O LESPRI SEN!

1. Tousa bien-bien tris. Nou trouv lapay dan lizie nou vwazen me poto dan nou lizie res envizib. Fourmi lor montagn nou trouve me toro ki pe fer ravaz dan nou lakour touzour envizib. Mo frer ena rezon kritik politisien lavi andezord ki pe rod met lord dan pei me dan so prop sato ena prens ki koupab pedofili; ki ena lame plen-plen dan malang.

O Lespri Sen, tir katarak dan nou lizie; avans rido epe dinwar ki pe bar nou gete.

(02.06.2017)

2. Toulezan plis ki 12,000 zanfan dan Repiblik Moris res iletre ousa semiletre apre si-zan (6 banane) lor ban lekol. Savedir sa bann zanfan la enkapab ekrir enn ti tex koeran 150 mo lor zotmem dan nenport ki lang ar bann fraz ki gramatikalman korek. Pourtan nou ena resours pou fer nou repiblik devlop literesi bileng fonksionel iniversel. Ki pe blok nou devlopman? Kifer nou pa sey aprann ar Island (Iceland) ki ena enn popilasion anviron 350,000 dimoun ki foul bileng (Islande ek Angle)?

O Lespri Sen, tir katarak dan nou lizie; avans rido epe dinwar ki pe bar nou gete.

(02.06.2017)

LAPRIYER INIVERSEL

Mama-Papa, kreater liniver,
Zot finn donn nou enn zarden espesial
Me nou finn fer li vinn enn simitier
Akoz nou finn vinn gourman leker sal.

Ti’ena plas pou nou, pou fler ek zwazo;
Ti’ena varyete ek diversite
Ki ti fer lezot dan lesiel lao
Boude, moulougande, dekonserte.

Linet dolar lor lizie bar regar;
Anpes nou konpran bote divan nou.
Ego-gourmandiz pe nouri vantar;
Gonfle mesanste dan lespri zalou.

Nou pe plant pwazon dan karo Mamon;
Nou nouri lamor dan poumon zanfan;
Piyaz fer fraka dan tou lorizon
Parski lespri Mamon divan-divan.

Papa-Mama kreasion, gid nou pa;
Ed nou pou nou sanz nou manier fatra;
Ed nou derasinn laliann fos karrma
Ki finn fil partou dan nou douniya.

Mama-Papa lalimier, fer tou kler
Pou ki nou reysi trouv sime meyer.
Pardonn nou erer; efas nou maler
Pou ki nou zanfan dime konn boner.

Dev Virahsawmy
14.02.2018