DAN PEI TIDIMOUN – 10 SANTE POU APRE

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

01. APRE APOKALIPS

Pourtan Lovelock ti bien dir nou
Limanite pe fouy so trou
Me nou pa kontan ekoute
Seki pa bon pou nou tande.
“Lapli pa pou aret tonbe;
Lamer pa pou aret monte;
Rafal pou soufle for, pli for
Ziska ki nou tou zwenn lamor.”

Nou ti servi lentelizans
Pou fer Zwisans vinn Exelans;
Nou refiz pans so konsekans,
Refiz ekout ‘palab nwizans’:
“Lapli pa pou aret tonbe;
Lamer pa pou aret monte;
Rafal pou soufle for, pli for
Ziska ki nou tou zwenn lamor.”

Nou rezet Zezi ek Gandhi;
Nou swazir Mamon ek ennmi;
Ler nou zwe bondie lor later,
Nou ranz ansam nou prop lanfer.
Lapli pa pou aret tonbe;
Lamer pa pou aret monte;
Rafal pou soufle for, pli for
Ziska ki nou tou zwenn lamor.

Seki ti ekrir arive;
Destriksion rans ti rasazie.
Limanite ti disparet;
Zis fourmi ti gard so kasket.
Anfen lapli aret tonbe;
Anfen lamer aret monte;
Anfen divan aret soufle.
Fourmi dibout lor de lipie.

Fourmi rekoumans evolie;
De lipie, kat lame, lizie
Ek servo spektakiler.
Eski pou evit erer yer?
Larkansiel rekoumans riye;
Bann pie rekoumans bourzone;
Ensek rekoumans anvole;
Nouvo lavi ouver lizie.

02. ZOLI KOUMANSMAN

Fourmi grandi, vinn Fourhomi
Ki viv ansam kouma’nn fami.
Bann Fourhomi tipti-tipti
Pa pli ot ki enn bout bomli.
Lekor tipti, lespri gran-gran
Zot rezet bataz fenean
Ki nek ti pans pou pran, pran, pran.

Dan sak lakaz ena larenn
Ki regle mouvman san lapenn;
Lavi deroule san friksion
Akoz partaz dan reflexion.
Lekor tipti, lespri gran-gran
Zot rezet bataz fenean
Ki nek ti pans pou pran, pran, pran.

Tou bann lakaz zot bien aktiv
Dan enn mouvman korperativ;
Solidarite tini zot
Ar lespri partaz ek pran kont.
Lekor tipti, lespri gran-gran
Zot rezet bataz fenean
Ki nek ti pans pou pran, pran, pran.

Tou bann vilaz zot regroupe
Dan enn gran minispalite
Lor soubasman egalite,
Liberte ek lakorite.
Lekor tipti, lespri gran-gran
Zot rezet bataz fenean
Ki nek ti pans pou pran, pran, pran.

Vie okip zenn, zenn okip vie;
Gran ed tipti, tipti ed gran;
Ris ek pov dormi dan mize
Pou fer ledikasion zanfan.
Lekor tipti, lespri gran-gran
Zot rezet bataz fenean
Ki nek ti pans pou pran, pran, pran.

03. MAHARANI FOURHOMI

Maharani Fourhomi pe regle
Minispalite nouvo destine
Parey kouma li regle devlopman
Planet, pei, vilaz ek bann zanfan.
So nom Maria-Christina;
So vizion enn nirvana:
Pouvwar bizen solider,
Aret fer so dominer.

Maharani Fourhomi vizioner;
Li’nn konpran konsekans bann erer yer;
Ki bizen fer pou anpes Tanatos
Reris douniya dan so gran lafos.
So nom Maria-Christina;
So vizion enn nirvana:
Pouvwar bizen solider,
Aret fer so dominer.

Maharani Fourhomi ekolo,
Alez dan ler, lor later, dan dilo
Li montre so pep gard enn bon balans
Ant pran ek done, travay ek vakans.
So nom Maria-Christina;
So vizion enn nirvana:
Pouvwar bizen solider,
Aret fer so dominer.

Maharani Fourhomi misioner
Egalite, dinite ek bonker,
Etidie istwar ek bann tex sakre
Pou konn ki sime li bizen trase.
So nom Maria-Christina;
So vizion enn nirvana:
Pouvwar bizen solider,
Aret fer so dominer.

Maharani Fourhomi eklere
Dan lavi piblik, dan lavi prive,
Pratik solidarite ek partaz
Dan travay, dan tanp kouma dan lakaz.
So nom Maria-Christina;
So vizion enn nirvana:
Pouvwar bizen solider,
Aret fer so dominer.

04. TON FRENNSIS

Dan pei liberte-egalite
Ena enn poet-boem enspire
Ki pa axepte bann krwayans bankal
Ki abiy golmal ar kostim normal.
Kan tou dimoun pe dir nou liberte
Arete net kot pou lot koumanse,
Ton Frennsis dir so liberte pli for
Kan liberte so prosen kas rekor.

Tou dimoun konn li par so nom gate
Me personn pa konn so laverite.
Ton Frennsis sesi, Ton Frennsis sela;
Me vre Ton Frennsis li depas tousa.
Kan tou dimoun pe dir nou liberte
Arete net kot pou lot koumanse,
Ton Frennsis dir so liberte pli for
Kan liberte so prosen kas rekor.

Kan friksion monte; parol derape;
Kan biz-biz malsen pe desir lape;
Ton Frennsis swazir enn ti komanter,
Fer dimoun riye, saler vinn freser.
Kan tou dimoun pe dir nou liberte
Arete net kot pou lot koumanse,
Ton Frennsis dir so liberte pli for
Kan liberte so prosen kas rekor.

Kan zanfan malad, paran panike;
Ton Frennsis al kas enn fey lor enn pie,
Pa nenport ki pie; bann pie koz ar li,
Dir li ki bizen pou sak maladi.
Kan tou dimoun pe dir nou liberte
Arete net kot pou lot koumanse,
Ton Frennsis dir so liberte pli for
Kan liberte so prosen kas rekor.

Ler Maharani Maria-Christina
Dan difikilte, san katakata,
Li al get Ton Frennsis pou gagn konsey,
Parski zordi zame kouma lavey.
Kan tou dimoun pe dir nou liberte
Arete net kot pou lot koumanse,
Ton Frennsis dir so liberte pli for
Kan liberte so prosen kas rekor.

05. ZISTWAR ADAM EK STIV

Adam ek Stiv de garson mem laz
Dan pei Tidimoun, dan vilaz
Kot peyna kont-sezon, kont-natir,
Kot natir-kiltir tras lavenir.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa! Vremem sa! Vremem sa!

Adam konn fer langaz dir nouvo
E Stiv konn fer mirak ar bennjo.
Dan maryaz, dan servis lanterman,
Zot fer dimoun ge-tris anmemtan.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa! Vremem sa! Vremem sa!

Zot okip zot lakaz, zot zarden;
Donn koudme zot vwazen, zot prosen;
Zot okip bann zanfan san ladres,
Malere san soutien, andetres.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa! Vremem sa! Vremem sa!

Souvan zot akonpagn Ton Frennsis;
Zot prezan kan bizen sakrifis
Personel pou dibien zeneral;
Soufrans lezot fer zot gagn dimal.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa! Vremem sa! Vremem sa!

Enn zour zot deklar ki zot ete:
Fourhomi me enn lot kalite.
Ala bel lafaya! Pa gagn drwa!
Akoz zot diferan, bel bala.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa! Vremem sa! Vremem sa!

Ton Frennsis sey fer zot rezone;
Maharani sey amenn lape.
Konfizion anpes zot trouv lizour;
Routinn ek labitid finn vinn lour.
Mama-Papa-Kreater finn fer
Adam ek Iv, pa Adam ek Stiv;
Rani ek Ram, pa Rani ek Fam.
Vremem sa? Vremem sa? Vremem sa?

06. FOURMI ROUZ

Dan Fourhomiland ti ena ‘si
Fourmi rouz ki ti’enn lot gabari.
Akoz zot ti enpe diferan
Bann gopia fer zot ensinifian.
Rouz kouler Lisifer dan lanfer;
Rouz kouler kominis san pider;
Rouz kouma lakoler nou Tifrer;
Rouz kouma enn kanser destrikter.

Fourmi rouz konn debrouy zot lavi;
Konn fer fas kantite zavari.
Sitiasion difisil pa fer per
Parski zot kiltir li solider.
Rouz kouler Lisifer dan lanfer;
Rouz kouler kominis san pider;
Rouz kouma lakoler nou Tifrer;
Rouz kouma enn kanser destrikter.

Fourmi rouz respekte zot vwazen;
Napa rod lipou poul ar kouzen.
Zot servi zot defans kan bizen;
Pa gaspiy lenerzi ar voryen.
Rouz kouler Lisifer dan lanfer;
Rouz kouler kominis san pider;
Rouz kouma lakoler nou Tifrer;
Rouz kouma enn kanser destrikter.

Fourmi rouz ar lespri imigran
Finn peple dan tou bann kontinan
Me zame zot pa finn rod sikann
Ar lezot fourhomi dan savann.
Rouz kouler Lisifer dan lanfer;
Rouz kouler kominis san pider;
Rouz kouma lakoler nou Tifrer;
Rouz kouma enn kanser destrikter.

Ton Frennsis ek Maria-Christina
Al partou dan planet Tidimoun
Pou pres zot ti mesaz pasifik:
Rouz ek nwar de kouler fraternel.
Rouz kouler Lisifer dan lanfer?
Rouz kouler kominis san pider?
Rouz kouma lakoler nou Tifrer?
Rouz kouma enn kanser destrikter?

07. LAYLA EK MAJNOU

Maria-Christina Maharani
Pe okip grouming so sikseser,
Enn prenses ki pli gran favori
Pou trap renn kan sa vinn neseser.
Layla enn bote rar,
Enn far for dan pouvwar;
Ar lespri Ton Frennsis
Pou prezerv lazistis.

Me Layla pa ena anbision
Pou chombo laparey direksion;
Li kontan okip bann ti zanfan,
Zwe, sante, aprann dan lamizman.
Layla enn bote rar,
Enn far for dan pouvwar;
Ar lespri Ton Frennsis
Pou prezerv lazistis.

Pre kot lotel gouvernman ena
Enn zarden botanik bien extra
Kot bann plant tropikal-ekzotik
Enspir enn zenn poet romantik.
Layla so bote rar
Finn may nam enn tinwar;
De finn vinn enn, babou!
Samem Layla-Majnou!

Layla al rod konsey Narada
Pou dir lamour ant Majnou-Layla;
Narada sa enn gran sifon ble;
Lor vites koze la finn fane.
Popiler anfaver;
Gouverner pa prefer.
Gran-nasion gat nasion
Dan maryaz ti-nasion.

Ton Frennsis sey blok vis san sikse;
Sey anpes katastrof me abba.
Robine emosion finn fware;
Isteri dir for-for, “Mwa ki la!”
Nou anset finn fane;
Lamor bet finn regne.
Aster nou regrete
Lamor de amoure.

Lor zot tom finn ekrir nou regre
Me tro tar, tro-tro tar.

08. KRWASANS NWIZANS

Dan Fourhomiland ena enn zwazo
Karnivor ki pe peple san kontrol
Telman nouritir fasil pou chombo;
Partou kot pase, zot pe devier bol.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

Zwazo karnivor pe balye karo;
Tou bann kreatir fer fas mem danze:
Fini zot parkour dan vant jabolo.
Lepep Fourhomi pe pas dan pake.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

Sa bann fourmi rouz, ena lider kwar,
Ankonivans ar zwazo karnivor
Pe konplote pou ranvers zot pouvwar:
Sel solision se kraz bannla zot kor.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

Bann saz dan konsey sey fer zot konpran
Ki rouz ek nwar de kouler fraternel;
Me latet brile pe gagn swaf disan;
Zot lespri finn may dan file pelmel.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

Enn nouvel tonbe! Mem zour erezman!
Zwazo karnivor finn ravaz vilaz
Fourmi rouz, devor tou bann abitan.
Enn ennmi komen pe fer so piyaz.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

Zwazo karnivor zot ena zot plas
Tank zot pa rapas e konn gard balans;
Fourhomi nwar-rouz finn aprann fer fas
Difikilte viv ar entelizans.
Maharani ek Ton Frennsis
Konvok lider vilaz, lavil
Pou tir enn plan ekilibris
Parski krwasans nwizans tap pil.

09. LAGAZET SIFON BLE

Etae! To pa’nn tande?
Enn minis finn viol sekreter.
Etae! Kot pe ale!
Enn pion finn ranplas Komiser.
To pa kone? Lir lagazet!
Lagazet koz vre. Pa manti!
Zournalis konn vey labraget,
Avoy bann reken triy lanti.

Etae! To pa’nn tande?
Ponzi fer labous dou partou.
Etae! Kot pe ale!
Moustas pe rod Vaish dan tou trou.
To pa kone? Lir lagazet!
Lagazet koz vre. Pa manti!
Zournalis konn vey labraget,
Avoy bann reken triy lanti.

Etae! To pa’nn tande?
Gous-Foulous pe bous bann labous.
Etae! Kot pe ale!
Tou toutouk pe gagn enn bon kous.
To pa kone? Lir lagazet!
Lagazet koz vre. Pa manti!
Zournalis konn vey labraget,
Avoy bann reken triy lanti.

Etae! To pa’nn tande?
Titalber diriz lopital.
Etae! Kot pe ale!
Pe rekrit lider dan mantal.
To pa kone? Lir lagazet!
Lagazet koz vre. Pa manti!
Zournalis konn vey labraget,
Avoy bann reken triy lanti.

Etae! To pa’nn tande?
Zournalis kolombo;
Zournalis jakte raho;
Zournalis dokter poul;
Zournalis akter foul-foul;
Zournalis konn tou;
Foutouuuu!
Lagazet fer biznes;vann marsandiz;
Fer bel profi.
Lagazet fer biznes;vann marsandiz;
Fer bel profi.
Lagazet fer biznes;vann marsandiz;
Fer bel profi.

10. VIE SIKO

Bann zenn Fourhomi fek sort dan drapo
Prese pou trap flanbo, pou mont lao,
Pe kriye for-for dinozor fonndos;
Bann anba karant ki bizen vinn bos.
Tou bann vie siko bizen bwar lizol;
Bann vie kornar ‘has been’ dan pit latrinn;
Nou bann zenn ki konn oklerdelalinn;
Bann ki pa konpran zot plas dan lazol.

Maharani Fourhomi fer sourir;
Pa premie fwa li tann sa koze la;
Bizen nouvote pou ranz lavenir;
Fou deor bann vie siko, bachara.
Tou bann vie siko bizen bwar lizol;
Bann vie kornar ‘has been’ dan pit latrinn;
Nou bann zenn ki konn oklerdelalinn;
Bann ki pa konpran zot plas dan lazol.

Ton Frennsis rapel ki ti arive
Kan Donal ek Maniel promet lesiel
Me donn bann zanfan gran kalamite;
Aroz lor dimal enn pogne disel.
Tou bann vie siko bizen bwar lizol;
Bann vie kornar ‘has been’ dan pit latrinn;
Nou bann zenn ki konn oklerdelalinn;
Bann ki pa konpran zot plas dan lazol.

Bann zenn Fourhomi, zero experyans,
Swazir sime arogans ek palab;
Me bann vre lider pa perdi pasians;
Lamod li pase; pa larout dirab.
Tou bann vie siko bizen bwar lizol;
Bann vie kornar ‘has been’ dan pit latrinn;
Nou bann zenn ki konn oklerdelalinn;
Bann ki pa konpran zot plas dan lazol.

Nou Maharani Maria-Christina
Dir tou bann zanfan pa aret aprann;
Zot ler pou vini pou chombo belna.
Experyans anpes pei tom anpann.
Tou bann vie siko ek bann zenn siko,
Bann ‘has been’ ek bann ‘still going strong’
Ki konn oklerdelalinn ek ‘Bay Abo’
Bizen trap lame pou fer sonn bann gong.

24.09.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.