DETRWA PETAL ROUZ PA FER BANANE

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

He zanfan,
Zot finn bliye swasant zero?
Zot finn bliye ki ti’arive?
Ala zot re-sote-pile
Pou selebre nouvo ero!

He zanfan,
Pa les viris Makronfilis
Paraliz zot lafors-lespri!
Pa les ennmi chori-chori
Sem lapipi Dolarfilis!

He zanfan,
Tipti tas rouz lor flanbwayan
Zot pa anons nouvo lane!
Pa les sanblan anbet lizie,
Kouyonn lespri nou bann zanfan!

He zanfan,
Makronfilis pou moraliz
Lavi piblik? Zoli blabla!
Finans pe touy nou douniya!
Dir li moraliz so prop miz!

He zanfan,
Lepep Franse finn santi lay:
Loulou finn met kostim mouton;
Servi losion pou santi bon.

To pa pou sape, vielle canaille!

19.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.