ZIL SEZAR par WILLIAM SHAKESPEARE

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

BANN PERSONAZ

OKTAV SEZAR, MARK ANTWANN, M.E. LEPIDOUS (BANN TRIYONVIR APRE LAMOR ZIL SEZAR)
SISERO, PIBLIYOUS, POPILIOUS LINA (BANN SENATER)
BROUTOUS, KASIOUS, KASKA, TREBONIOUS, LIGARIOUS, DISIOUS BROUTOUS, METOULOUS SIMBER, SINA (BANN KONSPIRATER KONT SEZAR)
FLAVIOUS, MAROULOUS (BANN TRIBEN)
ARTEMIDOR (ENN PROFESER LANGAZ)
PANNCHANG (LI LIR LAVENIR)
SINA (ENN POET)
ENN LOT POET
LOUSILIOUS, TITINIOUS, MESALA, ZENN KATO, VOLOUMNIOUS, VARO, KLITOUS, KLODIOUS (BANN KAMARAD BROUTOUS EK KASIOUS)
STRATO, LOUSIOUS, DARDANIOUS (BANN SERVITER BROUTOUS)
PINDAROUS (SERVITER KASIOUS)
KALPOURNIA (FAM ZIL SEZAR)
PORSIA (FAM BROUTOUS)
BANN SENATER, SOLDA, TI-DIMOUN, SERVITER, ETC.

LANDRWA:
ENN GRAN PARTI ZIZTWAR LA PAS DAN ROM; APRE, SE PRE KOT SARDIS EK FILIPI.

AK 1 SENN 1

(Enn lari dan Rom)
Flavious, Maroulous ek detrwa ti-dimoun rant lor lasenn
FLAVIOUS
Fout lekan! Al zot lakaz, bann dramer!
Ki zot kwar toulezour konze piblik?
Zot pa kone enn zour normal bizen
Mars ar zouti? Twa, ki travay to fer?
SARPANTIE
Mwa misie? Sarpantie!
MAROULOUS
Kot to rabo, to marto, to pie-drwa?
Kifer to finn met zoli lenz sorti?
Twa dir mwa ki to travay?
KORDONIE
Kouma pou dir ou sa? Si konpar mwa ar enn bon zouvriye, mwa mo enn…enn…rakomoder.
MAROULOUS
Ki to travay? Reponn kare-kare?
KORDONIE
Enn travay, mo dir ou fran, ki mo fer ar mari plezir. Misie mo pas mo lavi bous trou.
MAROULOUS
Ki travay sovaz? Piaw, ki to travay?
KORDONIE
Pa dekole Patron, pa fer sa! Me, pa traka, si ou dekole mo va kol ou.
MAROULOUS
Ki to’le dir, kol mwa? Koze move salte!
KORDONIE
Kol ou semel.
FLAVIOUS
To enn kordonie, pa vre?

KORDONIE
Ekout mwa mo bourzwa, mwa mo gagn zafer ar lapo. Mo pa gagn zafer ar lapolitik, ar lapolis, ar lapoli… Konpran? Mo gagn zafer ar tou lapo parski mwa patron, mwa mo dokter vie soulie. Kan zot pa bien mo okip zot. Tou sa bann bon dimoun ki kontan lapo nef, mo okip zot transaksion.
FLAVIOUS
Kifer to pa dan to travay zordi…?
Kifer to pe amenn zot mars-marse?
KORDONIE
Mo bourzwa, konpran gordonn! Mo fer zot iz zot soulie, lerla mo gagn travay. Me anverite patron, nou’nn pran enn zour konze ou selebre viktwar Sezar.
MAROULOUS
Ki selebre? Ki pake li’nn kase?
Ki prizonie li pe amenn dan Rom
Pou li merit enn lakey triyonfal?
Bann engra, tilespri pir ki bebet,
Bann nimakarram, bann Romen foser
Finn bliye Ponpe? Rapel kan sak fwa
Zot mont lor miray, lor pie, lor fortres,
Lor latour, lor balkon, we lor lakaz,
Zot zanfan dan lebra, zot asize
Atann enn lazourne e parfwa plis
Zis pou zot kapav trouv Ponpe pase.
Ler zot trouv li depi lwen pe vini
Zot pa ti pe sote-pile ansam,
Kriye telman for ki lamer tranble
Ar leko zot lavwa dan vant later?
Zot pa rapel? Zot memwar finn vinn kourt!
Azordi zot pe met zoli kostim?
Azordi zot pe pran enn zour lokal?
Azordi zot pe fann petal fler lor
Sime asasen bann zanfan Ponpe?
Ale! Tire!
Al zot lakaz, tom lor zot de zenou
Dimann bondie pardon, pa pini zot
Pou zot pese kras dan zot prop lasiet.
FLAVIOUS
Ale bann kamwad, pou pey zot pese
Rasanble tou ti-dimoun kouma zot
Lor lakot e laba plor tou zot larm
Dan lamer ziska ki enn radmare
Vinn balye prop zot pese lor later.
(bann ti-dimoun sorti)
To’nn trouve kimanier tous zot boubou?
Krak zot, fer zot fonn kouma ti-toutou.
Pran sa sime la, al kot Kapitol,
Mwa mo pas isi. Ras bann oriflam
Kraz dekorasion partou kot ena.
MAROULOUS
Pa pe rod lamerdman?
To kone zordi fet Lendepandans.
FLAVIOUS
Avoy zot ferfout! Ras dekorasion
Lor stati Sezar. Tou. E letansa
Mwa, mo dispers lafoul bado, kirye;
Twa’si fer parey, pa les zot goupe.
Bizen tay-tay lezel Sezar, fer li
Retourn lor later, koup-koup so lake.
Si les li kas lalinn, nou fini net,
Nou vinn so esklav, li pou kraz latet.

Continue reading “ZIL SEZAR par WILLIAM SHAKESPEARE”

TRAZEDI MAKBES par WILLIAM SHAKESPEARE

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

BANN PERSONAZ

LERWA LEKOS: DENNKANN
2 GARSON DENNKANN: MALKOM EK DONALBEINN
BANN NOB DAN LEKOS: MAKBES, BENGKO, MAKDEF, LENOX, ROS, MENNTIS, ANGES, KESNES
GARSON BENGKO: FLIANS
SEKRETER MAKBES: SETONN
GARSON MAKDEF
ENN DOKTER ANGLE
ENN DOKTER EKOSE
ENN PORTIE
ENN VIE BONOM
3 ASASEN
MADAM MAKBES
MADAM MAKDEF
NERS
HEKAT
BANN SORSIER
BANN PERSONAZ DAN VIZION MAZIK
BANN SENIER, OFISIE, SOLDA, SERVITER, MESAZE

LANDRWA: LEKOS EK LANGLETER

AK 1 SENN 1

Enn laplenn abandone. Loraz ek zekler. Trwa sorsier rantre.

SORSIER 1
Kan nou trwa nou pou rezwenn
Dan garrbarr pou kas nou yenn?
SORSIER 2
Kan violans finn rans manze,
Kan lager finn gagn ase.
SORSIER 3
Kan soley pre pou kouse.
SORSIER 1
Kotsa?
SORSIER 2
Dan karo lalwes.
SORSIER 3
Laba mem pou zwenn Makbes.
SORSIER 1
Oja mo la!
SORSIER 2
Viv rachas!
SORSIER 3
Laverite!
TOULETRWA
Kler vinn som ek som vinn kler,
Toulde bengn dan movezer. [Zot sorti]

AK 1 SENN 2

Enn kan militer. Tronpet ek tanbour. Lerwa Dennkann ek so lantouraz akeyir enn kapitenn blese dan lager.

LERWA
Pov diab la! Sirman li kapav donn nou
Dernie niouz. Li kapav dir nou mo sir
Deroulman lager.
MALKOM
Limem kapitenn
Ki ti defann mwa ler solda ennmi
Ti pre pou may mwa. Bienveni ami!
Dir lerwa ennkou sitiasion laba
Avan ou vini.
KAPITENN
Difisil pou dir.
Vadire de fwet toulde mem lafors
Sakenn dam sakenn. Sa tret Makdonnwal –
Limem nam pouritir, akoz samem
Tou bann moutouk piyanter lor later
Kol ar li anvrak – gagn led diktater
Ki fourni plen zarm ek bann mersener;
E bondie lasans zwe lakomedi
Fer li kwar li for. Me pa kapav kal
Lelan brav Makbes – li merit so tit.
San get de kote li fons drwat divan,
Tay-tay adverser, ekzekit ennmi.
Kouraz dan lame li ouver sime
Al zwenn Makdonnwal.
San perdi letan, peyna pou fer zes,
Li rant dan so vant, desir li ande,
Li sot so latet, pik li lor enn lans.
LERWA
Mo fier mo kouzen. Enn dimoun konfians!
KAPITENN
Parfwa Mazeste, kot boner leve
Laba mem maler lev latet lagign;
Zis ler nou kwar toukorek, lerlamem
Tourdisman vini. Tann sa Mazeste.
Zis ler nou ero arme ar kouraz
Fors ennmi Lekos kas pikan, tire
Lerwa Norvezien desid atake
Ar enn gran larme bien-bien ekipe.
Letan pa gagne.
LERWA
Eski sa finn krak
Nou de zeneral, Makbes ek Bengko?
KAPITENN
Wi, kouma enn yev fer enn lion krake.
Okontrer, kouma de kanon sarze
Ar doub doz boulet, zot bonbard ennmi –
Eski zot ti pe rod bengn dan disan,
Ousa re-ekrir enn lot Golgotha,
Difisil pou dir –
Pardonn mwa senier, mo kwar mo pa bien.
LERWA
Ou parol kouma ou blesir, toulde
Onorab. Dir bann dokter okip li!
( Ed li sorti) Ros ek Anges rantre.
Kisannla sa?
MALKOM
Ros, ou alye fidel.
LENOX
Dapre so regar li ena nouvel
Enportan, irzan, extraordiner.
ROS
Long-vi Mazeste!
LERWA
Ki dernie niouz, Ros?
ROS
Mazeste mo ena niouz depi Faif
Kot pavyon Norvez ti ofans lesiel
E rafal glase fer lepep tranble.
Enn larme mons dirize par Norvez,
Apiye par Sef Kordor, sef dan tret,
Ti deklans enn katastrof nasional.
Sans pou nou, fianse Larenn Amazonn
Paret, arme ar lasie envensib,
Manz red ar zot enn pou enn, pwen pou pwen,
Vir-vir zot anbalao. Rezilta?
Nou finn gagn lager.
LERWA
Gran mersi Bondie!
ROS
Aster Sweno, Lerwa Norvez, pe rod
Lape. Li aksepte san kondision
Prezant exkiz e pey konpansasion.
LERWA
Sef Kordor so rengn azordi finn tengn.
Dan sa ka la, lamor sel solision.
Mo donn Makbes so tit ek so later.
Kordor perdi plas, Makbes pran so plas.

Continue reading “TRAZEDI MAKBES par WILLIAM SHAKESPEARE”