DETRWA PAZ RIGVEDA

TEX SOURS:

  1. The Rig-Veda Translated by Ralph T.H. Griffith [1896] Kindle Edition.
  2. Rig Véda ou Livre des hymnes; Traduction par Alexandre Langlois. (https://fr.wikisource.org/wiki/Rig_Véda_ou_Livre_des_hymnes)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

VERSION MORISIEN PAR DEV VIRAHSAWMY

IM POU INNDRA 1
Toulezour nou dimann sekour nou bondie Inndra parey kouma enn elever apel so vas pou gagn dile ki nouri so fami.
Vini bondie, vinn bwar soma , to labwason prefere, ki nou finn prepare pou twa. Si to satisfe beni nou e donn nou boner ek prosperite.
Koumsa nou kapav vinn dimoun saz ki to frekante. Senier bondie Inndra, pa negliz nou! Vinn parmi nou!
O perdfami, sipliy bondie Inndra pou soutenir twa e protez twa kont ipokrit.
Lerla nou, bann devo Inndra, nou kapav dir bann ki boufonn nou, “ Grate, ale, bann nenport!”
Parski nou gagn proteksion Inndra, bann ki pa kontan nou zot zalou.
O Inndra aksepte nou ofrand soma ki bondie kouma imen kontan, ki donn lazwa ek boner.
O Satakratou, ki ti detrir Vritras ar pwisans soma, ed enn devo ki pe ofer twa labwason sakre.
O Inndra Satakratou, aksepte nou ofrand e anretour donn nou boner ek properite.
O devo senser, sant laglwar Inndra Satakratou, ki protez bann ki prepar soma. Limem lasours boner ek prosperite.

IM POU INNDRA 2
Vini, vini adorater Inndra, vinn sant laglwar bondie Inndra.
Sant rises senier Inndra pandan ki nou bwar soma.
Senier, fer nou dibien e donn nou larises ek sazes; beni nou ofrand e donn nou lafors ek kouraz.
Nou sant laglwar enn gran ero ki fer so ennmi kapitile.
Nou selebre sanpion-soma ar labwason pirifie dan dile kaye.
O Inndra pli for ki tou, ar soma, liker bondie to finn vinn sanparey.
O Inndra exsepsionel aksepte nou sante ki akonpagn soma ki nou ofer twa.
Adorasion nou bann anset finn grandi to grander O Satakratou; permet nou ofrand modes grandi to grander ankor plis.
O Inndra protekter envensib, lafors enbatab, aksepte nou ofrand spesial.
Pa les personn fer nou dimal; anpes lamor koste ar nou, O senier pwisan.

IM POU INNDRA 3
Pandan ki bann zom pe prepar saryo manifik bondie Inndra, soley pe manz marenwar.
De seval splandid, gayar ek frengan, dign pou sarye enn gran ero, pare pou ris saryo divinn.
O imanite, gete! Inndra met lord dan dezord; ar nanye li kre lavi. O Inndra, tomem lalimier soley gramaten.
Kouma lapriyer fini, bann divan koumans soufle pou alim dife sakrifis.
O Inndra, lerla, ede par bann Marout, ki kraz bann obstak, to rant dan kavern pou liber bann vas, lasours lavi.
Ala kifer bann im ki selebre bann bondie, selebre osi bondie divan ki ed Inndra avek so konsey.
Get toulede ansam! San febles ek san defo, toulede briye ar lalimier kas-lizie.
Nou selebre toulede: Inndra ek Marout; Marout ek Inndra. Toulede san fot dan nouvo lalimier gramaten.
Bondie divan, kit to vwayaz, vinn kot nou; vinn ekout nou sant sante to laglwar.
O gran Inndra ansam ar to alye, vinn kot nou; vinn ekout nou sante twa ki kontrol liniver.

IM POU INNDRA 4
Nou sante, nou im, nou lapriyer selebre grander Inndra.
Inndra avek so de manifik seval obeisan okip tou; dan so armir lalimier Inndra sarye lafoud.
Pou grandi lemon, Inndra finn met soley bien-bien ot dan lesiel; omilie gran troupo vas seles, li lans so lafoud terifian.
O Inndra, pouvwar pwisan, ed nou konbat nou ennmi; ed nou konfiske zot dibien; met to lafors pou garanti nou laviktwar.
O Inndra, nou toultan priye twa e dimann to led pou nou reysi dan tou kiksoz parski to lafoud fer nou ennmi fonn.
O Bondie Inndra, model zenerozite, beni nou zefor e ekzos nou lapriyer.
Tou bann sakrifis e tou bann im, malgre zot grander ek zot bote, toultan mank kiksoz parski Inndra tro for e tro gran pou nou.
Parey kouma toro met lavi dan vas, Inndra ki bon ek granker vers so pwisans dan leker dimoun.
O Inndra san-parey ek san-egal ki kontrol tou,
Twa ki gouvern lanatir, ed nou, protez nou e beni zis nou.

IM POU INNDRA 5
O Inndra, vinn ed nou; donn nou mwayen pou finans nou konba e pou asir enn laviktwar dirab.
Si nou ena resours nou pou bat nou ennmi dan tou bann batay e sorti viktorye.
Ar to proteksion, O Inndra, nou zarm pou gagn lafors to lafoud e nou ennmi pou oblize sove dan defet.
O Inndra, nou bann ero arme ar zarm destrikter, gide par to lespri, pou obliz tou nou adverser manz lapousier.
Lafors Inndra li pli for ki tou; bondie lafoud pa per nanye. So lafors osi gran ki lesiel.
Pa zis gerye ki gagn so led; li ed enn koup gagn zanfan; li ed sadou dan so meditasion ek lapriyer.
So lestoma toultan ranpli ar soma kouma lamer ranpli ar dilo e lesiel ranpli ar kourander.
Kan nou selebre Inndra ar so ritiel pwisan nou gagn seki nou bizen; li vinn nou verze ranpli ar fri.
To pouvwar ek to led, O Inndra, ed ek protez devo senser kouma mwa.
Pou reysi nou bizen bien prepar so servis, so seremoni; nou bizen vers soma, labwason prefere Inndra.

IM POU INNDRA 6
Vini O Inndra, twa ki kontan manze spesial ek labwason soma; twa ki gran, for ek venker, vinn gout nou banke.
Pou selebre Inndra, lasours proteksion ek boner, anou bwar soma ki donn boner ek boukou bienfe spesial ek pwisan.
Axepte nou louanz senser O bondie nob ek pwisan; vinn asiste ansam ar lezot bondie nou servis ek sakrifis.
Nou pe vers soma ar nou lapriyer; fer ki toulede mont ver twa e axepte zot O senier pwisan ek dign.
Donn nou seki nou bizen ek merite; zis twa ki kapav donn nou tou an-abondans.
O gran, pwisan e ris Inndra, gid nou ver prosperite; donn nou lafors e tras sime nou laviktwar.
O Inndra, twa ki lasours lavi, donn nou prosperite ek bon repitasion; ranpli nou karo ar manze; plen nou patiraz ar vas kalite lor kouler.
O Inndra pa refiz nou larises, dibien e plen nou saret ar marsandiz neseser.
Ar nou kantik, nou kirrtann ek nou bajann nou selebre bondie Inndra, rezervwar larises, bonte ek zenerozite.
Ar soma, senier, bann sef-fami onor Inndra toupwisan, envite spesial.

IM POU AGNI 1
O bondie Agni, pret siprem, arsitek ek organizater servis ek sakrifis, mo sant to grander ek to pouvwar.
Bondie Agni ki bann gran saz ek sen yer ek zordi selebre, limem ki donn signal pou ki bann lezot divinite rasanble otour dife.
Se bondie Agni ki garanti nou lavenir ek prosperite, ki fer nou fami grandi.
O pret siprem, to ofrand mont direk ver lesiel.
Lezot divinite swiv twa parski tomem lasazes, tomem laverite, tomem laglwar san parey.
Tomem Angiras; plis to done, plis to gagne.
Toulezour O Agni, nou vinn tom lor to lipie ar nou lapriyer.
Gardien ofrand, twa ki pa aret grandi, pa aret vinn pli for, tomem laflam ki pirifie, tomem sakrifis anflame.
O Agni, vinn ar nou, vinn kot nou ar bonte paran pou so zanfan. O Agni, tomem nou soutien, nou protekter, nou bienfeter.

IM POU AGNI 2
O Agni, nou sant to grander, twa ki pli gran mesaze parmi bann divinite, twa ki nam sakrifis, rezervwar tou nou bienfe, twa ki gran pret servis ek sakrifis.
Se twa Agni ki nou priye, se ar twa ki nou dimann led. O Agni tomem sover bann lepep, sef pret dan bann servis ek seremoni, prezervater lemonn.
Twa ki finn ne ar premie dife, gid tou bann divinite pou zot vinn asiste nou gran pouja, O gran pret siprem.
Enform tou bann divinite e fer zot vinn temwen nou gran selebrasion, nou gran hawann.
O dife pirifikater, axepte enn gorze nou soma e ed nou pou detrir nou ennmi ki mars ar bann lespri malefik, bann Rachas.
O Agni, laflam prensipal, protekter lakaz, gran pret sakrifis, se to labous ki reseptak nou ofrand senser ek devoue.
Dan servis sakre, se twa ki nou selebre, O Agni, bondie sazes, bondie devwar ek laverite, destrikter lemal.
O bondie Agni, mesaze prensipal lesiel, protekter bann sef fami ki selebre to grander ar servis, sakrifis ek seremoni.
O bondie ki pirifie lemonn, donn to soutien sa dimoun enb ki pe fer servis ek sakrifis pou gagn to faver.
O Agni gran, pwisan ek siperb, fer bann divinite vinn isi pou beni nou servis ek sakrifis.
Axepte nou nouvo kantik, donn nou boner ek prosperite e fer nou zanfan grandi bien.
O Agni, laflam pirifikater, ekout nou lapriyer e axepte nou nouvo kantik ki nou finn konpoze pou selebre to grander.

IM POU AGNI 3
O Agni, Laflam kreater-destrikter, diriz bann divinite ver to serviter ki pe ofer servis ek sakrifis; O gran pret, axepte mo ofrand.
O lespri permanan, fer bann divinite apresie nou sakrifis; fer ki nou bann ofrand donn zot satisfaksion.
Mo enplor Agni ki nou tou kontan; nou sipliy bondie amikal ki ena touzour bon parol tranpe dan dimiel.
O Agni, amenn bann divinite dan to saryo extraordiner; O pirifikater venere tomem nou anset enspire ti swazir pou diriz nou selebrasion.
Tou bann imen eklere, prepar landrwa pou resevwar bann bondie ki pou vinn bwar soma ki nou finn prepare.
Ouver tou laport pou akeyir bann divinite dan seremoni sakre.
Mo envit Lanwit Merveye ek Oror siblim vinn pran zot plas rezerve.
Vini bondie parol dous ek lespri saz, vinn partisip dan nou servis ek sakrifis.
Vini bann shakti, vinn pran zot plas;
Vini gran Agni miltiform, sover limanite.
Alime dibwa, fer laflam Agni monte! Axepte nou ofrand e rekonpans dimoun ki pe ofer bondie soma spesial.
Nou pronons ‘swaha’ pou beni lakaz sef fami ki pe ofer sakrifis. Isi mem tou bann bondie prezan.

IM POU VAROUNA
Dan tou bann sakrifis ki nou fer pou twa toulezour, O bondie Varouna, li posib ki nou finn rat kiksoz parski kouma tou imen nou fayib.
Akoz sa, nou dimann pardon e nou sipliy twa pa gard dan leker e pa abandonn nou.
O Varouna, nou sey kalme to koler ar bann kirrtan ki nou konpoze pou twa parey kouma enn sartie sant ar so bef pou fer li bliye so fatig.
Kouma zwazo ki retourn dan so nik, mo lapriyer mont ver twa pou dimann twa donn mwa boner ek prosperite.
Axepte nou ofrand, O divinite miltip. Ekout lapriyer enn serviter devoue.
O Varouna ki konn tou seki pase, yer-zordi-dime, diriz nou lor bon sime e donn nou long lavi.
Bwar nou soma, prepare spesialman pou twa e ekzos nou lapriyer.
Ed nou, protez nou e kas nou lasenn, twa ki for ek pwisan.

IM POU SOMA
Soma rafine, mil kalite melanze, distile dan koup bann bondie, vinn protez nou.
Anou sant for-for pou akeyir bondie Soma santas, sanfot, saz ek sanparey.
Labwason divinn selebre gran trezor ek abondans.
O Soma, donn nou bon rekolt e fer nou zanfan grandi bien.
O Soma, donn nou larises ek lafors e fer nou zanfan mars lor bon sime.
Kouma seval ki obeyir kavalie pou kas rekor, kouma mama-vas pa tike pou nouri so zanfan, labwason divinn, O Soma, pe fer seki bizen, pe fer nou avanse.
O Soma, kler kouma kristal, donn nou enn sourr siblim, mars ar nou kont nou ennmi.

02.05.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.