DETRWA POEM ENDIEN AN MORISIEN

TEX SOURS: THE HARPERCOLLINS BOOK OF ENGLISH POETRY
EDITED BY SUDEEP SEN (2012)

01

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY ADITI MACHADO – PAGE 027

LER PE APRANN ENN LANG ETRANZER

Ou pe sey dekrir ou lekor.
Ena bann trou vid kot ti bizen ena lapo, lezo, mix ek lagres.
Koumadir dimal si mo la vini.
Organn perdi bann pou enn poet.
‘Ti’ena enn galan arme ar kouto. Ti’ena loraz.
Li ti tay-tay mwa. Lerla enn gran dimoun ti vini, anbras mwa,
geri mwa e refer mwa koze’.
Ousa:
Ou pe dibout lor enn ros omilie larivier desene.
Divan ou ena enn ros tro lwen ki briye kouma bistouri.
Rafal fons lor ou ar laraz.
Dilo feros ti kapav aval ou kouma feyaz.
Lagorz amare ziska adrenalinn monte:
enn nouvo mo tonbe kouma enn gro brans
e lerla ou traverse e ou kapav dir kontan twa/ enn ti dite?

02

FADING BY A J THOMAS – PAGE O35

TOU PE FONN

Mo mama so figir lapo sek ek
Labous ramase san ledan, san fosdan
Lebra kase dan plak ki frot
Ar so tete gos ki ti nouri mwa
Aster malad. So trwa mwa
Dan lopital ki ti donn li enpe lavi
Ki kapav tengn nenport kan;
Lamor ti pe fer letour, nou kone.

Li ti toultan ranpli ar lavi, ar lespwar
Me san atann li ti dir mwa:
‘Kifer viv? Mo ler finn vini.
Les mo ale, beta. Pa traka pou mwa.’
Aster so regar, so labous
Nepli ena okenn jos lavi.

Pandan so dernie sezour dan lopital,
Timama san konesans
Timama lekontrer
So lizie bat fol pa trouv
Zefor so garson ki pe rod kwar
Ankor ena lespwar –
Dan vid, tou dan vid.

03

THE WRITERS BY AMIT CHAUDHURI – PAGE 040
Writers? Or rioters?

KASER-PAKE OUSA PAKE-KASE

Depi 10 zour kaser-pake
Pe kas-pake. Dimoun trakase, dimoun plen.
Partou zot pe kas-pake; dan gran lavil,
Dan ti lavil; dan vie, dan nouvo.
Kaser-pake met lafaya,
Dife lor gablou.
Zot sort partou; dan tou kwen,
Dan tou jati; kafe san triyaz.
Ena vie, ena zenn; pli zenn
Ena zis 13 an.
Zot dibout red dan kwen lari;
Sakenn so lizie dan enn direksion.
Abandone, san gid, san travay,
Tou seki zot kone
Se kas-pake lanwit-lizour.

04

GHAZAL BY ANAND THAKORE – PAGE 057

GAZAL

Mo choupchap Senier ousa apel li?
Manz mo kou trankil ousa fann ar li?

Mo gourou li la. Mo ferm so labous,
Anpes li koze ousa respe li?

Marenwar may mwa malgre mo zefor.
Pe rod sorti vremem ousa manti;

Zoli parol sen pe fonn dan kosmar.
Lavwa vinn timid ousa retresi.

Bliye mwa Senier dan mo sante tris
Parski mo pa pagla ousa modi;

Pa bizen ferm laport ler ou ale;
Ena’nn lot zoli ousa zavari:

Vini mo koko, nou met lafaya,
Sof jal-dolok ousa lapo kabri.

05/01/20

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.