DISIK SALE

©Dev Virahsawmy and ICJM

TI FANFAN

Enn zanfan lor enn ban pe flote ar letan
Kontan, pa kontan, kontan.
So papa, so mama kouma tou bann krwayan
Finn montre Ti Fanfan kot lebien, kot lemal.

Dan zarden enn serpan ti reysi tant Adan
Lontan, lontan, lontan.
Akoz li azordi nou dan pens mo piti,
Nou fardo ar sak zour vinn ankor enpe lour
Enn-an, san-tan, mil-an.

Ena anz dan lesiel, ti dimoun ar lezel;
Lisifer bien-bien nwar lor so tron dan lanfer;
Enn dragon ki feros manz zanfan ki pa bon
Fanfan, Fanfan, Fanfan.
Ekout mwa, tansion twa, roten la pa bien lwen.
Aret zwe ar to kok sankwa mo pou koup li.
Chi malang, pi malang, chi.

Tousala fer li per, li pa konpran kifer
Bondie ki sitan for pa finn touy Lisifer;
Li finn les enn serpan anpwazonn so zanfan.
Me lalwa gran boug la kot nou kapav konpran?
Seki gran dimoun dir Ti Fanfan pa konpran
Partou zot trouv Satan, so dragon, so serpan;
Zot koz ar enn roten, tousa pou so dibien.

Enn kout ros dan dilo pa kit tras deryer li;
Bann ti serk ki grandi fini par disparet
Me ti ros la dan fon finn fer so ti sanzman.
Zanfan napa fey soz, sak parol les so tras,
Al kasiet dan koray, pa les tras lor sirfas.

Zot tou enpe tok-tok dan latet Ti Fanfan
Me samem Ti Fanfan, enn zour pou vinn tok-tok
Dousma, dousma, dousma.
Ti Fanfan pa kosian, li flote ar leta
Kontan, pa kontan, kontan.

Ti Fanfan lor so ban pe pran ler ar divan.
So lespri dan lezer nepli gagn maloker.
Li pe naz lor enn niaz, so kosmar par deryer.
Fer-sa-pa-fer-sa, tousala bien-bien lwen;
Satan, serpan, paran, demon, dragon, roten.
Bien-bien lwen, bien-bien lwen.

So papa plis pistas, so mama manz mafat,
So mama kraz enn tas, so papa kraz jawat,
Dan lakaz manz mafat, manz pistas, kraz jawat
So papa al travay, so mama kalimay.

Lor so niaz Ti Fanfan naz-naze, get-gete.
Dimoun pe debrouye, zot nepli konn koze.
Kouma enn dis reye:
Ki manier? Ki manier?
Me letan zot peyna pou atann enn repons
Tou dimoun aretar.
Orevwar, orevwar.

Dan karo, dan tou kwen, dan biro, dan moulen
Tou dimoun pe prese:
Degaze! Degaze!
Dan lakaz, dan lekol, dan legliz, dan larme
Tou dimoun pe gagn lord
Ekoute, ekoute!
Sakenn nek pe konte seki li pou gagne.
Tou lespri okipe.
Kalkile, kalkile!

Ti Fanfan dan lezer pa pe konpran kifer
Tou dimoun lor later, dan zot mont pe get ler;
Pe chek kont dan konter, pe kont kas lor kontwar.

Ti zegwi, gran zegwi, ti bouton, gro bouton
Dan lakaz, dan lizinn, dan karo, dan biro
Pe grense, pe kriye, komande, dirize;
Tou dimoun ekoute, tou dimoun aksepte.

Dan lekol profeser fer li aprann par ker
Sak lartik so valer mizire lor later.
Mem lavi li filtre atraver enn konter;
Tou dimoun oblize met lekours ar zot mot.

Letan ek lamone fale pa gaspiye;
Lamone ek letan bizen pran ar legan.
Time is money, money, money.

Lor so niaz Ti Fanfan pe grandi ar letan
Me letan pe sanze Ti Fanfan pa kone.
So mama, so papa lontan finn antere;
Mem so niaz pe sanze, li finn vinn danzere.

Gran Fanfan pe vinn lour, so leker rod lamour.
Pou desann lor later li bizen pas ladwann.
Regleman akey li, enn gro liv dan lame –
Tou seki ekout li zame pou gagn traka.
Dragon finn anvole, ek satan ek serpan.
Aster la direksion dan lame Regleman.
Gran misie, ti misie, polisie, depite
Zot tou bann kapitenn dan larme Regleman.

So papa, so mama ek roten nepli la.
Dan zot plas avoka, gard-prizon, mazistra.
Partou kot ou pase regleman dirize.
Pa gagn drwa poz kestion, pa gagn drwa rod sanzman.
Pa gagn drwa fer sesi, pa gagn drwa fer sela.
Regleman bien serye, tou repons dan so liv,
Kontan, pa kontan, tou bizen aksepte.

Masinn la roul-roule, tou dimoun ekoute,
Tou dimoun debrouye, tou dimoun kalkile,
Tou dimoun galoupe, met lekours ar zot mont;
Bann konter pe fer kont,
Regleman pe veye.

Tou zegwi dan bann mont pe koumans galoupe
Tik-tak; tik-tak, tik-tak.
Kouma lever later pe al drwat simitier
Krak, krak, krak.

Komandan Regleman finn desid fer lager.
So simiz patriyot, so sapo liberte.
Ti Fanfan, Gran Fanfan bizen vinn militer.
Tou dimoun ekoute, Regleman pe koze;
Tou dimoun tap lame, Regleman finn koze.

Zoli koze, zoli koze!

Gro bogi dan lipie, enn fizi lor zepol
Lef-rayt, lef-rayt;
Pou lape Ti Fanfan finn met so iniform.
Pou dimoun kapav viv enn milion bizen mor.
Liberte! Fraternite! Egalite!
Zoli koze, zoli koze.

LESPRI ZOM NAPA LESPRI BOM

Anvlope par so nouvo konsians mekanik
Lafors so siyans satanik
Ki li plis kontan
Ki enn zom kontan fam ek zanfan
Ki li plis konpran
Ki Marx ti konpran lalit lepep
Ki li plis karese
Ki enn vieyfi so lisien,
Dokter Fost, gran savan atomik,
Dan so gran laboratwar elektronik pe chek bann dernie detay
So dernie gran travay,
Enn bom extraordiner
Ki dan enn demi-er
Kapav detrir later.

So long seve blan fann-fane
So lizie briye. Li ekziste!
Loner, repitasion, piblisite.
Aster limem papa limanite.
Siyans kapav mont lor platform piblik
Pou expoz so pouvwar atomik.
Yer lemonn ti kwar dan mazik,
Zordi li bizen vinn siyantifik.

Santiman! Lamour! Emosion!
Tousa bann siperstision.
Siyans pou pran labar.
Bom Dokter Fost pou pran pouvwar.
Viktwar!

Me limanite pe proteste.
Apre kenz-an dan so laboratwar elektronik,
Pouse par so kiryozite siyantifik,
Dokter Fost, kouma enn torti dan marenwar
Tir so latet andeor so laboratwar
Pou ekzaminn limanite.
Li pionn dan kwen lizie;
Li pa kapav get fran.
Sa lemonn la li pa konpran:
Enn zenn koup pe mars lame dan lame;
Divan sinema enn lafoul pe fer lake;
Enn mama pe fer gate ar so baba;
Enn ti group pe dans sega.

Limanite pe viv, pe avanse;
Timama li travay, timama li poze;
Timama li plore, timama li riye;
Limanite pe viv, li pa met aryer;
Sakenn so tibout, sakenn so manier,
Timama dousma-dousma timama vites-vites.
So lafors dan so febles.
Dan so kontrer li fer so progre;
Dan so diferans li kre so linite.

Limanite enn drol pistole,
Dokter Fost panse.
Li difisil pou kalkile,
Li difisil pou mizire
Ki so lafors,
Ki so febles,
Ki so kapasite.

Ranpli ar so prop siperyorite siyantifik,
Li retourn ar so bann kamwad elektronik
Ki tousel kapav apresie
Seki limanite finn rezete.

Dokter Fost, dokter fos! Kan to pou konpran?
Lespri bom napa lespri zom.

KRWAZER MERIKEN

Enn krwazer merike dan larad,
Lor leke bann maren pe fer parad
Bann kirye pe fixe
– Lizie pre pou deboulone –
Bann kanon ki kras dife.
Komie albatros zot finn touye?

Dan larad Goliat pe expoz so pwisans metalik
Me so bann esklav nek pe pans piknik.
So vant ranpli ar destriksion
Me tou bann lespri lor distraksion.
So dernie eskal avan lanfer.
Pou zordi bizen bliye lager.

Li finn ras bann zenes dan lebra zot fianse,
Finn arm zot ar laenn pou defann liberte.
Bay-bay lamour, salam lavi;
Ala to fizi, to pou vinn enn ero mo piti.

Bann gran patron finn deside bann lendistri bizen roule:
Enn fizi pou to lavi, bann kanon bizen manze.

Maren meriken dan leparaz
Lavil antie finn gagn mesaz.
Maren meriken! Savedir dolar.
Bizen dres tou pou zordi swar.
Zordi manze, bwar, donn jaz;
Dime! Dime enn lot tapaz.

Maren meriken, bann pov jab.
Zot leker aba latab.
Tommy, Bobby, Jerry aret panse.
Konsome, konsome, konsome!
Distraksion, soulezon lor kontwar.
Goliat finn donn lord ar so dolar.

Kouma enn lafiev, biznes aswar pe ronz lavil,
Dan restoran boutey vid pe tap pil;
Bann sofer taxi exper lor ladres
Pe frot lame. Bizen konn fer biznes.

Bann zoli mamzel lepor pe rod dan nwar
Zot sans pou enn linn-de-dolar.
Lanwit finn anvole dan lafime plezir
San kit okenn satisfaksion lor bann figir.
Dolar pa kapav ranplas santiman.

Me Goliat pou kraz tou andeor so plan,
So lasirenn metalik desir ler;
Li finn aste plezir, aster li al export lager.
Dan lesiel griye par enn soley dife
Bann zetwal Goliat pe sot-sote
Parey kouma dilwil lor tawa.
Vietnam papa! Dife dan langka!
Goliat, Goliat to vant ranpli ar bom
Me to kouma reken dan akwariom.

PITEN! AYO ENN VILEN MO!

So lartik pa ena sezo
So valer pa konn lorizon
Pou seki kontan konsome
Bann gajak andeor sime.

Devlopman san gran kapital,
Sel biznes ki pa fer dimal;
Innkom Tax boud so tranzaksion;
Lapolis gagn so komision.

Li konn fit tou bann lapeti,
Lor meni tou pla ena pri.
Bizen pey tou konsomasion,
Fer rezerv pou depresiasion.

Bann zennzan pran leson ar li;
Linn-de-miel zot prepar ar li.
Bann zenn viez ena gran valer
Me san li ki zot ti pou fer?

Gran misie dan so gran Jagwar
Ar lezot li fer so vantar,
Me ar li, tansion twa piti,
Komie fwa to finn dans touni.

Bann seki pa kontan manze
– A! Bondie to kone komie –
Mem kari set fwa par semenn
Bizen li pou zot kas zot yenn.

Bann seki finn marye ar sen,
Dan lakaz zot gagn toultan fen.
Bann pov jab, li bien sagren zot,
Akoz sa, li rod konsol zot.

Bann seki rod plezir extra
– Ki pou fer zot lespri koumsa –
Ar larzan, ar li zot gagne.
Li soufer pou so sosiete.

Sak tirbinn ena so soupap;
Tou presion ki blok dan latrap.
Pou sorti ar enn gran fraka.
Kan li la personn pa traka.

Boukliye lemonn gran misie,
Li protez so moralite,
Li itil pou so devlopman.
To riye! To pa finn konpran.

Sosiete! Sa enn bien gran mo.
Sosiete kouma enn loto.
Li bizen so amortiser.
Gouvernman konpran so valer.

Bann maren rod konsolasion,
Bann touris rod satisfaksion.
Li li la parski bizen li.
San laont li ekziz so pri.

Ipokrit, to koz dinite?
To dir li li bizen sanze?
Twa ki finn anter liberte
Pou priye bondie lamone!

To lemonn ki bizen sanze
Pou ki li aret ekziste.
Ki to dir? Li enn gran piten?
Mo kone to enn dimoun bien.

Aster la to gagn maloker!
To dir li li peyna leker?
Bout par bout li vann so lavi!
Kisannla ti vinn fixe pri?

To fami pe atan. Ale!
Dan legliz priye, konfese.
Tou dimoun admir to lafwa .
Dan de zour li va retrouv twa.

DOKTER POU VINI ZORDI

Dokter pou vini zordi.
Dan lakaz misie Babajee
Ena enn gran eksitasion:
De gran fami pou fer enn linion.
Depi gramaten gran netwayaz dan lakaz;
Tou dimoun pe fer louvraz;
Dan lakouzinn Madam Babajee divan karay
Pe prepar ladou, goulapjamoun, mitay.

Misie Babajee kouma enn gran Sirdar
Pe pas partou pou gete si tou dan zar
Me dan lakouzinn li pa kouyon ale.
Ar Madam Babajee bel loyo kapav leve.

Dokter pou vini zordi.
Met zoli fler dan vazafler.
Dokter pou vini zordi.
Pa bliye soda dan frizider.
Dokter pou vini zordi.

Mem bann sofa dan salon
Paret pe atann ar eksitasion
Kan so deryer medikal
Pou fer zot enn ti loner pontifikal.
Dan lavarang deryer, bann komer
– Lor maryaz zot bann gran exper –
Pe rakonte komie zenn zan zot finn amare
Pandan zot ti lavi kourtie.

Chachi Jamouna, sef kourtie, trouve
Ki bann zenn zan pa konn debrouye;
Ena pake trik dan so vie sak:
Koumans par natak, fini par masak.
Bann fam otour li trap vant pe riye;
Lor lamour, lor maryaz so zistwar bien sale.
Seki lezot kasiet, li pa per rakonte.
Bann ki onte, fer titour ar riye.

Dan so lasam, lor so lili
Seeta alonze lor so vant ar enn liv divan li
Pe zis tourn bann paz, so lespri pa la.
Dan so latet tou anbrouye. Li ferm liv la.
Kouma enn siklonn ki kraz tou lor so sime
Sa Dimans gramaten la pou kapav balie
Tou so rev, tou so dezir, tou seki li anvi fer.
Fini so letid, fini so karyer profeser.
Fini lavi, fini liberte.
Aster, ler finn vini pou bann responsabilite.
Bayone, ligote par so sosiete
Li pa kapav anpes arive
Seki lezot finn deside.
Li anvi plore, li anvi kriye
Me tousa initil li santi.

Kisannla pou ekout li, kisannla pou konpran li?
Kouma enn zwazo dan prizon
Seeta bizen viv andan enn ron
Trase par tradision,
Ranforsi par relizion.
Seeta pou aksepte so ron?

Li ena enn gran sans, tou dimoun panse;
Komie ti pou kontan dan so plas? Komie?
Enn mari dokter!
Pa tou ena sa boner!

Dokter finn arive;
Degaze dir Seeta abiye.
Dokter finn arive;
Eski tou finn pare?
Dokter finn arive.

Kouma dan teat tou lizie lor akter;
Enn lafoul finn antoure pou get dokter.
Chacha, chachi, nana, nani, dada, dadi
Vwazen, vwazinn, tou dimoun finn vini.
Ou met enn kousen deryer ou ledo dokter?
Fer atansion to pa kraz soulie dokter;
Tir sa piti la, li pe sal lenz dokter.
Wi dokter, non dokter, ayo dokter!

Enn kou enn silans legliz anvlop lakaz gran misie.
Enn fe dan so zoli sari ble
Pe ofer so premie parrsadi:
Pom, zoranz, ladou, dilebi.
Sari ble, figir farde
Seeta finn bien sanze;
Tou paret bien-bien drol,
Li finn aksepte zwe so rol.

Dokter Ram kouma enn gran senier
Dousma lev so latet, koumadir pe fer enn faver,
Li get so figir, li fer enn sourir.
Seeta bes so lizie divan so lavenir.

Dokter Ram finn gagn so Seeta
Me sa pa fini la.
Enn dokter! Sa kout ser sa!
Tou pou depann lor zenerozite boper!

RAMDASS EK GOUNA – INEVITAB?

Tifi la finn gagn sez-an;
Pa kapav atann plis lontan
Tansion ariv enn dezagreman.
Sez-an! Finn ariv so ler pou enn mari.
Tansion li mor viey-fi.

Garson la so lizie pe koumans ouver;
Li pe rod trouv tro kler.
Li kontan get tifi, sa fer so paran per.
Bizen koup so lezel avan li rod avole.
Li ena ven-tan, li bizen marye.

Bann paran finn deside
Ramdass ek Gouna bizen marye.
Pou Gouna maryaz pou amenn sekirite;
Si li okip so mari
So mari pou bizen okip li.

Dife lazenes dan so leker
Ramdass pe rod pran lezer.
Bizen amar li lor later.
Maryaz sel solision,
Tasion li gat nasion.

Gouna pou konn roul so menaz;
Li finn aprann bien so leson lor maryaz.
Kouma enn zwazo li pou egey so lakaz;
So mari li finn aprann samem so Swami;
Dan so lakaz li pou enn Lachmi.
Kouma Sita dan Banwas
Li bizen swiv so Ramdass.

Enn fam ki kone ki so latas
Pou swiv so sime ar pasians
Parski so devwar vinn so konsians.

Ramdass santi ki li bizen satisfe:
Li pou gagn enn fam dan so lame,
Tousa zis pou enn bouse manze.
So mama finn vinn vie,
Bizen kikenn pou aroz so pie.

Pou liniver ena enn sel Bondie,
Enn sel komandan pou sak larme,
Enn sel sef pou sak sosiete,
Pou sak fam bizen ena enn sel zom,
Setadir so prop bonom.

Pou enn zom li diferan,
Li kapav fann so pikan
Parski sa so privilez dirizan.
Me enn sibaltern bizen swiv lord,
Sinon li pou pas kord.

Zot finn aprann depi nesans,
Parfwa dan lekol, parfwa par experyans
Kot sosiete pran so lesans.

Ramdass bizen konn so pouvwar,
Gouna bizen konn so devwar.
Zour maryaz finn arive,
Tou dimoun lizie fixe
Lor seki oblize arive.

De pe vinn enn, nou tann dir,
De pou vinn plizier dan lavenir.

Dan enn lapli benediksion ar konfeti
Gouna pe kit lakaz so fami
Pou al viv anba so mari.
Antoure ar boper, belmer, bofrer, belser
Enn nouvo fami pou vey so lavi lor later.

******************************************
Dan so karo enn labourer
Pe estim valer so later;
Li per tansion li’nn fer erer.
Enn kout pios sek!
Benediksion!
Teren la viez.
Satisfaksion!
Loner fami pa pou soufer.
Seki manz premie fri bizen fier…
Parski li vinn propriyeter.

Dra blan pe sek dan soley;
Dan divan li pe tranble kouma enn fey.

Kouma enn bengali lor lakol
Gouna bizen aprann vit so rol,
Nouvo pansioner dan pli vie lazol.
Enn sante tris bizen paret ge
Parski regleman defann proteste.

Lizie so nouvo fami fixe lor li
Dan lakouzinn, kot lafontenn, dan lekiri.
Enn ti garso ousa enn tifi?
Ramdass bizen enn ti Ramdass
Pou so nom, so dinite ek so kas.

Ler lanatir finn arive.
Lor lili Gouna pe korde.
So lekor antie pe plore
Ar douler, so sel eritaz.
So lavi kouma enn liv san paz.

Enn tifi! Ramdass pa pou kontan.
– Samem Gouna ti per depi lontan –
Li pe tranble kouma enn zanfan.
Parski li pa finn donn satisfaksion
Li pou merit enn bon koreksion.
Li pez so lalev, ferm so lizie;
Dan kwen so lizie enn larm pe glise.
Dernie larm ki li pou plore.

Enn lot Gouna! Ayo mama non!
Enn kout sek li santi tou vinn glason.

Ar enn bout later, enn bouke fler,
So lekzistans fini dan lemonn lever.
Samem so rekonpans pou tou so douler.
Bien-bien tris, me ki pou fer?
Samem lalwa nou liniver.

Ankor komie Gouna lemonn bizen
Pou li koumans konpran anfen
Disan napa diven;
Ki pouvwar napa lamor;
Ki lavi napa zis pou seki for.

POU K.M

Enn yogi
Anba enn pie lafours
Kouma seki rod retourn dan lasours,
Latet lor later,
Lipie dan lesiel
Pe fer pie banann pou koz ar anz Gabriel.
Me ar administrasion lesiel
Anz Gabriel tro okipe.
Tro okipe ar bann problem Bondie
Pou gagn letan reponn enn pov yogi.
Ki pe fer latet-lipie
Pou konpran lavi.

Yogi la
Lor so latet
Bizen debrouy tousel;
Tou so letid, so meditasion fonn kouma disel.
Enn lapli kestion pe nway later
– Kestion ki pe ne dan lespwar
Pou mor dan lakoler;
Kestion kouver ar lapousier pe tap pil
Kouma bann liv lor letazer bibliyotek lavil,
Ki finn aste pou nouri lentelizans bann kakrela –
Me okenn repons lespri yogi
Pa pe kapav met ba.

Ki ete lavi
Kan sak pa amenn nou ver lamor?
Fer seki nou anvi,
Nou tou ena mem lepor;
Tou seki respire
Pou fini dan rwayom lever.
Me alor kifer bizen lite,
Kifer bizen fer zefor?
Kifer?

Kifer,
Kan lentelizans kapav satisfer tou,
Ena seki manze kan li pa fen – lagres partou –
Ena seki fen ki oblize res karem?
Ena rebi pou boukou, pou detrwa lakrem?
Kifer,
Seki ole travay napa ena zouti,
Seki pares dan sofa ki kontrol profi?
Bef travay souval manze!
Korek sa?
Enn pou twa,
Dis pou mwa?

Avan ek apre maryaz
Pou zom ena ful zwisans;
Pou fam toultan bizen sakrifis ek soufrans.
Lemonn enn gran arem pou zom lor later;
Fam bizen bes latet divan tou bann kapris,
Kifer?

Tou kitsoz ki monte
Enn zour bizen desann;
Seki zordi li ver,
Yer li ti ankor tann,
Dime li pou mir,
Apre dime li pou pouri.
Me lemonn gran misie, zot dir, zame li pou fini.
Kifer
Enn lalwa pou gran
Enn lot pou piti;
Donn lord pou komandan,
Pou ti solda lamor.
Enn ena toultan rezon, tou lezot antor?

Kouma enn lakok pistas dan enn gran losean
Ziska kan, tousel, sakenn bizen debat?
Ziska kan?
Kot sa labe proteze par bann motagn ver
Ki pou donn sekirite
Tou bann maren soliter?
Kifer
Kan nou koze personn napa konpran?
Nou bann pli gran dezir anvole dan divan?
Tou seki nou kre finn vinn nou pwazon?
Tou seki nou konstrir
Finn vinn nou prizon?

Kot tou bann zoli pizon blan finn anvole
Ki toulezour ti pe manz dan nou lame?
Aster marten nwar finn fer nik dan nou lakaz.
Sak gramaten soley lev ar laraz.
Sa pou mwa, tou pou mwa.
Partou pe kriye ar enn sel lavwa;
Kouma enn kanser ki pe ronz nou laser;
Kouma karya ki pe devor dibwa.
Kifer?
Sante bann travayer finn arete lontan?
Kanon bann militer pe soul zot bontan?
Bann poet lamour pe plor zot dezespwar?
Kanon bann militer pe kriy laviktwar;
Bondie lamone, Bondie lager
Finn touy
Bondie lamour.
Inevitab, neseser.
Samem zizman sef-ziz lakour.
Me masinn pe pran pouvwar
– Enn nouvo diktatir.

Kifer? Kifer? Kifer?
Tou kestion pe anpandan dan ler
Me tou bann repons zot rasinn dan later.
Nek bizen aret get lemon dan fon enn kouyer;
Dan fon enn kouyer
Tou kiksoz paret lanver.

Saret divan bef, repons divan kestion,
Prodiksion divan plan, pinision divan explikasion,
Lamone divan dimoun, prestiz divan nesesite,
Pouvwar divan devwar, lager divan lape.

Lao paret anba, anba paret lao,
Dan bor lamer konde, lor montagn filao,
Etranze divan lokal, gran lor ledo piti,
Ar lafwa pe fer satini, ar filozofi konfeti.

Me poet gran misie ena explikasion pou tou.
Tou korek, li pou koumsa, li bizen koumsa partou.
Enn pie lafours li dir, so lao pa vinn so anba?
Kot nou gete, lao diriz aba, samem lalwa.

Dan lakaz, dan vilaz, dan pei, dan lemonn toultan
Bann papa lao diriz seki anba, bann zanfan.
Depi koumansman ziska lafen
Li pou bizen koumsa.
Sa lalwa la pou toultan regne kouma lerwa.
Me li pa dir ki laliann lafours ki pe anpandan
Enn zour, kouma li tous later, pou vinn endepandan;
Li pa dir ki partou lerwa pe maz feyaz;
Ki lespri, lalwa, sanzman napa sorti dan niaz;
Ki lemonn pe sanze parski dimoun ole;
Ki zis dan lespri ti baba ki tou kitsoz anbrouye;
Ki li napa enn zoli rido ki fer enn bon lakaz;
Ki laverite napa kasiet deryer bann zoli fraz.

Yogi la
Dres lor so lipie, get otur li,
Ar so nouvo konesans li santi li pe tourdi;
Enn nouvo lemonn ki li trouv divan so lizie;
Tou kestion ena repons pou seki lor so lipie.

Lor later pou ena sanzma tanki dimoun ena
Ki aprann ar later pou sanz li avek letan.
Sak pa anavan, enn nouvo ki pe ne;
Sak nouvo ki pe ne, enn lasenn pe kase.

Nouvo dimoun, nouvo lemonn; nouvo lemonn, nouvo dimoun.

KAT TIBOUT MIRAY

Kat tibout miray mo dir ou,
De tibout feray mo dir ou,
Sa napa pou anpes mo nam avole.
Bare, bar kot ou’le bare!
Bloke, blok kan ou’le bloke!

Kat ti iniform mo dir ou,
De ti kout dibwa mo dir ou,
Zame napa pou tengn mo lespwar.
Kriye! Zaze! Kime! Araze!
Fer ti baba per.

Detrwa ti diskour mo dir ou,
Detrwa ti menas mo dir ou,
Pa finn anpes lamare monte.
Lanwit pou bizen fini.
Soley pou bizen leve.

Montre tou ou grif si ou’anvi,
Montre ou ledan si ou’anvi
Nou lafwa pli for ki ou.
Bare kot ou’le bare!
Soley li bizen leve!
Kriye kouma ou’le kriye!
Personn pa pe ekoute!
Ou zis fer ti baba per.

Out 1971
Prizon Politik (Kazern Port Louis)

SIKLONN OUT

Dan lafore Makabe ena enn bonom san laz,
Ki pas so lavi anba enn pie lafours
Rakont lepase, komant leprezan,
Predir lavenir.

Pli li vieyi, pli li zenn.
So labarb blan ar laz; li reflet
Inosans primitif ki dimoun finn perdi me
Pou regagne, pli for, pli gran, pli zoli.

Enn fwa li ti dir mwa
An plen Out pou ena enn siklonn.
Enn siklonn an plen Out! Mo ti riye.
Dan mo labarb ena laverite
Li ti dir mwa. Atann to va trouve!
Pa enn siklonn ki sort dan lesiel;
Pa enn siklonn ki sort dan lamer;
Enn siklonn ki depi de-san banane
Pe bwiy dan later,
Dan later aroze ar laswer.
To riye! Al touzour twa’a trouve!

Dan lafore Makabe vie bonom la touzour la;
Labarb pie lafours finn vinn tous so lipie.
Enn nouvo lavi pou ne.

Dan lanwit de soley pe briye;
Siklonn Out finn pase.
Enn nouvo dime pe ne.

Out 1971
Prizon Politik (Kazern Port Louis)

TOU KOREK

Tou korek bizen ferm lizie pou viv;
Tou korek tou dimoun aret panse, tou korek!

Lapolis finn trouv enn baba
Lor peron lasistans piblik;
C.I.D. pe fer lanket;
Bizen kone ki so nom
Kisannla so mama.
Seki ena lenformasion pou done
Pou gagn enn rekonpans.
Degaze, zafer la prese.

Kadav enn zenn kolezien
Ti pe pouri anba enn pie;
Dokter dir li finn swiside
Me kifer li finn fer sa
Personn napa kone.
So papa finn al lamorg
Pou fer idantifikasion.
Li aksepte, so garso sa.

Tou korek bizen ferm lizie pou viv;
Tou korek tou dimoun aret panse, tou korek!

Bann vev ek bann orfelen
Pe manifeste lor lari
Prezidan Larepiblik
Finn konsey zot aret ekout bann sibversif.
Pou enn patriyot li enn gran loner
Pou li donn so lavi.
Prezidan limem nou papa.

Bann travayer lizinn disik
Finn refiz repran travay
Gouvernman finn dekrete
Sa lagrev li enn lagrev ilegal.
Tou seki pa repran travay
Dime pou perdi plas.
Gouvernman finn pran desizion.

Tou korek bizen ferm lizie pou viv;
Tou korek tou dimoun aret panse, tou korek!

Enn rimer pe sirkile
Ki enn miliar finn anvole.
Tousala enn gra palab
Pou fer nou perdi konfians
Dan nou bann dirizan.
Laverite se ki kontab la
Finn mal fer so kalkil.
Bliye sa, erer arive.

Tou korek bizen ferm lizie pou viv;
Tou korek tou dimoun aret panse, tou korek!

Avril 1972
Prizon Beau-Bassin

DAN KASO

Ek enn beng
Enn laport blende san pwagne
Finn ferm lemonn deor.
Kat miray ble pal
Ki rakont dezespwar
Bann seki finn pas isi avan mwa
Pe ser lor mwa
Kouma enn leto.
Enn ti lezar gri
Mo sel konpagnon
Tourn-tourn so latet lor plafon
Fer enn ti enspeksion
Desid pou al pas lanwit enn lot plas.

Mo tousel ar mo prop lespri matrake
Pou ed mwa bliye
Violans kat miray ble
Kouver ar prezans
Bann seki avan mwa finn envant bann ti trik
Pou fer letan pase.
Kapav sey fer plan pou pli divan
Kan leto la pe ferme?
Li parey kouma enn zoli sermon lor pasians
Kan lafen pe morde.
Kapav sey bann souvenir
Me bann souvenir, dous yer,
Zordi pe less enn gou amer
Dan mo leker soliter.

Bizen anpes leto la ferme!
Kapav sey bliye;
Sey anvole lor lezel sa zwazo
Ki deor pe sante;
Me mo zwazo, dan so nik
Li pe retourne
So nik ki pa ferme
Kouma enn leto.

Mo antoure ar violans
Me li, ena dive dan so nik
Ki kouma enn bwatamizik,
Lamizik! Lamizik!
Trwa not lor enn piano,
Enn lavwa kouma laroze lor enn petal roz,
Lavwa Lata!
– Mo pa konpran ki li pe dir –
Kouma enn voyazer dan dezer
Ki per pou krwar so lizie
Mo lespri tike.
Mo pa konpran ki li pe dir.
So mazik pou disparet?
Non, so mazik pe anvlop mwa;
Bote travers tou baryer.
– So rasinn dan nou leker –
Lor lezel so lavwa
Mo koumans anvole
Ere, ere, ere. Nanye mo pa mazine.
Kouma enn zanfan ki so latet poze lor zenou so mama
Bann souvenir ek bann rev ki mo finn bliye,
Dan enn fim pe melanze divan mo lizie.
Lakel rev, lakel souvenir mo nepli kone
Anba enn pie flanbwayan kouma enn parasol rouz
Bann zanfan pe manz kann;
Bann petal pe anvole,
Anvole, anvole, anvole.
A! Sa zoli vilaz la!
Bann zanfan prop pe zwe kanet dan bor sime,
Sourir lor zot figir;
Anba enn pie lila bann vie pe diskite,
Sourir lor zot figir;
Enn lizie pe riye, enn lizie pe veye
Tansion ariv dezagreman bann zanfan la.
Ferblan dilo, pake lapay, pake dibwa
Lor latet;
Sarzman fimie, sarzman manze, sarzman gravie
Dan saret;
Tou dimoun okipe, tou dimoun pe riye.

“Aste Gabzi, samem lavi.”
Non, non, lamizik finn anvole!
Ayo, lavwa Lata finn vinn lafime!
Kouma enn sizo frwa, piblisite konsomasion
Finn tay lezel limazinasion.

Kat miray ble, laport blende
Get mwa ar eksitasion.
Mo get zot, zot tike, zot kile.
Pa vinn zwe ar limazinasion.
Bien-bien vit so lezel repouse.

Avril 1972
Prizon Beau-Bassin

NOU VA ETE

Nou ete seki nou aksepte
Seki pou nou lezot finn deside
Seki pou nou lezot finn kalkile
Nou ete seki nou aksepte.

Nou get lemonn me nou pa bien konpran
Nou get lavi me nou pa bien kontan
Tou nou zefor zot perdi dan divan
Seki nou fer pe vinn enn gran tiran

Enn lakoler pe touf dan nou leker
Tou nou fler pe al dan simitier
Bann zekler pe desir nou later
Lalimier pa’le get nou maler

Me,me,me
Nou va ete seki nou pou kree
Ar nou lame kont lemonn gran misie
Zot dezord li bien-bien organize
Nou dezord li pou amenn liberte.
(1973)

ANSAM ZORDI DIME NON

Nou travay ar nou prop ennmi
Li bizen nou, nou bizen li
San nou kouraz napeyna li
San so travay napeyna nou
Nou de lafors ki viv ansam
Me nou napa torsenn-kole
Nou viv ansam, travay ansam
Me nou napa torsenn-kole.

Kan li pe gagn so developman
Kan so lafors li pe grandi
Ek ki nou nou pe res deryer
Li bien-bien kler, li bien-bien kler
Nou de ennmi, nou de kontrer
Mem li paret nou viv ansam
Ki nou pa ekziste san li
Anverite
Nou de ennmi
Nou liberte nou dinite
Nou pou gagn li
Lor so ledo

Nou developman
Nou pou gagn li
Ler nou finn ranvers nou ennmi
Ler nou finn chombo gouvernay
Ler nou finn fer li disparet
Mem si zordi
Nou viv ansam
Dan nou lavenir li absan
Ansam zordi
Dime
Non.

(1977)

BIZEN ATANN LI MIR

Enn ti garson anba enn pie mang
Lev so latet get dan feyaz
Enn latant ver lor so latet
Enn gro mang ver li pa trouve
Ki finn kasiet parmi bann fey.

Set zour pli tar li repase
Lev so latet get dan feyaz
Enn latant ver lor so latet
Enn ti tas zonn frap so lizie
Li finn trouv li, li pou manz li.

Li mont lor pie pas dan feyaz
Vinn ar li pou li tat li
Li demi mir bizen atann
Ti garson la desan lor pie
Pou li manz li bizen atann.

Lelandime li revini
Li mont lor pie li retat li
Bizen atann ankor enn zour
Li desid pou res lor so pie
Pou vey mang ki li pou detrir.

Mang la finn mir
Finn ariv ler
Li chombo li
Dan so lame
Napeyna
Okenn rezistans
Li kas li ar
Fasilite.
(1977)

SAMEM NOU LALWA

Ler mwa mo ti feb twa to ti bien for
Si mo ti res feb twa to ti pou for
Mwa mo finn vinn for twa to feb aster
Twa to finn vinn mwa, mwa mo finn vinn twa
Me si ar letan mwa mo larg lekor
Twa, to pou pran mo lafors pou vinn for
Pou to avanse mo bizen kile
Mwa mo pou vinn twa, twa to pou vinn mwa.

Akoz mo anba twa to pe kraz mwa
Plis mo res anba plis to pou kraz mwa
Mo finn dres latet mo finn mont lao
Mo finn mont lao to finn al anba
Si mo res lao to pou res anba
Peyna nanye ki pou kapav sanz sa
Si mo larg lekor to pou pran mo plas
Twa to pou vinn mwa, mwa pou vinn twa.

Kan twa to pe develope mo bourzwa
Nou nou gagn kraze anba to lalwa;
Larises pou twa lamizer pou tou.
Kan sa lemonn la nou finn ranverse
Twa to pou vinn nou, nou nou pou vinn twa
Si nou larg lekor twa to pou vinn nou
Nou pou perdi tou, to pou repran tou.
Nou pa pou les twa remont to latet
Initil koze samem nou lalwa.

Pou to ekziste, nou ‘si ekziste;
Pou to develope, nou ‘si develope
Me to developman pa nou developman.
Nou pou deplas twa, pou nou depas twa;
Nou pou vinn enn lot.
To’si.
Initil koze samem nou desten.
Kan to rengn fini, pou nou koumanse
Dan lasann to lafen nou nou pou leve
Pou sey pa fer mem erer ki twa.

DOUNIYA LI POU SANZE

Mont lasaler, dilo flay dan lezer
Tir lasaler li vinn enn ros glase
Enpe lapli li aroz nou later
Inondasion nway partou dan lamar
Li sanze li vinn enn lot
Douniya li pou sanze
Si nou ena volonte
Si nou fer transformasion
Dan sime revolision

Kan bann ti biz-biz pe tap pil trankil
Enn ti sekous kapav fer tou grene
Galoupe kouma enn dilo siklonn
Ki ar violans balie tou lor sime

Dan enn banane baba res baba
Dan trant banane baba vinn papa
Swasant banane! Papa vinn dada
Tik-tak tik-tak dada li nepli la

Enn kout lars pie la pa bouz so latet
Dis kout lars pie la tale lor later
Enn kout pios siendan kontinie fer fet
Mil kout pios later riye ar bann fler

Enn ti lagrev pou gagn ogmantasion
Enn ti lalit pou blok dominasion
Li zet baz pou mouvman liberasion
Pou amenn gran-gran transformasion
Li sanze li vinn enn lot

Douniya li pou sanze
Si nou ena volonte
Si nou fer transformasion
Dan sime revolision

ENN GOUT DILO

Kolie perl, bag diaman
zoli-zoli kan zot diskre,
pa fer fennsifer otour madigra.
Fondeten, makiyaz
sexi-sexi kan dozaz bon,
pa kataplas mars lor trotwar.

Me enn gout dilo
dilo kler anekilib
lor bout pwent enn fey ver
ki briye ar lalimier
anpandan ant lesiel ek later
sa ki vre mo baba, vre-vre mem mo koko.
Vre refle leternite.
Laverite!

SOURIR TIBABA

kan Ziliet souy pese lor lalev Romeo
kan Adam ek Steve ferfout ar palab
kan Zinnya ek Roz nepli per
ni soley leve, ni soley kouse
kan zanfan nepli gos
al lekol, al legliz
kan tifi grandi dan lamour natirel
sa ki zoli, gate, sa ki zoli

me nanye pa bat
sourir tibaba
kan li tann lavwa
kan santi parfen
dile so mama
plonz lor so tete

PIKPIK

Avion sipersonik!
Soumaren atomik!
Satelit artifisiel!
Lizie, zorey dan lesiel,
explorater liniver,
kominikasion siber.
Enpresionan elektronik!
Enpresionan enpresionik!

Me eski to finn trouv
laba dan karo mayok
krent e anekilib
enn pikpik splandid
gayar lor enn bren fler zonn
bek-bek lavi oralanti?

DAN KARO BRILE

To kwar dan karo brile tou finn tengn. Pa kwar sa monwar. Non, non, non matlo. Get bien e to pou trouv veritab sekre. Sekre nou tou tro kaylous pou trouve.

Dan karo brile, lor miray ros ki separ rigol, ouver to lizie, get bien. To pa trouve? La. Enn ti leker ver ar enn ti pwen zonn dan enn milimet later kale ant de ros nwarsi par karbonn enpir.

To’nn trouv sa mirak la. Mirak lavi.

Dime kan to revini … si elikopter larme pa finn farous bann zwazo … kan to revini dime, to pou trouv dan sak milimet later kale ant ros brile tiz anfler.
Wi, matlo. Bien frazil. Me ekout li.

Li pe dir twa, li pe dir nou pa dekouraze.

LAPRIYER 1

Ant jab ki mo kone ek jab mo pa kone
Ki mo pou swazire? Alim mo far Senier.
Ar jab ki mo kone kapav triyang difil,
Tik parsi, trik parla, rey agos, pas adrwat;
Me ar jab pa’nkor zwenn, tansion defons larat!
Regleman sanz mouyaz, pil vinn fas, fas vinn pil,
Lao anbras anba, divan pran plas deryer,
Tou dimoun ler marse kil-kile, kil-kile.

Enn lavwa dan lesiel – pa kwar mo envante,
Peyna nanye ki drol, toulezour li fer sa –
Koz for dan mo zorey, mo tenpan kabose:
“Eta move tekwa, aret fer to fatra!
Bez gran-gran kout balye, balye salte zordi;
Pa koz salte dime, dime nou okip li.”

LAPRIYER 2

To pa koz kouma mwa, to pa pans kouma mwa,
To pa viv kouma mwa, fer lamour kouma mwa,
To fam pa met sari. Met dan kwen! Met dan kwen!

To lapo lot kouler, to lizie boutonier,
To lalev tro epe, to seve tro boukle,
To fam pa met sari. Met dan kwen! Met dan kwen!

To kontan to pei, to mepriz ti lespri,
To priye Liberte, vomi lor simagre,
To fam pa met sari. Met dan kwen! Met dan kwen!

Twa to pa dan mo bann, to sirman ar bannla,
Twa to bann perdi bann, koz to bann, vey to bann
To fam pa met sari. Met dan kwen! Met dan kwen!

Senier kwar mwa, samem finn vinn verse sakre,
Kantik patriyotik, im nasion larkansiel.
Mo fam pa met sari. Ki pou fer? Ki pou fer?

Mo fam dan karo kann, dan lizinn, dan biro,
Dan sato, dan loto, lor bato, lor lili
Pa’le met so sari. Ki pou fer? Ki pou fer?

Ki ou pe dir Senier? Ou dir mwa met dan kwen?
“Non pov enbesil! Met meter-dan-kwen dan kwen.
Kan meter-dan-kwen ser kwen, met li dan enn kwen.”

BOFOR

lemonn plastisinn san definision
obze sek get fix form fran san rebor
son blan san silans … zans vid san bofor
mastik-pil-anplas … gete-san-vizion

disan lor tablo Guernica mama

ala zoure grens dan tou bann zwen
tapaz ki klake … loder san parfen
bal ki pe mitray lekran douniya

tansion to bofor kabose dalon
ler to kogn-kolkamani lor miray kaylous

ledan lor maske pianter dan labous

Poor Tom’s a-cold! Edgar bwar pwazon.
Enn sans Picasso, Shakespeare, Stravinsky
Pe tras bann zimaz dan materyo kri.

GATO LA PA BON?

– Papa, gato la pa bon.
– Ki to dir? Gato la pa bon.
No way mo garson.
Gato la bizen bon.

– Papa, mo dir twa gato la pa bon;
Pa kone kifer, gato la pa bon.
– Mo garson aret fer to lenteresan.
Fer to omwerk, lerla to pou trouv
Gato la bien bon.
Mwa ki finn kwi li
Li bizen bon.

– Papa, li kol-kol lor mo pale
Koumadir mastik.
– Get sa mo piti!
Pa fer mwa sap lor kal.
Mwa, gran exper lor fer gato,
Mwa ki kone ki bizen mete
Pou fer gato bon,
Mwa ki finn etidie tou bann reset
Lafrik, Lamerik, Lostrali, Lazi, Lerop;
Mwa ki finn envant reset espesial;
Mwa ki finn … mwa … mwa …mwa …
To anvi mo bat twa?
To anvi, to pa anvi,
Gato la bizen bon.

– Be papa kifer li amer?
– Amer? To labous ki pa bon!
Mo finn met disik,
Kantite ki bizen;
Mo finn kont bann lagren disik enn par enn;
Mo finn azout meyer dimiel,
Pa kwar dimiel sort Rodrig;
Dimiel espesial
Prepare espesialman
Par mari enn minis.
Ti dimoun sa!
Mo finn fer vinn lafarinn espesial
Ki zis lafami rwayal manze.
To kwar mo’nn servi dilo CWA?
Non!
Mo finn fer vinn dilo mineral
Depi Lafrans.
Lavani depi Lasinn,
Zamann depi Lenn.
Mo gato iniversalis,
Linite planeter!
Istorik! … Mo plennman satisfe!
Aster to dir mwa li amer?
Vilen manter!

– Be papa, mem toutou pa’le manze.
– Bann nimakarram! Movezfwa!
Pa fer gerila ar mwa.
Move batar, mo regret to nesans!
To tir lay,
To rod lipou poul.
To pou manze, to pa pou manze?
Tansion twa!
Mo pa pou toler to kapris.
Manze mo dir twa …
Sinon! ………………..

Hen, gete!
Mo montre twa.
Gato la bon mo dir twa.
To pa pou manze,
Gete mwa mo manz li……….

– Mama, mama vinn gete ki papa gagne.
Li pe kime lor sali.
Gato finn tas dan so lagorz.

SI

Si ‘si’ ti enn baget mazik
Fer ‘ti’a bon’ vinn ‘alalila’
‘Kapavet’ vinn enn ‘samemsa’
Si ‘si’ ti enn baget mazik

Si ‘si’ ti enn meksinn komik
Anpes ‘zame’ touy ‘kapavet’
Anpes ‘ayo’ aval ‘dwatet’
Si ‘si’ ti enn meksinn komik

Si ‘si’ lakle menot lespri
Ouver lizie lor liniver
Konpoz kouler nouvo akter
Si ‘si’ lakle menot lespri

Bondie limem finn desinn ‘si’
Ar enn penso mazik-komik
Enn bon tonik pou pa panik
Bondie limem finn desinn ‘si’

KWAR MWA

Ler mo kwar seki mo kwar
Zot bizen kwar seki mo kwar.
Seki pa kwar seki mo kwar
Zot dan lerer. Kwar mwa! Kwar mwa!

Ler mo nepli kwar seki mo ti kwar
Zot tou bizen fer zot meakoulpa.
Tou seki pa kwar seki mwa mo kwar
Zot dan gran lerer. Kwar mwa! Kwar mwa!

Aster ler mo koumans kwar
Mo pa ti bizen pa kwar
Lezot pe rod fer mwa kwar
Ki mo bizen aret kwar
Dan seki mo koumans kwar.

Aret kwar? To kapav kwar!

SWITCH OFF

Lor krinier enn gran vag lor brizan
Bann lera tou kouler sof soley
Dan douser lekim tied tropikal.
Zot bondie lor enn niaz form seval
Pe sirvey zot zwisans dan somey
Lor krinier enn gran vag lor brizan.

Lor lapo bann lera tou kouler
Bann lipou larkansiel gagn li bonn
Lor krinier enn gran vag lor brizan.
Zoli rev arzante petiye,
Sot-sote, tourn-tourne, vir-vire,
Kim-kime. Bann lipou larkansiel
Tini for, chombo pwal lor kadav
Bann lera tou kouler lor brizan.

Kifer? … Kifer mo pe dir sa?
Mo anvi? Mo bizen? Mo kapav?
Kifer mo pa konn bous mo labous?
Les zot manz panplemous gous par gous,
Mont dadak, sous zwisans dan labav.

Nek les zot gagn li bonn do monwar;
Gagn li bonn dan lanvlop, dan marday,
Dan sapen anplastik, dan baksis,
Dan western briyani, dan debit,
Dan kredit, dan kourtaz-triyangaz.

Vinn ar mwa. Anba pie flanbwayan
Less petal dife-lor rafresi
Nou lespri. Admir bann kardinal
Ki viv an-armoni ar lavi.

SAN TIT

Get bann atlet! Laflam dan leker,
Dife dan mole
Bril lapis sandre.
Temwen sanz lame,
Vites swiv vites, letan retresi,
Lespas retresi,
Limit landirans mat ar kronomet.
Temwen sanz lame. Enn bale 100 mil aler.

Me mwa pov fouka, galoupe, galoupe,
Desir koltar gransime, sey nouvo lapis;
Rode-seye gagn gou pa ase.
Mo bril mo labouzi toulede kote;
De dife pe koste, mo lame pe brile,
Poto-finis kil-kile fer ziedou ar mwa. Ah Bondie!

Get sa bann misie joutifri dan zot loto nef!
– Your fart Mr Minister is odoriferous –
Get bann nouvo Wabennza, Mersedeswala!
– Your fart Sir Prime Minister is nec plus ultra –
Pret mwa foto ou madam pou geri malad;
Potsam ou bann ti zanfan pou mo fer salad.

Zot tou finn met mem kravat, mem kouler, mem longer!
Ayo mo finn fer erer. Pa kravat, zot lalang sa.

Me mwa pov bachara, mo lame finn klose
Ar dife labouzi me mo pa regrete.
Mo finn trouv mo boner dan enn gout laroze
Lor petal enn roz rouz dan klarte gramaten
Dan enn kwen nou zarden ki mwa ek mo madam
Ansam nou okipe. Ah Bondie mil mersi!

VIRKITOURN-TOURNKIVIR

Kan to bann ti lao, gramaten ek tanto
Mo zalou ti fermal e dan gran lazourne,
Pa koze, zalou ti touf mo nam e aswar
Dan rev mo ti lao. Bel-bel maja karro!

Virkitourn-tournkivir!
To kraz mo kor, mo kraz to kor.
To monte mo desann,
To desann mo monte.
Virkitourn-tournkivir!

2

Aster ki mo lao (gramaten ek tanto
E dan gran lazourne bel-bel maja karro)
To vinn rod lipou poul, to zalou mo zwisans,
Mo pwisans? Pa prese to pou gout mo vanzans.

Virkitourn-tournkivir!
To kraz mo kor, mo kraz to kor.
To monte mo desann,
To desann mo monte.
Virkitourn-tournkivir!

3

Kan to bann ti lao, zot ti fer zot fezer;
Zot ti kwar zot tousel (bann gopia, bachara!)
Ki kone kimanier tik agos, pas adrwat;
Fer lougarou vinn sefdorkes dan bal bobes.

Virkitourn-tournkivir!
To kraz mo kor, mo kraz to kor.
To monte mo desann,
To desann mo monte.
Virkitourn-tournkivir!

EFASE-REFER

Kalkilater pre kot leker, enn kompyouter
Dan lestoma, telefonn sanfil dan lavwa,
Moter tirbo dan labraget, Oustad Faz 2
Pe reklam for liberasion san kondision
Lame mazik ek envizib Sover Later.

Prodiktivite pe lok-loke?
Inisiativ karot-karote?
Kreativite pe bwat-bwate?
Inovasion kabos-kabose?
Larg menot lame envizib.
Li dres papie, met sime kler:
Deblok bloke;
Demay maye;
Detas tase;
Dekal kale.

Lemonn li la pou nou zwisans:
Sakenn so bout, sakenn so trou.
Si sakenn get so prop sakenn
Total nisa dan liniver
Pou ploy nou tou, bous tou bann trou.
Bizen fer konfians lame envizib!

Me mo bon kamwad,
Kliyan Brown Sequard,
Dir li pa dakor.
– Nou finn tas dan trou,
dan trou envizib.
Zero manz zero.
– Be ki bizen fer?
– Nou finn rat sime.
Efase, refer.

TRWA LAVWA

Si twa ek mwa nou espesial
Anou petri nou de lavi,
Nou de desten, nou de lespri
Ansam
Anou melanz nou diferans
Fer enn boul frison, de dan enn
Viv leternite ansam
Asterlamem.

Si twa ek mwa nou espesial
Nou soud ansam nou de trezor
Met nou fizon ek tou nou lor
Dan mem kofor;
Azout debit, retir kredit
Swagn kapital, vey lentere,
Grandi pitay, krwaz paysa.
Roupi fer piti!

Si twa ek mwa nou espesial
Anou melanz nou de lavi
San perdi nou diferans
Anou
Zwir bann frison tank letan bon
Ramas fizon, tansion taksion
Fer zoli zanfan gayar
Gayar, debrouyar
Endepandan
Si twa ek mwa nou espesial

KATASTROF SIRPAT

Nenport ki menazer
Ki bizen al bazar
Pou nouri so fami
Konn
Diferans ant poule
Fre ek poule konzele
Ousa poule sirpat.

Kifer gran-gran koko
Ki roul gran-gran loto
Ki posed gro-gro liv
Pa fouti distenge
Ant
Katastrof natirel
Ek katastrof sirpat?

ATANN ROLLS-ROYCE MEM!

Mo ti kouzen enn fenomenn,
Pa kwar li enn fenomenn rar.
Li kouma twa, li kouma mwa;
Enpe pli fou, enpe mwen fou
Me pa pli fou ki tou dimoun.
Moris Maynor dan so lakour
Me li prefer enn lot parkour:
Rezet so prop kachakcharli,
Atann Rolls-Royce mirak vini.

How do you do? How do you do?
Disik Moris li bien-bien dou.

2

Mo ti kouzen swaf gagn laysenns,
Paspor zwisans dan Rolls-Royce land,
Li kras lor so Moris Maynor,
Chombo-chombo li pe atann;
So rev li sir pa koz manti.
Sime zegwi napeyna sarm
Akoz samem li prefer net
Sime zepeng ki kas kontour.
Me si sak fwa li tas dan sek
Li foupamal parski li sir
Zame so rev pou koz manti.
Moris Maynor dan so lakour
Tro ordiner zot finn dir li;
Sime zegwi napeyna sarm;
Zeswi-zela sa ki zoli.

How do you do? How do you do?
Disik Moris li bien-bien dou.

3

Aster li kabose marse
Me trase li pa konn trase.
So sourir tris parfwa kasiet
Enn bren doutans, enn tras regre.
Kikfwa so rev ti koz manti?
Kikfwa Rolls-Royce finn tom anpann
Lesans? Kikfwa zeswi-zela
Finn kas so bek? Kikfwa polank
Finn sek?
Rolls-Royce pa finn vini …
So lardwaz prop, so kaye nef,
Pou toultan.

Me mo neve? Sa pa koze!
Li dir koumsa pa pou atann
Mirak Rolls-Royce. Zordi servi
Moris Maynor pou larg lame
E si dime bizen Rolls-Royce
Va servi li. Pa kont lor li
Priye Rolls-Royce. Peyna sime!

How do you do? How do you do?
Disik Moris li mari dou.

Eski se mwa ki pe reve?
Mo neve sa, gayar-gayar,
Pe trase dan Moris Maynor?

Re mo pa pe dormi dibout?

BALAD SOZ

Soz get soley, ferm so lizie,
Kasiet lapli anba enn pie.
Kan li gagn fre, tranble-tranble
Li rod saler pre kot dife.

Kan ler manze li rod manze;
Kan li gagn swaf li rod dile.
Tete-tete ziska pous li;
Parfwa rote, parfwa vomi.

So papa Soz, so mama Soz;
Li sorti Soz, li pe al Soz.
Enn zour li pou zwenn so ti soz;
Lerla, lerla … enn mari soz.

2

Boukou soley finn al kouse;
Soz santi enn giji-giji
Dan so bavant fer mesanste;
Frot-frot so vant ar pie banann,
Li kas enn yenn, li kas de yenn.

Aswar li get zetwal briye;
Montre ledwa, li gagn poro;
Lizour li get mous anvole;
Li bouz-bouze, li gagn pike;
Li roul-roule, li kriy-kriye.

So papa Soz, so mama Soz;
Li sorti Soz, li pe al Soz.
Enn zour li pou zwenn so ti soz;
Lerla, lerla … enn mari soz.

3

Kan ler vini pou al pipe,
Peyna tike, otomatik
Soz met tisert kouler so soz.
Kan larme soz fann lapipi
Peyna tike, otomatik
Ti Soz kontan li gagn so bout.
Kan ler vini pou al vote,
Peyna tike, otomatik
Soz met lakrwa kot senbol soz.
Kan ler vini pou manz kaka,
Peyna tike, otomatik
Soz manz li vit avan li fre.

So papa Soz, so mama Soz;
Li sorti Soz, li pe al Soz.
Enn zour li pou zwenn so ti soz;
Lerla, lerla … enn mari soz.

4

Soley leve, vit al dormi;
Lalinn ale, vit revini;
Zetwal perse, real dormi.
Soz re li soz. … Zistwar fini!

So papa Soz, so mama Soz;
Li sorti Soz, li pe al Soz.
Enn zour li pou zwenn so ti soz;
Lerla, lerla … enn mari soz.

SALAD FEY SONZ

Pa bizen trouv drol, ayo do matlo!
Momem senbol kiltir repibliken.
Kouma’nn parapli mo anpes lapli
Mouy latet minis ek gran dirizan.
Tansion laservel mouy kouma disel!

Momem mazisien Morisien!
Mo leker ver, mo sapo ver;
Enn lipie blan, lot lipie rouz,
Parfwa li mov.
Mem mo soulie toultan mouye,
Mo leker kler, salye soley
Dan lesiel ble.
Mera naam fey sonz he!

2

Pa bizen manga, ayo mo bayo!
Kouma’nn boukliye mo anpes pese
Pers nam inosans, kraz zarden Eden;
Mo bizen anpes bann gran-gran prensip
Anpes patriyot senser ek onet
Gagn somey. Kouma dilo lor fey sonz!

Tansion beta! Kachou lor baz.
Kachou pou twa, kachou pou mwa,
Kachou pou tou, poutou kachou
Ar tamaren, ar frisiter
Aranz labous, fer lavi dous.

Atennsionn! Sivilizasion
Fey Sonz pa konn konstipasion.

LOZIK

Enn komet ki sot sime
Rezerve pou enn planet;
Galaxi ki pe koste
Pou ploy enn lot galaxi;
Soley ki pe vinn pli gro,
So dife plis menasan,
Eski zot pe swiv lozik
Ousa rengn galimacha?

2

Tabisman ki bril karo,
Ti zero manz gro zero;
Zako ki protez montagn,
Bliye fouzer dan vale;
Bazarye ki pe tini
Balans kase lazistis,
Eski zot pe swiv lozik
Ousa rengn galimacha?

3

Lekip foutborl ki bayonn
Refri dan twalet vestier;
Vizioner ki aksioner
Dan lizinn manti-manti;
Lider ki swiv loder kas
Dan boursak enn boutikie,
Eski zot pe swiv lozik
Ousa rengn galimacha?

4

Lespas ki pe retresi
Pou kasiet dan enn trou nwar;
Kourtie ki fer kichiri
Ar prensip demokrasi;
Dokter, ners ek profeser
Ki nek pans debit-kredit,
Pa fouti pe swiv lozik.
Zot plito galimacha.

ENN SANS

Eredite, reflex natirel
Pe soul so bontan dan tavern reel;
De dan enn zot aval kiltirel;
Zot desir paz par paz dan Labib
Pou souy lasos kari masala,
Kras lezo lor Michelangelo.

Enn sans tanzantan, parsi-parla,
Enn fou kas lagign, envant enn fab;
Desinn enn zanimo lor parwa
So lakav; sant-sant enn ti refren
Pou balans ton ek tan lekzistans;
Tann lavwa dan lesiel tras sime.

Enn ti labriz foli, enn rafal
Limazinasion finn bar nou gorl.

FENNSIFER

Fennsifer, fennsifer!
Tou dimoun vinn fennsifer.
Ena gajak pou tou biver;
Mari nisa pou joubaner.

Dan kof enn lagitar dezakorde –
Difil egi finn may ar difil bas,
Arpez pe desir solfez, oktav pik
Piking – Gran Kalipa Sir Madigra
Ek so konfianser Oustad Gous Foulous
Finn deside – anfen, kikfwa, kapav –
Finn deside dan zot gran Pannchayat
Lavi enn gran fennsifer. Akoz sa
Toulezour bizen organiz jalsa,
Diwana, mastana, maja-karo;
Fennsifer ki fer tapaz ar laraz;
Laraz ki fer fennsifer ar tapaz;
Tapaz ki fer laraz ar fennsifer;
Fennsifer ki fer laraz ar tapaz.

Fennsifer, fennsifer!
Tou dimoun vinn fennsifer.
Ena gajak pou tou biver;
Mari nisa pou joubaner.

“Fennsifer, beta, samem kreasion
Ki finn alim lalimier dan pei;
Papie mouslinn tou kouler met lanbians;
Jal-dolok-ravann ala donn kadans;
Miouzikalcher tourn otour liniver,
Gagn vertiz, donn vertiz, sakenn so bout,”
Sir Madigra dres so linet, krase,
Dres so lagorz, mous so nene, radot
Bann fraz ki so sekreter ti ekrir.

“Dan koumansman ti ena enn sel mo
E sa mo la ti fennsifer,” li dir
Fier kouma enn maren ki’nn dekouver
Lamerik lor map.

Fennsifer, fennsifer!
Tou dimoun vinn fennsifer.
Ena gajak pou tou biver;
Mari nisa pou joubaner.

DESIZION ISTORIK

Pou akeyir enn nouvo milener
Tou bann diniter dan renion plenier
Finn zwenn pou pran desizion istorik:
Ki pou bizen fer apart al piknik?
Tou sou-komite, sou-sou-komite,
Komite sou finn soule ar koze.
Minits grenp lor minits pou reprodir,
Anfen sey-seye, sey fer koumadir
Finn reysi konpran bann zoli slogan
Dan bilengism may-maye kontretan.

Prezidan seans pe lir so diskour.
Personn pa kone. Latmosfer bien lour.
Detrwa diniter anmemtan pe koz –
Me laplipar zot prefer kas enn poz –
Zot problem piblik, zot problem prive.
Misie Prezidan enn boug bienere:
Li sourd. E lorla li finn bliye net
Pez take mikro. So desten bien gran.

Mo vwazen agos pe fer gran zefor –
Li pa konstipe, pa kwar li antor –
Pou ki so regar gagn enn ti seke
Dan lizie veloute kouler dife
Sir Madigra. Mo vwazen ki adrwat
Pa pe gagn letan okip so kravat
Telman kolik pe pens so trip. Li fen
Pov boug la. Gaz pe kabos so leren.
Ler Sir Madigra dibout pou koze
Dis anz galoupe pou al pez take;
Dis lezot pou chek travay dis premie;
Avan li koze zot tou tap lame
Telman for personn pa tann ki li dir
Me aplodisman kouma’nn ta fri mir
Grene lor latet enn pep admirab
Ek so dirizan mari onorab.
Mo vwazen adrwat bliye so douler,
Mo vwazen divan bar vwazen deryer,
Mo vwazen agos sey enn ti-forsing,
Dibout lor enn sez, rod lizie so king
Me malsans lor li, so king lizie rouz
Lizie lor enn fey – e res ankor douz –
Pe sey resite vadire akter
Rezolision pou nouvo milener.

Enn-er-tan pli tar li ankor pe lir;
Vwazen otour mwa, apart enn, finn tir.
Mo vwazen agos, kouraz eroik,
Sousaz enfayib, lafwaolik,
Pa finn depoz zarm pou may enn regar –
Mem si enpe tar, li pa anretar.
Kifer tanzantan depi pos andan
Li tir enn lanvlop epe-souriyan?

Bann dimoun pasian – ti’ena zis detrwa –
Koumadir Sita divan so Rama
Kontinie aval ler li expire;
Sak mo ki li dir fer zot soupire
Ar douser, ar plezir ek ar fatig.
Sa pa enn lion sa, sa enn mari tig!

Napa dimann mwa ki mo fer laba.
Mo zis enn espion dan sa grimas la.
Ki mo finn konpran? Mo kwar mo finn fel.
Lavi enn gran, enn gran, enn karousel .
Efase-refer! Lavi … fennsifer.
Samem! Fennsifer … lavi … fennsifer.
Wey do ta! Lavi enn gran fennsifer.

PA FASIL MO FRER

Lafoul par milie trenn kot mo lipie
Dan zot dezespwar pe rod enn sover
E mwa pov vantar mo kwar momem sa.
Zordi mo kone mo ti rat sime.

mo pa regrete
mo’nn aprann ar zot
kouma pou koze
ki’ete lamitie

Si kikenn dir mwa mo ti’enn pov gopia,
Enn pov batiara,
Momem mo premie pou vinn rekonet
Mo peyna ensten enn politisien.
Mo sir mo tro bet pou fer politik.
Ki mo ti rod fer?
Fer imaziner vinn realite?
Pa fasil mo frer!

Enn zafer mo sir.
Si pa ti rode pa ti pou kone.
Ki ti pe rode?
Popilarite? Fortinn? Renome?
Enn paz dan istwar?

NON!
mo zis ti pe rod
tras mo prop sime
dan karo pikan
ki pous de kote
Larivier Tanie.

SANS ZIS ENN REV!

Dan weytingroum konsiltasion dokter
Enn pil dimoun, kalite lor kouler,
Dimansion lor oter – enn pep malad:
Malad latet, malad lekor,
Lafiev andan, lafiev deor-
Kouma bon zanfan pe atann zot ler.

Ena malad pa tro grav,
Mexinn zordi kapav geri.
Ena malad enpe pli grav,
Bien bizen get kateri.
Ena malad, samem pli grav,
Li pa touy dimoun malad
Me li minn boyo dimoun pa malad:
Malad Ti Lespri, Malad Gro Poumon,
Malad Leker Sal.

Dan weytingroum konsiltasion dokter
Bann dimoun malad pe atann zot ler,
Trankil dan zot douler, apart bien sir
Bann MTL, MGP, MLS.
Sa bann la! Lisifer per zot.
Zot kapav fer Satan kit lanfer sove,
Regret so erer rod lager ar Bondie.
Koze ki long! Lanbians fennsifer
Kraz dimoun malad, fors zot al legliz;
Lafime gamat, desibel jannjat
Petri galimacha, belo mafat,
Plak limanite lor enn tawa so.

Tapaz telma for ki Dokter bizen
Kit pasian sorti pou vinn rann enn kont
Ki pe deroule dan so douniya.
Tranblemandeter? Trwaziem Ger Mondial?
Enn briye gate koup respirasion.
Dokter sap lor kal. “Ki pe arive?
Kot zot kwar zot ete? Dan fennsifer?”
MTL, MGP, MLS fixe li fran-fran,
Dokter bes lizie al get so pasian.

Sa ti arive dan mo rev yerswar.
Erezman zis enn rev! Pa vre, monwar?

PROGRAM CPE

Bann valer moral pe fonn,
Bann reken pe fer laronn,
Onette pe fer koustik,
E etik finn vinn lastik.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.

Sofer laysenns dan lanvlop,
Kamion fitnes dan lanvlop,
Pieton mari lor lari
Fer masak ar kourtwazi.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.

Gous Foulous finn pran pouvwar,
Madigra fer so vantar,
Zes finn pran plas konesans,
Zaza ranplas konpetans.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.

Lavi ranpli ar konfli,
Lalwa biznes fer piti,
Nou latet pe vinn kokom,
Enn sans ena boutey rom.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.
Bann paran nepli konpran
Ki pe ariv zot zanfan;
Bann zanfan nepli konpran
Ki pe ariv zot paran.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.

Bann zanfan pa gagn letan
Get servolan mont lao;
Lapat ourit CPE
Finn trangle zot destine.

Degaze, degaze!
Vit-vit azout sa
Dan program CPE.

MOMEM SA!

Parfwa enn kado kapav vinn pwazon.
Nek donn enn zanfan tro boukou kado
E lerla gete kouma li fane;
Donn ou depite tro boukou pouvwar,
Li pou kas lalinn, fann lor ou latet;
Nek donn ou metres lor ek lamone,
Vit-vit li pran ou pou larzan kontan.
Tro boukou pa bon. Pa ase pa bon.
Bizen rod sime ki pas damilie.

Mo konn enn ti-lom, pa ti tro kouyon,
San fer gran zefor toultan gagn li bonn;
Latet pa kokom, talan plen dan pos,
San difikilte li tras so sime
Pou rant dan bon por. Lasans protez li?
Tro boukou lasans kapav vinn malsans.
Kouma mous-dimiel, li al rod nektar
Dan fler sezon kouma fler kont-sezon;
Parey kouma papyon li poz isi,
Li poz laba; sey sesi, sey sela;
Gaspiy lenerzi san rod rezilta.
Eski li ti kwar toultan li pou zenn?
Enn soley tanto enn kou li pran kont
Dan tigit letan res boukou pou fer.
Depi sa zour la li’nn koumans met lord
Dan letan-aktivite. Zis atan!
Komie dan so plas ti pou’al anpandan?
Lasans protez li. Li rekonet sa.

Mo konn ti-lom la pli bien ki momem
Parski momem sa. Ti kapav fini
San mem gagn letan remersie lavi.

KARRI-BARRI

Karri-barri, doudpiti,
Kitiri, moulouktani,
Ena plennti dal-douri,
Kifer to finn mor Tambi?

Ler piti la al lekol
So mis dir li dan lekol
Bizen koz Angle-Franse
Sinon li pou gagn bate.
Ler li retourn so lakaz
Papa-mama gagn laraz:
Piti la enn gro zero
Dan koz langaz Eskimo.

Karri-barri, doudpiti,
Kitiri, moulouktani,
Ena plennti dal-douri,
Kifer to finn mor Tambi?

Ler li koumans fer kamwad,
Sef tribi kwar li malad,
Apel li, bros so latet,
Menas pou servi enn fwet
Si li pa sanz so manier,
Frekant zans ki enferyer,
Ki sorti dan trou lanfer.
Pa fer erer gat nasion!

Karri-barri, doudpiti,
Kitiri, moulouktani,
Ena plennti dal-douri,
Kifer to finn mor Tambi?

Kan so lekor rod frison,
Ayaya maledixion!
Chi malang! Pa fer malang!
Tansion twa, mo tir mo sang!
Ler leker pe rod lamour,
Lemosion koumans pez lour,
Tou bann dimoun onorab
Vit-vit koumans fit zot sab.

Karri-barri, doudpiti,
Kitiri, moulouktani,
Ena plennti dal-douri,
Kifer to finn mor Tambi?

Kan finn ler pou gagn travay
Gran-gran bay rod enn pitay;
Kan finn ler pou promosion,
Zot tir lay lor so nasion.
Kan Tambi realize
Ki rev finn vinn danzere,
Ki fay pat rim ar jat-pat,
Lerla li desid pou kat.

Karri-barri, doudpiti,
Kitiri, moulouktani,
Ena plennti dal-douri,
Kifer to finn mor Tambi?

ATAS OU SENTIR

Atas ou sentir, redres ou dosie,
Relev ou tablet divan e rilax.
Ferm lizie, vinn ar mwa dan mo lespas,
Lespas enn segonn.
Pa bizen paspor, pa bizen bagaz
Pou fer enn vwayaz dan lespas segonn.
Les bann souvenir, souvan dous-amer,
Fer ou patine lor dilo trankil,
Ousa sakouy ou dan fon tirbilans;
Pa ferm bann vole, pa per kourander,
Ni divan glase ki lev lapousier.
Bliye rezonnman, lalwa koz-efe,
Lozik mekanik! Les servo, monwar,
Fer so prop konexion, so prop rezo.
Ferm lizie, swiv mwa dan lespas segonn.
Kan papie frwase par emosion tret
Finn fini drese, lerla kapav lir
Dan serenite kimanier lavi
Yer kouma dime pe deroule.
Lerla kapav get progre dan fane,
Fane dan progre; get soley kouse
Avan li leve; get fler tou kouler
Dan brouyar minwi dan lespas segonn.
Dan profon memwar, dan nwar preistwar
Bann signal zekler alime-tengn, swiv
Lozik tourn anron, zigzag-krwaz-krwaze
Pou zot vinn dir nou si nou konn konpran
Ki tou ti kapav deroul otreman.
Ni gid touristik, klik elektronik!
Pa bizen tousala pou reysi rant
Dan liniver misterye san frontier
Pou trouv kler dan nwar e konpran kifer
Lariver Tanie amenn plis freser
Ki sipersonik-entergalaktik.

KOUMA SOMON

Nou remont lapant, nou naz kont kouran
E kouma somon nou retourn lakaz
Pou nou rekoumans desinn serk lavi.
Kot nou larivier zwenn so koumansman
Tourman krwaz-krwaze, lev labou partou –
Absans transparans anpes nou trouv kler.
Bouyonnman lavi, mil-milion lespes,
Kase-ranze, touye-nouri, nouri-
Touye, ranze-kase eternelman.
Akoz samem kouma somon bizen
Retourn dan basen pre kot vre lasours
Pou nou kontanple pwisans enfini
Kasiet dan gravie dan fon dilo kler.
Dan labous Tanie tou tro trik-trike
Pou gagn enn lizour. Akoz sa bizen
Remont lapant, fransi kaskad ziska
Ki nou tous nou bit dan leker Tanie.
Lerla, mem si tro tar pou redesann
Pa fer nanye si nou finn poz semans
Nouvo dinite dan gravie gri-ble
Dan vant basen kler Larivier Tanie.
Nou remont lapant, nou naz kont kouran
E kouma somon nou retourn lakaz
Pou nou rekoumans desinn serk lavi.

DIS-POUR-SAN

Lor mo ti-planet ki zis omilie
Pli gran galaxi ki zis omilie
Liniver sanfen, Bondie Kreater
Finn donn enn manntrra tou so bann zanfan
Ki li ti servi kouma bote rar
Ler li ti bizen fabrik paradi:
“Dis-pour-san, baba, samem plis meyer.”
Aster to konpran kifer nou, isi,
Gramaten-tanto, tanto-gramaten
Nou fer lapriyer pou ki dis-pour-san
Viv dan lamanier. Sif dis li mazik.
Dis-pour-san, dir ou, kone zot panse,
Panse zot kone; samem poursantaz
Kontrol tou bann baz – zestaz, triyangaz,
Trafikaz, maraz – letansa leres,
For dan poursantaz, me feb dan kourtaz,
For dan aryeraz e dan balotaz
Me feb, mari feb dan konpran mesaz.

Dis-pour-san ase pou disik vinn dou,
Pou roupi kare fer roulman marse;
Dis-pour-san ase pou dosie bouze,
E leren osi. Samem so nisa!
Ar dis-pour-san, bhay, biznes dan mangann;
Kiltirel fer fet; e demokrasi
Fer kadadak lor ledo Nef Zero.
Enn Zero gagne, Nef Zero perdi!
Samem nou moto:
“Ti-zero, mama, nana gro zero.”

– “Be twa gro zako, twa kot to ete?”
Lavwa anonim dir ar lakoler.
Mo sey gard mo kalm.
– “Mwa mo kwar, mo sir, mo dan dis-pour-san.”
– “Be ki to zaze! Bous lagel, ale!”
Lavwa anonim kikfwa pe koz vre.
Kifer mo kriye kann mo bann dan bien?
Be les dis-pour-san fer maha-maja –
Zotmem ki ero. Tou leres zero;
Zero-zako-zozo, poto latant
Dan fennsifer, lakrwa dan elexion,
Lepep admirab dan karo vavang.
Kot mo problem, mwa? Kifer mo pa fer
Kouma tou lezot dan mo bitasion?
Fer bef dan disab, get zis mo lizie.
Etahe!
Bef dan disab?
Bef sa!

GARDIEN SIMITIER

Gardien simitier li pa’nn move boug.
Pov jab la! Ki li kapav fer?
Dan so fami, depi ki later later,
Depi ki dimoun dimoun
Bann dimoun mor brit.
Akoz samem li’nn desid
Pou ki li kapav vey bien
Destine so prop jati
Al vey nam dan simitier.

Gardien simitier enn metie bien nob.
Li kapav tousel me bann pansioner
Dan so tabisman mari respe li.
Kan li anretar – sa ariv souvan –
Ou ki li absan – Lendi kordonie,
Chawtarri, vinndou, ennalou, pous jab,
Karrmadi, seans video porno –
Bann nam anbale fer zot bakanal
– Kan sat pa la lera danse.
Me kan li lor baz
Kouma ti-toutou –
Wi bourzwa!
Non bourzwa! –
Tou bann pansioner swiv lagam boug la.
Dan Domenn Reday sakenn konn so plas:
Ena ki marse, tors dan enn lame,
Enn baton dan lot; e leres bizen
Axepte banke dan rwayom lever.
Peyna pou plengne ousa proteste.
Sakenn so desten. Bizen axepte.

Li pa ti fasil pou nou gran dimoun
Vinn seki li finn devini.
Ti bien difisil!
Li ti konn trase,
Pas siro agos,
Pas siro adrwat
Ziska li finn vinn gardien simitier.
Li finn reysi kit nef zero deryer
Pou li gagn so plas dan kan enn zero.
Aster li kone ki li bizen fer
Pou ki so zanfan, disan so disan,
Nam so dinasti, prezerv pozision
Dan kan dis-pour-san.
Lontan li ti kwar sistem la pa bon –
Ayo pov la! Enn mari erer –
Aster li’nn konpran ler li’nn rant ladan,
Sistem husband good.
Dan rwayom lamor
Gardien simitier
IS KING.

ENA FWA

Ena fwa to briye kouma gout laroze,
Ena fwa to boude, lanwit finn mal pase.
Ena fwa san zefor nou partaz nou sekre,
Me parfwa, malgre tou, bann baraz bar sime.

Ena fwa to kontan mo dir mo kontan twa,
Ena fwa mem parol sonn bien drol, kifer sa?
Ena fwa, twa ek mwa, nou kouma de fouka
Me parfwa, arive, nou fane, kifer sa?

Ena fwa san koze nou kone ki nou’le,
Ena fwa mil koze res bloke dan klise,
Ena fwa, twa ek mwa, nou lekor frisone,
Ena fwa, seye mem, nou leker refize.

Mem si moud sanz-sanze kouma niaz dan lesiel,
Mem si niaz parfwa touf bann kouler Samarel,
Niaz frel-frel efemer, li bizen sed so plas
E lerla, mo lamour, lesiel ble pran so plas

Ena fwa nou lamour li respir lalimier,
Ena fwa nou boner li rant dan frizider,
Ena fwa lasaler nou laser fer fezer,
Me parfwa divan fre mouy freser nou lanfer.

Ena fwa twa ek mwa nou kouma de zanfan,
Ena fwa san pitie nou desir santiman,
Ena fwa nou pa pans ni lespas, ni letan
Me parfwa bann zegwi trikot larm ar pikan.

Ena fwa nou lamour anpandan lor difil,
Ena fwa nou santi al kasiet pli fasil,
Ena fwa fristrasion anpile mil lor mil,
Malgre sa mo kone viv san twa difisil.

Mem si moud sanz-sanze kouma niaz dan lesiel,
Mem si niaz parfwa touf bann kouler Samarel,
Niaz frel-frel efemer, li bizen sed so plas
E lerla, mo lamour, lesiel ble pran so plas.

SI

Kan zot ti zenn zot toulede ti frekant mem lekol,
Kan profeser pe explike, so lespri fer fofol,
Vire-tourne, dan kwen lizie, li rev so lamwatie.
– Kouraz nayba, li tro timid, li kal dan rev sekre.

Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou vinn oxizenn
Ki fer ou leker bate, ki fer ou disan res zenn.
Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou pran plas divan
Ki soufle dan ou seve, ki kares ou likou blan.

Si mo ti ena pouvwar, si mo ti ena pouvwar.

Senk-an pli tar, zot toulede ti frekant mem kolez,
Olie swiv klas, ranpli latas, so lespri lor labrez;
Li gagn vertiz, li ferm lizie, li rev enn per lalev.
– Kouraz nayba, li tro timid, li prefer viv dan rev.

Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou vinn oxizenn.

Diz-an pli tar dan enn sware li retrouv so lamour,
Olie trase, olie rape, so lespri fer letour;
Li transpire, li ganase, li rev enn bay lekor.
– Kouraz nayba, li tro timid, so rev bien-bien tro for.

Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou vinn oxizen.

Ven-tan pli tar, enn swar liver, tousel, abandone,
So latet sov, so leker fre, so lespri kabose.
Li zwenn so rev tousel aswar, li pran kouraz dan nwar.
Kouma enn lam, pouvwar timid fer so rev vinn kosmar.

Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou vinn oxizenn.

Sa lane la dan tribinal, tousel, abandone,
Li pa reponn okenn kestion, so lespri finn maye.
Li res anplas, li fixe drwat koumadir li dan rev.
Enn ti mirmir bien silansie filtre ant so lalev.

Si mo ti ena pouvwar, mo ti pou vinn oxizenn.

KLEOPATRA

Zot pe rakont zistwar partou, sipa onet, sipa fizet,
Ki dan zarden bien-bien lontan to ti les enn serpan anbet
Enn zom onet ki ti promet mem dan gran fet pa pou fer tret.
Zot dir koumsa to malonet, dan so lasiet to met labwet.
Mo pa kwar zot; zistwar fizet finn rat target. Kas pa latet.
Mo kontan twa Kleopatra, Kleopatra mo kontan twa.
Zot pe rakont zistwar partou, mo pa kone sipa vremem,
Ki to lasam li enn arem kot tou bann zenn kas zot karem;
To sem gro det lor zot latet, fer zot piktet dan touf raket.
Zot dir koumsa ar to lakrem to fer seve grenn alatrenn.
Mo pa kwar zot; touzour mem tem; akoz samem chombo lamem.
Mo kontan twa Kleopatra, Kleopatra mo kontan twa.

Zot pe rakont zistwar partou, li difisil pou verifie,
Ki akoz twa enn gran gerye enn zour finn perdi so lepe;
To zet lor li to regar fwet, fer li vinn bet, perdi latet.
Zot dir koumsa ki to lizie fer militer bliye lape.
Mo pa kwar zot, zot abitie zwe ar dife. Reste, reste.
Mo kontan twa Kleopatra, Kleopatra mo kontan twa.

Zot pe rakont zistwar partou, kot pou kone sipa rimer,
Ki to leker finn fer karyer, ki to exper dan simitier,
Dan to saret bann zom onet anflame kouma zalimet.
Zot dir koumsa ki avan ler to bann mari bwar somnifer.
Mo pa kwar zot. To leker kler li neseser. Pa bizen per.
Mo kontan twa Kleopatra, Kleopatra mo kontan twa

SERI ZE TADOR

Depi li leve ziska ler dormi,
Ki li dan lizinn, ousa lakouzinn,
Ki li dan karo, ousa dan biro,
Ki li dan transpor, ousa dan lepor,
Ki li lor later, ousa lor lamer,
Li dir so maler, li dir so boner
Ar mo natirel so lang maternel.

Kan finn ariv ler pou drag so zezer,
Lespri angourdi, so lalang perdi,
Li mazinn Molière ousa Shakespeare.
Lasesres langaz kol lor so lalev,
Li pans dis Franse, ‘Seri ze tador’,
Li pans dis Angle, ‘darling ay lev you’.

Depi li leve ziska ler dormi
Ki li dan lakaz, ousa dan maryaz,
Ki li dan lekol, ousa dan lazol,
Ki li dan legliz, ousa dan biz-biz,
Ki li dan tavern, ousa dan kazern,
Li dir so maler, li dir so boner
Ar mo natirel so lang maternel.

Kan finn ariv ler pou drag so zezer,
Lespri angourdi, so lalang perdi,
Li mazinn Molière ousa Shakespeare.
Lasesres langaz kol lor so lalev,
Li pans dis Franse, ‘Seri ze tador’,
Li pans dis Angle, ‘darling ay lev you’.

Depi li leve ziska ler dormi
Ki li dan renion ousa elexion,
Ki li dan miting ousa dan poling,
Ki li dan kongre ousa komite
Ki li depite ousa koseye
Li dir so maler, li dir so boner
Ar mo natirel so lang maternel.

Kan finn ariv ler pou drag so zezer,
Lespri angourdi, so lalang perdi,
Li mazinn Molière ousa Shakespeare.
Lasesres langaz kol lor so lalev,
Li pans dis Franse, ‘Seri ze tador’,
Li pans dis Angle, ‘darling ay lev you’.

Depi li leve ziska ler dormi
Ki li dan jalsa ousa sinema,
Ki li dan konser ousa fennsifer,
Ki li dan disko ousa kazino,
Ki li dan piknik ousa tilanbik,
Li dir so maler, li dir so boner
Ar mo natirel so lang maternel.

Kan finn ariv ler pou drag so zezer,
Lespri angourdi, so lalang perdi,
Li mazinn Molière ousa Shakespeare.
Lasesres langaz kol lor so lalev,
Li pans dis Franse, ‘Seri ze tador’,
Li pans dis Angle, ‘darling ay lev you’.

ZINET-ZINAT

Enn fwa dan enn fet mo zwenn ar Zinet, mo ti’ankor bet-bet.
So kadans sevret, so lekor vedet fwet mo disan net.
So seve boukle balans ar kadans so lizie galan,
So rob dekolte kol kouma soset, swiv tou so mouvman,
So likou sexi exit lapeti – al devinn leres.
Mo ti’ankor bet-bet, mo rod zet labwet, li aret mwa net.

Zinet mo soukdou les mo gout to grenadinn,
Zinet mo soukdou donn mwa enn gous mandarinn.

Enn fwa dan gamat mo zwenn ar Zinat, mo ti move fat.
So long seve nwar, so demars star, li kouma enn sat,
So lalev mouye ar laflam velour exit mo lamour,
So choli mini swiv tou bann kontour, mo rod trouv lizour,
So sari kandi pa fouti kasiet promes Paradi.
Mo ti move fat, mo pas alatak, li fou mwa enn klak.

Zinat mo soukdou les mo gout to grenadinn,
Zinat mo soukdou donn mwa enn gous mandarinn.

SI MO DIR TWA

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav kwar enn zistwar sa.
Eski trwa mo kapav rakont
Seki lezot finn sey pran kont
Depi lavi finn koumanse?

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav dir li pa ase,
Eski nef son enn deryer lot
Kapav ranplas poem lezot
Ki finn rakont gran santiman?

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav dout senserite.
Eski lezot pa finn servi
Mem silab la parsi-parla,
Sitan souvan, zot finn rasi?

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav poz mwa enn kestion.
Eski bann mo zot garanti
Ki zis ar twa ki mo dir sa,
Lezot tifi pa finn tann sa?

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav kwar ousa pa kwar.
Dan mo langaz peyna lot mo
Pou rakont twa seki mo nam
Pe rod dir twa, peyna lot mo.

Si mo dir twa mo kontan twa
To kapav pans enn lot zafer.
Eski vremem li neseser
Ki mo dir twa mo kontan twa
Si vre-vre mem mo kontan twa?

ANDEOR LETAN

Mo rapel kan premie fwa nou lizie gagn krwaze;
Lamizik pe tras mouvman ar lekor kadanse.
Adeor letan rapas dan prezan permanan
Mo rod tras nou lavenir dan enn serk san mouvman.
Otour nou, lizie gourman rod devor to lekor;
Mo zalou, mo trakase, tansion mo perdi twa.

Mo rapel kan nou fianse dan sekre nou sekre;
Mo rod ranz nou gran desten dan mo ti serk ferme.
Andeor letan rapas mo fer plan, mo kas plan
Pou protez mo sitadel kont regar menasan.
Mo kone lizie gourman rod devor to lekor,
Mo zalou, mo trakase, tansion mo perdi twa.

Mo rapel kan nou marye, mo per dezagreman
Fer letour mo tabisman pou sey sem lamerdman.
Andeor letan rapas mo konstrir mo lespas
Pou anpes lespri rachas gout dimiel mo payas.
Mo tann dir lizie gourman rod devor to lekor,
Mo zalou, mo trakase, tansion mo perdi twa.

Mo rapel apre maryaz, kan mo tann twa riye
Mo gagn per ki nou fortres so miray defonse.
Andeor letan rapas mo mastik makiyaz
Pou protez mo poulaye kont mangous marekaz.
Sipozon lizie gourman rod devor to lekor?
Mo zalou, mo trakase, tansion mo perdi twa.

Mo rapel, kouma zordi, to dir mo agasan,
To kit mwa san santiman dan prezan permanan,
Andeor letan rapas to les mwa san rezon.
Kisannla pou protez twa andeor mo prizon?
To kone lizie gourman rod devor to lekor,
Mo zalou, mo trakase, tansion mo perdi twa.

TON ZANPIER

Tou dimoun dan vilaz konn Zanpier, gran kourer,
Gran galan polipot, zougader ar leker.
Li nek sem lavenir san triye so kafe,
Li kit tras so pasaz partou kot li pase.
Li kontan gout dimiel konzigal so vwazen,
Manz salad ki koken dan zarden so kouzen.
Gramaten kan vwazen par laport al travay
Par lafnet Ton Zanpier tir gous lay dan papay.
Sinema kotinie, me bann zanfan vinn gran;
Zot leker rod lamour, dife pran dan disan.
Ton Zanpier so garson enn zour vinn anons li:
Li finn zwenn enn zezer pli zoli ki lavi.
Ton Zanpier dimann li kisannla li kontan.
Ler li tann nouvel la, li santi tourdisman.
Tansion twa, pa fer sa, mofinn sa mo piti,
Tifi la, to ser sa, al rod enn lot tifi.

Sinema kontinie, asakfwa mem zafer,
Sakfwa li rod marye, Ton Zanpier met baryer:
“Tansion twa, pa fer sa, mofinn sa mo piti,
Bliye li, to ser sa, al rod enn lot tifi”.
Degoute, garso la al plengn ar so mama;
Li rakont so maler. Ki pou fer aster la:
Tou tifi dan vilaz zot zanfan Ton Zanpier?
Sel sime ki reste, li bizen rant moper.
So mama gard sanfrwa, dir li pa trakase;
Problem la paret grav, avredir li pa vre.
To papa, li bien vre, gran kourer dan vilaz;
Li kontan gout-goute tou kafe san triyaz;
Gout dimiel konzigal dan lili so vwazen
Manz salad ki koken dan zarden so kouzen.
Letansa so vwazen ti pe pas par lafnet,
Pou vinn manz so kari, pou vinn souy so lasiet.

LAMOUR IZE

Enn roz ek enn dalia finn zwenn dan enn zarden
Enn gramaten liver kan zenn reyon soley
Fer laseren briye kouma bann pier presiez.
Fler roz timid-timid vinn pal ar emosion,
Li bes so lizie kler, pous enn soupir profon,
Devers so santiman matinal-inosan
Dan lebra fler dalia ki rouz kouma disan.
Zot partaz zot saler, zot fer lesanz kouler;
Emosion pasione vibre dan zot rasinn;
Zot sir leternite nepli ena sekre.

Me zot vwazen pa apresie,
Zot fer palab, zot fann rimer,
Zot pa dakor ki enn dalia
Ek enn fler roz partaz saler
Esanz kouler, melanz rasinn.
Zot obzekte; zot proteste;
Zot fann koze partou kote;
Zot dir koumsa roz ek dalia
Pe fer lagign, pe fer mofinn;
Pa pe respe bann tradision.
Sa lalians la li kont natir,
Marke-garde li pou ize
Pli vit ki li finn koumanse,
Avan so ler bizen iz li.
Lamour ize peyna valer!

Nou roz ek nou dalia pe sof soley midi
Dan enn ben parfime ar frison pasione
Ki finn ferm so lizie ar lemonn exteryer.
Zot finn tourn zot ledo ar palab sosiete
Ki zame axepte kik sanzman ar routinn
Parski sanzman routinn boulvers bann labitid,
Boulversman labitid sakouy vie lentere.
Nou roz ek nou dalia finn tres enn boukliye
Ki zot kwar pou protez zot lamour kot larouy,
Mesanste ek palab dan zarden labitid.

Me zot vwazen pa apresie,
Zot fer palab, zot fann rimer,
Zot pa dakor ki enn dalia
Ek enn fler roz partaz saler
Esanz kouler, melanz rasinn.
Zot obzekte; zot proteste;
Zot fann koze partou kote;
Zot dir koumsa roz ek dalia
Pe fer lagign, pe fer mofinn;
Pa pe respe bann tradision.
Sa lalians la li kont natir,
Marke-garde li pou ize
Pli vit ki li finn koumanse,
Avan so ler bizen iz li.
Lamour ize peyna valer!

Nou roz ek nou dalia finn tres enn boukliye
Pou anpes bann vwazen apwazonn zot repa;
Pou anpes bann palab rey verni zot lamour.
Letansa par andan sa mazeste letan
Pe febli soubasman zot lamour soliter
Ki finn vinn bien fay-fay parski li finn bliye
Ki lamour imortel pa konn zwe kouk kasiet.
Nou roz ek nou dalia zot soley finn kouse.
Zot lamour finn ize par palab, par letan.
Bann vwazen bien kontan. “Nou pa ti dir toultan?”

Me zot vwazen pa apresie,
Zot fer palab, zot fann rimer,
Zot pa dakor ki enn dalia
Ek enn fler roz partaz saler
Esanz kouler, melanz rasinn.
Zot obzekte; zot proteste;
Zot fann koze partou kote;
Zot dir koumsa roz ek dalia
Pe fer lagign, pe fer mofinn;
Pa pe respe bann tradision.
Sa lalians la li kont natir,
Marke-garde li pou ize
Pli vit ki li finn koumanse,
Avan so ler bizen iz li.
Lamour ize peyna valer!

PAREY PA PAREY

Tifi la li pov, garso la li ris,
Garso la li pov, tifi la li ris,
Ler zot rod marye big treboul leve.
Paran obzekte dahej pa ase.

Nou pa parey me nou parey
Mem nou parey nou pa parey
Nou pa parey kan nou parey
Paret parey me pa parey.

Tifi la lot ras, garson la lot klas,
Garson la lot ras, tifi la lot klas,
Ler zot rod marye big treboul leve,
Sosiete kriye tansion sibversion.

Nou pa parey me nou parey
Mem nou parey nou pa parey
Nou pa parey kan nou parey
Paret parey me pa parey.

Tifi la enn kars, garson la lot kars,
Garson la enn kars, tifi la lot kars,
Ler zot rod marye, big treboul leve.
Fami obzekte, napa mem jati.

Nou pa parey me nou parey
Mem nou parey nou pa parey
Nou pa parey kan nou parey
Paret parey me pa parey.

Tifi la li kler, garson la li nwar,
Garson la li kler, tifi la li nwar,
Ler zot rod marye big treboul leve,
Panchayt fer palab lor zanfan are.

Nou pa parey me nou parey
Mem nou parey nou pa parey
Nou pa parey kan nou parey
Paret parey me pa parey.

Tifi la parey kouma garson la,
Garson la parey kouma tifi la,
Me ler zot marye big treboul leve,
Lespri pa parey, parey pa parey.

Nou pa parey me nou parey
Mem nou parey nou pa parey
Nou pa parey kan nou parey
Paret parey me pa parey.

ENN BON TIFI

” Bon tifi sa”, tou dimoun dir.
Ekout papa, ekout mama,
granper, granmer ek profeser;
pa tous lalkol ni sigaret,
pa get garson ni dan lari
ni dan revi; li refiz get
so prop lekor tansion Satan
fer li ditor. Bon tifi sa!
Kifer enn zour – sa bien-bien drol –
koumadir fol, bliye so rol,
li rant piktet dan fon ganndol.
Sa bien-bien drol! Li kap lekol,
zet so bann liv dan pit latrinn,
mont lor lili ar so sofer.

ENN FELONN SA

Enn felonn sa! Garson manke.
Li kontrer so gran ser; kontrer
so granmer, mama ek tantinn.
tou seki bizen fer
li fer so kontrer.
Ki pese mo’nn fer?
Dir li tifi pa mont lor pie?
Samem ki li fer.
“Get mo kilot si zot ‘le.”
Malelve, chi malang! Malelve!
Me kikpar dan mo leker
li’ena so plas rezerve;
felonn, pa felonn, matlo
li mo fifi prefere.

MEXINN SIDA

SIDA partou sey touy lamour,
anpwazonn moman plis presie,
detourn disan inosan,
plonz lespwar dan nwar kosmar.

maledixion? Pinision
pou pese lor later?
Pa perdi letan!
Aret so lelan!

Pou kas so konte
liber lamour dan partaz;
pa servi sex pou fer malis,
servi sex pou fer lamour
me sirtou donn fam
pouvwar pou dir non.

KI PLI ZOLI

Ki pli zoli ki enn fam
ki ar reflex natirel
enstenktivman poz bebe
lor so tete gos
pou li kontinie tande
batman so leker
ar ki li finn abitie
depi koumansman.
Ki pli zoli ki enn zom
malgre pwa mil miliner
ki aprann okip bebe.
Ki pli zoli ki enn fam ek enn zom
ki ansam partaz lamour
pou donn lavi nouvo lavi.

PERSONEL POU TOU

Gramaten mo ti kwar seki lezot ti kwar,
mo ti fer san panse seki lezot ti fer,
swiv sistem reliziezman tansion fer pese
parski ti dir mwa Bondie dan lesiel lao
mark dan so gran liv seki bon, seki move
e zour zizman dernie Li pou balans So kont.

Ler lanzelis sone mo pa fer sign-de-krwa;
mo desid pou’aret kwar dan krwayans primitif;
mo desid pou priye Larezon, sel Bondie
ki kapav dapre mwa fer nou trouv seki vre.
Siperstision ilozik bar sime progre,
e anpes limanite vinn so prop Bondie.
Labrim pe leve. Dout opak pe kal lelan.
Si entwision primitif enn kado Bondie?
Get grander kosmos! Liniver dan liniver.
Kreater Big Bang, eski li pou gagn letan
vey tou ti bagatel, ki finn rod lagratel,
ki finn gagn lagratel? Eski li gagn letan
ekout mofinn sak dimoun, souy soy sak sipek?
Bizen rezonab! Bondie okip kreasion,
Li pa vey sakenn so meinntenenns personel.
Krwayans primitif sa! Dan lespri aryere!
Krwayans primitif? Lespri aryere? Pagla!
Vantar! To’nn rebliye entwision primitif?
Kreater Big Bang okip tou ek enn osi;
zeneral, partikilie, angro ek detay
zame ankonfli dan imansite imans.
TOU POU PERSONEL, PERSONEL POU TOU.

KI RES POU FER?

Kan enn dimoun ki ou kontan
nepli ena boukou letan;
kan ou pe tann depi bien lwen
sabo silans gran seval nwar;
kan konesans, lar ek siyans,
bes lizie divan so soufrans;
kan velour nwar pe tap laport
ki res pou fer? Ki res pou fer?

Enn lapriyer? Dimann pardon
pou tou pese ki nou finn fer?
Trap so lame, fors enn sourir,
ed li prepar so gran depar?
Ki res pou fer? Peyna reset!
Lamour ena so prop mexinn.

ENTWISION

Enn bren lalimier dan lespas opak,
enn gren lapousier zetwal galaktik,
enn gout laroze lor kaktis dezer,
enn ti-zetensel dan brouyar epe,
enn tipti trouder dan kavo lanfer
samem entwision ki kas tradision,
defons bann klwazon, ouver bann lafnet
lor lorizon kler deryer labitid.
Enn son kler kristal dan silans profon
ki fer enn mo senp vinn epe ar sans
dan enn fraz san verb lor enn paz touni
samem entwision ki depas frontier
larezon routinn, amenn nou pli pre
ar laverite ki kasiet dan niaz.

ENN LET POU BONDIE

Mo bon Bondie, eskiz mo toupe –
Gran pousari dan tanp kot priye
bann ki zis enn tigit pli piti
ki Ou pe kime kouma lisien
anraze parski mo finn oze
panse e mo pe oze dir ki
lavenir lavi li dan metisaz;
pirte biolozik ousa kiltirel
zot bann komeraz ki napeyna baz –
eskiz mo ti-lespri me mo kwar
mo bizen remersie mo anset
ki enn zour ti desid vinn Moris.
Grasa zot mo dan bien, pli dan bien
ki kouzen lwenten dan Hyderabad.

KI REPIBLIK?

Plato pa mo fami parski so repiblik
baze lor esklavaz ti foul falokratik;
Repiblik Robespierre ar so bon, so move
peyna plas azordi dan leker sitwayen;
Repiblik popiler enn mansonz san pider.
Ki reste aster? Dir mwa ki reste?
Repiblik zean fer tro dominer,
kraz bann sitwayen anba so bogi;
Repiblik larzan egal polision,
egal koripsion, egal exklizion.

Ki reste aster? Repiblik leker?
Repiblik lamour? Repiblik prankont,
Solidarite? Pa repiblik maskilen sengilie
Me feminen pliryel.

KOZ VRE

Pou nou tengn dife nou servi klise;
nou’le gerizon, nou pa’le koz vre.
Lepase finn paraliz nou lespri;
nou tou bien kone nou tou nou gilti
me nou refiz fer nou mea koulpa.
Rekta nou tou al legliz, sivala
e divan-divan, pou lizie dimoun
alim labouzi, alim hawann-koun
kan nou leker plen ar santiman fos,
tret zanfan Bondie vadire fay ros.

Get ki nou finn fer! Nou tou nou gilti.
Ena krim rasis dan nou prop pei.
Malere yerswar depi gramaten
Finn vinn enn tiran bien vilen-malsen.

MEA-KOULPA

Labrez fristrasion, otodestrixion
anba lasann tris pe repran so souf;
letansa bann tang lezel papiyon
pe dans farandol otour enn volkan.
Letan dezespwar pe trenn dan labou
premie-dernie son enn baba fek ne
ki abandone lor peron legliz
bann tang pitaye lezel tou kouler
pe sant lamitie tou dimoun konplis
ki dans farandol otour enn miraz,
fer otan tapaz, fer otan zimaz
pou nway fristrasion, otodestrixion
dan dilo mansonz, dan larm krokodil,
dan fer koumadir baba la pa’nn mor.

Ramas farandol, zet kouler konplis,
lezel ipokrit sovsouri-midi!
fer mea-koulpa, nou tou nou koupab;
peyna solision dan fer koumadir.

Fer enn gran lasenn solidarite,
sakenn amenn so prop seo dilo,
aroz lor labrez, tengn maler dime.

SHOUUT! PA KOZ SA

Shouut, pa koz sa do ta!
Ena koze pa bon pou koze!
Ena koze pa bon pou tande!
Shouut, pa koz sa baba!
Shouut, pa koz sa monwar!
Shouut! Dir twa pa koz sa!

Sovsouri-midi nene dan so trou
prefer pa gete, prefer pa tande
tansion so konsians – li ena konsians ? –
anpes li dormi parski li finn zwir,
li ankor pe zwir lor kadav viole
so vwazinn-malsans ki finn pran nesans
enn lot kalite – samem so pese.

Ferfout ar shouut! Mwa mo pou koze.

KAN DONN NOM

Dan mo verze ti ena fri –
Fri rouz, oranz, zonn, ver, blan, nwar;
Fri ron, oval, dantle, bos-bos.
Enn zour enn fe ar so baget
Donn sakenn enn zoli nom prop.
Zordi bann fri dan mo verze –
Ala zot gayar matlo! –
Kerdebef, koronsol, karanbol,
Zamalak, zanblon, bibas, mason,
Zak, zat, mang pa kil parad.
Zot kone ki zot ete.

Dan patisri ti’ena gato –
Gato Endien, gato Franse,
Gato ron, gato kare,
Gato oval, gato triyang.
Enn zour enn fe ar so baget
Donn sakenn enn zoli nom prop.
Zordi gato dan patisri –
Ala zot gayar matlo! –
Soutalfinn, dilebi, goulapjamoun,
Nannkatay, barrfi, rasgoula,
Maspen, napolitenn, pwidamour
Zot kone ki zot ete.

Kan nou kone ki nou ete
Nou kapav chom nou destine.

MET PARYAZ AR DESTEN

Anou pran kouraz, met paryaz ar desten
Ki lame ketren ti trase dan fernwar
Kan lalanp lesiel enn swar movezer
Ti bliye netway so bobes.
Mem si pandan trwa siek
Listwar finn avans par move kote,
Anou met paryaz ar desten fernwar
Ki ansam nou tou nou kapav dres labar,
Fer bato lespwar pran direxion
Lepor Ter-Promiz.
Ena boukou lafors envizib pe rod blok progre
Me nou tou ansam ar enn sel lavwa
Anou dir desten modi:
Vade retro, Satana.

JERI-JERI-JERIKANN

Kan so vant plen li donn lavi,
kan so vant vid li donn sawal.
Jeri-jeri-jerikann.
Kan dan dezer lagorz pe sek,
disab anflam pe plis nou klos,
pake dibwa lor nou zepol
akout teti fons nou lipie
dan fourno labrez angren
li vers detrwa ti gout freser
lor sime pelren dan soufrans
Jeri-jeri-jerikann.
Kan dan aswar freser pe pers
lapo frazil, otour dife
li donn sofaz, met dan lanbians
ar roulman sok ki fors lesiel
ouver zorey, ekout nou nam
dir so sagren, dir so lespwar,
Jeri-jeri-jerikann,
Jeri-jeri-jerikann,
Jeri-jeri-jerikann,
Jeri-jeri-jerikann,
Jerikann mama oh, jerikann mama oh.

GRAN MAZISIEN PREZIDAN

Gran Mazisien Prezidan
grat so krann entelizan,
tras enn serk ek enn kare,
met so serk dan enn kare,
met so kare dan enn serk.
Koumsa li panse
li met dan lanklo
zwazo ek papyon,
pwason, krab karle,
mason ek lastron
pou permet lerla
evolision kreasion
dan direxion plan
Gran Mazisien Prezidan.

Me malsans, malsans, malsans!
Mason, lastron, krab karle,
pwason, papyon zot pa’le
baget mazik diriz baz.
Zot’le bat lezel liberte,
manz dipen dinite,
bwar diven fraternite
andeor lanklo
serk dan kare, kare dan serk
fabrike ar baget mazik
Gran Mazisien Prezidan
Gran Mazisien Prezidan
Gran Mazisien Prezidan …

LI LI KONE LI

Li pa kontan sitronel
ki pous moustik dan lakour;
li prefer gran pie chalta
ki donn enn ta kiserti.
Li pa kontan yapana
ki pous kolik dan lakaz;
li prefer pie lentandans
ar rasinn lapat ourit.
Li li kone li do mama li li kone li.
Li li kone li do mama li li kone li.
Li li kone li do mama li li kone li.

Li pa’le manz chapati,
li pe boud karri-barri,
li fer wek ar briyani,
makaroni, spageti,
ti-pouri ek dalpouri;
li pefer ranpli so vant
ar rosbif dan bor Tamise,
ar grenouy dan bor la Seine.
Li li kone li do mama li li kone li.
Li li kone li do mama li li kone li.
Li li kone li do mama li li kone li.

Pa dir li ki bizen fer,
ki soley li lev dan les,
ki li bwar dilo dan lwes
ki ‘a’ premie alfabet,
ena ennta ziska ‘zed’.
Pa perdi letan bayo!
Limem ti envant dife,
limem toulegramaten
li envant larou do mama ek roupi kare;
ar roupi kare do mama li fer larou ron;
li fer larou ron do mama ar roupi kare.

LETENSEL

Pa bizen gran laflam
Holly-Bollywood;
pa bizen gran fraka
pou dir mo kontan twa;
pa bizen ki toner
kras dife dan lesiel …
Enn ti letensel do baba, enn ti letensel
kapav ekler ti kwen dan nwar,
sof disan ki finn refrwadi;
enn ti letensel do baba, enn ti letensel
ki lor lalev lamour
desinn enn ti sourir;
ki dan regar timid
dir santiman onet;
ki ar silans imid
tras anvi viv ansam …
Enn ti letensel do baba, enn ti letensel,
Enn ti letensel do baba, enn ti letensel,
Enn ti letensel do baba, enn ti letensel.

ROUTINN SAN PASION

Oh la la la la la la he! Oh la la la he!
Routinn san pasion do baba
kas leren dan vid;
enn ta zes dan vid mo koko
tengn vibrasion net;
net kouma lezot mo gate
fer nou vinn zako;
fler imitasion mo siro
pa donn nou dimiel …
Oh la la la la la la he! Oh la la la he!

Oh la la la la la la he! Oh la la la he!
Vinn ar mwa lao mo trezor
lor latet montagn;
lwen ar palab rann kotidien
nou respir ler lib;
admir lesiel dan lorizon
pe anbras lamer;
get kouma lamer lor laplaz
trap lipie peser …
Oh la la la la la la he! Oh la la la he!

Oh la la la la la la he! Oh la la la he!
Niaz laba pe tranp flan montagn,
vers benedixion;
laroul losean pe gonfle
ar pasion profon;
later pe ouver so lekor
pou bwar sansasion;
liniver li pa enn masinn
routinn san pasion.
Oh la la la la la la he! Oh la la la he!
Oh la la la la la la he! Oh la la la he!
Oh la la la la la la he! Oh la la la he!

ZOLI ZANFAN

Get sa zoli baba la!
Kouma tou bann bon krwayan
so papa ek so mama
pou protez li kont pianter,
polision langaz sovaz
koz kreo-franse ar li
mem si zot zoure for-for
dan langaz zot prop kiltir
ler zot kwar li pe dormi
ousa li pa pe tande.
Dodo baba do baba, dodo baba!
Dodo baba les papa kourtiz mama!

Get sa zoli baba la!
Kouma tou bann bon paran
zot pe avoy li gardri,
apre gardri ti-lekol
kot ti-mis exper zako
ar koze kreo-franse
pou vaxinn ti-baba la
kont mikrob langaz sovaz
montre li fer labous pwent
pou dir okler de la lune.
Tanto to kone tanto, tanto to siro tanto!
Tanto to kone tanto, tanto to siro zanana!

Get sa zoli baba la!
Bon dimoun sivilize
finn fini touy so devlopman
ar kreo-franse, ar franko-kreol,
ar endo-ero, ar ero-endo,
ar makacha, ar madriye.
Get sa zoli dimoun la
ar so kostim nouvo lalians,
ar so sapo nouvo lafwa,
ar so foular nouvo lamour!
Depi lekol primer
fer li vinn elekter;
li rekonet senbol
apepre, pa tro kler;
pa neseser lir nom;
alfabet kiserti
kan nou konn plizier lang;
nou koz-koz lang parsi,
debrouye lang parla;
peyna pou gagn traka:
nou papa dan lesiel,
nou lider lor so tronn,
nou patron, nou bouzwa
zot konn donn nou nisa …

Tanto nou kone tanto, tanto nou siro tanto!
Tanto nou kone tanto, tanto nou siro zanana!

Dodo baba do baba, dodo baba!
Dodo baba les papa kourtiz mama!

KAN WI EK NON DO BHAI

Kan li li dir wi, matlo,
rekta lotla li dir non;
Kan li li dir go, matlo,
rekta lotla li dir stop.
Aster nek vir karousel,
les li pran plas lotla la
les lotla la pran so plas.
Lor vites! Koze ki long!
Wi vinn non e non vinn wi
pou li ek pou lotla la.
Kan li li dir wi, matlo,
rekta lotla li dir non;
Kan li li dir go, matlo,
rekta lotla li dir stop.

Tourne, tourne zoli karousel;
vire, vire zoli mamzel;
vole, vole, vole zoli larkansiel.

BARIK VID, DO MAMA …

Barik vid, do mama
ala li fer tapaz, mo bayo;
niaz dan lesiel sove, ale,
seni kasiet deryer enn fey,
louk agos e louk adrwat.
Barik vid, do mama
ala li fer ti baba per;
li al kasiet dan tete plen
ki nouri li kan li gagn fen,
pionn dan kwen pou kenn zestaz.
Bate so barik, bate so barik:
boum boudoum, boum badaboum.
Barik vid, do mama
ala li montre so ledan;
fler roz al kasiet dan pikan,
lerb lelefan fil anba ros
telman so zorey gagn klos.
Barik vid, do mama
so grif bien ponpe, drese;
lever dan later sove,
al kasiet anba later;
bakteri nepli tini,
zot pe fer harakiri.
Bate so barik, bate so barik:
boum boudoum, boum badaboum.

LALANG PEYNA LEZO

Lalang peyna lezo do koko,
lalang peyna lezo.
Koz-koze, koze do koko
pou labous pa pi.
Dan vilaz kot mo lonbri,
dan vilaz kot mo’nn grandi,
dan lari kot mo’nn fane,
dan pei kot mo’nn vinn vie
gramaten ziska tanto
lalang bat beton;
aswar kan bizen dormi
– ala fatigan!-
olie les somey vini
lalang bate mem.
Lalang peyna lezo do koko,
lalang peyna lezo.
Koz-koze, koze do koko
pou labous pa pi.

Lalang pe fer ler, do koko,
pe rakont nenport;
zes partou pe touy konesans,
libreri finn tengn;
blef pe fer piti ar blef,
Einstein pe gagn sok;
marday, trikmandaz, do koko
finn vinn teori;
mwens zot konn kixoz mo fami
plis zot kriye for.
Lalang peyna lezo do koko,
lalang peyna lezo.
Koz-koze, koze do koko
pou labous pa pi.

TI KOUTO

Ti kouto, ti kouto, ti kouto koup,
ti kouto koup gro ziromon.
Ti kouto, ti kouto, ti kouto koup,
ti kouto koup gro ziromon.

Napa get so ti kalite,
napa get so ras;
napa get so ti kalite,
napa get so klas;
napa get longer so seve,
napa get so kars;
napa get seki nou trouve,
rod bote kasiet;
gete si li konn donn lamour,
lamour partaze.

Ti kouto, ti kouto, ti kouto koup,
ti kouto koup gro ziromon.
Ti kouto, ti kouto, ti kouto koup,
ti kouto koup gro ziromon.

SI LAMER TI BWI

Pa bizen perdi to letan,
get dan boul kristal;
seki pou arive dime
li dan vant zordi;
pa vinn dir mwa si koumadir …
si vadire, si koumadir …
Si lamer ti bwi, mo baba,
si lamer ti bwi,
tou pwason ti’a kwi, mo baba,
tou pwason ti’a kwi.

Tro boukou peser lor lamer,
faner lor later;
tro boukou manter lor later,
triker dan lesiel;
nou tou nek kontan fer sanblan,
kasiet nou pianter;
met parfen lor transpirasion,
fer dilo gagn gos;
nou soutir gous ek polision,
fini tas lor ros …
pa vinn dir mwa si koumadir …
si vadire, si koumadir …
Si lamer ti bwi, mo baba,
si lamer ti bwi,
tou pwason ti’a kwi, mo baba,
tou pwason ti’a kwi.

KOUCHOU-KOUCHOU

Kouchou-kouchou-kouchou-kouchou,
kouchou-kouchou
pa zis deryer laport.

Dan mo pei kouchou-kouchou
nou pas letan kouchou-kouchou;
kouchou-kouchou kot nou reste;
kouchou-kouchou kot nou travay;
kouchou-kouchou lor nou fami,
lor nou kamwad , lor nou koleg,
lor nou vwazen, lor siperyer,
lor sibaltern; kouchou-kouchou
dan lakrwaze, kot laboutik,
divan laport, deryer laport …
Ala gagn bon kouchou-kouchou!

nou exite?
kouchou-kouchou!
nou malere?
kouchou-kouchou!
ena problem?
kouchou-kouchou!
peyna problem?
kouchou-kouchou!
Kouchou-kouchou-kouchou-kouchou,
kouchou-kouchou
pa zis deryer laport.

VIRE-VIRE!

Vire-vire mo mama oh,
vire-vire foli grander
ki vir-vire mo mama oh.

Get li laba lor ki vites
li’nn vinn fezer, li’nn vinn manter,
li’nn vinn grannwar, roder-de-ler,
sef triyanger.
Get mwa do ta!
Lor ki vites ler donn mwa pie
mo souk ti bout, trik enn gro bout,
mem rod enn plas dan paradi
ar lamone ki’nn mal gagne.
Vire-vire mo mama oh,
vire-vire foli grander
ki vir-vire mo mama oh.

Get li laba, lor ki vites
li’nn fini kwar li zis tigit,
bien tigit mem, pli piti ki
Bondie.
Get mwa do ta!
Yer mem mo ti enn nwar-touni,
LapoTouni & Company.
Trikaz parsi, trikaz parla!
Get mwa aster!
Dan mo lonbraz enn ta gopia,
lalang pli long ki zot kravat,
souse, souse, souse, souse
pou gagn ti bon parsi parla.
Vire-vire mo mama oh,
vire-vire foli grander
ki vir-vire mo mama oh.

LENDISTRI KOKEN

Lendistri ko, lendistri ko,
lendistri koken.
Pov Misie Adam Smith,
pa ti konn Moris
Ler li ti pe ekrir
liv ekonomix.
Pov Misie Adam Smith
koz lof ek demann
ek konpetision lib
pou devlop rises
me li pa ti kone
ras entelizan
ki ti fini devlop
lendistri koken.
Lendistri ko, lendistri ko,
lendistri koken.
Lendistri ko, lendistri ko,
lendistri koken.

Zot ti koken poem,
zot koken sante;
aster zot pe koken
– sa mari toupe –
zizman lakour siprem
pou devlop rises.
Tansion Adam Smith
zot koken to louvraz,
rann twa kouvertir,
e lorla zot fer twa
pey enn ti dite.
Lendistri bien devlope!
Lendistri ko, lendistri ko,
lendistri koken.
Lendistri ko, lendistri ko,
lendistri koken.

BONDIE MO BONDIE

Bondie mo Bondie,
nam dan sant liniver,
koumansman permanan,
ekzistans san limit,
konesans eternel,
mo sipliy twa Senier
ekout mo lapriyer.

Fer ki to volonte
met diplon dan latet
dirizan politik
ki nek rod soulezon
dan damzann pouvwar.
Fer ki to volonte
met vizion dan lespri
dirizan relizion
ki pe ferm nou lafwa
dan kazot nenport.
Fer ki to volonte
met bonte dan leker
dirizan tranzaxion
ki ansenn devlopman
dan debit-kredit.
Fer ki to volonte
met dan limanite
enpe imilite.
Ah Bondie mo Bondie
Fer ki to volonte
pa donn nou ki nou’le
me seki nou bizen.

Bizen ki zanfan
aret plore parski li fen;
bizen ki zanfan
aret per lame taker.

ALA LI GROSIE DO MAMA!

Enn tekwa, enn baja
enn trans dipen frir
tranpe dan dilwil rans
ena plis kara ki gran kalipa
ki kwar ki so drwa
se diriz desten
mo vilav gopia.
Ala li grosie do mama,
ala li grosie!

Enn los, enn kourpa,
mem enn kankrela
dan toutalegou
ena plis bagou ki panndit fatra
ki kwar ki Bondie
ole li vinn sov
mo vilaz modi.
Ala li grosie do mama,
ala li grosie!

Ki pese mo’nn fer do mama,
ki pese mo’nn fer
ki mo oblize do mama
aval mazanbron.
Donn mwa somnifer mo dalon,
donn mwa somnifer,
less mo al dodo mo dalon,
less mo al dodo
kot mahagrosierte do mama
pa gagn namaste.

KASKAD ENDIFERANS

To kone gate, pa tou dimiel ki dou.
Zordi gramaten enn kaskad zimaz fou
Finn devers lor mwa enn Montagn emosion
Pelmel, san baraz, kouma inondasion.

Kouran sarye mwa, voltiz mwa lor lekim,
Vertiz balot mwa, say-say mwa kouma enn plim.
Mo sey reziste! Tourbiyon aval mwa,
Sakouy-sakouy mwa, dan gran fon ris-ris mwa.

Kaskad zimaz fou ena so gou dimiel,
Me gagn enn gou fiel kan lespri deborde
Ar zimaz fouka ki koule dan tou sans.
Mo’nn ranz enn ladig; pou met lord dan pelmel,
Mo’nn rente gate, mo nam finn transpire.
Res zis pou fer fas kaskad endiferans.

FRANCOIS VILLON

Misie ziz finn pran so plas,
Dres so linet doub-fwaye,
Fixe so lotorite
Pou pas zizman lor enn vas.

Lafoul deor ankoler pe dimann zizman sever.

Misie Ziz fouy so linet
Pou deter so libreri.
Dan fwaye enn liv mwazi
Li get red pou rod reset.

Lafoul deor sap lor kal, pe rod lapenn kapital.

Misie Ziz rann so verdik:
Vas so plas pa dan salon,
Donn dile so sel fonksion.
So verdik eksit piblik.

Lafoul deor andelir bien bizen disan martir.

Vas finn mont lor lesafo,
Letansa Francois Villon pe koup baro so prizon.

KARAY VID

Atlet-mizisien, santer-mazisien
Pe rent zot lagam;
Lamizik miskle, zimnastik ritme
Pe transpir zot nam;
Mesaz fraternel pe desir fontier.

Dan karay vid laba dan kwen
Lamor pe manz dimoun gagn fen.

Tanbour-amikal, zavlo-mizikal
Pe akord mem ton;
Tekno-artistik, elektro-kosmik
Pe difiz mem son;
Zimaz fraternel pe defons baryer.

Dan karay vid laba dan kwen
Lamor pe manz dimoun gagn fen.

Artis-olenpik, atlet-sans plastik
Pe melanz kouler;
Enn kou enn niouz sok aret lelan sek,
Transmet sanpider
Batri Belona pe diriz lorkes.

Enn bom finn tom dan karo kann,
Karo manze finn vinn lasann.

SOVSOURI V/S ZOYON

Enn zour malang enn sovsouri
Dan gran leklips soley midi
Rod-rod lizour lizie ferme
Pou dezabiy enn ti zoyon
Grosie-bitor-lagli-mengi
Li plim petal feyte kri-kri
Plis-plis par lez pou zwenn leker
Ar lapeti desir laser

Ler laviktwar net dan porte
Sovsouri la ouver lizie
Lesans zoyon kay so gete
Touf so zorey ar enn sante

Mo ranz lasos mo ranz kari
Vinnday rason moulouktani

LALIANN LENG

Enn laliann leng ar lapat les
Finn may so lak otour banbou
Dres so latet kamaleon
Lao feyaz pou bwar soley
Li tal so rengn anvlop lespas
Grenpe-ranpe-fonse-touye
Li zet file li met lasenn
Touf lavi nouvo bourzon

Rod so kanbar bril so kanbar

Zenn laliann leng zoli garson
Pe fer parey kouma lotla
Li finn aprann ar so papa
Mont dadak lor pie banbou

Rod so kanbar bril so kanbar

LOUGAROU PAPIEMASE

Pa plore-plore baba
Pa bizen gagn per
Papa ek mama nou la
Ferm lizie dodo

Kan mo ti ena to laz
Parey kouma twa
Aswar mo ti fer kosmar
Lougarou manz mwa
Lougarou kime-grense
Ouver gran lagel
Me zame li ti gagn mwa
Mo nam ti pli for

Pa bizen to per baba
Ferm lizie dormi
Lougarou Papiemase
Obliz nou grandi.

ANVI ANVI

Panse angourdi, gete abriti
Fer kolkamani lor anvi anvi.
Respirasion mens, enspirasion pens,
Me anvi anvi fou nou tou enn rens.

Li finn gagn laysenns, Chombo-Tou-Anplas,
Pou tini anplas zwisans ramas kas.
Li giji-giji nou anvi anvi.
Letansa karya devor nou piti.

PORLWI PELMEL

Montagn Signo lor so ledo,
Labourdonnais ambalao,
Lapis zigzag dadak Sannmars
Ploy Sitadel kouma enn gars.

Magazen ouver-ferme,
Lasanser monte-desann,
Mersedes ale-vini,
Partou-partou dernie model.

Porlwi finn met palto pelmel.

KARYA

Li enn bebet tipti-tipti
Kouler maladi
Tousel-tousel zame zwenn li
Telman li tipti
Mo pa kone kot li sorti
Ar so simiz gri
Kifer li disparet midi
Reparet minwi

Li enn bebet tipti-tipti ki kasiet soley
Dan nwar dan nwar fabrik so nik ar nou neglizans
Li grignote partou kote fer piti par grap
So gourmandiz grandi kosmar al devor bann liv
Me kan li rant dan nou servo ki vinn ros lagal
Lerla kouma tipti bebet nou kasiet soley.

BALAD ENN MALAD

Mo konn mo lepok, lepok to papa,
Kan enn fwa letan dimoun vinn kot mwa,
Sirtou Shannkrannti dan spesial rout
Pout gout gajak rar laplaz mo douser,
Lonbraz mo repo, dilo mo freser.

Zordi mo pa bien,
Mo lili labou.
Lete mo gagn fre,
Liver mo gagn so.

Mo kone, beta, to papa pa la;
Lepok Shannkrannti finn swiv to papa;
Bis spesial rout nepli spesial.
Tekewe beton, drenaz goudrone
Finn kraz mo lakaz, zis nom ki reste.

Mo apel Pereber,
Mo vre nom li Yer.
Lete mo gagn fre
Liver mo gagn so.

GRANBE

Granbe-Lanwit, twa to enn fwet!
Zetwal garni lor to latet,
Rob diaman lor to ledo,
Enn lipou lor to likou.

REV PE RETRESI

Ti lapli kontinie-kontinie pe grene
Lor later rasazie, tranp lezo bann zwazo,
Pouri tou bann rasinn, fletri tou bann pie fri,
Anfle lentelizans. Bann rev pe retresi.

Dan-nwar-dan-nwar lonbraz skelet Lerwa Karya
Tik parsi, trik parla, tray-traye san traka,
Devor tou nouritir dan karay so vwazen.
Balye tou mo dir ou, mem restan pou lisien.

Sa Karyate Karya, poumon plen ar lagli.
Finn ordonn ti lapli kontinie mouy lavi,
Mouy lespri, mouy bann rev, mouy lanvi reflesi,
Mouy mouye tou kote ziska li gagn rebi.
Ti lapli gagn lagam dans sega lor nou nam.
Me ravann finn tranpe.

Li nepli sonn kram-kram.

LASANN ENN REV

Enn ti baba fek konn marse
Tatonn-tatonn detrwa ti pa,
Gazouy-gazouy detrwa ti son,
Avoy lame, may so mama.
Mama-papa trap ti baba,
Anbras enn sourir inosan
Dan enn gran rev san polision
Sitan zot sir ki pli divan
Pa pou ena okenn taksion.
Mama-papa ek zot bebe.

Letan pase, efas sourir,
Pas-kord fer mel lor kapavet,
Bann fantom grens dan souvenir,
Lasann enn rev poz lor dwatet.

GET-GET GET GETE

Li get-gete
Get-gete lavi
Tourn-tourne vir-vire
So gete may-maye say-saye
Li riy-riye grat-grat so latet
Frot-frot so lizie
Fouy-fouy so gete
Say-saye may-maye vir-vire tourn-tourne
Li tann enn parol
Fre-fre sort dan bwat konserv
Li karkiy lizie
Li riye frot-frot lame
Anfen li’nn trouve
Li met parol lor so lizie
Get-get lavi tourn-tourne vir-vire

ME GET LAO PAPA

Me get lao papa
Mama mouton ek ti mouton
Pe sot-sote dan enn flakon
Saperon rouz ek bann ti nen
Pe dans-danse kas-kas leren
Si to get bien to pou trouve
Me get lao papa
Mo get lao mo pa trouve
Gro-gro plot niaz kouma koton
Pe flot-flote dan lesiel ble
Dan choul-choule enn depresion
Me get lao papa
Si to get bien to pou trouve.

PROZEKTER – (I)

Laba dan nwar bann bon zanfan
Zot lizie kiin fixe lor mwa.
Tou finn regle dan lamanier
Pou zot trouv zis zoli zimaz.
Spot, pourswit, papie mouslinn
Fer sak goni debal laswa.
Mo pa trouv zot, pa enportan.
Zot bien kontan seki zot kwar.

PROZEKTER – (II)

Lafoul finn mase miting koumanse
Parts of Speech prosodie trikot kamizol
Lexem idrozenn kouma servolan
Balans zot lake kas lalinn ale
Choula la monte lamas bwar fonem
Yenn kas so karem
Fraz senp konplex-konplike
Sinonim, antonim, omonim
Paradox, omofonn, code-switching
Akrolek, mezolek, bazilek,
Digresion, difamasion,
File, maye, trese, demaye, roule, deroule

Pistas sale griye
PISTAS SALE GRIYE
Tou lizie vire.

PROZEKTER – (III)

Ler li rantre
Glory to thee God-save-the queen
Sofa dres ledo sakouy so salte
Mikro dres lagorz
Kolie fler dres so petal
Papie reviz so diskour
Lizie vire rod sourir
Linet souy enn tas dilwil
Ki bar so gete
Ledwa ar zong bien verni grat enn ti tanpann
Ledwa ar bag bien garni grat dan kwen nene
Tou lizie fixe lor li
Tou lalev desinn sourir
Pou get so gete
Lergete
So gete
Finn kole
Lor plitar va gete

TWA KI TWA? – (I)

Twa ki twa?
Mwa ki mwa?
Enn zoyon,
Plise, plise
Pa res nanye

Li finn vieyi, so seve blan,
Li pa parey kouma avan.

Ki to kone?
Ki mo kone?
Plis mo kone,
Mwens mo kone;
Plis mo dir,
Mwens mo sir;
Plis mo trouve
Plis ena pou rode;

Li finn vieyi, so seve blan,
Li pa parey kouma avan.

Ki to pou fer?
Ki mo pou fer?
Rod enn regar pou konpran,
Rod enn regar pou met prop.

TWA KI TWA? – (II)

Enn ti garson dan so vilaz
Zwe lamok delivre, sapsiway, goulidannta;
Enn ti vilazwa al viv dan lavil
Swaf goulidannta
Al koken leksi dan lakour madam;
Enn ti garson al gran kolez, liniversite
Aprann louk lavi dan karodamie,
Aprann yam lemonn ar lizie flitre,
Swaf fangouren ek flanbwayan
Finn poz so plim lor enn paz blan;
Enn ti garson kasiet lapli anba pie lila,
Enn ti garson dan lakrwaze pe rod enn regar
Pou kapav trouv enn lizour ar enn regar nef.
Enn ti garson.

MWA EK LOTLA

Mo ete seki mo kwar mo ete,
Mo kwar mo ete seki lotla fer mwa kwar mo ete,
Lotla kwar mo ete seki li kwar mo ete.
Me ki mo ete?
Pa kone.

Li li sir li kone:
Toulezour mem ler
Li roul lor mem sime;
Toulezour mem parey
Li aret kot mem lakrwaze,
Get agos, get adrwat
Fons drwat divan li.
Li li sir li kone:
Peyna dout, peyna kestion, peyna plas pou rev.

Me si
Seki li kwar
Li pa seki li kwar li ete?
Si sime drwat pa ekziste?
Si lakrwaze pa ekziste?
Si gos pe get drwat dan enn laglas?
Si…

KONN SERVI TO VEREN

To leve gramaten, enn douser to kontan
Dan so demi-somey mirmir enn ti parol;
To ouver to lizie, zimaz enn ti zanfan
Gazouy detrwa silab: “pizon vol, karanbol”;
To kas enn ti pares, deryer rido double
To tann lavi koule, letan glis lor vites;
To fer vit pou may li, lekours finn koumanse,
Degaze-galoupe sakenn ris so kales.
Pa fatig to latet si groker pe boude,
Tilespri pe zoure, mesanste pe file,
Grosierte pe gonfle – li finn ariv so top –
Makrotaz pe donn bal, laont ek lamourprop
Finn fini fermante dan lestoma lisien.

Pa fatig to latet! Konn servi to veren!

SIPEK*

Mo sipek giji mwa, li kares mo lame,
Li resof mo lalev; kramkram ant mo ledan,
Fondan dan mo labous li plen mwa ar douser
Me ler mo’nn fini zwir mo sipek manz mwa kri.

Mo sipek atir mwa, anvlop mwa, sarye mwa;
Mo donn li mo lavi toulezour – touletan;
Mo alim sanbrani kot lipie so gran tronn
Me ler lames fini mo sipek manz mwa kri.

Lavi, lamour, lespwar dans ant rev ek kosmar;
Pli obskir ki fontier liniver, pli profon
Ki avan koumansman, zot enpoz zot lalwa,
Devor ar lapeti zot pwenter pli devwe,
Aranz nou lenz lamor ar difil nou frison.
Sipek! Tomem koumansman, tomem nou lafen.

*Sipek: la mante religieuse/the praying mantis.

VIV LIV!

Zordi gramaten mo’nn desid met lord.
Bann liv ki tap pil bizen dibout krent
Lor tablet antik mo larmwar vitre;
Lord alfabetik, lord kalandriye
Komann yerarsi. Mo dir ou rikord,
Tou finn rant dan lord.

Zot ledo drwat-drwat dan zot iniform
Konzig let annor zot idantite.
Maroken salyout, gor lor larkansiel,
Dres lalinn rekta kouma dan parad.
Loder nef partou, naftalinn manti.
Zes touy konesans.

Kikfwa, pa kone, kapavet enn zour
Mo’a zet enn koudey pou kone ki’ena
Ant bann kouvertir.
Kan va gagn letan, peyna pou prese.
Kikfwa.

Etae matlo, kikfwa san atann
Enn koleksioner, enn gran miliarder,
Ofer pou pran tou: liv, larmwar antik.
Lerla mo tap plen. Mo kontan mo liv,
Mo ador mo liv.
Viv liv!

KOT MWA

Mwa mo finn fek aste Toyota joutifri,
Mo pa finn tir plastik pou so siez pa sali,
Mo garson enn oustad, li finn pas G.C.E.
Enn minis finn ed li gagn job dan gouvernman,
Mo tifi pou marye enn planter mem jati,
Enn swami fer pouja akot mwa sak Zedi,
Mo fer lekonomi, lamone fer piti,
Mo baitka bizen mwa, finn nom mwa prezidan.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Aparteid, demokrasi, dezarmeman,
Palestinn, koripsion, ozonn, anvironnman!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

II

Bien boner gramaten azann kas mo somey,
Mo leve, mo priye pou mo akey soley,
Mo okip mo zarden, mo ramas bann boutey,
– Fale pa lalimier get bann erer aswar –
Toule-mwa dan sevings mo vers tou mo lapey,
Atraver antivol mo vey bien mo soley,
Deryer enn miray ot mo kasiet mo lavey,
Mo biznes raport gro, bien gro, kwar mwa monwar.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Salman Rushdie! Perestroyka! Pasolini!
Poezi! Filozofi! Meritrokrasi!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

III

Finn nom mwa direkter, gran bwana enstiti.
Enstriksion bien formel : bizen fann lapipi,
Envant bann teori. Si bizen koz manti;
Mo patron kontan mwa, mo gagn boukou zwisans,
Mo metres seve blon efas soy mo lavi,
Fer mwa bliye mo fam ki finn res enn jangli,
Ar so lapo bien blan li finn penn mo lespri,
Mo’enn manm lakademi, les mo zwir mo pwisans.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Frantz Fanon, lang Kreol, metisaz, tolerans,
Kreasion nouvo rol, nouvo baz, nouvo dans!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

IV

Mo viv dan enn “bunker”,
Mo loto pa per bal,
Mo bann zom bien arme,
Aret to komeraz,
Ar mwa pa badine
Tansion! Sinon.

LASESRES

Lasesres voras kras laflam rapas
Lor nesans timid bann repous tann-tann,
Anflam lapay sek ki pa bizen plis
Ki enn ti rimer, enn soupson dife
Pou envant choula, fann so lapipi,
Griy lesans lavi ar lalang lanfer.
Dan salon kwafer
Dimoun koz-koze:
Legim finn vinn ser,
Seval favori
Kabri manz salad.

II

Lasesres voras pe sous zi lavi
Bann nouvo semans, gref, bouton, bourzon;
Fawntennpenn finn sek, lapentir finn red,
Lamwel kolonn vertebral, koumadir
Mastik, fer mouvman balrinn vinn skelet,
Fer roulman ravann grenn dan lapousier.
Dan salon kwafer
Dimoun koz-koze:
Dilo finn vinn lor,
Zoli fim zordi,
Bourik manz lazle.

III

Lasesres voras manz lentelizans,
Aval laservel ar lapeti mons;
Lalang lasie rouz, kouma lav volkan
Pe fouy gro-gro trou dan leternite,
Trangle nou bann rev dan kosmar bouyant,
Griy nou lavenir lor labrez silans.
Dan salon kwafer
Dimoun koz-koze:
Bann rezervwar sek,
Kan prosen tiraz,
Sat manz so piti.

IV

Lasesres voras devor santiman,
Debalans vizion, kas nou prop konte;
Pe bril nou desten – diboute gete –
Pe viol nou zanfan, defons nou lakaz,
Manti pran plas vre – diboute gete,
Sakenn so sakenn, sakenn rod so bout –
Dan salon kwafer
Dimoun koz-koze:
Dilo pa koule,
Mo jati mari,
Lisien manz kaka.

SA KI APEL LASANS!

Enn ti toutou ge, blan-nwar-zonn-maron,
Roke kas-pake, peyna so segon
Dan debrouy difil mem si difisil,
Fofil so sime ant filwar veykil,
(dernie-model rod imit larkansiel,
orspawer peper manivel labiel.)
dan enn kwen liver tras so teritwar
kot Nanar-Razwar zame pou gagn bar.
Bann toutou deras (tekel, labrador)
Pe monte-desann; kolie-lasenn lor
Dan lame enn lot kontrol zot kadans;
Rezim balanse, (sa ki apel lasans!)
Tou deroul dan lord dapre taymteboul,
Zame pou pas kord, pa pou konn treboul.

ARETE FOUTOU!

Larout deklenke, sekous defonse,
Trafik sot-sote zwe kouk ar bann trou,
Tik agos, tik adrwat, tas omilie.
Bon dimoun kriye: “Arete foutou!”

Masak mekanik, foser sem terer,
Laysenns dan lanvlop met lord lor larout,
Met sime kler ziska dan simitier.
Bon dimoun kriye: “Chombo kout-ke-kout!”

Merit defonse, lespwar deklenke,
Ferple dan gandol lor kadav fines;
Konsians zwe kouk ar lamourprop bankout,
Tras sime pou glorifie grosierte;
Rev anbalao donn signal detres.
Bon dimoun kriye: “Ale-ou-ferfout!”

PA DIR MWA!

Moris finn pran plas kazern lapolis,
Enn larme mous ver pe dres lalis nwar,
Vers lesans choula, bwar tou nou demars,
Ar gro-gro bogi mars lefrait pouvwar?
Pa dir mwa! Pa rakont zistwar do ta.

II

Moris dan kales sef-pion longanis,
So larme mous ver fer vis ar lape,
Lazistis vinn tris, lar manz lasesres,
Ar gro-gro kalchoul pe devor respe?
Pa dir mwa! Pa rakont zistwar do ta.

III

Moris pe glis net dan nisa fasis,
Enn larme mous ver fer tis lor fouzer,
Bril nou lesperans, blok tou nou resers,
Ar gro-gro fos tez tengn vre lalimier?
Pa dir mwa! Pa rakont zistwar do ta.

IV

Moris li enn far ki ekler Moris,
Tou zanfan Moris koz angle-franse,
Zis seki pares pa pe gagn lagres,
Ar abesede nou fer tig danse.
Aster to vinn dir sipa ki zafer?

LOT KOTE BARLIZOUR

Lot kote barlizour madam Sanfwa Memzafer
Ramas so poul, ferm laport-lafnet,
Alim lalanp, sof manze, met zanfan dormi,
Atann mari
Depi lepremie ziska lepremie.

Lot kote barlizour Helenn Bonker
Refabrik so nam ar enn kous kosmetik
Pou kasiet lavey; fit so zorey pou ekout
Tronp BMW, prepar marsandiz pou kliyan
Gourman – parfwa lizie pli gro ki vant –
Biznes raport gro
Depi noe ziska dime.

Lot kote barlizour koumari Vierz Vestal
Dan koki benitie konsolid so lafwa;
Ant pous ek lendex ti lagren roule;
Ar kares douser, ar soupir sekre;
Soupir repete, litani toultan.

Lot kote barlizour Sir Koutta-Gram
Kouma Pavlov ar so lisien regle masinn
Ar so baget sef-dorkes li fer odja:
Avan pou res kouma avan,
Apre parey pou res avan,
Avan limem avan,
Peyna pli apre ki avan,
Avan li lepremie, li dime, li toultan.

STATIF

Mou malang mengi-mengi
Statif dan enn rev bouz fix
Ti pou kikfwa zame pe
Lis lakagn lagli-lagli
Statif fonn dan kloroform
Pase prezan san fitir
Kapav ti pou me pa finn
Jos jalsa jaldi-jaldi
Get statif dan tamasa
Pe balote dan nisa
Kapav bizen tralala
Statif napeyna traka
Sala-koutta bouz waya.

ENTRANZITIF FITIR

Soley leve, soley kouse,
Lapli tonbe, seve mouye,
Chiniraja diboute, desarze, dormi.

Soley kouse, zetwal briye,
Lalinn leve, ozonn fane,
Zetwal briye, zegwi pike,
Pwazon rantre, lapo fletri,
Chiniraja dibout-diboute, desarz-desarze, dormi.

Lapo fletri, leker gounga,
Lespri langra, Chiniraja angourdi,
Desarz-desarz dan dormi.

DO

Mozar ar do galvaniz lespri,
Lavwa lakte rim ar galaxi
Zipiter pez lizie ar Venis
Lenfini donn later dis lor dis.
Madona mirmir enn bersez
Dodo baba dodo, somey pez
Popier bann ti zwazo dan zot nik.

Do, dou do, pa lazle pou bourik.

Dodo finn dodo minwi-mwen-midi,
Madona pe plor disan zwazo,
Do finn tas dan zorey enn sourday
Ferblantie manti-manti ki’nn tay
Solfez pou bous trou lor lesafo.

Ar do miner li fer rapsodi.

MARISIA

Marisia ledan dile
Bann ti petal margerit
Dan freser tied so sourir
Lor laplaz ki tal disab
Garni ar koki boner
Pou anpes lalang dilo
Sikann lipie filao
Pe get lekim zwe piano

Marisia labous onte
Finn fel de fwa CPE
Get ledan lansar bles-bles
Kolie mouye disab fen
Laroul sourd mont kadadak
Kras lekim lor brizan mor

Marisia latet bese
Lekor sifone
Lespri rapiese
Get soley kouse
Per soley leve

TOUFANN

Lamizik stereo, lavwa Elvis-John-Paul-George-Ringo
Anvlop nou dan enn sekous oralanti,
Toufann finn fini.
Prospero met so lil sek dan soley,
Aryel ek Kalibann kas pwagnedme,
Miranda dres so zipon sifone,
Ferdinan karkiy lizie, ramas perl.
Toufann finn fini.

Toufann finn fini.
Waste Island lor lalinn lorizon pe
Sant sante lasirenn dolce-vita,
Pe atir dan lebra douser chalta
Sweeney – Chiniraja – Etsetera.
Mem Ulysse pe dormi anba pie la.

Mistik Mark Twain! Li rapel e regret
Douser paradi dan vant so mama,
Li rod e li trouv enn ti lil model
Pou konplet travay Bondie fatige.
Anou selebre!
Selebre lil rev, lil metis, lil far.
Far, far away; far, far away.
Mo tann lavwa bann zanfan larkansiel
Plore ler lalimier realime.
Bayonet finn pran plas fizib.
Aplodi aplodi
Swasant bouzi
Ekler mo dezespwar
Selebre selebre
Lil far
Lil ipokrit lil manter.

BAPRREBAP!

Dan lekol kot mo travay
Sat maron finn gagn meday.
Li finn ranz teori nef
Pou fer chouchoundarr vinn sef;
Ar so palet kakavas
Li finn masonn net lespas;
Li finn tay-tay larkansiel
Pou balizonn gous dimiel,
Pou atas zoli rozet
Dan likou bann skelet;
Li finn souk enn niaz lapli
Pou souy prop bann libreri,
Efas soy dan diksioner,
Koriz soz dan liv gramer;
Ar enn tanpet elektrik
Li finn ekler brakabrik
Kavern kot, pa mwa, li sa
Pe fer maja dan lebra
Stalin, Adolf ek Josef,
Sef chouchoundar finn vinn sef.
Baprrebap!

POOR TOM’S A – COLD

Yer swar Eliot kas mo somey
Ki ariv twa ti grengale?
Sweeney kot twa pe fann pikan, pe soul bontan
Twa ki to fer?
Nek pou tir plan, rod to ti bout,
Zis manz pistas, get sinema?
Deryer bann vit beton tente
Li fixe drwat lor lagazet
Divan-deryer-sirlekote-lao-anba-partou kote
Lasirenn rouz far alime
Pe kord koltar lor gran sime
Sistem soler dimann pardon
Lor so zenou li pe bouz fix

Sweeney pe lir so oroskop

Lady Sweeney finn al Lerop
Sweeney Jounior, Sweeney Maynor
Sweeney Kikfwa, Sweeney Kapav
Pe zwe ansam me separe
Miouzikalcher otour enn sez
Ena Sweeney pe pas siro
Ena seki pe menase
Ena osi seki plore
Kout kouto fermal dan ledo

Sweeney Sinior pans lamwatie
Lot lamwatie – pa neseser so plis meyer –
Finn al kasiet anba rever so vie palto
Li prefer lir so oroskop
Fer enn sourir, ploy lagazet, ser lamaswar
Lamwatie dres ar lamwatie
Lager pou siz lor mem pov sez

Ki ariv twa ti grengale?
To pou bouz fix?
To prefer lir to oroskop?

“- Waste Land pe file
kouma laliann anpwazone –
Captain, my Captain –
Dilo pe rant dan mo soulie –
Poor Tom’s a cold”.

Eliot ale sakouy latet
Marsan oroskop finn ouver
Sipermarket Siper-Siper
Sweeney ti poz so premie pier

VERZE CHALTA

Kan letan ek lespas bien-bien avan avan
Ti koumans regle ton nou gete, nou konpran
Mo gran chacha desid aras tou pie chalta
– Ar zot ver eg, zot mouste meg zot bien abba.

Mo vwazen yer, li pli bonker, finn plant imans
Verze chalta. Lonbraz partou protez so brans.
Chalta par ta grens ledan ler, pale niaz kwi
Ar so egrer. Lougarou dans sega zombi.

Mo vwazen yer ki li ete? Ala li’ena!
Karo, loto, bato, sato, verze chalta.
Manejer labank sot sime kas pognedme,
Diniter nam simitier priye so portre,
Ar zasar mor-vivan li aranz nou labous.
Letansa lougarou dans nisa ar foulous.

LAPRIYER

Senier ou ki gran, mizerikordie,
Ou’nn donn nou latet pou nou met kasket,
Ou’nn donn nou nene pou nou met linet,
Ou’nn donn nou lizie pou nou louk vwazen,
Labous pou modi kouzen ek prosen,
Lalang pou flate, fer malen vinn bet,
Ou’nn donn nou lame pou nou tini fwet,
Lipie pou pez fren kan bizen fonse.

II

Senier ou ki gran, mizerikordie,
Oumem ou oukip desten nou bann met
Dir zot kimanier bizen trap baget,
Kimanyer vote pou sanz nou desten,
Ar ki pou pas bag pou gagn plas dan tren,
Ar ki pou kas bag bikoz li’nn vinn tret,
Kisannla onet, poet ou raket,
Ki zot fale fer kan boul devire.

III

Senier ou ki gran, mizerikordie,
Ou’nn donn nou poumon pou fim sigaret,
Ou’nn donn nou lefwa pou al labivet,
Ou’nn donn nou lespri pou vey nou dibien,
Lafwa pou triyang fotey maroken,
Ou bizen dir mwa – kikfwa mo tro bet,
Mo pa pe konpran, mo lespri fizet –
Kifer asakfwa ou’anpes zot fane.

IV

Senier ou ki gran, mizerikordie,
Ou kas gouvernman akoz ansien det,
Ou ranz gouvernman ar nouvo reset,
Ou fer transfiz yer vinn ou sakristen,
Ou fer aswar yer vinn nou gramaten.
Res zis enn mision : grander enn topet
Ek enn kouyoner tro bel langoumet!
Fer zot mem parey, mo pou satisfe.

REPIBLIK BARIK VID

Doumboudoum! Doumbadadoum! Doumboudoum!
Doumdoum!
Enn lelefan maf-maf dan magazen porslenn
Pe konpoz nouvo im Repliblik Barik Vid;
Ipopotam, rinesoros ek dinozor
Don lagam, met sawal, mont choula, kraz vesel.
Doumboudoum.
Bate barik vid,
Roule to drom vid,
Rod enn ferblan vid,
Ramas tou touk vid
Les Barik Vid gaga-gaga.

II

Doumboudoum! Doumbadaboum! Doumboudoum!
Doumdoum!
Lapen, kabri, torti get atraver vitrinn,
Sey desifre, aba, melodi istorik;
Lelefan dekrete: bizen enformatik,
Modernizasion ek dekolonizasion.
Doumboudoum.
Bate barik vid,
Roule to drom vid,
Rod enn ferblan vid,
Ramas tou touk vid,
Si pa konpran aprann par ker.

III

Doumboudoum! Doumbadaboum! Doumboudoum!
Doumdoum!
Bizen dekoloniz IMF, ACP,
World Bank, World Net, Larenn, RFO, BBC;
Bizen dekoloniz bann masinn enporte,
Kapital, manejer, bann exper etranze.
Doumboudoum.
Bate barik vid,
Roule to drom vid,
Rod enn ferblan vid,
Ramas tou touk vid,
Pas dorir lor tronn prezidan.

IV

Doumboudoum! Doumbadaboum! Doumboudoum!
Doumdoum!
Pwason mank oksizenn pe nwaye dan dilo,
Zwazo lezel kole pe aprann galoupe,
Bengali, kardinal pe lager leritaz,
Maladi finn fini fer so nik dan salon,
Bizen dekoloniz dekolonizasion;
Bizen! Bizen! Il faut! Bezwen! Must! Should! Would!.
Doumboudoum.
God save our ça ira,
Long live allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire jana gana mana,
Bate barik vid,
Ramas tou touk vid,
Dodo baba, les papa kourtiz mama.

REKOMANDASION

To whom it may concern

Mwa Abs Lemanifik, sendespri, foul konsian,
Foul kone, foul tande, foul panse, foul konpran,
Anbonn-sante fizik, metafizik, moral,
Estetik, biolozik, zenetik e mantal
Mo sertifie san ezite, san koz manti,
San leker-sal, san gro-poumon, san gagn vomi,
Otan ki mo kone, malgre seki pe dir,
Malgre seki ti dir, malgre seki pou dir,
Ki kamwad Maxi-Mini-Siper-Abs-Junior,
Mo dofen-eritie (ki finn konfes so tor)
– Disan lor dan lavenn, martir nob dan larenn –
Li pli gran jenntoulmenn, pou ankor enn semenn,
De semenn, trwa semenn … ziska Zizman Dernie,
Mo peyna okenn dout, mo foul-foul satisfe.

Li peyna disan so, zame li sap lor kal,
Li bien stab, kouma mwa, pa fer enn mous dimal,
Li pa koken mikro, li kontan pwalon so,
Zame li finn tap mwa kout kouto dan ledo.
Sa rekomandasion samem mo testaman,
Mo ordonn bann krwayan met li dan zot kanpman,
Pou zot rapel toultan ler zot rod enn gardien
Pou vey bien zot dibien kont enn larme voryen.
Mo dofen-eritie dispoze aksepte
– Li napa aswafe, zis enpe fatige –
Nenport ki pozision san okenn kondision;
Li pran seki donn li, li peyna anbision:
Gablou konstitision, sef-komi vwayazer,
Afen seki ou’le. Napa gard dan leker.

Signe: Abs Lemanifik
Le Abszour/Absmwa/Letermanifik

MARYAZ DERANZE

E Lord Byron! Pa fer bezer, dalon!
Pret mwa enn kou to otava rima,
Samem to ti servi dan to vizion
Pou selebre grander to lerwa
Fouka e so bann onet konpagnon.
Eta pret mwa sa. Mem mo enn fatra
Mo bizen ekrir enn let mo gate
Pou fer li konpran mo gagn for marye.

II

Mo gagn for marye! Kwar mwa mo pa fou.
Me ar kisannla mo pou pas lalians?
Enn biznes dirab pa fou mwa dan trou,
To kone matlo, mwa mo finn net rans
Nek pas lanwit blans kouma trouloulou,
Ploy kouma kanif san okenn zwisans.
Maryaz pa badinaz, mo bien ferfout,
Kas pa latet, pourvi mo gagn mo bout.

III

E matlo Byron, pa kwar mo Southey,
Repibliken monarsis. Mwa mo plis.
Mwa mo Marxis-Leninis, pa ase,
Mo osi Bakouninis-Reganis;
Kan mo sanz kazak personn pa trouve,
Mo pa rasis, zis enpe longanis.
To trouve ki to’nn fer? Koz komeraz
Kan mwa mo bizen aranz mo maryaz.

IV

Mo bizen marye. Kifer tas dan tanp
Kan pretandan kalite lor kouler
Telman fer ziedou ki lizie gagn kranp?
Kifer roul lor zant? Naz dan sek, kifer?
Get tou lezot zwir, nek tini lalanp?
Mo desizion kler, nek bizen partner.
Pou sov mo lapo, pou mo kas piso
Mo pou fer koko mem ar enn poto.

V

Byron to kone, difisil swazir.
Mo dir sa ar twa, pa dir sa personn,
Ena enn pwenter – so lamour mo sir –
Ar ki mo pou bien, mo pou gagn li bonn,
Me mank lavantaz mem so panse pir.
Samem mo tike tansion mo riy zonn;
Bizen bien gete, tansion plonz dan sek,
Olie manz kaviar bez bouyon tek-tek.

VI

Bizen marsande pou gagn enn zis pri;
Lartik bon, enpe ansent, preske viez.
Mo bizen fer vit, pa kapav res kri,
Get bien kat kote pou pa tom dan piez,
Finn fini tir plan, pa pou’ena dibri:
Fians ar enn e gard leres lor labrez.
Ayaya! Get bez! Li pe souk mo pies.
Mo’aksepte papa pou vinn to metres.

VII

Byron to’nn trouve? Enn sel tralala!
Partou kot pase nek nimakaram;
Pou enpe paysa, detrwa gout nisa
Zot fer mwa manz gram, fini mwa kram-kram,
Fann kontra maryaz, tor mo sokola,
Gagn toupe dir mwa pa sagren. Salam,
Si to zwenn Southey pa bliye dir li
Isi dan Moris mo’nn zwenn so mari.

MIOUZIKALCHER

Dan enn gran karo brile
Kot siendan refiz pouse
Sa Mazeste Chouchoundarr
Pou fer bliye gran garrbarr
Organiz enn tamasa,
Fennsifer dernie nisa:
Enn tournwa miouzikalcher.

Premie pri enn plas dan tren,
Mem stennding pa fer nanye.

Tou bann ero mem parey
Eksite, perdi somey:
Sir Kouttagram, Sir Lakagn,
Sir Trousanfon, Sir Bisagn,
Sir Derti, Gro Lageli,
Santipi, Lagli Lagli
Pe treyn for-for pou gran zour.

Fer lapriyer, rod faver,
Fer sakrifis, pas diber.

Zour sakre par oroskop
Soley ouver so lanvlop –
Kok pa gagn letan sante,
Lakle ankor pe reve –
Detrwa reyon fer zig-zig,
Resof leker bann dan vag
Ki tann tronpet laviktwar.

Bann perdan pa gagn traka!
Tousa zis enn sinema.

Lorkes pe zwe popouri
Larkansiel, enn senfoni
Konpoze espesialman
Pou selebre kouronnman
Gran sanpion miouzikalcher,
Venker mach Roder Deler,
Nouvo depar istorik.

Lapis finn fini trase:
Enn gran serk plis ki parfe.

Miouzikalcher koumanse.
Bann zoke Sa Mazeste
Tourn-tourne pe fer laronn,
Sakenn so lizie lor tronn,
Enn ti lak, enn ti zanbek,
Ferple partou pe tom sek,
Fale pa les kas piso.

Rambo, Zoro, tou ero
Oblize balye karo.

Amizir letan pase
Kantite sez diminie,
Serk ferme kouma leto,
Bann ero pe transpir gro,
Kas koko ek kas palto,
Tap kout kouto dan ledo
Sak fwa refri pa gete.

Enn gran fami finn reyni.
Nou tou dir: “Bondie Mersi”.

Ler final finn arive
Enn sel sez zis omilie,
Pa enn sez, enn gran fotey
Enporte depi lot-pey.
Larme ero degoute
Zet regleman dan pagne,
Koutpwen, koutpie donn sawal.

De bengali lor enn pie
Bat zot lezel, deklase.

SIR LEO KARNE

Sir Leo Karne, enkarnasion Volonte
Nasional Providansiel, desann dan larenn
Pou detrir rezim Vezetal Vezetaryen.
So larmir lafont dore imit soley mat,
So lepe kosmik sort dan desen anime.
– Si zot pa pe bien konpran get Klib Dorote.

II

Tou bann zanimo dan lafore Makabe
Gagn vertiz telman zot ge – pa kwar pe fer senn –
Zot ranz pavyon larkansiel, tap pil lor graden,
Jal, dolok, ravann, triyang, melodi faypat:
Lamizik iniversel fer bann lerb tranble.
– Pa bizen tike kan Bondie finn deside.

III

Enpasians perdi pasians, lanbians sirvolte;
Bann sekreter-konseye pe sey tini renn,
Anpes espion Sir Diten rod fer so malen,
Kas konte plan Providans ar koze jat-pat;
Peyna plas pou konfizion ek anbigwite.
– Savedir drwat-drwat, ron-ron vinn kare-kare.

IV

Sir Leo Karne, enkarnasion Volonte
Nasional Providansiel, konn swagn so degenn;
Avan so nesans ti fini tras so desten
So premie diskour ti prepare par Sokrat,
Exper kominikasion finn lim so panse.
– Sirirzi lespri finn anter lepok jayde.

V

Ler li desann dan larenn so bann mam kriye
“Ip, ip, ip, oura”. So bann ennmi enn par enn
Amenn papie medikal bikoz zot pa bien;
Ar lepidemi jaldi adverser pe kat;
Mem refri gagn tarr-tarri, kifer? Pa kone.
– Bien bizen zwenn enn treter ki konn so size.

VI

Partou kot pase, konfizion pa badine;
Sir Leo gagn kranp, pa finn fouti kas so yenn;
Li ferm so lizie, irl enn irle leonen,
Bann anz dan lesiel perdi plim, defons larat,
“Baaago!” Zot kriye; ar lezel zot bous lizie.
– Kan Leo Karne kriye mem lesiel tranble.

VII

Zipiter lor tronn dimann zot ki’nn arive.
Ki pe fer dibri, dezord longer lasemenn?
Li gagn sok ler li aprann par labous enn sen
Ki so mesaze. “Mo mesaze? Ferm to bwat!
Ki sa foser la pe servi mo nom sakre.?”
– Ler so koler tengn, li trap so vant li riye.

VIII

Enn lepidemi riye may partou kote,
Toutsort kalite riye giji vie ek zenn,
Lesiel, later ek lamer nepli pe gagn fen,
Vant plen ar riye. Zis sir Leo ankor fat.
Tro lavian pa ase lerb fer li konstipe.
– Zipiter donn li brouklax pou nou gagn lape!

DE DAN ENN

Realite-kosmar, kosmar-realite!
Sove, sove, sove, peyna plas pou kasiet,
Peyna meksinn, peyna kalman pou to tourman;
Sove, sove, lapli-siklonn pe fer laraz,
Peyna landrwa, peyna refiz, peyna retret,
Peyna enn bout lesiel ble pou tranp to lespri
Fatige, angourdi ki finn perdi souf.
Sove, sove, sove! Douk fer piti ar douk.
Galoupe, galoupe! Sans ena soulezon:
Ayerperches, pretaporte, klib-video,
Farsfoud, siouger FM. Konsome, konsome!
Enn sans ena treter, mazisien-misioner!

Me si to get bien matlo to pou trouv enn rev,
Enn bout lesiel ble ki permet twa regagn pie.

Ena enn bout lesiel ble ne dan enn gran rev
Lor lezel nou prop lespri ki finn konn evit
Gran brizan realite ki ranz bann miray
Pou bous nou lizie malen ar miraz malsen
Ena enn bout lesiel ble dan rev enn poet
Ekoute to pou tande bizen konn gete
Kas baryer realite efas konvansion
Respir nouvo vibrasion ar de lizie nef
Vinn donn mwa enn ti koudme pou pous bann gro niaz
Ki pe menas pou aval nou bout lesiel ble
Si nou de marye pike nou de pou vinn enn
Ar nou lafors konsantre langaz silansie
Nou akord difil diskord amenn armoni
Fer rev ek ralite vinn de torsenn sek.

DAN LAMAR MO MEMWAR

Enn zako dan lamar mo memwar
Ti fer mwa rapel bien yer aswar
Fale pa mo bliye mo rasinn
Lepok kan pa ti ena masinn
Kan granper mo granper so granper
Deside pou dibout lor later
Servi lapat divan pou grat-grat
So latet garni ar karapat

Enn zako dan lamar mo memwar
Faner depi debi so istwar
Enn gran zour dekouver kimanier
Bizen fer pou fer fas ar maler
So zeni kreater kas pake
Li envant zouti tou kalite
Ar dibwa ar gro ros ar ti ros
Ti zouti gro zouti pa fer fos

Enn zako dan lamar mo memwar
Alala li’nn dekouver pouvwar
Bann zouti ki servi pou konstrir
Bien kapav donn koudme pou detrir
Sef zako fer zako deside
Pou servi bann zouti pou touye
Pou kase pou kraze pou met plat
Mem si pou rekoumans mars katpat

Sef zako dan lamar mo memwar
Dan vantar gagn enn nisa apar
Li pa bet nou bizen rekonet
Let par let li envant alfabet
Me kan ler arive pou koze
Diskite explike edike
Alala li koumans rabase
Ti zoure gro zoure kas pake

Sef zako dan lamar mo memwar
Rod laglwar napa kwar li soular
Li enn gran envanter mari gran
Li fer gran dekouvert bien galan
Li konn alim dife pa ase
Li mem konn anvole nek gete
Avek so gran pouvwar ki li fer?
Li detrir patiraz bril bann fler

Sef zako dan lamar mo memwar
Ankor for bien-bien for ki to kwar
Malgre tou degizman tou parfen
Sef zako so pouvwar dan tou kwen
Pe kontrol mo desten; bann ensten
Vie zako pe rakle vie refren
Nou ankor anretar do monwar
Nou finn tas dan lamar nou memwar

DONKISOT 2000

Donkisot 2000 finn deklar lager
Lager kont droger zougader voler
Triyanger faner magouyer violer
Kreater manter envanter taker

Donkisot 2000 pou devis bann vis
Vis fasis rasis sifilis seksis
Kominalis kapitalis kasteis kominis
Oportinis enperyalis lazistis gosis artis
Bis kis dis lis mis pis ris sis tis vis zis

Mama Donkisot fidel ar tradision
Finn donn so garson enn gran benediksion
Pou reysi so mision kont pwazon sivilizasion
Donkisot 2000 met so pastalon atas so kalson
Bliye so blouzon – mo evit digresion –
Li finn deklar lager mo’nn dir
Lager kont koripsion lager kont polision
Kont dominasion kont explwatasion
Prostitision konstipasion transpirasion
Mo’nn bliye enn – imazinasion
Kont malpropte povrete liberte
Kont ignorans repignans depandans zwisans vanzans
Experyans konesans tolerans
Kont pouritir literatir
Kont kaskontour fer letour
Retour lizour detour
Lamour

Donkisot 2000 finn deklar lager kont …
Kont

MARI GONAZ

Ti garson mo vwazen enn mari fay batar
Toulezour gramaten fer so mama trouv nwar
Aswar mem sinema. Ler ariv ler dine
Olie manz so manze nek gonaz li rode
Mang zanana kokom konfi
Kalaminndas kolfimalay

Dan lekol mem zistwar. Li pa zis anretar
Ti garson mo vwazen refiz fer so devwar
So bann liv so kaye napeyna okenn paz
Li servi tou papie pou anvlop so gonaz
Mang zanana kokom konfi
Kalaminndas kolfimalay

Ti garson mo vwazen ena bel anbision
Li servi tou sime pou li gagn promosion
Eleksion pe vini so slogan fer tapaz
Li sir li pou eli so progam enn gonaz
Mang zanana kokom konfi
Kalaminndas kolfimalay

Mo finn fek dekouver ti garson mo vwazen
Enn aswar klandesten ti sap dan mo leren
Aster mo konpran li. Li parey kouma twa,
Li parey kouma mwa. Dan gonaz li LERWA
Mang zanana kokom konfi
Kalaminndas kolfimalay

SO GRAN LAFWA

So lafwa anpandan lor so lalev
Asakfwa li gagn traka li resit
So manntra kouma’nn sante
Parol sakre aprann par ker
Koul dan dalo so lalang kler
Ayo Bondie
Enn sans lalang peyna lezo

Li finn fer latour later
Li konn tou kontinan
Vwayaze pa enn problem
Kan tranzaksion foul-foul tamam
Sak fwa li tann nouvo profet
Nouvo avatarr
Pe manifeste
Li pran avion
Fer pelerinaz
Organiz renion
Fabrik komite
Li pran prezidans
Organiz kirrtann
Organiz lames
Konpoz lapriyer
Inogir enn tanp
Met so nom lor plak
Ramas souskripsion
Kontrol bann ofrand
Donn benediksion
Denons bann pese
Parol ipokrit

Li konn navige dan tou bann lapas
Kan koutim defann manz bisagn kot li
San ezitasion li get so vwazen
Tradision defann bwar enn grog kot li?
San perdi letan li pans so kouzen
Mo sir Bondie pou pardonn mwa
Si mo dimann tou bann krwayan
Met so foto dan zot kanpman
Pou rann omaz so gran lafwa

ODISE LERWA OBERON

Lerwa Oberon dir so Titania
Aho Titania mo lagamsouna
Bez dan douniya … ki pou fer baba?
Yer enn kolporter enn gran triyanger
Parfwa li bayan parfwa ankanter
Vinn fer mwa enn lof pou aste angro
E li pou pey kash sato ek karo
Mo tronn mo kouronn mo rwayom Lalo

Mwa mo ena det … reset pe bese
Depans pe monte … bidze defonse
Letansa kourtie pe rev rwayote
Tousa bien golmal, tousa bien bankal
Ena enn kabal pou devir bol dal
Titania koko bizen fer kiksoz
Sinon pou tro tar … pa ler pou kas poz
Koz-koz lor detay … bizen fer kiksoz

Larenn Titania fer enn ti sourir
Li sir Oberon zame pa finn lir
Liv literatir lor bann avantir
Misie Donkisot ero kontsezon
Ki ti rod lager kont fos anbision
Oberon li sir pou’al zwenn mem tase
Parski so vizion finn tas dan take
Lespri bann dimoun finn net detrake

Dan rwayom Lalo nouvo lapeti
Plis ki gourmandiz pe ronz bann lespri
Gran kouma piti pa kapav tini
Kouma seval fou, lafen san limit
Lamone fasil nepli ena bit
Pa pli tar ki yer garson so prop frer
Enn zenes anfler kot bann boukmeker
Finn manz lapousier rev vinn miliarder

Lerwa Oberon finn pran desizion
Fer pelerinaz rezion par rezion
Pou denons koripsion ek soulezon
Fizik mistik lozik metafizik
Biolozik zenetik elektronik
Larenn Titania so lizie bien tris
So sourir forse bles so figir lis
Li ris-ris leker. Mo pa pou dir ou plis

Mo zistwar bien long. Pou’ena douz volim
Mo pou rakont zot kouma dan enn fim
Zistwar Oberon tank ki mo ena plim
Mo pou rakont zot so lalit amor
Kont bann zougader, bann marsan lamor
Kont bann ti krapo ki rod imit bef
Kont bann zenn joukal ki rod pran plas sef
Kont bann vie pese kont bann pese nef

Mo zistwar bien long. Zot pe baye?
Fini fatige? Pa enterese?
Manier mo ekrir fatig zot lizie?
Zot prefer Dallas ousa Dynastie
Long fim Zedi swar, western briyani?
Ki mo pou dir zot? Be res dan bilo!
Les rwayom Lalo vinn kari lalo
Les tayer froder tay-tay nou palto

Mo lank finn sek
Mo enprimer pe rod so lamone
Mo librer pe plengne
Dimoun pa’le aste
Ferm laboutik!
Nou’al get Dallas
Nou’al get Dynastie
Fim Zedi swar
Western briyani
Oberon finn mor
Titania finn abdike
Ferm laboutik mo dir!
Atann mirak kari lalo

ZOT PA’LE TWA

zot pa’le twa amadeus
zot dir koumsa
to peyna plas
dan nou kiltir
parski to pa fnn pran nesans
dan nou pei
samem lonbri
nou liniver
zot dir koumsa to lamizik
pa finn fer plas
ni pou ravann ni pou dolok
amadeus ekout zot bien
pa fer erer
bann gran senier
bien ankoler
ar konserto
zot ploy baja gatopima

zot pa’le twa
matlo pablo
zot dir koumsa
to peyna plas dan nou kiltir
to lapentir
napeyna sans
li pe fer zot perdi pasians
zot gran gourou finn explik zot
ki to travay enperyalis
to bann tablo zot enn pert-tan
ena mem enn
enn gran gayar
dan so vilaz li enn zean
li dir partou
li dispoze
donn twa detrwa leson gratis

zot pa’le twa my dear billy
zot dir koumsa to peyna plas dan nou kiltir
zot bien senser, zot bien onet
kan zot dir twa
to enn bourzwa
konpran enn fwa
to ti bizen ekrir king lear
dan enn langaz lepep konpran

salam salam
zot tou salam
mwa mo pe al dan fennsifer
kiltir nisa dan tamasa
maja beta

BALAD KOMET HALLEY

Komet Halley kouma’nn balie
Dir mwa do ta ki to ete?
Sak fwa to bat enn ti kare
Parti kot nou ki to trouve?

Konper Froder ankor foser limem exper balye karo
Li’nn vinn enn zwer dan trik so frer, lor triyangaz li enzenier
Konper Lalo ankor zero, pas so letan get fim porno
Li gagn so bout ar sef froder san fer zefor, so sime kler
Konper Froder foul satisfe, fay pat san kler, maja karro
Konper Krever ankor piner, lor pas bagou li bat nou tou
Akoz li konn fer labous dou, so lavi dous, pa fer erer
Konper Patol ankor lagli, so ti lespri ankor mou-mou
Li finn desid pou swiv Krever, zwe so ti rol, nek fann rimer
Konper Krever balans so kont. Paysa beta boukou-boukou
Konper Zwiser ankor fezer, li fer vantar ar so chokrra
Kouma tazar li fer vantar, bann ti bweter nek aplodi
Konper Pagla ankor fatra. Pov bachara anvi nisa
Pou enn wiski li met sari, mont lor lili. Giji, giji!
Konper Zwiser dan nirrvana. Li’ena paysa, peyna traka

Komet Halley napa ale
Bez kout balye, balye salte!

Why, why mes enfants faut travay pou gagn son pain!

ZIS TWA EK MWA

Zis twa ek mwa, mo Titania,
Nou de tousel anba tonel
Pe kontanple kouma nou’le
Refle lalinn kot lakouzinn
Dan tied freser nou basen kler.

Mem si nou tonel bar nou gete,
Lesiel lao nou pa trouve,
Ar so refle nou satisfe,
Li bengn nou nam, zoli madam,
Fer nou bliye bann grosierte.

Fer nou bliye, zoli gate,
Lorkes krapo dan nou dilo,
Tonel sousou dan bor labou,
Lesiel lao, basen dilo
Finn makiye ar lenz prete.

THINKING IS SINKING

O pardonn mwa Réné Descartes:
” Non cogito ergo sum.”

Dan mo pei ena’nn vilaz,
Enn ti vilaz kasiet dan niaz.
Dan mo vilaz kasiet dan niaz
Ena enn maz kontrol labaz.
Nou tou ere, nou tou bien saz,
Swiv li partou, manz so mesaz;
Nou ekout li ar lapeti:
Satini verb, zansar adverb,
Rougay pronom, kichiri nom,
Bouyon prefiz, salad sifix –
Li fer vinnday ar azektif;

Enn briyani filozofi
Depi Lendi ziska Samdi;
Dimans nou sans, pla rezistans:
Kalya sentax ziska nou rans.

Pardon Plato! Pardon Sokrat!
O Panini pardon, pardon!
Nou lerwa maz pe fer laraz.
Bann derapaz, bann kafouyaz,
Bann magouyaz andeor baz
Zot enn menas sekirite
Nou ti vilaz kasiet dan niaz.

Fekla do ta nou lerwa maz
Finn dikte nou dernie mesaz:
“René Descartes enn ti-lespri
ki’nn fer erer vokabiler.
Nou tou bizen ziska zordi
Met enpe lord dan nou lespri,
Aprann par ker, repet par ker:
‘ I SINK, ZERFOR I AM’.

Pa manti!
Mari mesaz premie Avril.

TIZAN

Tizan Trannkat-Korde zwenn Jean de La Fontaine
Pe kas poz lor lerb ver omilie enn laplenn
Anba enn pie lila ki pe tal so douser:
So lonbraz lor lerb ver, so parfen dan lezer.

– ” E Misie La Fontaine, aret fer ou lakagn,
Perdi letan lor lerb. Ou plas li lor montagn.
Fer kouma Piter Bot.”

– ” Mo prefer mo konfor
Dan lonbraz pie lila. … Lor montagn soley for.
Mo gourou so gourou, zelev Himalaya
Ti dir mwa fale pa rod deklar kalipa.
Napa rod kas montagn ousa rod vinn montagn.
Zako pa vinn montagn.
Montagn pou res montagn.”

MAROKEN

Galileo, sove, sove!
Larme Gonaz finn araze.
Gran sef Gonaz pa aksepte
Ki’enn grengale bien malelve
Finn gagn toupe rod konteste
Lotorite so maroken.

Galileo, mous to nene!
To finn oze – to pa onte –
Donn lenpresion to plis kone
Ki arsitek sou komite.
Ki kalite! To pa kone
Bizen respe so maroken?

Galileo, priye Bondie!
Enn sans pou twa li tro prese.
Li bizen al dres enn papie;
Li bizen redres so dosie;
Li bizen real komite.
Li bizen resof maroken.

Galileo, fou li lape!
To pa trouve li konstipe?
Ler li forse li zigzage,
Li zezeye, li divage.
– Dimann Byron donn enn koudme
Pou sant laglwar so maroken.

GALILEO GONAZ

Galileo Gonaz dan rwayom eternel,
Mo sir nou bann gabzi fer twa giji-giji.
To pa gagn drwa riye, pa dimann mwa kifer!
To bien kone mo frer, pa rod fer to fezer!

Se twa gran responsab si nou lavi zordi
Pe may-may dan kare enn gran zwe lamarel.

Galileo Galilei, bann dimoun kouma twa
Napeyna drwa, ti mam, deranz nou labitid.
Dimoun pa ti dakor later sant liniver?
Soley pa ti ere dans otour nou later?
Kan tou dimoun ere, ar teori dan vid
To vinn kas soulezon ar lalwa bachara.

Akoz twa azordi nou lespri angourdi;
Enn tonel konfizion pe protez bann kestion.
To gagn toupe Gonaz! To riy foutan Bezer!
Bezer, vander, faner! Tomem pli gran faner!
Priye Bondie pa mwa ki sef enkizision!
Sinon! Ar to lespri mo ti’nn fer satini.

Galileo Gonaz! Galileo Gonaz!
Avan to vinn fane, nou ti bien dan nou rev
Mazik; nou ti ere fer koustik san freyer
Dan douser enn lavi oralanti. FANER!
To finn kas somey tang! To finn lev move yev!
Bann kestion san repons partou pe fer laraz.

PETRUS

Petrus, mo papa; retourne do bap!
Depi to’nn ale grosierte par grap,
Meskinnri par trans finn rant dan bife;
Dipen finn rasi, kari finn brile;
Dan nou gardmanze rans pe fixe pri.
Revini do bap! Lespri abriti.

Nou rapel lepok kan Malkom ek twa
Ti plant bann skilptir partou dan landrwa;
Kan bann gran zean ar marto-sizo
Ti gref nou desten ar lesiel lao.
Laliann prezize pe file partou.
Revini do bap! Disik nepli dou.

Nou rapel lepok kan Zezi ek twa
Ti gref lesperans dan sant nou lafwa,
Ti alim bann far pou aroz lavi,
Nouri nou lekor, nouri nou lespri.
Zordi move lerb pe touf tou bann plant.
Revini do bap! Sinon lamor lant.

Nou rapel lepok kan Sigfrid ek twa
Ti sem enn mazik dan nam nou ledwa,
Ti binn nou later ar ner Samarel,
Aroz nou palet ar zi larkansiel.
Zordi laliann leng pe trangle bote.
Revini do bap! Zafer la prese.

MOUSANA

To kone Petrus, mo konn enn ti lom,
Ena dimoun dir li enn mari zom.
Li’apel Mousana, Kamrad Mousana
– Ena apel li Tonton Mousana –
Matlo, Misie la mari mousana.

Li finn fek fini enn revolision,
Ar langaz lepep li’nn fer enn bouyon:
Definision nef pou bann mo ansien;
Bann vie expresion finn pas dan enn ben
Pou fer zot briye ar enn nouvo ten.

Exkiz mwa Petrus si li andezord,
Mo nepli rapel alfabet dan lord.
Mo finn souk enn louk dan so diksioner
Avan li depoz li kot enprimer
Ki ar lapat mous pe kime ar ner.

Demokrasi Bon sistem pou pran pouvwar; move sistem pou gard pouvwar.
Sosialis Bon slogan pou eleksion.
Linite Bon slogan pou eleksion.
Liberte Danzere kouma linite.
Diktatir Bon sistem pou gard pouvwar.
Kominalism Zour li lizour, pran li aswar; kares li bien dan-nwar-dan-nwar.
Morisianism Bon slogan me danzere.
Divizion Bon sistem pou gouverne.
Ladrog Mo kont (si mo pa gagn mo bout).
Koripsion Mo kont (si mo pa gagn mo bout).
Meritokrasi Bon slogan pou eleksion.
Politik Zoli koze pou eleksion; apre sakenn so sakenn.

Petrus! To pa finn gagn dernie nouvel?
Isi, nou ramas nouvel par lapel.
Lakademi finn elir Mousana
Prezidan-avi.

CHACHA LALL

Li sarye swasant-kenz-an
Kouma enn zenes;
Veda, Bhagavat-Gita
Finn moul so sazes;
Kostim, kravat, dhoti, pagri
Pran lor li;
So linet epe, tras enn katarak,
Sel sign so vieyes;
So sourir frengan, fermte so figir
Plen ar zantiyes.
Tou dimoun konn li. Nou tou respe li.
Chacha Lall.

Laba kot li reste lesiel rod zwenn later;
Larivier dilo kler
Pas kot enn simitier,
Aroz enn tabisman, refrwadi enn moulen,
Lerla retourn lakaz.
Yer, zordi, dime
San gran boulversman
Kontinie file dan enn gran serk transparan.
Dan silans lamor, lavi rezone,
Lerla koul dousman
Dan silans lamor pou revinn lavi.
Li finn get tousa, li’nn konpran tousa,
Chacha Lall.

Kan de frer lager akoz enn bout later,
Kan biz-biz desir lamour dan lakaz,
Kan labriz leve
Akoz de zanfan
Napa mem jati
Finn tom amoure,
Li sey tou pou amenn larezon
– parfwa reysi parfwa non.
Me zame li dekouraze,
Chacha Lall.

So leker zenn,
So lespri zenn,
So leksperyans peyna frontier,
Li lir lespri lor bann figir,
Li konn dir seki bizen dir.
Enn ti fraz ki’nn bien swazir
Fer ti mirak,
Fer nou sourir,
Fer dife tengn.
Li partaz so leksperyans,
Li donn nou so konesans,
Pa pou fer vatar,
Me parski li kwar
Aprann zame fini,
Chacha Lall.

LALANP LATER /DIYA

Dan marenwar epe
Enn ti petal dife
Pe petiy ar lespwar
Ki dime marenwar
Pou plati dan enn kwen
E lerla nou desten
Kouma lalanp later
Pou ekler liniver
Ar mil petal dife
Fer marenwar sove.

KAN OU GRAN

Kan ou gran
Dan ou darrma
Ena serman
Pou ranz mandirr.

Kan ou gran
Ou dir mersi
Lasours lavi
Parski Shakti
Finn beni ou lespri.

Kan ou gran
Mem ou ennmi
Ler li swaf
Donn li dilo.

Kan ou gran
Vremem gran
Ou pa bizen deklar gran
Ou grander li kler
Kouma kristal
Li briye kouma zetwal
Dan lanwit.

Kan ou gran
Alim lalanp
Pou ekler
Ti lespri
Dan nwar.

SAK SEZON ENA SO FRI

Pa plore, plore granmer,
Pa plore, plore;
Pa plore, plore granper,
Pa plore, plore.
Sak sezon ena so fri,
Parfwa fri amer;
Sak sezon ena so pri,
Parfwa pri la ser.
Bann dimoun finn perdi pie
Telman zot prese.
Dan dilo zot pe nwaye
Zot pa konn naze.
Bar direksion finn fizet
Ala zot ale
Piktet dan ganndol raket
Deryer lamone.

Bann dimoun nepli rapel,
Memwar finn zanfout,
Dan loulou so gran lagel
Zot pe rod zot bout.
Boulon sant finn kas kontour,
Zot pe zigzage,
Napa rod sanz zot parkour
Zot pou araze.

Ena dimoun finn konpran
Ki sime pou pran,
Sak pa ki li met divan
Fer leker kontan.
So moter finn bien regle
Peyna pou kas kot,
So larou bien balanse,
Napeyna fos not.

Get kouma li’ale, granmer
Get kouma li’ale;
Get kouma li’ale granper,
Get kouma li’ale.
Sak sezon ena so pri,
Ena pri ki mou,
Sak sezon ena so fri,
Ena fri ki dou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.