMINN: Enn lotri sa!

ROMANS JOUKAL: Kikfwa plis ki enn lotri.

BELZAMINN: Eski mo konn li?

ROMANS JOUKAL: Wi vot Altes. Ou konn li bien.

BELZAMINN: Kot li reste?

ROMANS JOUKAL: Isi mem!

BELZAMINN: Isi? Mo pa konn person koumsa isi.

ROMANS JOUKAL: Permet mwa trap ou lame, amenn ou divan sa laglas la. Lerla ou pou trouv li. (Li trap so lame amenn li divan laglas).

BELZAMINN: A Senier Zezi! Ou kontan mwa? Me ou pa konn mwa.

ROMANS JOUKAL: Seki mo kone, ase. Wi, wi, mo kontan ou, wi, mo’le fians ar ou. Wi, mo’le marye ar ou. Dir wi, dir wi. Fer mwa vinn zom plis ere dan lemonn. Dir wi…

BELZAMINN: Non.

ROMANS JOUKAL: (Silans)

BELZAMINN: Non. Ou ankor enn etranze pou mwa… Me aster mo rapel kot mo ti trouv ou. Oumem ki ti la gramaten. Oumem sa miraz ki mo belmer pe avoye pou tortir mwa. Non, non, non! Aret tortir mwa.

ROMANS JOUKAL: (Trap li) Gete! Mo pa enn miraz. (Li pas enn bag dan so ledwa) Sa bag la pa enn miraz.

BELZAMINN: (Get bag la) Vremen ou pa enn miraz. Vremem ou serye. Non! Mo pa kapav aksepte sa… Mo’nn fer serman pou sakrifie mwa pou efas pese limanite. Mo plas li dan enn kouvan. Mo finn desid pou donn tou seki mo ena enn kouvan pou ed bann malere. Pa detourn mwa depi mo mision veritab, pa tant mwa. Mo lespri feb. Mo enn fam. Pa tant mwa… Pa tous mwa. Mo pa pou kapav reziste ou sarm. Ale! Pran ou bag. Donn li enn fam ki kapav rann ou ere. Mo pou amenn tro problem dan ou lavi…

ROMANS JOUKAL: Mo lavi pa vo nanye san ou. Momem sa prens sarman ki pou kas pouvwar mazik ou belmer.

BELZAMINN: Kisannla finn dir ou sa. Ou pa ti bizen konn sa.

ROMANS JOUKAL: Me mo kone. Fer mwa konfians. Dan mo lebra ou pou vinn for. Nou toulede pou vinn for. Gard bag la. Gard bag la, mo dir ou. Les mo zis anbras ou enn kou, ou pou trouv mo senserite dan mo lalev ( Li anbras li. Belzaminn fer koumadir li nepli kapav dibout lor so lipie).

BELZAMINN: Aaa! Ou pe fer mwa perdi mo lekilib.

ROMANS JOUKAL: Asiz la. Mo la pou protez ou toultan. Mon amour.

BELZAMINN: Ou fer mwa trouv zekler. (Laport agos ouver, Sami rantre kouma enn siklonn).

SAMI: Misie Joukal, ou akor la? Dokter Nipat finn leve. Degaze al kasiet (enn moman panik) pas par sa laport la, rant dan premie lasam agos, ferm li akle…Nenport ki arive, napa ouver laport. (Romans Joukal galoupe sorti par laport adrwat)

BELZAMINN: Ki pe arive?

SAMI: Nou gran zournalis, Lenforom, finn debarke. Prepar twa pou akeyir li.

BELZAMINN: Kouma li apele.

SAMI: Lenforom.

BELZAMINN: Non, lot la.

SAMI: Romans Joukal.

BELZAMINN: Ki li fer?

SAMI: Miminn, mo Miminn bliye li. Okip Kloroform.

BELZAMINN: Ki kloroform?

SAMI: Samem, Lenforom.

BELZAMINN: Dir mwa ki li fer?

SAMI: Li enn mazisien lenformasion. So lartik soul dimoun kouma rom.

BELZAMINN: Non, lot la.

SAMI: Li ena enn ti komers. Ale! Prepar twa. Mo pe al fer li rantre. (Sami sorti). (Belzaminn al asiz lor enn sofa, repran so liv. Sami ek Lenforom rantre. Lenforom bien abiye, kostime, kravate pe sarye enn valiz ki paret bien lour.)

LENFOROM: Je vous salue, O belle Princesse!

BELZAMINN: (Pa reponn, kontinie lir).

LENFOROM: A nous la richesse et la gloire! Mo finn reysi gagn enn valiz lengo-larzan.

BELZAMINN: (Lev so latet, koz ar Sami) Sami, prepar mwa enn tas sitronel silteple. (Sami sorti adrwat).

LENFOROM: Vot Altes ou pa bizen entimide par mo prezans. Mo konn tou, mo konpran tou. Mo kone ki ou pa kapav reziste mo sarm. Mo valiz ranpli ar larzan. Mo finn kontakte tou bann bizoutie dan pei. Zot tou pou fonn tou larzan ki zot ena pou fer bann bar. Ar seki mo finn amene, nou kapav gagn sifizaman lor pou aste tou larzan ki ena lor marse. Dime kikfwa mo bizen revini dan enn kamion.

BELZAMINN: (Pa reponn).

LENFOROM: Mo kone ki ou pa enterese ar sa… Mo kone osi ki pe enteres ou leker… Tou seki mo pe fer se pou rann ou ere. Aaa! Ayo mo lipie. (Lamans valiz kase, valiz tom lor so lipie).

BELZAMINN: Pa fer tapaz, ou pa trouve ou pe kas mo konsantrasion.

LENFOROM: Belle princesse! Mo kone lor ki zafer ou pe konsantre… Mo konn lafors ou latet ek febles ou leker… Li ti inevitab sa. Bann fam pa kapav reziste sa. Partou kot mo pase, parey.

BELZAMINN: (Bien serye) Ki mo kapav fer pou ou?

LENFOROM: Ki ou kapav fer? Ou kapav fer boukou zafer. (Li al asiz koste ar li, may li par so leren, rod anbras li. Li gagn enn kout koud dan vant) Ayooo! Prenses ou metod rapid. Me mwa mo kone ki ou ole. When a woman says no, she means yes. Mo metod si bien rapid. (Li bos Belzaminn dan so lebra. Belzaminn debat, laport omilie ouver, Dokter Nipat rantre).

DOKTER NIPAT: Ayaya! Kit zot pe fer? Zot pe fer malsen. Tou nou travay kapav tom dan dilo. Pou reysi, lespri bizen prop. Prenses Siro! Mo finn dir ou asiz la medite. Get ki ou pe fer?

BELZAMINN: Dokter kouma pou medite kan ena dimoum zot lame kouma lapat ourit.

LENFOROM: Prenses Siro pa antor. Mo pran tou responsabilite. Rien de grave j’espere.

DOKTER NIPAT: Rien de grave! Aster pou bizen fer enn lenvanter konple. Tou depann lor sipa zot vibrasion erotiko-sansiel ti pir. Si ti ena lefians pornografo-sansiel tou nou travay pou tom dan dilo.

LENFOROM: Mo kapav asir ou…

DOKTER NIPAT: Prenses, al verifie bann laparey, reteste bann solision, regle tanperatir, dezenfekte latmosfer. (Belzaminn sorti par laport omilie)…Ou finn reysi gagn zafer la Misie Lenforom?

LENFOROM: Enn valiz plen!

DOKTER NIPAT: Ou finn verifie so kalite?

LENFOROM: Verifie? Non!

DOKTER NIPAT: Pa fer nanye. Mo va chek sa momem. Si bannla finn melanz larzan la ar lezot metal pou fer pwa, nou travay pou tarde. Pou bizen pirifie nou matier premier.

LENFOROM: Pran letan sa?

DOKTER NIPAT: Pa trakase. Tou problem ena so solision. Kot matier premier la?

LENFOROM: Dan sa valiz la. (Li ouver valiz la).

DOKTER NIPAT: Li paret korek. Bon pwa. Sami. E Sami (Sami rantre). Fer met sa dan laboratwar… Mo kwar pa ki pou ena problem. Belza… Prenses Siro, tou korek? Ki pe arrive, li pa repon ( Li al kot laport omilie) Prenses! Prenses…Ki finn ariv li? Sami get enn kou ki pe pase dan laboratwar. (Sami pran valiz larzan sorti par laport omilie) Drol! Ena kiksoz bien drol! Ki pe arrive. Ou pa santi koumadir letan pe akselere? Koumadir minit pe vinn segonn?

LENFOROM: Non! Kikfwa ler dete!

DOKTER NIPAT: Ou sir ou pa’nn fer nanye malsen?

LENFOROM: Non!

DOKTER NIPAT: Me wi letan pe akselere… Lespas pe retresi. Bizen blok sa mouvman la, sinon liniver pou disparet enn vites napa-badine. (Sami retourne).

SAMI: Dokter…Bien bizen ou dan laboratwar. Enn zafer grav pe arive. (Dokter Nipat galoupe sorti par laport omilie).

LENFOROM: Ki pe arrive?

SAMI: Ki ou finn fer?

LENFOROM: Mwa? Nanye?

SAMI: Drol!

LENFOROM: Ki zafer?

SAMI: Letan finn akselere, lespas pe retresi. Ler ou ti rantre ki Prenses ti pe fer?

LENFOROM: Li ti pe lir, mo kwar.

SAMI: Ki li ti pe lir?

LENFOROM: Sa liv la mo kwar. ( Li al rams liv ki lor sali).

SAMI: Non. Pa fer sa! Pa tous sa.

LENFOROM: Ki …kifer?

SAMI: Enn liv mazik sa. Prenses Siro servi sa pou ogmat so pouvwar konsantrasion. Li ti ariv dernier staz so experyans. Servi so pouvwar konsantrasion pou fer letan arete. Ler letan arete, lerla kapav fer bann sanzman dan natir bann matier…Ler ou finn kas so konsantrasion, lespri finn perdi kontrol lor letan, lespas finn koumans retresi… Lafen-dimonn pe vini… enn ti erer finn kraz dis banane travay resers. Olie nou tou vinn miliarder, nou tou fini zordi mem.

LENFOROM: Pa kapav fer nanye pou anpes sa?

SAMI: Pa kone. (Belzaminn rantre).

BELZAMINN: Kot mo liv? (Li trouv so liv, ramas li, retourn dan laboratwar).

SAMI: Zot pe seye mem. Ki ou finn fer ar Prenses Siro?

LENFOROM: Nanye… Mo’nn zis sey anbras li. Dokter Nipat ti dir mwa ki li kontan mwa.

SAMI: Sa nou tou kone. Depi gramaten, ler li ti trouv ou pou premier fwa, li finn bien sanze… Ki pou fer! So lamour finn detrir dis banane travay resers, dis banane travay mistiko-kosmiko-siyantifik. (Dokter Nipat rantre).

DOKTER NIPAT: (Li souy so fron, pous enn soupir) Fouuuf! Mo kwar ena enn tipti lespwar. Misie Lenforom, ou konn fer poz lotis dan Yoga?

LENFOROM: Yoga? Non!

DOKTER NIPAT: Ou konn meditasion transandantal?

LENFOROM: Meditasion transandantal? Non.

DOKTER NIPAT: Repo dorsal orizontal?

LENFOROM: Non!

DOKTER NIPAT: O rage! O desespoir! L’inevitable s’approche. Larmwar kraz mwa!

SAMI: Ou pa kapav dormi lor ou ledo, sa pans nanye pandan dezertan?

LENFOROM: Kapav seye.

DOKTER NIPAT: Amenn li dan premier lasam agos. Atas so lizie ar enn bando nwar.

SAMI: Dokter! (Li al koz dan so zorey).

DOKTER NIPAT: Sami. Al demanitiz lasam la avan. (Sami sorti adrwat). Misie Lenforom! Konpran mwa. Ou tousel kapav defer seki ou finn fer. Ou kapav refize, repran ou valiz larzan ale. Ou kapav…

LENFOROM: Mo aksepte. Servi mwa. Pini mwa. Mo ofer mo lekor, mo lavi pou limanite.

DOKTER NIPAT: Bravo. Fer zenga.

LENFOROM: Ki ete sa!

DOKTER NIPAT: Trap ou zorey drwat ar ou lame gos. Trap ou zorey gos ar ou lame drwat. Samem. Aster asize, dibout senkant fwa. Repe ‘Zenga, lamalis napa bon’ (Lenforom koumans fer zenga. Sami rantre).

SAMI: Dokter, ready!

DOKTER NIPAT: Bon kontinie fer zenga, swiv Sami. (Lenforom ek Sami sorti adrwat) Fouuuf! Belzaminn, e Belzaminn. (Belzaminn rant par laport omilie) Belzaminn peyna letan pou perdi. Nou marsan dizef pre pou vini.

BELZAMINN: Ki marsan dizef?

DOKTER NIPAT: Aret poz kestion! Get enn kout si sa dizef larzan la finn pare.

BELZAMINN: Dokter, ou pa ankor donn mwa enn repons.

DOKTER NIPAT: Ki repons? To pa trouve mo okipe.

BELZAMINN: Mo pa pou kontinie travay pou mersi misie.

DOKTER NIPAT: Travay! To apel sa travay?

BELZAMINN: Apel li kouma ou ole. Mwa, mo bizen mo par. Sinon mo pran mo sime, mo ale.

DOKTER NIPAT: Belzaminn. Get mwa bien. Fam pa gagn drwa rezenbe ar zom. To par se seki mwa mo anvi donn twa. To sime se seki mwa mo finn trase… Aret sa palab la. Sinon mo pou sap lor kal. Kan mo sap lor kal to kone ki arive?

BELZAMINN: Sap lor kal si ou anvi. Sa zis avan ki ou ti kapav fer mwa per. Aster mo konn mo lafors. E mon konn ou flebles. (Sami rantre anmemtan).

DOKTER NIPAT: Tou korek Sami?

SAMI: Tou korek sef? Nanye pa korek. Sitiasion la finn vinn telman sere ki si nou fer enn sel fo pa, tou nou travay dan dilo. Dan lasam Belzaminn ena Kloroform.

DOKTER NIPAT: Lenforom

SAMI: Samem. Dan mo lasam, mo’nn bizen ferm tou bann Gopia. Zot pe proteste zot pa ankor gagn zot dezene. Mo pa kone ki dezord zot pe fer. Dan ou lasam, nou fitir premie minis pe ronfle. Li pe flote dan rev pouvwar. Belzaminn finn devid li. Ganja finn ranpli so lespri ar lafime pouvwar.

BELZAMINN: Be Romans?

SAMI: Mo’nn bizen ferm li dan drenaz. Li pe medite lor lamour transandantal. Enn veritab lazil. Lopital mantal manti… Kot to pe ale?

BELZAMINN: Mo pe al get li.

SAMI: Kisannla?

BELZAMINN: Romans!

DOKTER NIPAT: Kifer?

BELZAMINN: Mo peyna kont pou rande.

DOKTER NIPAT: Ekout li koze. Li peyna kont.

BELZAMINN: Mo peyna kont pou rande me mo ena kont pou dimande.

DOKTER NIPAT: Ala li rekoumanse. “Ingratitude thy name is woman”.

SAMI: Patron, fale pa bliye nou marsan dizef. Li pre pou vini.

DOKTER NIPAT: So komision finn pare?

SAMI: Mo kwar. Bizen dimann Belzaminn.

BELZAMINN: Ki mo ete mwa? Zot servant?

SAMI: Miminn mo zoli Miminn. Tomenn mo ladou soupi, mo soutalfinn, mo…

BELZAMINN: Aret to koze ipokrit. Mo pa anvi tande.

DOKTER NIPAT: (ankoler) Komision la finn pare, ousa non?

SAMI: Kas pa latet patron. Je m’en occupe! San fason! (Sami sorti par laport omilie)

DOKTER NIPAT: Belza. Pa gat lasos! Kan travay la fini mo pou rekonpans twa. Pa traka. De tout fase nou bann partner dan sa latrepriz la. Tou seki pou twa pou mwa, tou seki pou mwa…

BELZAMINN: Pou mwa! (Kikenn tap laport agos).

DOKTER NIPAT: Bebel! Al ouver laport, servi to sarm pou tini-tini li. Mo al get enn kou si so komision finn pare dan laboratwar. (Li sorti par laport omilie, Belzaminn al ouver laport agos).

BELZAMINN: Li kwar li finn fini gagn mwa… Mo pou gagn li. Dominer la!

POUNAK: (Lor bor laport) Dokter pe atann mwa.

BELZAMINN: Ou apel?

POUNAK: Mo nom pa enportan.

BELZAMINN: Kisannla, pou anonse?

POUNAK: Kisannla ou?

BELZAMINN: So sekreter.

POUNAK: Dir li “poul sante, kok ponn dizef”… Kifer ou pe get mwa koumsa?

BELZAMINN: Nou pa finn deza zwenn? Nou pa finn zwenn dan rev omwen?

POUNAK: Sa bann zistwar fam! Mo pa kwar dan rev. Mo kwar dan seki ekziste, seki mo kapav trouve, trape, touse.

BELZAMINN: Me mwa mo ekziste. Trape, touse si ou pa’le kwar.

POUNAK: Mo mama ti ena rezon.

BELZAMINN: Ki ou mama vinn fer ladan.

POUNAK: Pa koz mo mama. Mo mama sakre. Li pa enn fam kouma ou.

BELZAMINN: Ou mama pa enn fam?

POUNAK: Napa sali so nom ar ou labous sal. Mo finn dir ou apel ou patron. Travayer zordi nepli ena okenn respe!

BELZAMINN: Misie…Poul-sante-kok-ponn-dizef… ou bien kontan ou mama?

POUNAK: Limem mo Bondie, limem mo lalimier, limem mo lavi… pou ena enn sel fam dan mo lavi… Tou lezot fam bann bagas, bann fimie… Fer mwa gagn maloker. Met enn pake parfen pou kasiet zot loder vis. Mo mama enn sen.

BELZAMINN: Mo ti’a kontan ena enn garson kouma ou. Ou mama enn dimoun bien bonere.

POUNAK: Ki ou kwar? Fode merite pou gagne. Bon, pa perdi mo letan. Apel Dokter.

BELZAMINN: Dokter dan so laboratwar. Li pe terminn enn experyans. Limem finn dir mwa okip ou konfor… Pran enn ti drink?

POUNAK: Mama finn dir mwa aret bwar. Lalkol enn pwazon. Samem pli gran ennmi progre.

BELZAMINN: Asiz la. Pa la. Isi lors sa long sofa la. Koumsa mo kapav asiz kot ou.

POUNAK: Asiz kot mwa? Dan mo lakaz kan enn zom asiz lor enn sez, fam asiz lor sali.

BELZAMINN: Kan ou asiz lor enn sez, ou mama asiz anba?

POUNAK: Mo pa finn dir ou mo mama napa enn fam ordiner.

BELZAMINN: Ki manier sa pase kot ou?

POUNAK: Mo mama asiz lor enn sofa, mwa mo asiz kot so lipie. Mo pou toultan tom lor so lipie, li pou toultan beni mwa.

BELZAMINN: Les mo asiz kot ou lipie, les mo tom lor ou lipie, donn mwa ou benediksion… Fer koumadir oumem mo mama.

POUNAK: Ou peyna mama?

BELZAMINN: Non! Mo enn pov orfelinn. Mo peyna personn. Mo san defans. Person pa pran mwa kont.

POUNAK: Mo bien sagren pou ou… me pa tous mwa. Pa sal mwa ar ou lame pese…(Tann enn ti explozion. Laport omilie ouver. Dokter Nipat paret, seve sifone, figir kouver ar dinwar).

BELZAMINN: Ki finn arrive dokter?

DOKTER NIPAT: Enn gran maler!

BELZAMINN: Personn pa finn blese?

POUNAK: Ki nouvel mo bann poul?

DOKTER NIPAT: Mon cher Pounak. To finn ariv zis atan. To kapav temwagn mo gran deseption. Mo abandone…Dis banane resers dan dilo.

POUNAK: Ki finn arive?

DOKTER NIPAT: “I cannot heave my heart into my mouth”. Trazedi! Belzaminn donn mwa enn kout bal, donn mwa enn kouto. Les mo fer arakiri!

BELZAMINN/POUNAK: Non. Dokter! Non!

DOKTER NIPAT: Kot Sami? Mo serviter devwe!

POUNAK: Ki finn ariv mo bann poul?

DOKTER NIPAT: Zot finn mor. Bann pov martir progre siyantifik.

POUNAK: Tou?

DOKTER NIPAT: Tou… sof enn.

POUNAK: Kot li?

DOKTER NIPAT: Sami ti pe okip li. Belzaminn ranbours mo kamrad Pounak tou so depans. Experyans la finn fware. Enn ti erer. Mo pa gagn kouraz rekoumanse. Donn li so lamone, dir li ale… Mo va gard sa kouma enn souvenir.

POUNAK: Ki ete sa?

DOKTER NIPAT: Senbol mo erer. Senbol mo fayit.

POUNAK: Me, se enn dizef larzan!

DOKTER NIPAT: O honte! O desespoir!

POUNAK: Li ankor bon dokter.

DOKTER NIPAT: Ankor bon! To tro bon. To tro zenere. Olie trez dizef lor mo finn reysi fer enn sel dizef larzan. Douz poul finn mor ankous. I am a failure. Je suis un raté. Douz poul finn mor. (Sami rant par laport omilie).

SAMI: Trez!

DOKTER NIPAT: Ki to dir?

SAMI: Treiziem la si finn mor.

DOKTER NIPAT: Non, non non! Fini! My kingdom for a horse! C’est la fin. I’ll break my staff. O Prospero, Prospero! Mo konpran to douler.

POUNAK: Tou pa finn perdi Dokter. Ena enn dizef larzan. Li vo plis ki trez poul.

DOKTER NIPAT: Trez poul! Mo repitasion. Mo repitasion.

SAMI: Patron. Mo finn trouv nou erer. Kapav refer eksperyans la.

DOKTER NIPAT: Never! Once a failure, always a failure. I am bezeted and foutited!

POUNAK: Komonn Dokter. Don’t discourage! Mo kapav amenn san poul si neseser.

DOKTER NIPAT: Sami to’nn trouve kouma misie Pounak bon. Li enn zanfan mizer, akoz samem li konpran soufrans bann ti dimoun. Donn li dizef larzan la.

POUNAK: Dokter zame. Sa dizef la, li enn senbol! Nou premie sikse. Gard li kouma enn souvenir. (Anmentan enn gro bonom sov rantre. Li peyna kalson).

SANTOUPE: Personn pa finn trouv mo kalson?

DOKTER NIPAT: Belzaminn, al sers so kalson. (Belzaminn sorti adrwat).

SANTOUPE: Ena enn pake tapaz dan sa lakaz la. Tou bann laport ferme akle. Laport drenaz osi. Mo tann respirasion enn dimoun, mo sey koz ar li, li pa reponn. Ki pe arive?

DOKTER NIPAT: Se bann lespri selest ki nou finn konvoke pou sanz mantalite popilasion. Lerla zot pou kapav konpran ou grander. Sa bann lespri la mem pou fer ou gagn prosenn eleksion zeneral. Travay pe mars amervey. Nou finn fini gagn enn adzwen pou soutenir ou dan ou gran mision pou rekonstrir nou pei. Mo prezant ou Misie Pounak, enn zanfan pov, ki konpran douler malere, ki viv ar lepep, ki finn fer prizon, ki finn fer boukou sakrifis, lagrev lafen, ki…

BELZAMINN: (Rantre amemtan) ador so mama, ki kont sex ek pornografi, ki fer lapriyer gramaten-tanto, ki pa bwar, fa fime, pa… anfen enn sen.

DOKTER NIPAT: Kan ou vinn prezidan repiblik, se enn dimounn koumsa ki ou bizen pou pran responsabilite premie minis.

BELZAMINN: Ala ou kalson! (Santoupe met so kalson).

DOKTER NIPAT: Cher Pounak, mo finn bliye koz sa ar twa. To kone nou pei ranpli ar koripsion, gaspiyaz. Bizen pas enn gran kout balie. Misie Santoupe enn bon dimoun sa! Li finn deside pou moraliz lavi piblik ek politiz moralite. Si li gagn ou koudme, nou pei pou vinn enn paradi lor later. Misie Santoupe, mo finn bliye dir ou ki kamwad Pounak li osi enn exper lor diversifikasion agrikol. Li ena enn solision pa nou problem ekonomik. Fini problem bidze, fini defisit balans-de-peman. Kikfwa bann exper F.M.I pou bizen vinn swiv kour isi. Ou trouve Misie Santoupe, nou nou okip ou kanpagn serye-serye.

POUNAK: Dokter! (Li ris Dokter Nipat dan enn kwen) Pa ti dan plan sa!

DOKTER NIPAT: Pounak, fer mwa konfians. Grasa so lamone nou kapav rekoumans nou experyans. Pa bliye ki explozion la finn detrir tou nou lekipman. Kot pou gagn kas. Misie Santoupe ena enn pake lamone. Li pa per pou depanse. To nek fourni poul, li li fourni lekipman. Ar lor ki nou pou gagne nou kapav diriz lemonn… Amwen ki to pa enterese ar pouvwar. Ena dimoun koumsa. Mo bien konpran.

POUNAK: Non, non, non! Pa pans sa. Toultan mo ti ena anbision vinn minis… Toultan mo finn bizen bes latet divan lapolis. Kan mo vinn minis lerla lapolis pou bizen salie mwa ler mo pase. Mo foul dakor.

DOKTER NIPAT: Mo kone ki to pa pou kile divan to responsabilite. Misie Santoupe nou kamwad Pounak swet enn antrevi, enn renion mix pou diskit program, stratezi, taktik ek ideolozi.

SANTOUPE: Aster la mem?

DOKTER NIPAT: Il faut battre le fer quand il est chaud! Sami amenn zot dan mo lasam, donn zot papie ek plim. Les nou bann entelektiel travay. Fale pa deranz zot. (Sami sorti adrwat ar Santoupe ek Pounak).

BELZAMINN: Nou finn sap lwen sannkoutla!

DOKTER NIPAT: Problem pa’nkor fini. Bizen trouv enn plan pou Lenforom. Ki pe ariv twa. To soupire, to lizie get dan vag… To kouma enn zennfi ki finn tom amoure.

BELZAMINN : Aret sikann mwa Dokter… Mo pe pans li.

DOKTER NIPAT: Kisannla? Sa joukal la?

BELZAMINN: Pa kwar sa! Get ki li’nn donn mwa.

DOKTER NIPAT: Vre diaman sa?

BELZAMINN: Paret!

DOKTER NIPAT: Mo get li enn kout.

BELZAMINN: Tous pa! Sa pou mwa sa.

DOKTER NIPAT: Pou twa. To pa kone ki isi propriete prive finn aboli. Tou finn sosialize. Donn sa bag la isi.

BELZAMINN: No road! Sa mo bag fiansay la! Li finn dimann mwa marye ar li.

DOKTER NIPAT: To peyna drwa. To liye ar mwa par enn kontra.

BELZAMINN: Kot kontra la?

DOKTER NIPAT: Belzaminn, kan to pou konpran ki enn kontra moral ena boukou plis valer ki enn bout papie… Bout papie! He! Kot sa de papie ki Sami finn donn twa pou garde?

BELZAMINN: Mo finn gard zot.

DOKTER NIPAT: To kone, li finn trik mwa pou gagn mo signatir. Donn mwa papie la.

BELZAMINN: Pa kapav.

DOKTER NIPAT: Kifer pa kapav?

BELZAMINN: Mo finn sign enn kontra moral ar Sami.

DOKTER NIPAT: Ki kontra moral? Mo donn twa lord donn mwa sa papie la. (Otoriter) Belzaminn mo donn twa lord donn mwa (Li trouv Sami ki pe rantre) sa bag la.

BELZAMINN: Non. Sa mo bag fiansay sa.

DOKTER NIPAT: Bon si to persiste, mo pa ensiste. Tou seki mo ole se to boner.

SAMI: Bebel mo Miminn, olie to bag fiansay, al get enn kou ki pe ariv to fianse. O douce princesse! To finn grandi kot latrinn, to fianse pe atann dan drenaz. Zot lamour predestine. (Belzaminn avoy enn liv lor li, sorti par laport adrwat).

DOKTER NIPAT: Sami ki nou pou fer ar Lenforom?

SAMI: Si nou met li dan kabine fantom Santoupe?

DOKTER NIPAT: Sa enn bay lide sa… So lizie ankor bande?

SAMI: Wi.

DOKTER NIPAT: Al sers li vini.

SAMI: Patron ena enn ti problem ki pe fe sirfas.

DOKTER NIPAT: Ki problem?

SAMI: Mo dir ou touzour sef. Mo kwar Belzaminn finn plen ar sa lavi la. Romans Joukal finn dir zoli-zoli parol. Premie fwa kikenn koz ar li koumsa. Sa finn enpresionn li.

DOKTER NIPAT: Non! To pa konn Belzaminn. Dan nou plan peyna plas pou santiman. Bizen fer maksimem avan liver. Zenes ize peyna valer.

SAMI: Me si vadire seki mo pe dir vre, li pou refiz zwe lakomedi ar Lenforom ousa Santoupe.

DOKTER NIPAT: Napeyna plas pou “si”. Mo kone li pa vre. Belzaminn konn enn sel kiksoz: lamone.

SAMI: Mo kwar ou pa konn Belzaminn ase sef… Bon mo al sers Lenforom. (Li sorti adrwat).

DOKTER NIPAT: (Pran enn lagazet, fer koumadir li pe lir. Sami rantre ar Lenforom, li larg so bando) Alors cher ami. Ou finn repanti ou move aksion. Pa reponn. Mo kone ki ou finn regret ou erer. Ou enn dimoun tro entelizan pou ou pa kone kot lentere, setadir laverite,etc. Zisteman mo pe lir ou editorial lor problem ek solision nou pei. Wi! Ena boukou lozik dan seki ou pe dir. Ou ena foul rezon. Ena bann enkapab opouvwar. Zot pe trenn nou pei dan labou. Akoz zotmem pri pe monte, somaz pe monte. Ou analiz ekonomik ek politik nou sitiasion li bien profon… Mo trouv drol ki ou pe perdi ou letan dan biro enn lagazet. Ou plas se dan gouvernman. Ou lisidite, ou kapasite, ou senserite, ou onette se bann valer ki nou pei pe perdi…. Eskiz mo franparle. Mo pe vey zafer ki pa regard mwa. Konpran bien, mo santi ki antan ki sitwayen onet mo ti bizen dir ou sa.

LENFOROM: Finn reysi rezoud problem la?

DOKTER NIPAT: Ki problem?

LENFOROM: Letan ek lespas.

DOKTER NIPAT: A sa! Wi, depi lontan.

SAMI: Me lespas finn bien retresi. Peyna plas pou bouze. Bizen zwe sere.

LENFOROM: Pardon!

SAMI: Mo pe koz ar Dokter. Kot pou met tou sa bann marsandiz la?

LENFOROM: Ki marsandiz?

DOKTER NIPAT: Matier premier pou akonplir nou gran sanzman sosial.

SAMI: Sef, pa koze bonavini!

DOKTER NIPAT: Sami, je te demande de te taire. Monsieur Lenforom est un ami, un intellectuel, un grand citoyen. Pa ensilte li dan mo lakaz.

SAMI: Pardon sef!

DOKTER NIPAT: Fode pa mo retann enn koze koumsa. To tann mwa bien?

SAMI: Wi sef!

DOKTER NIPAT: Misie Lenforom

LENFOROM: Apel mwa Lenfo.

DOKTER NIPAT: Mersi pou lamitie ki ou pe ofer mwa. Mo bien apresie. Lenfo, mo kwar aswar tou pou pare pou gran transformasion. Dime ou kapav kit nou ar ou valiz ranpli ar lor.

LENFOROM: Dokter ou ofans mwa si ou kwar ki zis lor ki enteres mwa. Mo konsian mo devwar anver mo pei.

DOKTER NIPAT. Mo kone Lenfo. Mo kone. Tou dimoun konn ou repitasion. Ou plim fer ou adverser tranble. You pen is mightier than their swords. Me bliye tou sa. Pran ou lor ou ale trankil. Ena enn zafer istorik ki pe prepare isi. Sa landrwa la kapav vinn bien danzere. Vomie ou ale kouma mo fini ou travay… Me mo ti’a kontan ki ou kone ki ou bann lartik finn vinn baz enn manifes politik. Samem tou mo kapav dir ou.

LENFOROM: Dokter, mo espere ou pa ena okenn dout lor mwa.

DOKTER NIPAT: Non mon cher, pas du tout.

LENFOROM: Kan zot pou pas alatak?

DOKTER NIPAT: Wi Sami. Le devoir m’appelle. Sami okip nou envite. Fode pa li mank nanye. (Dokter Nipat sorti adrwat).

LENFOROM: Sami depi lonton to travay ar Dokter Nipat?

SAMI: Wi misie, depi mo finn kit lekol primer.

LENFOROM: To finn res ar li tou sa letan la?

SAMI: Sef, enn bon dimoun sa, enn gran imanis.

LENFOROM: Ki li pe prepare?

SAMI: Seki li’nn dir ou, samem.

LENFOROM: (Met enn lamone dan pos Sami) Pa bizen kasiet nanye. Dir mo seki mo pa kone, me ki mo soupsone.

SAMI: Pran enn drink sef?

LENFOROM: Pa sanz koze Sami.

SAMI: Sef, les patron limem dir ou.

LENFOROM: Sami, si mo kone ki pe pase mo kapav servi mo lagazet pou ed zot.

SAMI: Sef, mwa mo zis enn pion isi. Mo ekzekit lord parski mo fer konfians mo lider. Li kone ki bon pou nou. Pa zordi mo pe travay ar li. Ziska ler tou seki li’nn anvi fer li’nn reysi. Li dir nou ki ena enn sime bien fasil pou relans nou pei ek amenn zistis sosial. Kan li dir sa mo fer li konfians. Eski ena rezon pa fer li konfians? …. Sirtou ki so analiz baze lor letid enn bien gran entelektiel. ….Toultan li dir nou ki so rev se gagn kolaborasion sa dimoun la… Pa kone aster sipa li pou kapav gagn li. Lavenir depann lor desizion sa dimoun la.

LENFOROM: Mo kwar mo kone ki to pe dir … Bann zeni finn zwenn. Nou kapav dan enn semenn fer seki lezot pran enn siek pou fer… Me pou kapav fer sa bizen pran pouvwar.

SAMI: Dokter Nipat pe travay lor la… Sa li enn detay. Sa pouvwar ki li ena pou fer dimoun konpran kot laverite ete telman gran ki dan enn semenn li kapav ralye popilasion otour li ek so lekip. Dayer dime li pe koumans enn pelerinaz atraver pei. So bann disip pou akonpagn li. Zot pou viv kot dimoun senp ki viv enn lavi senp.

LENFOROM: Kifer li pa’nn fer lagazet kone?

SAMI: Li pa fer tou lagazet konfians. Ena enn sel zournalis ki li fer konfians. Zordi gramaten mem li ti donn li radevou… ki ler la?

LENFOROM: (Get so mont) Inn pre pou sizer!

SAMI: Pe perdi letan. Nou pe blage kan ena enn pake travay pou fer… Dokter finn donn mwa enstriksion pou prepar laboratwar pou fer ou louvraz. Asiz la, pran enn drink letan mo okip ou louvraz.

LENFOROM: Res la Sami. Sa travay la pa prese. Lot travay la ki prese.

SAMI: Ki manier? Mo pa konpran.

LENFOROM: Si nou fer gran sanzman sosial-politik, lerla lalwa pou dan nou lame.

SAMI: Wi sef

LENFOROM: Lerla, san okenn traka nou kapav fer sazman dan bann matier. San okenn traka. Nou kapav itiliz nou lafors pou grandi nou lanpir. Understand!

SAMI: Pa tro sef.

LENFOROM: Get sa, li bien senp. Si aster la mem nou fer larzan vinn lor, nou pou bizen vann nou prodwi lor marse nwar. Nou adverser kapav fatig nou. Me si nou ena tou pouvwar nou kapav fer sanzman ki anvi… Marse nwar vinn marse blan. Get it?

SAMI: Sef ou enn zeni …. Dokter ena rezon fer ou konfians… Bizen vit al dir li sa… Atann! Ena enn problem: Prenses Siro.

LENFOROM: Ki problem?

SAMI: Prenses Siro pa pou gob sa boul la.

LENFOROM: Kifer?

SAMI: Li pa dakor pou melanz politik ar siyans ek zistis sosial… Li kwar ki nou travay siyantifik bizen pas avan tou… Si li pa marse, tou nou plan tom dan dilo. Bizen rezoud sa problem la avan.

LENFOROM: Les sa dan mo lame. Tou dimoun kone ki Prenses Siro finn rant dan mo siro. Li pa kapav reziste mo sarm, mo virilite, mo sex-apiil. Mo sir ki mo bann argima spiritiel ek fizik, fizik sirtou, pou balye tou rezistans. Mo kone ki mo pe dir. Li kapav enn prenses, li kapav enn gran siyantis me li res enn fam. Samem so febles. Mo konn fer leker fam bate. Les sa dan mo lame. (Belzaminn rantre anmemtan)

BELZAMINN: Sami…(li trouv Lenforom, li tike)

LENFOROM: O douce creature! Vinn la, mo bizen koz ar twa antetatet. Sami to kapav ale.

BELZAMINN: (Get Sami) Ki pe ariv li? Li toke?

LENFOROM: To rod reziste! (Li al trap Belzaminn) Asiz la. Mo bizen koz ar twa.

SAMI: Prenses, nou gran zournalis, misie Lenforom kwar ki ou bizen ekout so konsey lor relasion jalektik ant siyans ek politik. Mo kwar li ena bann argiman frapan. Vomie ekout li. Li ena bann lide orizinal lor aksion direk ek reaksion presipite… So prezas dan kabine fantom pou amenn enn bel kontribution lor transformasion bann lafors X an lafors Y. Ti’a bon ou ekout li.

LENFOROM: Mo devwar antan ki enn sitwayen ki konsian so reponsabilite obliz mwa obliz twa aksepte mo rezonnman. To oblize aksepte ki to antor.

BELZAMINN: Lor ki zafer?

LENFOROM: Lor tou zafer kot to pa dakor ar mwa

BELZAMINN: Sa enn argiman bien solid… Si ou ti kapav larg mwa enpe pou mo kapav respire, kikfwa mo ti pou kapav tande seki ou ena pou dir.

LENFOROM: Bon! Asiz la e ekout mwa bien … Konsantre lor mo parol. Konpran? Bon! Nou pe viv dan enn sitiasion bloke par bann enkapab. Lespas pe sere. Bizen liber lespas, re-ekilibre letan. Samen problem prensipal. Donk bizen aksion direk lor realite pou transform realite. Donk solision prensipal li politik. Kan fini rezoud problem politik lerla nou kapav transform bann matier fekal, nou fer zot vin bann bar lor pou rezoud kriz ekonomik mondial. Donk pou transform realite mondial bizen transform realite lokal, lerla transform bann matier, lerla transform realite mondial, lerla,.. lerla… tou korek. To finn konpran mwa bien?

BELZAMINN: Sami li ti bizen siez dan kabine.

SAMI: Kabine pa ranpli?

BELZAMINN: Non, mo fek sort laba. Ena plas.

SAMI: Ou sir… Fale pa deraz dokter ek so bann fitir minis. Zot pe poli zot plan.

BELZAMINN: Pandan ki mo ekout konsey nou gran dirizan, al get enn kou si Dokter ek so kabine fantom pa bizen lekleraz fanal nou gran timonie. (Sami sorti)

LENFOROM: A! Mo lir dan to lespri.

BELZAMINN: Ki ena dan mo lespri?

LENFOROM: Ki ena? Ah! Petite capricieuse! To finn fer li ale pou to res tousel ar mwa. Vinn la, mo kone to anvi ki mo anbras twa. Twa’si to pa kapav reziste mo maskilinite kouma tou fam.

BELZAMINN: Tansion kikenn rantre. Pans mo repitasion. Mazinn mo loner.

LENFOROM: Repitasion? Loner?

BELZAMINN: Pa enn fason pou tret mwa. Ou pe mank enn prenses respe ki li merite.

LENFOROM: Prenses! Ki Prenses! To enn fam. Mo kone kouma mat enn fam. Prenses pa prenses, pou mwa peyna okenn deferans.

BELZAMINN: Pa bliye dernie fwa ki ti arive.

LENFOROM: Dernie fwa to ti pe medite. Me la li diferan. Dernie fwa ti pe fer enn experyans. Sannfwala peyna okenn experyans. Donk mo lib pou exprim mo virilite ar violas natirel.

BELZAMINN: Mo enkapab reziste sarm ou argiman. Ou finn fini lir mo lespri. Pa kapav kasiet ou nanye. Me ena enn ti problem. Nenport ki moman bannla kapav rantre… Mazinn ou repitasion… Sirtou…

LENFOROM: Sirtou kwa?

BELZAMINN: Mo sir ou kone?

LENFOROM: Mo kone, mo kone. Dir mwa touzour.

BELZAMINN: Ou ena bann gran admirater isi, sirtou Dokter Nipat.

LENFOROM: Sa mo kone. C’est dans la nature des choses.

BELZAMINN: Ou kone ki zot pe diskite dan kabine fantom?

LENFOROM: Mo pa sipoze konn tou zafer. Ena enn-de ti detay ki mo manke dan mo dosie mantal.

BELZAMINN: Dokter Nipat finn propoz so bann fitir koleg ministeryel ki ou bizen form parti sa nouvo lekip zenn, entelizan, dinamik ki pou pran desten nou pei… Aster mazinn enn kou ki pou zot lenpresion si zot rant isi ek zot trouv ou pe … Ou konpran? Mo sir ou finn fini konpran.

LENFOROM: To kwar nou pa pou gagn leta?

BELZAMINN: Zot kapav vini nenport ki moman. Detout-fason, kan fer enn kiksoz bizen fer li bien…. Ou pa dakor ar mwa?

LENFOROM: Samem mo ti pe panse. To finn tir koze la dan mo labous… To kwar zot pou aksepte mwa?

BELZAMINN: Aksepte ou. Zot pe per ki ou refize. Zot panse ki ou lespri lib ek endepandan pa pou aksepte tranp dan politik.

LENFOROM: Kifer zot pans koumsa?

BELZAMINN: Nou finn etidie tou ou bann lartik, mo par mo, lalinn par lalinn, paragraf par paragraf. Zame nou finn zwenn enn lespri otan profon, kler, penetran, lib ek endepandan! Nou kone ki bann gran lespri koumsa, zot gagn difikilte pou travay ar lezot mwens entelizan ki zot … Akoz samem…

LENFOROM: La zot ena tor. Mwa antan ki sitwayen onet, senser, mo konn mo responsabilite vizavi mo pei, mo kontinan, lemonn dan lekel mo viv. Mo ena enn vizion nasionalis-enternasionalis. (Sami rantre).

SAMI: Misie Lenforom, Dokter dimann ou si ou pou aksepte resevwar enn delegasion kabine fantom.

LENFOROM: Me avek gran plezir… Fer zot rantre… Prenses, ta place est a coté de mwa. (Sami sorti ek retourn ar Dokter Nipat, Pounak ek Santoupe.)

DOKTER NIPAT: Misie Lenforom… Pardon, Kamwad Lenfo… Antan ki portparol nou group, mo ena loner ek privilez dabor prezant ou nou senser felisitation. Deziemman, mo prezant ou mo exkiz ki mo finn propoz ou nom san dimann ou permision. Trwaziemman, mo ena gran plezir anons ou ki kabine fantom finn aksepte pou donn ou portfey finans a linanimite. Katriyemman, nou ti’a kontan si ou ti pou fer nou loner aksepte sa nominasion la.

LENFOROM: Li enn bien gran responsabilite. Sirtou ki gouvernman finn fons pei la dan trou. Mo pa kone sipa mo pou kapav donn satisfaksion.

DOKTER NIPAT: Ou tousel kapav pran sa responsabilite la. Si ou refize kikfwa nou pou bizen abandonn nou plan. Kikfwa nou pou bizen les pei la kontinie pouri… Kikfwa nou tou pou bizen emigre.

SANTOUPE: Oumem flanbo ekonomik. San ou konesans bann dosie, san ou realism pragmatik, nou proze pou kouma enn makacha peyna koko.

POUNAK: Aksepte misie Lenforom. Fer mo mama plezir. Li bien kontan ou lagazet mem li pa konn lir.

LENFOROM: Prenses Siro, twa ki pou ena pou partaz sa gran desten la ar mwa, ki to panse?

BELZAMINN: Peyna pou panse. Ena enn sel repons: Wi.

LENFOROM: Gentlemen! Vous pouvez compter sur mwa.

SAMI: Dokter! Bizen selebre sa.

DOKTER NIPAT: A grand idea! Organiz tou tomem. (Sami sorti adrwat). Lenfo, cher ami, listwar nou pei pou eternelman rekonesan. Ou finn montre ki nou kapav ena lespwar dan lavenir parski bann veritab ‘fils du sol’ napa pe kile divan zot responsabilite. Dan sa lasam la nou ena bann veritab servo pou rezoud tou problem lemonn. Bizen akeyir kamwad Lenfo dignman.

LENFOROM: Peyna pou akeyir mwa. Le pays avant tout!

SANTOUPE: Bravo! Bravo! Mo pa trouv lezot mo. Bravo! Bravo!

POUNAK: Mo dir zot, mo mama ki pou kontan. Toultan li finn dir mwa, “Beta, to pou ena enn gran lavenir divan twa si to ekout to leker”. Met lame lor mo leker. Gete kouma li bate.

DOKTER NIPAT: Aster ki nou kabine finn pare pou “la grande aventure” nou bizen reflesi lor bann mwayen pou finans nou proze. Popilasion net ar nou me bizen kapav enpresionn zot par nou kapasite organizasion. Bizen pans lefe sikolozik, bizen eksit zot kiryozite, bizen gidi-gidi zot limazinasion. Pou fer tou sa bizen finans.

POUNAK: Peyna problem, nou vann tou bann dizef larzan.

LENFOROM: Nou fer dizef larzan vinn dizef lor.

SANTOUPE: Atraver nou bann kontak nasional ek enternasional nou pou gagn boukou led. Pa bliye ena bann senpatizan progre partou. Zot pe atann pou ed nou.

DOKTER NIPAT: Nou bizen kre enn fon deswit. Mo met dis mil roupi.

SANTOUPE: Mo met enn chek senkant mil.

DOKTER NIPAT: Ki nou pou fer ar enn chek? Kot pou al sanz sa? Dime labank ferme.

SANTOUPE: Mo met li lor ou non. Dime mo va amenn kash, lerla ou va rann mwa mwa mo chek.

LENFOROM: Mo donn enn diziem mo lor.

DOKTER NIPAT: Ki lor?

LENFOROM: Lor ki ou pou fer ar larzan ki mo finn amene.

DOKTER NIPAT: Bon dakor.

POUNAK: Mo bizen dimann mo mama komie mo kapav done… Pran touzour de dizef lor. (Sami rantre ar labwason. Bann Gopia swiv li).

DOKTER NIPAT: Sami komie to kapav done?

SAMI: Ki zafer?

DOKTER NIPAT: Nou pe fer enn fon pou “le salut national”.

SAMI: Mo zis enn domestik isi… Dan lespri sakrifis ek solidarite nasional mo aksepte donn enn kar mo katorziem mwa.

DOKTER NIPAT: Ki katorziem mwa?

SAMI: Katorziem mwa ki nou finn met dan nou program.

LENFOROM: Nou finn dir ki tou dimoun bizen fer sakrifis… Lesli mo va pey so par.

SAMI: Mersi sef.

LENFOROM: Avek plezir! Je suis la pour servir les petits, les defavorisés, les damnés.

DOKTER NIPAT: Sami, servi tou dimoun enn grog.

POUNAK: Enn ver siro pou mwa. Mama finn dir mwa pa bwar larak…. Ou pa kwar nou bizen enterdi konsomasion lalkol. Mama toultan dir ki bann zom ki bwar zot vinn bebet.

DOKTER NIPAT: Sa enn desizion bien grav! Nou met li lor azanda prosenn renion kabine fantom… Ale bann gopia met enpe lanbians.

(Bann Gopia finn degize kouma fam. Zot sante, zot danse.)

Ler soley leve nou tou al dormi,
Ler soley kouse nou’al rod nou lavi.
Noumem lespri marenwar,
Noumem taker tou lespwar.
ii
Exper tripotaz, lerwa triyangaz,
Reken marekaz, serpan kamouflaz
Noumem lespri marenwar,
Noumem taker tou lespwar.
iii
Biznes marenwar, komers marsenwar,
Marsan ilizion, voler tranzaksion,
Noumem lespri marenwar,
Noumem taker tou lespwar.

(Alafen sante la lagam monte, tou dimoun koumans danse. Pounak may leren Belzaminn, li gagn kalot etc. Omilie jalsa tann enn gran tapaz agos, koutpwen lor laport. Pandan ki lezot kontinie danse Sami al louk par lafnet agos. Li galoupe li retourn ver zot)

SAMI: Lapolis! Sove lapolis!

LENFOROM: Mazinn mo repitasion. Fale pa zot may mwa isi.

DOKTER NIPAT: Personn pa bouze! Mo ena enn plan.

LENFOROM: Mazinn mo loner, mazinn mo lagazet, mazinn mo repitasion.

DOKTER NIPAT: Napa panik! Sami, Belzaminn prepar lasanble.

POUNAK: (Li azenou) Mama, pardonn mwa. Mo pa pou rekoumanse.

DOKTER NIPAT: Samem. Me vir lot manier. Get par laba. Santoupe! Santoupe kot ou ?

SANTOUPE: La !

DOKTER NIPAT: Sorti deryer sa rido la.

LENFOROM: Dokter. Fale pa lapolis trouv mwa isi. Mazin mo loner. Mo repitasion san tas. Mo dosie viez, san loder.

DOKTER NIPAT: Sami al fou sa boug la dan drenaz.

AK 3

Mem plas, me bann meb finn sanz plas. Dan fon Dokter Nipat pe dibout kot enn latab, bann sofa finn aligne de kote. Bann Gopia azenou agos. Santoupe, Sami et Belzaminn adrwat; omilie Pounak touzour azenou.

POUNAK: Mama, mo Bondie, mo Lalimier, pardonn mo pese. Mo pa pou rekoumanse. Pini mwa, bat mwa, tourn mo zorey. Mo fer serman zame mo pa pou rekoumanse, zame mo pa pou ekout lezot apart twa. Mama pe fer nwar, vinn kot mwa, vinn ed mwa. Mama, mama ….

DOKTER NIPAT: Sami, al ouver laport. (Sami al ouver laport agos)… Mo bann frer, ou trouv sa boutey divan mwa, samem apel pese. Samem ou lennmi. Akoz limem, nou lemonn pe devier ambalao. Si ou napa reziste li, li vinn ou met, ou vinn so esklav. Bizen dimann minis finans aret pran tax endirek lor la, bizen dimann bann prodikter aret prodir li… Get divan zot enn krwayan repanti. Li ti enn bon dimoun, enn bon zenfan, enn krwayan. Ki finn ariv li? Zordi li finn vinn esklav so vis. Lalkol finn touy li. Get li, li finn vinn bagas. (Letansan Sami ek enn enspekter lapolis finn rantre. Sami, ledwa lor so labous, fer li konpran ki fale pa deranz Dokter Nipat). Mo dimann li temwaye divan nou lasanble… Koze, konfes to pese… Koze!

POUNAK: Mama, mo Bondie, mo lalimier. Mo pa pou rekoumanse … Pardon mama. Bat mwa, pini mwa. Mama mo pe gagne fre.

DOKTER NIPAT: Gete zotmem. Ala ravaz lalkol… Zot tou isi, temwen bann vis ki pou desir trankilite later ek lesiel, vinn konfese. Ou laba dan ou rob dekolte ki sof disan bann inosan, vinn divan nou lasanble, konfes ou pese. Koze!

BELZAMINN: Senier! Mo pese li pli gran. Li apel gourmandiz. Plis mo manze, plis mo gagne fen.

DOKTER NIPAT: A! Gourmandiz! Sa vis la finn amenn boukou dimoun dan lanfer. Mazinn Eve. Kifer li ti perdi paradi? Parski li ti gourman. Mazinn Salome. Kifer ti met li lor lakrwa? Akoz li ti gourman. Gourmandiz samem lakle lanfer. Al azenou, dimann Bondie pardonn ou pese. Met ou dibien dan sa bwat la. Nou servi sa pou donn manze bann malere ki pe gagn fen. E zot laba! Zot figir et zot lekor defigire par vis ek pese. Ouver zot nam pouri divan nou lasanble pou nou pirz zot.

Bann GOPIA: Nou finn ne dan pese, grandi dan pese, viv dan pese, nou nouri pese.

DOKTER NIPAT: Bann zenfan pese. Zot pese ekrir lor zot figir. Li apel sifilis, li apel sex, li apel bisagn. Zot figir resanble pese, zot lekor respir pese. Eski zot
regret pese zot paran, zot granparan, zot aryer granparan. Dir nou for, eski zot regrete.

Bann GOPIA: Wi nou regrete pese ki nou pa’nn fer, pese ki nou finn fer, pese ki nou pou fer, pese ki pa pou gagn kouraz fer, wi nou regrete.

DOKTER NIPAT: Azenou, tap zot latet trwa fwa lor sali. Repete: “Nou regrete, nou regrete, nou regrete”. Ou laba dan ou iniform. Azenou kouma tou dimoun. Repantir ou pese, konfes ou erer, aksepte lalwa Gran Senier, fer sakrifis, donn sarite, fer dibien. Laport paradi ouver pou bann dimoun ki pa pran gous, ki pa rod promosion lor latet so kamarad, ki pa rod faver, ki pa vey tonbaz… Dir sa lasanble la si dapre ou, ou merit enn plas dan paradi…

SAMI: O Patriyars! Enspekter Laryaz finn vinn isi lor mision.

DOKTER NIPAT: Nou akey li ar fraternite dan nou mision. Kouma li apele?

SAMI: Enspekter Laryaz.

ENSPEKTER LARYAZ: Bann vwazen finn fer konplent… Zot dir ki ena bann dimoun lous pe ale-vini isi… ena boukou tapaz… bann zafer lous.

DOKTER NIPAT: (Fer sanblan ankoler) Ban zafer lous! Lemonn enn zafer lous! Bann dimoun lous. Mwa mo pou kas zot lous-lous.

ENSPEKTER LARYAZ: Monper…

DOKTER NIPAT: O Patriyars!

ENSPEKTER LARYAZ: (Ar Sami) Ki li pe dir?

SAMI: So tit se “O Patriyars”

ENSPEKTER LARYAZ: O Patriyars, mo bien regrete ki mo finn oblize deranz ou lasanble. Bann vwazen finn fer konplent ar mo siperyer. Mo siperyer finn dimann mwa vinn fer enn lanket… Mo pe fer li kont mo volonte… Napa ankoler… Mo oblize ekzekit lord …

SAMI: O Patriyars! Misie Laryaz pe fer so travay… Parey kouma nou, dan so prop manier li pe rod kas dimoun zot lous-lous.

DOKTER NIPAT: O Gran Senier ki diriz mouvman soley, ki kolorye larkansiel, ki finn envant linet pou seki pa trouv kler, eskiz mo febles. Mo finn sap lor kal. Mo merit ou pinision… (Ar Enspekter Laryaz). Pardonn mwa frer, pardonn mwa koleg, pardonn mwa. Mo tom lor ou lipe, pini mwa, bat mwa, kras lor mwa. Mo pa merit ou pardon.

ENSPEKTER LARYAZ: Pa fer koumsa! Ou kas mo leker! Leve. Les mo azenou divan ou…

DOKTER NIPAT: Bann frer ek ser ki regret zot pese, al dan nou bann selil refleksion ek penitans. Pardonn mo pese. Dimann Gran Senier, Prens Lalimier ki vwayaz lor enn zetwal filant donn mwa kouraz pou kontinie mo mision. Priye pou mwa! (Tou dimoun apart Dokter Nipat ek Enspekter Laryaz sorti adrwat). Asize frer, asize.

ENSPEKTER LARYAZ: Kouma mo finn dir ou, O Patriyars, bann vwazen finn fer enn konplent. Zot dir ki ena tranzaksion… anfen… pa korek dan sa lakaz la. Mo bizen fer mo travay. Mo kapav asir ou ki mo trouv tou korek. Okontrer, si ti ena plis dimoun kouma ou, nou lemonn ti pou meyer. Ou travay pirifikasion, li enn gran led pou lapolis.

DOKTER NIPAT: Asize frer, asize. Eski mo kapav servi ou kiksoz pou bwar. Ou kone dan nou mision napeyna gran soz. Me nou fidel ar prensip ospitalite: kan enn vwayazer fatigue arive, bizen servi li kiksoz espesial.

ENSPEKTER LARYAZ: Non, O Partriyars! Pa deraz ou. Detout-fason mo bizen retourn stasion pou fer enn rapor ki tou korek.

DOKTER NIPAT: Non pa ale. Ou prezans enn gran soutien pou nou mision. Pa ale san gout nou ospitalite… Fer mwa loner aksepte enn ti gout liker selest pou garanti mwa ki ou finn pardon mo erer. Si ou refize, savedir ki ou finn gard mwa dan leker. Sa liker espesial la servi zis dan bann gran moman espesial pou pirifie leker ek prepar kominion ar Prens Lalimier… Kouma ou trouve li dan Karaf Sakre ki poze toutan lor lotel Prens Lalimier.

ENSPEKTER LARYAZ: O Patriyars! Mo “on duty”. Regleman defann.

DOKTER NIPAT: A wi, regleman. Si tou dimoun ti servi ou kouma lekzanp, ou kone kouma sa lemonn la ti pou enn zoli landrwa pou viv… (Li vid liker dan enn ver) Ale pran sa. Kominion ant de lespri ki finn fer serma pou detrir lemal pou soude par ambrozia, par soma.

ENSPEKTER LARYAZ: Non, O Patriyars. Mo pa gagn drwa pran lalkol. Dokter finn defann mwa. Lagout.

DOKTER NIPAT: O mon ami, mon frère. Se pa lalkol ki mo pe ofer ou. Se enn elikzir sakre ki efas bann niaz dan enn lespri meditatif ek kontanplatif… e lasaler lamitie ki anflam leker de frer ar laflam veloute…Pran enn gout pou konsakre nou lamitie predestine ki fer parti dan plan Prens Lalimier pou sov lemonn.

ENSPEKTER LARYAZ: Dan sa kondision la, zis enn ti gout…Aaah!

DOKTER NIPAT: Lasaler lamitie pe anflam ou leker ar laflam veloute. Vinn get mwa souvan. Laport nou tanp, laport nou lasanble, laport mo ospitalite ouver pou ou. Frappez et on vous ouvrira…

ENSPEKTER LARYAZ: Tou sa bann dimoun ki ti la, toultan zot vinn get ou?

DOKTER NIPAT: Par santenn.

ENSPEKTER LARYAZ: Ki zot problem?

DOKTER NIPAT: Tout sort kalite. Ena so menaz pa pe marse, lot so zanfan finn pran move sime…

ENSPEKTER LARYAZ: Ena seki so tifi pa pe gagn bon demann?

DOKTER NIPAT: Sa ousi! Zot vinn la ar zot problem medikal, ekonomik, domestik. Mwa, mo sey ed zot trouv solision. Mo priye, mo dimann Prens Lalimier ekler mo lespri pou mo kapav konsol zot lespri fletri ek nouri zot lespwar… Mo sey fer seki mo kapav…Pran ankor enn ti gout soma mo frer…Mo santi ki ant ou ek mwa ena ene kominion metafiziko-tanporel.

ENSPEKTER LARYAZ: O Patriyars! Pa pans move lor mwa. Mo pa pou rod abiz ou labonte… Mo ena enn gran pwa lor mo leker.

DOKTER NIPAT: Kifer ou tike? Isi, ou dan ou lakaz, mo frer. Ouver ou leker ar mwa kouma enn liv.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo zene pou koz sa ar ou…Ou kone…mo ena enn tifi…li pre pou gagn vennsenk-an… Ziska ler li pa ankor marye… li gagn demann. Me bien vit bann zenes la kas bag ale. Mo nepli kone ki bizen fer.

DOKTER NIPAT: Vennsenk-an, ou dir?

ENSPEKTER LARYAZ: Wi, O Patriyars!

DOKTER NIPAT: Ou bizen amenn li. Si ena kik lagign ki pe swiv li, mo va fer seki bizen fer.

ENSPEKTER LARYAZ: Kan mo kapav amenn li?

DOKTER NIPAT: Azordi mem si ou ole.

ENSPEKTER LARYAZ: Ou sir mo pa pou deranz ou?

DOKTER NIPAT: Ditou, ditou, ditou! O lesans laroze pietine par bann vierz sakre, fann ou benediksion lor mo frer ki ena problem. (Li devid so ver).

ENSPEKTER LARYAZ: O Patriyars… enn papa li toultan pe rod dibien so zanfan. Mo tifi pale konpran. Laz vennsenk-an, enn tifi bizen responsab enn fami. Li bizen aksepte marye. Mo ti’a kontan gagn enn bon dimoun pou li. Enn dimoun ki kapav okip li kan mwa mo finn ale. Ou konpran mo difikilte.

DOKTER NIPAT: Wi, mo frer.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo fer mo tifi konpran ki li bizen mazinn loner so papa. Si li gagn enn bon dimoun ki ena lexperyans, ki ena enn bon pozision, li pou viv bien… Mo pou viv bien. Pa nenport kinsannla. Taler mo pou bizen swagn li ek so mari ziska mo lamor. Ou pe konpran mwa?

DOKTER NIPAT: Wi, mo frer… Mo konpran ou tourman.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo latet fatige. Mo pe pans so lavenir.

DOKTER NIPAT: Ki kalite zenn ou ti’a kontan gagne?

ENSPEKTER LARYAZ: Kouma mo finn dir ou, mo ti’a kontan enn bon dimoun ki ena repitasion, ki ena stennding, ki dimoun respekte dan sosiete, ki ena enn bon pozision… koumsa kan mo marse dan lari, kan dimoun get mwa pase zot va dir: “Ala boper entel”. Pa nenport ki zenn joukal ki kapav gagne par pagne!… Get ou par egzanp, si ou pa ti enn zom marye…

DOKTER NIPAT: Mo pa akor marye!

ENSPEKTER LARYAZ: Abon! Kifer enn zom smart kouma ou pa finn marye?

DOKTER NIPAT: Zame mo finn pans momem. Mo finn devwe mo lekzistans pou ed bann malere, bann ki pe soufer, bann ki bizen led lalimier Prens Lalimier. Maryaz pa badinaz. Zordi lemonn ranpli ar fam ki zis mazinn lamizman. Bann paran finn abandonn zot responsabilite. Zot nepli konn elve zot zanfan. Mo finn prefer res selibater. Tansion mo tas ar enn laryaz.

ENSPEKTER LARYAZ: Kifer ou koz koumsa. Fami Laryaz enn gran fami. Mo finn fer resers dan arsiv. Nou ena disan rwayal dan nou lavenn.

DOKTER NIPAT: Mo frer! Mo frer, ou finn mal konpran mwa. Mo respekte Laryaz, nom prop, me laryaz, nom komen, sa enn lot zafer. Mo kone ki ou, ou enn papa ekzanpler. Si dan mo desten, mo ti e ena pou marye, se enn boper kouma ou ki mo ti pou rode.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo zis enn senp enspekter dan lapolis.

DOKTER NIPAT: Zis enn senp enspekter! Ou pa konn ou prop desten? Kouma ou finn rant isi, mo finn trouv ou lavenir briye lor ou latet.

ENSPEKTER LARYAZ: Lor mo latet? Kotsa?

DOKTER NIPAT: Asiz ou la … Get mwa dan mo lizie… Fixe… Pa bat lizie… Wi peyna erer. Ou lenerzi kosmo-politik ireversib.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo pa konpran.

DOKTER NIPAT: Pa sey konpran. Kado mistik Prens Lalimier li fer so travay enstenktif atraver entwision sekre. Fale pa sey konpran. Rezonnman materyalis samem pwazon revelasion mistiko-erotiko-patolozik. Lemonn pe travers enn gran tourdisman… Laport nouvo lespwar finn ouver. Zis seki finn absorb siko-fiziolozikman bann etensel Prens Lalimier pou kapav trap gouvenay. Dan ou lizie se sa vizion la ki mo finn trouve.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo ti ena rezon refiz frekant bann joukal!

DOKTER NIPAT: Joukal! Mo finn bliye li.

ENSPEKTER LARYAZ: Ki ou pe dir?

DOKTER NIPAT: Bliye sa. Mo ena enn gran travay pou fer… Mo frer, mo frer, soley dime pou ekler enn nouvo lorizon… Ale, al sers ou tifi vini.

ENSPEKTER LARYAZ: Wi, O Patriyars! Mersi, mersi. Mo retourne deswit (Li sorti).

DOKTER NIPAT: Zot tou parey. Zoli lapentir kasiet nik karya. Mo finn vinn zot lespri, zot konsians. (Li al kot laport adrwat) Belzaminn! E Belzaminn! Degaz twa vini … Les mo reflesi… We! Mo kone ki bizen fer. (Belzaminn ek Sami rantre) Belzaminn, ki finn ariv Romans Joukal? (Belzamin get Sami). Ki marday zot pe trafike?

SAMI: Patron, kas pa latet. Tou korek.

DOKTER NIPAT: Al sers li. Mo ena enn plan pou li. Ale vit! Zot pa konpran Morisien? Ki langaz bizen koz ar zot?

SAMI: Patron, ena enn ti problem.

DOKTER NIPAT: Ki problem?

SAMI: Samem sef. Sa problem ki mo ti koz ar ou.

DOKTER NIPAT: Ki problem foutou!

SAMI: Samem…Belza ek…ou kone. Mo ti dir ou li serye, ou ti dir mwa li pa serye.

DOKTER NIPAT: Alor!

SAMI: Ou ti ena rezon. Li pa ti serye.

DOKTER NIPAT: To’nn trouve!

SAMI: Li pa ti serye. Li finn vinn plis serye.

DOKTER NIPAT: Sami aret koz parabol!

BELZAMINN: Sami les mo koze… Mo tousel responsab. Li nepli la.

DOKTER NIPAT: Li nepli la! Ki to’le dir?

BELZAMINN: Mo finn fer li pas par laport deryer ale.

DOKTER NIPAT: Li finn ale… To realize ki to finn fer. Si li al vann lames…

BELZAMINN: Non, li pa pou vann lames. Mo pa kwar.

DOKTER NIPAT: Kouma to kone?

BELZAMINN: Be! Be mo kwar… mo kone.

SAMI: Patron! Kas pa latet. Perttan. Nou redres bato la. Lapas lib… san fason!

DOKTER NIPAT: Lapas pa lib. Samem problem. Enspekter Laryaz finn desid pou fer enn foul lanket lor tou nou aktivite… Depi kan li finn ale?

SAMI: Fek la ! Li pa fek ale la?

DOKTER NIPAT: Pa li, lot la.

SAMI: Kan apepre to ti ouver laport deryer?

BELZAMINN: Finn gagn zis enpe letan.

DOKTER NIPAT: Zis enpe letan. Be limem finn al vann lames. Ki to finn dir li?

BELZAMINN: Nanye.

DOKTER NIPAT: Nanye! To sir?

BELZAMINN: Be… Anfen…pa gran soz.

DOKTER NIPAT: Nanye! Pa gran soz. Ki to finn dir li?

SAMI: Patron! Les li. Li finn fer erer. Li rekonet.

DOKTER NIPAT: Erer? Enn krim to’le dir.

SAMI: Aret kriye ar li. Sa pa pou sanz nanye.

DOKTER NIPAT: Sami! Isi mwa ki sef, mwa ki deside ki bizen fer. Belzaminn, dir mwa tou seki to finn dir li.

BELZAMINN: Dokter, ler mo finn trouv li pe asiz dan drenaz kouma enn malere, mo leker finn sagren li. Li finn rakont mwa komie li kontan mwa. Mo finn kwar so senserite.

DOKTER NIPAT: Senserite! To’si to kwar dan sa lamod la?

BELZAMINN: Eskiz mwa dokter.

SAMI: Bliye sa sef! Erer arive.

DOKTER NIPAT: To pa’nkor reponn mwa. Ki to finn dir li. Koze foutou.

BELZAMINN: Mo finn dir li mo pa enn prenses… Mo finn dir, li ki vremem mo ete…

DOKTER NIPAT: Ki vremem to ete?

BELZAMINN: Enn ti dimoun senp… enn senp malere.

DOKTER NIPAT: Erer! To belzaminn ki fleri kot latrinn.

SAMI: Sef! Pa bon seki ou pe fer. (Belzaminn plore, sorti adrwat) Sef! Kapav aranz sa. Fale pa panik.

DOKTER NIPAT: Panik! Kisannla pe panik? Apre sa, ki to ete twa pou koz ar mwa lor sa ton la?

SAMI: Ou partner sef… Pa bliye, Belzaminn limem arbit. Limem ena tou papie. Si mo ti dan ou plas mo pa ti pou fer so leker sagren.

DOKTER NIPAT: Mo finn fer li sagren? Mwa? Kot mo finn fer li sagren? Apel li, mo anbras li. Sami, to ena rezon, tou korek. Enn ti erer. Fasil repare. Pa vre Sami? Sami, pa vre fasil repare?

SAMI: Ena bout reparab, ena gorl enbarab? Bag diaman nayba!

DOKTER NIPAT: Kot li?

SAMI: Sa malen boug la, zis avan li ale, li finn reysi souk li depi ledwa Belzaminn.

DOKTER NIPAT: (pa kwar li) Non! Non! Sami, pa dir mwa. Li’nn souk li. Li’nn zis souk li. Koumsa! San fason! Aret to badinaz. Li’nn souk li, e li’nn pran li, li’nn…
KONSPIRASION! BANN TRET!

SAMI: Shuuuut! Pa bliye bann lezot kliyan…Partner.

DOKTER NIPAT: (Bwiy ar laraz, asiz anplas).

SAMI: Patron! Enn tipti pou remont ou moral?

DOKTER NIPAT: Ingratitude…

SAMI: Thy name is Sami. Pran enn tipti partner, travay pe atann nou.

DOKTER NIPAT: Travay! Ki Travay? Enspekter Laryaz konn tou. Joukal finn vann nou. Twa ek Belzaminn pe konplot kont mwa… Travay! Ki travay?

SAMI: Tss! Tss! Gard sa pou lezot. Mo konn tou.

DOKTER NIPAT: Ki to kone?

SAMI: Miray ena zorey. Laport ena fant.

DOKTER NIPAT: To ekout kot laport?

SAMI: San fason patron… Ki laz li ena?

DOKTER NIPAT: Kisannla?

SAMI: Mamzel la

DOKTER NIPAT: Ki mamzel?

SAMI: Mamzel Laryaz…(Li imit Dokter Nipat ek Enspekter Laryaz) Si dan mo desten mo ti pou ena pou marye, se enn boper kouma ou ki mo ti pou rode, etsetera, etsetera! O Patriyars, Wi, O! Patriyars… Mersi, mersi, mo retourne deswit. Rayt! Mo konn tou. Li pre pou retourne. Alor pa perdi letan.

DOKTER NIPAT: Anou efase refer. Bliye bann ti lak.

SAMI: San fason! (li al kot laport adrwat) Belzaminn, degaz twa vini… Patron, tranzaksion la finn vinn bien danzere. Nou pe zwe ar tro boukou servolan anmentan. Enn finn fini kas lalinn, bann lekot difil kapav maye. (Belzaminn rantre) Belza, nou dan tayt. Bizen pas leponz. Al get Lenforom. Li pe tranble dan drenaz. Al dir li tou korek. Sime kler. Dir li Dokter pe atann li pou koumans experyans. (Belzaminn sorti adrwat).

DOKTER NIPAT: Ki to plan?

SAMI: Nou marye li ar mamzel Laryaz.

DOKTER NIPAT: Si marsandiz la korek, mo kapav enterese.

SAMI: Pa bliye bann difil pou maye. Lerla nou tou pou anpandan. Si nou konn debrouye nou kapav sorti ar enn profi rezonab san tro lamerdman. Si rod gagn tro, kapav perdi tou.

DOKTER NIPAT: Sa mwa ki deside. Nou kapav partner, me se mwa ki Jeneral Manejer.

SAMI: Kouma ou’le sef! San fason! (Belzaminn rantre). Kot li?

BELZAMINN: Mo kwar li’nn tom amoure ar drenaz. Li pa’le bouze. Li ole ki Dokter vinn sers li. Pli sir, li dir.

SAMI: Patron! Mo kwar ou bizen al sers li. Nou chevalier sans peur et sans reproche bizen enn garanti 100% pou azir. (Dokter Nipat sorti adrwat). Ki pe ariv li?

BELZAMINN: Li pa’le kwar ki lapolis finn ale. Li kwar ki mo pe enstal li… Sami to pa kwar li meyer nou tir depi isi. Ni so profi, ni so plezir nepli atir mwa.

SAMI: Akoz li?

BELZAMINN: Kisannla?

SAMI: Romans?

BELZAMINN: Non. Pa sa… Komie letan kapav kontinie sa sinema la? Nek zwe rol. Galoup isi, galoup laba, sanz degizman.

SAMI: Belza. Kas pa latet. Lavi enn gran sirk ranpli ar gopia. Ena gran gopia, ti gopia, gopia mwayen enn kote. Lot kote ena bann piner, bann krever. Gran krever, ti krever, krever mwayen. Dan tou sa, nou bizen konn fofile pou nou pa may dan lak.

BELZAMINN: To tousel isi ena enpe santiman.

SAMI: To pe vinn santimantal mo Belza.

BELZAMINN: Pa sa. (Dokter Nipat rantre).

SAMI: Li pa vini mem?

DOKTER NIPAT: Li pe swiv mwa ar prekosion.

(Latet Leforom paret. Li get partou bien. Ler li santi tou korek, li sanz bataz, dres so kravat, revinn gayar).

LENFOROM: Kot bann lezot manm kabine fatom? Mo finn gagn enn lide eztra. Bize rekoumas experyans la lor vites. Fer lor par tonn. Ar nou lor nou aste bann minis, bann dirizan sendika, bann sef lapolis. Lerla san problem nou nek pran pouvwar.

DOKTER NIPAT: Sa enn lide zenial sa! Me avan, ena enn ti problem pou regle. Ena enn dimoun, enn manm potansiel nou fitir gouvernman, ki pou vini! Ou bizen ed nou pou konvenk li.

LENFOROM: No problem! Nek dir mwa ki so problem, mo plonz li dan mo siro, san problem. Eski se enn problem ekonomik, politik usa ideolizik?

SAMI: Domestik.

DOKTER NIPAT: So problem domestik.

LENFOROM: Ki problem? Adilter, generasion gap, fristrasion seksiel?

DOKTER NIPAT: Non-transmision ek reprodiksion zenetik.

LENFOROM: Ki so problematik?

DOKTER NIPAT: Maryaz.

LENFOROM: Li anvi marye?

DOKTER NIPAT: Non, li bizen marye so tifi. Si nou reysi trouv enn bon dimoun, elegan, entelizan, respektab, kouma ou , sa dimoun la pou donn nou so soutien total.

LENFOROM: Mo kapav kone kisannla sa?

DOKTER NIPAT: Enspekter Laryaz.

LENFOROM: Enspekter Laryaz!… Non! Non! Pa fer sa! Pa pini mwa. Pran tou mo lor, pran mo plas minis finans. Pran tou. Napa fer sa. Ena pitie pou mwa.

DOKTER NIPAT: Peyna pou per li… Mo finn koz ar li. Li korek.

LENFOROM: Pa Enspekter Laryaz ki mo per. Se so tifi.

SAMI: Ou konn li?

LENFOROM: Konn li? Plis ki konn li.

DOKTER NIPAT: Li vilen?

LENFOROM: Non.

DOKTER NIPAT: Li bet?

LENFOROM: Non.

DOKTER NIPAT: Be ki problem?

LENFOROM: Problem? Pa enn fam sa. Enn dokiman ideolozik. Enn libreri ferminis sirpat.

SAMI: Ki vedir sa?

LENFOROM: Kouma pou explik zot? Pappa! Kouma pou dir sa?

DOKTER NIPAT: Ki pa bon ar li?

LENFOROM: Sak mo enn revandikasion, sak fraz enn analiz, sak konversasion enn batay ideolozik…Pli gran pinision ou kapav donn enn zom se obliz li viv ar… ar… sa ansiklopedi la. Mo dimann mwa si li’nn gagn letan santi lamour dan so leker… Mo sir avan santiman gagn letan devlope dan so leker… li fini fer so lotopsi dan so latet… Li pa kouma twa Siro. Ar twa mo kone mo boner asire.

BELZAMINN: Kouma to kapav sir? Kikfwa mo pir.

LENFOROM: Pir! Enposib. Pa kapav ena pir.

BELZAMINN: Mo ti pou kontan fer so konesans.

LENFOROM: Mo defann twa. Tansion li kontaminn twa.

Dokter Nipat: Bon nou va regle sa problem la pli tar. Li pe revini ar so tifi. Nou bizen pare pou atake.

SAMI: Sef! Mo ena enn lide. Si mo konpran bien, marsandiz la ena gran valer. So papa bien kontan. Kifer…

DOKTER NIPAT: Mwa? To fou! To’le avoy mwa manze.

BELZAMINN: Lenfo, to tousel kapav reysi sa mision la. Mazine ki desten limanite dan to lame. To pa kapav kile. Dimoun pou kapav kwar ki to per responsabilite. Ki to per…

LENFOROM: Mwa? Jamais de la vie. Dimann mwa lager kont enn larme lion, dimann mwa plonz dan lamer depi lor Montagn Morn me pa dimann mwa sa.

BELZAMINN: Pa pou dimann twa marye ar li vre-vre. Zis, zwe sinema. Apre va trouv enn lot solision.

LENFOROM: Siro, mon amour. Mo pa kapav, divan twa, fer sa ar enn lot fam.

BELZAMINN: Pa fer li divan mwa. Fer li deryer mwa. Mo pou fer koumadir mo pa trouve.

LENFOROM: To sir ki pli tar to pa pou repros mwa ki mo finn tronp twa.

BELZAMINN: Parol done, parol sakre.

LENFOROM: Zot tou temwen. Bon dakor. Zot pe realize ki kantite sankrifis mo pe aksepte. Mo espere ki pou ena rekonpans.

SAMI: Misie Kloroform, pa bliye oumem flanbo ekonomik. San ou realism pragmatik, nou proze pou kouma enn makacha peyna koko.

LENFOROM: Mo remersie zot pou sa konfians ki zot pe plase dan mo…(kikenn tap laport adrwat). Kisannla sa? Bann Laryaz?

DOKTER NIPAT: Sami get enn kou ki zot bizen. (Sami al kot laport). Lenfo, nou kamwad ferm, peyna problem. Kwar mwa. Pa trakase…Nou tou apresie ou gran lespri sakrifis. Nou asir ou nou soutien moral total.

BELZAMINN: Pov Tifi!

SAMI: ( kot laport adrwat). Ki to dir?

BELZAMINN: Mo finn plen ar tou sa. Mo anvi ale.

SAMI: Pasians Belza, pasians.

DOKTER NIPAT: E zot laba! Ki zot pe konspire ankor. Zot kwar ler pou kouchou-kouchou la.

SAMI: Patron! Mo kwar ki Santoupe ek Pounak bien bizen ou. Ena enn problem yerarsi pou regle. Mama Pounak finn mont lor latet Pounak… anfen enn kari-brouye.

LENFOROM: Ayo, ankor problem? Mo prefer abandone. Mo retourn dan mo lagazet.

DOKTER NIPAT: Lenfo mo kamwad, ki pe arrive?

LENFOROM: Lepep bizen mo lekleraz. Mo lagazet bizen mo lekleraz. Mo retourn dan mo lagazet pou ki so lekleraz ekler lepep.

BELZAMINN: Dokter dan sa kondision la mo propoz ki nou kansel tou, rann Lenfo so stok larzan, dir Pounak retourn kot so mama, mwa mo rant dan mo kouvan. Les limanite nway dan so lapenn… Mo finn perdi tout lespwar lor later. Sami vinn ar mwa pou ed mwa prepar mo depar… Adie, Adie. Mo kit zot san laenn dan leker, mo kit zot san rakinn. Les mwa tousel ar mo dezespwar. Enn dimoun finn koken mo leker me li finn trair mo konfians… Adie! Les mwa tousel ar mo dezespwar. Vini Sami. (Sami ek Belzaminn sorti adrwat).

DOKTER NIPAT: Fini! Tou fini! Lespwar, lavenir, tou finn fini. Lenfo, ale. Pran ou larzan, ale. Fini lespwar, fini transformasion spiro-materyo-revolisioner. Fini
program… Sami (Li kriye for). Sami fer Santoupe ek Pounak vinn la.

LENFOROM: Dokter, pa koz koumsa. Ou entimid mwa.

DOKTER NIPAT: (Fer koumadir li pa’nn tann li). Dan dilo. Travay enn lavi. Lespwar enn lavi. Nek ena pou ferme, bes rido. O rage! O desespoir! Larmwar kraz mwa!.

LENFOROM: Pa koz koumsa dokter. Ou, fer mwa anvi plore.

DOKTER NIPAT: Sami, Belzaminn, Santoupe, Pounak, vini. Vini, nou plor nou dezespwar ansam. Vini nou plor malsans limanite ansam. Vini nou plor dernie lespwar. Ti’ena enn fwa enn gran lespwar, enn gran lespri, enn gran dezir pou pran desten dan lame, pou soulaz lapenn, pou nouri bann afame, pou okip bann orfelen, pou donn travay bann somer… Moter nou plan pe refiz pran anmars. Ki reste? Nanye. Lemonn finn vinn nanye… Ale Lenfo, les mwa tousel pou plor desten limanite.

LENFOROM: Dokter, pa kwar mo pe rod sove divan mo responsabilite. Ditou… Mo anvi kontinie nou travay. Me sak pa ki nou fer, mo trouv nouvo problem. Sitiasion la pa kler ditou. Enspekter Laryaz finn vinn brouy tou, Santoupe et Pounak pe brouy labou, premie experyans finn fware, nou fon politik pe dimenie, lor la bizen fer fas ar tifi Laryaz. Pardon Dokter, tro boukou pou mwa.

DOKTER NIPAT: Lenfo, pa neseser donn explikasion. Ale… Pov Prenses Siro!

LENFOROM: Kifer “pov Prenses Siro”?

DOKTER NIPAT: Enn prenses ki’nn sakrifie tou, ki finn donn nou so konesans metafiziko-idealis lor enn plato, ki finn donn ou so leker lor enn plato, aster pou bizen fini dan enn kouvan. Gaspiyaz! Gaspiyaz talan, gaspiyaz entelizans. Gaspiyaz mem pou rans manze… Me pa fer nanye. Nou finn rat nou sans me dan 15,000 an enn lokazion parey pou revini… kikfwa. Mo zis espere ki lerla pou ena dimoun kapab pou fer louvraz la…

LENFOROM: Mo pa’le deranz ou aster la. Eski mo kapav pas enn kou dime pou pran mo marsandiz?

DOKTER NIPAT: Ki marsandiz?

LENFOROM: Samem, seki mo ti amene.

DOKTER NIPAT: Pran li asterlamem. Ki serti mo fer experyans, ki serti mo fer zefor. Li dan mo laborantwar. Al pran tou seki ou anvi. Nanye pa enteres mwa. Pran tou. Ki mo pou fer ar larzan, ar trezor kan mo pli gran dezir finn fane kouma konfeti.

LENFOROM: Non Dokter. Mo pa’le ogmet ou lapenn. Mem si mo pa ar zot, mo leker pou toulta ar zot. Mo lagazet pou donn zot tou soutien ki zot bizen. Dayer kouma mo al dan mo biro mo pou ekrir enn editorial pou konsiantiz lamas lor ou proze transformasion… Ou permet mwa ser ou lame avan mo ale.

DOKTER NIPAT: Pa frot disel lor mo dimal. Ale trankil… Les larm koule san temwen… (Lenforom sorti par laport agos). Fouuf! Enn anmwens. Mo bizen debrouy mo difil ar de lezot konper la. (Laport agos tape, Lenforom retourne atout vites).

LENFOROM: Kasiet mwa, protez mwa. Zot pe vini.

DOKTER NIPAT: Kisannla?

LENFOROM: Mo sipliy ou, pa les zot trouv mwa. Pa konpromet mo lavenir.

DOKTER NIPAT: Ki pe arrive? Enn trableman-deter?

LENFOROM: Pir! Bann Laryaz pe vini. Kasiet mwa. Mo sipliy ou.

DOKTER NIPAT: Difisil. Ou finn tourn ledo ar nou, ou finn kas tou bann lien sakre, ou finn koup difil fraternite.

LENFOROM: Pardonn mo erer, mo pou fer tou seki ou anvi. Sel kiksoz mo dimann ou, protez mwa kont bann Laryaz. (Azenou). Mo enn pov peser ki pe dimann ou pardon. (Kikenn tap laport agos). Zot mem sa! Pitie Dokter. Pitie.

DOKTER NIPAT: Bon! Al kasiet deryer sa rido la. Pa bouze, pa fer tapaz. Kestion lavi-lamor. (Lenforom al kasiet deryer rido. Dokter Nipat al ouver laport agos).
Enspekter! Rantre. Mademoiselle, soyez la bienvenue. Rantre, asize. Isi, fer koumadir zot dan zot prop lakaz.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo prezant ou mo tifi. Soley, mo prezant twa Patriyars. (Ar Dokter Nipat) Mo finn rakont mo tifi ki manier ar ou sarm, ar ou enflians ou kapav fer bann alkolik aret bwar, bann peser aret fer pese… li finn bien enpresione. Li bien anvi fer ou konesans.

DOKTER NIPAT: Mamzel Soley…

ENSPEKTER LARYAZ: Apel li Soley…

DOKTER NIPAT: Ki mo kapav servi ou pou resof ou leker?

ENSPEKTER LARYAZ: Koze Soley. Patriyars pe koz ar twa. Reponn.

DOKTER NIPAT: Ler ou ti kit mwa talerla, mo finn gagn enn ka bien delika. Enn dimoun ki paret bien korek, bien distenge vini. Kouma ou kone mo lakaz ouver pou tou dimoun ki ena problem, ki bizen Lalimier Prens Lalimier. Mo ouver laport, fer li rantre, fer li gout mo ospitalite. Ou’le kwar li koumans zour mwa.

ENSPEKTER LARYAZ: Zour ou O Patriyars! Dir mwa kisannla sa, mo fer fou li antray.

DOKTER NIPAT: Ler mo dimann li kifer li pe zour mwa, li zour mwa plis. Li dir mwa li finn fer enn lanket lor tou mo bann aktivite, li pou pibliy enn dokiman, li pou eklat enn skandal.

ENSPEKTER LARYAZ: Nek dir mwa kot li, mo fer li pas kord.

DOKTER NIPAT: Ki skandal ena isi? Mo pe sakrifie mwa, lanwit-lizour, pou ed bann dane, bann dezerite, bann viktim sosiete. Mo kwar kikenn finn al rakont zistwar lor mwa, finn zet labou lor mo repitasion. Mo ena enn doutans kisannla sa?

ENSPEKTER LARYAZ: O Patriyars! Mo la pou defann ou. Kisannla sa?

DOKTER NIPAT: Ayo! Mo soufrans finn tas dan mo lagorz. Ayo Prens Lalimier! Vinn ed mwa… Mo pov ser.

ENSPEKTER LARYAZ: Ou ser! Ki finn arriv ou ser?

DOKTER NIPAT: Tro tris pou rakonte. Mo ti bien dir mo ser pa fer li konfians. Mo ser finn tom amoure ar enn zenn joukal. Li finn al vann lames ar enn lot. Li finn vinn isi pou tir lamone ar mwa.

ENSPEKTER LARYAZ: Santaz. Enn krim serye sa. Kisannla finn rod fer sa? Zenn joukal?

DOKTER NIPAT: Non, lot la.

ENSPEKTER LARYAZ: Ki lot?

DOKTER NIPAT: Mo pov ser! Ki li pou fer aster? So loner ! Li finn perdi so loner.

ENSPEKTER LARYAZ: Mo nepli konpran nanye. Nou rekoumanse. Ou ser finn kontan enn zenn joukal.

DOKTER NIPAT: Samem.

ENSPEKTER LARYAZ: Zenn joukal la pe rod fer santaz.

DOKTER NIPAT: Non. Li finn al vann lames.

SOLEY: Ki lames?

DOKTER NIPAT: Samem mo ti pe rod explik ou papa. Lemonn bizen enn gran sanzman, enn nouvo direksion. Bizen bann dimoun prop, bann dimoun drwat, bann dimoun eklere. Ou papa ena sa lekleraz mistik la. Li ena enn rol istorik pou amene.

SOLEY: Sipozon ou ena rezon, ki ena demal ladan.

DOKTER NIPAT: Ou finn konpran Soley. Ou enn veritab soley. Peyna nanye demal. Okontrer!

SOLEY: Be ki lames?

DOKTER NIPAT: Shouut! Pa koz for. Miray ena zorey, laport ena fant, rido kasiet espion.

ENSPEKTER LARYAZ: Ar kisannla li finn vann lames?

DOKTER NIPAT: Samem seki ti vinn get mwa pou rod lamone.

ENSPEKTER LARYAZ: Zenn joukal?

DOKTER NIPAT: Non. Zenn joukal finn vann lames ar enn lot. Lot la finn vinn rod fer santaz.

ENSPEKTER LARYAZ: Aster mo finn konpran.

SOLEY: Mo pa finn konpran ki lames.

ENSPEKTER LARYAZ: Res trankil twa kan gran dimoun pe koze.

DOKTER NIPAT: Non, les li koze. So kiryozite li pa enn defo. Koze, mis. Poz otan kestion ki ou anvi. Mwa mo la pou reponn.

SOLEY: Ki lames?

DOKTER NIPAT: Pardon!

SOLEY: Ki lames li’nn vande?

DOKTER NIPAT: Ayo, pa poz sa kestion la. Li tro delika. Mazinn repitasion mo ser, mazinn mo repitasion. Mazinn nou gran plan transformasion mantalo-materyel. Bann matier pou sanz natir. Seki vilen disparet, seki zoli pran so plas.

SOLEY: Ki plan?

DOKTER NIPAT: Oh! Cette curiosite de cette saine jeunesse!… Zot pa santi naye anormal?… Koumadir enn etranze pe ekout tou seki pe pase isi… Koumadir respiration enn espion pe polie latmosfer sa lasam la…

ENSPEKTER LARYAZ: Non! Tou paret normal.

DOKTER NIPAT: Paret! Fale pa fer konfians seki paret… Respir bien… zot pa santi okenn loder traizon?… Ena kiksoz pa normal dan sa lasam la… Non, peyna nanye anba sofa… peyna nanye deryer laport… nanye anba latab… Deryer rido! Ena kikenn deryer rido. Enn espion finn rant isi. Osekour!

ENSPEKTER LARYAZ: Les mo dress li ar mo zon.

LENFOROM: (sorti deryer rido) Non pa bate, mo rann lekor. Pitie, pa bate.

SOLEY: Lenfo! Ki to pe fer isi?

LENFOROM: Mo fer seki zot anvi… Zenga lamalis napa bon … Seki zot anvi …pa bate.

SOLEY: Dibout Lenfo… Ki to pe fer isi?

DOKTER NIPAT: Soley, ou konn li… Ou koz ar li apre seki li’nn fer?

SOLEY: Ki li’nn fer ankor?

DOKTER NIPAT: Ki li’nn fer? Tro delika …li finn rod… mo ser… Limem sa. Ayo mo loner.

SOLEY: Ah! To mantalite falokrat. To pa pou sanze?

LENFOROM: Mo pa finn fer nanye. Mo enn pov viktim. Li finn ris mwa dan enn piez.

DOKTER NIPAT: Ou trouve kouma li ete. Li gat loner mo fami, aster li koz manti… Enspekter, eski ou pou les sa kalite dimoun la kontinie persekit bann sitwayen inosan.

ENSPEKTER LARYAZ: Non zame. Mo trenn-trenn li par so lapo likou ziska stasion… Soley atann mwa isi mem… (Li sorti agos ar Lenforon).

DOKTER NIPAT: Tousel, twa ek mwa, anfen.

SOLEY: Ki pe ariv ou? Pa tous mwa.

DOKTER NIPAT: Soley, Soley vinn resof mo leker angourdi par liver kont sezon.

SOLEY: Get sa! Mo donn ou enn konsey: bas les pattes!

DOKTER NIPAT: Soley, ou pe briye ar foul dife… Napa atann li kouse. Make hay while the sun shines! ( Li vinn trap Soley. Soley ki fer karate, devier li amba-lao)
Ayaya! Non ase! Mo rann lekor. Non pa pil lor mwa.

SOLEY: Ki Lenfo ti pe fer isi?… Ena kiksoz bien lous ki pe pase dan sa lakaz la.

DOKTER NIPAT: Lous! (tann enn tapaz adrwat).

SOLEY: Ki sa tapaz la?

DOKTER NIPAT: Tapaz! Ki tapaz?

SOLEY: Les nou al gete.

DOKTER NIPAT: Non. Pa fer sa. Pa fer sa. Ena move lespri lot kote.

SOLEY: Mo pa per siperstision vie bonom. (Li al ouver laport adrwat. Santoupe ek Pounak galupe rantre, enn deryer lot).

POUNAK: Mwa ki bizen vinn prezidan.

SANTOUPE: Non. Mwa. To ena toupe. Taler mo kas to figir, espes de makacha rasi.

POUNAK: Pa tous mwa, mo dir mo mama. Mwa ki bizen vinn prezidan. Ar mo dizef larza ki plan la pou marse, gro poutou.

SANTOUPE: Non. Manter. Ar mo kas. Mwa ki finn gagn sa lide la. Voler lide… Dokter, dir li kisannla ti gagn lide la premie. Dir li Dokter. Li, ole pran mo plas.

POUNAK: Pran to plas gro farata! To finn koken mo plas. Dokter, dir li. Dir li kimanier se gras ar mo poul ki pou gagn dizef larzan, kikfwa dizef lor. Gras ar mo lor ki pou kapav fer travay neseser. Dir li Dokter. Dir li.

SANTOUPE: Voler, manter, triyanger, piner, krever, pilinger, makacha rasi.

POUNAK: Tomem, tomem, tomem…

SOLEY: Ki sa sirk la?

DOKTER NIPAT: Mes amis, un peu de retenu. Vous etes devant une dame.

SOLEY: Bliye sa. Pa sey kouyonn mwa ar zoli mo. Mo’le kone ki pe pase dan sa sirk la. Prezidan! Dizef lor! Twa koze!

POUNAK: Pa vinn tous mwa. Mo pa pran lord ar nenport ki. Sirtou pa ar enn fam. Kan ou koz ar mwa, montre enpe respe. Mazine ki mo ete. Fitir prezidan nou pei.

SANTOUPE: Non manti! Pa ekout sa kaka poul la. Se mwa ki pou vinn prezidan. Mwa tousel, pa li.

SOLEY: Trankil twa gro patat! Si zot pa dir mwa laverite mo koumans kriye ziska ki tou bann vwazen vini.

POUNAK: Dokter, ki sa fam la vinn fer ladan. Li pa ti dan plan… Koze Dokter! Kifer ou pa pe reponn.

SOLEY: Dokter? Depi kan li dokter? Li pa gran pret Prens Lalimier? Ki sa zistwar la?

POUNAK: Bous lagel, fam!

SOLEY: E misie! Ou ena boukou manier. Vinn la mo donn ou enn ti leson manier.

POUNAK: Fam, pa tous mwa ar ou lame pese. Pa tous mwaaaaa Aayo. Pa enn fam sa.. Enn jab!

SOLEY: Ki to dir? Ale rakonte.

POUNAK: Larg mo lameee! Ayo mama, mo Bondie, mo Lalimierrr… Protez mwa.

SOLEY: Rakonte.

POUNAK: Dokter vinn tir mwa.

DOKTER NIPAT: Mo kouyon mwa!

SOLEY: Rakonte, mo dir twa.

POUNAK: Larg mwa avan ( Soley larg li, li sove, li al kasiet deryer Dokter Nipat).

DOKTER NIPAT: Nou pou dir ou tou. Selmam pa bate. Nou ena enn gran plan… pou tranformasion natir bann matier ki baze lor bann vibrasion-siko-sansiel…

SOLEY: Aret to siperstision mwayen-az.

POUNAK: Siperstision? Li finn fer mo poul ponn dizef larzan.

SOLEY: Kifer pa lor?

POUNAK: Samem ki nou pe fer.

DOKTER NIPAT: Shuuut! Pa dir li nou sekre.

SANTOUPE: Mamzel, mo pa finn gagn loner fer ou konesans. Mo prezant momem! Medor Santoupe.

SOLEY: Mo konn twa bien. Dan to gran loto nwar, toule-tanto to fer letour kot bann lizinn zonn-frans, to ramas bann tifi mizer ki dan pens. To biznes mars bien?

SANTOUPE: Dokter pa ekout li. Sirman mo adverser finn avoy li pou fann labou lor mo repitasion.

DOKTER NIPAT: Santoupe! Enn laont. Ou finn tronp mo konfians. Mo ti bizen bann dimoun prop, bann dimoun ki ti pou moraliz ek spiritializ lavi pilblik. Mersi Soley. Mersi. Prens Lalimier finn avoy ou pou ouver mo lizie. Santoupe mo’le ou kit sa lakaz la ou ale. Ou prezans pe fann pianter isi.

SANTOUPE: Dokter pa ekout li. Pa vre sa. Mo enn dimoun prop. Touledimans mo al lames, mo donn sarite. Pa ekout li Dokter.

DOKTER NIPAT: Santoupe, pa koze. Pa ouver labous. Ou konn sime sorti. Deor!

SANTOUPE: Be mo chek!

DOKTER NIPAT : Ki chek ?

SANTOUPE: Mo pa finn donn ou enn chek senkant-mil?

DOKTER NIPAT: Chek senkant mil? Zame. Soley ou ena rezon. Li enn veritab manter… Deor!

POUNAK: To pa finn tande voler? Manter! Piner! Krever! Deor!

SANTOUPE: Pa tous mwa, fils de pute.

POUNAK: To zour mo mama! Salte, sovaz! To zour mo mama. Ala pou twa. Akoutpie to pou sorti isi.

SANTOUPE: Mo pou gagn zot. Pa kwar zot pou sape. Ena enn lazistis dan sa pei la. Mo vanzans pou san pitie.

POUNAK: Deor mo dir twa. (Santoupe galoupe sorti).

DOKTER NIPAT: Pounak! To enn brav. To lwayal twa omwen, mo kapav fer twa konfians… Soley, mo remersie lesiel ki finn avoy ou. Mo gran proze ti pou tom dan lame bann dimoun malsen. Kouma ou finn paret divan mwa, mo finn konpran ki nou desten ini par volonte Prens Lalimier. Ou papa ti ena rezon. (Belzaminn ki rantre anmemtan tann tousa).

BELZAMINN: Dokter, ar mwa’si ou ti dir sa!

DOKTER NIPAT: Ki to pe fer la? Kisannla finn donn twa permision vinn la? Retourn andan!

BELZAMINN: Pa koz koumsa ar mwa.

DOKTER NIPAT: Pa koz koumsa ar twa? Ki to kwar to ete? To finn grandi kot latrinn…

BELZAMINN: Wi mo finn grandi kot latrinn, me mo’nn lev mo latet ver lesiel kouma enn fler.

DOKTER NIPAT: Ki to pe koze koumsa. Kot to’nn aprann sa. Mwa ki’nn fabrik twa; to la pou obeir.

SOLEY: Ou pena drwa koz koumsa!

BELZAMINN: Pa rant ladan mamzel. Ou finn rant isi prop. Resorti vit avan zot sali ou. Dokter Nipat, mo finn plen ar ou tirani, ar ou mansonz. Dan koumansman mo ti trouv tousa amizan. Kouyonn dimoun malonet, kouyonn bann kouyoner, koken bann voler… Me mo’nn plen.

DOKTER NIPAT: Belzaminn, mo pasians ena limit. Mo donn twa lord retourn dan to lasam.

BELZAMINN: Donn lord! Mo peyna lord pou pran ar ou.

DOKTER NIPAT: Ingratitude! Ingratitude! Soley, get sa kreatir divan ou la. Mo finn tir li kot latrinn. Mo finn fer li vinn enn prenses. Get so rekonesans. Sal
nimakaram la!

BELZAMINN: Me kontinie rakont li tou. Dir Pounak, misie Poul-sante-kok-ponn-dizef, ki finn ariv so bann poul. Dir li Dokter Nipat. Dir li.

POUNAK: Dokter, ki finn ariv mo bann poul?

DOKTER NIPAT: Zot finn mor dan nou experyans tranformasion.

BELZAMINN: Al get zot lezo dan poubel lakouzinn.

POUNAK: Vremem sa Dokter?

DOKTER NIPAT: (silans)

POUNAK: Be kot mo bann biye?

DOKTER NIPAT: Li pe rod so biye. Ou kone Soley, mo pe atann ou papa revini. Sa koson la finn fabrik fos biye. Mo ena prev. Bann biye la ar mwa. Mo finn konfiske zot pou remet ar lotorite. Mo ti ole donn ou papa enn sans gagn promosion.

SOLEY: Bliye mo papa. Si li plonz dan ou lasos se ar mwa ki li pou gagn zafer.

BELZAMINN: Mamzel, mo konsey ou sorti depi isi… Pounak. Kot Pounak? Kot li… Li finn tire! Dokter ou tousel aster. Joukal, Lenforom, Santoupe, Pounak, ou kabine fatom finn kas pikan. Ou tousel.

DOKTER NIPAT: Belzaminn, mo regret mo erer. Apel Sami. Apel bann Gopia. Sami, bann Gopia, tomem ek Soley, nou fer enn partnership par egal. Tou dimoun gagn parey dan respe, dan resiprosite, dan transparans.

SOLEY: Pa kont mwa dan sa sinema la. (Enn gran tapaz. Tann lavwa Sami pe kriye “Dokter, vinn get ki dezord ou bann Gopia pe fer”).

DOKTER NIPAT: Get sa bwat la. Finn bliye donn zot maze. Belzaminn vinn donn mwa enn koudme. (Li sorti adrwat).

SOLEY: Ki pe arive?

BELZAMINN: So bann Gopia. Kan pa donn zot manze zot kouma bann lisien araze.

SOLEY: Gopia?

BELZAMINN: Get sa mamzel, ou viv dan enn lot lemonn. Mo pa bien kone ki manier li marse. Isi enn lot kalite lavi; meyer ou ale trankil; meyer pa kone ki pe pase isi.

SOLEY: Kouma ou apele?

BELZAMINN: Belzaminn.

SOLEY: Mo nom Soley… Ki pe pase isi?

BELZAMINN: Isi, koumadir nou dan enn bafon. Sakenn veye pou manz trip so kamarad. Trikmandaz manz trikmandaz. Peyna plas pou santiman… zis Sami…

SOLEY: Sami. Kisannla sa?

BELZAMINN: Ou pa konn li. Mo kwar li ena enpe santiman.

SOLEY: Santiman! Fale pa kwar dan santiman zom. Parski ant zom ek fam ena enn lalit pouvwar. Fode pa les santiman dominn nou lespri. Sinon nou tase. Sami, Lenfo, Pounak, Nipat, tousala parey.

BELZAMINN: Pa bon dir sa. Zot pa parey.

SOLEY: Kwar mwa. Tou zom parey.

BELZAMINN: Kikfwa ou ena rezon. Kikfwa ou peyna rezon. Mo’nn konn boukou zom. Ena diferans. Sami ena so defo, mo pa dir non…me … li enn lot kalite dimoun… Mamzel, fer vit. Ale. Ou plas pa isi… Ou sorti dan enn bon fami, ou finn gagn ledikasion. Pa gat ou sans dan lavi. Sa lakaz la, se enn nik trikmandaz.

SOLEY: Lemonn enn nik trikmandaz.

BELZAMINN: Ale mo dir ou. Ale avan labou fann lor ou, sal ou repitasion. Isi san ezitasion, san santiman, dimoun pou fann labou lor ou, zet ou dan kwen latrinn.
Pianter partou. Ale avan ou’si ou koumans santi pi.

SOLEY: Ou pa santi pi, ou Belzaminn.

BELZAMINN: Pa les seki paret anbet ou. Nou tou isi santi pi. Ena seki plis pi, ena seki mwens pi.

SOLEY: Dan lavi ena zis seki pi ek seki pa pi.

BELZAMINN: Kikfwa li koumsa dan lemonn kot ou sorti. Me lemonn dan lekel mo finn viv depi mo zanfan li pa parey. Akoz samem mo pe dir ou napa res isi. Isi ou pou oblize vinn sal pou ou kapav zwenn de bout. Sel zafer ki kapav sov nou se enpe santiman (Dokter Nipat retourne ar so bann Gopia. Li’nn atas zot ar lasenn kouma lisien. Zot pe debat).

DOKTER NIPAT: (Otoriter) Kouse! Belzaminn al prepar zot manze.

BELZAMINN: Dokter Nipat! Eski ou konpran langaz ki mo pe koze?

DOKTER NIPAT: Kifer? To pou fer enn kour lor gramer?

BELZAMINN: Mo zis ole fer ou konpran ki mo finn desid pou kit sa lazil la. Kikfwa andeor kapav konn enn lot kalite lavi. Mo finn plen, plen, plen. Konpran?

DOKTER NIPAT: Wi!… Aster al dan lakouzinn, al prepar enpe maze pou mo bann Gopia.

BELZAMINN: (Dibout, get li fran).

DOKTER NIPAT: Al prepar zot manze!

SOLEY: Kifer ou pa al fer sa oumem? Zis fam ki bizen kwi manze?

DOKTER NIPAT: Soley! Soley, mo soley! Pa tou fam ki fam. Ou, ou plas pa dan lakouzinn. Ou plas dan salon. Ou, ou la pou donn lord. Fer respekte lotorite.

SOLEY: Mwa, mo la pou fer respekte fam.

DOKTER NIPAT: Foul dakor ar ou. Bizen ki fam respekte zom. Bizen ki fam ki finn grandi kot latrinn respekte fam ki finn grandi dan salon.

BELZAMINN: Mamzel Soley. Ou finn konpran aster dan ki lemon ou finn fek rantre. Enn lemonn ambalao.

SOLEY: Deor’si li parey.

DOKTER NIPAT: To’nn trouve Belza… To’nn trouve. To’nn plen ar naye ditou. Now be a good girl. Al sers zot manze.

SOLEY: Deor ‘si li parey, me bann dimoun prop kapav sanz li.

DOKTER NIPAT: Foul dakor. Bizen sanz li dan nou manier.

BELZAMINN: Fer li vinn pir.

DOKTER NIPAT: Pir. Naye pa pir. Seki pa paret pir, li pouri andan. Isi nou onet. Nou pa kasiet malonet dan nou. Dan enn lemonn triyanger, nou finn vinn espesialis. Nou finn vinn zwer dan triyang bann triyanger.

SOLEY: Sef triyanger dan lemonn triyanger.

BELZAMINN: Sef pouritir dan lemonn pouri.

DOKTER NIPAT: Mo pe koumans plen ar zot zistwar fam. Toulede al dan lakouzinn pou prepar nou manze. Enn lord! Sinon mo avoy mo bann Gopia araze lor zot.

SOLEY: Seye!

DOKTER NIPAT: Gopia! Chou zot! (Bann Gopia fons lor Soley ek Belzaminn. Premie ki fons lor Soley gagn enn gran koutpie. Belzaminn gagn kouraz).

BELZAMINN: Mamzel Soley, les mo dres sannla la.

SOLEY: Twa, kot to pe sove? Vinn la. (Tou bann Gopia al kasiet deryer Dokter Nipat.).

DOKTER NIPAT: Sami, Sami. Vinn tir mwa. Sami, Osekour!

SAMI: Mo lamem Dokter. (Sami kot laport adrwat, enn valiz dan so lame).

DOKTER NIPAT: Sami, get ki zot finn fer. Zot finn vir tou ambalao.

SAMI: Kikfwa koumsamem bizen fer pou redres tou.

DOKTER NIPAT: To pe sayde ar zot?

SAMI: Kas pa latet patron. Mo pe ale. Korek Belza?

DOKTER NIPAT: Ale! Kot to pe ale? To plas isi. Pa bliye nou partner fifty-fifty. Kifer to pe kas kontra?

SAMI: Nou finn ase badine patron. Bizen enpe serye dan lavi. Belza, pare?

BELZAMINN: Wi Sami. To’nn pran mo bann zafer?

DOKTER NIPAT: Twa’si? Belza, twa to pa gagn drwa kit mwa.

SOLEY: Pa gagn drwa. Sa enn drwa ki tou fam ena.

BELZAMINN: Mamzel Soley, pa sal ou labous koz ar li. Dokter Nipat, ou enn exper dan drwa. Ou konn zis drwa ki ou ena, me zame drwa ou kamarad. Mo finn aksepte tou ou kapris, mo finn zwe tout sort kalite lakomedi. Mo anvi viv mo lavi aster. Viv kouma dimoun bizen viv. Mo pa enn masinn mwa. Mo enn dimoun, mo ena enn leker, mo ena santiman.

DOKTER NIPAT: Santiman! Ki to pe koze. Ki to konpran dan santiman.

BELZAMINN: Kikfwa mo pa konpran nanye dan santiman. Mo pa finn lir gran-gran liv. Me mo kone ki mo santi dan mo leker.

SAMI: Chalo Belzaminn.

DOKTER NIPAT: Be mwa! Zot kit mwa tousel… Atann enn kou! Mo’nn konpran zot plan. Zot pe sove ar bann papie tenbre la. Be wi! Tou sa bann bel-bel koze la zis pou kouyonn lizie dimoun. Zot pe rod gagn mo lakaz ek mo dibien.

SAMI: San fason patron! Belzaminn, donn li so papie. Nou pa bizen sa… Kontan Dokter!… Lir zot… Satisfe? …Pran tou pou ou…Bonnsans!

BELZAMINN: To’nn pran mo bann zafer, Sami.

SAMI: Non Belza. Pa pran nanye seki dan sa lakaz la. Mo’nn pran zis detrwa obze personel. Nou’ale matlo.

SOLEY: Ou ena sans.

BELZAMINN: Kikfwa wi, kikfwa non. Pli enportan ki tou, lavi bizen kontinie.

SOLEY: Mo kapav vinn ar zot?

BELZAMINN: Me wi mamzel.

SAMI: Salam Dokter. San fason! San rankinn. (Enn tapaz olwen deor. Lavwa dimoun ankoler) Belza, get enn kou par lafnet ki pe pase. (Belzaminn ek Soley al kot Lafnet agos). Dokter pa bizen fer ou figir mosad. Ou enn gran debrouyar. Ou pa bizen nou. Ou ena boukou lespri. Servi li enn lot manier.

SOLEY: Mo papa pe retourne. Enn lafoul pe akonpagn li…

DOKTER NIPAT: Ki pe arive?

BELZAMINN: Bann vwazen sa. Zot paret bien ankoler.

SAMI: Bann vwazen?

DOKTER NIPAT: Zot ti fer enn konplent lor nou ar lapolis. Bizen fer kiksoz.

SOLEY: Lenforom ar zot. Li pe mars divan-divan.

BELZAMINN: Santoupe ek Pounak osi ar zot. Mamzel Soley, sove depi isi. Ou inosan ou. Sove, pas par laport deryer. Ale mamzel.

DOKTER NIPAT: Santoupe!… Pounak!

SAMI: Bann gro malen. Zot finn reysi anbet lotorite. Marke garde. Zot pou vinn temwen lapolis… Sove mamzel. Ou plas pa la. Sitiasion finn vinn bien vilen. Labou pou fane brit-brit. Bann korbo finn met plim pizon… Dokter, nou desten amare. Nou finn tas dan mem langrenaz… Belzaminn, twa ek sa mamzel la, zot kapav sape.

BELZAMINN: Non Sami. Nou finn sey sape, nou pa finn reysi. Nou va fini ansam… Mamzel Soley, ou ou peyna nanye ladan. Pas par laport deryer ale.

DOKTER NIPAT: Depi gramaten mo ti kwar ki soley pou leve pou ekler mo lavenir. Abba!… Zot ena rezo. Soley! Vit sorti par laport deryer. Mo soley finn vinn tro tar… li pe kous tro boner. Ale Soley, sove depi isi.

SOLEY: Pa fatig zot latet pou mwa… Mo anvi get sa sinema la. Lemonn deor, lemonn isi parey. Seki ti andan finn sove finn al deor. Aster zot pe deklar sen… Komik sa lemonn la. Plis li sanze, plis li parey.

BELZAMINN: Li pa parey net.(Li trap lame Sami) Sannkoutla ena enpe santiman.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.