GAZAL 10X10X10

©DEV VIRAHSAWMY EK ICJM

01

LAPRIYER

Senier Zezi, Saraswati gid mwa,
Ekler mo lespri mahabachara.
Ed mwa ranz enn pon, ed mwa kraz miray!
Ed mwa fann ar bann mahabachara!
Bhagavad-Gita, Labib ek Koran
Ed nou pou konbat mahabachara
Me nou tro gopia pou konpran tousa;
Akoz sa nou res mahabachara.
O Senier Zezi! O Saraswati!
Ed Dev reedik mahabachara.

06.01.20

02

LASOURS

Mama-Papa Kreater liniver,
Lasours lavi, ekout mo lapriyer.
Ou zarden finn vinn enn gran simitier.
Mem mo antor, ekout mo lapriyer.
Olie partaze, mo zis konn plen pos.
Mem mo’nn fane, ekout mo lapriyer.
Kan zanfan plore mwa mo pa tande.
Mem mo koupab, ekout mo lapriyer.
Mama-Papa tou zanfan lor later,
Dev sipliy ou, ekout mo lapriyer.

06.01.20

03

MO PEI

Enn ti lil kreol, refiz imigran,
Ena enn mesaz iniversalis.
Imigran Lafrik, Lerop ek Lazi
Pe viv enn kiltir iniversalis.
Nou finn ranz enn lang ar parol partou
Pou konstrir bann pon iniversalis.
Nou fer lamizik ar bann enstriman
Ki sant for mesaz iniversalis.
Nou pa tipti Frans ousa tipti Lenn;
Nou pei bann dev iniversalis.

06.01.20

04

NOU SEGA

Li ti ne isi dan pei Moris
Kan jaz ti pe ne dan pei Memfis.
Li pa’nn konn Coltrane ousa Miles Davis
Ek lezot zean dan pei Memfis.
Me li’nn konn Tifrer ek so frer Fanfan
Zean dan Moris, pa pei Memfis.
So ravann sorti dan pei Lazi;
So jembe Lafrik pa pei Memfis
Me kan lagam anflam later Moris
Zanfan dev pa rapel pei Memfis.

06.01.20

05

ANOU PARTAZE

Nepli konn done, nek konn plen karne.
Aret ramase! Anou partaze!
Amizir manze lapeti monte;
Zame rasazie. Anou partaze!
Pos pe defonse telman li ranpli
Ar gou pa ase. Anou partaze!
Nou bliye gete si vwazen ere;
Roupi ki koze. Anou partaze!
Solidarite! Solidarite!
Sa ki dev ole. Anou partaze!

07.01.20

06

PA PAREY, EGAL

Pa bizen parey, mo bien foupamal,
Pou nou de egal. Pa parey, egal.
Dan nou diferans ki ena zoli;
Tou parey dimal. Pa parey, egal.
Sak varyete fler ena so bote;
Sak kiltir parey. Pa parey, egal.
Dimoun tou kote zot bien diferan
Me ena mem drwa. Pa parey, egal.
Zom, fam pa parey; zot bien diferan
Me bann dev pe dir, “Pa parey, egal.”

07.01.20

07

KONN TOU SAN APRANN

Dan pei beni, dimoun dan mangann;
Zot exper dan tou, konn tou san aprann.
Zot koz lang Kreol, zot kwar Franse sa;
Zot kwar zot bileng, konn tou san aprann.
Zot mepriz istwar, ki pou fou ar sa;
Zot koz gran koze, konn tou san aprann.
Pa bizen siyans, ki pou fou ar sa;
Ze konn, ze debrouy! Konn tou san aprann!
Zot bizen senbol lor zot bilten vot.
Bann dev ki foser! Konn tou san aprann!

08.01.20

08

ZOT PREFER NENPORT

Diskision lor kriz pe tap nou laport,
Me bann gran gayar zot prefer nenport.
Dife dan langka, lamer mont lor pie;
Me zean kot nou zot prefer nenport.
Manze pe manke, lavi menase;
Lider bienneme zot prefer nenport.
Violans pe touy fam, zanfan inosan
Me bann gran bankie zot prefer nenport.
Bizen efase e rekoumanse!
Olie ekout dev, zot prefer nenport.

08.01.20

09

LINET ROUPI LOR LIZIE

Asmatik mari, lesiel pe brile;
Nou prefer linet roupi lor lizie.
Poumon finn kole; lagorz amare;
Nou prefer linet roupi lor lizie.
Flanbwayan anflam; larivier gagn swaf;
Nou prefer linet roupi lor lizie.
Katora vid net; deksi finn rouye;
Nou prefer linet roupi lor lizie.
Salam kamarad! Salam mo fami!
Dev prefer linet roupi lor lizie.

08.01.20

10

SALAM

Enn ti lil Kreol Losean Endien
Ti ouver lebra ospitalite
Pou bann imigran sorti tou kote
Pou ki zot kiltiv ospitalite.
Me lizie bouse ar linet roupi
Zot finn prefer touy ospitalite
Pou ranz enn kavern ar bann lengodor,
Touf respirasion ospitalite.
Ar leker fermal, ar larm dan lizie,
Dev dir twa Salam, Ospitalite.

08.01.20

DETRWA POEM ENDIEN AN MORISIEN

TEX SOURS: THE HARPERCOLLINS BOOK OF ENGLISH POETRY
EDITED BY SUDEEP SEN (2012)

01

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY ADITI MACHADO – PAGE 027

LER PE APRANN ENN LANG ETRANZER

Ou pe sey dekrir ou lekor.
Ena bann trou vid kot ti bizen ena lapo, lezo, mix ek lagres.
Koumadir dimal si mo la vini.
Organn perdi bann pou enn poet.
‘Ti’ena enn galan arme ar kouto. Ti’ena loraz.
Li ti tay-tay mwa. Lerla enn gran dimoun ti vini, anbras mwa,
geri mwa e refer mwa koze’.
Ousa:
Ou pe dibout lor enn ros omilie larivier desene.
Divan ou ena enn ros tro lwen ki briye kouma bistouri.
Rafal fons lor ou ar laraz.
Dilo feros ti kapav aval ou kouma feyaz.
Lagorz amare ziska adrenalinn monte:
enn nouvo mo tonbe kouma enn gro brans
e lerla ou traverse e ou kapav dir kontan twa/ enn ti dite?

02

FADING BY A J THOMAS – PAGE O35

TOU PE FONN

Mo mama so figir lapo sek ek
Labous ramase san ledan, san fosdan
Lebra kase dan plak ki frot
Ar so tete gos ki ti nouri mwa
Aster malad. So trwa mwa
Dan lopital ki ti donn li enpe lavi
Ki kapav tengn nenport kan;
Lamor ti pe fer letour, nou kone.

Li ti toultan ranpli ar lavi, ar lespwar
Me san atann li ti dir mwa:
‘Kifer viv? Mo ler finn vini.
Les mo ale, beta. Pa traka pou mwa.’
Aster so regar, so labous
Nepli ena okenn jos lavi.

Pandan so dernie sezour dan lopital,
Timama san konesans
Timama lekontrer
So lizie bat fol pa trouv
Zefor so garson ki pe rod kwar
Ankor ena lespwar –
Dan vid, tou dan vid.

03

THE WRITERS BY AMIT CHAUDHURI – PAGE 040
Writers? Or rioters?

KASER-PAKE OUSA PAKE-KASE

Depi 10 zour kaser-pake
Pe kas-pake. Dimoun trakase, dimoun plen.
Partou zot pe kas-pake; dan gran lavil,
Dan ti lavil; dan vie, dan nouvo.
Kaser-pake met lafaya,
Dife lor gablou.
Zot sort partou; dan tou kwen,
Dan tou jati; kafe san triyaz.
Ena vie, ena zenn; pli zenn
Ena zis 13 an.
Zot dibout red dan kwen lari;
Sakenn so lizie dan enn direksion.
Abandone, san gid, san travay,
Tou seki zot kone
Se kas-pake lanwit-lizour.

04

GHAZAL BY ANAND THAKORE – PAGE 057

GAZAL

Mo choupchap Senier ousa apel li?
Manz mo kou trankil ousa fann ar li?

Mo gourou li la. Mo ferm so labous,
Anpes li koze ousa respe li?

Marenwar may mwa malgre mo zefor.
Pe rod sorti vremem ousa manti;

Zoli parol sen pe fonn dan kosmar.
Lavwa vinn timid ousa retresi.

Bliye mwa Senier dan mo sante tris
Parski mo pa pagla ousa modi;

Pa bizen ferm laport ler ou ale;
Ena’nn lot zoli ousa zavari:

Vini mo koko, nou met lafaya,
Sof jal-dolok ousa lapo kabri.

05/01/20