DILO DIBOUT (SANTE ZANFAN/NURSERY RHYMES/COMPTINES)

TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY
TEX SOURCE: THE OXFORD DICTIONARY OF NURSERY RHYMES 1952

POU MICK EK CHRISTINE TAYLOR ONOM LAMITIE SAN FRONTIER

FER ATANSION!

Sa liv la pa finn fer direkteman pou zanfan me pou paran ek profeser ki pou servi li pou ed devlopman bann zanfan pre-primer ek zanfan dan ti klas primer.
Enn bon itilizasion pou ed zanfan dekouver bote zot lang maternel e anmemtan aprann alfabet, aprann konte, aprann zour lasemenn, dekouver ritm ek rim, devlop memwar ek aprann zwe ar silab kouma nou fer kan nou koz Madam-Sere.
Zanfan pou realize ki kapav gagn plezir dan aprann, ki ledikasion ek zwe kapav mars ansam. Sa pou prepar zot pou fer fas bann moman difisil dan lekol.
D.V

1
A ti enn alwa;
B ti bat li,
Ch ti chombo li,
D ti dres li,
E ti efil li,
F ti fagot li,
G ti glas li,
I ti izol li,
J ti jam li,
K ti kraz li,
L ti lev li,
M ti melanz li,
N ti nenenn li,
O ti oper li,
Ou ti ouver li,
P ti ploy li,
R ti roul li,
S ti sikre li,
T ti tranp li,
V, W ti vann li,
X, Y, Z ek tou lezot
Ti’le manze san kas kot.

2
A ti enn azan ki kwar li minis,
B ti enn bourik ki kouver ar pis.
CH ti’enn cholo nek pans mastana,
D ti enn deler ki zaza-zaza.
E ti epe me enn mari lare,
F ti’enn faner ki roul larou kare.
G ti enn grannwar ki ti deklar bay,
I ti enn idio ki pa konn travay.
J ti enn joukal ki kwar li zeni,
K ti enn katar kwar li favori.
L ti enn lasos ki may dan lak brit,
M ti enn malang zame rant dan bit.
N ti enn nwizans ki nek konn detrir,
O ti enn oter ki pa konn ekrir.
P ti enn gro piaw ki deklar gourrou,
R ti roder bout kouma trouloulou.
S ti enn souser kontan pas siro,
T ti enn teter ki deklar zoro.
V ti enn voler ki deklar monper,
W weyter deklar manejer.
Y ti yoyo san so lafisel,
Z ti enn zozo imit larkansiel.

3
Trap A, B ek C;
Azout D ek E;
Met F, G, H, I;
Pa bliye so J,
K, L, M, O, P,
Q, R, S ek T,
OU, V, W,
X, Y ek Z.
Tap lame zanfan!
Robine kiltir
Aster finn ouver
Pou ranz lavenir.

4
Gran A, tipti a,
Gran B Kalipa,
Enn sat dan bife
Pa pe trouv nanye.

5
Gran A ti soke ar manier gran B
Parski C, D, E, F pe fann ar G;
Hash anvi marye; I, J, K, L ‘si;
M zwe mis lekol, devlop zot lespri.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

6
Vie ‘Ton Toulsi finn ferm lizie,
Li pa pou retourne.
So long palto kapitone
Ti toultan boutone.

7
Ti’ena enn tonton lor lalinn, lor lalinn, lor lalinn,
Ti’ena enn tonton lor lalinn,
So nom ti ‘Ton Toulsi.
Li ti bien kontan bat kalchoul, bat kalchoul, bat kalchoul,
Li ti bien kontan bat kalchoul,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So sapo ti fer ar aplon, ar aplon, ar aplon,
So sapo ti fer ar aplon,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So palto ti fer ar kalya, ar kalya, ar kalya,
So palto ti fer ar kalya,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bouton ti fer ar baja, ar baja, ar baja,
So bouton ti fer ar baja,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So zile ti fer ar salmi, ar salmi, ar salmi,
So zile ti fer ar salmi,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bretel ti fer ar sosis, ar sosis, ar sosis,
So bretel ti fer ar sosis,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn, dan so gawn, dan so gawn,
Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn,
So nom ti Jabaljas.
Li ti konn zis taye-raze, taye-raze, taye-raze,
Li ti konn zis taye-raze,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop aplon kram-kram, aplon kram-kram, aplon kram-kram,
Li balye prop aplon kram-kram,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop kalya fondan, kalya fondan, kalya fondan,
Li balye prop kalya fondan,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop baja so-so, baja so-so, baja so-so,
Li balye prop baja so-so,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop deksi salmi, deksi salmi, deksi salmi,
Li balye prop deksi salmi,
So nom ti Jabaljas.

Me li ti trangle ar sosis, ar sosis, ar sosis,
Me li ti trangle ar sosis;
Jabaljas ti kaykoun.

8
Sote baba, sote baba,
Enn – de – trwa.
Anba dilo, anba lamer
May pwason kouler.
To vivan? To finn mor?
(Enn zoli ti zwe. Enn adilt trap enn zanfan par so de lame; fer li sote trwa fwa. Apre fer li sote enn katriyem fwa bien pli ot pou ki zanfan la kapav may leren adilt
ar so lipie. Lerla zanfan la tourn so latet ver later. Adilt la dimann li: “To vivan? To finn mor?” Si li dir li vivan, adilt la ris li, fer li desann lor so lipie.
Si zanfan la dir li finn mor, adilt la desann li dousman lor so latet.)

9
Anna Eliz ti sote ar sirpriz;
Sirpriz sitan gran ki li tom lor ban;
Ban ti sitan fay, li tom lor chatay;
Chatay sitan dir, li sot lor serir;
Serir sitan feb, li tom lor enn meb;
Meb sitan bankal, li tom dan bol dal;
Bol dal sitan so, li kriye ayo.
Tifi la aster so karay bien so.

10
Li ron kouma soukoup;
Li fon kouma enn tas.
Mil trakter SMF
Napa kapav ris li.
Ki ete sa?

Repons: enn danpi.

11
Kan Maharaj ti dirize,
Lopozision ti retrete.
Li ti pran enn bal may angren
Pou fer poudinn ki tengn lafen.

Dan enn gran deg li ti azout
Rezen sek, kanel bout par bout,
Koko rape, disik kandi,
Diber, layti ek grolani.

Maharaja, maharani
Ek bann bwana, ek bann manntrri
Ti plen boyo ar lapeti;
Ti met reste dan kichiri.

12
Artir Toufann finn kas lasenn;
Kouma siklonn travers laplenn.
Larme solda pe rod lape;
Artir Toufann fer zot krake.

13
Dodo baba, pa per,
Dodo, pa per lisien.
Mo donn twa enn roten
Pou rakle so tonken.

14
Dodo mo baba, mo zoli baba;
Dodo anpe dan lebra to papa;
Mama pou vini ar bon-bon nana
Pou so ti babou, so gate-pouri.
Mama kontan twa, papa kontan twa,
Dodo mo baba, mo zoli baba.

15
Mwa ek mo piti
Ti tom dan deksi,
Lasos ti tamam;
Banndari, mo mam,
Get enn lot kote
Ler nou trafike.

16
Tikouyon, tikouyon, move tikouyon,
Aret kriye-plore, move tikouyon.
Si to pa arete, mo fer lougarou
Ramas twa, met twa dan sak bonom loulou.

Lougarou li kouma Montagn Kordegard;
Bonom loulou so sak nwar-nwar kortegard;
Toulezour, gramaten-tanto zot devor
Bann zanfan ki move, ki plore for-for.

Tigelar, tigelar, zot zorey tann tou.
Si zot tann twa gele, zot pou vinn kot nou;
Atrap twa, desir twa vadire minou
Ki desir bann lera avan devor tou.

Li pou bat twa, bat twa, rebat twa ankor;
Fer satini ar twa ziska to lamor.
Lerla li pou manz twa. Miam! Miam! Miam! Kronk, kronk!
Lekor, lapo, lezo! Miam! Miam! Kronk, kronk, kronk!

17
Ayo mo bebe! Ayo mo bebe!
Lontan-lontan mo zoli ti bebe
Pa ti pe plore.
Aster li plore.
Li bien malere.
Ayo mo bebe, pa kit mwa ale!

18
Zoli baba! Mo baba dou!
Ala doudou pou mo baba.
Dan mo lebra, dan mo lebra
To bwar doudou, zoli baba;
Sourir ar anz mo gate dou!

19
Nacho mo baba, nacho! Mont lao, lao!
Pa bizen per do baba; mama pe chombo!
Ale maja, danse maja;
Ale maja, sante maja.
Ala li monte, monte;
Ala li desann, desann.
Ala li tourne, tourne;
Ala so lagam anpann.
Ala li pe rod plore!
Mama pou rekoumanse!
Dingadingading! Dingadingading!
Dingadingading! Dingadingading!

20
Komie zour reste pou mo baba zwe?
Samdi, Dimans, Lendi,
Mardi, Merkredi, Zedi, Vandredi,
Samdi, Dimans, Lendi.
Sote, galoupe, baba kontan zwe.
Baba kontan zwe Mardi, Merkredi, Zedi, Vandredi,
Samdi, Dimans, Lendi, Mardi, Merkredi, Zedi, Vandredi…

21
Aret plore mo ti baba;
To papa la, pa pou kit twa;
To mama li enn gran madam;
Kan li vini pou’ena lagam.

22
Dodo mo baba lao lor to pie;
Kan divan soufle, to berso tranble.
Kan enn brans kase, tou degrengole:
Baba dan berso, brans depi lor pie.

23
Balanse baba balanse;
To berso kouler ver fonse;
To papa li enn gran koko;
To mama li enn bon koko;
To gran ser li bien kontan twa;
To gran frer li met lafaya.
Balanse baba, balanse;
To sourir fer lesiel briye.

24
Bay-bay baba bitasion!
Kot to frer, Bay Sankalson?
To mama gagn deranzman;
Li tro kontan ziromon.

25
Ayo mo zoli ti jab,
To papa pe mars ar sab
Pou sot likou enn mouton
E ranz pou twa enn moulton.

26
Ki distans pou’al Babilonn?
Boukou-boukou mil – enn tonn.
Eski labouzi ase
Pou ekler net mo sime?
Si to kapav galoupe
Ale-vini enn gajak.

27
Ler mo ti pe al dan bazar –
Sa zour la letan ti dan zar –
Dan tant mo madam ti ena
Dizef, manteg ek masala;
Mwa mo ti pe sarye dan tant
Batat, maniok, diten, lamant;
Mo garson ti amenn pentad;
Mo tifi ti amenn salad.
Nou ti vann tou; retourn kot nou
Leker kontan, lavi dan gou.

28
Kadadak, kadadak, kadadak!
Vinn ar mwa, nou’al aste enn pone
Pou Joni aprann fer kadadak
Ziska ki li nepli rod monte.

29
Kadadak, kadadak ziska Sen Krwa;
Nou’al zwenn gran madam lor so seval blan.
Kloset dan lipie, diaman dan ledwa;
Lamizik swiv li dan so deplasman.

30
Pran nou bisiklet,
Nou’al lotel Soupi,
Aste jilebi,
Soutalfinn, barrfi,
Mesourr, rashgoula,
Nannkatay, halwa.
Pedal bisiklet!

31
Barbie, barbie, raz enn koson;
Pran so pwal pou trikot soson.
Ena ase pou fer enn per?
Pa per, pa per. Barbie peper.

32
Barbie kontan taye, raze;
Li may vwazen, koup so nene.
Lerla li met bout nene la
Dan enn kivet anba sofa.

33
Li ti bien malen, Monper so roke;
Enn mous pa bouze san ki li zape;
Me aster pov jab la finn vinn tro vie.
Sakristen gagn lord avoy li manze.

34
Kolen Kaskole ti kas so nene;
Perdi lipie, perdi ledwa lipie;
Normal kan toke, latet devire;
Kan nou pos kanze, nou bien malere.

35
Al dormi premie,
Boukou lamone;
Al dormi segon,
Boukou fler sezon;
Al dormi trwaziem,
Samem so lakrem.

36
Seval dan stal,
Laklos finn sone.
Go, go, go, koko,
Lekours finn large.

37
Dan lager Granpor,
Mo ti donn sipor,
Donn sipor,
Donn sipor,
Dan lager Granpor.

38
Sonn laklos! Sonn laklos!
Sote-pile swasant zero!
Bourrbak ti tom dan dilo.
Sanse ti pe al lekol.
Palfrenie ek kwizinie
Ti ris li par so zepol.
Li frot so lizie larme.
Enn move lasos!

39
Nafisha ek Shoba Devi
Pa ti ena okenn fami;
Pa ti ena ni kas ni klas.
Zot ti prefer al dan Bannwas.

Toulegramaten toulede
Travay dan zarden; dan tanto
Zot prepar manze lor foye;
Dir Bondie mersi; al dodo.

40
Ti Beti Beli
Perdi enn soulie.
Ki pou fer Beti?
Donn li enn kote
Mars ar lot kote.
Lerla Ti Beti
Mars lor de lipie.

41
Jini Jizer aste diber,
Li dir diber gagn gou amer,
Si met diber amer dan deser,
Deser ar diber amer, amer;
Deser ar diber pa amer peper,
Pou fer meyer deser pa amer.
Aster li prefer diber pa amer
Dan deser peper ar diber meyer.
Ala kifer Jini Jizer ti sanz diber
Dan deser peper ki pa amer.

42
Beti Prenget ti ena enn koson,
Li pa ti tipti, li pa ti tro gran.
Kan li ti vivan, li ti viv dan park;
Aster ki li’nn mor nepli ena mark.
Joni Prenget ti asize-plore;
Beti Prenget ti zet lekor, tonbe.
Ala kimanier touletrwa fini:
Joni Prenget, enn;
Beti Prenget, de;
Koson dile, trwa.

43
Kan nou pou marye,
Mo zoli gate?
Dime nou marye
Si sa ki to’le.
Pa kapav marye
Avan sa gate?
Aswar si to’le!
Latet finn gate!

44
Kot to ti ale mo zoli garson?
Kot to ti ale mo zoli ti lom?
Mo ti’al frekante; mo bien fatige;
Mo gagn maloker; bizen repoze.

Ki to finn manze mo zoli garson?
Ki to finn manze mo zoli ti lom?
Mo finn manz bourzwa, mo vant deranze;
Les mo al dormi; mo pa pou leve.

45
Ki to finn fer enn lazourne,
Zoli garson, zoli garson?
Ki to finn fer enn lazourne,
Zoli garson, zoli garson?
Depi ki soley finn leve
Mo’nn kourtiz enn mamzel ere
Mem li ankor zenn,
Fek larg so mama.

Eski to sir li kontan twa,
Zoli garson, zoli garson?
Eski to sir li kontan twa,
Zoli garson, zoli garson?
Nou toulede nou kol ansam
Kouma sega ek so lagam
Mem li ankor zenn,
Fek larg so mama.

Eski li pou marye ar twa
Zoli garson, zoli garson?
Eski li pou marye ar twa
Zoli garson, zoli garson?
San li mwa mo pa ekziste;
San mwa li ‘si pa ekziste
Mem li ankor zenn,
Fek larg so mama.

Ki laz li’ena, ki laz li’ena
Zoli garson, zoli garson?
Ki laz li’ena, ki laz li’ena
Zoli garson, zoli garson?
Defwa sis, de fwa set, de fwa dis;
Kikfwa de fwa kenz, kikfwa plis
Mem li ankor zenn,
Fek larg so mama.

46
Enn fwa enn ti zwazo
Sot-sote koste.
Mo dir li, “Ti zwazo
Pa bizen twa’le”.
Mo koste ar zwazo
Pou dir li, “Alo”!
Li balans so lake,
Anvole, ale.

47
Zwazo blan san plim
Sort depi lesiel
Vinn poz lor sato.
Senier san later
Balye san balye,
Zet tou dan lamer.

Kiete sa? Enn sirandann (a riddle). Lanez tonbe, soley fonn li, dilo tom dan larivier, fini dan lamer.

48
Mo ti zwazo paradi
Fer louvraz, zoli travay.
Bondie kontan, dimoun kontan;
Li kas rekor tou artizan.

Kiete sa? Enn mous dimiel ki ranz so nik e fer dimiel.

49
Ale zwazo! Fonndos! Ale!
Nou pe seme pou rekolte;
Pa pou donn bann zwazo manze.
Fonndos mo dir. Zot pa tande?
Taler kout fles zot pou kone;
Zot pou grene, zot pou grene
Kouma lagren ki nou seme.

50
Zot kone zanfan, zwazo pli zoli
Parmi tou zwazo, dapre mo lespri
Se ibou parski lizour li anplas,
Ler aswar vini, lerla li deklas.

51
De zwazo ti asiz lor enn pie filao,
Tralala, tralale, tralali, tralalo;
Enn ladan anvole; lotla kriye ‘bravo’,
Tralala, tralale, tralali, tralalo;
Kan lotla anvole, tou vir anbalao,
Tralala, tralale, tralali, tralalo;
Lerla pie filao koumans deklar zoro,
Tralala, tralale, tralali, tralalo.

52
Sot lakord, sot lakord,
Nou tayer li kannwa;
So sizo fer zigzag;
swa baye, swa baya;
Tou dimoun pe kas bag;
Sot lakord, sot lakord.

53
Mo mari nwar kouma koltar
Me mo vinn rouz kan pe fer nwar;
Kan mo vinn rouz dimoun kontan;
Mo satisfer tipti ek gran.
Ki mo ete?

Enn nouvo sirandann. Repons: sarbon.

54
Pa kwar mo onte mo kouler!
Garson mo bourzwa kourtiz mwa;
So bann kouzen rod mo faver.
Mo tifi frengan mo mama.

55
Baa, baa mouton nwar
To ena lalenn?
Wi, Misie, Ti Misie,
Trwa balo.
Enn pou mo patron;
Enn pou madam;
Enn pou sa tigarson
Ki res anba laba.

56
Mo ti’ena enn toutou, so nom ti Bachara,
Kan ti donn li louvraz, li ti fer li rekta.
Mo ti dir li al sers enn zepeng dan bife,
Li ti rant dan bake pou li aprann naze.

Ler mo ti dir li al sers enn bwat zalimet,
Li ti fer enn koustik, rant piktet dan raket.
Mo ti dir li al sers enn ti grog pou mo bwar,
Li ti retourne sou pou anons so depar.

57
Dan lakwizinn Tantinn Pannje
Ti gagn bon bwar ek bon manze.
Bann bon dimoun ti fer lake
Pou gout kari dan so deksi.
Enn zour kan li ti fatige,
Li ti tonbe. Zistwar fini.

58
Moustik fer bizzzzzzz;
Mous ver fer ziyounziyoun-oun-oun-oun;
Toulede fer bizzoun-zoun, bizzoun-zoun;
Nou’si nou fer parey
Dan nene, dan zorey.
Gete to pou trouve
Dezord silansie
Amwen to parey.

59
Zoli ti zwazo
Kot to nik dir mwa?
Lor lakot laba,
Lor pie filao.

60
Rwayalo lor so bato
Pe fouy siyon lor dilo.
Kan li ramas so lasenn
De nam pou fonn pou vinn enn.

Rwayalo mo zoli pies,
So bataz napeyna zes.
Mo kontan nam anfizion
Ar lamour san finision.

61
Ti’ena enn doumpak dan Bombe
Ki ti pe fim pip anete.
Enn zwazo long bek souk pip la,
Anvole al mont lor enn pie.
Ala doumpak Bombe manga!

62
Ki’ena pou manze Madam Sakresien?
Laviann dan bife, kanar dan basen.
Vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

Avoy laviann la Madam Sakresien;
Apre plim kanar sorti dan basen.
Vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

Eta Tikevinn al may enn kanar.
Tikevinn reponn, “Pa pou’ena retar”.
Vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

Madam O, mo finn al dan bor basen;
Kanar pe boude, Madam Sakresien.
Mo dir vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

Madam sap lor kal, desann kot basen
Ar deksi zoyon, persi ek diten.
Li dir vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

E twa patouyar, aret fer foutan!
Vinn la san tarde, fer kliyan kontan.
Vini kanar mani nou soul bontan;
Salmi, farsi, kliyan sort la kontan.

63
Bay Topet li bien gayar;
Li toultan bwar ar soular.
Kan lete pe fer mari
Bay Topet dormi touni.

64
Ler mo ti pe al ver Piton
Mo ti zwenn enn bien vie koson.
So latet ti net kokorong;
Pa manti, do; koze ki long.

65
Kouk ala li la! Kouk ala li la!
Kouk kasiet, kouk galoupe.
Kouk ala li la!

66
Alalila finn perdi so troupo;
Rode, rode partou, abba, abba.
Pa traka fifi, zot pou retourne;
Balans-balans lake, zot pou vini.

Alalila ti gagn somey profon;
Li ti reve ki mouton pe kriye;
Ler somey kase, li anvi plore.
So troupo mouton ti touzour pa la.

San perdi letan, li pran so sagay,
Desann dan karo, danbwa ek vale
Ziska li trouv zot. So leker kase!
Tou so bann mouton pa ti’ena lake.

Enn zour, san panse, ler pe mars-marse
Alalila trouv enn filwar lake
Lor enn ti kolinn anpandan lor pie.
Ki li bizen fer? Peyna pou tike.

Li larg enn soupir, souy lizie mouye,
Galoupe monte lor kolinn, lor pie,
Detas sak lake. Lerla retourne,
Fer enn louvraz prop ar lake mouton.

67
Tibolom, Tibolom kot to sorti?
Mo ti pran nesans anba pie fletri
Kot nou pas laswaf ar dilo pouri.

68
Enn fwa dan enn pei
Ti ena enn tifi
Ek enn ti garson ‘si
Ki ti dir tifi la,
Eski mo ena drwa?

Tifi la dimande,
Ki drwa to pe koze,
Kifer to begeye?
Garson la gagn traka;
Li ti pe rod enn ba.

69
Enn fwa enn ti garson
Al kasiet dan godon
Kot ti’ena mous sarbon.
Li desir so kalson.

70
Kan mo ti enn baba
Mo ti enn gran fatra;
Plis mwa mo pe grandi
Mo fane ‘si grosi.
Plis letan traverse
Mo fane pli gonfle.
Mo kwar avan mo mor
Mo pou kas tou rekor.

71
Kan mo ti enn zenn selibater
Mo ti ramas manze dan bife
Me lera ti pe fer fennsifer,
Obliz mwa rod enn fam pou marye.

Dan vilaz kot doulinn ti reste
Bann sime ti telman sersere
Mo saret ti tase, devire.
Mo madam ti kas bag, dir adie.

72
Kan mo ti ankor bien tann
Mo ti bizen lav barrtann;
Met ledwa dan katora,
Mo tir enn ta makacha.

73
Kan mo ti enn ti kouyon
Mo mama ranz mo prizon.
Aster ki mo finn grandi,
Mo lezel gagn lapeti.
Mo kapav servi zouti,
Bwar rom ek fim sigaret;
Mo kapav trik bann pinget,
Manz ar zot ziska minwi.

74
Tigarson tris, soufle bigoul!
Zanimo dan karo foul-foul.
Be kot gardien?
Dan kwen mel lerb, li pe ronfle.

Lev li kouyon! Mwa? Peyna sime!
Si lev li, li pou fer lasasen.

75
Ale zanfan, vinn zwe deor!
Kapav aswar me lalinn for.
Kit lakwizinn, kit zot lili,
Vinn zwe deor, vinn dan lari.
Sote-pile-kriye-sante;
Pa fer lakagn, aret grogne!
Tonbe-leve, nou kwi dipen;
Nou kwi gato, nou kwi maspen.
Amenn dile ek lafarinn,
Diber, disik, nou fer poudinn.

76
Ar kwa nou fer bann tigarson?
Tibout, tigout
Ek titoutouk,
Ar samem nou fer tigarson.

Ar kwa nou fer tipti tifi?
Tilani, layti,
Ek disik-kandi,
Ar samem fer tipti tifi.

77
Lor kolinn Petrousmok
Mo ti zwenn bonom tok;
Lasenn lor dan likou,
Bag diaman dan ledwa,
Imitasion partou,
Tatouaz lor lebra:
Enn marto san koulou.
Ale, leve, tikok;
Met lafaya baba.

78
Lor ti kolinn Kandos
Labriz napa nou dos;
Banndari abdike.
Laba lor Piterbot
Divan la pe kas kot.
Samem tou mo kone.

79
Nou, nou de frer nou;
Lizour nou sarye
Pwa mari serye
Ki plen nou partou
Me aswar nou’enn trou
Ler nou repoze.

Dir ki nou ete? Repons: enn per soulie.

80
Soursi kourbe,
Lizie gete,
Nene bouse,
Labous manze,
Manton drese,
Giji, giji, giji!
Laklos sone,
Zorey drese,
Take tire,
Laport grense,
Giji, giji, giji!
Antre, asize,
Ki nouvel mo ti gate?

81
Met kaki, velour tro ser,
Bonom Nwel pa fer erer;
Kan li vini leker kler,
Li ale nou trouv zekler.

82
Bel dir bel ar tou dimoun,
Mo dir bel ar tifoufoun;
Pa riye, pa fer sourir;
Res serye, ramas sourir.
Galoupe, fer zot letour,
Pas baton sakenn so tour.

Enn zoli zwe pou ti zanfan. Zot fer en serk, asiz anba. Enn zanfan pran enn mouswar, galoup otour serk la e anmemtan li dir poem la. Kan li pre pou fini, li zet mouswar la deryer enn zanfan. Li kontinie galoupe. Si li konplet tour la san ki zanfan ki ena mouswar deryer ledo reazir, leve, pran mouswar la e koumans galoupe, sa zanfan la oblize al asiz omilie serk la. Sa kontinie ziska ki serk la kase.

83
Mo ti’ena enn toutou, li ti apel Fafout;
Mo dimann li aste enn ti pake sourout.
Bourrbak la desir sak, tou fane ennsel kout,
Akoz sa mo refiz avoy li lagrannrout
Pou aste komision, pou sarye mo sourout.

84
Briyos so-so! Briyos so-so!
Enn roupi enn, enn roupi de, briyos so-so!
Briyos so-so! Briyos so-so!
Tifi peyna? Donn garson, do!
Peyna tifi? Peyna garson?
Tap tou tomem mo bon dalon.

85
Ale manteg pa fer pares;
Mo bon manteg pa fer pares.
Zanfan malad pe atann twa,
Kouyer dimiel dan katora.
Ale manteg pa fer to zes.

86
Si to kapav ranz langouti,
Diten, persi, kotomili,
San servi difil ek zegwi,
Lerla nou kapav koz sadi.

Si to kapav lerla lav li
Diten, persi, kotomili,
San to servi dilo danpi,
Lerla nou kapav koz sadi.

Lerla met sek lor pie pikan,
Diten, persi, kotomili,
Kot peyna fler depi Adan,
Lerla nou kapav koz sadi.

To finn enpoz trwa kondision,
Diten, persi, kotomili,
Aster ekout mo kondision,
Lerla nou kapav koz sadi.

Trouv enn arpan later Bondie,
Diten, persi, kotomili,
Ant lamer ble ek lesiel ble
Lerla nou kapav koz sadi.

Servi korn bef pou binn later
Diten, persi, kotomili,
E plant partou pie frisiter,
Lerla nou kapav koz sadi.

Lerla ar lake servolan,
Diten, persi, kotomili,
Kas frisiter, met dan poban,
Lerla nou kapav koz sadi.

Ler tou louvraz to finn fini,
Diten, persi, kotomili,
Vini mo met to langouti.
Lerla nou kapav koz sadi.

87
Enn korbo lor pie filao
Pe yam tayer koud enn palto;
Eta li dir, donn mo fizi,
Mo touy korbo voler diri.

Tayer vize, li rat korbo;
Bal la travers lekor dodo;
Eta li dir, amenn lotvi,
Nou dodo finn gagn tarrtarri.

88
Enn sat vini depi laba,
Enn lagitar anba lebra.
Li ti konn zis enn sel sante:
“Anba pie pima, jab marye;
Lera miske tom amoure.”
Tiplim, tiplim lagitar dir;
Bare, mo vini, lera dir.
Bel tamasa! Bel tamasa!

89
Sat pe kas poz dan so ti kwen;
Madam ronfle kouma moulen;
Jak sant romans pou so koko.
Ala tou vir anbalao!

90
Miniminimiaw, miniminimiaw!
Mo sat pe nwaye dan enn barik siaw.
Mo pou donn enn pri pou seki reysi,
Miniminimiaw, fer mo sat sorti.
Miniminimiaw, miniminimiaw!

91
Sante, sante ki pou sante?
Mo mimisat pa’le gate.
Debrouye, kifer debrouye?
Mimisat pe kit mwa, ale.

92
Repar vie meb! Repar vie meb!
Mo kriye mem ziska mo feb.
Si mo ti ena lamone
Mo ti pou sant enn lot sante.

Aste vie touk! Aste vie touk!
Mo kriye mem kouma toutouk.
Si mo ti ena lamone
Mo ti pou sant enn lot sante.

93
Mo pas lari Farkwar
Mo trouv enn seval nwar
Pe sarye enn soular
Pou al lekours Katar.

94
Ti’ena enn lerwa ti kontan zaza;
Li ti zaza mem apre janaza.

95
Charli, Charli
Koken kari
Dan fon deksi;
Vie banndari
Anplen may li.
Charli fouti.

96
Travers lamer, travers later,
Travers lezer pou zwenn Beber.
Li kontan bwar rom tilanbik,
Rom aranze ar fri tropik.
Beber kontan so ti zezer
Ki pli zoli ki setkouler.

Travers lamer, travers later,
Travers lezer pou zwenn Beber.
To kapav gard rougay bomli
Ek satini kotomili.
Nek donn mwa enpe materyo,
Pou kwi gato pou mo koko.

97
Zozefinn koken poudinn
Dan lakwizinn so kouzinn.

98
Vikas Laglas ti’ena enn vas;
Ti’ena plen tas lor tou so fas.
Vikas atas lakord la las,
Les vas sirkil dan so lespas.

99
Trwa zanfan ti pe badine
Dan bor dilo enn zour lete.
Pa kone ki ti arive,
Zot touletrwa ti mor nwaye.

Si zanfan la ti res kot zot,
Si gran dimoun ti pe vey zot,
Marke-garde seki mo dir,
Pa ti pou’ena lamor, mo sir.

Paran ki ena bann zanfan,
Paran ki pa’nkor gagn zanfan,
Si zot pa’le dezagreman,
Okip sekirite zanfan.

100
Premie zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Enn perdri lor enn pie mirt.

Deziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Trwaziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Katriyem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Senkiem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Siziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Setiem zour Nwel
Mo lamour ti donn mwa
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Witiem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Wit kokderas,
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Neviem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Nef ravanie,
Wit kokderas,
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Diziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Dis tanbourye,
Nef ravanie,
Wit kokderas,
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Onziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Onz segatie,
Dis tanbourye,
Nef ravanie,
Wit kokderas,
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

Douziem zour Nwel,
Mo lamour ti donn mwa
Douz koup danser,
Onz segatie,
Dis tanbourye,
Nef ravanie,
Wit kokderas,
Set kakatwa,
Sis pentad gri,
Senk lezwa blan,
Kat kanar mani,
Trwa gro poul-do,
De pizon blan ek
Enn perdri lor enn pie mirt.

101
Lavey Nwel ler mo ti pe tourn broset,
Mo ti bril ledwa ler mo rod sevret.
Bann mwano ti fer lespri ar salmi;
Kalchoul ti rod dans sega dan deksi.

102
Sa se legliz, sa se klose;
Pou zwenn dimoun, ouver, rantre;
Divan otel get nou monper
Pe fer nou fer nou lapriyer.

103
Ayo kordonie! Repar mo soulie!
Wi mo bon misie, peyna pou traka.
Mo anfil zegwi ar difil sire
E enn timama ou soulie rekta.

104
KOK
Ferm laport, tansion voler!
Ferm laport, tansion maler!
POUL
Kirrkirrkirr kourrkourrkourr
Lakle dan lakour, kourrkourrkourr.

105
He mo kok, mo zoli kok,
Mo finn fek ponn enn dizef,
Soulie la, to pou done?

Poupoul, ti poul, mo gate,
Dan lavil ek dan vilaz,
Mo finn al dan tou bann baz.
Pa ena enn per soulie
Ki pou rant dan to lipie.
Mo koukouroukou dan vid
Ziska mo likou timid.

106
Gramaten kok sante,
Dir nou bizen leve;
Kan lipie may dan dra,
Nou lespri vinn fatra.
Si nou’le vinn malen,
Kouma bon sitwayen
Bizen dormi boner
E fode lev boner.

107
Kok lor pie pe soufle so tronpet;
Toro dan karo kann kraz siko;
Mamzel pe lav so lenz dan dilo
Kot kanar patouyar pe fer fet.

108
Koukourroukouk, koukourroukouk,
Shoba Devi finn pers so touk,
Farouk finn perdi so baget
E toulede pe gagn latet.

109
Boner gramaten, Majnou,
Avan ki soley leve,
Al kot lafnet so Layla
Pou sant for so devosion.

Li sant gran lamour Majnou,
Bote pir so bienneme;
Li dir li so gran lafwa,
Dimann li benediksion.

110
Kisannla ti touy Rwayalo?
Mwa kardinal ki ti fer sa;
Enn kout bal li ti tom anba.
Mwa tousel ti touy Rwayalo.

Kisannla ti trouv li kaykoun?
Mwa mous sarbon ki ti trouv li
Kan so lavi ti pe kit li
Ziska ki li ti rant dan koun.

Kisannla ti pran so disan?
Mwa serendikap ki ti pran
So disan dan enn resipian
Avan ki li nepli konpran.

Kisannla pou ranz so serkey?
Mwa zozo-mayok pou fer sa;
Ar dibwa tek ek tekoma
Mo fer enn serkey san parey.

Kisannla pou vinn fouy so trou?
Mwa tourtrel ki pou fouy so tom
Ar pios ek lapel anter lom
E ranz so lakaz dan enn trou.

Kisannla pou fer lapriyer?
Mwa korbo ki pou fer lames,
Fer dimoun plore, peyna zes;
Dimann konpasion Lesenier.

Kisannla pou fer anfandker?
Mwa zozo konde pou fer sa
Si pa ena lot pou fer sa
Mo pou oblize. Kiafer!

Kisannla pou sarye flanbo?
Mwa pikpik ki pou eklere;
Lor vites mo pou al serse
Zalimet, masal ek flanbo.

Kisannla pou fer sef gelar?
Mwa pizon ramie mo pare
Pou fer tir mouswar, souy lizie.
Lor fer larm koule mo gayar.

Kisannla pou sarye lekor?
Mwa boulboul ki pou sarye li
Si nou pa pou depas minwi;
Mo sir lezot pou fer zefor.

Kisannla pou sarye nap nwar?
Mwa perdri mo kapav ede
Si kok ek poul donn enn koudme
Pou demontre nou dezespwar.

Kisannla pou vinn sant bann psom?
Mwa rosignol mo pou sante
Lao-lao depi mo pie
Bann psom ki fer lizie trouv som.

Kisannla pou al sonn laklos?
Mwa kakatwa ki pou sone,
Mo ris lakord, laklos danse;
Mo tousel kapav sonn laklos.

Zis salerla, laklos legliz
Anons lanterman Rwayalo.
Tou zanimo, tou bann zwazo
Kriye, plore. Zot tou gagn kriz.

111
Enn ti mwano lor pie toulsi
Pe sant for-for zoli lavi.
Enn ti toutouk viz zwazo la
Pou fer enn kari masala.
Ti mwano la get li vize
Ar enn gro ros dan so lame.
Non, non, non, non! Bliye matlo!
Mo pa pou ranpli to boyo.
Li bat lezel; kouma enn fles
Li al kasiet lor enn pie pes.

112
Tonton Toulsi enn bon dimoun,
Enn bon dimoun li ti ete;
Li tap enn grog, li pran ravann,
Li pran ravann e li bate.
Tou dimoun koumans kadanse,
Lao-lao, anba-anba;
Tilae baba, tilae;
Tonton Toulsi met lafaya.

113
Trwa banndari dan mo lari
Ti gagn lager ar lot lari
Parski banndari lor lari
Ti souk enn deksi briyani.

114
Reponn kan pe apel twa;
Ekoute kan koz ar twa;
Fer bon zanfan, pa fer fay
Si to pa’le gagn chamkay.

115
Enn vas, enn toro,
Troupo zanimo!
Ala dot ki mo done
Si ou permet mwa marye
Ar ou zoli ti tifi,
Enn mamzel ar lizie gri.

116
Zoli mama vas-dile,
Les tetinn plen mo goble.
Mo donn twa enn rob laswa,
Zanon lor pou to baba.

117
Mo premie trwa-kar lakrwa – T;
Mo segon enn triyang lor de lipie – A;
Mo trwaziem de demi-serk kole ar perpandikiler – B;
Mo dernie enn triyang lor de lipie – A.
Mo tou: pwazon ki dimoun kontan: TABA.

118
Ti kouyon malelve,
Ferm laport, met take;
Asize, bwar dite;
Apre les vwazen rantre.

119
Trap mo baba zoli zwazo, trap li;
Amenn li popom tanki leksi ver;
Kan leksi finn mir, ranpli ar douser,
Amenn mo baba pou li gout leksi.

120
Enn fwa enn vie korbo
Ti asiz lor bardo.
Zistwar fini, ayo!
Gaspiyaz matlo!

121
Enn koukou toultan ere,
Dan lezer tann li sante;
Li ranpli ar bon nouvel,
Lor parol foser li fel.

Li manz dizef so vwazinn
Pou swagn lavwa san meksinn;
Akoz samem nou tann li
Sant ‘koukou’ ale-vini.

122
Seve boukle, seve boukle,
Marye ar mwa, zoli gate.
Pa pou ena pou lav sifon;
Pa pou ena pou swagn koson;
Toutlazourne to asize
Lor kousen mou pou to brode;
Gramaten-tanto mo donn twa
Goulapjamoun ek rashgoula.

123
Danse mo ti bebe,
Mo zoli ti bebe;
Dans ar to papi, zoli ti kabi;
Nana tou to douyi;
Nana tou to kayi.
So papi-mami bien-bien kontan li.

124
Kan papi vini, mo pou rakont li
Seki nenenn fer kan personn pa la:
Olie fer travay, li grate-santi;
Li finn bril enn trou dan lenz tibaba.

125
Ar so simiz rouz ek so kalson ver,
Nam lor bor sime pe fer so fezer.

Kisannla sa? Repons: boukiebanane.

126
Leve chachi, kwi dilebi,
Kwi dilebi, kwi dilebi;
Leve chachi , kwi dilebi
Zordi gran fet, fet Divali.

Chachi kifer zot pe dormi,
Zot pe dormi, zot pe dormi;
Chachi kifer zot pe dormi
Zordi gran fet, fet Divali?

Chachi kifer dibwa mouye,
Dibwa mouye, dibwa mouye;
Chachi kifer dibwa mouye
Zordi gran fet, fet Divali?

Dibwa pe refiz alime,
Refiz alime, refiz alime;
Dibwa pe refiz alime
Zordi gran fet, fet Divali.

127
Mo ti ena enn bef,
Mo ti’apel li Makbef.
Mo ti pret Kamala
Pou li ris so saret.
Kout fwet fer li marse
Lor sime kas-kase.
Zame mo pou repret
Mo bef sa madam la.

128
Sifle mo tifi, sifle,
E to pou gagn enn mimi.
Magema, pa konn sifle
E mo pa anvi dormi.

Sifle mo tifi, sifle,
E to pou gagn enn kabri.
Magema, pa konn sifle
E mo pa anvi dormi.

Sifle mo tifi, sifle
E to pou gagn enn mari.
Magema, pa konn sifle
Me mo pou ranz so kari.

129
Mo dir ou Misie, lor sime bazar
Mo ti zwenn enn bouk, enn bebet dan zar;
Zame mo ti finn zwenn parey avan;
Mo pa kwar ena enn lot ki pli gran.

Mo dir ou Misie, li ti gro ek gra
Divan ek deryer, lao ek anba;
Dir ou li ti ot, oter enn gran pie.
Pa kwar, Misie, mo pe ekzazere.

Pwal lor so ledo ti tous niaz lao;
Pwal ti telman ot ki mem bann zwazo
Ranz zot nik lor li; pa kwar pe zaze;
Mo ti tann zanfan payanke kriye.

Lespas ant so korn pli larz ki danpi;
Ant sa de korn la ti’ena enn stati
Ki ti selebre grander Kreater.
Pa kwar mo enn deler ki pe fer ler.

Sa bouk la Misie ti’ena kat lapat
E ler li dibout, sakenn so lapat
Ti tini lor enn arpan karo kann.
Kifer ou sourir, koumadir mo rann?

Mo dir ou ti’ena enn gardien expre
Pou okip bouk la, donn li so manze.
Ou pa pou kwar mwa, sak zour ti bizen
De kamion lerb tann pou tengn so lafen.

Bouse ki ti touy sa zanimo la
Ti dan disan ziska so lestoma.
Ti garson ki ti pe sarye seo
Ti may dan kouran, vir anbalao.

Mo dir ou Misie, foul laverite;
Pa pe koz manti, pa pe envante.
Kan ou al bazar, al kot Bay Dewa,
Gout so kari bouk, lerla ou dir mwa.

130
Dan bazar Porlwi
Mo’aste dalpouri.
Marsan pran mo kas,
Lerla fer rapas,
Manz mo dalpouri.

131
Aringbouring leker kler,
Get servolan dan lezer;
Ti garson tini lalinn,
Anpes li fer so mofinn.
Aringbouring leker kler.

132
De tipti zozo mayok
Ansam pe dibout lor brans.
Enn apel Momemtoktok;
Lot apel Mwakilasans.
Jo garre Momemtoktok!
Jo garre Mwakilasans!
Revini Momemtoktok!
Revini Mwakilasans!

133
Jwala Jalanndi
Ti’ena enn ranndi
Pli dou ki laddou;
Olie pas bagou
Li sevi banbou.
Ranndi ti faypat;
Aster Jwala fat.

134
Laklos sone:
Minou dan dife!
Kisannla finn fer sa?
Se Pagla ki finn fer sa.
Kisannla sa ki finn tir li?
Devi Fifi ki finn tir li.
Pagla, kifer to fer move,
Kifer to zet sat dan dife?
Minou zame donn nou traka;
Okontrer, li anpes lera fer so dega.

135
Tourne larou trouloulou;
Minou-minou dan enn trou;
Toutou finn al dan Mapou
Aste zouzou ek bizou.

136
Misie la ti’apel Babou;
So madam ti’apel Renou;
Misie la ti’ena lisien
Ki li ti apel Toutou;
Madam la ti’ena enn sat
Ki li ti apel Minou.
Babou kriye Toutou;
Renou kriye Minou.
Babou so lisien Toutou;
Renou so sat ti Minou.

137
Zape-zape enn ti toutou
Galoup partou.
Ala toro koumans kriye;
Ala zako rant dan bato
Pou fer zako;
Ala nou kok koumans sante;
Koukouroukouk fer li anrwe.

138
Wow, wow, wow, wow!
Ki nom to patron?
Mo patron so nom Zanbon.
Wow, wow, wow, wow!

139
Kot li’nn ale? Kot li’nn ale?
Kot mo toutou la finn ale?
Ar zorey kourt e long lake
Kot li’nn ale? Kot li’nn ale?

140
Ekoute, ekoute!
Lisien pe zape.
Enn larme dimoun pov
Pe desann dan lari.
To pa pou sanze?

141
De ti toutou dan pagne
Pe tranble akoz fer fre.
Enn ti toutou dir lotla,
Twa to pa koze,
Kifer to dir mwa?

142
Si mo bourik fer teti,
Eski mwa mo pou rens li?
Non! Mo met li anba pie,
Donn li bon lerb pou manze.

143
Mama pizon dir koo-koo, mo’ena de, mo fatige;
Bravo familiplaning, sinon mo ti pou fini.
Enn ti boul-boul ki’ena dis pa ti per pou reponn li:
Mo’ena dis, mo pa ase; ankor dis mo satisfe.

144
Ti lipie lor gro lipie
Mo toutou al borlamer;
Ler li ariv kot baryer,
Li fransi, tom lot kote.

145
Ti’ena enn bonnfam
Dan vilaz Bonam;
Dan so ti verze
Ti’ena dofine
Ki ti pe fletri
Avan li grosi.
Ki ou kwar li fer?
Li vann so later.

146
Sen Expedi, dapre monper,
Ti ris nene demon lanfer
Ar penset rouz ar lakoler;
Fer jab la kriye ar douler.
Li sove li al simitier.

147
Mo vwazen enn gran zeni;
Li finn skilpte enn stati.
So lekor ek figir nwar;
So zipon ki nwar koltar
Dekore ar
Dantel arzante.

Ki ete sa? Mo pa tro sir. Kikfwa enn zoli papiyon nwar.

148
Misie Les met lafaya;
Misie Lenor donn farata;
Misie Lwes prepar enn bon kous;
Misie Lesid bril so labous
Ar alouda ek dal pita.

149
Enpen, depen, trwapen, katpen, senkpen,
Sispen, setpen, witpen, nefpen, dispen,
May voler maspen.
Si li dir li fen
Met li dan enn kwen.
Inndestrwas tirevou deor.

Enn zwe kot zanfan manipil sif ek silab.

150
Enpen tigodon trwa banann kison
Bate fouye tikoson.
Kot bannla finn ale?
Partou kote,
Dan les, dan lwes,
Al lasas, al lapes.
Inndestrwas tirevou deor.

Enn zwe kot zanfan manipil sif ek silab.

151
Kat ti fifi: Malini,
Lizbi, Bibi ek Titi
Ti al rod nik bengali.
Zot ti dekouver enn nik
Ar senk ti dizef anpik.
Ansam zot ti pran zis enn,
Les kat pou nesans bann zenn.

152
Mamzel Nengres enn bay bougres
Ki pa leve pou fer louvraz.
Divan laglas li fer so zes;
Papa-mama pe gagn laraz.

153
Parfen ki sorti Lerop,
Fri mir ki sorti Lazi,
Disik ki sorti Lafrik
Met lafaya dan tropik.
Si to konn sa zedmo la,
Vedir to pa enn pagla.

Repons: nou sega.

154
Enn sartie pe kondir so saret,
Haysh beta, haysh! Haysh beta, haysh!
So tifi pe asiz dan bor net,
Haysh beta haysh! Haysh beta, haysh!

Enn marten koste ar zorey bef,
Haysh beta, haysh! Haysh beta, haysh!
Bef vinn fou, nepli ekout so sef,
Haysh beta, haysh! Haysh beta, haysh!

Bef, saret ek dimoun devire,
Haysh beta, haysh! Haysh beta, haysh!
Marten kas enn riye satisfe,
Haysh beta, haysh! Haysh beta, haysh!

155
Papa ti mor lemwa dernie;
Mo tousel ti so eritie:
Lili katya, lipie dibwa,
Bretel ar lakord labaka.

Ti’ena osi marmit kase,
Enn goble lamans kabose,
Enn kachakcharli lor kat kes.
Ek enn labouzi san lames.

156
Kan mo papa ti mor, fer bien sagren, ayo;
Li ti kit sis kabri dan lakaz zanimo.
Zagana, zagana bebe, to piti pou mwa
E to manti.
Si mo gagn li mo fer bouyon.

Mo ti vann sis kabri pou aste enn zenn vas;
Mo ti pe kas pake, mo ti’ena boukou kas.
Zagana, zagana bebe, to piti pou mwa
E to manti.
Si mo gagn li mo fer bouyon.

Mo ti vann zenn vas la pou aste enn kabri;
Mo ti mal marsande, mo ti perdi lespri.
Zagana, zagana bebe, to piti pou mwa
E to manti.
Si mo gagn li mo fer bouyon.

Mo ti vann kabri la pou aste enn ti sat;
Sat la ti pe kas poz, ronrone lor enn nat.
Zagana, zagana bebe, to piti pou mwa
E to manti.
Si mo gagn li mo fer bouyon.

Mo ti vann ti sat la pou aste enn lera
Ki alim so lake, bril partou fatra la.
Zagana, zagana bebe, to piti pou mwa
E to manti.
Si mo gagn li mo fer bouyon.

157
Avan li ale, papa ti donn mwa
Enn bol, enn boutey, enn latab,
De bol, de boutey, de latab,
Trwa bol, trwa boutey, trwa latab,
Kat bol, kat boutey, kat latab,
Senk bol, senk boutey, senk latab,
Sis bol, sis boutey, sis latab,
Set bol, set boutey, set latab,
Wit bol, wit boutey, wit latab,
Nef bol, nef boutey, nef latab,
Dis bol, dis boutey, dis latab…

Sa li enn zwe aprann konte e anmemtan kontrol respirasion. Ena enn konpetision pou gete kisannla kapav dir pli boukou lalign dan enn sel souf.

158
Papa ti donn mwa trwa arpan later,
Sante zanfan; nou sant anker!
Papa ti donn mwa trwa arpan later,
Siendan, lastron ek vetiver!

Mo ti fouy partou ar enn bout karay,
Sante zanfan; nou sant anker!
Mo ti sem partou lagren zepi may,
Siendan, lastron ek vetiver!

Mo ti binn later ar pikan raket,
Sante zanfan; nou sant anker!
Mo ti fer lakoup ar enn ti baget,
Siendan, lastron ek vetiver!

Mo dir bann lera met tou dan langar,
Sante zanfan; nou sant anker!
Servi plim pentad pou fwet bann katar,
Siendan, lastron ek vetiver!

Mo dimann mo sat met may dan janta,
Sante zanfan; nou sant anker!
Mo vwazen ti rod sot lapat mo sat,
Mo sat ti menas pou rey so figir.
Siendan, lastron ek vetiver!

159
Bonzour Monper!
Bonzour Madam!
Ki mo kapav fer pou ou?
Mo finn vinn konfese
Pese kapital Monper.
Ki pese ou’nn fer Madam?
Ou sat finn koken kot mwa.
Sa pa enn pese Madam.
Mo finn touy ou sat, Monper!
Sa li enn pese bien grav.
Bizen ou fer penitans.
Ki penitans, dir mwa Monper?
Zis trwa badou lor mo labous.
Pa kapav fer sa Monper?
Oblize fer sa Madam!
Pa kapav fer sa Monper?
Oblize fer sa Madam!
Bon! Si bizen, bizen.
Chouk, chouk, chouk! Salam!

160
Vie Tonton Barbgri,
Labous degarni,
Ki to pe rode
Ki to pe gagne?

161
Papidou lor sime pe dir,
“Soley leve, soley kouse,
Kout marto mo ranz nouvote
Pou patron rann ek madam pir.”

162
Dokter Fos ti enn bon profeser
Ki ti fer bann zelev trouv zekler.
Kan li ti’nn fer zot tou transpire,
Li ti konn fer zot tou amize
Dan lakaz, lor laplaz, dan partaz
Avan ki rekoumans fer louvraz.

163
Mo pa siport ou Dokter Fos.
Pa kone kifer ou mo ros
Me seki mo sir Dokter Fos
Zame nou pou vinn de bon dos.

164
Enn pret enkoni dan Woutonn,
Enn pret enkoni dan Woutonn
Ti touy enn lera dan legliz
San ki li gagn led so bann miz.

165
Ravanie ek so madam,
Tanbourye ek so mama
Ti manz trwa lamwatie gato,
Trwa gato antie,
Ek trwa kar enn gato.
Komie gato zot ti manze?
Komie sakenn ti manze?

166
Dan sant vilaz Saponer
Misie ek Madam Sanper
Viv lavi extra dir twa.
To pa pou kwar mwa kikfwa,
Pa kwar mo pe zis zaza:
Ar zot lizie zot gete;
Ar zot labous zot koze;
Kan somey pens zot lizie,
Zot de lizie res ferme;
Zot marse lor zot lipie;
Kan zot gagn fen zot manze;
Kan swaf pe pens zot gozie,
Ar dilo zot tengn dife.

167
To’nn deza trouv dilo pran dife?
Lakaz pov dir bourzwa namaste?
Pousari ki pli ot ki kovil?
Enn maray ki tous niaz dan lavil?
Enn balon ar diplon ki monte?
Enn serkey ki aret respire?
De zwazo ki pe galoup enn mil?
De seval ki brode ar difil?
Enn tifi ki parey kouma sat?
Enn ti sat ki sarye enn gro nat?
Enn dimoun ki finn trouv tousala
E ki dir tousala pa extra?

168
Ki dimoun pou dir? Chichichichichi!
Mous dimiel marye ar mous santi pi?
Zot finn al legliz pou seremoni.
Seremoni kas pake, pa manti.
Li finn marye ar mous ki santi pi?
Ki dimoun pou dir? Chichichichichi!

169
Li la depi touletan, li la zordi ‘si;
Servi li pou dormi ek lezot zafer ‘si;
Personn pa’le bayant li ousa rezet li;
Me personn pa pou kapav toultan res lor li.

Kiete sa? Repons: lili.

170
Dokter Foser al Rochester
Pou get dilo desann;
Lapli tonbe mouy so treyner,
Li trouv so vakans rann;
Li glise, tom dan karo kann,
Li dir samem lanfer.

171
Enn lisien maron ler aswar fer fre
Ti dir lalinn donn enpe lekleraz
Parski so sime pou retourn lakaz
Ti bien long, difisil ek danzere.
Mamou, boukou-boukou douk!
Parski so sime pou retourn lakaz
Ti bien long, difisil ek danzere.
Mamou, boukou-boukou douk!

Li ti rant dan baskour ‘Ton Sanfason
Kot poul, kanar, lezwa dan zot lezans.
Zot ti kriye kont prezans enn nwizans
Ki deranz zot san konsiderasion.
Mamou, boukou-boukou douk!
Zot ti kriye kont prezans enn nwizans
Ki deranz zot san konsiderasion.
Mamou, boukou-boukou douk!

Li ti may enn lezwa timid-timid,
Trenn-trenn li partou dan lakour baskour.
Pov lezwa ti kriye for, rod sekour;
So de lapat ti pe bat-bat dan vid.
Mamou, boukou-boukou douk!
Pov lezwa ti kriye for, rod sekour;
So de lapat ti pe bat-bat dan vid
Mamou, boukou-boukou douk!

Tantinn Sanfason premie ti leve,
Al kot so lafnet pou konpran gordonn.
“Ayo mo bonom, enn lezwa finn fonn!
Lisien maron finn souk li, pe tire.”
Mamou, boukou-boukou douk!
“Ayo mo bonom, enn lezwa finn fonn!
Lisien maron finn souk li, pe tire.”
Mamou, boukou-boukou douk!

Sanfason ti vit mont lor enn miray,
Soufle so souflet; son persan ki la.
Lisien maron dir, “Ala zoli la!
Me mwa mo prefer res dan mo maray.”
Mamou, boukou-boukou douk!
Lisien maron dir, “Ala zoli la!
Me mwa mo prefer res dan mo maray.”
Mamou, boukou-boukou douk!

Lisien maron ti retourn so lakaz
E so bann zanfan – gran ek tibaba –
Ti dir zot papa, “Be retourn laba,
Amenn ankor plis nana dan lakaz.”
Mamou, boukou-boukou douk!
Ti dir zot papa, “Be retourn laba,
Amenn ankor plis nana dan lakaz.”
Mamou, boukou-boukou douk!

Lisien maron ek so zoli madam
Ti oblize dir ki dan zot lavi
Zame zot ti manz diri ek kari
Ki ti osi bon ek osi tamam.
Mamou, boukou-boukou douk!
Zame zot ti manz diri ek kari
Ki ti osi bon ek osi tamam.
Mamou, boukou-boukou douk!

172
Met ledwa dan trouloulou;
Trouloulou finn kit so trou;
Trouloulou finn sanz mouyaz
Pou rod chawchaw lor laplaz.

173
Lerwa Dagober mont lor enn kolinn
Ar karant mil zom dan so gran larme;
Lerwa Dagober desann lor kolinn
E zame ankor li pou remonte.

174
Mo papa ti enn gran pirat,
Gran pirat, gran pirat,
Mo papa ti enn gran pirat,
Ti donn mwa enn kravat.
Li tay-tay li isi,
Isi, laba, isi,
Lao ziska anba.

(Ler zanfan pe dir sa poem la, zot tap lame pou gard lagam.)

175
Enn krapo ti pe al frekante,
Rayto mo matlo, rayto!
Enn krapo ti pe al frekante
Mem so mama dakor pa dakor.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Li ti met so kostim kankrela,
Rayto mo matlo, rayto!
Li ti met so kostim kankrela,
Lor sime li ti zwenn enn lera.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

He Mister Chouchoundarr vinn ar mwa,
Rayto mo matlo, rayto!
He Mister Chouchoundarr vinn ar mwa,
Nou’al ansam rann vizit Mis Lera.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Ler zot ti ariv kot so lakaz,
Rayto mo matlo, rayto!
Tap laport e zot fer gran tapaz,
Vadire lisien ki’nn gagn laraz.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Alo Mis, eski ou pa tande?
Rayto mo matlo, rayto!
Mo’nn tande gran misie, mo’nn tande;
Me mo pe fer louvraz bien prese.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Mis Miske, envit nou bwar enn ver,
Rayto mo matlo, rayto!
Nou kontan bwar diven ek labier;
Dan jalsa ki ena lamatier.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Sir Krapo, dres lagorz, larg enn rag,
Rayto mo matlo, rayto!
Larg enn rag e lerla nou pas bag;
Sant drwat-drwat, pa bizen fer zigzag.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Mis Miske, mo ena enn problem,
Rayto mo matlo, rayto!
Anrime, mo lagorz plen ar flem;
Pa fouti, enposib kas karem.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Si koumsa, les mo sant mo sante,
Rayto mo matlo, rayto!
Enn sante ki mo fek konpoze
Pou plezir bienneme amoure.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Ler tamasa pe met lafaya,
Rayto mo matlo, rayto!
Mama sat ek piti rant laba
E lerla, bel bala do baya.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Mama sat trap lera par latet.
Rayto mo matlo, rayto!
Bann tisat ar miske fer enn fet
Ziska ki zot met prop partou net.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Sir Krapo ti pet dan so kalson,
Rayto mo matlo, rayto!
Li glise, kas pikan san fason;
Tansion tas dan lamson tourbiyon.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Ler li ti travers enn larivier,
Rayto mo matlo, rayto!
Enn kanar patouyar gagn deser
Ki dizer so manze san egrer.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

Zistwar la ti fini tris, ayo,
Rayto mo matlo, rayto!
Lera, Mis Miske ek Sir Krapo
Ti fini dan boyo zanimo.
Hamarelaykadalpourrikedakka!
Rayto mo matlo, pa bizen traka.

176
Enn krapo kaspat lagel sakresien.

De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Wit bon menwizie dan zot latelie
Pe ranz pou Bondie enn gran leskalie;
Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Nef pan dan lezer. Ki zot fer lao?
Personn pa kone. Zot deklar zwazo?
Wit bon menwizie dan zot latelie
Pe ranz pou Bondie enn gran leskalie;
Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Dis komet lake blan dan lesiel ble,
Ena seki lwen, ena seki pre;
Nef pan dan lezer. Ki zot fer lao?
Personn pa kone. Zot deklar zwazo?
Wit bon menwizie dan zot latelie
Pe ranz pou Bondie enn gran leskalie;
Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Onz bato lavwal dan enn lagon ver
Pe penn lorizon ar plizier kouler;
Dis komet lake blan dan lesiel ble,
Ena seki lwen, ena seki pre;
Nef pan dan lezer. Ki zot fer lao?
Personn pa kone. Zot deklar zwazo?
Wit bon menwizie dan zot latelie
Pe ranz pou Bondie enn gran leskalie;
Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

Douz peser likorn ki peyna lakot
Pe rod fer marday ar travay lezot;
Onz bato lavwal dan enn lagon ver
Pe penn lorizon ar plizier kouler;
Dis komet lake blan dan lesiel ble,
Ena seki lwen, ena seki pre;
Nef pan dan lezer. Ki zot fer lao?
Personn pa kone. Zot deklar zwazo?
Wit bon menwizie dan zot latelie
Pe ranz pou Bondie enn gran leskalie;
Set omar dan enn gran pagne gomon,
Zot koste-koste kouma bon dalon;
Sis bebet zanon dan enn kwen salon
Yam chachi Soundron plis so ziromon;
Senk ti toutou bren toulegramaten
Tann zot papa dir, “Vini, tententen!”
Kat seval ki pa ena zot gardien,
Trwa zako maye ar pie tamaren,
De gro maspen kapav trangle lisien
Ar krapo kaspat lagel sakresien.

177
Dan zarden enn ti fourmi
Pe rod papi ek mami.
Enn pa, de pa, li marse, marse;
Trwa pa, kat pa, li marse, marse, marse, marse;
Li rant dan so lakaz.
Giji, giji, giji!

Enn zwe ar ti zanfan. Trap lame ti zanfan la e lor so pom lame fer koumadir enn fourmi pe marse; li tourn-tourn anron; apre mont ver so zepol; travers koud; kan ariv pre kot anba zepol, giji-giji li.

178
Dan zarden mo paren,
Mo ti ramas enn kas;
Dan lakour mo vwazen
Mo ti aste arrtann, barrtann,
Garrtann, karrtann, larrtann, marrtann,
Parrtann, sarrtann, varrtann, zarrtann,
Dibwakoulou, lavwaldantrou;
Tousa zis ar enn kas.

179
Bon zanfan, bon zanfan,
Mo sir to’enn bon zanfan;
Si to enn bon zanfan,
To pa pou larg divan.

180
Enn ti grog pou bann misie;
Enpe lerb pou zanimo;
Pou madam enpe dite;
Pou mamzel enn gro badou.

181
Jorji Porji, gro madriye,
Sikann tifi, fer zot plore.
Ler bann garson rod lamizman
Jorji Porji vit kas pikan.

182
Ini Jini Beti
So jouta ti perdi
Ler ti’ena gro lapli.
Zardinie ti trouv li;
Ramas li, netway li,
Rann li Jini Beti.

183
Enn fwa dan enn pei
Ti ena enn tifi,
Ti anvi enn bebi;
Li ti pran enn toutou,
Met li dan enn berso,
Sant “Baba waw-waw dodo,
Kifer to’ena mizo?
Si to nene ti so
Mo ti pou ba twa
Ankor ek ankor enn fwa”.

184
Tifi ki laba pa kapav koze;
Ler li sey koze tann ‘leralera’.
Tilom ki laba zame res anplas;
Toultan kan get li trouv tipatipa.

185
Dan vilaz kot mo ti ne
Ti’ena enn tifi bote.
So nom ti koumans par enn
Vwayel me pa enn konsonn
Me fini par sa de let
Ki fini ekrir konsonn.
Ki so nom? Dir mwa enn kou.

Repons: Ann.

186
Lontan mo ti konn enn tifi;
Ki ti kontan met bigoudi.
Kan li fer bon, li mari bon;
Kan li move, mo dir pardon.

187
Kan mo ti enn ti tifi,
Pa plis ki set banane,
Mo pa ti ena lenz so
Pou mete kan pe fer fre.

Enn zour mo ti al anvil
Pou aste seki bizen
Pou lete kouma liver,
Pou Novam, Zanvie ek Zen.

Mo ti al dan bwa pou ranz
Enn lasapel pou priye;
Tou bann zwazo Samarel
Ti donn mwa enn gran koudme.

Enn fokon ar so long grif
Ti derasinn bann gro ros;
Bann zwazo ar bek solid
Ti sarye, pa ti fer fos.

Kakatwa ti met soutann;
Bann pan ti fer anfandker;
Mwano ti diriz koral.
Ere nou ti sant anker.

188
Bondie pa bizen konn sa parski peyna de;
Lerwa pa’le axepte me li oblize;
Me imen partou kote samem zot rode.
Eski to kapav dir mwa ki sa li ete?

Repons: egalite.

189
Misie ek Madam Lezwa
Bat zot de lezel ansam,
Sarye Laprenses Tamtam,
Poz li lor laplaz laba.

190
Lef-rayt, lef-rayt, lef-rayt,
Kot ale, sankler-faypat!
Mont lao, desann anba,
Al dan lasam madam.
Laba enn vie-vie sadou
Kriye for, “Pa pou sanze!”.
Mo chombo so labarb,
Li voltize, plane, degrengole.

191
Tilala, tilala, tilae,
Kisannla pe kriye?
Agyabagya pe kriye.
Trap li, fer li arete.

192
Trwa gran malen dan vilaz Tizean
Ti rant dan kivet pou travers brizan.
Si zot veso ti enpe plis frengan,
Mo sante ti pou bien pli long sirman.

193
Granpapa Sanfason
Ti ena enn koson
Dan enn karo lastron.
Ler koson la ti mor,
Granpapa gagn remor.
Lavi kotomidor!

194
Kot nou ti ena enn misie
Ki ti apel Seve Frize,
Disel ek dipwav melanze.
Be ki so vre nom ti ete
Personn kot nou pa ti kone.
Eski li ti Seve frize?
Misel Dipwav? Kot pou kone?

195
Gregori Pik, Gregori Pik
Ti’ena boukou-boukou perik;
Perik pou toutsort lokazion:
Nesans, batem, selebrasion,
Fiansay, maryaz, laniverser,
Divors, lanterman ek douler.
Lekel perik li ti prefer?
Pou li tou perik neseser.

196
Ki to fer la Misie Deler?
E mo bourzwa, zis enn ti ver.
To’ena lamone pou peye?
Get sa bwat la! Mo finn bliye.
Aster to bizen bliye bwar;
Isi nou pa soutir soular.
Bonswar!

197
Mo ti’ena enn ti kabri
Pa gran parski li tipti;
Li mars lor so kat lapat;
Kan so vant plen li pa fat.

Kan li pe bouze, marse,
Pa kapav dir li anplas.
E kan li tini anplas
Pa kapav dir li bouze.

Kan li grense, sap lor kal,
Li pa trankil ousa kalm.
Zame li ti met dan zar
Me ti konn krak chouchoundar.

Kan so ler ti arive,
Li ti bizen ferm lizie,
Tike pa ti dan so rol,
Fer sanblan ti pou fer drol.

198
Enn fwa ti ena enn saser kannwa;
Ar so enn lizie li ti konn vize;
Dan lemonn antie zwazo ti mefie
Ziska ki enn zour li ti’al janaza.

199
Enn sitadel blan dile
Ar doublir saten swaye;
Andan basen dilo kler
Protez leker lor senser.
Peyna laport pou rantre
Me voler konn so sime.

Ki ete sa? Repons: enn dizef.

200
Tap lame, tap lame!
Papa nou ero.
Li amenn lamone.
Nou mama piso.

201
Pe fer fre, pe fer fre?
Si to anvi sofe,
Bizen alim dife;
Apre sa to gete.

202
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Labarb gos, labarb drwat? Ki labarb?

Enn zwe: enn zanfan met so de lame deryer ledo; li kasiet enn ti kiksoz dan enn lame; lerla li prezant de pwagne ferme e dimann enn lot zanfan devine dan ki lame kiksoz la ete.

203
Fifi Motki rant dan bife,
Balye karo tou chapati.
Chawchaw, chawchaw san arete
Ziska ki li nepli sorti.

204
Dan karo kot mo reste
Ti ena bred galoupe;
Enn bann lisien araze
Ti farous zot ar zape.

Ki ete bred galoupe? Repons: yev.

205
Eta kok dan poulaye,
Dir mwa kan to pe marye.
Kan de fwa lakoup fini.
Kont lor mwa, mo pou vini
Pou manze ek amize
Mem si mo pa envite.

206
Serf kontan viv lib dan danbwa;
Yev kontan viv kot leb fourni;
Saser pli kontan so fizi;
Madam kontan kan li pa la.

207
Roder Deler met so kostim
Kouler kazak nouvo lamod.
Nouvo lerwa lor tronn tranble
Pa satisfe ar so bataz;
Nouvo larenn ki tini tronn
Pe soupsonn so kapasite.
Roder Deler pe rod kliyan
Pou vann kostim nouvo lamod.

208
Alo lao! Ena kikenn?
Apart mwa la, peyna personn.
Kapav monte pou enn ba dou?
Wi mo lamour, zoli bizou.
Kot to mama? Li pe dormi.
Kot so lakle? Anba lili.
Fer mwa gagn li san fer tapaz;
Les mo rantre san letalaz.
Si mo bouze, lisien zape.
Pandi li ar lakord arne.
Pa kapav sa! Kifer, kifer?
Mo toutou li mo protekter.

209
Kirrkirrkirr kourrkourrkourr, mo zoli pou nwar
Ponn dizef nourisan pou dimoun dan zar.
Toulezour fer lake pou aste dizef;
Pa pouse, pa prese! Senk, sis, set, wit, nef.
Pa koze, mo poul nwar donn satisfaksion;
Mo kliyan satisfe. Bel benediksion!

210
Li ti ena zoli’p’ti fam,
Pa ti ena ki pli zoli.
Li ti okip so lakwizinn,
Lakaz, zarden ek lekiri.
Li al bazar ek laboutik,
Marsande pou gagn pli ti pri;
Li pa perdi letan ditou
Ar bann nenport ki fer dibri;
Li kwi dipen, aranz so grog
Ar layti, lavani ek fri.
Kan bann zanfan finn al dormi,
Li okip konfor so mari.
Me li pa ti konn apresie.
Zordi tousel li pe korde.

211
Chouk, chouk, chouk, chouk, chouk!
Ki nouvel Madam Kok?
Komie zanfan ou ena?
Antou zis dis mo ena:
Kat ladan zonn zot kouler;
Ena kat zot maron kler;
Dir ou peyna pli zoli
Dan Moris nou ti pei.
Chouk, chouk, chouk, chouk, chouk!
Koukouroukouk!

212
He zoli tamasa,
Ehe so galimacha.
Ar detrwa ti paysa
Mo ti’aste enn ti bolom;
So lipie krose-marmit,
Enzenier ti fer erer.
Dir mwa ki to dir aster
Lor mo ti bolom peper.

213
Bel bala laba:
Sat ti pe dans sega,
Vas ti fransi lor lalinn.
Toutou ti riye
Get tamasa la;
Lerla lasiet-kouyer fer mofinn.

214
Tiplim, tiplim, tiplim, ki sante pou sante?
Ringadingdingdong, komie trou dan enn paste?
Dapre lord kat plis ven. Eh, mo vant pe grogne!
Eta magema, donn zanfan enpe manze.

215
Ayo dorola, dorole, doroli!
Ayo dorolo, dorolou, dorolen!
Ayo mo bato, mo zoli bato
Finn savire, so lezel finn mouye.

216
Sitronsitronel, romatamaren,
Deryer laport lakwizinn,
Ni lao, ni anba,
Ni tro ot, ni tro ba;
Sitronsitronel, romatamaren,
Deryer laport lakwizinn.

217
Tiktak-tiktak-tiktak-tiktak
Lera miske lor enn zegwi
Monte-monte tiktak-tiktak.
Enn er sone, ding-dong-ding-dong
Lera miske koumans desann,
Tiktak-tiktak-ding-dong-ding-dong,
Ding-dong-ding-dong-tiktak-tiktak.

218
Anvrak, dan poban lakwizinn
Nou rant dan lapat fer poudinn;
Rekolte, met sek dan soley;
Dan gato nou ki fer mervey.
Mo premie li rekoumanse;
Mo segon lespri so lamwatie;
Mo trwaziem li pa mouye.
Anvrak, dan poban lakwizinn
Nou rant dan lapat fer poudinn;
Rekolte, met sek dan soley;
Dan gato nou ki fer mervey.

Ki mo ete? Repons: rezen sek (re zen sek). Explikasion: re kouma dan refer, retonbe, refane; zenzen li sinonim lespri – lamwatie lespri = zen; pa mouye = sek.

219
Lapat dan poban, poban dan lapat!
Mo ti lisien finn kas so ti lapat;
Enn koson laba pe galoup medenn;
Sat dan lakwizinn pe refer so senn.
Lapat dan poban, poban dan lapat!

220
Kostim ver, spaix bien regle koste-koste.
To kone ki li ete? Bebet ou obze?
Lerwa pa kone; al dimann larenn;
Dimann enn sadou ki sorti dan Lenn.
Li dir for li kone me li koz parabol,
So koze bien-bien drol ar enn gou karanbol:
“Li ena boukou korn me li pa enn bebet;
Li pa servi spaix pou met dan so lipie.
Fasil pou konn repons si nou pa enn sevret;
Li pa servi spaix pou met dan so lipie.”

Repons: Pikan raket.

221
Enpen denpen trenpen,
Lougarou dan kwen;
Karay so, dilwil napa;
Personn napa la;
Ni papa, ni mama.
Inn des trwas tirevou deor.

Enn zwe. Angle apel sa ‘counting out game’. Bann zanfan form enn serk. Enn dibout omilie; li dir bann parol la; pou sak silab so ledwa pwent lor enn zanfan dan enn mouvman ki swiv mouvman zegwi revey. Zanfan ki tom lor dernie silab bizen sorti. Sa kontinie ziska ki res enn sel. Limem gagnan.

222
Baprrebap andan li pens twa;
Baprrebap deor li pens twa.
Pa zwe ar Baprrebap parski
Baprrebap ena pens lasi.

Kisannla Baprrebap? Repons: enn gro krab.

223
Mo ti’ena enn seval zwe-zwe;
So kouler ti gri pal, fonse.
So latet ti ar kolofann,
So lake ti ar lapay kann.

Enn vie bonnfam ti aste li;
Li ti donn mwa detrwa roupi.
Peyna sime mo resante
Tank mo pa sanz mo vie konple.

224
Mo seval zwe-zwe ti bien sabote;
Li’amenn mwa Sannmars, mo pa regrete.
Enn kou enn tapaz fer li devire;
Mo dir li leve, mo beta, leve.
Tomem favori pou lekours Medenn;
Kan to gagn to pri, mo pou larg to renn,
Pou nou selebre to gran laviktwar
E lerla ansam nou pou manze, bwar.

225
Lapli tonbe, labrim leve;
Sat ek lisien pe rod marye;
Lisien anrouz, sat met lenz ble,
Letansa lera pe danse.

226
Doumpak, doumpat,
Li gro, li nwar lor trwa lapat;
Doumpak, doumpal,
Lekor lafont, sapo metal.
Kisannla sa?

Repons: enn marmit.

227
Hoki, poki, wiski, tom,
Kouma to’le manz to pom?
Dan ver wiski ousa rom?
Lerwa pa kapav reponn.

228
Met soulie ar to seval;
Met soulie ar to ziman
Me les poulen ek poulinn
Zwe pieni oklerdelinn.

229
Trannde seval blan
Lor de kolinn rouz
Parfwa zot koste,
Koste, separe;
Parfwa zot bouz fix;
Parfwa enn vag roz
Vinn travers lor zot;
Apre seval blan
Rekoumans briye.
Eski zot kone ki mo pe koze?

Repons: ledan lor zansiv; lalang pas lor zot.

230
Enn lakaz ranpli ar li;
Enn gran trou ranpli ar li
Me enposib plen enn bol.

Ki ete sa? Repons: Lafime.

231
Pli ot ki lakaz letaz;
Pli ot ki pie kaliptis;
Pli ot ki enn servolan;
Pli ot ki lizie trouve.
Ki to kwar sa li ete?

Repons: zetwal dan lesiel.

232
Ki ena dan bife la?
Misie Jwala dimande.
Enn porsion laviann sale,
Misie Ribe reponnn li.
Kisasa! Samem tou?
Misie Babou dir.
Nou pa bizen plis,
Misie Avis reponn li.
Lerla zot tou tir
Sakenn so kote.

233
Hempti-Dempti siz lor oter.
Hempti-Dempti gagn enn maler.
Agwa, fatra ek bachara
Pa pe fouti repar dega.

234
Mo mari ti grander enn pous
E akoz sa mo ti met li
Dan enn poban pou protez li.
Li ti alez dan so poban.
Li ti ere, li ti kontan
Tap so tanbour, mont so seval;
Mo ti donn li enn per bretel
Pou anpes so kalson tonbe;
Mo ti donn li mouswar laswa
Pou li souy so zoli nene.

235
Hayda haydi dida do,
Enn met latwal dan dilo;
Mem si to’le fer Rambo,
Karo tayer pa zwazo.

236
Mo nom li koste ar lepap,
Mo pa pli gro ki enn krapo.
Mo kontan met mo simiz rouz;
Mo fianse prefer blouz gri-gri.

Kisannla mo ete? Repons: enn kardinal.

237
Mo bar tou sime,
Pa fer prizonie;
Mo regle wannwe
Pou disipline.

Ki mo ete? Repons: tournike/turnstile.

238
Mo ti pou, si kapav;
Si pa ti kapav, kouma mo ti pou?
Pa ti pou kapav, san kapav, pa vre?
Ou ti pou kapav san kapav, dir mwa twa?
Kapav sa? Kapav sa?
Ou ti pou kapav san kapav, dir mwa twa?

239
Ler mo ti get par mo lafnet,
Mo ti tann enn zafer tonbe.
Mo ti dimann enn mo servant
Al ramas li.
Li pa ti fouti ramas tou.

Ki ete sa? Repons: lapousier taba/ snuff/tabac à priser.

240
Mo ti sorti deor tousel
E mo ti koz ar mwa tousel:
Mo ti dir momem,
Okip to tomem;
Pran kont to tomem;
Pa kwar enn lot pou fer sa.

E mo ti reponn momem;
E mo ti konsey momem
Dan samem dialog:
Tomem okip to tomem
Parski personn pa pou okip
To prop tomem.

241
Mo ti pe mars lor sime,
Me, me,
Pe sant enn sante komik
Mik, mik,
Sime la ti bien-bien long,
Long, long, long,
E mo sante ‘si ti bien long,
Long, long, long,
E mo sante sant mo marse.

242
Mo ti sorti pou al bazar;
Mo ti zwenn enn mari grannwar;
So lipie ti krose-marmit;
Ledwa-lipie kouma ourit;
Mo met enn lak ar so lipie;
Li devire, kas so nene.

243
Mo ti pe mars-marse san plezir
Ler mo ti ramas enn nouritir.
Ni pwason, ni laviann, ni poule!
Mo ti gard li dan enn plas bien sir
Ziska li ti koumans galoupe.

Ki ete sa? Repons: enn dizef.

244
Mo ti al lor dilo;
Dilo ti mont lor mwa.
De zako bor dilo
Ti koumans rod sikann.
Enn ti dir ki mo rann;
Lot ti dir mo’enn felonn.
Mo ti trap enn dibwa …
Fale ti get zot fonn.

245
Sak fwa mo al dormi
Mo dimann mo Bondie
Si somey pa fini,
Pa les mo nam trene.

246
Ah! Si mo ti ete kot mo anvi ete!
Lerla mo pa ti pou ete kot mo ete.
Me kot mo ete, laba mo bizen ete
E mo pa pou ete kot mo anvi ete.

247
Misie Zagana ek so ser Lalwes
Ti deside pou donn enn bal bobes.
Zot ti lans envitasion,
Okip organizasion.
Roklor, madigra ti fer letalaz
Dan vilaz lor baz e dan zot lakaz.

248
Bokol, chokol, dokol, fokol
Pa bizen to bat lakol;
Si to pe gagn for marye,
Koumans ouver to lizie.

249
Dan mazanbron ena ki bon;
Me dan lastron nanye pa bon;
Dan larivier ena angi;
Me dan lamar ena lagli.
Kabri, kouyon, pe manz salad
Letan to deklar to malad.

250
Nwar, nwar, nwar kouma koltar me pa koltar;
Blan, blan, blan kouma larzan me pa larzan;
Dou, dou, dou kouma ladou me pa ladou.
Bann zanfan kontan pran li ek zwe ar li.

Ki ete sa? Repons: enn tipti sat kouler blan ek nwar.

251
Biti, chiti, diti, doul,
Ira, mira, kakapoul,
Oker, poker, maloker,
Enn, des, trwas
Tirevoudeor!

Enn ‘counting-out game’. Bizen envant enn term an Morisien. Eski kapav apel li ‘Konte-metdeor’? Mo sir ena dimoun dan nou pei ki kapav envant enn term pli bon. Par egzanp pou ‘tongue twister’ mo ti propoz ‘lalang amare/lalang fer rozet’ me deteni Abdoul dan prizon Melrose ti donn enn meyer term: ‘latres maye’.

252
Karribarri-barrikarri,
Lagren longann, pikan loulou,
Kanpes, lapes, pie pes, sousou,
Jal ek dolok, bouk ek kabri
Pe met sawal, fann lapipi.
Enn, des, trwas
Tirevoudeor!

Enn lot zwe ‘konte-metdeor/fer tiraz’.

253
Jak ek Zak
Al promne Flikanflak,
Zot trouv enn ti garson may dan lak.
Jak dir, “Pa perdi letan ar li!”
Zak reponn, “Nou bizen okip li.
Anou aste dipen ek dile
Pou nouri garson abandone.”

254
Jak ek Jil
Ti al Rozil
Pou aste enn tant manze.
Jak glise,
Kas so koko;
Jil roule anbalao.

Jak leve,
Galoupe
Vit pou retourn lakaz;
Al dormi,
Atas bandaz
Met konpres pou rafresi.

255
Siva Lelefan,
Ar lekor serpan
Sot lor dife sarbon
San bril so kalson.

256
Dife vivan, li pa pou tengn
Me si li tengn dan to lame,
Garatwa! Dife lor twa.

Enn group zanfan otour enn latab. Dan lame enn ena enn baton balye koko ar enn ti labrez lor so bout. Li bizen dir parol lao, kan li fini, li pas ti baton la ar so
vwazen. Si labrez la tengn ler baton la li touzour dan lame enn zanfan, sa zanfan la bizen pey enn lamann. Lamann la li enn ti obze (enn lastik, enn kanet ou enn ti kongn) ki met dan enn bwat ou po komen.

257
Mo pa’le vinn Jak mo papa;
Mo pa’le vinn Jil mo mama.
Mo’le marye ar mizisien
Ki pou akonpagn mo refren.
Enn melodi, de melodi,
Mo gate zwe trwa melodi.

258
Ala lakaz ki ti ranze.

Ala manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala lera ki ti manze
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala sa sat ki touy lera,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala lisien ki ti zap ar
Sat ki ti touy sa lera la,
Sa lera ki ti manz manze
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala sa vas ar korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala mamzel mosad-mosad
Ki tir dile vas korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala misie mizer-mizer
Ki ti anbras mamzel mosad
Ki tir dile vas korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala monper koko raze
Ki ti marye misie mizer
Ki ti anbras mamzel mosad
Ki tir dile vas korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala sa kok ki sant for-for,
Ki lev monper koko raze
Ki ti marye misie mizer
Ki ti anbras mamzel mosad
Ki tir dile vas korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

Ala planter kotomili
Ki nouri kok ki sant for-for,
Ki lev monper koko raze
Ki ti marye misie mizer
Ki ti anbras mamzel mosad
Ki tir dile vas korn traver
Ki ti fann ar sa lisien la,
Sa lisien ki ti manz ar sat,
Sa sat ki ti touy lera la,
Sa lera ki ti manz manze,
Samem manze ki ti garde
Dan sa lakaz ki ti ranze.

259
Jak Pannjali, ledan pouri,
Ti kontan manz bann sikreri:
Goulapjamoun, disik, diber
Fer so dantis vinn milioner.

260
Papa rakont mwa enn zistwar!
Oke, oke! Ekout mwa bien.
Lontan-lontan dan enn pei,
Sa zistwar la pre pou fini;
Ti ena enn zoli tifi.
Aster mo kwar zistwar fini.

Sa ti enn trik gran dimoun ti servi kan zot ti fatige rakont zistwar me bann zanfan ti dimann ankor.

261
Jak Grengale, zoli garson, ti mo pwenter;
Li ti ena lasiet, goble ek so kouyer;
Li ti ena zoli kostim, zile, kravat
E lipie san soulie ti met enn per savat.

262
Jak, mo kouzen
Dan so ti kwen
Pe manz maspen;
Li fouy maspen
Pou tir rezen.
Li kriye for,
“Mo kas rekor.”

Enn lot version
Ti Jak Groreken
Kas poz dan enn kwen;
Tripot rekolt lot
Tir tou seki bon,
Bagas pou lezot.
Lor malsen, peyna so segon.

263
Ki to dir aster
Lor Jak Joubaner?
Avan so maryaz
Li ti enn maraz.

264
Suresh pa kontan manz lagres;
So madam pa’le laviann meg
Me kan toulede pas atab
Zot balye prop lasiet ek deg.

265
Suresh Mafat
Ti’ena enn sat;
So sat ti’ena enn sel zorey.
Kifer?
Li rod diber kan diber ser.

266
Ler mo ti pe mont lamonte
Mo ti zwenn enn vie segatie.
Li ti konn sant enn sel sante:
“Donn to lame, pran mo lame.”

Mo donn lame, mo pran lame
Me nanye pa pe arive.
Sante parey, parol parey.
“Eta to rann, sanz laparey!”

267
Bay Abo donn mwa to ravann
Si to pa anvi gagn maler.
Personn pa pou gagn mo ravann;
Ladan ki ena gran maler.
Si mo donn kikenn mo ravann
Dimoun pou dir mo enn gomon.
Pa bliye, mwa ek mo ravann
Nou kouma simiz ek kalson.

268
Si mo Beta fer bon garson,
Li pou gagn gato ek bonbon.
Me si li kontinie gele,
Li zis pou gagn enn bon rakle.

269
Enn dimoun mizer dan bitasion
Ti ouver enn fabrik vann gato.
Gato kanet ek gato koko
Ti fer explozion exitasion.
Tou dimoun aster ouver fabrik.

270
Aste lagazet! Aste lagazet!
Ala bel-bel nouvel sansasionel!
Aste lagazet! Aste lagazet!
Lamson Labwet pe marye ar Pinget.

Li’nn fini aste barrtann ek kalchoul;
Li’nn fini aste enn larmwar-aglas,
Enn lili bato, ber ek so bebe.
Aster li kone li pou viv ere.

271
Jeni Marten ti bien malad;
Personn pa ti anvi vini
Pou pran li kont, pou okip li.
So lavi ti vinn bien-bien fad.

Roben Konde ti’ena bonker,
Pa kontan get dimoun soufer.
Li vinn get li, donn li lasoup,
Bon fortifian dan so prop koup.

Jeni Marten bien vit ti bien,
Ti rekoumans so vaevien.
Ler Roben Konde vinn get li,
Li boud ar li, li fann ar li.

“Eta Bourrbak, to pa trouve
Mo okipe ar distenge?
Grate, ale! To pa’nn tande?”
Samem zistwar Roben Konde.

272
Ale baba, soufle poukni,
Fouf, fouf, fouf, fouf!
Koumanse ar bann tipti fouf;
Apre avoy enn sounami.

273
Babou Jeri
Sitan tipti
Ki enn souri
Kapav manz li,
Fer satini.

274
Vir-vire, kord-korde, Bay Momi;
Sak fwa ki mo pans twa, mo vomi.

275
Baprrebaprrebaprrebap!
Master Krap mont lor matla
Ar so kostim kankrela.
Baprrebaprrebaprrebap!

276
Baygann ti’ena enn bourik,
Kisasa beta!
So lekor lapo, lezo,
Kisasa beta!

Baygann ti dan bor dilo,
Kisasa beta!
Bourik la fer so mofinn,
Kisasa beta!

Baygann ti dan bor dilo,
Kisasa beta!
Bourik tom lor so ledo,
Kisasa beta!

Baygann ramas atiray,
Kisasa beta!
Ou’anvi konn plis? Al travay.
Kisasa beta!

277
Joni Jalsa Pitipret
Pedal so vie bisiklet
Pou al sers so doz badou;
Ariv kot enn larivier,
Li tonbe, kas so likou.
Joni aster ki pou fer?

Mo ti fabrik so sapo;
Mo ti repar so palto;
Mo ti trikot soset ble
Pou so lipie pa gagn fre.
Tou zafer dan lamanier.
Joni ki to dir aster?

278
Eski Misie paya la?
Wi, li la. Ou bizen li?
Li kapav koulout enn fer?
Enn fer, de fer, trwa fer, kat.
Koulout fer dan tou lapat.

279
Bonzour Misie Joni Jwa,
Mo’ena problem ar lera.
Eski kapav detrir zot?
Anpes souri fer piti,
Manz manze ar lapeti.
Pa kapav fou zot lape?
Les zot amize enpe?
Pa fatig latet ar zot!

280
Joni pou gagn nouvo bone
Ki li pou mete pou’al promne.
Li pou ena enn riban ble
Pou atas so zoli seve.

Ma pa gagn drwa kontan Joni?
Joni pa gagn drwa kontan mwa?
Kifer mo pa gagn drwa fer sa?
Enn lot gagn drwa kontan Joni?

Mo lazam fer pou met leba;
Mo lipie fer pou met soulie;
Joni bien kontan so papa;
E so mama li pa bliye.

Ma pa gagn drwa kontan Joni?
Joni pa gagn drwa kontan mwa?
Kifer mo pa gagn drwa fer sa?
Enn lot gagn drwa kontan Joni?

281
Kemkem mo seval, kemkem!
Joni pe fer kemkem;
Agos li’ena minou;
Adrwat so ti toutou;
Joni pe fer kemkem,
Pou al get so amam.

282
Joni Kalipa ti touy enn ti vo;
Piter Monayba ti souk so lao;
Wili Nekzaza ti pran so anba.
Sonn laklos, baba, vo la dan pala.

283
Kadadak lor enn kabri
Fale get bataz Joni;
Li finn met so long kalson
Pou vann douz lake koson.

Angle apel sa ‘a knee song’. Zanfan asiz lor zenou enn adilt e zwe seval. An Morisien kapav apel li ‘sante kemkem’.

284
Ala mo la!
Momem Liza Laryaz;
Kan personn pa la
Savedir mo saz.

285
Ti ena enn vie komi
Ki ti ena trwa tifi.
Zot ti viv dan enn kivet
Ki so fon ti perse net.
Akoz samem mo zistwar
Pe fini dan marenwar.
Si kivet la ti normal
Zistwar pa ti pou golmal.

286
Enn patron zwenn enn lot patron
Lor enn sime ant de sase.
Enn patron dimann lot patron,
Salerla kot to finn sape?
Kouma twa mo ‘si sort dan bwa,
Lasas serf ek koson maron.
Ar mwa peyna katakata;
Mo lisien lasas pa kapon.
Mo finn marse; finn galoupe;
Mo finn trase; mo finn touye.
Pret mwa sa lisien la bayo
Pou mo plen sak lor mo ledo.
Kriye so nom, dir li vini
Si to pa’le tas dan fini.
Me ki so nom, to pa’nn dir mwa!
To pa’nn tande! Mo’nn dir trwa fwa.

Ki nom lisien la? Repons: Mofinn.

287
Mwa ki lerwa dan mo sato;
Sort la ale move bado.

Enn zwe zanfan. Enn zanfan dibout lor enn ros e lezot enn par enn ris li pou tir li lor ros. Seki reysi tir li pran so plas lor ros ets. ets.

288
Mo ti sat, mo ti sat,
Mo zoli ti sat!
Ti sat kouma twa
Rode pa gagne.
Mont lao, lao;
Bes anba, anba;
Al divan, divan;
Kil deryer, deryer.

289
Trwa ti pousen ti perdi zot kousen;
Plore-plore zot regret zot erer.
Magema, nou finn perdi nou kousen,
Aster ki pou fer? Dir nou ki pou fer.
Perdi zot kousen? Bann move zanfan!
Zordi pa pou’ena may pou zot manze.
Zot kapav fer zot movesan,
Pa pou’ena may pou zot manze.

Trwa ti pousen ti retouv zot kousen;
Exitasion for, zot kriye for-for.
Magema nou finn retouv nou kousen;
Ki to dir aster, nepli ena tor.
Met kousen lor sez, asiz lor kousen;
Mo pe amenn may pou donn zot manze.
Okip kousen kouma bizen
Si zot ole may pou manze.

Trwa ti pousen ti asiz lor kousen;
Vit-vit zot ti balye zot lasiet prop.
Ayo Magema, nou finn sal kousen;
Ki pou fer aster? Kousen nepli top.
Malang lor kousen? Zot merit roten!
Zot fer mwa tourdi, bann move zanfan.
Parski zot pa’nn okip kousen
Aster bizen asiz lor ban.

Trwa ti pousen ti lav tou bann kousen,
Met zot anpandan lor lakord deor.
Magema koko, nou’nn lav tou kousen
Ki pe sek deor. To pa kwar nou for?
Zot bann bon zanfan, zot fer mwa kontan;
Tanto mo donn zot enn bon poudinn may.
Tansion, tansion mo bann zanfan!
Enn mangous finn rant dan maray.

290
Ala kouma madam kemkem:
Katak, katak, katak, katak;
Ala kouma misie kemkem:
Katatak, taktak, katatak, taktak;
Ala kouma fermie kemkem:
Katak, doumpak, pak-pak, doumpak.
Divan enn baraz, galoupe, sote;
Kan teren glisan, bann lipie maye,
Fer koustik, tonbe.

Adilt asize, ti lipie lor gro lipie. Li fer enn zanfan asiz lor so lipie anler, enn manier kot li trouv so figir ek li tini so de lame. Li sante e lev-lev so lipie e
ler ariv dernie lalign, li les zanfan la glise dousma ziska li tom lor so deryer.

291
Tou bann madam dan mo larme
Ena ven zong dan sak lame
Senk ek ven dan lame-lipie
Pa kwar manti, mo pe koz vre.

Sa li enn zoli zwe pou montre lenportans ponktiasion. San ponktiasion, enposib konpran me ponktiasion fer tou vinn kler. Get rezilta:
Tou bann madam dan mo larme
Ena ven zong; dan sak lame
Senk; ek ven dan lame-lipie.
Pa kwar manti, mo pe koz vre.

292
Mo ti finn al bazar, mo gate, mo gate;
Ti dir twa al lafwar, bachara, bachara;
Mi ti’nn aste lapen, mo gate, mo gate;
Ti dir twa aste yev, bachara, bachara;
Mo ti finn fer roti, mo gate, mo gate;
Ti dir twa fer kari, bachara, bachara;
Less li mo va manz li, mo gate, mo gate;
Me mwa mo pou manz twa, bachara, bachara.

293
Enn madam malad, net lapo-lezo,
̶ Toultan fatige ek bizen repo –
Enn zour gramaten ler li ti leve,
Ti desid pou al dan legliz priye.

Ler li ti ariv kot lantre legliz
Li ti arete pou anpes enn kriz;
Ler li ti ariv kot peron legliz
Laklos ti sone; ti’ena enn labriz.

Kot laport legliz, li ti arete;
Li ti gagn problem pou li respire;
Ler li rant andan, pret ti pe priye,
Pe dimann led kont fierte ek pese.

Madam malad la get bien otour li;
Ti’ena enn kadav anba lor sali;
Dan so labous, so zorey, so nene
Lever pe sorti, lever pe rantre.

Lerla Madam la ti dimann so pret
Si kan li pou mor koumsamem bebet
Pou rantre, sorti. Mo pov, pov madam
Koumsamem nou tou pou fini, madam.

294
Enn madam ti kontan enn koson.
Koson, koson dir mwa,
To pou marye ar mwa?
Krooonk, krooonk! reponn koson.

Mo pou ranz park pou twa ar moulton.
Koson, koson dan sa
To pou viv san traka.
Krooonk, krooonk! reponn koson.

Pou ena laport ki tourn lor gon.
Koson, koson ladan
Pa pou ena koutvan.
Krooonk, krooonk! reponn koson.

Aster dir to dakor ar linion.
Koson, koson koz kler;
Silans kas mo leker.
Krooonk, krooonk! reponn koson.

295
Sa se kouto, fourset madam la;
Sa se latab madam la;
Sa se laglas madam la;
Sa se ber ti baba.

Enn zwe fasil pou zwe. Krwaz bann ledwa de lame = kouto, fourset; Tourn de lame, pom lao, rever anba = latab; Lev de ti ledwa = laglas; Lev de ti ledwa ek de endex anmemtan = ber ti baba.

296
Poul Bondie! Poul Bondie!
Degaze retourne.
To lakaz pe brile;
To bann zanfan finn fonn.

Exepte enn;
Li apel Ann;
Li pe kasiet
Anba lasiet.

297
Aste ti kabri! Aste ti kabri!
Mo pa ti pou dir ‘aste ti kabri’
Si mo ti’ena kas pou viv mo lavi.
Parski mo peyna, mo pe redir li.

298
Lontan mo ti ena enn pies,
Zoli koumsa pa ti’ena de.
Me li finn vinn telman penbes,
Ki mo oblize bat karte.
Lot zour li ti telefonn mwa,
Dir mwa vinn kas enn poz kot li.
Enn kou antret li maltret mwa.
Zame mo pou retourn kot li.

299
Ortansia ble, zoli, zoli,
Zoli laswa.
Mwa mo lerwa, zoli, zoli,
Larenn se twa.

Apel bann zom, zoli, zoli,
Fer zot travay.
Travay karo, zoli, zoli;
Travay lapay.

Fer lakoup kann, zoli, zoli;
Desikote.
Ler twa ek mwa, zoli, zoli,
Nou bwar dite.

300
Enn vie madam dan Dayot
Pas so letan ed lezot;
Li ti ed bann pov
Ziska li vinn mov,
Pov Morisien dan Dayot.

301
Long lapat, ti lakwis;
Ti latet net kaylous.

Ki ete sa? Repons: penset.

302
De lapat pe asiz
Lor trwa lapat;
De lapat pe tini
Enn lapat lor li.
Kat lapat rantre;
Li souk enn lapat.
De lapat dibout;
Avoy trwa lapat
Lor kat lapat.
Kat lapat retourn enn lapat.

Ki ti arive? Repons: Enn dimoun pe asiz lor enn stoul trwa lapat e lor li ti ena enn lapat kabri; enn lisien rantre, koken lapat kabri, sove. Dimoun la diboute, avoy stoul lor li; lisien la retourn lapat kabri la.

303
Mo ti perdi mo ti kabri;
Mo rod partou, abba, abba!
Enn zour li ti retourn kot mwa
Lake manke, kaylous, langra.

304
Enn zour lion ek inikorn
Koumans lager pou vinn sef;
Lion ti favori san born
Parmi tou: zenn, vie, vev, vef.
Sitwayen donn toulede
Dipen, diri ek kari;
Aplon ek sagou epe;
Dir zot pran sime sorti.

305
Tiplim, tiplim, giding, giding!
Bann komersan pa badine;
Kout ser zot kado bomarse
Ki finn met kostim Bonom Nwel;
Ki finn met palto larkansiel.
Tiplim, tiplim, giding, giding!

306
Pon Kolvil pe devire,
Devire, devire;
Pon Kolvil pe devire,
Ayo Bondie!

Repar li ar later rouz,
Later rouz, later rouz;
Repar li ar later rouz,
Ayo Bondie!

Later rouz pou delave,
Delave, delave;
Later rouz pou delave,
Ayo Bondie!

Repar li ar siman gri,
Siman gri, siman gri;
Repar li ar siman gri,
Ayo Bondie!

Lapli pou lav siman la,
Siman la, siman la;
Lapli pou lav siman la,
Ayo Bondie!

Repar li ar bon feray,
Bon feray, bon feray;
Repar li ar bon feray,
Ayo Bondie!

Feray kapav kabose,
Kabose, kabose;
Feray kapav kabose,
Ayo Bondie!

Repar li ar lengodor,
Lengodor, lengodor;
Repar li ar lengodor,
Ayo Bondie!

Voler pou tor lengodor,
Lengodor, lengodor;
Voler pou tor lengodor,
Ayo Bondie!

Met gardien pou vey pon la,
Vey pon la, vey pon la;
Met gardien pou vey pon la,
Ayo Bondie.

Be si gardien gagn somey,
Gagn somey, gagn somey;
Be si gardien gagn somey,
Ayo Bondie!

Dir li fim so sigaret,
Sigaret, sigaret;
Dir li fim so sigaret,
Ayo Bondie!

307
Ler mo ti lor Pon Makadam,
Mo ti louk dan enn trou bien ron;
Ayo laba vennkat madam
Ti pe vwayaz lor enn baton.

Ki sa vedir? Bann etensel depi enn bout dibwa ki pe brile.

308
Ler mo ti lor Pon Frizider
Mi ti tann enn tapaz kraze.
Personn, personn dan liniver
Kapav repar seki’nn kase.

Ki ete sa? Enn blok glason ki finn kase.

309
Monte, desann; monte, desann;
Kot pou pase pou all kot Yann?
Lipie monte; lipie desann;
Samem sime pou al kot Yann.

Bann zanfan lor baskil kapav sant sa.

310
Kan Gran Misie fer kemkem:
Katatak, katatak, katatak, katatak;
Kan Gran Madam fer kemkem:
Tak-kadak, tak-kadak, tak-kadak, tak-kadak;
Kan Ti Misie fer kemkem:
Takatakadak, takatakadak, takatakadak, takatakadak;
Kan Ti Mamzel fer kemkem:
Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak …
Palfrenie kal deryer pou aval enn topet,
Apre li galoupe pou ariv avan met.

Enn lot sante kemkem.

311
Lemer asiz la;
So zom siz isi;
Koukouroukouk asiz la;
Kotkotkot li isi;
Ti pousen asiz la;
Zot tou rant isi.
Aster, aster, aster…
Giji giji giji.

Enn zwe: de zanfan asize enn vizavi lot. Seki pe sante, li tous lezerman figir so vizavi: 1e lalign, li tous lotla so fron; 2em lalign, li tous so lizie; 3em lalign, li tous so lazou gos; 4em lalign, li tous so lazou drwat; 5em lalign, li tous so bout nene;
6em lalign, li tous so labous; 7em lalign, li desann kot so likou; 8em lalign, li giji so likou.

312
Lachimi so portfey finn perdi;
Kachori vinn dir zot li’nn trouv li.
Ler Chimi ouver li pou gete,
Alala, paysa finn anvole.

313
Zoli tifi kot pe ale?
Vas pa atann pou tir dile.
Eski mo kapav vinn ar ou?
Atann, atann, les mo dir ou.

314
Enn ti mamzel ti enpe per
Ki so pwenter peyna manier.
Dan so lasam li al kasiet,
Met bar dan so laport-lafnet.

315
Poutoupoutousat!
Mo dife finn plat.
Madam finn ale pa kone kotsa.
Mo pran bisiklet,
Mo’al rod mo sipek,
Fer li revini dan lakaz mari.
Ala li vini;
Li pe rod kari
Ki ti dan deksi.
Li gout detrwa bout;
Zet so masala;
Donn enpe lisien;
Pran enn gro roten
Asom pov lisien.
Pov, pov gro Poutou
Finn kat.

316
Bez sa mo dada!
Travayer kot mwa
Finn koken manze,
Kasiet dan bake,
So tant ek so sak.
Kifer li koken,
Li pa dimande?

317
Eh zoli mamzel kot ou pe ale?
Ar mo vas laba, mo pe’al tir dile.

Mamzel, eski mo kapav vinn ar ou?
Si sa ou dezir, mo pa mayn ditou.

Eski ou dakor ar mwa pou marye?
Si ou fer demann, lerla va gete.

Dir mwa do mamzel, ki ou papa fer?
Travay labourer dan karo planter.

Mamzel eski ou posed enn trezor?
Bote mo figir se mo sel trezor.

Si koumsa, Mamzel, pa kapav marye.
Mo zoli Misie, mo pa’nn dimande.
318
Enn zour enn nenport poz mwa enn kestion:
Komie tonn gonaz pouse dan lamer?
Mo ti reponn li san ezitasion:
Mem parey nenport pouse lor later.

319
Si enn dimoun flat marsandiz
E toultan kritik so madam,
Savedir pou sa dimoun la
So madam enn fay marsandiz.

320
Ti’ena enn dimoun ti’apel Poskanze;
Enn zour bann voler vinn devaliz li;
Li mont lor lakaz pou zot pa may li;
Bann voler ti kwar peyna li sape.

Li ti glis-glise, desann par deryer;
Tou bann voler ti bien dekouyone.
Poskanze ti galoup toutlazourne;
Li get divan mem; li pa get deryer.

321
Ti’ena enn misie, latet pa ti bon;
Li ti rod kasiet dan enn bwat kartron;
Bwat la pa ti bon, li ti tro tipti;
Li ti al kasiet dan enn lekiri;
Ala douk lor li; dife alime;
Li sove, al rant dan enn gro pagne;
Pagne fimie pa santi lotkologn;
Li tire, al rant dan sak plen ar kogn;
Ala kogn touf li, li bizen fonndos,
Al kasiet lao, lor kolinn Kandos;
Li glise, tonbe, fer detrwa koustik;
Aster mo tann dir li dan enn klinik.

322
Ti’ena enn boug bien ordiner;
Dan so zarden li sem maler;
Kan maler koumans lev latet,
Zarden la vinn enn zonn tanpet;
Ler tanpet la ti koumans bese,
Li ti kouma bato soule;
Kan bato la met so lavwal
Li ti kouma zwazo lagal;
Ler zwazo la mont dan lezer,
Li ti kouma leg rwadezer;
Ler rwadezer desir lesiel,
Vadire lion montre so fiel;
Ler lion koumans kriye for-for
Li ti kouma menas lamor;
Ler lamor pe koup dan karo
Lerla tou vir anbalao.

323
Ti’ena misie peyna lizie,
Ti deside pou vwayaze.
Li ti trouv enn zoli pie mang;
Li ti pran mang, pa ti pran mang.

Ki ti arive? Repons: misie la ti ena enn lizie, pa de; lor pie mang ti’ena de mang; li ti kas enn, les lotla lor pie.

324
Enn misie kabose
Kraz enn mil kabose;
Trouv enn kogn kabose
Kot enn mars kabose.
So ti sat kabose
Trap lera kabose
E zot viv kabose
Dan lakaz kabose.

325
Ti’ena enn bonom ki ti’ena banndouk
Bal diplon plon plon.
Li ti al lasas, li ti touy enn bouk
Enn kou bal diplon plon, plon, plon.

Li ti al kot li pou dir so bonnfam
Alim dife fe, fe, fe, fe.
Fer enn kari bouk, mo’al rod so madam.
Li ale le le. Li ale le le.

326
Ti’ena enn ti misie
Ki ti tom amoure
Ar enn ti mamzela.
Ah mamzela, mamzela ha, ha
Pa les mwa anpandan;
Mo peyna bag jaman
Me mo lamour onet net net net.

Ti misie, ti misie,
Ou dir ou’le marye
Me ou pa pe koze
Koze ki tou zennfi apresie.
Pa koumsa ki pwenter
Kourtize pou ouver
Enn leker lor sime nipsial al.

Mamzela, mamzela,
Si ou axepte mwa
Dan lafwa ek lazwa
Mo pou sant mo lamour for, for, for.
Lor koze mo pa for
Me dife mo lamour
Koz pli for ki lalang san lezo.

Ti misie, ti misie,
Kan nou fini marye,
Ki pou’ena pou manze?
Eski dife lamour kwi kari?
Bwi diri dan deksi?
Ranpli nou katora?
Eski bon santiman sifizan?

Ti misie soupire,
Ena dir li plore;
Aster ki li pou fer?
Gran tristes ti ranpli so leker.
Les mo vinn ou esklav;
Mo defo tro-tro grav.
Pou pler ou mo’a fer travo forse.

Mamzela ti gagn sok;
Ti misie pa toktok.
Zame li pa pokpok.
Li bien pov me so lespri bien nob.
Li koumans reflesi;
Tigit, me tou pou li.
Ena fri bien tipti me bien dou.

327
Ti ena Misie ek Madam Toktok
Ki ti viv ansam dan lavil Toktok.
Zot ti’ena triple,
Touletrwa toktok.

Papa la toktok, mama la toktok
E pa bizen dir, trwa zanfan toktok.
Lor seval fouka
Zot fer sinema.

Lanwit ek lizour zot vwayaze mem
Toulesenk ansam, personn pa tonbe.
Seval galoupe,
Li kontinie mem.

Kot laport lanfer, Satan exite.
Lor vites li fer toulesenk rantre.
Vit li dan langwas.
Isi pa zot plas.

328
Ti’ena enn vie tonton
Ki ti’ena enn mouton.
Enterval.
Enn zour li ti met li
Andeor lekiri.
Pwen final.

329
Ti ena enn vie peng ki ti kwar li mannken;
Li ti ba enn mamzel, ti donn li enn biye;
Biye sal, desire, magazen pa bizen.
Eta vie pitasie, la osi to trike!

330
Mo vie granper ek mwa lager.
Ki kapav fer? Ki kapav fer?
Bien bizen trouv enn solision!
Granper bizen donn demision.

331
Mamou dan lalinn
Vinn pou manz poudinn.
Li dimann sime
Pou’al Semengrenie.
Li bril so lalang
Ar enn kari tang.

332
Mamou dan lalinn deklar koneser
Me anverite li enn joubaner.
Li konn diferans ant kanf ek bomli?
Ant enn zouvriye ek enn apranti?

333
Mamou dan lalinn ti may dan enn lak
Ler koken raket lor teren bourrbak.
Si li ti’al trankil, les raket anplas
Lao dan lalinn, li pa ti pou tas.

334
Pret mwa to seval pou al bitasion.
Seval la malad. Sori mo dalon.
Ayo ki pou fer? Zafer la prese!
Mo pare pou pey enn bon lamone.
Mo ti kwar lekours.
Mo kwar mo seval kapav fer enn kours.

335
Lao, anba Mamzel Derti,
Jaki bizen nouvo bourzwa;
Pa donn li plis ki enn roupi,
Li fer travay kouma kourpa.

De zanfan lor enn baskil kapav sant sa. Li bien posib ki so lorizin se enn ‘work song’, savedir enn sante ki de travayer ki pe servi enn long lansar ar de lamans sante pou ritme zot travay. Kouma nou pou apel sa an Morisien? Sante travayer? Lagam travay? Mo sir kikenn pou envant enn meyer term, enn zour.

336
Lao, anba Mamzel Derti,
Li vann lili, dormi sali;
Ki kalite derti li’ete,
Vann so lili pou malpropte.

337
Lao, anba Mamzel Derti!
Vie mama poul kont so piti.
Li kont piti enn deryer lot.
Ayo mank enn! Kot pli piti?
Ala li la! Giji, giji!

Angle apel sa enn ‘toe rhyme’. Sak lalign reprezant enn ledwa lipie. Koumans ar pous lipie ek fini ar ti ledwa. Alafen giji zanfan la so pla lipie. An Morisien, kapav
apel li ‘sante ledwa lipie’?

338
Mamzel Derti ek Zoliker Joni
Ti donn randevou dan lari Desni;
Zot monte desann, zot rantre sorti…
Enn kou mo rapel zour ki koup nene.
Enn zwe zanfan. Letan pe dir trwa premie lalign, tous diferan parti figir zanfan la (so fron, so lizie, so zorey, so lazou ets. Kouma ariv katriyen lalign, may nene
zanfan la ar pous ek lendex e ar lot lame servi lendex ek lemazer kouma sizo.

339
Nou’al bazar, nou’al bazar
Pou’aste enn po zasar;
Degaze! Sot baraz!
Nou rant dan nou lakaz.

Enn lot sante kemkem.

340
Kemkem! Kemkem! Nou al bazar
Aste laviann pou kwi kari.
Laviann mouton, laviann kabri.
Kemkem! Kemkem! Nou al bazar

341
Rashel ti ena enn kabri
So seve nwar koltar.
Partou kot Rashel ti ale
Kabri swiv so lake.

Enn zour dan klas li ti rantre,
Sa pa dan kont, bourrbak!
Ala bann zanfan badine!
Kabri pe fer mirak.

Profeser obliz li sorti,
Me kabri finn aprann;
Pre kot laport li ti atann
Kan Rashel pou fini.

“Kifer kabri kontan zis li?”
Bann zanfan dimande.
“Si zot get bien zot pou trouve,
Rashel kontan kabri.”

342
Marie, Marie, kouma to fer?
To zarden plen ar zoli fler;
Laklos dan ler, laklos ater
E bann leser fer lapriyer.

343
Marie, Marie mo bienneme
Okip bien so okipasion;
Ler mo al okip plantasion,
Li okip lakour ek zarden.
Li li sante dan so zarden;
Dan plantasion, mwa ki sante.

344
Madam Mason kraz enn flakon;
Madam Gaga mizir dega;
Madam Kolber estim bien ser;
Madam Flory dir ‘Kel gabzi’.

345
Mo’ena mo patron, mo so serviter,
Les seval medenn fer letour Sannmars.
Mo’ena mo patron, mo so serviter,
Bien bizen marye; pa kwar pe fer fars.
Lor mo gori, kichiri, satini,
Mo fer koustik, elastik, fer piknik;
Les seval medenn fer letour Sannmars.

346
Matie, Mark, Lik ek Jonn
Beni kot mo dormi.
Dan sak kwen mo lili
Enn anz pe fer gardien;
Enn veye, enn priye;
De lezot prepare
Sarye nam si bizen.

347
Matie, Mark, Lik ek Jonn
Ed mwa mont lor seval.
Ler mo’nn fini monte,
Mo tourdi, mo tonbe.

348
Trwa ti lera miske,
Get kouma zot galoupe;
Zot tou galoup deryer Soutalfinn
Ki koup zot lake
Ar kouto lakouzinn,
Trwa ti lera miske.

349
Sis ti souri dan lakwizinn
Pe lav lasiet, pe kwi manze;
Enn sat maron ki pe pase
Rod tir enn plan, amenn mofinn.
Eh bann dalon, koman sava;
Mo kapav ed zot fer louvraz?
Mo kone mo pa kalipa
Me mo kapav fer netwayaz.
Ou bien zanti Madam Mimi,
Nou pa anvi perdi latet;
Nou apresie ou bon lespri;
Asis ase, pa bizen set.

350
Enn tonton labourer viv dan kan
Ti’ena poul li ti’apel par zot nom.
Ti’ena Batok, Chatok ek Detok;
Fetok, Gitok, Kotok ek Moutok.
Kan zot tro badine, li dir zot,
“Ale bann bef, al ponn dizef.”

351
Bo Paya, nou forzron, ti viv dan lapousier.
So palto lapousier;
So kouler lapousier;
Mem so badou, mo dir twa, gagn enn gou lapousier.
Si mo pos ti ranpli
Ar ta lor ek larzan,
San tike, mo dir twa,
Mo ti pou donn li tou.

352
Ton Fernan, menwizie, lot kote Kalimay
Toultan ti kontan sante ler li pe travay.
Zwazo lor pie ti zalou sante Ton Fernan,
Sirtou so refren ki ti finn travers brizan:
Pa pran kont tilespri
Ki kontan sem dibri.
Pa pran kont tilespri
Ki kontan sem dibri.

353
Zanfan Lendi kontanple;
Zanfan Mardi gazouye;
Zanfan Merkredi sante;
Zanfan Zedi etidie;
Zanfan Vandredi danse;
Zanfan Samdi amize;
Zanfan Dimans medite;
Tou zanfan lemonn antie
Fer later-lesiel riye.

354
Zeneral marto
Apiy ar poto
Pou manz so gato.
Bal pers so palto,
Li tom dan dilo.
Li finn mor, ayo!

355
Enn zako ti mont lor enn pie;
Sape, tonbe; li perdi pie.

Enn korbo dibout lor enn ros;
Li bat lezel, li met nou ros.

Si enn madam finn manz enn mang
Apre enn lot, li’nn manz de mang.

Ti’ena enn bef ris enn saret;
Kapav dir li ti aret net?

Bouse Gontra koup so ledwa;
Ti’ena segnman. Ki vedir sa?

Bala langra pa arete;
Bann pa langra abandone.

Andre kordonie ti enn fwet;
Soulie li fer trase dan fet.

Kan Soundron ek Gaby koze,
Moris antie trap vant riye.

Depite-minis menase;
Kok sante, soley pa leve.

356
Mo get lalinn;
Lalinn get mwa.
Bondie beni lalinn,
Bondie beni mwa.

357
Dan lari Porlwi mo ti pe marse
Kan enn kou Katedral koumans valse
Tarrarritamtam, tarrarritamtam.
Mo ti’al Chaynatawn pou gagn plis lagam;
Tou dimoun laba ti pe dans tamam,
Tarrarritamtam, tarrarritamtam.

358
Mo ti ena enn ti poupet
Ki mo ti gard dan mo kasket,
Mo ti donn li manz kari set.
Enn zour pagla toupe vini,
Li koumans koz koze sadi.
Alala! Li chorr mo poupet.

359
Enn gramaten mosad
Kan soley ti vinn fad
Mo ti zwenn enn oustad
Dan so kostim gouni
Ek so sapo fleri.
Hawdouyoudou? Hawdouyoudou?
Disik Moris li nepli dou.

360
Mami, mami, mo kapav al naze?
Bien sir, bien sir, zoli fifi gate;
Met mayo, pran seviet. Me atansion!
Naz lor disab sek, dilo danzere.

361
Mo mama ek to mama
Finn ale, ale;
To mama dir mo mama,
Nou koup so nene.

Enn zwe zanfan. Get sante nimero 338.

362
Mo mama toultan dir mwa,
Pa zwe ar jangli laba.
Si mo bliye ekout li
Li pou dir mo’enn move fi.

363
Kak, kak, kak, kak Ma’a Lezwa,
Eski plim anplis ou’ena?
Ena ase bon misie
Pou ou ranz enn ti lorye;
Ena ase bon misie
Pa zis plim me dive ‘si
Pou ou ranz enn bon lili.

364
Ma’a Lezwa, Ma’a Lezwa
Kan li anvi anvole,
Lor lezel enn lot monte,
Al vizit enn lot landrwa.

365
Vie Mama Kaspake
Ti ouver sot bife
Pou donn bon lezo so toutou.
Be ki li ti trouve?
Bife get li, riye.
Manze peyna pou so toutou.

Li ti al boulanzri
Pran dipen pou lisien.
Ler li ti revini
So toutou ti fini.

Li ti al kot tayer
Pou aste anorak.
Ler li ti retourne
Toutou pe mont dadak.

Apre kot kordonie
Li ti rod sandalet.
Ler li ti retourne
Toutou lir lagazet.

Li ti al magazen
Pou aste so sapo.
Ler li ti retourne
Toutou nouri zwazo.

Li ti al lakanbiz
Pou aste enn topet.
Ler li ti retourne
Toutou pe zwe tronpet.

Li ti’al pran lasiet prop
Pou donn li kari trip.
Ler li ti retourne
Toutou pe fim so pip.

Li ti al dan tavern
Aste enpe diven.
Ler li ti retourne
Toutou pe pran so ben.

Li ti al kot bazar
Pou aste detrwa fri.
Ler li ti retourne
Toutou ti fer lespri.

Sa toutou espesial
Ti fer leker kontan.
Konn sante ek danse;
Lir-ekrir, soulbontan.

Mama ti nouri li
Ar diri ek kari;
Ler li mor ti beni
Ar fler so samadhi.

366
Vie bonnfam Nalinidadi
Ti fer serman lor latet vas,
Li pou prezan lafwar parwas.
Monper Serzkler ti promet li
Pou vinn zwenn li e pou ed li.

367
Vie chachi Timi
Viv dan lekiri
Ar sat ek lisien.
Ki zot ti manze,
Personn pa kone
Me dimoun kone
Personn pa ti bien.

Vie chachi Timi
Netway lekiri,
Bengn sat ek lisien.
So sat ti grif li;
Chachi ti gagn ner,
Li ti lev lager.
Samem so lafen.

368
Vie Madam Fofil ti’ena enn lizie
Ek enn long lake ki ti vann-vane.
Sak fwa, sak fwa ki li rant dan enn trou,
Li perdi enn bout so lake dan trou.

Ki ete sa? Repons: enn zegwi ek so difil.

369
Tipti Mis Touftouf
Asiz lor enn pouf
Pou manz so fenous.
Zergne rod enn kous,
Vinn asiz kot li.
Panik! Mis Touftouf vinn gri.

370
Akoz enn koulou, soulie ale;
Akoz enn soulie, seval ale;
Akoz enn seval, zoke ale;
Akoz enn zoke, lekours ale;
Akoz enn lekours, Sannmars ale;
Akoz enn koulou, nanye pa reste.

371
Zoli ti Nannsi
Asiz lor Sali
Bann kwiv pou poli.
Zot ti bien derthi.
Bife ti mwazi,
Latab ti pouri
E pa bizen dir
Nannsi ti pli pir.

372
Lor kolinn ek dan vale
Tou dimoun fabrik diber.
Si Nannsi Krent kontinie,
Li pou fabrik bon diber,
Li pou gagn enn bon fami
Avan agwa rod mari.

373
Nannsi Benitie
Ar blan semizie
Rouz lor so nene,
Li peyna lame,
Li peyna lipie;
Plis li diboute,
Plis li ekourte.

Ki ete sa? Repons: enn labouzi alime.

374
Ki pou fer ar zegwi kan lame dan lapat?
Ki pou fer ar lapat si zegwi dans ladan?
Si lapat desire lerla servi zegwi,
Pa pou atas lapat dan petren boulanzri.

Ki pe arive dan sa sante la?

375
Ki niouz mo Lilinn?
Tann dir enn zwazo
Telman mont lao
Finn tas dan lalinn.

376
Dis ti grengale ti manz kari bef;
Enn ladan trangle, lerla ti res nef.

Nef ti grengale ti rant dan enn pit;
Enn ladan tase, lerla ti res wit.

Wit ti grengale ti lapes sevret;
Enn ladan tom sek, lerla ti res set.

Set ti grengale mont lor katrepis;
Enn ladan tonbe, lerla ti res sis.

Sis ti grengale ti rant dan enn tenk;
Enn ladan nwaye, lerla ti res senk.

Senk ti grengale galoup deryer sat;
Enn ladan plane, lerla ti res kat.

Kat ti grengale rod al kot lerwa;
Enn ladan krake, lerla ti res trwa.

Trwa ti grengale rant dan enn lede;
Enn ladan toufe, lerla ti res de.

De ti grengale ti pe fer zot senn;
Enn ladan kite, lerla ti res enn.

Enn ti grengale ti pe gagn li bonn;
Me ler li marye pa ti res personn.

377
Ler mo al Triyole
Personn pa’le koze;
Morselman Sentandre
Mem parey, silansie;
Ler mo pas Panplemous,
Mo pa trouv mem enn mous;
Ni Mon Gou, ni Bwa Rouz
Pa dir ki zot panse.
Dan Kalbas, Arsenal,
Tou dimoun foupamal;
Me se zis dan Ter-rouz
Mo ti tann namaste.

378
Enn vie tantinn dan vilaz
Ti pe viv zis lor gonaz;
Li ti ramas bann vieyri
Pou ranz kostim koketri.
Mo vie tantinn dan vilaz.

379
Nene, nene, zoli nene,
Kot to finn gagn ti nene rouz?
Kanel, zerof, layti, branndi
Samem reset pou nene rouz.

380
Enn vie madam nanyeditou
Ti res dan maray enn ti trou.
Enn gran mizo ar lagel sou
Ar enn sel kou ti aval tou.

381
Ti’ena enn pie pistas maron
Ki ti raport miskat arzan
Ek pwar an-nor dan sak sezon.
Trouve dalon? Enteresan!

382
Enn, mo kontan; de, mo kontan;
Trwa, mo kontan. Sa wi!
Kat, mo kontan lamour senser.
Senk, mo kil li;
Sis, garson kontan; set, tifi kontan;
Wit, zot amoure;
Nef li vini; dis li frekante;
Onz, zot fianse; douz, zot marye.

Kapav sant sa e anmemtan kas petal margerit.

383
Enn, nanyeditou;
De, savedir enpe;
Trwa vedir boukou;
Kat, plis ki bizen;
Senk, kapav partaze.

384
Enn, prepare zot tou;
De, pare pou large;
Trwa, lekours finn large.
Ale mo seval!

385
Enn, de,
Met soulie;
Trwa, kat,
Tir savat;
Senk, sis,
Manz sosis;
Set, wit,
Rant dan bit;
Nef, dis,
Pa rod pis;
Onz, douz,
Disik rouz;
Trez, katorz,
Tranp lagorz;
Kenz, sez,
Siz lor sez;
Diset, dizwit,
Katorz ventwit;
Diznef, ven,
Bwar diven.

386
Enn, de, trwa
Bwar alouda
Ar toukmarya.
Sa ki bon sa!
Enn, de, trwa
Bwar alouda
Ar toukmarya.

387
Enn, de, trwa, kat,
Devi pe asiz lor nat;
Senk, sis, set, wit,
Li pe manz kari ourit.

388
Enn, de, trwa, kat, senk,
Mo ti met pwason dan tenk;
Sis, set, wit, nef, dis,
Ler mo get li mo gagn tris.

Be lerla ki to ti fer?
Retourn li dan larivier.
To kapav dir mwa kifer?
Pou li rezwenn so ser-frer.

389
Mamzel Enn, De, Trwa
Toultan dan traka
Ler zot diskite
Olie bwar dite.

390
Enngo, dego, igo, bago;
Filisi, folisi, felisi;
Kwafer, kwefer, kwofer, kifer;
Sikaram, sakaram, sokaram, tamtam;
Inndestrwas tirevoudeor.

Counting out game/ zwe fer tiraz.

391
Enngo, dego, trigo, setgo;
Alibo, balibo, chalibo, dalibo, disgo, onzgo;
Binn, dinn, finn, ginn, pinn;
Tente-enn, vente-enn, zente-enn …
Innndestrwas tirevoudeor.

Counting out game/ zwe fer tiraz.

392
Foutborl ek pingpong
Legliz Sen Kleman ding-dong.

Pey to det malen,
Dir Legliz Sen Marten.

Kan to pou peye?
Laklos Lakour dimande.

Kan gagn lamone,
Katedral koze.

Donn enn dat, dede!
Sen Antwann kriye.

Pa kone, mo sir,
Legliz Sen Krwa dir.

Ala labouzi pou donn lekleraz;
Ala lasenn pou may komeraz.

Enn zoli zwe angrop pou zanfan. De zwer, enn apel ‘Foutborl’ ek lotla apel ‘Pingpong’, diboute enn vizavi lot; zot trap lame lao pou fer enn ark. Bann lezot zanfan ki pa kone kisannla ‘Foutborl’ ousa ‘Pingpong’ pas anba ark la pandan ki tou dimoun sante. Ler ariv lafen sante, tou bann zanfan kriye, ‘may li, may li, may li!’ Foutborl ek Pingpong bes lebra e may zanfan ki pe pase. Lerla dimann prizonie ki li ole, ‘Foutborl’ ousa ‘Pingpong’. Dapre so repons li pou al dibout deryer swa ‘Foutborl’, ousa ‘Pingpong’. Zwe rekoumanse e kontinie ziska ki tou zanfan finn gagn maye. Venker li seki ena plis zanfan deryer li.

393
Enn vie zako ti lor enn pie,
Wiski, waski, bouteykase;
Enn sel koze li ti koze:
Chitol, fitoul, mitoul, zitoul.

Enn vie saser ki pe pase,
Wiski, waski, bouteykase;
Kriye ‘mo pou touy twa, fatra’,
Chitol, fitoul, mitoul, zitoul.

394
Enn zako saz lor enn pie mang;
Plis li trouve, mwens li koze;
Mwens li koze, plis li tande.
Kifer dimoun fer kouma tang?

395
Dingdong, dingdong! Ekout laklos sone!
Lapolis finn gagn lord pou ferm parlman
Akoz depite koz madam-sere.
Depute, maman, bezoin parl galan.

396
Patisie-patasie, kwi enn gato;
Lor vites kwi enn gato;
Petri li, pik-pik li, ekrir B lor li;
Met li dan to four pou baba ek mwa.

397
Get sa mirak la! Veritab mirak!
Andan mo legliz ena pie leksi.
Tann dir sovsouri bien-bien mekontan.
Me bann ti garson ek bann ti tifi
Zot extra kontan, zot pe soulbontan.
Get sa mirak la! Veritab mirak!

398
Ti’ena enn pan ar lake larkansiel;
Enn komet aroz planet dan lesiel;
Enn niaz borde ar dantel arzante;
Enn pie badamie zet lekor, file;
Enn fourmi ki aval enn mamifer;
Enn vag lor brizan ki fabrik labier;
Enn ti ver diven pli fon ki lamer;
Enn lizie anlarm ki plen larivier;
Enn lizie tris ki ploz dan dezespwar;
Enn lakaz pli ot ki zetwal aswar;
Enn soley minwi ki dir mwa ki la;
Enn dimoun ki ti temwen tousala.

399
Douz koko lor pie;
Douz dimoun pase;
Setaki pran enn.
Lerla onz reste.

Kouma sa posib? Ena de rezon: 1. ‘setaki’ vedir ‘nenport kisannla’, ousa enn parmi sa douz la. 2. Kapavet enn parmi sa douz la ti apel ‘Setaki’.

400
Payason so,
Payason fre,
Disik, rezen, koko
Fer leker ge.

Manze so-so,
Manze fre-fre;
Layti, kanel, koko
Fer leker ge.

Zwe tap lame: de zanfan dibout vizavi zot kamarad; toulede separeman tap zot prop lame lor premie lalign; lor deziem lalign, de lame drwat tape; lor trwaziem lalign toulede separeman tap zot prop lame; lor katriyem lalign de lame gos tape; lor senkiem lalign toulede separeman tap zot prop lame; lor sizem lalign de lame drwat tape ets. Ler rekoumanse, dir poem la pli vit ets. Seki fer erer ousa fatige, perdi mach.

401
Payason so,
Payason fre,
Disik, rezen, koko
Fer leker ge.

Sey mwa san P,
Gete ki arive.

402
Mo ti ser apel Louk-Louke;
Li mars dan dilo fon, fon, fon;
Li mont lor montagn ot, ot, ot;
Me li ena ennsel lizie.

Ki ete sa? Repons: enn zetwal.

403
Ti ena enn vie bonnfam ki ti apel Gon;
So latet ti andibwa, lipie an bouson;
So bann vwazen ti zet li dan dilo sale;
So latet ti koul apre, so lipie premie.

404
Enn lerni korde,
Ar seve bien drol;
Li met enn fokol,
Semiz li bliye.

405
Tipier Peser manzer kalbas
Ti’ena enn pies kontan vangvang;
Pou gard dimiel dan so kalbas
Li ti blok net karo vavang.

Tipier Peser manzer kalbas
Ti’ena enn lot move kritik.
Pou li reysi travers lapas
Li ti aprann nouvo kantik.

406
Tipier Piner ti pran potis plen lapousier.
Potis plen lapousier, Tipier Piner ti pran.
Si Tipier Piner ti pran potis plen lapousier
Kot potis plen lapousier Tipier Piner ti pran?

Enn latres maye/ a tongue twister.

407
Rober Krek pa pou korek,
Ala kifer les mo dir.
Li kontan swiv so nene
Me so nene bien traver.

408
Pitipitipe pou so ti pepe;
Normal mo baba, zot pa gro papat.
Gorogoro pat pou goro koson,
Pitipitipe pou tipti koson.

409
Lor Plas Viktoria
Kose la atann.
Enn mamzel borde,
Li ed li monte,
Amenn li Sannmars
Dan so ti karyol.

410
Ti koson la fer jabaljas;
Koken manze, li antone.
Alala, li endispoze;
Li rod sekour, so vant korde.
Abba, abba! li tom anplas.

411
Enn ti koson dir,
Anou al dan bwa;
Lot ti koson dir,
Kifer pou fer sa?
Koson la reponn,
Mo’al get mo mama.
Lot ti koson dir,
Kifer pou fer sa?
Fer kouma Zida!

412
Sa ti koson la ti al dan lafwar;
Sa ti koson la kontan res dan nwar;
Sa ti koson la manz laviann roti;
Sa ti koson la pa ti gagn nanye;
E sa ti koson la pa aret plore
Wen, wen, wen ler li pe retourn kot li.

413
Pou kisannla sa bann koson la? Dir mwa do ta.
Pou kisannla sa bann koson la?
Pou Roze Banndari sa;
Zot ti pe trene dan nou karo.
Akout baton fer zot maron.
Ayo pa fer sa! Pa fer sa, bayo!
Roze Banndari enn lerni
Me so madam bien zoli.

414
Mo ti’ena de pizon gayar,
Enn zour zot ti kit mwa dan nwar.
Kifer, kifer zot ti ale?
Pa kapav dir, mo pa kone.

415
Tarari tarara tarari tamtam!
Mo tilom mizisien mazik;
Nou mizer me lavi piknik.
Tarari tarara tarari tamtam!

416
Enn mizisien ti’ena enn vas;
Olie donn li lerb pou manze,
Li zwe enn raag kan vant grogne
E li dir vas falepa fas.

Vas la ti donn li enn ti kas
Pou zwe enn morso popiler
Pou kapav plen so vant ar ler:
“Mo pa’le ler, mo’le pistas”.

417
Ler mo ti mont lamonte S,
Salte ek lapousier fer zes.
Me ti ena enn zoli mis
Ki ti donn mwa enn zoli kis.

Zoli ti mis, zoli ti mis,
Ou pli zoli ki enn aktris.
Si mo ti enn kapitalis,
Ou pa ti pou vwayaz par bis.

418
Lerwa Tonken enn gran malen;
Li ti konstrir enn gran sato
Ar enn gran varyete gato:
So miray ti fer ar maspen;
So bardo ti anpatdamann;
So lapentir ti siro kann;
Laport-lafnet ar soutalfinn;
Tou so sali ti ar poudinn.
Sa sato la ti enn mervey,
Istoryen dir enn san parey.

419
Piti Poli Parlot
Asiz dan so kazot,
Pe manz dipen-diber.
Enn ti lera miske
Ti giji so lipie,
Koken dipen-diber.

420
Poli ti alim dife,
Poli ti alim dife,
Poli ti alim dife
Pou bwiy nou dite.

Souki ti tengn dife,
Souki ti tengn dife,
Souki ti tengn dife,
Personn pa ti reste.
421
Ti Devi Katouni
Al asiz kot foye
Pou sof so lipie mouye;
So mami may li anplen,
Savonn-savonn li bien-bien
Parski so zoli rob nef
Finn vinn enn sifon marmit.

422
To kone ki mo rim ar mourounje?
To kone ki mo rim ar mourounje?
Enn lerwa fatra ti fors so tifi
Marye ar enn prens ki ti santi pi.

423
Enn frer ek enn ser
Gagn lager gato;
Frer la bat so ser
Enn kou dan lizie.

Frer la dir so ser
To’le ankor enn?
Ase ser la dir,
Enn lizie ase.

424
Mama, mama, mo pou marye
Ar Misie Panchinelo,
Misie Pan,
Misie Chi,
Misie Ne,
Misie Lo,
Panchinelo.

425
Rouz, zonn, ver, ble, mov
Lerwa pa kapav tous li,
Larenn pa kapav tous li,
Minis pa kapav tous li,
Lepap pa kapav tous li,
Mo’si pa kapav tous li.
Mo kwar ena wit.

Ki ete sa? Repons: larkansiel.

426
Mimisat, pipisat, lapat blan,
Kan to pe marye? Mo pa pou rate!
Prepar panakon ek karribarri.
Mimisat, pipisat, pa perdi letan.

427
Mo kontan mo Mimisat,
So lekor bien dou;
Si mo pa bles li,
Li pa pou bles mwa;
Pa fer li mizer,
Fer li ankoler;
Lerla Mimisat ek mwa
Pa pou konn traka.

428
Mimisat, mimisat kot to finn ale?
Mo finn al dan Lond pou zwenn Mazeste.
Mimisat, mimisat ki to’nn fer laba?
Fer lera boure anba sez lerwa.

429
Mimisat dan so ti kwen so,
Li dan bien, li gagn li bonn.
Ti toutou vinn rann li vizit,
Mimisat, mimisat kot twa?
Ki nouvel Mamzel Mimisat?
Mamzel Mimisat, ki nouvel?
Mersi, mersi, gran mersi,
Toukorek Misie Wawwaw.

430
Kisannla sa pe tape?
Enn mimisat ki pa bien.
Frot li ar vineg diven,
Mo sir li pou degaze.

431
Mimisat ti zwe ar dife
E so zoli rob ti brile.
Ayo get kouma li plore!
Pinision, pa pou gagn dile.

432
Madam Kwaker Pakonndirnon
Dan lakwizinn pe kwi gato;
Sak zanfan gagn enn bon porsion;
So mari rod enn bout pli gro.

433
Enn tayer peser-amater
Enn zour siklonn al lor lamer.
Vag araze rod bat lesiel,
Lakok pistas aval disel,
Vire-tourne kouma toupi
Ziska ki zistwar la fini.

434
Enn fwa Larenn-Deker
Ti fer boukou ekler
Pandan toutlazourne.
Ala Vale-Deker
Ti vinn koken ekler,
Met prop pou li manze.

Ala Lerwa-Deker
Dimann so par ekler;
Li fou vale enn rens
Obliz Vale-Deker
Retourn vit tou ekler.
Vale-Deker dan pens.

435
Ayo lapli! Aret tonbe.
Si to’le, revini dime.

436
Enn lera miske peyna leskalie,
Servi enn lakord pou’al priye Bondie.

437
Trwa ti lera ar sapo fet afler,
Trwa ti kanar ar kasket set kouler,
Trwa ti lisien ar lake bien kotle,
Trwa ti angora lekor bien potle,
Ti al vakarne ar de ti koson
Ki ti met zoli semiz ek kalson.
Enn kou gran lapli ti tom ar laraz;
Zot tou ti oblize retourn lakaz.

438
Gri deor, gri andan;
So kat kwen frengan.

Ki ete sa? Repons: blok konstriksion.

439
Tatav lor stik,
Nanar lor bourik
Pe al laboutik
Pou aste pastik.

440
Donn repons sirandann:
Li ena san lizie;
Li peyna nene.

Repons: enn tami.

441
Enn zwazo vantar
Get li dan mirwar;
Li pa kapav kwar,
“Foutou! Ala mo gayar!”

442
Donn repons sirandann:
Enn ti bonom lor pie,
Baton dan lame,
Lagren dan gozie.

Repons: longann/leksi.

443
Enn laronn fler roz,
Enn bouke fler sezon.
Tansion zanfan! Tansion!
Tansion zanfan devire.

444
‘Ton Paya, ‘Ton Paya
Eski ou kapav
Okip so lipie?
Mo garson, mo garson
Kifer ou traka?
Timama, timama
Mo met so soulie.
Asterla ou bef
Enn zoli garson!

445
Rober Roular roule roule larou roular,
Larou roular roule roule Rober Roular.
Kifer larou roular roule roule Rober Roular roule?

Enn lot latres maye.

446
Toto ek Vovon
De larme kole
Ki zame leve
Boner gramaten.
Ler dizer sone,
Toto dir Vovon,
Mo bon-bon dalon,
Finn ler pou leve
Pou nou debrouye,
Rod morso manze.
Twa to koumanse,
Taleur mo vien.

447
Nou’al promne dan bwa, Robinn dir Bobinn,
Nou’al promne dan bwa, Risar dir Robinn,
Nou’al promne dan bwa, Jonn kriye pli for,
Nou’al promne dan bwa, tou kriye for-for.

Ki pou fer laba? Robinn dir Bobinn,
Ki pou fer laba? Risar dir Robinn,
Ki pou fer laba? Jonn kriye pli for,
Ki pou fer laba? Tou kriye for-for.

Nou lasas mwano, Robinn dir Bobinn,
Nou lasas mwavo, Risar dir Robinn,
Nou lasas mwano, Jonn kriye pli for,
Nou lasas mwano, tou kriye for-for.

Ala li laba, Robinn dir Bobinn,
Ala li laba, Risar dir Robinn,
Ala li laba, Jonn kriye pli for,
Ala li laba, tou kriye for-for.

Be fonse babou, Robinn dir Bobinn,
Be fonse babou, Risar dir Robinn,
Be fonse babou, Jonn kriye pli for,
Be fonse babou, tou kriye for-for.

Ayo li finn mor, Robinn dir Bobinn,
Ayo li finn mor, Risar dir Robinn,
Ayo li finn mor, Jonn kriye pli for,
Ayo li finn mor, tou kriye for-for.

Ki pou fer aster? Robinn dir Bobinn,
Ki pou fer aster? Risar dir Robinn,
Ki pou fer aster? Jonn kriye pli for,
Ki pou fer aster? Tou kriye for-for.

Amenn li kot li, Robinn dir Bobinn,
Amenn li kot li, Risar dir Robinn,
Amenn li kot li, Jonn kriye pli for,
Amenn li kot li, tou kriye for-for.

Kouma pou fer sa? Robinn dir Bobinn,
Kouma pou fer sa? Risar dir Robinn,
Kouma pou fer sa? Jonn kriye pli for,
Kouma pou fer sa? Tou kriye for-for.

Met li dan saret, Robinn dir Bobinn,
Met li dan saret, Risar dir Robinn,
Met li dan saret, Jonn kriye pli for,
Met li dan saret, tou kriye for-for.

Anou tou lev li, Robinn dir Bobinn,
Anou tou lev li, Risar dir Robinn,
Anou tou lev li, Jonn kriye pli for,
Anou tou lev li, tou kriye for-for.

Kouma prepar li, Robinn dir Bobinn,
Kouma prepar li, Risar dir Robinn,
Kouma prepar li, Jonn kriye pli for,
Kouma prepar li, tou kriye for-for.

Dimann banndari, Robinn dir Bobinn,
Dimann banndari, Risar dir Robinn,
Dimann banndari, Jonn kriye pli for,
Dimann banndari, tou kriye for-for.

Dan ki resipian? Robinn dir Bobinn,
Dan ki resipian? Risar dir Robinn,
Dan ki resipian? Jonn kriye pli for,
Dan ki resipian? Tou kriye for-for.

Servi gro marmit, Robinn dir Bobinn,
Servi gro marmit, Risar dir Robinn,
Servi gro marmit, Jonn kriye pli for,
Servi gro marmit, tou kriye for-for.

448
Ayaya! Kot zozo mayok ete?
Ayaya, dir mwa kot li finn ale?
Kisannla kone kot li pe kasiet?
Li pe kasiet dan touf pikan raket.

449
Robinn, Bobinn, Lerwa Sopinn
Trap so fizi, viz enn pizon,
Viz enn pizon, touy enn korbo;
Li revize, touy so prop frer.
Samem zistwar Robinn, Bobinn.

450
Robendebwa, Robendebwa,
Li lwen laba dan enn gran bwa.
Kamwad Tizan finn al anvil
Pou li sey debrouy so difil.

Robendebwa, nou gran ero
Pe fer saple dan lafore
Omilie fler ek bann fouzer,
Ankonpagni bann zanimo.

Kamwad Tizan, Kamwad Tizan,
Si li tarde pou revini,
Robendebwa, Robendebwa,
Pou gagn traka, pou vinn momi.

451
Enn zoli ti konde
Ti vinn kot mo lafnet
Pou sant enn ti sante,
Envit mwa dan so fet.

452
Ti zozo konde
Lor enn brans sipre,
So latet fer manivel,
So lake fer karousel.

453
Zoli ti kardinal lor enn pie;
Mimisat fer lespri, mont lor pie;
Kardinal anvole, al anba;
Mimisat rod swiv li, al anba;
Kardinal desid pou galoupe;
Li kriye, “Vinn trap mwa, mo gete!”
Li fransi miray ot; mimisat
Rod imit kardinal, me tom plat,
Kas lapat; kardinal tap lame,
Sant sante. Mimisat pa kile,
Li sey enn dernie kou dir, “Miaw, miaw!”
Kardinal dir, “Baybay, bachara!”

454
Robinn Bobinn Jabaljas
Plis li manze plis li fen:
Li manz zenis ek enn vas;
Li manz bouse, sakristen;
Li manz legliz ek klose;
Li manz pret ek benitie;
Bef, vas, toro,
Bouk, tang, popo,
Legliz, manndil, moske.
Ler tousa fini ki to kwar li dir?
Alafen, li dir, li’ankor pe gagn fen.

455
Ayo Robenson, Robenson Krouzo!
Ayo Robenson, Robenson Krouzo!
Ar lapo kabri zot fer so palto.
Kifer zot fer sa vayo?
Kifer zot fer sa?
Ar tilae, ek tilao,
Ar tilae, ek tilao.
Ayo Robenson, Robenson Krouzo!
Ayo Robenson, Robenson Krouzo!

456
Ti Roze al kot lafnet Doli;
Tok tok tok, boum boum boum.
Les mo rantre Doli, les mo rantre!
Non Ti Roze monwar, non Ti Roze.
Doli, Doli mo zoli, to Ti Roze sa!
Tok tok tok, boum boum boum.
Zoli Ti Roze, pran sime ale!
Tok tok tok, boum boum nepli pe fer boum.

457
Roz la li rouz, lerb la li ver.
Nou lev nou ver,
Bwar lasante Sa Mazeste.
Kethi fer lafam,
Rod meni tamam;
Tou bann bon dimoun
Amize dan goun
Kot sat ek lisien
Deklar sakristen.

458
Roz la li rouz, violet li ble,
Panse fer mwa pans to bote.
Ala parol mo kontan dir
Pou mo dir twa mo lamour pir.

459
Lev ver, lev ver
Mo zoli zwazo!
Papa bwar labier,
Mwa dilo koko.

460
Pa fasil sa! Etae!
Trwa pouldo dan enn bake!
Kisannla pe get tousa?
Sef relizion, sefdeta.
Etae! Mo pa’le kwar.

461
Goulou goulou goulou goulou mo vant pe kriye.
Si mo ti ena manze, mo ti pou devore.

462
Lot swar dan lari Porlwi
Mo ti zwenn enn vie misie
Ki ti ena set madam.
Sak madam ti’ena set sak;
Dan sak sak ti’ena set sat;
Sak sat ti’ena set piti.
Komie antou ti ena
Dan lari Porlwi?

Kestion piez. Narater fer enn; vie misie fer de. Eski set madam ek sat ets ti dan lari? Pa neseser.

463
Dan lari Beditonbo
Mo ti may enn gro zwazo.
Mo ti sot so latet,
Aval tou so disan,
Lerla zet so kadav.

Ki ti arive? Narater ti bwar dilo koko.

464
Sa Samdi swar mo okipe
Met bigoudi dan mo seve.
Li pou vini boner dime;
Lerla nou pou kapav marye.

465
Eta fatra, move bourrbak!
Laport lekol ouver wit-er
E twa to vinn lekol di-zer.
Tou bann zelev ek profeser
Zot koumans lazourne aler
Apart fatra, move bourrbak.

466
Si tou lamer ti’enn sel lamer,
Lamer la ti pou extra gran;
Si tou bann pie ti enn sel pie,
Sa pie la ti pou extra gran;
Si tou bann lars ti enn sel lars,
Sa lars la ti pou extra gran;
Si tou bann zom ti enn sel zom,
Sa zom la ti pou extra gran.
Si sa gran zom ti pran gran lars
E ti abat sa gran pie la
Pou fer li tom dan gran lamer
Sa ti pou enn mari splash

467
Vini, vini manm!
Vini vinn gete!
Ena enn seval
So latet dan so deryer.

Ki ete sa? Repons: Finn atas lake seval la dan so manzwar; savedir, olie so latet, se so lake ki ti dan manzwar.

468
Kemkem mo seval. Monte, desann!
Ala zoke monte, desann.
Ala so kasket anvole,
Ala, ale, al lot kote.

Enn sante kemkem rapid.

469
Ena trant zour dan Septam,
Dan Avril, Zen ek Novam;
Lezot ena trante-enn.
Zis Fevriye fer so senn:
Trwa kou ventwit, enn kou ventnef.

470
Bato la flote, flote;
Lor dilo glise, glise;
So gro vant ranpli, ranpli
Ar kado zoli, zoli.

Dan kabinn ena halwa,
Dan lakal ena mitay;
So lavwal fer ar laswa,
So lema ar nannkatay.

Bann maren travay partou
Se vennkat ti lera blan;
Toulevennkat zot ena
Lasenn lor dan zot likou.

So kapitenn li’enn kanar
Ki donn lord ar “Kwak, kwak, kwak!”
Ler bato rant dan lepor,
Kapitenn dir, “Kwak, kwak, kwak!”

471
Trwa bato pe rant dan por,
Rant dan por, rant dan por,
Trwa bato pe rant dan por,
Gramaten premie Zanvie.

Kisannla pe vwayaze,
Vwayaze, vwayaze?
Kisannla pe vwayaze,
Gramaten premie Zanvie?

Trwa zoli tifi abor,
Fiabor, fiabor,
Trwa zoli tifi abor,
Gramaten premie Zanvie.

Pou mo maryaz zot vinn zwe,
Tap lame, sante, danse;
Fer tou dimoun amize
Gramaten premie Zanvie.

472
Ayo soulie pe dekole,
Dekole, dekole.
Koulout isi, koulout laba,
Soulie rekole.

473
Kordonie fer soulie san lapo;
Met ansam toulekat materyo:
Dife, Dilo, Later ek Ler.
Tou so kliyan aste de per.

Kisannla sa? Forzron ki fabrik soulie zanimo (seval, bef ets.)

474
Douser laswa,
Blanser dile,
Amer labil,
Miray epe,
Mo pardesi fer ar fey ver.

Kisannla mwa? Enn walnut lor pie. Walnut an Morisien? Nwaye? Warlnet? Mwa mo prefer ‘warlnet’.

475
Vie Simon Kouronn,
Zenn Simon felonn
Ek Miss Kapitonn
Bat Madam Fele,
Fer li sot dife.

476
Toutouk Toktok aret marsan
Ki vann gato koko.
Toutouk Toktok dimann marsan,
“Les mo gout ou gato.”

Marsan gato dir ti garson,
“Les mo get to roupi”.
Garson la reponn san fason,
“Roupi nayba, mo pi.”

Toutouk Toktok ti’ole lapes
Labalenn, mo bayo.
Li zet lamson, avoy arpon
Dan enn bake dilo.

Enn zour li ti al kas goyav
Dan enn karo raket.
Ler pikan rey-rey li partou
Li modi pie goyav.

477
Trap lagitar, lavwa tenor
Sant to lavi kotomidor.
Yer gran misie ti larg laflam
Akoz mo ti anbras madam.

478
Mo ena kat ser lot kote dilo,
Mari, Neri, Piro, Roro;
Sakenn ti avoy mwa enn ti kado,
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

Premie ti avoy poule san lezo,
Mari, Neri, Piro, Roro;
Segon ti avoy leksi san lagren,
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

Trwaziem ti avoy liv pa kapav lir,
Mari, Neri, Piro, Roro;
Katriyem avoy moulton san lalenn,
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

Koumasa poule ki peyna lezo?
Mari, Neri, Piro, Roro;
Koumasa leksi ki peyna lagren?
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.
Koumasa enn liv ki pa kapav lir?
Mari, Neri, Piro, Roro;
Koumasa moulton ki peyna lalenn?
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

Poul ki dan dizef napeyna lezo,
Mari, Neri, Piro, Roro;
Leksi dan bouton napeyna lagren,
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

Liv pe enprime pa pou kapav lir,
Mari, Neri, Piro, Roro;
Moulton lor mouton pa’nkor vinn lalenn,
Petroum, Partroum, Paradoum, Temporoum,
Mari, Neri, Piro, Roro.

479
Trwa ser pe dibout lor sime;
Enn misie dir zot namaste.
Bonzour tantinn li dir premie;
Bonzour tantinn li dir deziem;
Bonzour madam li dir trwaziem.
Si ou’si ou ti tantinn
Kouma mo tantinn,
Mo ti pou dir ou,
‘Bonzour mo tantinn’
Kouma lot tantinn.

480
Mo kontan sis roupi, zoli sis roupi,
Mo kontan sis roupi plis ki mo lavi.
Mo depans enn roupi, mo pret enn roupi;
Mo retourn lakaz, kat roupi pou mo fam.

Mo kontan kat roupi, zoli kat roupi,
Mo kontan kat roupi plis ki mo lavi.
Mo depans enn roupi, mo pret enn roupi;
Mo retourn lakaz, de roupi pou mo fam.

Mo kontan de roupi, zoli de roupi,
Mo kontan de roupi plis ki mo lavi.
Mo depans enn roupi, mo pret enn roupi;
Mo retourn lakaz, zero sou pou mo fam.

Mo kontan zero sou, zoli zero sou.
Ki kapav aste ar zero sou, madam?
Mo’ena zero sou, mo depans zero sou.
Peyna nanye mo kontan plis ki mo fam.

481
Mo anvi dormi,
Sir Somey rod lili;
Pa prese, dousman, dousman!
Torti pa regardan;
Mo anvi sefann?
Trousanfon kriye.
So vant pe grogne!

482
Los eta los!
Sorti dan to trou
Si to pa’le
Mo devier tou.

Los eta los!
Met latet deor
Si to anvi
Met for gagn for.

483
Salomon Grandi
Ti ne enn Lendi,
Batize Mardi,
Marye Merkredi,
Tom malad Zedi,
Pa bon Vandredi,
Desede Samdi,
Dimans samadhi.
Zistwar fini.

484
Si to donn mwa to pinn
Mo sant twa enn sante
Ki roule ziska nef.
De fwa trwa fer sis;
Sis plis trwa fer nef.
Eh malen, mo’nn gagn twa;
To pinn aster pou mwa.

485
Ekout mo sante!
Zwazo anvole;
Toutou finn fane,
Bizen pandi li.
Pa manti!

486
Sant enn sante kat sou,
Enn pogne lagren may;
Kat ek ven ti konde
Finn rant dan’enn karay.

Kan dekouver karay
Tann zis waya-waya;
Ala zoli ti kado
Pou nou donn nou lerwa.

Lerwa ti ar so trezorye
Pe kont so sak pitay;
Larenn ti dan so ti salon
Pe manz gato-moutay.

Servant ti al dan zarden,
Met lenz anpandan;
Enn ti konde ti fons lor li
Mord so nene frengan.

487
Femel koson mont bisiklet;
Bann ti koson fer pirouet;
Enn lasiet lor latab zwe boul
Pou get marmit aval kalchoul;
Broset kasiet deryer laport,
Met lak ar penset lakolfort;
Ayo foutou! Poukni grense,
Aret lager bann grengale;
Mwa ki Mazor, zot pa konpran?
Taler mo pou fer zot kontan!

488
Kat lapat bien frengan,
Kat tetinn anpandan,
De ti korn, de lizie,
Balye fer mous tire.

Ki ete sa? Enn vas.

489
Briye, briye ti zetwal!
Twa ki twa mo ti zetwal?
Lao dan lesiel fonse
To enn diaman ki briye.

Ler soley finn al dodo
Lerla to alim flanbo;
Ler tou lames finn brile
Lerla pou twa alime.

Vwayazer dan marenwar
Grasa twa trouv so lagar;
Zame li ti pou kone
Kot so prop sime pase.

Si to pa ti alim far
Fernwar ti pou fer vantar.
Mem aswar li ble fonse,
To reyon kares lizie.

Tank soley li pa leve,
To lizie li pa bate.
Mem mo pa konn to masal,
Briye, briye mo zetwal.

490
Seki dormi dan bor
Pou gagn enn lengodor;
Seki dormi dan kwen
Pou gagn boukou dibien;
Seki res omilie
Pou toultan proteze.

491
De kote sime
Bann lafnet vitre;
Dan lakaz Anzel
Ena enn mamzel.

May li, anbras li;
Lerla dimann li,
Gate dir mwa vre,
To’le nou marye?

492
Limem Mis Boudez;
Li toultan dan bez.
Vir li lot kote
Ziska li sanze.

493
Ti’ena enn madam viv dan Makadam,
Gramaten-tanto li ti rent so nam.
Li ti pe maltret so mari-marye,
Avoy so zanfan dan lekol prive,
Sa madam ki ti viv dan Makadam.

494
Sat sot sime,
Sime sot sat;
Sat sot-sote,
Sot sime sime,
Sime sot-sote,
Sot sime sat.

495
Tafi enn voler, enn move fatra;
Li ti vinn kot mwa koken enn zigo;
Mo’al rod li kot li, misie la pa la;
Mo trap so sapo, koup li ar sizo.

Tafi enn voler, enn gran bachara;
Li ti vinn kot mwa koken mo toutou;
Mo’al rod li kot li, misie la pa la;
Mo trap so soulie, plen li ar labou.

Tafi enn voler, enn mari tekwa;
Li ti vinn kot mwa koken enn poule;
Mo’al rod li kot li, misie la pa la;
Mo pran tou so lenz, mo zet dan dife.

496
Kat ek ven bigbos
Al lasas enn los;
Bigbos plis blage
Per pou tous lake;
Ler los tir so korn
Oter montagn Morn
Veritab feros,
Tou bigbos fonndos.

497
Tipti Timimi
Dan so ti pirog
Al lapes viel gri
Pou aste enn grog.
Enn kou san atann
Bann vag fer saytann,
Pirog kas ande,
Timimi nwaye.

498
Enn misie dan Tesali
Ti mari entelizan.
Enn zour dan enn touf pikan
Li ti perdi de lizie.
Pou li regagn so lizie
Li replonz dan touf pikan
E so lizie revini.

499
Zafer la ti’ena enn mwa
Kan Adan nepli ti la;
Avan li gagn senk semenn,
Adan ti katroven enn.

Ki ete sa zafer la? Ena dir lalinn. Twa ki to dir?

500
Toma Tatamous trap enn lakord bef
Pou atas toro ar Takamaka.
Komie ‘t’ ena dan sa zistwar la?

Kapav servi sa pou fer tiraz (counting out).

501
Danse Matlo, danse;
Tou dimoun danse.
Matlo kapav dans tousel,
Matlo kapav dans tousel.

Danse Dalon , danse;
Tou dimoun danse.
Dalon kapav dans tousel,
Dalon kapav dans tousel.

Danse Kamwad, danse;
Tou dimoun danse.
Kamwad kapav dans tousel,
Kamwad kapav dans tousel.

Danse Torsenn, danse;
Tou dimoun danse.
Torsenn kapav dans tousel,
Torsenn kapav dans tousel.

Danse Larme, danse;
Tou dimoun danse.
Larme kapav dans tousel,
Larme kapav dans tousel.

502
Bweter,
Foser,
Kaser,
Manter,
Piner,
Souser,
Touker,
Voler,
Zwiser.

Servi pou fer tiraz ousa pou sot lakord.

503
Dan lafore Makabe
Ena enn larme volan;
Ena met kolie larzan;
Ena met jaket are.
Fale get zot debrouye
Dan lafore Makabe.

Ki ete sa? Mous dimiel.

504
Zero ek lakrwa,
Mo gagne, pa twa;
Trwa zoli solda dan lord
To gopia pas kord.

Enn zwe kot swa zero ousa lakrwa zot dan lord vertikal, orizontal ousa diagonal alafen. De zwer zwe lor enn lespas nef ti kare. Dizon premie zwer swazir zero, li met enn zero dan enn ti kare; deziem zwer met enn lakrwa dan enn ti kare pou blok li. Gagnan bizen reysi met so sign (zero ousa lakrwa) dan lord vertikal, orizontal ousa diagonal.

x o o
x o
x

505
To monte, mo desann;
Mo monte, to desann.
Kanar dan dilo,
Lezwa mont lao;
Lezwa dan dilo,
Kanar mont lao.

De zanfan lor sisor (baskil); zot sante anmemtan.

506
Mo bord ar krapo andan trou miray;
Mo manitiz li, enn toupi san nay.
Mo ti kares lizie ibou enn fwa,
Fann lezel enn leg. To kapav ar mwa?

507
Enn fwa ti’ena enn vie misie dan Tobago
Ki ti manz zis lasoup diri ek zariko;
Li ti kwar li dan paradi
Ler so dokter ti konsey li,
“Misie mo kwar finn ariv ler pou manz kavti.”

508
Papa Tom ti enn zwer laflit;
Bien-bien zenn Tom ti aprann zwe
E sel morso li ti konn zwe
Se ‘Lot kote Montagn Labit’.
Lot kote montagn Samarel
Divan pou balye laservel.

Ar so laflit Tom tir dife;
Tifi ek garson admire;
Tou aktivite fer lakagn
Pou ekout ‘Lot kote montagn.’

So lamizik ti telman klas
Ki personn pa tini anplas;
Kouma li zwe, zot tou danse;
Mem bann koson zot diboute.

Doli ti pe tir dile vas
Ler Tom koumans tras enn sante;
Doli ek vas koumadir chas;
Seo kraze, dile fane.

Madam Toupe ti pe sarye
Dizef par ta dan so pagne;
Sawal large, dizef grene;
Madam boude, Ti-Tom riye.

Gro Siro pe bat zanimo
Ki pe sarye enn lour fardo;
Ler Tom koumans so lamizik,
Travay vinn pli bon ki piknik.

509
Tom ti marye enn Dimans;
Li fer sovaz enn Lendi;
Madam pa bien enn Mardi;
Li plis malad Merkredi;
Li ti bien fay enn Zedi;
Li ti mor enn Vandredi;
Bouro satisfe Samdi
Pou anter so fam Dimans.

510
Tom, Tom, flitis so garson
Enn zour ti koken koson;
Koson zot ti devore;
Lerla Tom ti gagn rakle.
Get li gele lor sime.

511
Al dormi Tom;
Al dormi Tom;
To pa tande?
Al dormi Tom.

Bann skout ek gid kapav sant sa ler zot fer lamars ritme dan parad.

512
Tom Brawn ti’ena de garson;
Enn ti sove,
Lot pa ti reste.
Tom Brawn ti’ena de garson;

513
Tomi ti’ena enn laboutik;
Risar ti’al aste detrwa trik;
Tomi ti bat li bate bef,
Fer li tire lor sime nef.

514
Tomi Olinn, so fam ek so belmer
Ansam lor pon pe travers larivier;
Ala enn kou pon la koumans grene.
Dapre Olinn, samem ti arive.

515
Tomi Toutouk ek Besi Sounouk
Ti pe mars-marse enn zour Dimans.
Tomi Toutouk dir Besi Sounouk,
“Dime Lendi, donn mwa enn ti sans.”

516
Ti Tomi Fanfan
Asiz lor enn ban;
Zis enn met latwal
Ase pou koud so kostim,
Pou koud so kostim
Ek kalson trwa kar.
Si to pa’le li,
Lesli mo pran li.

517
Tomi Chouchoundar,
Enn move soular
Lapes ti poson
Dan kazie Vovon.

518
Tomi Talon gran avoka
Vann so lili, dormi anba;
Vann so lakaz, dormi deor
Pou donn so fam enn zanon lor.

519
Ti Tomi Touker
Li ena bonker.
Ki kapav donn li?
Enn dipen-diber.
Kouma pou transe,
Napeyna kouto?
Kouma pou marye,
Napeyna trouso?

520
Galoup ar treyner, dans ar long talon,
Mo mama dir mwa al aste sarbon;
Galoupe ale, revini vitman,
Fer bien atansion bann dezagreman.
Ki mo pou dir? Ki mo pou dir?
Bann garson la zot leker dir.
Zot defons mo tant,
Koutpwen lor mo vant;
Ensilte mama,
Boufonn gramama;
Zot anbras mo ser,
Zot fer koumadir
Mwa mo pa ti la.

521
Boudoumdoum ek Boudoumdee
Ti desid pou lager
Parski dapre Boudoumdee
Boudoumdoum ti enn faner.
Me kouma koumanse
Zwazo nwar traverse.
Toulede fanor zot kalson tranpe.
Fale get toulede galoupe tire.

522
Kan korder pe kord lakord dekorde
Li kord trwa bren; li korde, rekorde,
Enterkorde; me si enn bren korde
Dekorde lakord la net dekorde.

Pou dekord bren dan lakord dekorde
Korder kord bann bren dekord-dekorde;
Lerla li kord bren dekorde, rekord
Lakord dekorde fer li rekorde.

Li dekord bren ki korde dan lakord,
Rekord li pou ki lakord rekorde
Bien korde e pa pou redekorde.
Korder korde, dekorde, rekorde.

Enn lot latres maye.

523
Tou dimoun dan pens;
Diaman bien-bien mens.
Bann saton finn al kalimay.
Bann baba bien krent,
Lalinn pe gagn kent,
E tou bann lakaz finn perdi miray.

524
Nou pa mouye ler mouy lagorz,
Nou pa mouye ler mouy lagorz.
Flitis ti ba fam violonis.
Mo pa dormi ler mo pans sa.

525
Dan Goudlenns ti’ena trwa bon kamarad;
Touletrwa zot ti amater lasas.
Gramaten-tanto, lanwit ek lizour,
Fizi lor zepol zot ti rod zibie.

Enn lazoune net zot ti marse mem,
Zot ti mars dan vid, zot ti bat lamok.
Apart fri ek kamaleon lor fey
Zot ti yam enn bato lor lorizon.

Enn ladan kriye, get bato laba.
Deziem bouz latet, dir li pa dakor;
Dapre trwaziem la se enn lakaz sa;
Dan siklonn li finn vir anbalao.

Zot ti pas lanwit, fizi lor zepol;
Zot ti mars dan vid, zot ti bat lamok.
Dan lesiel lalinn ti ekler later,
Permet trwa kamwad pa perdi sime.

Enn ladan kriye, get lalinn laba.
Deziem bouz latet, dir li pa dakor;
Dapre trwaziem la se enn fromaz sa;
Kikenn ankasiet finn souk lamwatie.

Enn lazoune net zot ti marse mem,
Zot ti mars dan vid, zot ti bat lamok.
Zot ti trouv enn tang dan enn touf banbou;
Zot ti deside pou les li trankil.

Enn ladan kriye, get enn tang laba.
Deziem bouz latet, dir li pa dakor;
Dapre trwaziem la se enn port zepeng
Me bann zepeng la zot anbalao.

Zot ti pas lanwit, fizi lor zepol;
Zot ti mars dan vid, zot ti bat lamok.
Zot ti trouv enn yev dan karo lastron;
Zot ti deside pou les li trankil.

Enn ladan kriye, get enn yev laba.
Deziem bouz latet, dir li pa dakor;
Dapre trwaziem la se enn ti zenis
Ki’nn abandone par so mama Vas.

Enn lazoune net zot ti marse mem,
Zot ti mars dan vid, zot ti bat lamok.
Ti’ena enn zako lor enn pie banann;
Zot ti deside pou les li trankil.

Enn ladan kriye, get zako laba.
Deziem bouz latet, dir li pa dakor;
Dapre trwaziem la se enn vie bonom
Ar so labar blan ki mars kabose.

526
Mo pa vilen mwa,
Mo sorti bien lwen;
Galan pa’le mwa,
Sa fer mwa sagren.
Mem koson maron
Gagn so ti baron
Me okenn garson
Pa’le mo zanbon.

527
Mo ti pe marse lor pon Wesminster
Ler mo ti zwenn enn koko Wesminster;
Li tir so kap ar tir legan.
Ki so nom?

Artir Legan .

528
To finn trouv mo fam? Mo zoli soukdou?
To finn trouv mo fam ki mars ar enn zon?
Sapo lapay lor latet, riban blan anba manton,
Enn zip akaro ki tous so zenou.

529
Wiliam, Meri, Zorz ek Ann;
Kat zanfan koumsa zot plis rann ki rann.
Zot fer zot papa mari gagn latet
E zot tret zot frer ar enn ton maltret.

530
Ti Kaysou Sousou pe galoup partou;
Li monte-desann dan so pizama;
Li pas par lafnet e dan trou kadna,
Li mirmir sante dan tou trou partou.
“Baba, baba, zoli baba;
Bizen dodo, zoli baba.”

531
Ti boloum-boloum, kot to pe ale?
Les mo vinn ar twa kot to pe ale.
Mo pe’al dan karo kot pe fer louvraz
Pou donn enn koudme dan fer depayaz.

532
Janta tourne, janta tourne;
May pe kraze, may pe kraze.
Dime nou tou pou manz poudinn
Parski personn pa fer mofinn.

533
Kan rafal pe desir ler,
Kan tronpdo pe lav later,
Ki ti pikpik kapav fer?
Pov jab la!
Rod enn kasiet dan enn ti kwen
Kot movetan pa fer malen;
Lezel lor latet, pa get traka.
Pov jab la!

534
Si nou dezir ti vinn seval
Mandian ti pou al karnaval;
Si fousi ti enn revolver
Mo ti pou zwe rol sef-gengster.

535
Ti ena Madam Nanar,
Dapre memwar gran dimoun
Ki ti’abitie al bazar
Pou vann dizef so poul ponn.
Ler li ti pe al bazar
Kot li reste zour lafwar,
Li ti’asiz dan bor sime
Ziska li bliye leve.

Enn kolporter mesanste
Ki ti’apel Gato Koste
Koup so gran rob toutotour,
Al zet li lwen dan kontour.
Li ti koup li kot zenou,
So mole ziska lipie
Ti pe koumans gagn bien fre;
Vit-vit li gagn fre partou.

Ler Madam Nanar leve,
So lekor net pe tranble;
Li pa kapav fer koket,
So ledan pe zwe klaket.
Tranble, tranble, li tranble;
Lerla li koumans plore.
Ayo ki pe ariv mwa!
Sa pa mo labitid sa!

Si mwa ki finn vinn koumsa,
Paret ena’enn makacha;
Kot mwa ena enn toutou
Ki mo sir pou montre tou.
Kouma toutou pou trouv mwa,
Li pou balans so lake;
Si li pa rekonet mwa,
Li pa pou aret zape.

Ler li finn retourn kot li,
Soley ti fini kouse;
Lisien la koumans zape
E li koumans menas li.
Li zap zape araze;
Madam la koumans plore.
Ayo ki pe ariv mwa!
Sa pa mo labitid sa!

536
Vie madam, O vie madam, kann bizen koupe.
Koz enpe pli for , Misie, mo pa tann tro bien.
Vie madam, O vie madam, nou fer enn gate.
Mersi, mersi ti misie, la mo tann ou bien.

537
Vie bonnfam al kot lavwar, vwar, vwar, vwar;
Li koumans lav so lenz sal ziska tar.
Ler tou so lenz dan lamanier,
Li met enn kostim lalimier
Pou al valse dan bal maske.

538
Ti’ena enn vie madam
Ki pa ti’ena nanye;
Akoz sa dimoun dir
Madam la ti pagli.
Li pa ti manz nanye,
Li pa ti met nanye,
Nanye kapav perdi;
Nanye li pa ti per,
Pa ti dimann nanye,
Nanye li pa done
E zour ki li ti mor
Nanye pa ti reste.

539
Ti’ena enn vie madam, to pa pou kwar,
Pa rod nanye apart manze ek bwar;
Manze ek bwar, samem tou so lavi,
Madam la pa kapav tini-tini.

Li ti al boulanzri aste dipen,
Letansa so bonom ti dan fini;
Pou lanterman li ti’al get sakristen
Letansa so bonom la revini.

540
Ti’ena enn bonnfam ki ti’ena trwa vas;
Zot ti’apel Rozi, Kolinn ek Foufoun.
Rozi ek Kolinn ti al labatwar;
Foufoun la ti mor dan gran dezespwar.
Samem ti zistwar bonnfam so trwa vas
Ki ti’apel Rozi, Kolinn ek Foufoun.

541
Ti’ena enn bonnfam ek so trwa garson;
Zot ti’apel Wiliam, Jeri ek Joni,
Wiliam ti nwaye, Jeri ti pandi,
Joni ti perdi, pa ti retrouv li.
Samem ti zistwar bonnfam so garson
Ki ti’apel Wiliam, Jeri ek Joni.

542
Ti’ena enn bonnfam
Viv dan lafore;
Si li pa’nn ale,
Sirman li lamem.

543
Ti’ena enn bonnfam
Viv dan lafore;
Li may enn souri,
Avoy labatwar,
Bouse la dir li,
Zame li’nn tande
Souri labatwar.

544
Ti’ena enn bonnfam
Vann dipen kram-kram;
Li monte-desann
Vann dipen kram-kram.
Bann zanfan swiv li
Pou gagn lapeti.

545
Ti’ena enn bonnfam
Lao dan lesiel
Ti pe vwayaze
Lor enn gran balye.
Madam O Madam
Ki ou fer laba
Lao dan lesiel?
Baba, mo baba
To pa pe trouve
Latwal zaregne
Bizen netwaye?
Amenn mwa laba!
Atann, pa prese!

546
Ti’ena enn vie madam, ti viv dan enn soulie.
Ti’ena sitan zanfan oblize viv sere.
Sakenn enpe bouyon san okenn tranzaksion,
Enn vole kout roten. Samem ti zot rasion.

547
Mars-marse dan lafore mo gagn li;
Mo asiz lor enn dibwa, mo rod li;
Li res ar mwa malgre mo pa’le li;
Oblize sarye, amenn li kot mwa.

Ki ete sa? Enn pikan dan lipie.

548
Si lemonn ti papie
E lamer enn po lank;
Si pie ti dalpouri
Ti pou ena lavi?

549
Yangki Doudl pe vini
Lor ledo enn pone;
Lor sapo plim kolorye,
Li’apel sa makaroni.

550
Enn fwa ti’ena enn bien gran zeneral;
So nom gate ti Misie Foupamal.
Li fors so larme mont lor enn montagn,
Li fors so larme desann lor montagn.
Kan zot ti lao, zot ti lao net,
Kan zot ti anba, zot ti anba net.
Kan zot omilie, ant lao, anba
Zot ti ni lao, zot ti ni anba.

23 Desam 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.