DERNIE VOL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ DAN LORD KI ZOT PARET
KLEOPATRA
KLINER-MADAM
ANTWANN

TABLO INIK
(Pies la pas dan saldatant depar dan enn ti erport lokal. Bann personaz pre kot laport nimero 4 ki zis omilie dan fon lasenn. Enn pandil lor laport indik minwi mwen enn me zegwi minit finn bloke lor mwen enn. Enn madam pe asiz dan bout adrwat ranze siez; li ena anviron swasann-di-zan; li pe fer ti kare kouler ar zegwi krose ek difil diferan kouler. Dan enn sak kot so lipie li gard so bann ti kare difil kouler diferan. Parfwa li plonz lame dan sak la, tir enn pogne ti kare
kouler, get zot ar admirasion ek emosion, larg zot enn par enn dan sak la. Li apel Kleopatra. Li pe konsantre lor so travay krose koumadir nanye apart sa pa ekziste. Tanzantan enn kliner-madam pase, swa ar enn balye, swa enn sifon pou souy bann siez, swa enn seo dilo ek enn mop. Me sakenn dan so ti balon.)
KLEOPATRA
(Li sante pandan ki li pe fer krose.)
lavi apre lamor
li pa zis laba
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour
ki pa rod faver
lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
(Pandan ki li pe konsantre dan fer krose ek sante, enn vwayazer-zom apepre swasant-an rantre. Li ena enn kann-blan dan so lame. Kliner-madam ed li depoz so sak, asiz dan enn siez dan lot bout ranze-siez la. Li apel Antwann. Li fixe drwat divan li koumadir li pa pe tann seki madam la pe sante. Apre ki sante la fini ena enn peryod silans. Kliner-madam ale-vini, personn pa pran li kont. Li tir enn liv anbray, li koumans lir.)
ANTWANN
Ki ler la? (Personn pa reponn) Peyna personn isi? Personn pa kapav dir mwa ki ler la?
KLEOPATRA
To pa’nn sanze Tonio!
ANTWANN
Hen! Kisannla sa?
KLEOPATRA
To move konsians.
ANTWANN
Klekle? Klekle twa sa?
KLEOPATRA
Dapre twa? … Mo ti dir twa to pa pou sape ar mwa. … Alor to mars ar baton blan. Pa drol. Zame to ti vremem trouv kler. Toultan pas akote.
ANTWANN
To pa’nn sanze Kleo. … Ar to koze lasid.
KLEOPATRA
Ni twa ar to Klekle, to Kleo ek to Patra. … Fatra! Eh! Nou ti kapav fer enn bon koup twa ek mwa: Patra ek Fatra. Patatipatatra!
ANTWANN
Ki to pe fer?
KLEOPATRA
Mo enn pansioner. Mo ena swasann-kenz-an pa bliye. Dan mo ansien metie, vites depresiasion li extra for. Aster ar SIDA plis pir. Sans nou lepok pa ti’ena sa! Bann pov jab!

ANTWANN
Pa sa ki mo pe dir. La, isi dan lasal depar erport, ki to pe fer?
KLEOPATRA
Fatra, dan lasal depar erport ki dimoun fer. Mo pe atann mo vol. Mo avion anretar.
ANTWANN
Ayo Senier! La ki to pe fer? Grate? Santi? Fouy nene?
KLEOPATRA
Gete tomem. To lizie dan to deryer?
ANTWANN
Mo nepli trouv kler. To bien kone.
KLEOPATRA
Zame to ti trouv kler tou manier.
ANTWANN
Ki to pe fer, dir mwa.
KLEOPATRA
Mo pe ekrir zistwar mo lavi.
ANTWANN
Vre?
KLEOPATRA
To kwar mo koz manti?
ANTWANN
Enn manier koze. … To pe koz lor mwa alor.
KLEOPATRA
Mo’ena letan!
ANTWANN
Pou ena boukou paz lor mwa mo sir.
KLEOPATRA
Si lor traizon wi. Mo zistwar li pa lor sa. Mo zistwar li lot. … Kikfwa enn paragraf … kikfwa enn foutnot ousa enn apenndix miniskil. Nanye enportan.
ANTWANN
To koz gra aster.
KLEOPATRA
Aster, taler, yer, dime, toultan. Bon lir to liv anbray e les mwa okip mo okipasion. … Antwann!
ANTWANN
Hen! To pe anpes mwa konsantre. … Ki ler la?
KLEOPATRA
To pe anpes mwa konsantre. … Kifer to pa aste enn mont anbray? Kan to laniverser?
ANTWANN
Kifer?
KLEOPATRA
Mo fer enn souskripsion pou aste enn mont pou twa.
ANTWANN
Komie to pou mete twa?
KLEOPATRA
Mwa? Mete? Non, plito komie profi mo pou fer ar sa tranzaksion la.
ANTWANN
To’nn les moutouk biznes rant dan to vant? Ki arive? Move derayman!
KLEOPATRA
Toultan to ti dir mo bet. Mo’nn sey vinn malinn, renar kouma zom.
ANTWANN
Fam bizen res kouma fam. Kifer to rod vinn kouma zom. Kont natir!
KLEOPATRA
Bravo Antwann! Koumsa to kapav kontinie kraz kor.
ANTWANN
Kraz kor? Ki kraz kor?
KLEOPATRA
Pa fer Sinwa nef ar mwa!
ANTWANN
To trouv to langaz kominalis?
KLEOPATRA
Pa sanz koze.
ANTWANN
Ki sanz koze? Taler to pou koumans dir koze blesan lor andikape.
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
To pa reponn?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Kleo!
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Kleo, to ena problem? ( Li fer demars pou leve.)
KLEOPATRA
Res anplas fatra. Taler to tonbe.
ANTWANN
To lamem?
KLEOPATRA
Kot to’le mo’ale? Mo vol anretar.
ANTWANN
To ti lamem, kifer to pa ti reponn?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Ala to rekoumanse!
KLEOPATRA
Kan to pou aret koz nenport? Kan to pou aret fane? Depi mo konn twa to koumsa. Mem kan to antor bizen donn twa gagne.
ANTWANN
Ki to pe dir?
KLEOPATRA
(koz enpe pli for) Pran gagne! … (li sante)
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour
ki pa rod faver

ANTWANN
Ki to pe radote?
KLEOPATRA
Nanye! Enn ti sante.
ANTWANN
Sant pli for koko. Mo enpe sourd.
KLEOPATRA
Koko! Taler to pou propoz maryaz. … Dir mwa Tonio, finalman to ti marye ar li?
ANTWANN
Kisannla?
KLEOPATRA
Sa tifi risar ki ti fer mwa vinn tro vie dan to lizie. … Kouma li ti apele? Foulvia? Porsia? Kalpernia? …
ANTWANN
To bien kone.
KLEOPATRA
Non, mo pa rapel. Dir mwa ar to labous.
ANTWANN
Aret manz krann.
KLEOPATRA
To per so nom klos to lalang? … To ankor per li hen! … Normal, so papa ti kapav fer twa degout to lavi. Li ti ris, li ti ena pouvwar. So zann ti dan mangann.
ANTWANN
Tourn paz Kleo, tourn paz.
KLEOPATRA
Ki tourn paz? Kan to anvi tourn paz bizen tourn paz; kan to anvi mem paz bizen donn twa. … Kouma to boper.
ANTWANN
To ti konn li?
KLEOPATRA
Tou dimoun konn li.
ANTWANN
Pa zwe lor mo. To ti konn li avan mwa?
KLEOPATRA
Mo finn ne kenz-an avan twa, normal mo finn konn li avan twa.
ANTWANN
Kone kouma zom konn fam?
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Koze!
KLEOPATRA
(silans)
ANTWANN
Koze foutou!
KLEOPATRA
Eh! Trankil la. To ankor kwar to gran mari. Ki to ti kwar, mo ti atann twa gagn anvi pou koumans travay? To fer koumadir mo to posesion, to zouzou personel. Fatra!
(Antwann boulverse. Li pe gagn palpitasion. Li larg so kravat. So kann-blan tonbe. Li azenou pou rod li. Li andetres. Kleopatra poz so bann zafer e galoupe al ver li, donn li so kann-blan, ed li asize.)
ANTWANN
Mersi!
KLEOPATRA
To nepli zenn koko. Aret eksite! … Korek?
ANTWANN
… Li ti kit mwa.
KLEOPATRA
Foulvia?
ANTWANN
Oktavia.
KLEOPATRA
Ah wi. Lavi sa. Zwenn, kontan, nepli kontan, separe. To’le bwar kiksoz? Enpe dilo?
ANTWANN
Non. Mo korek. Sori. … Twa Kleo, ki to finn devini?
KLEOPATRA
Pe debat. … Oblize debat. Mo ti deza dir twa, mo kwar …
ANTWANN
Ki zafer?
KLEOPATRA
Mo metie.
ANTWANN
Annn!
KLEOPATRA
Mo ti met enn ti kas dekote. … Mo’nn al lor ban lekol.
ANTWANN
Lekol?
KLEOPATRA
Samem lekol-diswar. Aprann lir, aprann enn lot metie. Mo’nn pas sinior to kone. Mo’nn gagn gou aprann. Pa’nn arete.
ANTWANN
Mo ti dir twa to enn malinn.
KLEOPATRA
Ar mo bann koleg dan travay nou finn mont enn korperativ, enn lekol. …
ANTWANN
Mem dan travay to’nn mont latet fam kont zom.
KLEOPATRA
To pa kwar ti’nn ariv ler? Nou nou travay, nou nou pran risk, bayan tap plen. … Dir kliyan met kapot, zot refize. Obliz nou trap zot maladi. Bayan obliz nou. Nek konn komision. … Bann kouma twa zot diferan. Twa to ti bien diferan. To ti fer mwa santi koumadir mo enn prenses. Dan to leker mo pa ti enn sifon marmit. Me enn zour …
ANTWANN
Mo ti joukal. Olie okip mo sembou, mo ti al rod dimiel kot lipie larkansiel, dan bor presipis. Zordi mo regret mo sor. Mo pinision sa! Tousel dan saldatant depar enn ti erport lokal, atann avion ki vinn avan so ler.
KLEOPATRA
Pourtan, mo avion anretar.
ANTWANN
Sakenn so program. Rakont mwa apre …
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Ki garrbarr to’nn fane. To finn res enn felonn! Koumadir mo trouv twa pe fann ar zot. Matenva! To enn jak twa.
KLEOPATRA
Pa kwar sa. Li ti enn kestion anpes lamor trap nou tro vit. E anmemtan sey donn lekzistans enn form, enn direksion. Pa les desten kraz nou tro.
ANTWANN
Aster?
KLEOPATRA
Ki aster?
ANTWANN
Aster ki to fer?
KLEOPATRA
Bann mo laz okip bann zenn. Gid zot pou zot pa tom dan mem piez ki nou.
ANTWANN
To lavi ankor ena valer. Mwa mo’nn fini net.
KLEOPATRA
Kifer to dir sa?
ANTWANN
Mo’nn swiv mo boper dan biznes. Ti’ena gro lamone. Me ler lamod ek masinnri sanze pa kapav aziste. Mo ti fini rant dan roulman labitid. … Difisil pou sanz labitid. Mo fam ‘si.
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Labitid.
KLEOPATRA
Annn!
ANTWANN
Li’nn prefer al kot li pa bizen sanz labitid. Pou bliye mo malsans mo’nn tom dan lalkol – rom ek koka. … Jabet mont kouma fles. … Tanzantan bizen al twalet. To kapav vey mo bann zafer? Mo’al fer titour.
KLEOPATRA
To’le mo vinn ar twa?
ANTWANN
Zot pa pou les twa rantre. Non, mo kapav debrouye. Kann-blan mazik. (Li leve, li ale. Kleopatra retourn dan so plas, rekoumans fer krose. Kliner-madam ale-vini pe okip so travay.)
KLEOPATRA
(Sante)
dan nou kiltir toulezour fetdemor
nou kiltir ansestral
mem si li dan leral
nou gard li permanan
fer li trangle prezan
asasinn lavenir
pourvi lemor res vivan touletan
dan desten mor-vivan
nou fet fetdemor
ador lepase
modi prezan ek fitir
re-ekrir istwar
envant ritiel, fabrik ero
fer piknik dan simitier
les gro zero manz ti zero
dan nou kiltir toulezour fetdemor

(Antwann retourne.)
Vinn asiz kot mwa, Antwann.
(Li vinn asiz kot Kleopatra.)
ANTWANN
Ki to pe fer?
KLEOPATRA
Pachwerk.
ANTWANN
Pachwerk?
KLEOPATRA
Tikare, tikare ar zegwi krose; atas zot ansam pou fer enn gran kare, ennrektang … Enn dra, enn kouvertir, enn nap, enn semenntab, souver, soupla.
Tikare, tikare mo donn twa Tikare, tikare mo donn twa To fer katakata dan mo lavi
ANTWANN
To bien mizikal zordi.
KLEOPATRA
Zordi? Mo ti toultan mizikal. To pa ti remarke?
ANTWANN
Non.
KLEOPATRA
To pa ti zis aveg, to ti sourd ‘si. Mo pov fatra!
ANTWANN
Tikare, tikare to donn mwa
Tikare, tikare to donn mwa
Mo fer katakata dan mo lavi
To kwar to finn pardonn mwa? … Difisil non?
KLEOPATRA
Ki zafer?
ANTWANN
Pardone.
KLEOPATRA
Vant brile, leker fermal, me finalman oblize. … Kouma Zezi lor lakrwa. Sel fason efas egrer, anpes amer pran labar.
ANTWANN
Mo pa konn pardone.
KLEOPATRA
Kifer to dir sa? Tou dimoun konn pardone.
ANTWANN
Non, mo dir twa. Ena dimoun pa konn pardone. Mwa mo pa konn pardone. Si to ti fer mwa seki mo’nn fer twa, mo ti pou manz to lefwa mo garde.
KLEOPATRA
Mo’si dan koumansman mo ti anvi manz to lefwa. Me letan fer so travay. Blesir sikatrize. Ar letan res zis enn ti tras pou anpes nou bliye. Mo’si mo pa’nn bliye me mo pa finn gard twa dan zwen. Pa melanz bliye ek pardone koko.
ANTWANN
Sa mo la sonn zoli kan to dir li.
KLEOPATRA
Ki mo?
ANTWANN
Koko.
KLEOPATRA
To romantik ousa nostalzik?
ANTWANN
Enpe toulede. Nou ti gagn bann bon moman ansam …
KLEOPATRA
Ziska ki larezon vinn kas nou konte.
ANTWANN
To kwar larezon? Mo nepli kone. Tousa paret kouyon aster. Tank nou ti pe naz kontkouran, jalsa douniya. Kouma nou rod rant dan kazot …
KLEOPATRA
Nou?
ANTWANN
To kwar zis mwa?
KLEOPATRA
To’ena rezon. Nou. Nou toulede ti koumans fatige al kont kouran. Pa bon met tou tor lor twa. Seki finn arive, finn arive. Si kontinie get deryer kapav gagn tortikoli.
ANTWANN
Kot to gagn sa kalite kouraz la?
KLEOPATRA
Kikfwa ler mo ti koumans pans lezot … Pa kone. Kikfwa parski mo peyna problem malad kouma twa. Si mo ti malad-malad kouma twa lontan mo ti pou depoz zarm. Kikfwa mo finn gagn pli lasans ki twa mo Tonio. Senp! Zis enpe plis lasans…
ANTWANN
To kwar lasans ekziste. Mo pa sir… Parfwa koumadir ena lame lazistis ki distribie rekonpans ek pinision. Koumadir pese pey lor later. To pa kwar?
KLEOPATRA
Pa kone. Mo zis fer seki mo trouv korek. Samem tou.
ANTWANN
Fer ti kare ar zegwi krose.
KLEOPATRA
Samem.
ANTWANN
Mo sagren mo pa kapav get to travay.
KLEOPATRA
Tat li.
ANTWANN
Pa parey. … Talerla to ti dir to pe ekrir zistwar to lavi paz par paz. Aster to pe fer … kouma to apel sa? … we, pachwerk. To pe roul-roul mwa pa vre?
KLEOPATRA
Mem zafer. Sak ti kare enn paz. Mo pachwerk li kouma enn jigsor. Kan met tou bout ansam, nenport kisannla pou kapav lir mwa kouma enn liv ouver.
ANTWANN
Exsepte mwa.
KLEOPATRA
To kontan plengne twa?
ANTWANN
Mo kapav tous twa?
KLEOPATRA
Ki to gagne?
ANTWANN
Mo anvi kone kouma to figir ete aster. Mo kapav lir enpe ar mo ledwa. To les mwa?
KLEOPATRA
Ki dimoun pou dir?
ANTWANN
Peyna personn isi …
KLEOPATRA
Ena enn kliner-madam ki ale-vini.
ANTWANN
Enn madam sa. Li pou konpran.
(Kleopatra pran lame Antwann poz li lor so figir. Antwann lezerman pas bout so bann ledwa lor figir Kleopatra, lor so lalev, lor so lizie. Toulede emosione. Ena larm dan toulede zot lizie.)
To finn res fre ek zoli Kleo, to zoli. Mo kapav anbras twa?
KLEOPATRA
Taler to pou dimann mwa les twa fer enn ti gate.
ANTWANN
Mo nepli ena sa kalite dezir la. Mo zis anvi santi to parfen.
KLEOPATRA
To ankor enn zanfan gate mo ti Tonio. (Li ba li enn ti dou lor so lalev.)
ANTWANN
Enn kado Bondie sa!
KLEOPATRA
Enn ti kado fam. To paret bien fatige. Ferm to lizie, sey repoze.
ANTWANN
Komie ti kare to’nn fini fer?
KLEOPATRA
Ase pou fer enn gran kouvertir pou enn lili-bato.
ANTWANN
Mo ferm mo lizie, mo reve ki twa ek mwa, nou ansam lor nou lili bato, anba nou kouvertir pachwerk kouler leternite.
KLEOPATRA
Olie to al dan biznes to ti bizen ekrir poem. To toultan rat to sime mo koko. Zet enn koudey … fer sanblan … vey mo sak. Mo al fer enn ti pipi. (Li sorti.)
ANTWANN
(sante) dan nou kiltir toulezour fetdemor
si memwar fer defo
si pa kone kifer
ou pa konpran kifer
kouma bann gran ero …
nou envant simagre
nou fer manti vinn vre
dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor … dan nou kiltir toulezour fetdemor …

(Lalimier febli ziska fer nwar net lor lasenn. Apre detrwa segonn li revini dousma-dousma. Ler li’nn retourn normal nou trouv Kleopatra pe dibout kot siez Antwann. Siez la vid.)

KLEOPATRA
Antwann! Antwann! Kot twa? (Li rod enpe partou. Kliner-madam vinn ver li.)
KLINER-MADAM
Ou’nn perdi kiksoz madam?
KLEOPATRA
Pa ti ena enn misie la, enn misie pa trouv kler?
KLINER-MADAM
So avion fek dekole.
KLEOPATRA
Annnn!
(Kleopatra retourn dan so plas. Zegwi minit pandil lor laport nimero 4 avans enn minit. Li sonn douz fwa. Enn lavwa dan oparler fer enn lanons.)
LAVWA DAN OPARLER
Avion minwi anretar. Nouvo depar finn ranvwaye sine-die. Dapre regleman nou bizen ferm erport. Li pou reouver dime. Tou bann pasaze bizen kit erport ale. Zis travayer erport gagn drwa reste. Lotorite prezant exkiz pou tou lanouyman. Bonswar.

(Kleopatra pe sorti. Kliner-madam galoup ver li ar so sak.)

KLINER-MADAM
Madam, ou’nn bliye ou sak.
KLEOPATRA
Hen!
KLINER-MADAM
Ou sak madam.
KLEOPATRA
Annnn! … Gard li. Mo nepli pou bizen li. Salam!
KLINER-MADAM
Ki ete sa?
KLEOPATRA
Zistwar mo lavi. Tikare, tikare. Tikare, tikare ar zegwi krose; atas zot ansam pou fer enn gran kare, enn rektang … Enn dra, enn kouvertir, enn nap, enn semenntab, souver, soupla. Sak tikare enn paz; sak paz enn zistwar lamour …
(sante tris)Tikare, tikare mo donn twa
Tikare, tikare mo donn twa
Pa fer katakata dan mo lavi
KLINER-MADAM
Ti kare lamour? Ki lamour ena plis tikare, plis paz?
KLEOPATRA
Mo gran lamour finn ranpli tou paz. Vey bien mo bann tikare-tikare. Vey bien zistwar mo lamour.

(sante) lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
li dan enn lakrwa
anba pie pipal

Rido

SEPTAM 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.