BOURRBAK EK RENAR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Tou dimoun dan landrwa ti pe dir ki Bourrbak ti enn lakrem kouyon e si kouyon ti enn laliann li li ti pou so kanbar. Li vre ki li ti pe fer bann zafer drol ki ti pe fer mwa gagn riye. Par ekzanp enn zour li ti lor pie koko e li kriye “mo zete?”. Mo ti kwar li ti pe zet enn grap koko. Mo dir wi. De segonn pli tar li ti pe dibout divan mwa. Kouma enn sat li ti tom lor so de lipie.

Li ek Renar ti al lekol ansam. Bourrbak ti toultan deryer midi e konper Renar ti divan-divan. Renar ti enn gran malen, debrouyar, triyanger, mardayer. Si li ti trouv sime zegwi difisil, san ezite li ti pran sime zeping e finalman li ti rant dan so bit. Bourrbak li, li ti kapav aret enn tren pou les enn kabri travers rel.

Plitar Renar ti rant dan biznes e koumans fer politik. Bourrbak li, li ti marye ar so vwazinn vev pou okip bann orfelen.

Toulede ti ena mem pasion: foutborl. Sakenn ti ena so prop lekip: Bourrbak 11 ek 11 Renar. Lor laplenn zot ti kouma sat ek lisien me lor lafors zot ti toultan dan balans. Enn gagne enn kou e lot gagne lot kou me toultan par enn ti lekar. Me ant sa de lekip la ti ena enn gran diferans. Renar ki ti ena kas ti aste tou bon zwer dan landrwa. Dan Bourrbak 11 bann zwer kouma antrener ek siporter ti galoup pou lamour foutborl. Dan gagne kouma dan perdi zot tonbe-leve ansam. Sa ti fer Renar trouv zekler. Li ti bizen trouv sime pou kas konte bann bourrbak. Kouma li ti bien cham ar bann dirizan politik ek federasion foutborl ki li ti pe finanse ar so prop lamone, li ti fer pas enn regleman pou enterdi bann lekip kot bann zwer tro pros. Enses dan foutborl li enn zafer imoral. Pa kapav tolere. Bann bourrbak zot ti dan mem ti landrwa; parfwa vwazen; parfwa fami; setaki ti konn setaki. Dapre nouvo regleman zot relasion foutborl ti ensestie, bien malang, kont moralite piblik. Dimoun pros pa gagn drwa bat boul ansam.

Bann bourrbak ti oblize kas bann, disoud zot lekip. Ennde ti gagn plas dan segonntim 11 Renar. Bann match ti vinn mos, mosad, rann. Malgre ti pe pey dimoun pou ranpli stad, graden ti toultan vid. Marsan pistas ek dalpouri ti prefer kontinie biznes lor Laplas Lagar.

Eleksion ti pe koste. Normalman bann bourrbak pa ti kas latet parski tou dimoun kone seki met for ti gagn for; bone blan ti ranplas blan bone; blan bone ti ranplas bone blan.
– “Virkitourn-tournkivir”, Bourrbak ti kontan dir.

Enn tanto plen lete kan fey lor pie refiz bouze telman letarzi li nisa, detrwa bourrbak ki ti pe zwe romi dan zot klib (Bourrbak 11 ti vinn Lasdepik Kahanke). Enn ladan dir enn kou san panse:
– Kifer nou pa met Bourrbak pou reprezant tou bourrbak?

Kouma lapipi koze la fane: Enn Bourrbak Pou Tou Bourrbak. Ler Renar tann sa koze la, li kas enn gran riye. Pa dir mwa! Bourrbak dan Lasanble Nasional? Ki sa pei la pe devini?

Bourrbak pa ti pou aksepte poz kandida. Li ti prefer okip so fami ki ti pe grandi. So madam ti anvwadfami. Me ler li ti tann koze foutan, gra ek ensiltan li ti desid pou manz ar Renar. Akoz so vantar Renar ti grat ledo maler. Mach la ti enn dror. Kofor (senbol Renar) ti gagn so depite landrwa e lantonwar ‘si ti reysi eli so depite. Bourrbak ti rant dan konsey. Samem koumansman so maler.

Li ti oblize zwe ewe. Lor laplenn Renar; dapre lord ek regleman Renar-Pawer. Dousma-dousma Bourrbak ti koumans perdi so idantite. Li nepli ti kone ki vre-vremem li ti ete. Bann bourrbak ‘si ti koumans trouv flou. Renar koumans ramas zot dan so kofor, met zot dan so pos. Ler Bourrbak koumans realize ti deza tro tar. Li ti fini perdi dan lakour kouma dan karo.

Enn tanto ler li retourn lakaz enn gran sok ti atann li. Ni fam, ni zanfan. Lor latab enn zafer bizar. Enn let ouver e lor let la enn lantonwar an kristal anbalao. Ar so koup anba ek so pasaz lao, li ti kouma enn santral nikleer. Li avans lantonwar pou lir let la.

“ Bourrbak mo koko,
Lontan mo ti ena mo Bourrbak, enn dimoun extra. Aster li finn vinn renar. Ayo, mo Bourrbak finn fonn. Si to zwenn li, dir li nou kontan li, nou bizen li me pa renar dan lapo bourrbak.
Kontan twa!
To bieneme”

Ar lakoler li trap lantonwar ki al kraz lor miray dan enn lamizik lanterman.

E depi sa zour la li ti koumans bwar. Li pa ti bizen lantonwar parski li pa ti aste larak par topet me par lit.

Enn swar bann vwazen ti tann enn explozion. Zot ti kwar ki kikenn ti sonn enn kanon pou fer lisien sove.

Lelandime gramaten ler servant rantre li ti trouv Misie Bourrbak dan enn basen disan, enn revolver akote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.