TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

TIPATIPA VER GRAN LALIMIER

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

18 SEPTAM 2018

Li enn gran soulazman
Kan nou kone, anfen,
Ki nou ete.
Konesans donn liberte.
Tou imen lor later ena mem anset:
200 Afriken ki plis ki 50,000 banane desela
Ti kit Lafrik pou peple lemonn.
Nou rasinn dan Lafrik.

Later Moris li enn later Kreol.
Depi 400 banane, imigran sorti partou
(Lerop, Lafrik, Lenn, Lasinn)
Nou pe transform nou lil Kreol.
Nou tou nou Kreol;
Nou ena 2 lang Kreol:
Morisien ek Angle.

Nou viv dan enn repiblik maritim:
Nou ena 2,200 km2 later ek
2.3000,000 km2 lamer.
Lavi sorti dan dilo;
Nou sivilizasion pou grandi dan dilo.
ENN GRAN DESTEN!
Aster mo kone ki mo ete.
Enn Indo-Afriken-Kreol
Ki kontan later,
Ki pa per lamer.

19 SEPTAM 2018

Mo finn viv enn zoli lavi
Ar so bon ek move moman
Tranpe dan dilo sakre lamour,
Lamour Bondie;
Lamour Loga;
Lamour mo zanfan ek tizanfan.
Sak bon ek move moman
Finn ouver mo lizie
Pou konpran mo karrma.
Mo nepli per lamor
Parski li koumansman
Enn lot lavi.
Moksha ou nouvo nesans?
Pa kone.
Me mo atma kone.

Enn ti reflexion:
An Morisien, ki mo pou servi pou ‘atma’?
Mo servi ‘nam’; ena lezot ki servi ‘lam’.
‘Nam’ ek ‘lam’ zot ena plis ki enn sans.
“Zis minwi, bann nam kit zot tom.”
‘Nam’ se enn lespri malefik ousa tortire.
An Angle apel sa ‘ghost’.
“Li enn nam sinema.”
Savedir li kontan al sinema.
Akoz sa ena dimoun ki prefer servi mo ‘lam’.
Tou nam pa malefik.
Ena nam ki gid nou larout.
An Angle apel sa ‘Holy Ghost’.
Akoz sa mo trouv ‘nam’ plis korek
Parski ‘lam’ li kapav osi enn zouti
Ki servi pou koupe-transe,
Pa zis pou raze.

Mo pe viv enn zoli lavi.
Dimoun pe koumans aksepte
Ki nou viv lor enn lil Kreol
Kot nou koz 2 lang Kreol:
MORISIEN ek ANGLE.
Nou tou nou bann imigran
Lor enn lil Kreol.
Samem baz nouvo dime.
Samem soubasman
Pou konstrir NASION MORISIEN.
Malgre difikilte,
Malgre dife dan lorizon,
Ena lespwar.

Continue reading “TIPATIPA VER GRAN LALIMIER”

UMAR TIMOL AN MORISIEN

UMAR TIMOL AN MORISIEN

TEX SOURS: 52 FRAGMENTS POUR L’AIMÉE; L’HARMATTAN, NOVEMBRE 2017;
TRADIXION PAR DEV VIRAHSAWMY

FRAGMAN 01
Tousala zot zanfan douler dan rev lizie ouver. Sa anpes nou vinn fezer. Li donn nesans zwisans parol ek lide. Enn may ar lot. Lerla bizen koze, dir ki nou ete, rakont nou zistwar, dekouver noumem dan lotla. Pa kwar li nou lot lamwatie. Li ena enn lot lepeser. Li ekler kote pa-kone dan so nam e pa-kone vinn kone dan zarden ilimine, taye par so lapo.

FRAGMAN 02
Nou tou nou finn may dan enn sel parol
samem seki
fann fernwar ar sizo lalimier.

FRAGMAN 03
Meyer Maya ki kaykoun. Mo bizen ki to la sak fwa ki lavi trase. Movi ar sa fose ant nou. Movi si dan lanwit to lekor vinn nahin. Movi ar laverite. San twa mo nanyeditou, napeyna mwa, mo zis mathi ki tay bann form dan granit memwar. Mo andey. Mo orfelen, mo finn perdi mister mazik kan parol tres seve realite.

FRAGMAN 19
Peyna sime bliye, nahin, nahin, nahin, peyna sime to vinn souvenir las-las, mo pa kapav, mo pa ole ki to vinn enn regre san disel, peyna sime, ar marto-sizo mo pou skilpte to nam dan pou mwa, peyna sime aret nesans-renesans to lalimier ki mo dekore ar to seve kotle.

02.08.18