MERSI BONDIE/THANK YOU, MY LORD

MERSI BONDIE
TESTAMAN ENN ENDOU-KREOL

Le 25 Novam 1971, ti ena 2 evennman violan dan Kirpip.

Premie dabor, bann aktivis PMSD ti atak loto Paul Berenger divan Minispalite Kirpip. Erezman Paul ek bann aktivis MMM dan so loto ti reysi sape.

Detrwa minit pli tar, dan loto mo kamarad Mahboob – mo loto M117 ti anpann – mo ti rant dan lari Satonef. Mo kamarad Azor ki ti sagren mwa parski mo lame gos paralize, ti asiz deryer. Enn kou mo ti tann enn tapaz fren. Ler mo ti get deryer mo ti trouv Falkonn gri PMSD e par enn lafnet ti ena enn lagoul fizi pwente dan mo direksion. Mo ti ouver laport, ti zet lekor deor. Anmemtan ti ena enn detonasion. Loto Falkonn gri ti disparet atoutvites. Ler mo ti get deryer, mo ti trouv Azor ar enn trou dan so latet. Li ti mor dan mo plas.

Azor ti enn senpatizan PMSD me li pa ti dakor ki bann aktivis PMSD ti atak mo lakaz ar kokteyl Molotov e li ti vinn get mwa pou dir mwa sa. Depi sa zour la li ti vinn mo kamarad e souvan kan li ti lib, li ti pe akonpagn mwa pou ed mwa.

Enn lamitie onet ek senser ti atas nou ansam.

Depi le 25 Novam 1971, toultan mo poz kestion kifer mo ti sap dan lamor.

Eski se parski, si mo pa ti sape, pa ti pou ena Li, Zeneral Makbef, Toufann, plis ki 2,000 poem, tizistwar, novela ek roman, Shakespeare an Morisien? Parski mo pa ti pou trouv mo de tifi grandi, ni mo trwa tizanfan vinn egey mo lavi? Non, non, non!

Parski mo pa ti pou dekouver veritab lafwa e etidie ek tradir Bhagavad-Gita, Ansien Testaman, Nouvo Testaman ek Koran. Sa bann tex sakre la finn fer mwa trouv lizour, kone ki mo ete.

• Bhagavad-Gita finn ansengn mwa: RE-ENKARNASION EK AVTARR;
• Labib finn montre mwa LAMOUR EK PARDON;
• Koran finn ansengn mwa SOLIDARITE EK PARTAZ.

Akoz mo kwar ki Bondie parfwa vinn lor later kouma enn imen (Avtarr), mwa enn Endou, mo panse ki Zezikri li pa “fils de Dieu” me Bondie ki, pou dir so mesaz Lamour ek Pardon, ti swazir pou vinn parmi nou parey kouma Krishna ti aksepte kondir saryo Arjouna pou ouver so lespri e ed li tras so sime.

Si mo ti gagn kout bal le 25 Novam 1971, mo ti pou fini dan nwarte.

Bondie finn servi Azor pou permet mwa grandi. Mersi Bondie, mersi Azor!

27.11.2018

THANK YOU, MY LORD

TESTAMENT OF A HINDU-CREOLE

On November 25 1971, two violent events took place in Curepipe.
First, PMSD activists attacked Paul Berenger’s car in front of the Curepipe municipality. Fortunately, Paul and MMM activists in his car managed to escape.
A few minutes later, in my friend Mahboob’s car – my car M117 had broken down – I was in Chasteauneuf street. My friend Azor who was sorry for me because of my atrophied left arm, was in the back seat. Suddenly I heard the screeching sound of brakes being brutally applied. I looked back and saw the grey PMSD Falcon and the barrel of a gun pointing in my direction. I opened the door and dived outside. There was a loud detonation. The grey Falcon disappeared at full speed. At the back of my car was my friend Azor with a hole in his head. He took the bullet meant for me.
Azor was a PMSD supporter who was upset by the fact that PMSD activists had attacked my house with Molotov cocktails. He came to see me to tell me that. Since that day we had become good friends and whenever he was free, he would accompany me to help me.
We were bound by a true and sincere friendship.
I have always wondered how and why I escaped death.
Was it to allow me to write poems, plays and literary prose; to see my two daughters grow and to look after my grandchildren.
No!
It was to allow me to find true faith, study and translate religious literature and discover the path to light.
• The Bhagavad-Gita taught me reincarnation and avatar;
• The Bible taught me love and mercy;
• The Coran taught me solidarity and sharing.
Because of my Hindu belief in avatar (avtarr), I think Jesus is God and not God’s son. He had to come to teach us love and mercy in the same way as Lord Krishna came to guide Prince Arjuna.
Had I died on 25 November 1971, I would have been in eternal darkness.
Azor was God’s agent to help me grow.
Thank you, my Lord; thank you Azor.

27.11.2018

UMAR TIMOL AN MORISIEN

UMAR TIMOL AN MORISIEN

TEX SOURS: 52 FRAGMENTS POUR L’AIMÉE; L’HARMATTAN, NOVEMBRE 2017;
TRADIXION PAR DEV VIRAHSAWMY

FRAGMAN 01
Tousala zot zanfan douler dan rev lizie ouver. Sa anpes nou vinn fezer. Li donn nesans zwisans parol ek lide. Enn may ar lot. Lerla bizen koze, dir ki nou ete, rakont nou zistwar, dekouver noumem dan lotla. Pa kwar li nou lot lamwatie. Li ena enn lot lepeser. Li ekler kote pa-kone dan so nam e pa-kone vinn kone dan zarden ilimine, taye par so lapo.

FRAGMAN 02
Nou tou nou finn may dan enn sel parol
samem seki
fann fernwar ar sizo lalimier.

FRAGMAN 03
Meyer Maya ki kaykoun. Mo bizen ki to la sak fwa ki lavi trase. Movi ar sa fose ant nou. Movi si dan lanwit to lekor vinn nahin. Movi ar laverite. San twa mo nanyeditou, napeyna mwa, mo zis mathi ki tay bann form dan granit memwar. Mo andey. Mo orfelen, mo finn perdi mister mazik kan parol tres seve realite.

FRAGMAN 19
Peyna sime bliye, nahin, nahin, nahin, peyna sime to vinn souvenir las-las, mo pa kapav, mo pa ole ki to vinn enn regre san disel, peyna sime, ar marto-sizo mo pou skilpte to nam dan pou mwa, peyna sime aret nesans-renesans to lalimier ki mo dekore ar to seve kotle.

02.08.18