DAN NOU BANN NAPEYNA SA!

©DEV VIRAHSAWMY ICJM

“Aret rabase do ta!
Dan nou bann napeyna sa.
Bannla akoz zot malang
tann dir zot manz kari tang
Zot fer seki kont natir;
Bwar pisar ziska zot mir;
Rant dan pasaz enterdi,
Trap moutouk sal maladi.
Aster to’le ar mo kas
Soutir zot bann vis voras?
Aste sereng lor mo bos?
Ar mo kas ranz zot lasos?
Dir zot bann souy zot kaka!”

Ala kimanier Bay la
Trouv problem dan nou baitka.
Me lot zour – mo bien sagren –
Bien boner dan gramaten
Mo zwenn Bay la lor sime,
Trenn lipie, latet bese.
“Ki to gagne mo bayo?”
“Boukou douk, ayo matlo!”

So garson finn may dan lak.

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.