DETRWA PAZ BAGAVAD GITA Tradiksion/Adaptasion par Dev Virahsawmy

Tex sours: Version Shri Purohit Swami – forma PDF; internet.

ARJUNA SO MORAL PA BON

NARATER (ENN LAVWA FAM): Lerwa Dhritarashtra dimann Sanjaya, “Sanjaya dir mwa ki ti arive laba dan sandbatay eroik ek istorik Kurukshetra kot mo pep ti mobilize pou dres bann Pandava?” Sanjaya reponn, ” Kan Prens Duryodhana ti trouv larme Pandava rekta lor baz, li ti al direk kot so profeser Guru Drona. Ala seki li ti dir li:
PRENS DURYODHANA: ” O Gran Lespri! Get sa larme pwisan Pandava la sou lidersip garso Lerwa Drupada, ou disip saz.
Dan sa larme la ena gran ero ek gran-gran arse; gerye osi kouraze ki Arjuna ek Bheema, Yuyudhana, Virata ek Drupada; zot tou bann gran solda renome;
Dhrishtaketu, Chekitan, Vayan Lerwa Benares, Purujit, Kuntibhoja, Shaibya – pli for ki boukou;
Yudhamanyu, Uttamouja, Soubhadra ek bann garson Droupadi, bann dimoun gran repitasion.
Aster get tousa bann kapitenn ki mars ar nou, O gran lider spiritiel, pli gran ki tou. Samem bann dirizan mo larme. Les mo donn ou zot nom toutswit.
Ou, oumem nimero 1; apre ena Bheeshma, Karna, Kripa, bann mahasolda; Ashwaththama, Vikarna ek garson Somadhatta;
Ek enn ta ankor ki pa kil parad e ki pare pou donn zot lavi pou mwa; zot tou bien arme e lager pa fer zot per.
Me nou larme paret pli feb malgre ki li dirize par Bheeshma e zot larme paret pli for malgre ki li dirize par Bheema.
Ala lord ki mo done: tou solda dres latet, tini ferm batayon par batayon; bann zeneral pran pozision de kote Bheeshma.”
NARATER (ENN LAVWA FAM):
Lerla koumadir pou remont so moral brav Granper Bheeshma, pli vie dan klan Kuru, ti soufle dan so kontch ziska ki son ki sorti ti kouma rizisman enn lion araze.
E san atann tou bann kontch, tanbour, tronpet ek bigoul ti larg enn rafal tapaz kouma loraz.
Lerla bien kale dan zot gran saryo lager, rise par seval blan, Senier Krishna ek Arjuna ti soufle dan zot koki beni.
Senier Krishna ti soufle so Pannchajannya e Arjuna so Devadata, brav Bheema soufle so koki renome, Poundra.
Lerwa Dharmaraja, garson Kunti, soufle Ananntavijaya, Nakula so Sougosh ek Sahadeo so Manipoushpaka.
Mahalerwa Benares, gran arse, Shikandi, gran solda, Dhrishtayumna, Virata ek Satyaki ki pa konn defet,
Drupada, bann garson Droupadi ek Soubhadra, sa gran gerye la, soufle dan zot koki kontch.
Enn gran tourbiyon tapaz ti desir leker bann garson Dhritarashtra e so eko ti fer lesiel ek later tranble.
Ler Arjuna ki ti pe sarye pavyon Hanuman ti trouv bann garson Dhritarashtra pare pou lager lor sandbatay
Li ti lev so ark e ti dir Senier Krishna:
ARJUNA: O pwisans ki pa konn defet! Bondie Later! Rann enn servis met mo saryo ant sa de larme la
Pou mo kapav obzerv bann ki dan mo kan ek bann ki kont mwa;
Pou mo yam bien sa bann degoutan ki pe mars ar bann garson malang Dhritarashtra.
NARATER (ENN LAVWA FAM): Senier Krishna ti ekout lapariyer Arjuna. Li ti plas so saryo mazik kare-kare zis omilie ant sa de larme ennmi la,
Kot li kapav trouv tou bann dirizan sou direksion Bheesma ek Drona. Senier Krishna dir: ” O Arjuna! get laba tou bann fami kuru.”
Ki Arjuna ti trouve? Papa, granpapa, tonton, kouzen, garson, tizanfan-garson, profeser, kamarad;
Boper, bienfeter toulede kote. Arjuna ti fixe so lizie lor so prop disan, lor so prop fami toulede kote.
So leker boulverse ar sagren ek pitie. Parol tris sorti dan so labous.
ARJUNA: Ayo Bondie! Ler mo trouv mo prop dimoun, mo prop disan swaf disan so prosen,
Mo lipie vinn feb e mo lagorz amare, mo lekor tranble e mo seve dibout drwat.
Mo ark Ganndiva sap dan mo lame, tonbe e mo lekor net gagn lafiev. Enposib res anplas parski mo lespri dan konfizion.
Lagign, lagign, move lagign! Ki debon kapav sorti dan masak mo prop dimoun lor sandbatay?
Senier, mo pa’le laviktwar, mo pa’le rwayom, mo pa’le okenn plezir. Ki pou fer ar tousa
Kan dimoun ki mo plis kontan pe dibout la e zot fite pou sakrifie tou, mem zot lavi?
Get zot! Mo prop profeser, papa, granpapa, zanfan, tizanfan, tonton, boper, bofrer. Mo prop fami dekote.
Zame mo pou touy zot! Mempa pou trwa rwayom lao. Aster mo kapav masakre mo prop disan pou enn bout later? Prefer mwa ki mor!
Senier! Ki profi kapav tire dan lamor bann garson Dhritarashtra? Pese sa, touy sa bann pov dimoun dan pens, dan dezespwar.
Nou devwar se fer travay nob, pa tir disan nou prop fami. Ki boner kapav ena dan asasina nou prop fami?
Mo kone bann garson Dhritarashtra zot lizie bouse par gourmandiz; zot sitan aveg ki zot pou touy zot prop fami, avoy zot prop kamarad manze.
Me nou, nou lizie trouv kler. Eski li pa nou devwar anpes enn krim ki pou detrir nou fami net?
Dan destriksion nou fami ena destriksion nou tradision ek nou kiltir e kan nou perdi sa tou pou vir anbalao. Valer moral ek relizie pou fonn.
Kan sa arive nou bann fam pou gat nasion e pirte nou ras pou disparet.
Lespri vis pou polie nou disan e disan bann ki polie nou disan. Letansa nam nou anset pou trime dan soufrans parski pa pou ena servisdemor pou zot.
Dan destriksion nou fami e dan polision nou disan ena lamor kiltir, tradision ek pirte nou ras.
Bann saz finn dir nou Senier, kan enn dimoun perdi so valer, li perdi so nam.
Drol sa! Pou nou zwir plezir enn rwayom nou dispoze touy nou konpatriyot e fer gran-gran pese.
Me si mo les bann garson Dhritarashtra touy mwa li pa pou meyer pou mo biennet?
NARATER (ENN LAVWA FAM): Apre sa omilie ant de larme, Arjuna ti larg so lekor, asiz dan saryo; zet so ark ek fles. Lasagren kas so leker.

LAVI ENN KONTRADIKSION

Ler Senier Krishna ti get kouma moral Arjuna ti dan pens (larm dan lizie, konfizion dan lespri) li ti sey konsol li.
SENIER KRISHNA: Mo bon kamarad! Kifer lavey enn gran batay to pe bes lebra? Zanfan Aryen pa fer koumsa! Sa manier la pou amenn laont ek enfami e pou ferm laport paradi.
Arjuna mo matlo, kifer to tike? Twa ki sem laterer dan leker to ennmi, aret fer kapon! Chombo li, napa les sape!
ARJUNA: Senier, dir mwa kot pou gagn kouraz kan choula la monte, pers lestoma Beeshma ek Drona ar mo fles kan li mo devwar tom lor zot lipie.
Olie touy mo profeser, bann extra gran lespri, mo prefer viv lavi enn mandian, viv lor sarite. Si mo touy sa bann gran met la ki mo prop bienfeter, ar zot disan mo pou polie douser ek plezir lavi.
Mo nepli kone ki meyer: zot bat mwa ousa mo bat zot. Kwar mwa Senier, mo lavi pa pou ena okenn valer si mo bizen touy bann garson Dhritarashtra mem si zot pe rod sikann.
Pitie pe touf mwa; konfizion pe fer ravaz dan mo lespri. Ki bizen fer? Senier, ou ki mo konseye spiritiel, dir mwa ki bizen fer. Gid pa ou disip, Senier!
Mem si mo vinn sef lemonn vizib ousa vinn sef lemonn envizib, nanye pa pou tegn sa langwas ki pe paraliz mo lespri.
NARATER: Lerla Arjuna, konkeran ki pa konn defet, ti dir Senier Krishna, Senier Valer-Fondamantal, ki li ti pou refiz lager e li ti pou refiz koze.
Lerla Senier Krishna, sourir beni lor lalev, koz ar Arjuna ki ti pe nwaye dan deprim, la omilie ant de larme pare pou lager.
SENIER KRISHNA: Kifer to vers larm pou seki pa merite mem si zot fer kwar ki zot sazes gran? Bann ki vremem saz zot pa vers larm ni pou mor ni pou vivan.
Zame, zame, zame mo pa ti absan, mo prezan depi toultan; ni twa ni bann prens; zame nou pa pou aret ekziste.
Enn nam li konn lanfans, zenes ek vieyes dan enn lekor. Kan so ler vini li al dan enn lot lekor. Enn dimoun saz bizen konpran sa.
Bann evennman andeor nou zot amenn freser ek saler, douler ek boner, zot vini, zot ale; zot pa permanan. Fer fas, pran kouraz O mo ti Prens!
Enn ero ki pa les sirkonstans vir-vir li, ki aksepte e plezir e soufrans san debalanse, se sa kalite dimoun la ki vinn imortel.
Seki pa ete zame pou vinn kiksoz; seki ete zame pou aret ete. Bann saz konn sa bien. Sa li enn laverite pa kapav diskite.
Lespri ki dan nou e ki diriz nou bann sans, li eternel. Nanye pa kapav detrir Lespri.
Lekor materyel dan lekel Lespri imortel ek eternel finn zet lank li ena koumansman ek lafen. Ala kifer, O Prens Vayan, to bizen lager.
Seki panse ki se Lespri ki touye e ki kapav touy Lespri, li zis enn bourrbak ignoran. Lespri pa touye e pa kapav touy li.
Lespri pa konn ni nesans, ni lamor. Li la pou toultan. San koumansman, san lafen, li konn tou. Parski li eternel, lamor lekor pa vedir lamor Lespri.
Kan ou kone ki Lespri li permanan, imortel, eternel, bouz-fix kouma ou kapav koz lamor?
Parey kouma nou zet vie lenz pou met lenz nef, Lespri rezet vie lekor pou al abit nouvo lekor.
Zarm pa kapav koup li; dife pa kapav bril li; dilo pa kapav nway li; divan pa kapav sous so lesans.
Pa kapav ouver li pou rant andan; pa kapav ni nway li, ni bril li, ni deses li. Lespri li eternel, omniprezan, toupwisan, pa konn sanzman e li ekziste depi toultan.
Li envizib, andeor kontrol larezon, andeor kontrol letan. Akoz sa, si nou’nn bien konpran so natir profon, peyna sime ki nou plengne, plore, moulougande.
Mem si dapre twa Lespri li pe toultan ne ek mor kontinielman, peyna rezon pou vers larm.
Lavi enn kontradiksion. Kouma nou ne nou koumans mor e kan nou mor nou koumans reviv. Kifer vers larm lor seki pa kapav anpese?
Personn pa kone ki pase ant lafen ek koumansman lavi. Nou konn zis seki ekziste ant koumansman ek lafen lavi. Kifer plore Gran Dimoun?
Ena ki gagn sok ler zot tann koze lor Lespri; ena panse ki Lespri li enn mirak; ena ki emerveye me pa konpran nanye. Malgre ki boukou finn tann parle lor Lespri bien-bien tigit finn konpran ki li ete.
Pa pran traka lor ki pou arive dan lager. Lespri ki dan nou li imortel ek eternel.
Konsantre lor to devwar. Pou enn bon solda seki plis enportan se enn lager pou lebien kont lemal. Akoz sa mo dir twa to fer fos si to ezite pou azir, Arjuna mo Arjuna.
Bann solda zot beni kan zot chombo lokazion. Lokazion divan twa pe ouver laport paradi.
Si to refiz rant dan konba beni to pou pas pou enn tret, to repitasion fini e pese trangle twa.
Limanite pou rapel zis to disgras. Pou enn nob, dezoner li pir ki lamor.
Bann gran zeneral pou panse ki to finn maron parski to enn kapon; to pase glorie pou fini dan pit latrinn.
To bann ennmi pou fann rimer lor twa, pou boufonn twa. To konn kiksoz pli imilian ki sa?
Si to mor dan konba, laport paradi ouver pou twa; si to sorti viktorye rwayom later pou to rekonpans. Alor Garson Kunti, dibout e manz ar to ennmi!
Falepa to get plezir ek douler, viktwar ek defet ar de lizie. Get toulede ar enn sel lespri. Pare pou aksion e to lardwaz pou res prop.
Apre filozofi konesans ekout filozofi aksion. Sa pou ed twa kas lasenn ki amar nou ar tou kalite aksion.
Lor sa sime la zame nou gaspiy nou zefor e zame li dan vid. Mem nou pli ti zefor protez nou kont gran danze.
Atraver filozofi aksion nou lentelizans vakabon vinn disipline e nou konsantrasion ameliore. Parkont lespri fouka galoup dan tou direksion anmemtan.
Bann tilespri satisfe ar laparans. Zot pran sirfas pou lamone kontan e bliye profonder.
Domine par zot pasion, zot desinn zot prop paradi; fabrik ritiel, servis ek seremoni konplike pou grandi zot prop plezir ek zot prop pouvwar. Sa bannla pou kontinie rene.
Parski zot lespri dan prizon pouvwar ek zwisans zot enkapab konsantre zot lalimier lor enn pwen fix.
Lekritir sen dan Veda dir nou lavi ena trwa konpozan – bann Kalite. Mont pli ot ki touletrwa, O Arjuna; al pli lao ki bann per sansasion opoze (so/fre; sikre/sale, brav/kapon ets.); tini ferm dan laverite; pa les traka banal baze lor reflex egois chombo twa.
Enn dimoun kapav bwar dilo depi nenport ki kote enn basen. Akoz samem teolozien rize li kapav pran Lekritir, tourn li, vir li, pers li pou tir zi ki li bizen pou so pouvwar ek plezir personel.
Me twa to ena zis drwa pou fer enn travay prop. Pa rod rekonpans. Se pa delis rekonpans ki bizen fer twa anvi aldelavan; tansion, pa rant dan latrap lapares e vinn enn los.
Kan to pe antreprann enn louvraz konsantre to lespri lor Lafors Divinn, renons tou bann atasman e get sikse ek defet ar mem lizie. Zis enn lespri bien balanse kapav amenn enn lavi spiritiel entans.
Aksion fizik li bien-bien maf konpare ar lentelizans ki konsantre lor Lafors Divinn. Servi Lentelizans Parfe. Zis bann mediok ki travay pou gagn rekonpans.
Kan enn dimoun mont ziska Larezon Parfe, savedir li finn fini tourn so ledo ar seki lebien ek lemal kapav done. Chombo zis Aksion Korek. Lavi Spiritiel Intans samem veritab lavi.
Bann saz ki gide par Lentelizans Parfe pa rod rekonpans ousa benefis. Se koumsa ki zot reysi kas lasenn nouvo nesans e lerla zot rant dan Boner Parfe.
Kan to lozik finn pers vwal ilizion, maya, lerla to vinn pli avanse ki bann filozofi ki to finn tande ek filozofi ki to pou tande.
Kan lafors serebral, malgre ki li atake par enn trale tex sakre, tini ferm dan so kontanplasion Lafors Divinn Enfini, lerla to kapav sir ki to finn tous vre Spiritialite.
ARJUNA: Senier, kouma nou rekonet enn Sen ki finn gagn Lentelizans Parfe, ki finn rant dan Boner Parfe, e ki so lespri tini ferm? Kouma li koze? Kouma li viv? Kouma li azir?
SENIER KRISHNA: Kan enn dimoun finn rezet dezir leker e li satisfe zis ar so nam, so atma, lerla nou kone ki li finn ariv pli lao ki posib.
Enn saz ki pa les soufrans sifonn so lespri, ki so dezir pa exite par zwisans, ki pa atase ar nanye, ki pa konn ni lakoler ni lafreyer, sa dimoun la li finn ariv lao net.
Enn saz, nenport ki kote li ete, ki pa ena okenn atasman personel ar personn e ar okenn landrwa; ki aksepte lekzistans lebien kouma lemal san zame anbras enn ek repous lot, sa dimoun la li finn vinn enn ar Lafors Divinn Enfini.
Enn dimoun ki kapav siprim latirans ki so sans ena pou bann obze, kouma enn torti ramas so lapat anba so lakok, sa enn la li finn fini tous Perfeksion.
Kan to konn fer karem, bann obze tantasion kile kan to get zot. Mem yenn pou zwir li maron dan leker ek lespri dimoun ki finn trouv Laverite.
Arjuna O Arjuna! Kan enn dimoun pe rod kontrol so lespri, enn rafal sansasion for say-say li.
Li bizen tini renn dan so lame e konsantre so lespri lor Mwa; pou ariv dan bit, Perfeksion Serebral bizen kontrol sansiel.
Kan enn dimoun fokaliz lor bann zafer ki stimil sansasion li atire par zot; atraksion devlop dezir; dezir provok lakoler.
Lakoler anflam fos persepsion; fos persepsion amenn lamor memwar; lamor memwar amenn lamor larezon; lamor larezon amenn destriksion.
Me enn atma ki ena foul kontrol lor limem, ki kapav rant dan kavern obze sansasion san atasman ni degou, sa atma la vinn Mahatma ki dekouver Lape Eternel.
Kan li finn konn Lape li nepli konn soufrans; kan lespri viv dan lape lerla li distenge kouma bizen.
Seki pa kapav konsantre pa pou kapav fer bon distenksion. San konsantrasion peyna meditasion; san meditasion peyna lape. Si peyna lape kot kapav ena boner?
Parey kouma enn pirog dan siklonn, enn lespri ki prizonie bann sansasion vakabon li perdi larezon.
Akoz samem, O Gerye Enbatab, seki kontrol so bann sans e pa vinn esklav bann obze sansasion, so larezon li pirifie.
Kan lemonn pe dormi, enn Sen li eveye e akoz sa li pa konn seki atir lezot.
Li konn Lape seki kapav les dezir koule kouma larivier ki al dan lamer ki malgre ki li plen ar dilo res toultan parey; me seki les so dezir sarye li, li so kontrer.
Li pou konn Lape si li kapav abandonn dezir e travers lemonn san anbision, san bagaz e san vantardiz.
O Arjuna! Samem leta Lespri Siprem. Si enn dimoun ariv laba, zame li pou desann pli ba. Ler so nam kit so lekor li pou al asiz lor tronn Divinn parski li finn fini vinn Enn ar Lafors Divinn Enfini.

YOGA-KARMA, SIME AKSION

ARJUNA: Si sazes li siperyer ki aksion, kifer ou pe konsey mwa swazir aksion, al lager?
Ou parol drol pe debalans mo lespri. Dir mwa siouple ki vre sime mo bizen pran pou mo garanti mo prop biennet spiritiel.
SENIER KRISHNA: Dan nou lemonn, kouma mo’nn dir twa, ena de sime. Ekout bien O Konsians Prop! Ena sime sazes pou seki medite e sime aksion pou seki travay.
Personn pa kapav ariv Liberte-Pa-Fer-Nanye san pas par aksion; refiz azir pa pou amenn nou ver Perfeksion.
Li enposib res totalman inaktif parski Karakter Bazik Lanatir fors nou azir, nou anvi, nou pa anvi.
Seki paret imobil, pe bouz fix, me ki so lespri pe naz dan sansialite li anverite, pov jab la, enn vilger ipokrit.
Me, mo bon Arjuna, nou onor sa dimoun ki servi so lespri pou kontrol so bann sans, parski li pe koumans met anpratik Yoga-Karma, vre sime Aksion dan detasman.
Fer to devwar dapre drwatir parski aksion ki gouverne par devwar li siperyer ki inaksion. Kouma enn dimoun pou okip so prop lekor si li rant net dan inaksion?
Dan sa lemonn la nou amare ar lasenn aksion si nou pa pe fer sakrifis. Akoz samem, nou aksion detase, pa atase, li anverite enn sakrifis.
Dan koumansman Bondie ti sakrifie Limem pou kre lavi. Li ti dir so bann kreasion: “Atraver sakrifis fer zanfan e sa pou satisfer tou zot dezir.
Priye Pouvwar Lanatir ki pou nouri zot. Kan sakenn tini so prosen, biennet nou tou vinn bien for.
Kan lespri sakrifis prezan, Lanatir donn nou tou satisfaksion ki nou bizen. Me seki konn zis pran me pa konn done li anverite enn voler.”
Bann saz ki manze apre ki finn fer sakrifis zot efas tou pese. Bann egois ki nek plen vant san fer sakrifis anverite pe plen vant ar pese.
Tou bann kreatir bizen manze. Manze li zanfan lapli; lapli li zanfan sakrifis e sakrifis limem form aksion pli nob.
Tou bann aksion zot sorti dan vant Lespri Siprem ki imortel ek eternel e kan enn aksion li gouverne par lespri sakrifis Lespri Siprem Toupwisan li mark so prezans kler-kler.
Donk, sa dimoun ki pa ed larou sakrifis roule me swazir pou patoz dan pese, rod nisa partou kote, li pe koken oxizenn lezot.
Lot kote, enn nam ki medit lor Nam Siprem, trouv satisfaksion dan servis pou Nam Siprem e satisfe tanki li form parti Nam Siprem, sa nam la nepli bizen fer okenn zefor.
Li peyna nanye pou gagne ni dan aksion ni dan inaksion. So biennet li pa depann lor seki enn kreatir nou lemonn kapav done.
Alor, Arjuna, fer seki to ena pou fer ar tou to lafors san rod rekonpans parski sa dimoun ki fer so devwar san lentere egois li rant dan lemonn Nam Siprem.
Lerwa Janaka ek plizier lezot finn mont ziska nivo perfeksion atraver zis aksion. Mem si to’le amelior nivo spiritiel lemonn li to devwar azir.
Nenport ki zafer enn gran dimoun fer, lezot imite. Dimoun pou rod swiv so lekzanp.
Ekout mwa Arjuna! Peyna nanye dan liniver ki mo oblize fer; mo peyna okenn anbision. Me mo kontinie res aktif.
Arjuna, si mo aret azir, dimoun anzeneral pou vinn pares ar lapeti.
Si mo aret azir limanite pou tom anrwinn. Mo pou amenn lemonn dan Dezord Absoli. Partou pou ena destriksion.
Bann ignoran azir pou plezir aksion me enn dimoun saz li azir san okenn atasman parski so lizie li fixe lor biennet lemonn.
Enn dimoun saz pa gagn drwa deranz lespri bann ignoran ki gagn jos dan aksion. Plito li bizen kontinie so travay ar enn lespri balanse ki konsantre lor Mwa. Se koumsa ki li kapav enspir lezot pou fer parey.
Aksion se fri bann Kalite ki form parti dan Lanatir. Zis bann ignoran vantar ki domine par zot egoism ki fer fezer e dir for-for: mwa ki mari.
Me Arjuna, bann ki konpran bien relasion ant bann Kalite Lanatir ek aksion, zot pa amare ar aksion la parski zot kone ki enn aksion li rezilta enn zwe ant aksion ek reaksion bann diferan Kalite ant zot.
Bann ki pa konpran bann Kalite la zot amar zot nam ar aksion la. Me pa bliye ki bann saz ki konn laverite zot pa perdi zot letan pou boulvers lespri ki pa konpran.
Alor depoz to aksion kot mo lipie, konsantre to panse lor Absoli san okenn tras egoism, san rod rekonpans e ar enn lespri ki sorti dan prizon exitasion, rant dan batay.
Bann ki azir dapre Mo prensip, ferm dan lafwa, san rod lipou poul, zot ‘si zot kapav kas lasenn ki amar nou ar aksion.
Bann ki boufonn Mo parol, rezet li, zot bann ignoran, bann gopia aveg. Zot marsann zot prop destriksion.
Mem enn dimoun saz li azir dapre so natir; tou kreatir azir selon zot natir. Kifer forse?
Lamour ek laenn ki ne apartir bann obze ki afekte nou sans zot sorti dan vant Lanatir; reziste zot, pa sede. Zot bar nou sime.
Preferab to fer to prop devwar mem li pa grandioz ki fer devwar enn lot malgre ki so rannman pli gran. Preferab zwenn tase ler to fer to devwar parski dan fer devwar enn lot ena bel-bel treboul.
ARJUNA: Senier, dir mwa ki pous nou ver pese malgre nou reziste, koumadir enn lafors pe pous nou.
SENIER KRISHNA: Dezir, degou, zanfan pasion. Dezir aval tou, pouri tou. Samem pli gran ennmi limanite.
Parey kouma lafime kasiet dife, lapousier kasiet laglas, iteris kasiet tibaba, dezir kasiet liniver.
Samem ennmi permanan limanite. Li detrir bote sazes. Plis li manze plis li fen kouma dife dan lafore.
Li enfiltre atraver nou sans, nou lespri, nou larezon. Li servi zot pou detrir sazes e abriti nou nam.
Konpran Arjuna? Kontrol to bann sans pou kapav touy dezir parski limem mama pese, gran destrikter konesans ek sazes.
Rapel ki bann sans zot extrapwisan. Me pli for ki li ena lespri; pli for ki lespri ena entelek e pli for ek pli gran ki entelek se Li.
Alor mo Gran Solda, aster to kone ki Li li pli gran ki tou e Li pou ed twa kontrol to ego pou to reysi detrir to ennmi, Dezir, mem si louvraz la li bien difisil.

YOGA-DNYANA – SIME LALIMIER

Mo ti montre Viwaswana, fondater dinasti Soley, sa filozofi enportan la; lerla li ti pas sa konesans la ar Manu ki mama-papa tou lalwa; Manu ti pas lansengnman la Ikshwaku.
Bann Lerwa Divinn ti konn li parski li ti form parti zot tradision. Me malsans, apre enn long pasaz letan, li ti al perdi dan poubel memwar.
Se sa sime la ki mo finn fek montre twa parski to Mo disip ek Mo kamarad. Samem Mo Sekre Siprem.
ARJUNA: Senier, Viwaswana ti ne bien avan twa. Mo pa konpran kouma se twa ki finn montre li sa.
SENIER KRISHNA: Pa premie fwa mo vinn lor later. Mo ‘si mo kapav re-ne kouma twa. Me diferans ant twa ek mwa se ki mwa mo rapel mo bann diferan nesans, avtarr me twa non.
Mwa mo pa ena koumansman. Mem si mo imortel ek eternel, Senier lor tou seki ekziste, par mo pouvwar ek mo volonte mo kapav kre mo prop Prezans.
Kan spiritialite pe al dan tegn e materyalism pe fane partou, mo donn Momem enn nouvo nesans.
Pou protez seki bon e pini seki move, pou retablir Rwayom Bondie, tanzantan mo bizen re-ne.
Bann ki konn laverite divinn lor Mo nesans ek Mo lavi, zot aret re-ne; kan zot lespri kit zot lekor, zot fizionn ar Mwa pou vinn enn ar Mwa.
Boukou zot lekzistans finn fini fizionne ar seki pou Mwa. Aster zot pa konn dezir, lafreyer ek lakoler, zot finn vinn enn parti Momem e zot kontinielman pirifie par laflam briyan sakrifis personel.
Sakenn swazir so prop manier pou priye Mwa e pou Mwa zot tou parey. Nenport ki sime zot swazir, li amenn zot ver Mwa.
Bann ki rod sikse zot priye bann Pouvwar; dan lemonn materyel zot aksion donn zot sikse imedia.
Mwa ki finn kre kat kars (saz, solda, marsan, labourer) dapre bann kalite ek ensten natirel. Mwa ki zot kreater mem si Mwa Mo pa fer okenn aksion e ki zame Mo pa sanze.
Mo pa esklav Mo prop aksion, Mo peyna okenn dezir. Bann ki konn Mo vre Momem zame pou vinn esklav aksion.
Eklere par sazes nou bann anset ki ti rod delivrans, ti fer seki bizen fer. Twa ‘si to bizen fer kouma nou Gran Dimoun ti fer.
Ki ete aksion? Ki ete inaksion? Sa kestion la ti toultan minn boyo bann saz. Les Mo dir twa kiete filozofi aksion. Kan to konn sa zame to pa pou rant dan lak lemal.
Li neseser kone ki aksion ki korek, ki aksion pa korek, ki ete inaksion parski pa fasil konpran tousa.
Seki dekouver inaksion dan aksion ek aksion dan inaksion, limem pli malen ki tou. Li vinn sen malgre ki li pe kontinie azir.
Nou apel li enn saz parski li pa afekte ditou par dezir e so bann aksion zot pirifie par laflam Sazes.
Parski li pa konserne par rezilta so aksion, parski li satisfe ar seki li ete, parski li endepandan, anverite li pa pe fer nanye malgre ki li paret pe azir.
Parski li pa pe rod nanye, parski li kontrol so lespri ek so personalite, parski li pa konn gourmandiz, li kapav azir zis ar so lekor; malgre ki li azir li res prop.
Satisfe ar seki li gagne san so prop zefor, li transann, depas bann per opoze (fre/ so; lespwar /dezespwar), kas lasenn lanvi; so lespri bien balanse ki li dan sikse ki li dan esek; mem kan li azir li pa amare ar rezilta so aksion.
Enn dimoun lib ki pa atase ar nanye, enn dimoun ki so lespri fixe lor sazes, enn dimoun ki so aksion fer kouma enn sakrifis, sa dimoun la li pa kit okenn tras deryer li.
Pou sa dimoun la sakrifis se mem zafer ki Lespri; Lespri ek ofrann enn mem zafer; se Lespri ki pe sakrifie dan So prop dife; pou sa dimoun la mem kan li pe azir li form parti Lespri Divinn parski mem kan li anplen dan aksion so lespri res fixe lor Bondie.
Ena bann saz ki fer sakrifis pou bann Pouvwar; ena ki ofer zotmen lor lotel Eternel.
Ena ki sakrifie zot bann sans fizik dan dife volonte pou kontrol zot prop lekzistans; lezot ofer kontak ar obze extern dan dife sakrifis zot sans.
Lezot ankor sakrifie zot bann aktivite ek zot vitalite dan dife spiritiel alime par reze lentere personel, ek par zot sazes.
Ena ankor ki ofer kouma sakrifis rises, osterite ek meditasion. Ena relizie ki finn marye ar zot serman ki renons zot konesans teolozik ek zot pouvwar spiritiel.
Ena ki pratik kontrol lor Lenerzi Vital e zot kapav gouvern lafors sofistike ki apel Prana ek Apana; par sakrifis zot fer Prana vinn Apana e Apana vinn Prana.
Lezot ki kontrol seki zot manze kapav sakrifie zot lekzistans materyel dan dife spiritiel. Zot tou konpran prensip sakrifis e atraver sa sakrifis la zot lav zot nam prop.
Kan zot gout nektar imortalite ki rekonpans ki zot gagne pou zot sakrifis, zot rant dan liniver Eternel. Lemonn isi li pa pou bann ki refiz fer sakrifis; ki bliye lot lemonn la.
Ena osi lezot sakrifis ki kapav fer pou devlopman Lespri. Rapel ki zot tou depann lor aksion. Kan konn sa lerla kapav gout veritab liberte.
Sakrifis sazes li siperyer ki nenport ki sakrifis materyel. Arjuna, zame bliye ki klaymax aksion li touzour Realizasion.
Sa to aprann kan to tom lor lipie to Gourou, kan to dimann li ekleraz e to fer seki li dir twa fer. Enn saz ki finn dekouver laverite pou kapav montre twa sazes.
Kan to’nn konn Sa, zame to pou may dan konfizion; pouvwar sa sazes la, Arjuna, pou fer twa trouv tousa bann dimoun la vadire zot enn parti to Twamem, e donk enn parti Mo Mwamem.
Mem si to ti pli gran peser, to ti pou travers losean pese lor feri Sazes.
Parey kouma laflam bril petrol, dan dife Sazes labrez aksion vinn lasann.
Nanye dan lemonn pa pli pirifikater ki sazes e sa dimoun ki enn vre sen dekouver sa dan so prop Limem.
Seki ena gran lafwa li pou tous sazes e sa dimoun saz ki kontrol so bann sans li pa pou tarde pou rant dan Lape Siprem.
Bann ignoran ek bann ki pa kwar pou zwenn tase. Pou bann ki toultan dan dout peyna boner ni isi ni ayer.
Me sa dimoun ki finn renons aksion pou anbras meditasion, ki finn tay-tay doutans ar sab sazes, ki asiz kare-kare dan stabilite so prop Limem, zame li pou les aksion amar li.
Akoz samem Mo dir twa, detrip dout dan to leker ar sab to sazes, dout ki zanfan to prop ignorans; dibout e swiv larout Sazes, Arjuna, Gran Gerye.

RENONS AKSION

ARJUNA: Senier, enn-enn kou to dir mwa renons aksion; apre to koz aksion korek. Dir mwa mo Senier lekel pou garanti mwa pli gran biennet?
SENIER KRISHNA: Renons aksion ek swazir aksion korek toulede elev nou, amenn nou ver nouvo oter; me ant sa de la aksion korek li plis meyer.
Enn vre sadou ki peyna ni dezir ni degou, ki pa afekte par konfli ant bann opoze li kapav fasilman kas lasenn atasman ek esklavaz.
Zis bann ki dan nwarte ki trouv aksion korek ek sazes kouma de kiksoz separe, pa bann saz. Enn dimoun ki konn premier la, li pou osi konn deziem la e li pou gout fri toulede.
Atraver aksion korek kapav osi mont ver sazes. Laverite se ki sa de la zot form parti mem linite, linite de kontrer.
Arjuna, Gran Gerye, san konsantrasion peyna renonsiasion. Enn saz ki konsantre lor Lafors Divinn li pou san tro tarde fizionn ar Pouvwar Absoli.
Enn dimoun ki spiritiel, ki pir, ki kontrol so bann sans e so prop ekzistans, ki finn konpran ki lekzistans pli ot ki ot li pa zis pou li me li pou tou, sa dimoun la kapav azir san les aksion amar li.
Enn sen li gete, tande, santi, manze, bouze, dormi, respire me parski li finn dekouver laverite li kone ki anverite se pa li ki pe azir.
Mem li koze, mem li done ek resevwar, mem li ouver ek ferm lizie li pa bliye ki so bann sans pe zis badine ar bann obze ki enflians nou atraver nou bann sans.
Sa dimoun ki ofer Lespri so bann aksion e ki pa atase ditou ar zot li pa afekte ditou ar pese parey kouma nenifar so fey pa tranpe ditou ar dilo.
Enn saz li azir san pasion; li servi so lekor, so servo, so lespri e mem so bann sans pou kontinie lor sime pirifikasion.
Parski li pa rod rekonpans, li gagn lape eternel. Me bann ki rod zot bout parski zot pa kone ki ete spiritialite, bann ki rod profi personel zot tas dan latrap ki may-may zot dan lak pese.
Si dan zot lespri zot renons tou aksion, nam oto-kontrole zwir boner dan so lekor, site nef laport. Pa zis zot pa fer nanye, zot osi pa fer nanye arive.
Bondie nou liniver pa finn preskrir okenn aktivite; pa fors nou azir; li pa finn dres okenn relasion ant enn aksion ek so konsekans. Tousa se louvraz Lanatir.
Bondie pa responsab nou pese ousa nou merit. Dimoun lor fos lapis parski zot sazes pe nwaye dan ignorans.
Normal sa! Sazes li kouma soley ki montre bann dimoun laverite Siprem kan zot ignorans koumans fonn parski zot natir profon pe devlop nouvo konesans.
Kan zot medit lor lafors Divinn, kan zot lafwa dan lafors divinn li for, kan zot konsantre lor lafors Divinn, kan zot fonn pou vinn enn ar lafors Divinn zot pese fonn dan larivier sazes. Enn sel ale. Peyna retour.
Enn saz li get tou ar mem lizie, ki li enn gran koko, ki li enn ordiner, enn enfidel, enn vas, enn lelefan ousa enn lisien.
Dan lavi lor later zot fini metriz lavi materyel parski zot lespri ki fixe lor lafors Siprem li toultan bien balanse. Kouma nou kone lafors Siprem peyna defo ousa prezize.
Seki finn konpran Absoli e ki viv so lavi dan Absoli li pa les nanye afekte ousa boulvers li; plezir pa exit li; douler pa deprim li.
So boner li dan so prop Limem, so boner li eternel parski li pa resers zwisans materyel e so nam finn fini fizione ar Eternel.
Plezir ki ne dan kontak ar kiksoz ki andeor nou li finalman amenn douler. Zot ne e zot mor. Dimoun saz kone peyna lavenir ladan.
Seki finn fini aprann kouma sirmont choula dezir ek lakoler, avan li kit so lekor, li enn sen e li ere.
Seki ere dan so prop Limem e finn dekouver So lape; sa dimoun ki so lalimier enteryer alime, li enn saz ki finn rant dan Beatitid Eternel e form parti Gran Lespri.
Enn saz ki finn fini pirifie e ki nepli enn endividiel me ki ena kontrol total lor limem e travay pou biennet lezot, sa saz la li vinn enn ar Lespri Eternel.
Bann sen ki konn zot prop Zotmem, ki kontrol zot lespri e ki aret konn dezir ek lakoler, zot konn Beatitid Eternel partou.
Kan enn sen efas bann obze externel, kan li fixe so regar ant so de soursi, kan so respirasion fizik ek spiritiel pas regilierman par so narinn;
Kan li gouvern bann sans, servo, lespri; konsantre lor liberasion, san dezir, lafreyer, lakoler, saz-sen la finn rant dan Liberte Permanan.
Kan li realize ki Mwa Mo Li ki resevwar dan lazwa bann ofrann karem ek sakrifis parski se Mwa ki Kreater tou seki ekziste e Mwa ki kamarad tou bann kreatir ki ekziste, lerla li rant dan domenn Lape Eternel.

OTO-KONTROL

Seki azir parski se so devwar, ki pa pans konsekans ek rekonpans, li finn vinn enn vre spiritiel ek enn sadou otantik. Fer atansion foser ki anbet lizie ar ritiel e ki kasiet dan inaksion.
Mo bon Arjuna, se Renonsiasion ki veritab Aksion Korek. Zis seki renons tou dezir ki vinn vre spiritiel ek veritab sadou.
Enn saz ki pe rod mont lor some meditasion spiritiel li depann net lor pratik, e ler li finn ariv lor some li bizen res spiritielman fit atraver oto-kontrol.
Kan enn dimoun renons tou ikonpri lide pou deklans enn aksion, kan li pa enterese ar bann obze ki giji nou bann sans ousa bann rezilta ki so aksion donn nesans, lerla kapav dir ki vremem li konpran ki spiritialite vremem ete.
Les li rod liberasion avek led Some So Prop Limem; pa les li zet labou lor so Prop Limem. So Prop Limem kapav vinn so pli gran kamarad kouma so pli gran ennmi parski lavi li enn kontradiksion.
Pou seki reysi kontrol so ensten bazik atraver lafors So Prop Limem, sa lafors la li enn alye; pou seki pa reysi sa, so Prop Limem vinn so ennmi.
Nam enn dimoun oto-kontrole e ki finn konn lape, zame li pa pou afekte par bann per kontrer kouma so/fre, bon/move, plezir/douler, loner/dezoner.
Sa dimoun ki finn sirmont tou bann dezir e ki pa rod nanye apart sazes ek lalimier andan, ki finn kontrol so bann sans e ki get ar mem lizie enn plot later, enn ros ousa enn bout lor pir, sa dimoun la li enn veritab sen.
Li get tou san prezize: ki li enn bienneme, enn kamarad ousa enn ennmi; ki li endiferan, pasifik ousa ostil; ki li etranze ousa fami; ki li amenn enn bon lavi ousa li fer pese.
Donk enn bon etidian spiritialite bizen toultan gard so lespri konsantre; viv tousel; so lespri ek so personalite bizen sou kontrol So Prop Limem; dezir pa tous li; li pa bizen okenn posesion.
Kan li finn swazir enn plas sakre, les li asiz lor enn ti-ban ki ni tro ot, ni tro ba e lor ban la met enn kousen lapay, enn lapo serf ek enn ti-dra.
Lor so ban ar so lespri lor foul konsantrasion; ar fonksion so lespri sou kontrol; ar so bann sans gouverne par lespri aster li kapav pratik meditasion ki pou pirifie so bann ensten bazik.
So lekor, latet ek likou anlign drwat, fix san mouvman, les li fixe bout so nene, ni get adrwat, ni agos.
Ar lape dan leker, san okenn lafreyer, dan respe so serman ki li finn renons sex, ar so lespri sou kontrol e fixe lor Mwa, les etidian la rant net dan beatitid kontanplasion.
Ar so lespri ankominion permanan ar Mwa, ar so bann panse sou kontrol, li pou konn veritab lape e li pou pran sime liberasion.
Seki manz tro pa kapav medite; ni seki pa manz ditou, ni seki pas so letan dormi, ni seki zame dormi.
Me seki konn regle so manze, so distraksion; ki gard enn lekilib dan aksion, dan dormi, dan lavi aktif, li pou kapav repous tou bann lasours lasagren.
Kan so lespri li konpletman sou kontrol e li fokes lor So Prop Limem e li finn debaras tou bann dezir materyel, lerla nou kone sa dimoun la li vremem spiritiel.
Kan enn saz finn pran kontrol total so lespri e li absorbe par so prop limem li kouma enn labouzi alime ar laflam fix parski peyna labriz ki kapav fer li dans-danse.
Kan lalimier enteryer ekler realite, kan enn dimoun satisfe ar lavi dan so Prop Limem, kan so lespri ankominion ar Lafors Divinn, lerla lespri kapav repoze.
Kan li zwir Beatitid ki pli for ki plezir sansiel e ki zis Lespri Pir ki kapav chombo, kan li konn repo alenteryer some so Prop Limem, zame apre sa li pou perdi so sime.
Sa pou fer li konpran ki pa ena lezot posesion pli presie. Apre sa nanye, mempa pli gran kalamite, pa pou kapav debalans li.
Spiritialite li osi kapasite anlev soufrans ki kapav kasiet alenteryer nou Prop Noumem. Enn lespri determine ek enn leker ki rezet depresion kapav fer sa louvraz la.
Kan enn dimoun renons tou dezir ki limazinasion kapav kree; kan li kapav kontrol so bann sans pwen par pwen ar lafors lespri;
Dousma-dousma, ar led larezon arme ar kouraz, li pou konn lape; so lespri fixe lor so Prop Limem, pa derape, al may dan gonaz.
Kan lespri volaz ek enstab rod fer vakabon, fer ki dimoun saz la tini renn e remet lespri lor rel.
Vre rekonpans enn saz se Beatitid Siprem. Li konn Lape; so bann pasion vinn deplizanpli feb; so pese disparet e li rant dan Rwayom Absoli.
Libere, san pese, sitwayen permanan dan Rwayom Eternel, enn sen zwir san zefor Boner Profon ki pran nesans dan Entwision Enfini.
Seki finn dekouver linite lavi trouv so Prop Limem dan tou lezot kreatir e tou lezot kreatir dan so Prop Limem e li get tou zafer ar enn mem lizie, san preferans;
Seki trouv Mwa dan tou kiksoz e tou kiksoz dan Mwa, zame Mo pou abandonn li e zame li pou perdi Mwa.
Sa dimoun saz ki finn dekouver linite lavi e ki vener Mwa dan tou kiksoz, li viv dan Mwa san okenn diskriminasion.
O Arjuna, li enn sen, sa dimoun ki finn aprann laverite dan so Prop Limem e ki trouv sa Limem la partou, malgre ki kapav ena plezir ou douler.
ARJUNA: Mo pa kone kouma mo pou ariv sa nivo Beatitid ki to finn montre mwa parski mo lespri dan tourman.
Senier, mo kwar ki lespri li enstab, dezorder, teti ek vantar; pli difisil pou kontrole ki rafal dan siklonn.
SENIER KRISHNA: Mo dakor ar twa. Lespri parfwa li kouma enn seval fou, me twa, Garson Kunti, to kapav kontrol li si to pratik red e ki to renons seki bizen renonse.
Enposib pou to konn to Prop Twamem si to pa kapav kontrol to twamem me si to servi bon metod pou aprann kontrole to pou reysi.
ARJUNA: Ki arive Senier si kikenn pa reysi kontrol limem; si so konsantrasion deraye; si li fel dan so resers perfeksion malgre ki so lafwa tini?
Eski so esek pa vedir ki li kouma enn servolan ki finn kas lalign?
Senier, to tousel kapav donn enn bon repons. Apart Twa peyna personn.
SENIER KRISHNA: Mo bon Arjuna, peyna lafen pou li, ni isi, ni laba. Peyna maler pou seki finn swazir Sime Lalimier.
Kan enn saz finn rant dan lemonn dimoun drwat e li finn res laba enn bout letan e apre li finn saye, tonbe, li pou re-ne dan enn fami prop, bon manier e ki pa anmank.
Li mem kapav re-ne dan enn fami saz me sa li pli difisil.
Lerla seki li ti aprann dan so lot lavi pou refer sirfas e sa pou ed li fer plis zefor pou rant dan domenn perfeksion.
Enkonsiaman li pou koumans refer seki li ti abitie fer dan so lot lavi. Savedir kan enn dimoun fer zefor pou gagn elevasion spiritiel, li ena enn lavantaz lor dimoun ki zis koze san fer zefor.
Apre plizier lavi, etidian spiritialite ki fer zefor onet e ki gagn absolision pou so bann pese, li rant dan domenn perfeksion e li ariv dan Rwayom Siprem.
Enn dimoun saz, Arjuna, li pli gran ki enn sadou, ki enn entelektiel ek ki enn dimoun aksion; Arjuna, to mision se vinn enn saz.
Pou Mwa pli gran Lespri Spiritiel se dimoun ki ena gran lafwa, ki priye Mwa, ki kwar dan Mwa e ki viv pou Mwa.

KONESANS EK EXPERYANS

Ekout Mwa bien, Arjuna! Aster Mo pou dir twa kimanier to pou konn Mwa dan expresion Mo Perfeksion Konple ler to pratik meditasion ar enn lespri ki devoue antierman ar Mwa e ki pran Mwa pou to refiz..
Mo pou revel sa konesans la ar twa e dir twa kouma pou reysi. Enn fwa ki to finn reysi sa, to pou dekouver ki apart sa nanye pa enportan.
Enn dimoun lor enn milion fer zefor pou ariv dan domenn perfeksion e parmi bann ki koumans devlop pouvwar sekre kikfwa ena zis enn ki kone ki Mo ete vremem.
Later, dilo, dife, ler, leter, servo, lespri, personalite, tousa zot wit eleman ki fer Mwa ki Mo ete.
Sa se Mo Natir Enferyer e so kontrer, Mo Natir Siperyer, li Lenerzi Esansiel ki nouri liniver.
Limem matris tou kreasion. Se par Mwa ki tou koumanse e tou fini.
Arjuna, peyna nanye pli gran ki Mwa e tou kiksoz anpandan lor Mwa kouma kolie perl.
Momem likidite dan dilo, lalimier dan soley ek lalinn. Momem silab mistik dan OM, son dan leter e reprodiksion dan kreasion.
Momem ki parfen later, lalimier dife. Momem lavi dinamik dan tou kreasion; mo osi anmemtan osterite ki fer enn sadou seki li ete.
Arjuna, aprann ki Mwa Mo Semans Eternel ki donn lavi; Momem Lentelizans bann entelizan, Bote bann splandid.
Momem Lafors bann for ki finn fini libere (ki nepli atase ar nanye) e Momem Dezir ki bann dimoun drwat rode.
Nenport kimanier zot swazir pou viv, sipa lavi pir, pasione ousa ignoran, zot orizinn se Mwa. Zot dan Mwa me Mo pa dan zot.
Dimoun dan lemonn zot dan konfizion akoz bann karakteristik ki bann Kalite finn prozekte. Sa fer nou konpran kifer zot pa kone ki Mo pli gran ki tou e ki zame Mo pa sanze.
Nou bizen konpran ki ilizion, ki swadizan-realite prodwir atraver Kalite, li difisil pou sirmonte. Zis bann ki san pour san devoue ar Mwa e ar Mwa tousel reysi sirmont ilizion ki nou apel Maya.
Bann ki fer pese, bann ignoran, bann ki degoutan, ki finn fini may dan lak Maya, bann ki dir mo pa ekziste, zame zot pou kapav rant dan Rwayom Beatitid Eternel.
Arjuna, ekout sa bien! Bann ki lor bon sime e ki priye Mwa, zot pas par kat faz. Premierman bann ki soufer, deziemman bann ki rod konesans, trwaziemman bann ki swaf laverite e anfen bann ki rant dan domenn sazes.
Parmi tou sa bann la, sa dimoun ki finn gagn sazes, ki medit lor Mwa kontinielman, ki devoue ar Mwa e Mwa tousel, limem meyer. Bann saz extra kontan Mwa e Mwa Mo extra kontan zot.
Zot tou ena lespri nob me mo konsider enn dimoun saz kouma enn parti Momem parski li viv dan lape e pou li Momem obzektif final.
Apre plizier nesans, enn dimoun saz li dekouver Mwa kouma Mo vremem ete. Enn dimoun ki telman beni ki li trouv Bondie partou, li enn zafer bien rar.
Kan sazes pali parski dezir pe zet so lonbraz partou, ena dimoun ki priye bann pouvwar segonder. Zot pas zot letan dan bann ritiel ki depann lor zot tanperaman.
Me nenport ki form lapriyer pe pran, si pratikan la ena lafwa lerla Mo met Mo stanp lor so pratik relizie.
Si ar lafwa li priye zis enn form, li pou gagn satisfaksion atraver zis sa form la. Sa Mo finn dekrete.
Kan enn dimoun so vizion limite, fri ki li rekolte ‘si pou limite. Fri limite li pou seki priye bann pouvwar enferyer me seki priye Mwa li tousel pou rant dan Mo Rwayom.
Bann ignoran panse ki Mwa Mo zis enn form imen, pa enn Lespri San Form. Zot pa kone ki Mo Natir Siperyer li Permanan e Toupwisan.
Mo pa vizib pou lizie setaki. Mo finn les Maya anvlop Mwa. Lemonn, ki depann lor bann sans pou aprann, pa realize ki Mo San Koumansman ek San Lafen.
Arjuna, Mwa Mo konn tou kreasion lepase, leprezan ek lefitir me zot zot pa konn Mwa.
Brav Arjuna, dimoun viv dan lemonn Maya, balote ant sansasion kontrer dan piez dezir ek degou.
Me bann ki lor bon sime, ki finn detrir zot pese, ki finn kas lasenn sediksion ki kre emosion konfliktiel, zot priye mwa ar fermte ek determinasion.
Bann ki rant dan Mo Rwayom, ki lite kont destriksion ek lamor, finalman zot tous Lespri Siprem ki anverite zot prop Zotmem e lerla tou aksion vinn lasann.
Bann ki kone ki Mwa ki Lavi dan lemonn, Mwa ki Sakrifis Iniversel, Mwa ki Divinite Parfe, bann ki ena enn lespri stab, zot res vivan dan Mwa mem kan zot pe mor.

LAVI ETERNEL

ARJUNA: Pli Senier ki Senier, ki vedir Lespri Siprem, ki ete Natir Spiritiel enn dimoun, ki Lalwa ete, ki ete Matier, ki ete Divinite?
Kisannla ki kontrol sakrifis lespri dan nou; kan lamor pe vini ki bizen fer kan enn dimoun ki finn aprann oto-kontrol ole konn Twa?
SENIER KRISHNA: Lespri Siprem se Enn Limem Eternel ek Imortel ki pli gran ek ot ki tou e so prensipal karakteristik se Konsians Spiritiel. Kreasion li zanfan Lespri e prosesis ki fer sa vinn realite li apel Lalwa.
Matier se bann form ki zordi zot la, dime zot disparet; Divinite se sa Limem ki Siprem; lafors ki enzekte lespri sakrifis dan dimoun se Mwa, ki finn pran form imen pou koz ar twa.
Enn dimoun ki, ler lamor arive, konsantre zis lor Mwa, so lespri ki kit so lekor pou, san okenn dout, konn Mwa.
Ler lamor pe vini, lespri pou al dan domenn lor lekel li ti pe fokalize.
Alor, rapel pou fixe to lespri lor Mwa ler to pe lager; sa pou garanti ki to pou vinn ver Mwa.
Kan enn lespri pa fer vakabon me pe medite dan fason permanan, benker sek li pou rant dan Rwayom Siprem.
Seki medite lor Konesans Iniversel, lor seki Toultan La, lor Pli Piti e Pli Gran, Pli Briyan ki soley, pli Profon ki Trou Nwar;
Seki kapav kit lekor san traka, ar devosion san limit, ki kapav par so pouvwar meditasion konsantre tou so lenerzi vital ant so de soursi, pou sertennman rant dan Rwayom Siprem.
Aster ekout detrwa parol lor obzektif eternel, ki bann vre mistik ki kontrol pasion e ki konn esansiel dan tex sakre finn dekouver. Pou sa konesans la zot pa tike fer serman abstinans total.
Zot ferm laport, lafnet zot lekor, zot kanaliz lafors lespri dan leker e ar lafors meditasion zot konsantre zot lenerzi vital dan servo;
Zot repet OM, Senbol Leternite; Mwa Mo res anpermanans dan memwar. Seki reysi tousa anmemtan, zot rant dan Rwayom Siprem ler zot kit zot lekor.
Pou kikenn ki pans Mwa toultan; Mwa e nanye lezot; pou enn disip senser ek devoue koumsa, Arjuna, laport mo Rwayom ouver anpermanans.
Kan zot vinn ver Mwa koumsa, sa bann gran nam la, bann Mahatma, pa konn soufrans ek lamor ki ordinerman desten bann ordiner parski zot finn fini rant dan perfeksion.
Lemonn materyel, tou seki finn kree, zot vini, zot ale; me, Arjuna, bann ki swazir Mwa, pou zot peyna nouvo nesans.
Bann ki kone ki ete enn zour ek enn nwit kosmik, zot konsian ki enn zour kouma enn nwit li kontenir mil youg, mil sikl.
Kan sa zour la arive tou obze ki ekziste zot koule depi Lasours Envizib e kan aswar vini, zot retourn dan Lasours kot zot ti sorti.
Mem lamas kreatir ki vini, ale, vini, zot pou revini kan nouvo gramaten vini. Sa se enn dekre sa.
Lasours Envizib li imortel ek eternel, san koumansman, san lafen e Li pli Gran ki Lespri Kreasion.
Lasours Envizib samem Mo lakaz.

PLI SIYANS KI SIYANS; PLI MISTER KI MISTER

Parski tou dout finn disipe, aster mo pou demontre sa mistisism profon, ki, si li akonpagne par experyans, li pou efas tou pese e to pou libere.
Samem Premie Siyans, Sekre Souvren, Pli Prop ki tou, Pli Bon ki tou; entwitif ek drwat; seki konn pratik li konn so gran valer eternel.
Seki peyna lafwa dan sa lansegnman la zame pou kapav vinn pre ar Mwa; li pou zwenn tase dan labirent lemonn materyel.
Mo Prezans li partou dan lemonn me Mo Form li pa vizib. Tou form lavi pran nesans dan Matris Mo Lespri Siprem. Mo tousa me Mo pa zis sa. Mo plis ki sa.
Pa kwar zot amare ar Mwa. Mo finn kre zot lib.
Parey kouma labriz ki soufle partou me pa kapav al andeor latmosfer, tou kreatir zot finalman ena enn sel lakaz: MWA.
Konpran Arjuna? Kan enn youg pe al bwar dilo, tou kreasion retourn dan Rwayom Lanatir, ki form parti MO TOU. Kan nouvo youg koumanse Mo relarg zot. To Konpran? Kreasion ek liberte zot inifie dan Mo Lespri. Zot lib me anmemtan zot gouverne par Mo Volonte.
Me Mo aksion pa amar Mwa. Mo res andeor Mo Prop Kreasion.
Mo gid Lanatir pou prodir tou kiksoz, anime ek inanime. Mo kontrol roulman liniver.
Bann enbesil ki get zis Mo Form Imen pa realize ki se Mwa Gran Senier Rwayom Siprem.
Bann pov jab la! Zot lespwar dan vid; zot aksion bat lamok; zot konesans enn touk perse. Zot peyna reper; zot mardaye, fer krim e anverite zot peyna lafwa dan Mwa.
Me bann Mahatma, Arjuna, zot naz dan Mo Lespri Divinn, zot priye Mwa, zot lespri fixe lor Mwa e zis lor Mwa. Zot kone Momem Koumansman Tou e Mo pa ena Lafen.
Zot toultan selebre Mo Grander, zot pa febli dan zot parol, ni renie; zot prosterne divan Mwa dan imilite, zot pa aret priye Mwa ar devosion konsantre.
Ena ki priye Mwa entansionelman kouma SA ENN LA, Toupwisan, Omniprezan, Iniversel.
Momem Ofrann, Sakrifis ek Lapriyer; Momem Samagri, Momem Kantik, Momem Manteg ki vers dan dife, Momem dife, Momem Servis ek Sistem.
Momem Mama-Papa liniver; Mwa ki nouri tou; Momem seki kapav kone; Momem Pirte Parfe; Momem OM; Momem Tex Sakre.
Momem Target, Nouritir, Senier, Temwen, Lakaz, Refiz, Bienneme ek Orizinn; Momem Lavi ek Lamor; Momem Lasours ek Semans Eternel.
Momem Saler Soley; Mwa ki ouver ek ferm Robine Lapli; Mwa Mo Lamor e Aret Mor anmemtan; Mo ekzistans ek Non-Ekzistans anmemtan.
Bann ki apresie tex sakre, ki bwar zi-mistik Soma e nepli ena pese, ki dimann Mwa gid zot ler zot priye Mwa ar sakrifis, sa bann dimoun la pou reysi rant dan Domenn Sakre ki sou kontrol Kontroler Pouvwar Lanatir. Laba zot pou asiz dan banke Paradi.
Malgre zot finn gout zwisans Paradi, ler zot finn konsom zot benefis, zot pou konn renesans dan lemonn materyel. Malgre ki zot finn bien swiv doktrinn zot pa pou konn veritab liberasion parski zot touzour motive par satisfaksion zot prop dezir.
Me si enn dimoun li medit lor Mwa e selman lor Mwa, e li priye Mwa toultan ek partou, Mo pran lor Mwa pou garanti satisfaksion so aspirasion e Mo pou prezerv so sikse, merit ek benefis.
Mem bann ki priye bann Pouvwar Enferyer, kapav dir ki zot priye Mwa dan enn move fason si zot fer seki zot fer ar lafwa senser.
Zame Mo rezet sakrifis parski se Mwa ki Senier Tou Sakrifis. Bann ki pa konn sa, bann devo Pouvwar Enferyer, bann ki priye Pouvwar Fernwar zot al laba. Bann ki priye Mwa, normal zot vinn ver Mwa.
Nenport ki enn dimoun ofer Mwa, kapavet enn fey, enn petal, enn fri, enpe delo, Mo axepte parski li enn aksion prop ek senser.
Nenport ki to fer, nenport ki to manze, nenport ki sakrifis to ofer, nenport ki osterite to pratike, fer tousa kouma enn ofrann ki to pe ofer Mwa.
Dan sa fason la, to aksion li pa pou motive par rezilta ki kapav gagne, bon kouma move, e to pou azir atraver lespri renonsiasion ki pou amenn twa dan Mo Rwayom Lespri Lib.
Mo get tou parey. Mo peyna preferans; Mo pa konn laenn. Me bann ki priye Mwa ar devosion senser, zot viv dan Mwa kouma Mo viv dan zot.
Mem seki finn fer gran pese, si li priye Mwa ar leker pir ek senser, Mo pou konsider li kouma enn dimoun ki finn pran bon sime.
Aterm, li pou tous spiritialite e pli divan li kapav konn Lape Eternel. To trouve Arjuna, Mo disip zame perdi.
Zanfan dimoun dan pese, bann swadizan sex-feb, marsan, labourer kapav mont dan oter spiritiel si zot fer Mwa vinn zot refiz.
Kifer koz Minis Bondie, devo, ek dirizan beni? Dan sa lemonn mizerab ki pe devir anbalao, Arjuna, fer to devwar anver Mwa e benker sek, to pou form parti Mo Rwayom Siprem.

MANIFESTASION DIVINN

Mo bon Prens, ekout Mwa! Ekout konsey Mo donn twa pou to prop dibien. Twa Mo bienneme!
Ni bann profeser teolozi, ni bann gran sadou pa konn Mo Orizinn parski se Mwa ki Lasours zot lavi.
Seki konn Mwa kouma seki zame finn ne, san koumansman, Senier liniver, sa dimoun la, parski so lespri kler, li nepli ena pese.
Lentelizans, sazes, absans ilizion, pardon, laverite, oto-kontrol, kalm, plezir, douler, nesans, lamor, lafreyer ek kouraz;
Absans danze, lespri bien balanse, satisfaksion, osterite, bonte, repitasion ek esek, tousa bann kalite ki ekziste dan lavi toulezour, zot sorti dan matris Mo Mwamem.
Set Gran Profet, Anset limanite, Kat Gran Ansien Dimoun, ek bann Konsepter Lalwa zot finn ne parski se Mo Volonte. Lerla, apre sa, ras imen finn gagn nesans.
Sa dimoun ki konpran klerman Mo laglwar dan tou so form e Mo Pouvwar Kreater, pou rant dan lape parfe san okenn dout.
Tou koumans par Mwa; tou sorti dan Mwa. Akoz sa seki saz li priye Mwa ar devosion ki res for toultan.
Kan zot lespri konsantre lor Mwa, kan zot lavi finn vinn enn ar pou Mwa, kan zot lalimier ekler lezot lerla zot satisfe, kontan, biennere.
Bann devo ki devoue, ki priye Mwa ar lamour, Mo donn zot pouvwar disteng ant lebien e lemal e sa gid zot pou vinn ver Mwa.
Atraver Mo lagras, Mo viv dan zot leker e mo fer fernwar fane ar lalimier sazes.
ARJUNA: Tomem Lespri Siprem, Lakaz Eternel, Pli Sakre Ki Sakre, Limem Eternel Divinn, Bondie Tou ki peyna Koumansman e ki Omniprezan.
Bann profet ek saz divinn Narada ti dir nou; Asita, Devala ek Vyasa osi ti dir nou; aster To’si To pe dir nou.
Senier, mo kwar dan tou seki To finn dir mwa. Ni sen, ni demon kapav konpran foul-foul seki To ete vremem.
Zis Twa ki konn Tomem par pouvwar To Prop Tomem; Twa ki Lespri Siprem, Lasours ek Komandan Lavi, Pli Senier Ki Senier, Souvren Siprem Liniver.
Rakont mwa aster tou bann form ki to laglwar finn pran dan lemonn.
O Mahagourou, kouma mo pou kapav konn To Tou pou mo kapav pran konsians To Miltip Form?
Rakont mwa Tou To Pouvwar e Tou To Laglwar. Zame mo plen anvi ekout To parol imortel.
SENIER KRISHNA: Bon, mo gran matlo! Mo kapav zis dir twa detrwa aspe prensipal Mo Lafors. Mo pa kapav dir twa Tou parski Mo Tou li enfini.
Arjuna, Mwa Mo sa Limem ki dan profon leker tou kreatir ek kreasion; Momem koumansman tou; Momem Lavi tou; Momem lafen tou.
Momem Kreater tou Pouvwar kreater; Momem Soley tou lalimier, Rafal Tourbiyone tou divan, Lalinn tou bann planet.
Momem Kantik dan Veda, Lafors Elektrik dan Pouvwar Lanatir; Momem Lespri tou bann sans, Lentelizans dan tou bann form lavi.
Momem Lavi ki donn Vitalite; Mwa Mo osi Mamonn ki kontrol lavi bann ki rezet Mwa, Souvren Siprem; Momem Lenerzi dan dife, later, divan, lesiel, lespas, soley, lalinn, planet; parmi montagn Momem Montagn Meru.
Parmi pret Mwa Mo Apot Brihaspati; parmi zeneral Mwa Mo Skanda, Komandan-an-Sef; parmi dilo Momem Losean.
Parmi profet Mwa Mo Bhrigu; Momem OM silab pli sakre ki sakre; parmi ofrann Mwa Mo Lapriyer Silansie; parmi kiksoz ki pa kapav bouze, Mwa Mo Imalaya.
Parmi pie Momem Pie Fig Sakre; parmi bann profet divinn Momem Narada; Momem Chitraratha, sef koral lesiel; parmi bann saz Momem Kapila.
Parmi seval Mwa Mo Pegaz ki galoup zis dan lesiel; Momem Lelefan Blan ki gouvern tou bann sef lelefan; Momem Lerwa limanite.
Parmi zarm Mwa mo Atomik; parmi vas Mwa Mo Labondans; Momem Pasion ki amenn nouvo lavi; parmi serpan Mwa Mo Kobra.
Mwa Mo Prezan Permanan, Lion dan lafore, leg dan lesiel; Momem Rama, Momem Ganga. Momem A, Momem Z; Momem lien ant size ek obze; Momem kreater, prezevater ek destrikter.
Momem Tou ek Nanyeditou anmemtan. … Pa perdi letan ar detay.

VIZION KOSMIK

ARJUNA: Senier, seki to finn dir mwa lor Sekre Siprem To Tomem finn fer mo bann dout fonn. Me aster mo anvi trouv to Form Divinn. Si to kwar ki mo merit trouv to Tomem Eternel, montre mwa O Pli Senier Ki Senier.
SENIER KRISHNA: Konsantre e to pou trouv Mo Miltip Form dan miltip kalite ek kouler.
Aster get bann Pouvwar Lanatir; get bann mervey ki zis to lizie privilizie pe trouve. Get liniver total dan Mwa. Me kouma lizie mortel pa kapav trouv Mwa, les Mo donn twa Vizion Divinn. Aster kontanple Mo Laglwar ek Mo Pwisans.
NARATER (LAVWA FAM): Lerla Senier Krishna montre Arjuna Form Siprem Bondie Toupwisan. Abriti par form, kouler, mouvman, reflexion dan reflexion, mister dan mister, mirak dan mirak, mervey dan mervey, silans sonor e britaz silansie; so seve drese, li bes latet, so de lame fer namaste.
ARJUNA: Senier, mo finn trouv mirak, mister, grander, pouvwar, laglwar. Me mo finn osi trouv enn gran larivier larz ek profon plen ar gran ero par milion ki pe rant dan milion lagel anflame. Kifer otan destriksion?
SENIER KRISHNA: To finn get Mwa kouma Destrikter. Tousa bann solda ennmi ki finn rasanble isi zot pou zwenn tase. Mo’nn fini dekrete. Prepar twa pou vinn enstriman Mo Volonte. Pa per Arjuna, pa per!
NARATER (LAVWA FAM): Prens Arjuna prosterne divan so Bondie. So leker bat fol, so lavwa gagn difikilte pou sorti.
ARJUNA: Senier, aster mo finn konpran OU Grander. Pardonn mwa si par ignorans ek betiz, mo finn dir seki pa bizen dir. OU finn fer mwa trouve seki okenn lizie imen pa finn trouve me mo sipliy OU repran form avan, revinn Krishna ki gid mo saryo dan batay. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.