DETRWA PAZ OUPANISHAD

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM
Tex sours 1: THE TEN PRINCIPAL UPANISHADS, translated by Shree Purohit Swami and W.B. Yeats; Rupa Publications, India, 2011;
Tex sours 2: THE UPANISHADS, Breath Of The Eternal, translated by Swami Prabhavananda and Frederick Manchester; Vedanta Press, Hollywood, California, 1975.

BONDIE – ISHA

Tou seki nou trouve ranpli ar Bondie,
Tou seki nou pa trouve ranpli ar Bondie,
Tou seki ekziste sorti ar Bondie:
Tou sorti ar Bondie me Bondie zame sanze.
OM … Shannti-Shannti-Shannti.

Sannla li parfe. Lotla li parfe. Parfe donn parfe. Tir parfe dan parfe, res parfe.
Fer ki lape, lape ek ankor lape ekziste partou.

Tou kreatir vivan zot ranpli ar Bondie. Pa revandik nanye; apresie, pa rod pran pou twa seki pou Li.

Lerla to pou viv san banane pou fer seki to bizen fer. Peyna lot sime pou anpes bann explwa kol lor to lekzistans parski to tro fier to lavi imen.

Seki rezet Bondie, kan zot mor, zot pou rene dan enn lekzistans san Bondie; zot pou aveg ek anvlope dan marenwar epe.

Bondie li inik. San bouze li bouz pli vit ki lespri. Nou bann sans lok-loke me Bondie avanse atoutvites. San bouze li depas tou seki dan lekours. Se souf Bondie ki donn lavi tou kiksoz.

San bouze li deplase; plis li lwen, plis li pre; li andan tou, andeor tou.

Enn zafer sir: enn dimoun ki kone ki dan li ena tou kreatir e ki li dan tou kreatir, sa dimoun la pou toultan dan lazwa.

Kimanier enn dimoun saz ki konpran ki tou lavi konekte e ki trouv tou kreatir dan so prop limem, kapav perdi so lekilib, perdi serenite e perdi so sourir?
Bondie Li partou, san lekor, san form, antie, san tas, saz, omnisiyan, eblouisan, otonom, pli for ki tou; dan deroulman lekzistans, Li deside ki rol sak peryod pou zwe.

Met to lafwa dan konesans natirel e to pou maye-tonbe akoz marenwar aveg; met to lafwa dan konesans sirnatirel e to pou maye-tonbe akoz marenwar pli profon ki profon.

Konesans natirel prodwir enn kalite rezilta; konesans sirnatirel prodwir enn lot kalite rezilta. Bann gran saz finn explik nou tousa ar boukou klarte.

Seki kapav fer diferans ant konesans natirel ek konesans sirnatirel pou travers danze ansekirite si zot servi konesans natirel; si zot servi konesans sirnatirel zot pou al boukou pli lwen e vinn imortel.

Met to lafwa dan zerm lanatir e to pou maye-tonbe akoz marenwar aveg; met to lafwa dan bann expresion lanatir e to pou maye-tonbe akoz marenwar pli profon ki profon.

Seki kapav fer diferans ant zerm lanatir ek bann expresion lanatir pou travers danze ansekirite si zot servi zerm lanatir; si zot servi bann expresion lanatir zot pou al boukou pli lwen e vinn imortel.

Zot finn met enn bouson annor dan lagoul boutey. Tir li Bondie e liber realite.

Mo anvi trouv tousa.

Protekter, Sazes Personifie, Pouvwar ki kontrol tou, Lasours lavi, Lafors ki tini tou, pa gaspiy lalimier; ramas lalimier; les mo get lekor beni – Bondie Toupwisan. Mwa mo Li.

Lavi fizione dan tou-ekzistan, dan eternel; lekor vinn lasann. Tansion! Medit lor Lespri Eternel; rapel lepase. Tansion! Rapel lepase; rapel, Tansion! rapel.

Lalimier sakre! Ekler nou karo pou permet nou rekolte seki nou finn seme. Ou kone seki nou finn fer. Pa vre? Pa les nou tom dan sime traver. Azenou nou priye, priye, priye.

KISANNLA DIRIZE? – KENA

Lafors deryer sak aktivite dan lanatir e dan sak imen se lafors Bondie. Kan nou finn vremem konpran sa laverite la, lerla nou vinn imortel.

Fer ki serenite kontrol mo lekor,
Mo laparol, mo respirasion, mo lizie, mo zorey;
Fer ki mo bann sans res efikas ek for,
Fer ki Bondie gid mwa.
Fer ki zame mo rezet Bondie ni Bondie rezet mwa.
Mwa ar Li, Li ar mwa, fer ki nou res ansam toultan.
Fer ki laverite beni Oupanishad gid mwa,
Mwa ki enn fidel Bondie.
OM … Shannti-Shannti-Shannti.

Laparol, lizie, zorey, lame-lipie, lavi, lenerzi, vinn ed mwa. Sa bann liv la zot lor Lespri Bondie. Ni mo pou rezet Lespri, ni Lespri pou rezet mwa. Fer ki mo rant ankominion, anfizion ar Lespri. Kan mo vinn enn ar Lespri fer ki bann lalwa ki sa bann liv la ansegne viv dan mwa; fer ki bann lalwa la res vivan.

Etidian ki anvi konn laverite ti dimande: “Ki finn dir mo lespri rod laverite? Ki finn fer mo lavi koumanse? Ki fer mo lalang bate? Ki Bondie finn ouver mo lizie ek mo zorey?”

So gourou ti reponn: “Li viv dan tou seki vivan, servi zorey pou tande, servi lespri pou panse, servi lalang pou koze, servi lizie pou trouve. Enn dimoun saz li pa akros ar nanye, li kapav sorti andeor bann sans e koumsa li vinn imortel.

“ Lizie, lalang pa kapav koste ar li; lespri nepli kone; kan pa kone nou pa kapav satisfer lespri resers. Li andeor seki kone, seki pa kone. Nou konn sa parski bann saz ti donn nou konesans ki zotmem ti aprann ar dimoun avan zot.

“ Seki fer lalang koze me pa bizen lalang pou explike, Limem Lespri; Li pa bizen zorey pou organiz lemonn.
“ Seki fer lespri panse me pa bizen lespri pou panse, Limem Lespri; Li pa bizen zorey pou organiz lemonn.
“ Seki fer lizie trouve me pa bizen lizie pou trouve, Limem Lespri; Li pa bizen zorey pou organiz lemonn.
“ Seki fer zorey tande me pa bizen zorey pou tande, Limem Lespri; Li pa bizen zorey pou organiz lemonn.
“ Seki donn lavi pou viv me pa bizen lavi pou viv, Limem Lespri; Li pa bizen zorey pou organiz lemonn.”
“ Si to kwar to bien kone, to konn bien tigit. Si to kwar ki to konesans sorti dan zefor to prop lespri ousa lanatir, rekoumans aprann.”

Etidian ti dir: “ Mo pa kwar mo bien kone, mo pa dir mo kone ni mo dir mo pa kone.”

Gourou ti reponn: “ Sa dimoun ki kwar li kone, anfet li pa konn nanye; me seki pa fer vantar, li li kone.

“ Seki dir ki pa kapav konn Lespri anfet li li kone; seki kwar li kone anfet pa konn nanye. Bann ki pa kone panse ki Lespri li dan domenn konesans; bann saz kone ki Lespri Li andeor domenn konesans.
“ Se revelasion ki fer nou konn lekzistans Lespri. Li tras sime liberte; li donn pouvwar. Revelasion li laviktwar lor lamor.
“ Dimoun ki dekouver Lespri, dekouver Laverite. Si li pa reysi, li desann dan lemonn kreatir enferyer. Seki kapav trouv mem Lespri dan tou kreatir, pa akros ar nanye, sa dimoun la rant dan lemonn imortel.”
Enn fwa Lespri ti fer enn plan pou ki bann divinite gagn enn gran laviktwar. Akoz sa bann divinite ti vinn vantar. Lespri ti organiz zot laviktwar me zot ti kwar ki zot ti gagne par zot prop lafors.

Lespri ti obzerv zot vantardiz e li ti fer so aparision. Bann divinite la ti perplex; zot dimande: “ Ki sa Personaz misterye?”
Zot ti dir Dife: “ Dife, al get enn kou ki sa Personaz misterye la ete.”
Dife ti koste ar Lespri ki ti dimann li ki li ti bizen. Dife ti koze: “Momem Dife; tou kreatir konn mwa.”
Lespri ti dimann li: “ Ki to kapav fer?” Dife ti reponn: “Mo kapav bril tou seki ekziste.”
“Bril sa!” Lespri ti to poz enn lapay anba. Dife ti plonz lor lapay me li ti enkapab bril li. Lerla, lor vites li ti al zwenn lezot; li ti oblize axepte ki idantite Personaz misterye ti res enkoni.

Lerla bann divinite ti dimann Divan al sey mem zafer.
Divan ti koste ar Lespri ki ti dimann li ki li ti bizen. Divan ti koze: “Momem Divan. Liniver konn mwa kouma Rwadezer.
Lespri ti dimann li: “Ki to kapav fer?” Divan reponn: “Kan mo soufle, tou kiksoz voltize; peyna sape.”
“Fer sa voltize!” Lespri ti poz enn lapay anba. Divan ti plonz lor lapay ki ti bouz fix. Lerla, lor vites li ti al zwenn lezot; li ti oblize axepte ki idantite Personaz misterye ti res enkoni.

Lerla bann divinite ti al get Lalimier e ti dimann li al dekouver idantite Personaz misterye. Lalimier ti fons ver Lespri me Lespri enn sel kou ti disparet.
Lerla dan lesiel ti ena aparision enn bote tifi. Limem Dees Sazes, tifi Imalaya kouver ar lanez. Lalimier ti al get li pou kone kisannla Personaz misterye.
Dees la ti dir: “O Lespri, ar ou prop Lespri, ou finn ariv pli lao ki lao. Mo salie grander ou Lespri.” Lerla Lalimier realize ki Personaz misterye Limem Lespri.
Ala kimanier trwa divinite – Dife, Divan ek Lalimier – ti gagn zot gran pouvwar. Zot ti reysi koste ar Lespri e zot ti premie pou apel Personaz misterye Lespri.
Samem moral nou zistwar. Dan zekler, dan lalimier enn lizie, tou lalimier apartenir pou Lespri.

Pouvwar lespri kan li rapel ek li anvi, kan li reflesi, reflesi, reflesi, li apartenir pou Lespri. Donk, les lespri medit lor Lespri.

Lespri se seki bon dan tou. Nou bizen vener li kouma Bon. Seki kone ki Lespri ek Bon zot mem zafer gagn senpati tou dimoun.

To ti dimann mwa ki ete konesans spiritiel e mo finn explik twa.

Lavi senp, kontrol lor lekzistans ek meditasion zot baz sa konesans la. So lakaz li dan bann veda; laverite se so legliz.
Seki konn sa pou kapav konbat lemal e rant dan Rwayom Bondie; wi, zwir serenite dan Rwayom Bondie beni.
OM … Shannti-Shannti-Shannti.

VEDA KATHA

Pou vinn imortel, nou bizen pirifie nou leker, nou bizen medite, nou bizen konsian konpatibilite ant nou nam ek Bondie. Ena imortalite kan nou ankominion ar Bondie.

OM …
Bondie protez nou,
Bondie gid nou,
Donn nou kouraz ek lafors,
Ed nou pou konpran seki misterye.
Donn nou lamour ek armoni.
OM … Shannti-Shannti-Shannti.

Bondie, protez nou de; fotespere Ou satisfe ar nou de. Donn nou kouraz pou lite ansam; ekler nou lespri; anpes laenn rant dan nou leker; fer ki lape regne.

Vajasravas ti partaz so dibien pou gagn faver Bondie. Sa garson ti apel Nachiketas. Pandan ki distribision ti pe deroule, garson la, malgre ki li ti zenn, ti pe panse: “Pa sir li pou gagn seki li pe rode; so bann vas pa kapav ni manze, ni bwar, ni met ba, ni donn dile.” Li ti al get so papa pou dimann li: “ Papa, eski to finn donn mwa kikenn?” Kouma papa la pa ti reponn, li ti poz mem kestion plizier fwa ziska ki so papa ti reponn. “Mo finn donn twa lamor.”
Nachiketas ti reflesi: “Mor zordi, mor dime pa fer gran differans. Me mo ti’a kontan kone ki pou arive si Lamor pran mwa deswit.”
Vajasravas ti bien anvi retir seki li ti dir me Nachiketas ti dir li: “Pans bann ki finn ale e bann ki pou vini. Zot parol done li sakre. Nou mor nou rene parey kouma lerb ki repouse.”

Lerla Nachiketas ti al dan lafore pou zwenn Lamor. Kouma lamor pa ti la, li ti desid pou medite ziska ki Lamor vini. Ler Lamor ti retourn kot li so serviter ti dir li: “Senier, kan enn sadou rant dan enn lakaz li koumadir Dife finn rantre. Enn saz kone ki bizen rafresi li. Senier donn li enn gilas dilo. Si enn sadou rant dan lakaz enn enbesil ki refiz li ospitalite, so lafami, so lavi piblik ek prive, so anbision ek repitasion, so dibien, so lespwar, so bann alyans pou gagn enn sal kou.”
Akoz sa, Lamor ti koz ar Nachiketas poliman: “Bizen respekte enn viziter; to finn pas trwa zour dan mo lakaz san manze, san bwar. Mo salie twa O Sadou. Aksepte ki mo donn twa trwa kado. Sa pou fer mwa plezir.”

Nachiketas ti reponn: “Fer ki mo papa ek mwa nou rekonsilie. Koumsa li pou ere; li pa pou gard mwa dan leker e li pou ouver so lebra pou akeyir mwa. Mo premie kado.”
Lamor ti dir li: “Mo pou fer seki neseser pou ki to papa akeyir twa. Lerla li pou gagn lape enteryer; li pou dormi bien aswar; li pou bliye so rankinn e li pou kontan twa kouma avan.”

Lerla Nachiketas ti dir li: “Dan rwayom Bondie lafreyer pa ekziste; akoz to pa laba, personn pa per vieyes; dimoun pa gagn fen, swaf ousa sagren.
“Lamor, to kone ki Dife montre sime paradi. Montre mwa sa Dife la. Mo lafwa pa rise-pouse. Donn mwa sa Dife la. Mo deziem kado.”
Lerla Lamor ti koze: “Ekout mo explikasion. Fer sakrifis Dife; fer tou servis ki neseser; pa bliye okenn ritiel.”

Nachiketas ti repet tou bann enstriksion. Sa ti fer lamor kontan. Li dir Nachiketas: “Parski to enn bon zelev, mo pou donn twa enn bonis; dorenavan, sa sakrifis la pou apel kouma twa. Sakrifis Nachiketas.
“Kont tou mayon dan Gran Lasenn; vener trwa Dife: konesans, meditasion ek pratik; vener trwa prosede: evidans, inferans ek experyans; vener trwa devwar: letid, konsantrasion ek renonsiasion; konpran ki Lespri Limem lasours tou kiksoz; resers Lespri samem plis enportan; resers lape eternel; transand ek sirmont nesans ek lamor.
“ Kan enn dimoun konn so vre natir, kan li konsian ekzistans Lespri Iniversel, sa de konesans la marye pike e alim trwa Dife; fer sakrifis neseser. Apre tousa, sa dimoun la, malgre ki li touzour lor later, li kas pouvwar lamor e san restriksion li mont dan lesiel.
“Dime ki sarye nou, amenn nou dan lesiel, samem to deziem kado, Nachiketas e li pou port to nom. Aster sarye to trwaziem kado.”

Nachiketas ti koze: “Ena ki dir ki kan nou mor nou kontinie ekziste; ena lezot ki kont sa lide la. Ekler mo lespri. Mo trwaziem kado.”
Lamor reponn: “Bann divinite finn deza diskit sa. Enn size profon ek difisil! Swazir enn lot kado Nachiketas. Pa obliz mwa explik sa. Pa bon fer sa.”

Nachiketas ti azoute: “Lamor, ou dir ki bann divinite ti diskit li; ki li enn size profon ek difisil. Donn mwa ou prop explikasion. Peyna kado pli for ki sa.”
Lamor ti reponn: “Dimann zanfan, tizanfan ki viv lontan; dimann zanimo, lor; dimann enn rwayom. Nenport kwa exepte sa. Nenport kwa ki donn zwisans me pa sa. Pa dimann mwa ki arive apre lamor.”

Nachiketas kontinie: “Tou seki ou pe propoze zot mortel. Zordi zot la, dime non. Gard tou seki ou pe propoz mwa. Larises materyel li efemer. Mo’le ou dir mwa ki ena apre lamor. Mopa’le lot kado.
“ Mo ena sans pou kone ki arive apre lamor. Pa dir mwa ena posibilite zwisans lor zwisans. Mo pa enterese. Ki arive apre lamor? Mo pa anvi nanye apart sa konesans la.”
Lamor ti koze: “Seki bon enn zafer; seki nisa enn lot zafer; toulede diriz nou nam. Dimoun ki swiv seki bon zot lavi beni; seki swiv nisa zot tonbe. Nou tou nou fer fas toulede. Lespri dimoun saz amenn li ver bon; lekor bachara nek rod nisa.

Nachiketas! Apre ki to finn ekzaminn nisa, to finn rezet li; to finn vir to ledo ar tourbiyon ki ris nou ver destriksion. Ena de sime: enn apel ignorans; lotla apel sazes. Ler to finn reziste atraksion nisa, atraksion zwisans, to finn pran sime sazes. Bachara fer vantar ar so konesans. Anverite li ignoran me fezer; li enn aveg ki diriz aveg. Li pou fini dan ganndol.

“Enn toutouk voras lamone pa get pli divan ki so nene. “Peyna lot ki sa” li kontan kriye. Akoz so lizie pa trouv kler e so lespri bouse li pou kontinie mor, rene, remor ek rerene …

“Ena ki zame pa finn tann koze Bondie; ena ki finn tande me zot enkapab konpran parski zot viv dan marenwar. Zame zot pa pou trouv Bondie. Seki trouv Li, li extra; seki etidie pou dekouver Li, li entelizan; seki erit sazes Bondie atraver so bon gourou, li beni.

“Dimoun ordiner pa kapav konn Li parski zot lespri maye dan dispit ek kontrovers; kan dimoun extra zot koze, dispit ek kontrovers fonn kouma glason dan soley. Parski Bondie Li spesial, Li sap dan nou lespri, trik nou limazinasion me Li prezan dan lespri dimoun extra ek spesial.

“Mo Prefere, pa kwar lozik pou tras to sime ver Bondie. Entwision ek sazes neseser pou permet nou nam trouv Bondie. To lizie perspikas pe rod laverite, pe rezet ilizion. Si selman tou mo bann zelev ti kouma twa!

“Pa kapav trouv Bondie Eternel atraver plezir efemer; bizen rod Dife partou kot li ete e lerla nou kapav trouv Bondie Eternel.

“Nachiketas, ti ena posibilite satisfer tou to bann dezir; posibilite pou to konkerir lemonn; posibilite ki lafreyer zame koste ar twa, ki to zwir tou plezir, tou pouvwar. Me mo zenn brav saz to finn swazir pou pran sime ki amenn nou ver Bondie.

“Enn saz li medite lor pouvwar Bondie e li konsantre so lespri lor Bondie. Lerla li dekouver Bondie dan lantre kavern, answit dan profon kavern; sa li difisil pou imazine parski li transand ek sirmont lazwa ek lapenn. Sa saz la ki swiv lansengnman so gourou e konpran bien, li kapav konn diferans ant lanatir ek Bondie; li kapav al ziska lasours konesans; li kapav monte ziska ki li rant dan liniver lazwa pou viv dan lazwa pou touzour. Nachiketas, laport liniver lazwa ouver pou twa.”

Nachiketas ti dimande: “Ki ena pli profon ki bon ek move, ki koz ek efe, ki pase ek fitir?”

Lamor ti reponn: “Ena enn mo ki bann Veda selebre, osterite proklame ek sakre propoze. Sa mo la se OM. Sa mo la se Lespri eternel; si nou konn li nou pou gagn liberasion. Samem baz final e seki dekouver li pou vinn enn sen parmi bann sen.

“Bondie konn tou; Li peyna ni koumansman ni lafen; Li pa rezilta okenn koz; Li eternel, otonom, enperisab e pli ansien ki ansien. Mem si detrir lekor Li pa pou mor. Seki panse ki Li touye e ki kapav touy Li, zot bann ignoran. Li pa touye e pa kapav touy Li. Bondie Li pli tipti ki pli tipti, pli gran ki pli gran; Li viv dan tou leker; kan bann sans dormi e dezir disparet, lerla nou dekouver Li. Apre sa nou transand ek sirmont sagren. Kan Li asize li partou; kan li dormi li foul aktif. Apart mwa, Lamor, personn pa kapav konpran ki Bondie Li transand ek sirmont lazwa ek lapenn. Li andeor tousa. Seki konn Li kone ki Li san lekor parmi seki ena lekor; Li san sanzman dan sanzman; Li prezan partou dan labsans.

“Pa kapav konn Li dan konferans, dan analiz detay, dan letid mem si letid la bien profon. Li vinn ver nou dan form ki nou kone.
“Bann dan pese pa kapav konsantre, pa kapav res anplas; zot pa konn lape. Kouma zot pou trouv li mem si zot finn aprann boukou?
Bann pret ek solda zot so nouritir; Lamor samem so zepis masala. Enn dimoun ordiner zame pou konn Li ousa zwenn Li.

“Enn nam endividiel annarmoni ar Bondie kouma de kontrer annekilib – lalimier ek lonbraz – pou konn bote aksion mem si li finn transand ek sirmont plezir ek douler. Tou bann ki konn Bondie konn seki mo pe dir mem si zot zis okip zot fami ousa viv kouma sadou.

“Dimoun kapav fer Dife la anflame; mem zafer pou Lespri ki enn pon pou seki finn fer sakrifis Nachiketas, ki enn gid pou nou transand ek sirmont lafreyer. Bondie vwayaz dan nou lekor e nou entelizans tini renn avek determinasion. Nou bann sans zot kouma seval ki ris nou karos, seki nou dezire samem sime ki nou swiv. Kan Bondie,

Sipernam, finn fizionn ar nou lekor, nou lespri ek nou sans se Li (Bondie) ki ere.
“Kan enn dimoun li enstab e enkapab kontrol so lespri, lerla so sans vinn kouma seval kou. Me si enn dimoun li stab e li kontrol so lespri, lerla so bann sans vinn seval obeisan. Seki enpir, konn zis so prop volonte e pa konn stabilite, li pou rat sime e li pou mor, rene, remor ek rerene ets. Seki ena kontrol lor limem, seki stab, seki pa polie li al dan bon direksion ziska liberasion konplet. Lerla li aret rene. Seki apel entelizans ek entwision pou gid renn so lespri, li pou ariv liberasion e li pou vinn enn ar Enn. Pli for ki bann sans ena seki nou dezir; pli for ki dezir ena lespri; pli for ki lespri ena entelizans ek entwision; pli for ki sa ena kreasion; pli for ki kreasion ena zerm envizib tou kiksoz; pli for ki sa ena Bondie. Samem nou terminis. Peyna pli for ki Bondie.”

“Bondie pa bat So tanbour, Li viv ansekre dan tou dimoun me entelizans ek entwision enn sadou trouv li. Dan ka enn dimoun saz, lespri ranplas laparol; entelizans ek entwision ranplas lespri; kreasion ranplas entelizans ek entwision; Bondie ranplas kreasion. Lerla dimoun saz la gagn so liberasion e li vinn enn ar Enn. Leve! Leve! Aprann sazes kot lipie gourou. Sime la li dir; sime la li long. Sime liberasion li kouma enn razwar fite. Bizen konn servi.

“Seki konn tapaz silansie, loder san loder, gou san gou, obze pa kapav trape, form san form, lavi san lamor, ekzistans sirnatirel san lamor, san dat limit; ekzistans san koumansman ek san lafen; realite ki pa sanze, ki bouz fix; sa dimoun la li pou sap dan lagel lamor.”

Bann ki tande, konpran ek aprann konversasion ant Lamor ek Nachiketas, zot pou gagn benediksion bann sadou ek swami. Bann ki kone ek kapav sant sante devosion dan lasanble zour laviverser bann gran dimoun, zot pou konn boukou, boukou, boukou boner; boner san limit.

Lamor ti dir: “Bondie finn fer nou bann sans ek nou reflexion get andeor noumem ver lexteryer. Akoz samem zame nou get nou prop noumem profon; nou get andeor nou prop noumem, zame andan. Me tanzantan enn nam arme ar kouraz ki pe explor posibilite imortalite alenteryer e enn kou san atann li dekouver so prop limem.

“Enbesil-ignoran nek rod jalsa ek nisa e normal li koule, rant dan lagel lamor me enn dimoun saz li pa rod zafer efemer, zafer ki koumans mor kouma li ne. Me Bondie ki fer nou trouv kler ar nou lizie, apresie gou ar nou pale, santi ar tou nou lekor, tande ar nou zorey, Li, Li konn tou. Enn dimoun saz ki medite lor Senier Otonom, Omniprezan dekouver bann diferan kontrer ki fer linite. Akoz sa li kapav transand ek sirmont lazwa ek lapenn. Kouma li dekouver vre natir Bondie ki kontrol yer, zordi ek dime, li nepli gagn per.

“Li kone ki sa Li la, ki la depi koumansman avan kreasion liniver, Li rant dan tou bann leker e Li vivan dan tou eleman. So Pouvwar san limit, pouvwar Bondie, ki donn lavi partou, li prezan partou. Dife ki kasiet dan enn ti labrez, li kouma tibaba dan vant so mama; nou vener li. Sa Dife kreasion la samem Bondie. Li fer soley leve, soley kouse; nou priye li. Samem Bondie ki pa depann lor nanye. Seki isi, li osi laba; seki laba, li osi isi. Dimoun ki pa konpran sa pou mor, rene, remor, rerene san arete. Rapel toultan: ena Enn. Seki sey diviz sa Enn la, li pou mor, rene, remor, rerene san arete.

Kan sa Pouvwar dan leker – Li pa pli gro ki enn pous – gagn rekonesans kouma Kreater yer, zordi, dime, nou nepli gagn drwa per. Nou finn trouv Bondie. Sa Pouvwar, ki pa pli gro ki enn pous, Li brile ar laflam san lafime; Li ti brile yer; Li pou brile dime san zame arete. Samem Bondie. Parey kouma dilo lapli desann flan montagn, sa dimoun ki finn trouv bann form Bondie, li pou galoupe rod zot partou. Enn dimoun saz so prop limem li res san tas. Koumadir Nachiketas, pe vers lota dilo pir dan basen enfini dilo pir.”

“Seki medite lor Otonom, Entelizans San Tas, Dirizan nou lekor, Lavil onz lantre, pa pou konn sagren. Li pou libere pou leternite. Limem soley dan lesiel, dife lor otel, envite prensipal dan lakaz, ler ki partou; Li pli Senier ki senier ki viv dan nou lemonn. Li prezan partou e sakrifis rekonet li; Li ne dan dilo, zerme dan later, sorti dan montagn ar fraka; Li pouvwar ki realite. Li ekziste dan sant, adorab ek adore par nou bann sans; Li respire, li expire. Kan Li, ekzistans san lekor, kit lekor fatige, ki reste? Nanye, parski Bondie finn ale. Pa zis respirasion ki nou bizen pou viv; nou bizen Lafors ki fer ek defer.

“Nachiketas, mo pou dir twa ki arive kan nou mor. Ena ki rant dan matris e atann so ler pou rant dan enn enn lekor vivan; ena ki rant dan vezetasion. Tousa depann lor merit ek konesans. Kisannla toultan eveye, fabrik zoli rev kan nou finn plonze dan somey? Sa lafors ki fer lavi bourzone ki nanye pa depase samem Bondie eternel, toupwisan, san tas. Parey kouma dife ki absorb form ki li pe brile, Bondie pran form seki li pe donn lavi e li res andan ek andeor anmemtan. Parey kouma ler pran form lekor kot li rantre, Bondie pran form ki li pe kree me li andan ek andeor anmemtan. Parey kouma soley ki pa polie ar polision ki li gete, koumsamem Bondie li lenerzi ki fer tou marse me li pa afekte par seki afekte nou parski li andan ek andeor nou anmemtan.

“Li li Enn, pli gran ki tou, Kreater tou seki ekziste; ar enn li kre boukou, li kre tou. Seki ena lafors ek kouraz pou zwenn So Lespri, zot dekouver gran biennet. Peyna lot sime. Dan lemonn perisab, Li li eternel. Li lasours tou lavi e malgre Li Enn Li satisfer tou. Seki ena lafors ek kouraz pou zwenn So Lespri, zot dekouver lape. Peyna lot sime.”

Nachiketas ti dimande: “Kot nou kapav dekouver lazwa san born? Eski Bondie pran lenerzi lalimier ar lezot ousa Li ena So prop lalimier?”
Lamor ti reponn: “Ni soley, ni lalinn, ni zetwal, ni dife, ni zekler donn Li zot lenerzi. Okontrer, kan Li Briye, tou lezot alime. Liniver antie depann lor so lenerzi lalimier.”

“Kreasion eternel li kouma enn pie ki so rasinn dan ler ek so brans dan later. Lespri Bondie Li san tas; Li prezan partou me nanye pa kapav depas Li. Tou kiksoz gagn lavi ek lenerzi ar Lespri Bondie ki ranpli nou ar admirasion e lafreyer. Li kouma lafoud ki anpandan lor nou latet. Si to mont ver li, lerla to pe pran sime imortalite. Atraver lafors Bondie, dife alime, soley briye, lapli tonbe, divan soufle e lamor galoupe. Enn dimoun ki pa reysi koste ar Bondie kan li vivan pou oblize rene apre lamor. Pa pou ena liberasion.

“Enn dimoun ki konn get dan profon so nam, kouma dan enn laglas, li pou trouv Bondie si li konn fer distenksion ant lalimier ek lonbraz; dan lemonn lespri, Bondie paret dan enn rev; dan lemonn bann anz, Bondie paret kouma reflexion dan dilo. Seki kone ki nou bann sans zot pa eleman divinn me eleman teres, zot konsian ki tou seki ne pou mor e sa pa fer zot tris.

“Servo li siperyer ki sans, lespri li siperyer ki servo; lanatir li siperyer ki lespri; seki pa vizib li siperyer ki lanatir. Lao net, pli lao ki envizib, ena Bondie san koumansman, san lafen e ki ranpli tou. Lespri imen ki konpran sa, li vinn imortel e li pou gagn so liberasion. Lizie pa trouv li; li pa ena form vizib me atraver meditasion ek disiplinn lespri nou vinn konsian So ekzistans e lerla nou pran sime liberasion e nou aret rene.

“Kan lespri ek sans anpe, kan lespri aret tike, nou al ver nou vre destinasion. Yoga ed nou pou kontrol nou sans; kan sa arive, Yogi so sime kler; sime pou rant dan bit li pa fasil; timama bon, timama pa bon. Li pa posib konn Bondie atraver kozri; lespri ek lizie pa ase. Bizen kwar dan li pou trouv li. Si pa kwar pa pou trouve. Met aryer pou deloz koz ek efe ziska ki nou tous konsians ki Bondie pa ena koumansman ek lafen. Lerla nou dekouver laverite vre.

“Kan dezir sou kontrol, nou nam zwenn Bondie mem li ankor dan enn lekor materyel. Mortel vinn imortel. Kan nou liber nou leker nou vinn imortel. Dan leker ena boukou arter. Enn ladan amenn nou ver bann oter spiritiel lor sime imortalite; lezot amenn nou ver destriksion.

“Lespri Bondie, pa pli gro ki enn pous, li viv partou. Pou ki nou nam al fizione dan Gran Nam, nou bize debaras detay, plis zwayon la kous par kous ziska nou zwenn so sant ki envizib. Bondie Li eternelman prop.”

Lerla Nachiketas arme ar konesans ti aprann meditasion; li ti transand ek sirmont dezir ek lamor. Se koumsa ki li ti rant ankominion ar Bondie. Samem sime liberasion.

KESTION – PRASNA

OM … Ar nou zorey les nou tann seki bon.
Ar nou lizie les nou kontanple drwatir.
Ar lespri trankil les nou gagn lape kan nou vener twa.
OM … Shannti, Shannti, Shannti… OM.
Gran mersi Bondie!

Soukesh, Satyakam, Sourryayann, Kousal, Bharrgaw ek Kabanndi, bann devo ek zelev Gourrou Pipalada ti vinn zwenn zot gid. Gourrou la ti dir zot: “Res ar mwa pandan enn an; viv dan lafwa, lavi senp ek abstinans. Apre zot poz kestion ki zot anvi.”

Enn an pli tar Kabanndi ti dimann so gourrou: “Senier, kisannla finn kre tou seki ekziste?”

Gourrou Pipalada ti reponn: “Bondie ti medite e ti servi limazinasion pou kre lavi ek lamatier, prensip mal ek femel pou deklans prosesis kreasion. Soley se lavi; lalinn se lamatier; lemonn ki bouze ek lemonn ki pa bouze, zot lamatier toulede; tou seki ena form zot lamatier. Soley get dan les, answit li get partou. Li lasours lavi e li paret kouma Lalimier. Not sa bien: “Bann saz konn Li ki prezan partou, ki donn lavi ek ki konn tou, Enn ki kre tou; kouma soley Li amenn saler e rant partou.”

“Bondie finn diviz letan e Li finn tras de santie: santie sid ek santie nor. Bann ki atas lenportans sarite ek ritiel, lavi familial, zot pran santie sid dan direksion lalinn e kan zot mor, zot rene. Bann ki pran santie nor atraver lafwa, konesans, lavi senp ek abstinans zot al ver soley e grasa sa, zot aret rene e zot vinn imortel.

“Ena dir ki soley li nou protekter. Li donn nou lalimier, lenerzi ek lapli; ena dir ki soley organiz letan ek sezon. Enn mwa li ena kenzenn lalimier ek kenzenn marenwar; enn zourne ena lamwatie lalimier ek lamwatie marenwar. Nouritir li enn kreater ki prodwir lagren ki donn nouvo lavi. Si nou obeir Bondie Kreater nou gagn tou seki lavi ek lamatier kapav done. Kan nou pratik lavi senp, abstinans ek laverite nou transand ek sirmont materyel e nou rant dan rwayom Bondie. Bann ki onet ek senser; bann ki viv dan drwatir, zot rant dan rwayom Bondie.”

Bharrgaw ti dimann so gourrou: “Ki sa pouvwar ki ranz lekor? Ki sa pouvwar ki met lavi dan lekor? Lekel pli for?”
Gourrou Pipalada ti reponn: “Ena boukou pouvwar: ler, dife, dilo, later, laparol, lespri, lalimier, odision. Tou sa bann la ti pe kriye for-for ki zot ki ranz lekor. Lavi ki pli gran ki tousa ti dir zot: “Aret fer vantar! Zot pe trik zotmem. Mwa ek mwa tousel atraver mo senk lafors ki kapav ranz lekor e fer li vinn vivan.” Pa bizen dir: zot refiz axepte.

“Lavi, pou montre ki li ete, ti koumans leve koumadir li pou kit so lekor. Me lezot ‘si ti fer parey. Ler li ti retourn dan so lekor, zot ti fer parey. Parey kouma mousdimiel swiv zot larenn, ler li ti kite, zot ti kite; ler li ti retourne, zot ti retourne. Lerla laparol, lespri, lalimier, odision ti koumans exprim zot admirasion pou lavi.

“Lavi brile dan dife; li briye dan soley. Lapli, niaz, ler, later, tousala lavi. Lamatier se lavi; tou zafer san form ousa avek form zot lavi. Lavi li imortalite.

“Tou zafer fixe dan lavi kouma bann reyon larou fixe dan lax. Tou fixe koumsa: trwa veda, bann servis relizie, bann solda, bann pret. O Senier Kreasion, lavi dan matris repran nesans e tou eleman vener twa. To sarye ofrand pou Bondie ek pou nou anset; twa ki finn donn sak organn so fonksion.

“Lavi! Kreater, Protekter, Destrikter! To bouz lesiel kouma soley; tomem Senier Lalimier. To fer lapli tonbe e les tou zafer gagn zot nouritir pou ki zot grandi dan boner. Lavi Limem; Pirte Limem; Dife Limem; Tomem sef; twa ki gout nou ofrand. Paran dan lesiel, tou seki ena ek tou seki ete se nouritir zis pou twa. Fer ki to lekor rant dan nou parol, dan nou zorey, dan nou lizie, dan nou lespri; fer nou gagn sans. Zame pa abandonn nou.

“Fer ki lavi, Sef trwa lemonn, protez nou kouma enn mama protez so zanfan. Donn nou sazes e fer nou gagn sans.”

Ti Kousal so tour pou dimande: “Gourrouji, kan lavi koumanse; kouma li rant dan lekor; kouma li viv ladan apre ki li finn diviz limem an mil morso; kouma li kit lekor la; kouma li soutenir tou seki deor ek tou seki andan?”

Gourrou Pipalada ti reponn li: “Pa fasil ar twa. To pa pas par kat sime. To al direk lor leker problem la. Lavi sort kot Bondie parey kouma to lonbraz sort depi to tomem. Lavi ek Bondie zot enseparab; Lavi rant dan lekor pou permet lespri satisfer so bann dezir. Parey kouma enn dirizan deleg so pouvwar ar diferan ofisiel, lavi partaz lekor ar senk kouran vivan. Ena organn exkresion ek reprodiksion ki enn kouran ki desann; apel li Apana. Lizie, zorey, labous ek nene zot tom sou Prana, lafors vital, kouran ki mont lao; omilie ena kouran ki donn lekilib; apel li Samana. Li distribiter manze e li alim set laflam.

“Bondie viv dan leker. Ena enn gran rezo arter ek lavenn kontrole par kouran Vyana. Kouran Oudana amenn nou swa ver rekonpans swa ver pinision. Si nou bon ek nou move melanze nou oblize retourn lor later.

“Soley li senbol lavi; soley nouri lafors lizie; later atir Apana anba; ler alimant Samana; divan okip Vyana. Lalimier nouri Oudana. Kan sa lalimier la tengn lespri absorb nou sans e nou rene.

“Ler nou pe mor, Oudana ki ini ar dezir lespri, retourn kot Lavi e Lavi ede par Oudana amenn nou nam kot li merite. Dimoun ki konn sa, konn sinifikasion lavi e so zanfan pou res lor bon sime. Ala seki mo kone!

“Seki konn pouvwar ek lasours lavi; kone kouma li vini, kouma li ale, kot li reste e ki so lien ar Bondie, sa dimoun la pou vinn imortel, wi, imortel.”

Sourryayann ti dimande: “Gourrouji, kisannla dan lekor dimoun ki res eveye, ki dormi, ki reve ou ki zwir? Lor kisannla zot depann?”
Gourrou Pipalada ti reponn: “Parey kouma soley kousan ramas tou so lafors dan so leker pou relarg zot ler li releve, koumsamem nou memwar ramas tou lenformasion e met zot anveyez. Kan enn dimoun pa tande, pa trouve, pa touse, pa santi, pa goute, pa koze, pa pran, pa done, pa bouze, pa zwir, nou dir li pe dormi.
“Zis dife lavi ki aktif e lespri koste ar Bondie. Lespri dan rev regagn so laglwar: li retrouv seki li ti trouve; li retande seki li ti tande; li rezwir seki li ti deza zwir. Kan lespri plonz net dan lalimier divinn, rev arete.

“Tou kiksoz anvole, al ver Bondie parey kouma zwazo al lor pie pou repoze. Later, dilo, lalimier, divan; seki lizie trouve, seki zorey tande, seki nene santi, tou absoliman tou anvole al ver Bondie ki enn fizion nam personel ek Nam Iniversel.
“Kan nou dekouver Nam Iniversel Permanan lerla nou konn tou seki kapav kone.”
Lerla Satyakam ti koze: “Gourrouji, kot nou ale apre lamor si tout long nou lavi nou finn medite lor OM?”

Gourrou Pipalada ti reponn li: “ OM li Bondie personel ek enpersonel; li ed dimoun saz zwenn toulede. Si so meditasion pa profon, li pou rene dan enn kars dimoun relizie ek disipline; me si so meditasion profon ek konple li pou libere e vinn enn ar Enn.

Soukesh ti atann so tour pou koze: “Kikenn ti dimann mwa si mo ti konn sez faz Bondie. Mo pa ti kone e mo ti dir laverite. Aster mo dimann ou Gourrouji, dir mwa kisannla Bondie sez faz.”

Gourrou Pipalada ti reponn li: “Mo garson, dan sa lekor la ena Bondie ek so sez faz. Bondie ti kre lavi e apartir sa tou lezot eleman, sez antou. Sakenn ena so prop nom. Parey kouma tou larivier ki zwenn lamer perdi zot idantite ek zot nom, sez faz ‘si perdi zot idantite kan zot fizione ar Bondie. Bondie li lax larou kot sez reyon zwenn. Kan nou konn sa nou libere; nou aret reenkarne. Ala ki Bondie ete!”

Bann devo Gourrou Pipalada remersie li parski li finn fer zot dekouver seki ekziste vrevremem deryer Maya.

“ Nou bes latet pou salie ou O Gran Rishi!”

KOT LIPIE GOURROU-SADOU-RISHI

OM …
Fer ki nou zorey tann seki bon;
Fer ki nou lizie dekouver drwatir;
Fer ki lape dan lespri nou vener twa.
OM … Shannti, Shannti, Shannti.

Kreater ti la anpremie, Li ti kree Limem. Li ti dir ki Li Li Protekter Liniver e li ti donn pouvwar konesans Lespri so garson Atharwa ki ti donn li Angee ki ti donn li Satyawaha ki ti donn li Angiras. Enn zour enn dimoun renome ki ti apel Shounaka ti dimann Angiras: “Ki zafer nou bizen kone pou ki nou kapav dir “Aster nou kone”?

Angiras ti reponn li: “Seki ena konesans Lespri dir ki ena de nivo konesans: Konesans enferyer ek konesans siperyer. Konesans enferyer se kat Veda e lezot zafer kouma prononsiasion, ritiel, gramer, etimolozi, poezi, astronomi; konesans siperyer se konesans Bondie ki pa ena ni koumansman ni lafen; ki prezan partou ek touletan; ki pa sanze, ki permanan. Limem Lasours tou, Limem Tou.

“Parey kouma latwal sorti dan zaregne; plant sorti dan later; pwal dan lekor, Lemonn sorti dan Bondie. Li finn kree tou; Li okip tou; Li konn tou. So volonte diriz tou.

“Bann saz ti etidie bann ritiel dan bann veda me zot ti transand bann ritiel la pou dekouver seki ti prezan me envizib. Ena ki prefer kol ar ritiel. Si to pe rod rekonpans pou seki to finn fer, res kole ar ritiel la e to pou fini lor resif. Enbesil ek ignoran atas enportans ar detay e zot bliye esansiel. Bann saz pa nek get sirfas; zot rod seki kasiet dan profonder; zot reysi trouv laverite deryer ilizion. Seki anvi konn veritab laverite zot bizen kapav trouv ar zot imazinasion seki envizib. Pou reysi zot resers zot bizen swiv konsey zot Gourrou ki pou gid zot pa par pa. Sinon zot pou kontinie rene e pa pou konn moksha.

“Bann enbesil kwar zot kone; zot bann aveg ki rod diriz bann aveg. Zot kol ar siperfisiel e zot ignor esansiel; zot kontanple enn pie me pa konn grander lafore. Me bann ki saz ek prop zot evolie ziska ki zot zwenn Eternel Permanan. San zot gourou zot pou perdi sime.

AUM-OM

OM…
Fer ki nou zorey tann seki bon;
Fer ki nou lizie trouv seki bon;
Fer ki nou swiv So pa, ek vener Li ar tou nou lafors ek kouraz;
Fer ki So volonte diriz nou lavi.
OM … Shannti, Shannti, Shannti.

OM zame pou fini. Li lepase, leprezan ek lefitir. OM Li tou. Tou seki transand divizion letan, tou seki ekziste depi toultan e pa pou aret ekziste zot parey kouma OM.

Nou nam personel li enn etensel ki sorti dan Laflam Iniversel-Eternel. Nam personel li pas par kat staz. Premie staz: nou nam servi nou sans pou dekouver nou anvironnman fizik; deziem staz: nou nam explor lemonn lespri; trwaziem staz: meditasion – kominion ar Nam Iniversel; katriyem staz: etensel nam personel retourn dan Laflam Iniversel-Eternel ki reprezante par enn son long ki melanz oral ek nazal: “OOOMMM”. Li enn son endivizib ki nou sey reprezante par trwa alfabet: A, U, M ki donn son ‘OM’ endivizib, eternel ek iniversel.

23.04.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.