BOUKIE BANANE

Mezon-edision, Boukie Banane,
Ti vinn neseser pou reponn prezan
Kan enn nouvo souf dan lang innyore
Nasion Morisien ti pe pran lelan.
Dan so koumansman, li ti pe servi
Tayprayter, stennsil ek diplikater
Pou enn ti piblik ki ti pe anvi
Bwar literatir dan lang popiler.

Sa lantrepriz la finn res familial
Ek artizanal depi inisial
Ena senkant an, ziska azordi.
Teknolozi finn permet li tini
– lekritir ek lenprimri dizital –
Malgre prezize ki pe rod touy li.

10.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.