LES MISERABLES (VERSION MORISIEN)

(Tex sours: Les miserables, a musical by Alain Boublil and Claude-Michel Schönberg based on the novel by Victor Hugo. Music by Claude-Michel Schönberg; Lyrics by Herbert Kretzmer)
Transkreasion par Dev Virahsawmy
N.B. Nou pe servi enn grafi tranzision pou ed artis ek piblik ki pa finn gagn sans aprann grafi ideal.
Remersiman spesial : Adeline Forget pou so soutien ek so led pou detekte mismach e senkroniz fraz poetik ar fraz mizikal.

PROLOG

(1815, Toulon. Prizonie travo-forse pe rente dan soley; gard-prizon sovaz pe vey zot)
KER
Tansion, tansion
Pa fixé zot lizié.
Tansion, tansion
Isi peyna sapé.
PRIZONIE 1
Soley lor baz
Lanfer pe bril later
KER
Tansion, tansion
Vin banané margoz
PRIZONIE 2
Mo inosan
O Zezi, ekout mwa
KER
Tansion, tansion
Bon Zezi movi ar twa
PRIZONIE 3
Mo sheri prop
Pa pou ena malprop
KER
Tansion, tansion
Zot tou finn bliyé twa
PRIZONIE 4
Kan mo sorti
Peyna simé
Mo revini
KER
Tansion, tansion
Pa fixé zot lizié
PRIZONIE 5
Ayo Bondié
Ramas mwa kot ou
KER
Tansion, tansion
Peyna liberasion
Tansion, tansion
Peyna absolision
ZAVER
Amen prizonié 2, 4, 6 san 1
Santans fini
Aster to lor parol
To pe konpran mwa?
VALZAN
Wi, mo lib aster
ZAVER
Non! To zis pe gagn
Sertifika moralité
Voler anremision.
VALZAN
Ti koken enn dipen
ZAVER
To’nn defons lakaz
VALZAN
Mo ti kas enn vit
Mo neve ti pe mordefen
Pa ti’ena manzé
ZAVER
To pou rezwenn
Tank to pa respekté lalwa pei
VALZAN
19 banané, martir dan lazol;
Esklavaz legal
ZAVER
5 an pou to krim
Leres parski to ti rod tir
Pavré 246san1
VALZAN
Mo nom Zan Valzan
ZAVER
Mwa mo Zaver
Pa bliyé mo nom
Rapel ki mo’eté
246san1
KER
Tansion, tansion
Peyna liberasion
Tansion, tansion
Peyna absolision

VALZAN
Aster mo lib. Partou trankil.
Kares labriz. Mo pe reviv
Lesiel san tas
Lavi pe levé
Bwar dan lasours, ala li bon
Pa pou bliyé soufrans. Gaspiyaz!
Peyna pardon.
Fer dominer.
Zot tou koupab … zot tou.
Soley levé
Anou geté
Seki desten
Finn rezervé
(li gagn travay lor enn laferm)

PLANTER
To plas pa la.
Ala to lazourné
Ramas tou to bann zafer
E fonndos lor vites
VALZAN
Ou finn pey mwa lamwatié
Seki lezot pe gagné
Sa detrwa sou la
Pa respekté mo drwa
LABOURER
Twa to enn voler
Dimoun rekonet
To pa mem valer
Ki dimoun onet
VALZAN
Tou bann laport fermé aster
Enn lot kaso, enn lot serir, enn lot lasenn
Kouma mo rant dan enn landrwa
Zot chek papié
Vit-vit zot trouv maledixion
Dan zot lizié
Ena mefians
“Bez to sime! Fout lekan!”
(Li ariv kot enn tilotel)

PATRONN
Partou ranpli
Napeyna manzé anplis
Nou kontan ed nou prosen
Nou nou kwar dan lazistis
VALZAN
Mo pou pey davans
Mo va dormi dan godam
Deor get kouma fer nwar
Lisien pli bien treté
PATRON
Sort la alé
Si to pa’lé enn koreksion
Bon dimoun ki res isi
Bondie mersi!
(zot fou li deor)
VALZAN
Samem ki apel liberté?
Gardien prizon ki tas ar twa?
Samem lalwa!
Sa bout papié dan mo lamé
Modi mo nam partou koté
Samem lalwa
Kouma lisien
Mo lor simé
Lapousier fer maja
(li asiz divan enn lakaz; li dan dezespwar. Levek Dign sorti)
LEVEK
Vini Misie ou fatigé
Aswar fer nwar, freser fezer
Lavi isi li bien-bien senp
Seki nou’ena nou partazé
Enpe diven resof lavi
Enn bout dipen donn lenerzi
Ala lili pou repozé
Bliye traka, soulaz soufrans
VALZAN
Li’nn donn mwa bien manzé
Meyer bout ti pou mwa
Sa koup dan mo lamé
Vo de fwa plis ki tou
Seki mo’nn gagn pandan 19 an –
Enn lavi dezespwar!
Li ti fer mwa konfians
Kouyon la fer konfians –
Li’nn fer so bon aksion
Mwa mo finn zwe mo rol
Dir li mil fwa mersi
Ler tou dimoun kaysou
Mwa mo fer lougarou
Souk sa koup la
Faypat san kler
(li galoupe sorti, koup an arzan dan so lame… timama apre 2 polisie ramenn li)
POLISIE 1
Dir Monsenier ki to zistwar
POLISIE 2
Nou geté ki li pou dir
POLISIE 1
To ti pas lanwit isi
POLISIE 2
To ti envité Monsenier
Apre, akoz so bon dan li
Kan li ti aprann to zistwar
POLISIE 1
Li ti donn twa kado enn koup an arzan
LEVEK
Laverité
E mo bon kamwar, to’nn ale boner
Me to finn bliyé pran sa 2 bouzwar la
(Levek donn Valzan 2 bouzwar an arzan)
To’nn bliyé, mo ti donn twa sa
To finn bliyé pran seki plis meyer
Misie Lapolis zot bizen larg li
Li pa koz manti; laverité sa
Mo felisit zot bon travay
Lapé Bondie gid zot pa
(2 polisie sorti, Levek koz ar Valzan)
Zamé bliyé sa, mo frer,
Ena lamé Bondie ladan
Servi sa bann obzé valer
Pou viv lavi dimoun onet
Par temwayaz tou bann martir
Par Lapasion ek par Disan
Bondie finn donn ou delivrans
Mo’nn pey kosion pou sov ou nam
(Valzan tousel)

MONOLOG VALZAN

(KI MO FINN FER)

VALZAN
Ki mo finn fer?
Ayo Zezi, ki mo finn fer?
Mo’nn vinn taker dan marenwar?
Lisien maron perdi lespwar?
Mo finn rant dan enn trou nwar?
Eski aster finn tar, tro tar?
Peyna nanye, apart laenn vantar?
Lavwa dan nwar dan zorey sourd?
Lané vini, lane alé, mo nek sibir?

Si ti ena enn lot simé
Mo ti rat li 20 tan pasé.
Mo ti asté lager zame mo pou gagné
Mo zis enn nimero, zot ti touy Zan Valzan
Kan zot ti atas mwa, ti les mwa krev tousel
Akoz mo ti pran enn ti bout dipen

Ayo kifer mo ti les li
Tous mo nam ek mo leker?
Li ti tret mwa kouma so bann,
Ti fer mwa konfians.
Koumadir mo ti so frer.
Mo lavi dan lamé Bondie.
Eski vre sa?
Mwa mo air lemonn antié,
Lemonn antié zot air mwa.

Kalot pou kalot mo dir;
Leker bizen dir, mo dir.
Mo peyna lot kiltir,
Samem tou ki mo sir.
Ar zis enn ti mo li ti pou koul mwa,
Plonz mwa dan tortir tabisman traka.
Olie sa, li donn mwa mo liberté
Laont pe koup mwa kouma enn kouto.
Li dir mwa mo’ena enn nam.
Kouma li koné?

Mo fer zefor me mo’nn fel
Marenwar pe anvlop tou.
Mo pe get dan vid
Tourbiyon tou mo pese.
Mo bizen kit sa lemonn la,
Lemonn Zan Valzan.
Zan Valzan to enn nahi.
Mo bizen tourn paz!
(li desir sertifika moralité)

ALAFEN ENN ZOURNE

1823, dan Montreuil-sur-Mer. Dan lakour lizinn Misié Lemer, Misié Madelaine (Zan Valzan so nouvo idantité)
BANN POV
Alafen enn zourné, to’nn vieyi par enn zour
Pou nou, dimoun mizer, napeyna plis ki sa
Bizen lité, bizen lager
Pa pou gagn kado; pa kwar sa, matlo
Nouvo lizour ki lev latet
Ki vedir sa?
Enn zour anmwens pou viv!

Alafen enn zourné, to dan pens ankor enn zour
To semiz kas-kasé, pa kasiet nanye
Bon dimoun traversé
Zot pa tann zanfan ploré
Lamizer pe rant brit-brit
Agwa lamor
Ankor enn zour ver lafen

Alafen enn zourné, enn lot zour pou levé
E soley gramaten pe paré pou briyé
Kouma vag ki pe fons lor disab
Kouma toufann ki pou rant antret
Lafaminn partou-partou
Zizman pe pare pou donn so zizman
E mo fami, bez lor baz
Alafen enn zourné!

Formenn ek travayet sorti dan lizinn – Fantinn parmi
FORMENN
Alafen enn zourné, nanyé pa raport nanyé
Kan to plak lor tonken, to pa pou gagn dipen
TRAVAYER 1
Ena zanfan dan lakaz
TRAVAYER 1 EK 2
Bizen donn zanfan manzé
TRAVAYER 2
Enn sans to ena enn boulo
ENN FAM
Lili bato
BANN TRAVAYER
Nou fer kont tou seki bon
PLIZIER FAM
TIFI 2
Get kouma Misié Formenn pe ara zordi
Ar lagel pianter, lame vwayazer
TIFI 3
Li manga akoz Fantinn tini ferm
TIFI 1
Nek get so kalson pou konn so lespri
TIFI 4
Mo kwar patron pa koné
Ki so formenn ansaler
TIFI 3
Si Fantinn pa fer atansion
Konn pran prekosion
Li pou fini lor trotwar.
BANN TRAVAYER
Alafen enn zourné, se enn zour ki fini
Plen fizon dan pos pou fer lasemenn
Pey lokasion ek pey rasion
Kontinie trasé tank ki nou kapav
Trasé mem ziska nou tom sek
Sinon pou bizen al fouy dan poubel
Bizen desann lor pié
Alafen enn zourné
Zot souk enn let dan lame Fantinn
ENN TIFI
Ki sekre zordi, Fantinn Sent Nitous
Ale rakont nou seki pe pasé
Li lir let la
Alalila! “Fantinn, avoy pitay. To zanfan malad. Bizen get dokter. … zafer la presé. …”
FANTINN
Ayo, ran mwa mo let
Mo lavi privé sa
Ar enn mari lakaz
Ek tou lezot problem
Eski ena kikenn
Ki kapav fer serman
Nanyé pa fer li per?
Li pa kasiet nanyé?
Zot lager pou gagn let la. Valzan galoupé rantré pou separ zot
VALZAN
Ed mwa pou separ sa dé la
Dir mwa kifer zot lager?
Nou dan lizinn, pa fennsifer
Alé mamzel! Aret lager!
Mo biznes li onorab,
Pa bliyé momem Lemer!
Ar Formenn
Ou responsab met lord isi;
Tret zot ar boukou bonté.
Li rerant dan lizinn
FORMENN
Rakont mwa seki ti pasé!
TIFI
Alafen enn zourné
Se Fantinn ki finn foté
Li’nn kasiet so batar
Dan enn ti kwen kikpar;
E so lom enn soular.
Fasil deviné kot gagn lamoné;
Lamoné lapo ek lefwa
Alalila!
Patron pa pou kontan!
FANTINN
Vre ena enn zanfan;
Zanfan la mo tifi;
So papa finn kit nou,
Pa trouv so bout.
Enn koup ki roul enn ti lotel
Okip li.
Mwa ki pey depans.
Ki’ena drol ladan?
BANN TRAVAYER FAM
Alafen enn zourné
Limem lasours lamerdman.
Sounami rant partou
Kan enn dimoun fouy trou.
Ler nou nou renté pou enpe manzé,
Madam la majakarro so koté.
Laryaz la bizen alé!
Sinon nou tou nou pou vinn lougarou.
Nou pou pey lepokasé
Alafen enn zourné.
FORMENN
Kler sa, femel lisien mordé;
Kler sa, mimi-sat konn grifé;
Kler sa, mo konn zot tralala.
Kler sa, Sent Nitous Fantinn,
Senbol pirté, senbol propté
Limem ki nik tou lamerdman,
Lepidemi ki menas nou.
Kan fer kler limem Lavierz;
Kan fer nwar li manz bann sierz.
TIFI
Li kontan sikann ou
Ler li pe fer koustik
BANN FAM
Kot li pasé zavari fer piti.
ENN FAM
Fou li deor toudswit!
TOU TRAVAYER
Avoy li manzé!
FORMENN
To finn tandé? Fout lekan!

MO TI REV ENN REV

Fantinn tousel, san travay, san nanyé
FANTINN
Ti’ena lepok dimoun ti bon,
Lavwa douser
Parol soulazman
Ti’ena lepok lamour profon
Lemonn mizikal
Sante exitan
Ti’ena lepok
Lerla tou golmal

Mo ti rev enn rev dan lepasé
Kot lespwar ti for
Lavi ti bon
Mo ti rev lamour eternel
Mo ti rev Bondie pardon

Ler mo ti zenn, pa per nanyé,
Rev ti fasil servi ek
Gaspiyé.
Pa ti bizen gro lamoné,
Santé frengan,
Diven apresié.

Me dan nwar taker rantré
Lavwa dous kouma loraz
Ki desir nou lesperans,
Fer nou rev vinn enn kosmar
Dan bontan nou ti kontan,
Plen mo lavi
Ar kontantman;
Li ti defons mo inosans.
Dan movetan, li ti absan.

Mo pe revé li pou vini
Pou nou nou viv eré pou toultan
Me ena rev toutan absan
Ena koutvan
Ki rekalsitran.

Mo ti revé ki mo lavi
Pa pou fini dan difé lanfer,
Pou diferan ar mo prezan
Lavi finn touy
Rev mo ti revé

DAN LEPOR

Maren, travayer sex ek zot kliyan, kourtié sex ets.
Fantinn rantré.

ZOLI MADAM

MAREN 1
Mo sir zot la
Mo nene dir mwa
Mo swazir mo mouyaz
Dan larad ki divan mwa
MAREN 2
Zoli madam
Zot parfen pers brouyar
Set zour fer karem
Lapeti voras bien dan zar
MAREN 3
Marsan poson kontan grat poson
BANN FAM
Zoli madam
Pe vey enn seké
Pou chombo enn bon kliyan
Ki kosté dan-nwar-dan-nwar
Zoli madam
Konn reponn lapel
Dibout-dibout ousa anba
Kouma ou’lé, baba
Pri promosion apiy kont miray
VIE MADAM
Vinn la koko
Mo get zoli fanfrelis
Enn ti gonaz
FANTINN
Madam, mo vann li ar ou
VIE MADAM
Kat, pa plis
FANTINN
Lasenn la kout plis
VIE MADAM
Mo donn 5, pa plis. Pa kapav refizé
Gete oumem
FANTINN
Samem tou resté
VIE MADAM
Mo problem sa?
FANTINN
Donn mwa 10, do
VIE MADAM
Pa plis ki 5
Pa zis ou ki bizen manzé
BANN MADAM
Zoli madam
Kreatir aswar
Pare pou enn kou rapid
Kou rapid laba dan nwar
TRAVAYER SEX 1
Prolongasion, penalty
Kan to’lé, koko
Ena overtaym pou seki rod gro siro
TOU DIMOUN
Vites, bomarsé, direk anba pon
ENN VIE-SAT
Zoli sevé
Zoli sevé bien bouklé
To sapé. Mo donn twa 10, bebé
E mo pran tou
FANTINN
Pa tous mwa. Les mwa trankil
ENN VIE-SAT
Enn zis pri, mo donn twa 100.
Peyna pli bon
FANTINN
Mo pey mo det
ENN VIE-SAT
Bon, pa bon?
FANTINN
Ki mo pou fer? Bizen pey det
Ar 100 mo sov lavi Kozet
BANN MAREN
MAREN 3
Zoli madam
Sanpion marathon
Timama li disparet
Timama li revini
MAREN 1
Zoli madam
Kifer to tiké?
Pa bizen enn piechdi
Pou desann kilot
Alé madam
Aret fer to senn
Fantinn retourné. So seve kourt
KOURTIE SEX
Pa kasiet sekré
Kot sapé sa lartik la?
TRAVAYER SEX 1
Nouvo lapo
Ki finn fek vann so sevé
TRAVAYER SEX 2
Li’ena’nn zanfan
Li avoy li tou pitay
KOURTIE SEX
Mo kone sa
Ena zom koumsa
Zoli madam, rant dan nou lekol
Zoli madam
TRAVAYER SEX 1
Vini koko, aret fer to senn
To mem parey, to konn kas enn yenn
Lavi finn ris twa dan enn trou labou
Mars ar to bann ser
TRAVAYER SEX 2
Dormi, fer pitay rantré
Fantinn sorti ar enn maren
TRAVAYER SEX 1
Samem koko
Alé, donn li tou
TRAVAYER SEX 2
Samem koko
Montré li zouzou
BANN FAM
Vie kornar, zenn serf, pa bizen triyaz
Renar larad, roder koltar, tou kalité rapas
Grener, risar, dirizan pei
Kan zot san kalson zot tou mem parey

Zoli madam
Enn nanyeditou
Bann kliyan par tonn
Lor vites zot fonn
FANTINN
Oke kapitenn, pa tir ou soulié
Korek sa, pa vré
Enn tifi pa konn dir non.
Fizon fasil
Travay lor ledo
Enn sans zot pa trouv
Laenn dan servo
Eski zot koné
Zot pe fer lamour ar enn dimoun mor?

ARESTASION FANTINN

Bamatabwa, enn bourzwa kostimé-kravaté
BAMATABWA
Ala nouvo matier; bien bizen gouté
Twa laba, vinn la
Bizen testé marsandiz
Pa marsandé
Mo konn pri enn trans papay
FANTINN
Get sa misié, mo pa anvi. Salam!
BAMATABWA
To pe tir plan? Mo konn to pri.
FANTINN
Pa sa! Pa sa!
BAMATABWA
To’ena toupé, move laryaz
To ena fiel
Mem zistwar ar laryaz
Ki kouma boutikié
Kliyan gagn drwa geté avan peyé
Pa marsandiz ki desidé ou aksepté
Se pa enn lartik ki pran desizion
Ou pey mizisien
Li bat Fantinn ar so badinn; Fantinn grif li, tir disan
FANTINN
Mo touy twa, lisien, si to refer sa
Mem enn fam piten ki finn fini net
Refiz biznes ar enn lera
BAMATABWA
To pou pey mwa ser seki to finn fer
Atann to geté, lera pou tir to trip
Mo donn garanti, to pou pey so pri
Pou deranzman lapé piblik
Pou destriksion lavi privé!
FANTINN
Silvouplé Misié, pa raport mwa.
Mo pou fer tou seki ou dir …
BAMATABWA
Dir lapolis ki to defans.
Zaver rantré avek lapolis
ZAVER
Dir mwa deswit ki’nn arrivé;
Ki’nn trouv kwa, kifer, kotsa.
Dir li donn mwa tou detayman,
Reponn bann kestion Zaver.
Dan sa nik peser ek viper
Kozé seki ti prezan.
Kisannla finn bles sa zom la?
Kisannla finn lev choula?
BAMATABWA
Zaver, difisil pou kwar,
Ler mo ti pe sot simé,
Sa fam la ti atak mwa
Get disan ki li’nn fané.
ZAVER
Li pou fer fas prosekision
Ler ou finn fer akizasion
Pa traka, mo bon misié,
Lalwa pou swiv so simé.
FANTINN
Ena’nn zanfan bizen mwa.
Pitié Misié, li enn baba.
Zezi akot mizerikord?
Si zot ferm mwa, li pou mor.
ZAVER
Mo finn tann sa zistwar la
Toulezour depi 20 tan
Aret envant tralala
Ramas saliv ek to larm
Travay onet, rekonpans. Sa ki Bondie apresié.
Ler lapolis pe aret li, Fantinn kriyé for so dezespwar. Valzan sorti depi dan lafoul
VALZAN
Exkizé, pardon Zaver,
Madam la koz laverité
ZAVER
Me Misié Lemer!
VALZAN
Ou’nn fer ou travay.
Les li alé.
Li bizen dokter, pa kaso.
ZAVER
Me Misié Lemer!
FANTINN
Enn rev sa?
VALZAN
Ki pou ariv li?
Enn zanfan san personn.
Ar fantinn
Nou’nn deza zwenn, mo kwar.
Ki mo kapav fer pou ou?
Kifer ou la, madam,
Dan landrwa malfamé?
FANTINN
Misié silvouplé, aret koz foutan!
Pa fasil kan nou perdi dinité.
Ou’nn les ou formenn bayant mwa
Wi ou ti la, ou’nn get lot koté.
Mo ti inosan.
VALZAN
Vremem mo’nn fané koumsa?
FANTINN
Mo tifi pe mor Misié.
VALZAN
Pov zanfan inosan!
FANTINN
Si vremem ena Bondie,
VALZAN
Mo pa ti konn tousala!
FANTINN
Li pou pran mwa plito.
VALZAN
Aster mo koné ki mo bizen fer!
Peyna pou tardé!
Peyna pou tiké!
ZAVER
Me Misié Lemer!
VALZAN
Peyna pou tardé!
ZAVER
Me Misié Lemer!
BANN DIMOUN
Tansion!
Saret san fren!

SARET SAN FREN

Dimoun avansé. Ena enn saret ki’nn kraz lor miray. Misié Foslevan finn kwensé anba saret.
BANN DIMOUN
Ayo mama!
Ayo papa!
Get Misié Foslevan!
Pa kosté!
Bat karté!
Tansion zwenn tasé!
Larou finn kwens li!
Fer sagren do ta!
Avansé!
Pa kosté!
Pa kapav fer nanyé!
Pa kapav fer nanyé!
VALZAN
Peyna person isi
Pou donn sekour dimoun
Ki pou ed mwa pou soulvé
Saret ki finn deviré?
BANN DIMOUN
Pa al tro pre Misié Lemer
Sa saret la pez bien-bien lour.
Sa misié la pa pou sapé.
Tansion ou ‘si ou tasé!
Valzan sey lev saret plizier fwa. Finalman li reysi. Zot tir Misié Foslevan anba larou.
FOSLEVAN
Misié Lemer, ki mo pou dir?
Bondié ki gran e ou enn sen.
Zaver ris Valzan enn koté
ZAVER
Mo pa’le kwar!
Mo lizié pe anbet mwa.
Dimoun ou laz
Ar sa kalité lafors?
Fer mwa rapel
Ou fer mwa rapel enn lom
Lontan-lontan
Li ti lor parol, li ti tir
Li maron net
Pardon Misié
Mo per ofans ou …!
VALZAN
Kozé! Pa per!
Dir seki ou kwar.
ZAVER
Mo finn konn zis enn lot dimoun
Ki kapav fer seki ou’nn fer
Enn kondané travo-forsé
Anfwit depi 10 banané.
Sannkoutla, li pa pou sapé,
Nou finn may li dan so kavern;
Finn aret li, prepar dosié
E zordi li pou pas lakour.
Normal li dir li inosan;
Samem kozé tou malfeter.
Person pa pou sap pinision!
Personn! Mempa Zan Valzan.
VALZAN
Ou dir li dir ki pa li sa?
Napeyna sign ki li koupab, ki li sagren?
Sa dimoun la pe pas lakour
E li pou retourn dan kaso
Pou pirz so santans.
He, Zaver eski ou sir
Sa dimoun la pa mwa sa?
ZAVER
Mwa mo konn li plis ki enn siek;
Mo finn rod li dan bwa, dan karo;
Li pa pou sapé, sa mo sir;
So nimero lor so lapo.
Mo finn gagn li, li pou tasé.
Pa pou ena difikilté!
Zaver sorti.
Valzan tousel.

MWA KI MWA? – PROSÉ

VALZAN
Li kwar lotla mwa sa
Li sir peyna erer
Sa dimoun li’nn mayé
Limem ki pou sov mwa

Kifer mo pran so par?
Ki serif mo rod zwé?
Mo’nn debrouy mo difil,
Li va debrouy pou li.

Si mo kozé, mo kondané,
Si mo choupchap, mo vinn dané.

Mo patron travayer par santenn
Zot tou bizen mwa
Gagn drwa bliyé zot?
Kouma zot pou viv
Si mwa mo pa la?

Si mo kozé, mo kondané,
Si mo choupchap, mo vinn dané.

Mwa ki mwa?
Pa gagn drwa les li anpandan,
Fer sanblan pa pe trouv so tourman!
Enn inosan resanblé mwa
Dan mo plas pou saryé lakrwa.
Mwa ki mwa?
Les degizman vinn permanan?
Pran plas mo vre idantité?
Ziska lamor eski toultan
Mo nom pou zis enn fey papié?
Pa koz vré?
Kouma pou get lezot imen?
Kouma mo pou get dan laglas?
Mo nam li kot lipié Bondié,
Sa lontan mo finn desidé.
Li ti donn mwa nouvo kouraz
Kan siklonn ti pe fer laraz.
Li divan Lakour
Mwa ki mwa? Mwa ki mwa?
Momem Zan Valzan!
Li larg so simiz pou montré nimero tatwé lor so ches
Trouvé Zaver? Anverité
Li inosan, ou prizonié!
Mwa ki mwa?
246san1!

LAMOR FANTINN

Fantinn lor lili lopital. Li bien malad me so lespri-mama pe rev Kozet
FANTINN
Kozet, pe fer fre fifi,
Kozet to bizen dodo.
Enn zourné to finn zwé,
Get labrim pe levé.

Vinn kot mwa baba, aswar pe kosté;
Lao dan lesiel zetwal pe pwenté.
Vinn la mo gaté; poz latet isi.
Letan presé, galoupé; freser sak minit vinn pli kri.
Vinn vit, fi; ankor enn zour pe alé;
Ekouté kouma divan fre kriyé.
Marenwar mesan vinn lor nou brit-brit,
Me mo pou sant Channda Mama e gramaten nou kit.
Valzan rantré
VALZAN
Fantinn, ayo, letan zamé atann
Me mo promet ou malgre toufann
FANTINN
Geté Misié zanfan pe zwe!
VALZAN
Pa pran traka, mwa mo pou la.
FANTINN
Mo Kozet …
VALZAN
Pou viv dan mo lakaz.
FANTINN
Ala li la.
VALZAN
To fifi pou mo fifi.
FANTINN
Mo bon Misié, Bondié ki finn avoy ou.
VALZAN
Kozet pa pou ena problem
Tank mwa mo pou la.
FANTINN
Trap mo lamé,
Mo pe gagn fré.
VALZAN
Mo pou okip ou.
FANTINN
Pran mo baba,
Okip mo baba, Misié!
VALZAN
Anou kasiet movetan!
FANTINN
Pitié! Res kot mwa, pa les mwa tousel.
Dir Kozet mo kontan li.
Gramaten mo pou pran li.
Li mor ar enn sourir.
Zaver rantré

KONFRONTASION

ZAVER
Anfen Valzan!
Aster nou zwenn!
Misié Lemer,
Mo pou sanz ou lasenn.
VALZAN
Zaver, falepa nou perdi letan;
Avan ou atas enn nouvo lasenn,
Ekout mwa. Ena enn zafer presé.
Madam la ena enn zanfan malad;
Mo tousel isi kapav fer kiksoz.
Silvouplé Misié, donn mwa zis trwa zour.
Mo donn mo parol, mo pou rann lekor.
Mo donn mo parol …
ZAVER
To kwar mo kouyon?
Pa zordi mo pe rod may twa.
Dimoun kouma twa pa sanzé!
Dimoun kouma twa…
VALZAN
(an kontrepwen)
Ou kapav kwar seki ou kwar
Me ena kiksoz ki mo bizen fer
Ou pa konn nanyé lor mwa
Mo ti koken enn bout dipen
Ou pa konn nanyé lor lemonn
Ou nek anvi mo lamor
Me avan mo mor mo’ena enn mission.
Ekout mwa Zaver, ekouté!
Mo boukou pli for ki twa;
Pa kwar ki mo finn vinn feb;
Mo karyer pa’nkor fini.
Ekout mwa Zaver, ekouté!
Peyna nanyé ki mo per.
Si neseser detrip twa
Mo pou fer leneseser.
ZAVER
(an kontrepwen)
Dimoun kouma mwa pa sanzé,
Dimoun kouma twa pa sanzé.
Nimero 246san1
Mo devwar sakré
To peyna drwa
Swiv mwa, 246san1
Boul la finn deviré net
Zan Valzan pa vo nanyé.
Toupé sa, to koz lor krim
E pri ki to finn peyé
Nou pran nesans dan pesé
E sakenn rod so simé
To pa konn zistwar Zaver
Mo ti ne dan enn prizon
Mo ti ne dan nik rakay
Mo ‘si mo sort dan baydoum!
Valzan kraz enn sez e menas Zaver ar enn gro bout dibwa. Li koz ar Fantinn
VALZAN
Zordi mo fer sa serman la
ZAVER
Napeyna plas pou to kasiet
VALZAN
Kozet pa pou pas mizer
ZAVER
Nenport kot to al kasiet
VALZAN
Li pou viv dan lalimier.
VALZAN EK ZAVER
Mo fer serman. Pa per, pa per!
Zot lager. Zaver tonbé. Valzan tiré.

ENN SATO DAN NIAZ

Ti Kozet travay servant dan ti lotel Tenardié, dan Monfermeil
TI KOZET
Ena enn sato lor enn niaz
Dan mo somey mo al laba
Pa ena louvraz ni traka
Laba dan sato lor enn niaz

Ena enn lasam ar zouzou
Ena zanfan boukou-boukou
Peyna kriye, peyna tapaz
Laba dan sato lor enn niaz

Ena enn madam net anblan
Ki may mwa for, sant enn santé
Ala li zoli
So lapo bien dou
Li dir mwa, “Kozet, mo bien kontan twa.”

Mo konn enn landrwa kot dimoun eré
Mo konn enn landrwa kot larm pa koulé
Larm laba pa ekzisté
Laba dan sato lor enn niaz.

Ayo! Mo tann zot pe vini
E mo pa ankor fini netwayaz
Lavaz ek polisaz sali.
Limem sa, Madam sa!
Madam Tenardié rantre lor vites, ti Eponinn swiv li
MADAM TENARDIÉ
Get kisannla la
Limem ti madam
Li pou fer mwa kwar li pa finn fané
Tansion mo may twa pe kas poz
Pa les mwa trouv twa
Detrwa roupi ki to mama doné,
Ki pou fer ar sa?
Pran sa seo la
Mis/mamzel
Ranpli seo la ar dilo danpi
Mo bien regreté mo finn ramas twa – mari erer!
Ki ti pas dan mo latet?
Mama-tifi touledé, bon pou latrinn
Eponinn gaté, fer koko ar to mami.
Ala to zoli ar to zoli sapo ble
Ena bon tifi ki’ena bon manier;
Konn met zoli lenz.
Pou sa mo dir, “Bondie Mersi”.
To’ankor lamem twa?
Gelé pa pou sanz nanyé.
Al sers enn seo dilo dan danpi dan bwa …
TI KOZET
Mo per pou sorti tousel,
Al tousel deor dan nwar.
MADAM TENARDIE
Aret fer zes, si to pa’lé gagn chamkay.
Mo’nn dir twa fer enn zafer;
Fer li vit, sinon …
Eponinn pous Kozet andeor lakaz. Misie Tenardié dir bonswar so tifi. Dousma-dousma ti lotel la koumans ranpli.

BOS DAN LAKANBIZ

LARAKER 3
Eta vié kouyon
LARAKER 2
Amen to meyer boutey
LARAKER 1
Ki nisa zordi?
Tenardié rantre ar enn karaf diven
TENARDIÉ
Gout sa ze vou di
Garanti, pa manti
Mera nam Tenardié
BANN LARAKER
2 topet babou!
Konn kalité do!
TENARDIÉ
Korek sa, kaka vas! (ar limem)
Lor vites, mo bourzwa! (ar kliyan)
CHAW-CHAW 1
Bap! Enn poulayé sa!
CHAW-CHAW 2
Mem koze toulezan!
LARAKER 6
Misie Tenardié,
Nou tann dir ti prezan
Dan batay Warterlou.
LARAKER 7
We, li trap fizi
Kan lager fini.
LARAKER 1
Li ti enn gran malen
Li ranpé dan malang
Dapre koze la
Fouy dan pos kadav
Solda Angle mor
LARAKER 8
Li ti plen so pos
Ar soufrans lager
TENARDIÉ
Bann kamwad souser
Bann larmé krever
Diksioner zouré, nam anba lamer
Bann zanfan piten
Diwana mastana
Roderdeler san pider
Lay mor dan lalanp
Zot pitay pa plis, pa mwens
CHAW-CHAW 1
Pa fouti koné
Ki li met dan kari
Sirman grataz dan lari
CHAW-CHAW 2
Diven sa?
Sato 9 terebantinn!
Fabriké ar bilenbi
BANN LARAKER
Bay Topet, kot twa?
Kiarivé, to sourd?
Enn dernié zafer!
Tenardié, vers enpé daway!
ENN TIFI
Vers enn lor vites; lombo pou manz mwa.
Tenardié akeyir enn nouvo kliyan
TENARDIÉ
Bienveni Misié
Assize patron
Isi nou onet
Apart isi
Zot tou voler
Trik bann kliyan
Fer trik ar kont
Pa ekzisté sa
Onet kouma mwa
Ain zantlemann
Ki kontan so sor

Bos dan lakanbiz
Fer so sinema
Kas enn pognedmé
Pa kwar dan marday
Konn zistwar salé
Pa fer letalaz
Kliyan apresié koneser
Ki pa tiké fer faver
Enn lizaz napa kout ser
De lamé tapé fer son
Tou kiksoz ena rever

Bos dan lakanbiz
Gardien zanimo
Kan zot pos tro lour
Fer li vinn lezé
Dilo dan diven
Bon pou lasanté
Ramas zot zafer
Kan zot baloté
Nou tou kontan li
Nou torsenn kolé
Mo donn zot nisa apar
Mo tir zi ziska dernié gout!

TENARDIÉ EK KER
Bos dan lakanbiz
Zame envizib
Person pa sapé
Kan zot pe pasé.
Serviter lepep,
Mazordom Misié
Geriser, edikater
Dalon pou toultan.
Kamwad tou dimoun partou,
Konpagnon fidel zot tou.

TENARDIÉ
Ferm ou valiz aklé,
Sinon pou res zis lapo-lezo.
Ar enn lot kliyan
Rantré Misié
Poz ou fardo
Larg ou lasé
Profit ou repo.
Li pran so sak
Ala li lour
Vwayaz minant
Kapav kont lor nou
Pou fer pos vinn plat.

Isi chaw-chaw nisa,
Zepis tamasa
Tou bizen dan lord
Lerla tou rikord

Meni kaspaké
Nana fantastik
Bat li dan batez
Ou pou kwar mazik
Leren enn seval
Lefwa enn ti sat
Nou ranpli sosis
Ar dilat larat

Rezidan peyna traka
Nouvo marye dan jalsa
Nou pri bien abordab
Zis detrwa extra parsi-parla

Pis-pinez gratis
Extra pou lera
Enn ti kas anplis pou servi laglas
La enn ti extra
Nou pa regardan
Ankor enn ti kas si ou’le extra
Lor fer kont nou espesial
Trik biznes se nou pwen for
Dir ou kont la devlope
Ar tou bann azoutasion
Bondie gran! Li ed nou prepar bil.

TENARDIÉ EK KER
Bos dan lakanbiz
Zamé envizib
Person pa sapé
Kan zot pe pasé.
Serviter lepep,
Mazordom Misié
Geriser, edikater
Dalon pou toultan.
Kamwad tou dimoun partou,
Tou seki pou mwa pou twa.
TENARDIÉ
Enn pake vie sounouk!
Ayo Bondié, mo bien sagren zot!
MADAM TENARDIÉ
Mo ti kwar enn zour
Mo pou zwenn enn prens
Ayo Senier Zezi
Ou’nn trouvé ki finn arrivé?
‘Bos dan lakanbiz’?
Enn fout li pa vo!
Geriser, edikater?
Talon pou toultan!
Li enn vre renar
Kontan fer grannwar
Fer kwar li’enn gran fwet
Lergete petar-fizet.
Desten finn may mwa dan lak,
Atas mwa ar enn lanplat.
Bondie tousel konn mo sor
Viv ar enn vie dinozor.
TENARDIÉ EK KER
Bos dan lakanbiz
MADAM TENARDIÉ
Bos demi-porsion!
TENARDIÉ EK KER
Geriser, edikater.
MADAM TENARDIÉ
Pa fer mwa riye!
TENARDIÉ EK KER
Serviter lepep,
Mazordom Misié
MADAM TENARDIÉ
Souser ipokrit!
Vie soular!
TENARDIÉ EK KER
Bondié beni nou Tenardié
Bondié beni so madam
TENARDIE
Anou tou nou lev nou ver!
MADAM TENARDIÉ
Lev nou ver dan so trou may!
TOU DIMOUN
Anou bwar enn lasanté pou nou bos dan lakanbiz.

MARSANDAZ

Valzan ek Kozet, lamé dan lamé, rant dan ti lotel ki vid.
VALZAN
Mo finn trouv li tousel dan bwa;
Sa fifi la ti pe tranblé dan marenwar.
Mwa mo la pou ed Kozet;
Mo pou pey tou kont ki bizen peyé;
Mo pou pey kash tou bann det
Pou Kozet so liberté.
Mo devwar sa, pa pou tiké;
Parol doné, parol sakré.
Enn fwa mo ti rat mo mission
Lespri bousépa ti trouv kler
Me so mama li kot Bondié
Fantinn aster nepli soufer.
Mo lavwa se so lavwa,
Reprezant li isi zordi,
Zordi, dimé, leternité.
MADAM TENARDIÉ
Les mo ed ou tir ou manto!
VALZAN
Kozet pou viv dan mo lakaz

TENARDIÉ
Ou isi dan ou lakaz!
VALZAN
Pa pou bliyé serman mo’nn fer!
TENARDIÉ
Tap enn tipti?
MADAM TENARDIÉ
Asiz isi.
VALZAN
Kozet nepli enn orfelen.

VALS TRAIZON

TENARDIÉ
Ki kapav fer? Ki mo pou dir?
Ou pe vinn pran nou gran trezor.
Enn vre bizou, veritab perl!
Nou ti Kozet vo plis ki lor.
Pa koz langaz boutikié!
Marsand lavi nou gran fifi?
Ayo Fantinn to finn alé!
So gaté isi ti enn laprenses.
Ti manz nou dipen, ti manz nou laviann.
Vadiré li ti nou prop zanfan.
Zanfan nou disan, Misié!
VALZAN
Ou santiman bien onorab;
Separasion pou san douler.
Li donn zot kas
Pa pou marsandé kouma bazaryé!
Eski sa asé korek?
MADAM TENARDIÉ
Sa ti pou sirman asé
Si toultan li ti oké;
Meksinn ek dokter kout ser
Sak fwa li malad Misié.
Pa kwar nou pe reprosé;
Nou bann bon Kretien, Misié.
MISIE EK MADAM TENARDIÉ
Enn ti zafer, enn ti problem.
Move dimoun enpé partou.
Pardon Misié, pa ankoler!
Kouma pou sir peyna marday?
VALZAN
No problemo! Enn ti baksis!
10 biye ble pou ou servis.
Vini Kozet! Dir orevwar!
Anou al rod enn lot mouyaz.
Mo dir zot de boukou mersi.
Mo esperé zot pa pou tro tris.
Valzan ek Kozet sorti
Valzan abiy Kozet ar nouvo lenz.
Nou’alé Kozet, zoli gaté!
Pa bizen aster trakasé.
Nou de nou pou toultan ansam.
KOZET
Pou ena zanfan?
Sato pou geté?
VALZAN
Korek sa!
Laverité!
To sato pe atann twa!
VALZAN EK KOZET
La la la la la…

GET BIEN ANBA

1832. Bann lari malang dan Paris. Plen dimoun partou: mandian, zanfan lamizer, travayer sex, etidian ets.
BANN MANDIAN
Get bien anba, mandian kot to lipié;
Get bien anba, pa bliyé sarité.
Get bien anba
Lari la bien malang
Get bien anba
Limanité dan bez
GAVROS
Komanshava! Merranam Gavros hé!
Sa se mo lepep; sa se mo refren
Pa grandioz, pa tilahé
Pa pou tant lamé ketren.
Mo kolez rwayal, sosiete gran misié
Ala geto Sent Mishel
Nou manz restan manzé zeté
Ki kas ledan, defons lagel.
Malgre mizer,
Nou fer piti.
Manz ar li! Manz ar li!
BANN MANDIAN
Get bien anba, pa bliyé sarité!
Get bien anba, mazinn limanité!
Enn vié mandian-fam trouv enn zenn travayer sex pe okip so teren
VIÉ MANDIAN-FAM
Ki to pe fer la?
Dan mo teritwar.
Si to pa konpran, mafi,
Ena lamerdman.
ZENN TRAVAYER SEX
Ekout bien vié sat…
Vié karay defonsé…
Omwen mo kliyan
Pe zwir enn bon kous!
VIÉ MANDIAN-FAM
Ki zwisans to dir?
Soulpis ek sida!
Enn bon kous pou zot
Fini dan serkey!
BAYAN SEX
Avoy li ferfout!
Bouz waya Madlenn!
So bizness enn zero
Gonoré dan servo.
BANN MANDIAN
Kan sa pou fini?
Kan nou pou levé?
Kiksoz bizen arrivé sinon tou pou deviré.
Peyna baré! Peyna baré! Peyna baré!
Peyna baré! Peyna baré! Peyna baré!
ANZOLRAS
Kot zot, bann lider nou pei?
Kot zot, gran tenor dan natak
MARYOUS
Ena enn sel lom, li apel Lamark
Ki koz bon parol pou bann tidimoun.
BANN MANDIAN
Enn bousé manzé!
Ed nou pou sapé!
Mem dipen rasi
Onom Zezikri!
BANN ZANFAN LAMIZER
Onom Lespri Sen!
BANN MANDIAN
Lamour Bondié
Lamour Bondié
Lamour Bondié
MARYOUS
Lamark malad, li bien-bien fay;
Eski li pou la dimé?
ANZOLRAS
Ar lakoler ki monté partou,
Zizman dernié kapav tardé?
Tardé pou tay-tay bann bebet?
Pou bann barikad lev latet?
GAVROS
Fer atansion vié Tenardié
Tou so fami mem langrenaz.
Yer zot ti roul enn ti lotel
Zordi pa kwar zot ‘inn vinn maraz.
Li’nn mont enn geng
Sa vié sef komeraz
Mem so tifi pe ranz kari,
Wi, Eponinn exper dan trikmandaz.
Li kapav zenn me li pa per.
Eski nou per?
Peyna simé!
Nou ki mari,
Nou ki mari!
BANN MANDIAN
Get bien anba, pa bliye sarité!
Get bien anba,
Mazinn limanité!

GRAN VOL

Tenardié pe koz ar so geng
TENARDIÉ
Tou dimoun, sakenn dan so plas.
Brizon, Babé, Klaksou …
Twa Monparnas, vey lapolis
Ansam ar Eponinn.
Zwé rol mizerab;
Konn kasiet zot sab.
MADAM TENARDIÉ
Etidian pe trenn-trenn isi,
Pe frekant dimoun dan kartie
Eponinn pe may dan zot lak;
Fasil pour is li lor lili.
MARYOUS
Eponinn ki lapoz zordi?
Lontan pa trouv twa isi.
EPONINN
(li finn bien grandi)
Ti ve fer Pak avan karem?
MARYOUS
Atansion latrap lapolis!
EPONINN
Keskesekesa ke ti li?
Je kapav lir, mo ‘si plu gro..
Ti krwa ze pe pa lir gro liv.
Ze konn boukou-boukou bel choz.
MARYOUS
Eponinn, seki to kone,
Dan liv kouma sa pa gagne.
EPONINN
Mo trouv to cheveu joli-joli.
MARYOUS
Mwa mo kontan kan to manz krann.
EPONINN
Keskil konn!
Lwi kaylous lwi!
Valzan pe kosté. Kozet, ki finn vinn enn gran tifi, ar li.
MADAM TENARDIÉ
Alo zoli garson, fer seki bizen; vey bien lapolis.
EPONINN
Res andeor sa!
MARYOUS
Me Eponinn …
EPONINN
Ena du garbar isi.
Se pa ton zafer.
Res andeor sa!
Li pous Maryous
MARYOUS
Ki sa lom la?
EPONINN
Fou mwa lapé!
MARYOUS
Kifer li la? Dir mwa.
Li tap ar Kozet.
Pardon Mamzel, mo pa ti pe geté.
TENARDIÉ
Gran Misie, vinn par la.
Ed zanfan ki afamé.
Enn ti kas. Sov enn lavi.
Bondié gard kont dibien ou fer.
Hé, atann! Me mo konn twa.
Lemonn enn zafer extraordiner!
Tenardié zamé bliyé!
Tomem sa lisien koken nou Kozet!
Tenardié may Valzan, desir so semiz e montré nimero tatwé lor so ches
VALZAN
Ki arrivé? Latet pa bon?
Non, Misié, ou pe fer erer!
TENARDIÉ
To konn mwa! To konn mwa!
Mo’enn triyanger parey kouma twa!
EPONINN
Lapolis! Fonndos!
Tiré vit! Zaver lor baz!

ZAVER ATAKÉ

Zaver ek bann polisié separ Valzan ek Tenardié. Valzan relevé, rod Kozet ki ar Maryous
ZAVER
Enn lot bagar dan plas piblik!
Ankor piyanter dan ler!
Kisannla pou temwayé?
Dir li Zaver pe ekouté.
Misié, simé malfamé
Me malfeter koné
Zaver konn so zafer.

Get sa pogné makacha
Ki ti kasiet anba ros
Enn larmé lever-moutouk…
Ti kapav fini ou net.
Mo konn sa vermin ki la,
Konn so nom ek so biznes
E si ou vinn temwayé
Nou kapav fer li pas kord.
Valzan ek Kozet profité pou sové
Kot sa misié la’nn alé?
Kifer li finn kas pikan?
TENARDIE
Pa pou fasil pou may li.
Limem ki pe viol lalwa.
Grat verni lerla geté
So nimero lor so ches.
Bann polisié al rod Valzan
ZAVER
Eski li enn prizonié
Ki vag pe pous lor disab?
Li tann mo nom, fonn lor vites;
So nimero lor so lapo.
E sa tifi akoté li
Vey enn seké pou disparet
Eski se pa sa vié renar?
Renar ki’apel Zan Valzan?
TENARDIÉ
Parski pa ena viktim,
Bos, mo kwar mo lib aster.
Me rapel kan ou may li
Se mwa ki finn donn koudmé.
ZAVER
Les li kontinié sové
Ziska ki li rant dan piez.
Alé, zot tou, fer zot travay!
Balyé gonaz
Ki bar simé.

ZETWAL

ZAVER
Laba dan fernwar
Enn prizonié anfwit
Li’nn perdi lagras
Li’nn perdi lagras
Bondié ekout mwa
Mo pa pou largé
Tank mo pa may li
Tank mo pa may li

Dan nwar li tras so simé
Bondie ki tras mo simé
Seki swiv simé dimoun fer dibien
Gagn zot rekonpans
E si zot tonbé
Kouma Lisifer
Laflam
Lepé

Zetwal par tonn
Konté fini
Ki plen marenwar
Ar lord-lalimier
Zotmem sentinel
Silansié e sir
Vey nou kan fer nwar
Vey nou kan fer nwar

To konn to plas dan lesiel
To swiv to larout
To destinasion
Sezon apre sezon
Vini revini
Zenes permanan
E si to tonbé
Kouma Lisifer
To desann
Dan lanfer

Ti touzour koumsa, pou touzour koumsa
Dan laport lantré paradi
Seki fané
Seki’nn tonbé
Pou pey sa
Bien ser

Bondié ed mwa pou may li
Mo bizen ferm li
Deryer baro
Pa pou’ena repo
San sa
Mo fer serman
Mo fer serman ar zetwal!
GAVROS
Enspekter la kwar limem king
Anverite, mwa ki king
Mo teat zame ferme,
Rido zamé besé
Parol Gavros! Pa per baya!
Pa traka bachara!
Si mo per ki to la!

MISSION EPONINN

Li tousel dan skwer
EPONINN
Kozet! Wi mo rapel
Kozet! Midi ek minwi!
Nou de finn grandi ansam
Get ki mo’nn devini …
Maryous revini
Ayo Bondié! Gran bez! Gran bez!
MARYOUS
To konn sa tifi la?
EPONINN
Sa lapolish la pou vouloir nou
Me lwi pa asé sexi.
MARYOUS
Tifi la Eponinn?
EPONINN
Aaannn! Mettr dan jar!
MARYOUS
Fer mwa zwenn li.
EPONINN
Ke ti me donn?
MARYOUS
Seki to’le!
EPONINN
Ti e pwent?
Ke ti trouv dan el?
Exitasion plennti.
Li refiz kas Maryous.
Gard to pitay do ta!
MARYOUS
Eponinn, ed mwa siteple.
Gete kot li reste.
Tansion to papa
Pa les li kone
‘Poninn, san li mo fini net!
EPONINN
Mo ti dir, to pa ti kwar.
Ze konn bokou, nespa?
Maryous sorti
‘Poninn … pa kouyon ditou!

KAFE ABC – ROUZ EK NWAR

Dan Kafé ABC bann etidian zwenn pou diskit zot prozé revolisioner. Zot lider apel Anzolras.
KONBEFER
Seksion Notre Dame
Finn fini paré.
FEYI
Dan lari Bak
Zot kiin pou larg lekours.
KOURFERAK
Etidian, travayer, zot tou
Desann kouma dilo rapid;
Kouma lamaré montan
Paris net finn rant dan lalit.
ANZOLRAS
So ler finn vini;
Nou disan dan nou lavenn pe bwi.
Me tansion kamwad
Pa les diven brouy lespri.
Ennmi nou konbat enn ennmi redoutab
Solda armé, antrené, peyna so segon.
Fasil siz la e kwar viktwar dan nou lamé;
Pa pou fasil fer fas solda Gard Nasional.
Bizen enn modord
Pou soulev lepep;
Ris zot dan lalit,
Mobiliz tou dimoun!
Maryous, anretar!
ZOLI
Ki ariv twa?
Koumadir to’nn trouv enn fantom?
GRANTER
Tap enn tipti, lerla kozé.
MARYOUS
Fantom to dir? Kikfwa fantom.
Mem parey kouma fantom;
Timama li la … chwit! Kouch nahin!
GRANTER
Foutou!
Baprrebap!
Maryous finn may dan lak.
Zamé pa’nn tann li soupiré.
Pe koz simé laviktwar;
Loverboy vini
‘Ze get tezié mon ker se al’!
ANZOLRAS
Gete kamarad!
Anou desidé:
Pou lité ou fer natak?
Peyna plas pou nachannya!
Reflesi bien dalon
Pri sakenn pou peyé.
Zot kwar gamat sa
Pou zanfan bann bourzwa?
Sak zour ki pasé,
Kouler lemonn pe sanzé:
Rouz – nou disan pe bwi!
Nwar – marenwar pe fonn!
Rouz – nouvo lizour pe né!
Nwar – Sourrya pe levé!
MARYOUS
Si zot ti ar mwa zordi
Zot ti pou konpran fasil
Kan zekler rant dan lezo,
Emosion koup respirasion!
Si zot ti ar mwa zordi
Zot ‘si zot ti pou konpran
Kouma enn lemonn sanzé
Enn kout lalimier direk:
Seki bon vinn mové;
Seki mové vinn bon.
Rouz – mo nam anflamé!
Nwar – lemonn nwar kan li pa la!
Rouz – passion chombo mwa!
Nwar – dezespwar partou.
ANZOLRAS
Maryous, aret fer zanfan!
Nou foul dakor ar koudfoud
Me la ena louvraz seryé.
Peyna plas pou sant romans.
Nou pe konstrir lavenir;
Nou ti zwisans kapav atann.
ETIDIAN
Rouz – nou disan pe bwi!
Nwar – marenwar pe fonn!
Rouz – nouvo lizour pe né!
Nwar – Sourrya pe levé!
ANZOLRAS
Dir mwa Kourferak, bann fizi paré?
Feyi, Konbefer, pa perdi letan
Granter, bliyé to boutey.
Nou’ena fizi ki bizen?
GRANTER
Les mo devid mo boutey,
Mo fer zot tou met lenz dey.
KOURFERAK
Dan Sen Antwann, tou dimoun mars ar nou!
KONBEFER
Dan Notre Dame zot pe ras bann pavé!
FEYI
20 fizi preské nef!
Gavros galoupe rantré; li kriyé for-for
GAVROS
Ekout mwa!
ZOLI
20 bal pou sakenn.
GAVROS
Ekouté foutou!
ZAN PROUVER
De fwa plis dan Por Sen Klou!
GAVROS
Ekouté kamarad.
LESGLES
7 fizi dan Sen Marten.
GAVROS
Zeneral Lamark finn mor!
ANZOLRAS
Lamark finn mor.
Lamark! Aster nou desten li kler.
Senbol nou lalit!
Se signal nou pe atann.
Zour so lanterman, pou dir dibien lor li.
Mesaz la li pou tous tou bann leker.
Lamor Lamark pou alim nou laflam.
Dimoun pou konpran viktwar dan lamé.
Nou ler finn vini.
Aster nou paré ar kouraz dan leker.
Nou desann dan lari, nou desten dan lamé.
Nou kriyé for-for
Tou dimoun mars ar nou!
Tou dimoun, zot partou!

TANN NOU LEPEP PÉ SANTÉ

ANZOLRAS
Tann nou lepep pe santé,
Sant santé koler popiler.
Samem lamizik nou lepep
Ki rezet esklavaz net
Kan batman dan to leker
Sonn kouma tanbour lager
Savedir nouvo lavi
Lev ansam ar soley.
KONBEFER
Mars ar nou dan nou krwazad
Peyna plas pou tileker.
Lot koté barikad
Get nouvo lavi zermé.
KOURFERAK
Vinn ar nou matlo
Vinn gout veritab liberté
KER
Tann nou lepep pe santé,
Sant santé koler popiler.
Samem lamizik nou lepep
Ki rezet esklavaz net
Kan batman dan to leker
Sonn kouma tanbour lager
Savedir nouvo lavi
Lev ansam ar soley.
FEYI
Donn to bes, napa tiké
Lev pavyon, nou’al delavan
Ena pou mor, ena pou viv
Eski to pou rant dan konba?
Laswer-disan militan
Pou nouri later pei.
KER
Tann nou lepep pe santé,
Sant santé koler popiler.
Samem lamizik nou lepep
Ki rezet esklavaz net
Kan batman dan to leker
Sonn kouma tanbour lager
Savedir nouvo lavi
Lev ansam ar soley.

LARI PLIMET – DAN MO LAVI

Kozet dan so zarden, dan lari Plimet
KOZET
Drol aster mo santi mo pe koumans viv.
Normal sa dimoun tom amouré vit?
He Kozet ki pe’ariv twa?
Tro lontan to’nn res tousel?
Nanye-nanye pa kler!
Tro boukou mister!
Dan mo lavi
Ena tro boukou kestion ek repons
Ki paret bien drol
Dan mo lavi
Parfwa-parfwa dan gran silans
Mo tann enn santé lwenten
Ki rakont
Enn lavi mo’anvi koné
Lwen-lwen
Me zis la
Pe atann.
Li koné mo ekzisté?
Mo sir ki li ekzisté?
Eski nou get mem parey?
Eski santi mem parey?
Dan mo lavi
Mo nepli tousel-tousel
Lamour dan mo lavi
Koste la
Ris mwa dan to lebra!
VALZAN
Mo Kozet
Kifer to tousel-tousel
To paret bien tris, bien-bien tris
Kwar mwa mo tifi, si mo ti kapav
Mo ti pou akonpagn twa
Mo konpran lavi mari rann
Kan ena zis enn vie bonom.
KOZET
Mo enn bouson lor vag
Bat parsi e bat parla
Mo pa konn ditou
Ki vremem mo eté
Mo pa konn ditou
Ki twa to eté papa
Kifer to toultan tousel
Dan enn ti serk silansié?
Nou pa frekant personn
Vid partou, nwar partou.
Nou de nou viv dan enn trou.
Dan mo lavi
Mo gagn seki mo bizen
To bon, zanti, to kontan mwa
Pou twa mo papa
Mwa Kozet mo zis enn zanfan
Ki finn perdi dan bwa.
VALZAN
Pa kozé
Pa kozé. Lepasé finn mor
Ena mo
Bizen choupchap
Choupchap!
KOZET
Dan mo lavi
Mo nepli baba, papa
Dir mwa laverité
Dir mwa lepasé
VALZAN
To pou koné
Bondié pou dir twa
Laverité so ler
Pou triyonfé.
Valzan sorti
MARYOUS
Dan mo lavi
Li finn rant kouma senfoni lesiel
Lalimier soley
Mo lavi finn viré
Enn paz finn tourné
Ek enn lot pe ouver
Eponinn, se twa
Ki’nn ris mwa isi
Grasa twa, mo dan bien
Pre kot paradi
Mo lemonn aster li nouvo ek lib.
EPONINN
Sak mo ki li dir
Pers mo leker
Zamé mo finn zwenn enn dimoun koumsa
Zamé mo finn zwenn …
Nek ena pou klik … mo grené …
MARYOUS EK EPONINN
Dan mo lavi, ena kikenn ki chombo tou.
MARYOUS
La akoté!
EPONINN
La isi!

ENN LEKER PLEN AR LAMOUR

Maryous rantré pou zwenn Kozet. Eponinn res kot geet


LOUVRAZ ANVEYEZ/WORK ON HOLD – 09.10.19

MALVOLIO MAY DAN LAK

THE GULLING OF MALVOLIO
(ENN EXTRE LERWA BWAR)

TWELFTH NIGHT SHAKESPEARE – TRADIKSION/ADAPTASION PAR D.V
Enn lasam dan lakaz olivia; Sir Toby ek Sir Anndrou rantre

SIR TOBY
Vini Sir Anndrou. Si to pa ankor al dormi apre minwi, savedir to finn lev boner. Early bird catches the worm. Bravo!
SIR ANNDROU
Kaajani! Toultan mo ti kwar lev tar donn retar.
SIR TOBY
Erer kamarad! Erer! Rezonnman rann kouma enn ver vid. Al dormi apre minwi se al dormi boner gramaten. Komprenndo! Dan lavi ena kat eleman.
SIR ANNDROU
Laverite vre. Anverite dan lavi ena zis de: manze ek bwar.
SIR TOBY
To enn fizolof! Anou manze-bwar. (Li kriye for) Mariya, amenn enn brok diven.
Mangann rantre
SIR ANNDROU
Ala jalsa douniya!
MANGANN
Eh mo de koko, anou fer enn triyo.
SIR TOBY
Vini, vini, vini, mo fouka. Bat enn sawal.
SIR ANNDROU
Vre sa. Li sant bien. Olie pitay mo ti pou prefer ena so zoli lazam ek so zoli lavwa. Yer swar to ti fer mwa bien riye ar to jok lor bakanal mont souval, lor karay so dan sodier, lor cholo ki bwar diven kaspalto. Mo ti donn twa enn zoli gousaz pou to laryaz, pa vre.
MANGANN
J’ai empoché votre generosité. Nene Malvolio pa enn dekapsilater; mo trannsenk met legan e mo dalon pa frekant mezon.
SIR ANNDROU
Zoli jok, zoli jok! Aster sant enn sante.
MANGANN
Zot ole enn sante moral ousa sante lamour?
SIR ANNDROU
Sante lamour. Moral rann!
MANGANN

Kas gouyav baba, pa tini-tini
Letan pa atann personn:
Samem sa fler ki pe riye zordi
Dime, dime pou riy zonn.

Lerwa soley, lalanp parasol ble
Amizir li mont lao
So dife refrwadi, so ler vinn pre
Pou tranp lasann dan dilo.

SIR ANNDROU
Vava!
SIR TOBY
Alime dife!
MANGANN

Kan bann zenes zot dife ankor for
Lavi nisa, jos partou;
Me ler laz rantre, laflam pe al mor
Freser liver bous bann trou.

Pa fer to timid baba, chom lavi;
Tank to kapav, gout enn gous
Parski baba, kan to fri finn fletri
Fini! Pa pou’ena repous.

SIR ANDROU
Enn lavwa dimiel!
SIR TOBY
Alenn pouri!
SIR ANNDROU
Wi, wi! Dimiel pouri.
SIR TOBY
Si servi nene, li sant kouma dimiel fermante. Anou fer lesiel tranble. Lev makanbo ziska sovsori boure. To do or not to do, that is the question.
SIR ANNDROU
Anou fer. Mo kouma lisien dan lamizik
MANGANN
Mo toutou zap de ton anba bef.
SIR ANNDROU
Foul laverite! Nou sant ‘Gopia’.
MANGANN
Choupchap gopia. To fer mwa apel twa gopia.
SIR ANNDROU
Pa timan nean! Dimoun kontan apel mwa gopia. Avoy lamizik. Li koumanse: ‘Choupchap’.
MANGANN
Kouma pou koumanse e fer choupchap anmemtan?
SIR ANNDROU
Pa fer fos Mangann. Larg sa lavwa la.
Zot sante, danse
Mariya rantre
MARIYA
Aret sa tapaz la. Si Madam pa finn fini dimann Malvolio vinn aret zot lelan, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
(Li sant enn melanz) Ki ti balye la, madam lonorab ki ti balye la. Kaise belona do koko, kaise belona. Bay Abou trap to direksion, vir to manivel. Dil deke deko, dil deke deko. Donn mwa de boutey bay Kedou, Dan Lenn at ana, a Moris bahout atcha…
SIR ANNDROU
Sir toby, ou enn zeni mizikal, parey kouma mwa.
MARIYA
Trankil vouzot. Li pe vini.
Malvolio rantre
MALVOLIO
Mesie, zot latet pa bon? Kot zot kwar zot ete? Lespri pa bon; manier finn fonn? Yap-yap, fer tapaz kouma soular dan tavern? Zot pa respe dimoun ki bizen dormi? Okenn respe pou ton ek tan!
SIR TOBY
Fos! Nou gard ton ek tan kan nou sante. Grate ale!
MALVOLIO
Sir toby, les mo dir ou kare-kare: Madam axepte ou isi parski zot fami me li pa dakor ar ou move manier. Si ou kapav dir orevwar ou move manier, bien bon. Ou kapav reste. Sinon bay-bay Sir Toby.
SIR TOBY
(Li sante) Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara …
MARIYA
Tini-tini Sir Toby!
MANGANN
Larim dan nene, dilo dan lizie,
Laz pe rantre, li ganase.
MALVILIO
Abon!
SIR TOBY
Pa kwar mo pe mor, do baba,
Pa kwar mo pe mor.
MANGANN
Koze mo mam, koze!
MALVOLIO
Mo pou raport zot.
SIR TOBY
Mo fann ar li?
MANGANN
Fann ar li. Fann ar li.
SIR TOBY
Ki to dir? Ki to kwar to’ete? To zis enn anplwaye isi. Mwa mo tonton Madam la. Parski to deklar piriten, dapre twa, lemonn bizen aret amize.
MANGANN
Sa ki apel zoli koze!
Li sorti
SIR TOBY
Malvolio, al okip to okipasion e fou mwa lape. Mariya, amenn enn brok diven.
MALVOLIO
Si ou respekte Madam, ou pa gagn drwa, Mariya, ankouraz dezord dan so lakaz. Mo oblize raport ou.
Li sorti
MARIYA
Al denge!
SIR ANNDROU
Mo bien anvi bwar kan mo gagn fen; chalenj li pou enn diel, refiz lager e boufonn li.
SIR TOBY
Fer sa. Drafte enn chalenj e mo pou livre to let momem, viva-voce.
MARIYA
Sir Toby, tini-tini. Depi vizit sa zenn Misie ki travay pou Dik Orsino, Madam koumadir finn manz mous-zonn. Les Mister Malvolio dan mo lame. Si mo pa reysi tourn li anbourik e fer tou dimoun boufonn li, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
Dir mwa tou.
MARIYA
Zot kone li kontan deklar piriten?
SIR ANNDROU
Si mo ti kone, mo ti pou kas so lagel.
SIR TOBY
Akoz li enn piriten? Donn to rezon.
SIR ANNDROU
Peyna rezon me mo pou fer li kanmem.
MARIYA
Enn move zokris sa. Enn roderdeler, enn roder bout, enn boufon ki aprann bel-bel expresion par ker e servi zot andeor kontex. Li kwar li enn terib, lerwa pa so kouzen; li kwar ki tou fam ki get so vizaz tom amoure ar li. Mo pou servi sa pou may li dan lak.
SIR TOBY
Kimanier?
MARIYA
Mo pou ekrir enn biye dou ki dekrir ‘so bote’. Mo pou imit lekritir Madam. Fasil sa. Mo fer Malvolio gagn let la. Mo sir li pou persiade ki Madam amoure ar li.
SIR TOBY
Mo pe santi lay.
SIR ANNDROU
Lay dan mo nene.
MARIYA
Benker sek, Malvolio rant dan latrap. Mo pou dir zot kot zot bizen kasiet pou get tamasa. Prepar zot pou trap vant, riye. Al dormi, dime nou regle kont. Salam
Li sorti
SIR TOBY
Bonswar O Kamasoutra!
SIR ANNDROU
Enn bay 35!
SIR TOBY
Li enn ras apar e li ador mwa.
SIR ANNDROU
Mo ti konn sa enn fwa.
SIR TOBY
Finn ler pou al kaysou. Sevalie Anndrou, pitay pe manke.
SIR ANNDROU
Si mo pa may ou nies mo pou fat net.
SIR TOBY
Avoy fizon. Si to pa gagn li, apel mwa trou may.
SIR ANNDROU
Si mo pa dir sa, mwa mo enn trou may.
SIR TOBY
Tro tar pou al dormi. Ena enn boutey dan mo lasam. To vini?
Zot sorti

Continue reading “MALVOLIO MAY DAN LAK”