DOKTER HAMLET

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Bann personaz dan lord ki zot paret:

Orfilia, Dr Hamlet, Dimoun 1, Dimoun 2, Misie Kapilet, Madam Kapilet, Ziliet Kapilet, Mama Hamlet, Orasio, Advaizer, Prezidan, De akter, Ram, Zournalis.

Premie Tablo.

Dan lakaz Dokter Hamlet. Dr Hamlet rantre. Li sorti fer so joging. Dan lakwizinn Orfilia pe bwar kafe.

ORFILIA: To’le enpe kafe? Li ankor so.

HAMLET: Non! Mo pran enpe zi. … Kiler to avion?

ORFILIA: Mo bizen fer vit. Sinon mo pou anretar.

HAMLET: To’le mo al kit twa?

ORFILIA: Non koko. Mo kit mo loto dan parking erport. Dime tanto mo pe retourne … Pa bliye amenn Mouna mars-marse. Sinon li pou fer asasen. To pa bizen nanye?

HAMLET: Si to gagn letan pran enn arftersev dan joutifri. … To’nn reflesi lor seki mo ti dir twa yer-swar?

ORFILIA: Nou va koz sa dime. La, mo latet ranpli ar mo travay. Mo prefer atann enn peryod pli kalm pou koz lor tousa. Tou manier nanye pa prese.

HAMLET: Li pa kestion prese, pa prese. Mo’le, anfen … ti’a bon nou formaliz nou relasion.

ORFILIA: Ham, depi kan to koumans koz kouma avwe? Taler to pou servi mwa papie tenbre. Pa fasil ar twa!

HAMLET: To sir to pa’le mo’al kit twa? Pa enn problem!

ORFILIA: Mo kone. Me pa neseser. … To per mo perdi?

HAMLET: Non, mo per mo perdi twa.

ORFILIA: To Hamlet twa? Ousa Romeo?

HAMLET: Toulede. Sirtou ki aster to…

ORFILIA: Nanye pa’nn sanze Hamlet. Tou parey kouma avan. Nou finn abitie viv ansam ade antout liberte, nou va viv ansam atrwa antout liberte. Enn zanfan ki fri lamour ek liberte li pou bizen fer lamour ek liberte grandi. Pa retresi. Pa formalite ki fer zanfan ere.

HAMLET: To kwar to kone ki bon pou twa.

ORFILIA: Mo sir mo kone ki bon pou mwa. Mo pa pou les nanye enterkal ant nou lamour ek nou liberte. Nanye to tande, nanye!

HAMLET: Korek! Rayt! Mo pa sourd. Kifer to lev lavwa?

ORFILIA: Sori! Depi ki mo’nn dir twa mo ansent, to konportman finn sanze. Koumadir bann reflex tradisionel pe retourn anfors. Andire to finn gagn enn porte pou fons mwa dan mo ti kazot, fors mwa axepte vie rol.

HAMLET: Orfi, to kone tousa pa vre. Mo kontan twa, mo respe twa, mo admir twa. Kan mo panse ki kantite nou bien kan nou ansam, mo pa kwar nou gagn drwa les nenport ki zafer amenn biz-biz dan nou lekzistans. Me enn baba li pa nenport ki zafer. Li nesesit enpe reorganizasion, enn ti adaptasion parsi-parla.

ORFILIA: Me pa neseser sanz sime, direksion ousa oryantasion. Zanfan la bizen grandi dan lamour ek liberte parey kouma li’nn zerme dan zarden lamour ek liberte. Enposib reflesi enn lot manier.

HAMLET: Kikfwa to ena rezon, kikfwa …

ORFILIA: Ham, lorla mo sir mo ena rezon. Sa zanfan la li pe vini parski nou anvi li vini; parski nou’le li vinn senbol ek temwen nou lamour; parski li pou bizen kan so tour arive, ariv seki ariv, plant semans lamour ek liberte. Sinon preferab li pa vinn ditou. Preferab tou tengn anplas.

HAMLET: Nou’ale! Mo al kit twa erport.

ORFILIA: Pa sanz koze!

HAMLET: Okontrer. Nou gagn plis letan pou koze. Tou manier mo lor naitsift zordi. Mo ena enn pake letan. Sirtou to pa pou la pou konsom mo lenerzi.

ORFILIA: Pa neseser…

HAMLET: Aret to pannchayt! Avion la pa pou atann twa. Al ponpone, diroute, letansa mo met to bann zafer dan box. ( Telefonn sone. ) Degaze Kleopat!. ( Orfilia sorti. Hamlet al pran telefonn. ) Isi Dokter Hamlet. … Wi, Ma…. Non. … Koze… Non enn nanye ditou sa . … Mo al kit Orfilia erport, mo vinn direk vinn get twa. Kisannla ar twa la? … Get sa. Dir li prepar enn bon tas dite pou twa. Al repoz twa enpe. Sey dormi. Enn ti somey pou ed twa. … Kwar mwa, to pe panike pou nanye. Dan enn timama mo pe vini. ( Orfilia rerantre.)

ORFILIA: Problem?

HAMLET: Hen! Non. Mama sa. Li pa tro bien.

ORFILIA: Al okip li. Les mwa mo pran mo loto mo ale.

HAMLET: Enn timama sa! Ale monwar! Let’s go! ( Zot sorti. )

Deziem Tablo

Dan lari. De dimoun laz mwayen.

DIMOUN 1: Bez, bez, bez, bez, mo dir twa.

DIMOUN 2: Ki’nn ariv twa koumsa?

DIMOUN 1: Pa kiksoz! Mo met tou mo kas lor sa bezsominn zoke la. Maron la vann lekours la.

DIMOUN 2: Bizen pandi li, salte la.

DIMOUN 1: Pandi tro bon pou li. Bizen koup-koup li, anter li vivan. Fangas la! … To peyna enn bon tiyo pou Samdi prosen?

DIMOUN 2: Dime enn lom travay palfrenie pe vinn get mwa. Li konn tou bann trikmandaz. Enn dimoun sir. Plon ladan mem! Mo fer twa ramas tou to lapert e fer profi lorla. Me avan bizen fer so labous dou. So parol vo enn fortinn. Me ar mwa li koze, li pa tro regardan. Li enn ti fami ar mwa. Li fer mwa enn ti pri fami. Pou bizen desann lor pie, selman. To konpran?

DIMOUN 1: To kone… kouma mo’nn fek dir twa … mo move fat, … pos kanze. Pa traka, ler mo gagne mo pa pou bliye twa. To pa pe ekout mwa?

DIMOUN 2: Non korek! To’nn trouv sa loto ki fek pase la?

DIMOUN 1: Non.

DIMOUN 2: Dokter Hamlet ek so metres! Pa kone ki li trouve ar sa fam la. Gaspiyaz! Fer sagrin mo dir twa. Enn ti fami ar mwa. Kote mo mama. Nou ti rod enn bon tifi pou li. So papa mem prezidan Federasion Anplwayer. Boukou pitay. Olie ekout nou sa voryin la al bwar dilo-dir-wi sa move laryaz la. Nou fami bien mekontan. Bizen fer kiksoz pou fer fam la boure. Nou fami prop. Peyna sipa kiete. Peyna tas da nou disan.

DIMOUN 1: Get sa! Mo ena enn kouzin ki konn koz ar nam. Kapav instal fam la. Fer li trouv zekler ziska li kite boure. Koz ar to lom pou mwa. Mwa mo koz ar mo kouzin.

Trwaziem Tablo

Dan lakaz Kapilet.

MISIE KAPILET: Yer ‘si li’nn retourn tar! Pourtan mo’nn dir…

MADAM KAPILET: Les li! Bann zenn sa.

MISIE KAPILET: Bann zenn? Ki pou arive si personn pa respe disiplinn? Kan tou dimoun finn fini pare pou al travay, li li ankor pe dormi. Enn pares, enn iresponsab, ala seki li ete.

MADAM KAPILET: Non li pa pe dormi. Li dan saldeben. Mo kwar li pa tro bien.

MISIE KAPILET: Normal li pa pou bien. Peyna ler manze, peyna ler dormi, toultan pe sot isi, sot laba. … Ki li gagne?

MADAM KAPILET: Pa kone! Mo tann li pe vomi.

MISIE KAPILET: Sirman enn endizestion. Bizen fer atansion! Boukou dimoun pe gagn gastro ansemoman. Bon mo bizen ale. Si ena kiksoz telefonn mwa dan mo biro. Tanto mo pe retourn enpe tar. Pa atann mwa pou dine. ( Li sorti. )

Madam Kapilet tousel, tris. Li asiz lor enn sez, get drwat divan li.

MADAM KAPILET: So zour zordi. Enn fwa par mwa! Li pou al dan so klib, bien amize ar so bann kamarad e lerla li pou al dan enn lotel ar enn sa bann fam la. Zame mem fam! Enn fwa par mwa depi mo ansent Ziliet. Avan li retourn lakaz li pou met enn ta parfin, koumadir li bizen efas so move konsians. Enn fwa par mwa depi ven-tan. E mwa mo pou zwe mo fim. Fer koumadir tou normal, koumadir nou enn koup model. Pou lizie dimoun nou enn model. Me seki personn pa kone se ki nou viv kouma selibater marye. Fer tou pou lizie dimoun. Aster kalver Ziliet pe koumanse. Mo pov, pov tifi! Zot dir seki zot anvi, mo pa pou les zot fer mo tifi soufer seki mwa mo’nn soufer. Non zame!

( Ziliet rantre. )

ZILIET: Mo finn atann Papi ale avan mo desann. Ki li’nn dir?

MADAM KAPILET: Mo pa’nn dir li. Pa finn gagn kouraz! Li finn konstrir enn lemonn pir ek prop dan lekel li finn plas twa ek mwa. Enn lemonn manti-manti! Me li fer koumadir samem laverite. Dan sa lemonn la sak ti detay dan so plas, kouma dan jigsor. Li, li pa viv dan sa lemonn la. So lemonn tro malang pou nou. To kone, to papa li kouma enn sevalie Lerwa Artir. Li pou fer tou pou nou de. Me li pa kwar ki nou gagn drwa viv lavi ki dimoun normal bizen viv. Anverite nou, nou bann poupet dan so lakaz zouzou.

ZILIET: Sori Mami, mo donn twa enn pake traka.

MADAM KAPILET: Non mo ti gate! Zame to pou enn traka pou mwa. To kone ki kantite mo ti anvi gagn twa? Kan ti ena danze enn fos-kous, mo ti per, per, per. Mo pa ti’le perdi twa. Pou pa perdi twa mo ti bizen res lor lili preske touletan. To papa ti extra. Li ti fer tou pou mo konfor. Zame plengne, zame enn mo gra, zame enn repros. Mo ti swazir pou gagn twa, mo ti aksepte pey so pri. Mo finn pey so pri. Mo pa regrete ditou. To finn amenn boukou boner dan mo lavi.

ZILIET: Kimanier mwa mo’nn vinn to kontrer? Twa to finn sakrifie tou pou gagn to baba, mwa mo dispoze sakrifie tou pou pa gagn sa baba la. Zame to pou konpran mwa, non Ma?

MADAM KAPILET: Mo pa ziz twa. Mo zis sagrin finn ariv twa enn malsans. To desten ek pou mwa pa parey. Twa to pou al liniversite, to pou vinn enn profesionel. To bizen boukou liberte, boukou plis ki mo ti bizen. Nanye pa pou anpes twa vinn seki twa to’nn swazir pou devini. … To boyfrenn kone?

ZILIET: Wi. Depi mo’nn rat mo premie reg. Li bien koul. Maryaz. Avortman. Maryaz pa enn solision. Mo pa kontan li ase. Pa gagn drwa les enn ti malsans boulvers de lavi, blok de dimoun ki aster pe koumans konn lavi. Mo ti kapav fer li ankasiet, dan silans, koumadir sipa ki gran pese mo ti’nn fer. Me mo pa santi mwa koupab. Kifer fer sa deryer zot ledo? Mo tro kontan zot.

MADAM KAPILET: Pou bizen fer to papa konpran. Pa pou fasil sa! Al get Tonton Hamlet. Mo’nn fini koz ar li.

ZILIET: Yer mo ti telefonn li. Li ti telman exite ki Orfilia ansint ki mo pa ti gagn kouraz dir li veritab rezon kifer mo ti pe telefonn li. To kone! Li mem pe pans maryaz.

MADAM KAPILET: Wi, li’nn dir mwa.

ZILIET: To kone Mami, twa ek to frer zot bann dimoun extra.

Katriyem Tablo

Kot mama Hamlet.

HAMLET: Mo ti dir twa Mazeste, to ti pe trakase dan vid. Bann premie tes negatif. Ena zis enn ti zafer kot mo pa tro sir. Mo finn prefer dimann lopinion enn koleg. Mo’nn dimann Orasio donn mwa so lopinion.

MAMA HAMLET: Li enn spesialis kanser li! E zot pa pou tripot-tripot mwa? Mo’nn deza dir twa, si par maler sa kalite malediksion tom lor mwa, les mwa al rezwenn mo bonom trankil. Mo finn ase viv san li.

HAMLET: Mazeste! Samem ki mo pa kontan ar twa. To kas mo konte. To fer mwa zalou. Mwa to sevalie servan, mo fer tou pou fer mo larenn plezir. Li ki li fer? Li nek koz koze mo rival. To kas mo leker Mazeste.

MAMA HAMLET: Hamlet, ase radote. Kan to fer to grimas koumsa, mo kone to pe kasiet kiksoz. Pa bliye to papa pe vey mwa depi lao. Si to fer mwa lapenn, li pou vinn vanze. Dir mwa fran-fran ki mo gagne.

HAMLET: Ena enn ti groser … kikfwa…

MAMA HAMLET: Kanser. Malign? Benign?

HAMLET: Pa kone Ma…zeste. Bizen analiz enn prelevman. Sa departman Orasio sa. Akoz samem mo’nn dimann li vinn get twa. Li pre pou vini la. To’le mo fer enn tas dite pou twa.

MAMA HAMLET: Eta zokris, to kwar mo’nn fini vinn envalid. Aret fer to figir zako sagren! Soley pa pou aret leve. To pa’le manz kiksoz?

HAMLET: Non mo pe zwenn Orfilia pou lench.

MAMA HAMLET: Kan li pou gagn so baba?

HAMLET: Ena letan.

MAMA HAMLET: Si enn tifi, apel li Kawnselia.

HAMLET: To bonom lao pa pou ankoler? Toultan li ti kontan dir ennsel Kawnselia dan sa lemonn la ase.

MAMA HAMLET: Apel li Kawnselia.

HAMLET: To ena rezon. Plis ena Kawnselia plis li bon. ( Enn loto finn arete. ) Sirman Orasio sa. ( Li sorti. Tann mirmir enn konversasion. Mama Hamlet dres zorey pou ekoute. Difisil pou konpran. Li avans ver laport. Letansa Orasio ek Hamlet rantre.)

ORASIO: Mazeste! Ki ou fer pou res zenn koumsa?

MAMA HAMLET: Zot, bann dokter, zot bann kouyoner mem zot. Zot pran tou dimoun pou enbesil. Fer zoliker ar tou fam!

ORASIO: Pa ar tou. Zis ar bann extra.

MAMA HAMLET: Kan to pou marye?

ORASIO: Sel fam interesan prefer zis pans so mari ki pe fer so vakabon ar anz dan lesiel.

MAMA HAMLET: Aret blasfeme!

ORASIO: Mazeste, nou retir nou dan enn plas prive pou enn tetatet. Zis ou ek mwa. Pa les bann bado fouraye. ( Mama Hamlet ek Orasio sorti. Hamlet dibout divan enn foto so papa ek so mama. Li anplen reflexion. Telefonn sone. Li al pran telefonn. )

HAMLET: Alo! … Wi gate. … Non to pa pe deranz mwa. Yer mo ti kwar to ti pou vinn get mwa. To mama ti dir mwa to problem irzan. … Tonton Orasio pe konsilte Granmer. … Difisil pou dir. … To kapav vini tanto. … Salam gate! … ( Li akros telefonn, real dibout divan foto so paran. )

Sinkiem Tablo 

Dan biro Prezidan Klodjous.

ADVAIZER: Prezidan, si pa fer kiksoz, sa kouran antigouvernmantal la pou kontinie devlope e biento sitiasion pou vinn enkontrolab. Tipti pekadiy pe pran enn lanpler telman enportan ki dimoun pe pran kaka-zozo pou boulet kanon. Ros pe vinn perl, perl pe vinn ros.

PREZIDAN: Bann skandal pa pe ede. Sirtou kan lame minis, sef-departman, konseye tranpe dan malang, magouy, marday.

ADVAIZER: Tro boukou rimer pe sirkile. Lepep nepli konpran nanye. Li nepli kone ki pou kwar, ki pa pou kwar. Bizen met enn gran kout fren ar tousa.

PREZIDAN: Ki plan to ena dan to latet?

ADVAIZER: Nanye bien presi. Me mo sir ar lexperyans ki ou ou ena vit-vit ou pou trouv enn lide zenial. Toultan ou dir ki meyer sistem defans se latak. Kifer nou pa atake?

PREZIDAN: Bizen kone ki pou atake, kot pou atake, kan pou atake. Pou lemoman dilo la telman troub ki difisil pou trouv kler. Si fer enn fos manev, tou kapav vir ambalao. Ala kifer zot trouv mwa trankil. Mo pe rod zwenn kot mo pou apiy lapens.

ADVAIZER: Ou permet mwa fer enn komanter, Prezidan?

PREZIDAN: Koze.

ADVAIZER: Dan pei ena enn nouvo lagam ki pe balye partou. Sanzman, sanzman, sanzman. Kot ou pase dimoun koz sanzman, rod sanzman san ki zot kapav dir ki zot konpran par sa.

PREZIDAN: Mo bien kone kot to pe vini. Parye Vis-Prezidant finn manz to krann kouma li pe manz krann tou dimoun dan mo lantouraz. Li ole mo retir mwa, pas li labar, fer enn gran tamtam lor demokrasi jennder, egalite zom-fam. Mo kone sa proze la pa bet me pa ankor ler pou mo ale. Kan mo santi mo ler finn vini kikfwa se sa ki mo pou fer. Me mo ler pa ankor vini.

ADVAIZER: Erer Misie Prezidan! Mo ena enn lot lide. Mwa mo kwar bizen kre enn kouran antisanzman. Apiy lor bann valer tradisionel, lor kiltir ansestral. Bizen kre enn degou pou sanzman. Bizen ki finalman dimoun per sanzman.

PREZIDAN: Kimanier pou fer sa? Depi kenz-an nou finn boulvers tou bann rapor tradisionel pou deblok sitiasion ekonomik. Momem kreater sa nouvo lamod la. Difisil pou ki aster mo vir dan lot direksion.

ADVAIZER: Peyna pou sanz direksion. Nek bizen anbrouy dimoun. Dousma-dousma fer zot asosie sanzman ar ensekirite. Detourn zot latansion lor enn fos problem. Fer zot depans tou zot lenerzi lor la ziska zot vinn feb, devide net. Lerla tou seki zot pou rode se manze, bwar, dormi. E zot pou fou nou lape pou enn bon bout letan.

PREZIDAN: To tro vag. Donn presizion.

ADVAIZER: Dan pei dimoun ki senboliz nouvote, enn lot manier viv, enn nouvo vizion kiltirel se Dr Hamlet. So travay, so manier viv, so bann lide, so repitasion, tousa fer li rant dan limazinasion popiler kouma senbol nouvo lavi. Dezir sanzman se li; senbol sanzman se li. Si nou’le touy anvi sanzman, nou bizen kas resor sanzman. Pou kas resor sanzman bizen tengn far Dr Hamlet.

PREZIDAN: Touy li! Non, li pou vinn enn martir.

ADVAIZER: Non, pa touy li. Okontrer! Bizen li vivan. Bizen fann otan labou ki posib lor li. Fini so repitasion net. Fasil pou eksit reflex konservater dan popilasion. Lor lapenn kapital, lavortman, letanazi, lamour lib etc. Mo kone fasil kwens li lor la. Li finn pran pozision onon lamour ek liberte. Zoli koze! Me kapav bien danzere si li tom dan lame zako.

PREZIDAN: Mo pa’le tann plis. Fer seki to kwar neseser. Me rapel, mo pa konn nanye. Sa konversasion la zame finn ekziste. Me pa bliye! Dr Hamlet sort dan enn fami bien respekte dan pei. Dimoun kontan li, li ena enn bon repitasion. Tansion tousa boumerang lor nou. Lerla nou fini net.

ADVAIZER: Les sa dan mo lame.

Siziem Tablo

Dan konsiltasion Dr Hamlet

HAMLET: Fizikman, biolozikman to anparfet sante. To kapav gagn dis ti baba si to’le.

ZILIET: Pou lemoman mo pas. Mo ena lezot proze. Donk mo’nn desid pou interonp prosesis normal.

HAMLET: Komie semenn to ansent?

ZILIET: Set semenn apepre.

HAMLET: Medikalman peyna problem. Me ena de problem. Enn legal. Lot moral. Kapav ignor aspe legal. Dime lalwa kapav sanze. Eski to’nn reflesi lor so dimansion moral?

ZILIET: Mo kwar… Get sa Tonton! Pou mwa sex li pa zis enn organn reprodiksion. Li osi… Li sirtou enn mediom pou exprim lamour. Sel erer, ni mwa, ni Ram pa ti pran prekosion neseser. Me nou lentansion ti kler. Nou pa ti ole enn zanfan. Aster nou bizen koriz nou erer.

HAMLET: Pa zis zot de ki konserne. Ziliet, ekout mwa bien. Lavortman li pa enn metod familiplaning.

ZILIET: Mo pa pe dir sa Tonton. Mo pe dir ki … ki … Mo’nn bliye seki mo ti ole dir. Enn zanfan dan mo lavi zordi pou rwinn mwa net. Sa mo sir.

HAMLET: Ziliet, mo pa pe refiz ed twa, me mo ti pou plis alez si to pran enn semenn pou reflesi avan pran desizion final.

ZILIET: Mo’nn bien reflesi. Peyna lot solision. Bizen enteronp mo groses. Mo pa’le, mo pa kapav gagn sa baba la.

HAMLET: Dan enn semenn nou gete.

ZILIET: Dan enn semenn kapav tro tar.

HAMLET: To tro pesimis.

ZILIET: Non Tonton, mo pa pesimis, me mo’nn ariv mo top. Mo santi gargoulet pre pou kase. Difisil pou enn zom konpran sa. Difisil? Enposib.

HAMLET: Pa kwar mo pa konpran, Ziliet. To pa kwar to pe get problem la zis to kote. Mem to mazer, lib ek endepandan, problem la konsern plis ki twa. Moralman ek legalman mo konserne. Pa dir mwa fer koumadir mo zis enn senp ekzekitan. Twa to’nn fini pran to desizion. Donn lezot letan pou zot pran zot desizion.

ZILIET: Mo ti kwar to ti’nn fini pran pozision lor sa isyou la.

HAMLET: Anmedsinn nanye pa fer anvrak. Sak ka dimann enn latansion partikilie. Pa kwar mo pe zwe boure.

ZILIET: Pourtan tou paret kler, senp.

HAMLET: Nanye pa senp. ( Li ouver enn tirwar, tir enn ti bwat.) To trouv sa? Se enn nouvo prodwi efikas. Li pa anvant isi. Enn zinekolog ki kamarad ar Orfilia ti donn li sa. Lalwa nou pei pa permet ni so lavant, ni so itilizasion. Les sa. Problem segonder … Selon enn letid ena enn pour san risk ki li provok enn lemorazi ki pou nesesit tretman dan lopital. Lerla sa vinn enn zafer lapolis.

ZILIET: Tousa tro konplike pou mwa. Pourtan lamour li enn zafer senp, natirel.

HAMLET: Pa dan nou lemonn. Isi lamour enn pese. Enn marsandiz. Mo pou ed twa mo ti gate. Donn mwa enn tipe letan. Pa bizen to tris. Ale, fer enn sourir.

Setiem Tablo.

Lor lasenn. Dernie senn enn pies-teat, “Pa Tou Koze Ki Bon”.

MAZISIEN: Mo ti dir twa fale pa to sey sa nouvo mazik la. Mo pa ankor bien konn so foul pawer. Get ki finn arive! Enn veritab katastrof! Sitiasion finn vinn enkontrolab. Zis parski to pa ekout konsey pli gran ki twa.

APRANTI MAZISIEN: Gran Lespri, ler ou ti’nn rakont mwa porte ou gran dekouvert mo kiryozite ti telman eksite ki dormi mo nepli ti kapav dormi. Kouma enn obsesion, tantasion swiv mwa partou. Yer, mo ti profite ki ou pa ti la pou sey formil mazik la. Extra, Gran Lespri, extra. … Zis aret li ki mo pa ti kapav.

MAZISIEN: Zis aret li! Eski to’nn konsider dega ki to’nn fer?

APRANTI MAZISIEN: Non.

MAZISIEN: Kisannla pou peye?

APRANTI MAZISIEN: Pa zis mwa.

MAZISIEN: Kifer?

APRANTI MAZISIEN: Lezot ‘si responsab.

MAZISIEN: Kisannla?

APRANTI MAZISIEN: Ou.

MAZISIEN: Mwa?

APRANTI MAZISIEN: Ou pa ti bizen dir mwa ou sekre.

MAZISIEN: Mo ti koz zis ar twa parski mo ti kwar kapav fer twa konfians. Aster to zet blam lor mwa?

APRANTI MAZISIEN: Gran Lespri, ou bien kone: Pa tou koze ki bon!

( Rido. Aplodisman. Ziliet ek Ram dan lasal. Ziliet asiz anplas, li pe reflesi. )

RAM: O.K Ziliet , nou chal. Ki ariv twa? To’nn trouv mirak?

ZILIET: ( Silans. )

RAM: Bannla pe atann nou. Nou pou anretar.

ZILIET: Al touzour twa. Dir bannla exkiz mwa. Pli tar kikfwa!

RAM: Ena problem?

ZILIET: Pa tou koze ki bon. Rapel. Salam.

( Li sorti. Ram get li ale. Li pe santi lay.)

Witiem Tablo

Kot Hamlet ek Orfilia.

HAMLET: To lib tanto?

ORFILIA: Kifer?

HAMLET: Ena enn zoli ti komedi pe zwe ansemoman. Si to peyna okenn angazman nou ti kapav ale.

ORFILIA: Kifer non.

HAMLET: Korek alor. Mo vinn pas pran twa 7.30 pil. Apre teat nou va al manze parla.

ORFILIA: Ki to finn deside pou Ziliet?

HAMLET: Mo pe zwenn li dime. Mo pe donn li pilil I.G.

ORFILIA: To ena bien rezon. Pa gagn drwa enpoz enn zanfan lor li. Fode pa fer li degout lamour, degout zanfan, degout lavi. ( Telefonn sone. ) Les li. Mo al pran. … Alo … Wi, li lamem. Mo pas twa. Pou twa sa. To ser. ( Hamlet pran telefonn. )

HAMLET: Wi Ermionn. … Get sa bwat la! … Li pe segne boukou? … Fer met li dan klinik toutswit. … Wi labamem. … Mo sorti toutswit. … Pli tar va get sa. Okip irzans dabor. … Ermionn gard to kalm. ( Li poz resepter. )

ORFILIA: Grav?

HAMLET: (Silans. Li dir wi ar so latet.) Ziliet. Li’nn rant dan mo konsiltasion, pran enn pilil I.G. Li pa’nn swiv mod-danplwa. Li pe fer enn lemorazi serye. Sori Orfilia, mo bizen ale deswit.

ORFILIA: Mo vinn ar twa.

Neviem Tablo

Dan biro Advaizer.

ADVAIZER: Bizen kre enn sikoz. Met so tit ” Marsan Lamor”. Atak bann dokter ki pratik lavortman.

ZOURNALIS: Mansionn non?

ADVAIZER: Tro boner. Bizen enn kanpagn intoxikasion dabor. Bizen fer piblik soupsonn tou sa bann intelektiel ar gran-gran lide la. Kre enn isteri antisanzman.

ZOURNALIS: Lartik la pou enpe meg. Pa kapav gagn enpe plis detay pou fer li vinn plis spektakiler? Fer dimoun aste lagazet kouma araze.

ADVAIZER: Bizen rekonet li malen. Difisil pou gagn li sannkoutla. Li’nn sov so nies. San tro problem. Apre sa ena lezot dokter ki kouver li. Mo bizen aste detrwa dokter ki pe bat lamok. Fer zot travay espion pou mwa. Les tousa dan mo lame. To redakter-an-sef kimanier?

ZOURNALIS: Li manz dan mo lame aster. Li pibliy tou seki mo ekrir, lizie ferme.

ADVAIZER: Nou konn tou so pese. Li kone si li bouze, li manz feyaz. Twa to peyna pou trakase ditou. Mo’nn fini koz ar Prezidan. Li pe pans pou donn twa enn lanbasad. Pou lemoman nek fer lespri travay. Tir mari plan pou deng Dr Hamlet, chombo li par zafer la.

Diziem Tablo

Dan konsiltasion Orasio.

ORASIO: Mo’nn sey tou seki siyans medikal ti kapav fer. Sel zafer ki ankor dan nou pouvwar se anpes li tro soufer. To mama enn madam ki ena enn kouraz mons. Mo kone so soufrans atros me li pa les kone.

HAMLET: Mem aletranze?

ORASIO: To pou fer bonnfam soufer enn ta dan vid. Gaspiyaz.

HAMLET: Orasio! Pa kapav fer nanye pou Mazeste?

ORASIO: Sori Hamlet. Sori mo frer. Kan so ler vini pou bizen ed li ale kouma enn gran Madam, kouma nou’nn toultan konn li. Kouma Mazeste.

HAMLET: Komie letan?

ORASIO: Detrwa semenn, detrwa mwa.

HAMLET: Mersi Orasio.

ORASIO: Peyna pou dir mersi. Mo sagren mo pa kapav fer plis. Bon kouraz.

Onziem Tablo

Dan lakaz mama Hamlet. Ziliet, Misie Kapilet, Orasio, Orfilia ek Hamlet dan salon. Vant Orfilia bien gro, li pre pou gagn so baba. Akote se lasam mama Hamlet. Ermionn Kapilet ar li.

ORASIO: Choula la pe monte. Petision, manifestasion, lartik, lemision. Monte mem tansion. Ki ena deryer tousa?

HAMLET: Zot pe rod detourn latansion. Bizen bouk emiser.

ZILIET: Tonton Hamlet, tousa pa fer twa per?

HAMLET: Pa kone kimanier tousa pou fini. Per pa per, lavi bizen kontinie. Ziliet, kan to pe parti?

ZILIET: Samdi prosen.

HAMLET: Mo bizen donn twa ladres ek telefonn detrwa kamarad laba. Vinn get mwa dan mo kon… E bizen fer atansion ar twa!

ZILIET: To fer mwa gagn latet, Tonton.

HAMLET: Pe badine do malen. Vinn get mwa. Ena detrwa ti zafer serye pou twa. (Ermionn rantre. So lizie rouz. Trouve li finn plore. Ziliet galoupe al may li. Li al asiz dan enn kwen. ) Kimanier li ete?

ERMIONN: Ham, ki pese Mama finn fer pou li soufer koumsa? Peyna enn anz saritab pou enn vie dimoun malad? Bondie, Bondie! Eski tou sa soufrans la neseser? ( Orasio get Hamlet, Hamlet get Orasio. Orasio fer enn ti sign ar so latet. )

HAMLET: Orasio, mo kwar ti’a bon to pa la.

ORASIO: Mo pa pou les twa tousel.

HAMLET: Orasio, pliz! Zot pou sey may to ‘si dan lak. Res andeor pou to kapav ed mwa. Silteple Orasio! Mersi pou to solidarite, me kwar mwa to bizen res andeor. Fode pa nou toulede tonbe anmemtan. Bizen kikenn kontinie debley teren. Mo ler finn arive. Bondie Lamour pe dikte mwa mo devwar. … Ale Orasio. Ale matlo. ( Orasio pran sime sorti. Misie Kapilet swiv li. ) Zorz, to ‘si to pe ale?

MISIE KAPILET: Pa kapav les Orasio tousel! ( Li sorti. )

Douziem Tablo

Dan lasam mama Hamlet.

ORFILIA: Enn ti kwiyer zi Mazeste? Li pa pe reazir.

HAMLET: Li finn vinn tro feb. Mo sir li pe tann nou. Mazeste, Orfilia pou gagn enn tifi. Nou pou apel li Kawnselia. Mazeste mo sir to pe tann mwa. … Mo pou fer twa aret soufer. Dan enn timama tou to lapenn pou fini. To pa pou santi nanye. ( Li fer enn pikir ar so mama. Li trap so lame. ) Bonswar Mazeste. Mersi pou tou lamour ki to finn donn mwa. … Kawnselia pe ale, Kawnselia pe vini…. To rapel kan… … Bonnwi Ma. ( Li pe plore. Orfilia koste kot li. Li poz so latet lor vant Orfilia. )

Treziem Tablo

Blakaout lor lasenn. Jingle flas-info. Atraver oparler.

” Nou enteronp nou lemision pou anons enn nouvel bien-bien grav. Lapolis finn aret Dr Hamlet. Zot soupsone ki li finn komet plizier krim kont limanite. Enn lafoul ostil finn rasanble divan so lakaz. Zot pe dimann re-entrodir lapenn kapital. Taler dan bilten lenformasion, nou pou donn zot plis detay. ”

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.