BONDIE SO NOM LI MIZERIKORD

Par

LEPAP FRANÇOIS

ENN KONVERSASION AR ANDREA TORNIELLI
VERSION ANGLE PAR OONAGH STRANSKY
VERSION MORISIEN PAR DEV VIRAHSAWMY

©INSITUT CARDINAL JEAN MARGEOT, 1 CELICOURT ANTELME STREET, ROSE HILL.
NB Dev finn donn so drwadoter ICJM

TEX SOURS: THE NAME OF GOD IS MERCY
BY POPE FRANCIS
bluebird books for life

EPIGRAF

E li ti osi dir sa parabol ar detrwa dimoun vantar ki ti panse ki zot bann sanfot e ki ti mepriz  lezot dimoun: “De misie ti rant dan tanp pou priye; enn ti enn Farizien e lotla ti enn kolekter  tax. Farizien la ti dibout e ti dir so lapriyer koumsa: ‘Bondie, mersi ou pa finn fer mwa kouma lezot dimoun; kouma sa bann triyanger-voler, bann malonet, bann sanpider; kouma sa kolekter tax
la. Mo fer karem de fwa par semenn; mo donn 10% mo reveni pou dimoun dan lebezwen.” Me kolekter tax ki ti dan enn ti kwen pa ti pe lev lizie ver lesiel me ti pe tap so lestoma ar regre: ‘Bondie pardonn mwa; mo enn pov peser!’ Les mo dir ou sa misie la ti retourn kot li anpe. Pa lotla. Seki bat so prop tanbour pou zwenn tase; seki pa fer grannwar pou rekonpanse.” (Levanzil dapre Lik,
18:9-14)

SAPIT 1

LER MIZERIKORD FINN VINI

Sen Per, eski ou kapav dir kouma dezir pou proklam Lane Sakre Mizerikord ti ne? Kot sa enspirasion la ti sorti?

Pa kapav dir ena enn moman presi. Bann zafer vini par zotmem. Bondie ena so prop tayming. Se lapriyer ki ouver laport-lafnet. Anprensip mo reziste bann lide ki tom lor mwa brit-brit. Mo per zot parski erer bien posib. Mo finn aprann pran pasians, fer konfians Lesenier pou ki mo gagn enn bon konpran e resevwar so lalimier. Mo kapav dir ki mizerikord ki konbinn pardon ar lamour pwisan samem ki pli gran mesaz Zezi Krist finn devlope dousman-dousman dan mo lespri ek leker atraver travay pret. Li rezilta seki mo finn viv kouma konfeser sirtou atraver bann zoli zistwar pozitif ki lavi finn montre mwa.

An Zwiye 2013, dan koumansman mem, detrwa mwa apre ki ou finn vinn Lepap, ler ou ti pe retourne depi Rio de Janeiro kot ti finn selebre Zourne Mondial Lazenes, ou ti dir ki nou lepok se lepok mizerikord.

Wi mo kwar lepok mizerikord finn vini.Legliz pe montre so kote maternel, so lamour maternel pwisan pou limanite ki finn blese. Li pa atann ki bann blese vinn tap laport Legliz; li prefer sorti, al ver zot; li rasanble zot, anvlop zot ar so lamour, okip zot e fer zot konpran ki li kontan zot. Akoz sa mo dir nou dan lepok ‘kairos’, lepok kot nou kapav exprim nou lamour-pardon, kot nou gagn sans fer seki bizen. Kan Lepap Jean XXIII ti deklar ouver Segon Konsey Ekimenik
Vatican, li ti dir, “Epouz Zezi Krist prefer servi mexinn lamour-pardon dan plas enstriman riger, ki zis entelizans lespri.” Dan so meditasion “Bann panse lor Lamor” Lepap beni Paul VI ti revel esansiel so spiritialite atraver sentez propoze par Sen Augustin: povrete ek lamour-pardon. Lepap Montini (Paul VI) ti ekrir, “Mo povrete samem lamour-pardon Bondie. Koumsa mo kapav onor seki ou ete, Bondie zenerozite san limit; mo envok, axepte ek selebre ou lamour-pardon plen ar bonte.” Sen Jean Paul II ti devlop sa konsep la plis an profonder dan so ansiklik Dives In Misericordia (Plen Lamour-Pardon Partou) dan lekel li afirme ki Legliz li viv enn lavi vreman otantik kan li dir san anbigwite ki lamour-pardon samem pli gran kalite nou Kreater ek Sover e kan li gid limanite ver lasours lamour-pardon. Lor la li ti kre Festival Mizerikord Divinn, li ti soutenir beatifikasion ek kanonizasion Sent Faustina Kowalska e li ti konsantre lor parol ki Zezi Krist ti dir lor lamour-pardon. Lepap Benedict XVI ti osi koz sa dan so bann ansengnman: “Mizerikord samem mesaz esansiel Levanzil; samem nom Bondie; samem vizaz ki li montre nou dan Ansien Testaman e plis klerman dan Zezi Krist, enkarnasion lamour kreater ek redanpter. Lamour-pardon li ekler vizaz Legliz e li prezan dan bann Sakreman, sirtou Sakreman Rekonsiliasion; li osi prezan dan travay sarite, ki li personel, ki li kolektif. Tou seki Legliz dir ek fer montre ki Bondie ena boukou lamour-pardon pou limanite.” Mo osi rapel bann experyans personel ki mo finn kone. Par egzanp, avan mo vinn isi, kan mo ti dan Buenos Aires, mo rapel spesialman enn diskision tabronn ar bann teolozien. Ti pe diskite ki enn Lepap kapav fer pou ki dimoun viv ansam dan armoni; ti ena telman problem ki pa ti pe kapav trouv
lizour. Enn kou, san atann, enn partisipan ti kriye: kifer nou pa selebre “ enn Lane Sakre Mizerikord”? Lide la ti kol dan mo memwar. Pou reponn ou kestion, mo kwar ki desizion la ti pran atraver lapriyer, atraver meditasion lor bann ansengnman ek reflexion ki bann Lepap ti fer avan mwa; atraver konvixion ki Legliz li koumadir enn lopital lor sandbatay ki swagn bann ki finn bien
blese – enn Legliz ki resof leker dimoun parski li la e li pran kont.

Ki mizerikord vedir pou ou?

Mo ‘mizerikord’ li sorti depi ‘misericordis’ ki vedir ‘ouver leker ar lamour pwisan pou ed dimoun dan pens’. Sa amenn nou direkteman ver Bondie: lamour-pardon li enn reflex Bondie ki akeyir nou; lamour-pardon vedir ki Bondie ouver so leker pou aksepte nou e li fer tou pou pardonn nou. Zezi Krist ti dir ki li pa ti finn vini pou bon dimoun me pou seki finn fer pese. Li pa ti finn vini pou seki bien me pou seki malad e ki bizen led enn dokter. Akoz sa nou kapav dir ki mizerikord li kart idantite Bondie. Bondie lamour-pardon ki pardone. Samem pou mwa idantite Bondie. Zistwar Zerizalem toultan enpresionn mwa. Mo lir li dan sapit 16 dan liv Ezekiel. Dapre sa zistwar la Zerizalem ti enn tifi fek ne; so lonbri pa ti koupe; li ti abandone kouver ar disan. Kan Bondie ti trouv li pe bengn dan disan, li ti donn li enn ben, li ti frot li ar dilwil sakre, li ti abiy
li; kan li ti vinn gran, li ti donn li lenz laswa ek bizou. Me Zerizalem ti koumans gagn foli grander; li ti vinn vantar; li ti vinn enn laryaz pa pou lamone parski li ti pe pey so kliyan. Me Bondie pa bliye so kontra moral; li plas li pli lao ki so bann ser pou ki li rapel e ki li gagn onte (Ezekiel 16:63) kan li gagn lamour-pardon pou tou seki li’nn fer. Sa pou mwa enn bann pli gran revelasion: to pou kontinie res ‘pep swazi’ e to pese pou lave, to blesir pou sikatrize. Donk lamour-pardon li konekte anprofonder ar fidelite Bondie. Bondie li fidel parski li pa kapav
refize ousa nie seki li ete. Sen Paul explik sa bien dan so deziem let pou Timote: Si nou nou enfidel, Bondie li li fidel parski li pa kapav nie seki li ete. Li toultan fidel.

Ki plas ek ki enportans lamour-pardon ena dan ou leker, dan ou lavi, dan ou istwar personel? Eski ou rapel ou premie experyans ar lamour-pardon kouma enn zanfan?

Mo kapav lir mo lavi atraver sapit 16 dan liv profet Ezekiel. Ler mo lir sa bann paz la mo santi ki tou seki mo pe lir zot koumadir finn ekrir pou mwa, zis pou mwa. Profet la koz lor laont e laont li kouma lagras; kan enn dimoun santi lamour-pardon Bondie li osi gagn bien onte pou seki li ete ek pou pese ki li’nn fer. Ena enn extra zoli ese par enn gran panser lor spiritialite ki apel Per Gaston Fessard. Dan so liv “Dialektik ‘Ekzersis Spiritiel’ Sen Ignace” li ekrir lor
laont. Laont se enn bann lagras ki Sen Ignace dimande kan li konfes so pese divan Zezi Krist krisifie. Sa tex dan Ezekiel ansengn nou laont; li montre nou kouma nou bizen resanti laont: parski nou dan soufrans ek pese, Bondie res fidel e li ed nou sorti. Ala ki mo santi. Mo pa ena okenn souvenir lamour-pardon kan mo ti zanfan me mo ena enn souvenir kler kan mo ti enn tinejer
Le 21 Septam 1953 – mo ti ena 17 an – mo ti zwenn Per Carlos Duarte Ibarra, konfeser dan legliz mo parwas. Ler mo ti pe konfes ar li mo ti santi prezans lamour-pardon Bondie. Per Ibarra ti pe viv dan Corrientes me li ti vinn Buenos Aires pou swiv tretman kont kanser disan. Li ti mor enn an apre. Mo ankor rapel kouma mo ti pe santi. Vadire mo ti finn abandone. Apre lanterman mo ti
bien tris e aswar mo ti plore kouma enn zanfan. Mo ti kasiet dan mo lasam. Kifer? Parski mo ti perdi sa dimoun ki ti fer mwa dekouver lamour-pardon Bondie; ti fer mwa konpran ‘miserando atque eligendo’ (malere me spesial). Sa lepok la mo pa ti konn so sinifikasion me pli tar samem pou vinn mo deviz episkopal. Mo ti gagn enn pli gran konpran atraver bann omeli enn mwann Angle, Venerab Bede. Kan li ti dekrir kimanier Matie ti vinn apot, li ti dir: Zezi Krist ti trouv enn kolekter tax; parski ti ena lamour-pardon dan so leker li ti swazir li kouma so apot e li ti dir li, “Swiv mwa”. Samem tradiksion ofisiel parol Sen Bede me mwa mo prefer enn lot expresion: ‘misericorcando’ (donn lamour-pardon). Pardone e swazir. Zezi Krist pardone, swazir e fer li swiv.

Kan ou pans bann pret ki pardone ki ou finn zwenn ou ki finn enspir ou, kisannla ou panse?

Ena boukou. Mo finn fek koz lor Per Duarte. Mo kapav osi mansionn Enrico Pozzoli, enn Salezien ki ti batiz mwa e ki ti marye mo paran. Li ti enn konfeser ki donn lamour-pardon. Tou dimoun ti pe rod li; e li ti al get tou bann Salezien. Mo finn gagn sans zwenn bann gran konfeser. Ti ena enn pret Kapisen ki ti pli zenn ki mwa e ki ti ena so minister dan Buenos Aires. Enn zour li ti vinn get mwa parski li ti bizen koze. Li ti dir mwa, “Mo bizen to led. Boukou dimoun vinn konfese ar mwa; toutsort kalite dimoun; dimoun ordiner, mwens ordiner; ena mem bann pret … mo pardone boukou; parfwa mo gagn dout. Eski mo pa pe pardone brit-brit?” Nou ti gagn enn long konversasion lor lamour-pardon e mo ti dimann li ki li ti fer kan li ti pe doute. Ala seki li ti dir mwa: “Mo al dan lasapel, dibout divan tabernak e mo dir Zezi Krist: Senier pardonn mwa si mo pardone
bonavini; ou’si ou antor parski ou finn donn mwa move manier.” Zame mo pou bliye sa! Kan enn pret santi ki li finn resevwar boukou lamour-pardon, li dan so tour kapav donn boukou lamour-pardon. Enn fwa mo ti lir enn omili par Kardinal Albino Luciani avan li vinn Lepap Jean Paul I, lor Per Leopold Mandic ki ti finn fek beatifie par Lepap Paul VI. Li ti dekrir enn zafer ki resanble seki
mo fek dir. “Ou kone nou tou nou bann peser”, Luciano ti dir. “Per Leopold ti konn sa bien. Sa form parti nou realite. Parsonn pa kapav evit pese, ki li tipti, ki li gran, pandan lontan. ‘Me’, kouma Sen Francois de Sales ti dir, ‘si ou ena enn ti bourik ki finn may dan grabo, tonbe, ki ou fer?’ Ou pa fons lor li ar enn dibwa pou bat sa pov jab la. Li deza bien malere. May li par so arne e ed li pou leve. Dir li, ‘nou manz ar li baba! Fer atansion prosenn fwa’. Per Leopold ti bien konpran sa. Enn pret ki mo kamarad ti al konfese ar li e ti dir li, ‘Mon per, ou tro bon, ou
tro zenere. Mo kontan mo pe konfese ar ou me ou tro bon, tro zenere.’ Per Leopold ti reponn: ‘Mo garson, pa bliye kisannla plis zenere. Kisannla ti axepte mor pou lav nou pese, pou geri blesir ki nou pese finn donn nou? Li finn pardonn voler, bann ki dan bafon. Eski kapav plis zenere ki sa? Sa ti omili Kardinal Luciano lor Leopold Mandic ki ti kanonize pli tar par Lepap Jean Paul
II.

Enn lot gran dimoun pou mwa se Per Jose Ramon Aristi, enn Sakramanten. Mo ti mansionn li pli boner ler mo ti zwenn bann pret dan parwas Rome. Ler li ti mor an 1996, li ti ena plis ki 90 banane. Li’si li ti enn gran konfeser; boukou dimoun, anpartikilier bann pret ti al konfese ar li. Apre konfesion li ti met lakrwa ki ti dan so saple dan zot lame; li ti servi sa pou donn zot absolision; apre li ti dir zot anbras lakrwa la. Kan li ti mor, mo ti enn levek oxilier dan Buenos Aires. Sa ti arive tanto Samdi Sen. Dimans Pak, apre lench, mo ti al rann li omaz. Dan
kript legliz ti ena so serkey e mo ti dekouver ki pa ti ena fler ditou. Mo ti al aste flet ki mo ti plase enpe partou. So saple ti antour so lame. Mo ti tir lakrwa la e mo ti dir li, ‘Donn mwa lamwatie to lamour-pardon’. Depi sa zour la sa lakrwa la zame pa finn kit mwa. Li toultan lor mo ches. Sak fwa mo ena enn move panse lor kikenn, mo tous lakrwa la. Sa fer mwa boukou dibien. Ala enn lot egzanp enn pret mizerikordie. Li ti toultan pros ar dimoun e li ti swagn zot blesir
atraver lamour-pardon.

Kifer dapre ou, limanite bizen lamour-pardon?

Parski limanite finn blese, gravman blese. Swa nou pa kone kouma pou swagn nou blesir, swa nou kwar ki pa ena gerizon. Tansion! Li pa zis enn kestion problem sosial kouma blesir provoke par povrete ousa exklizion. Pa konfonn li ar esklavaz modern dan lavi zordi. Relativism ‘si pe bles dimoun: tou pe paret egal; to pe paret parey. Limanite bizen lamour-pardon ek konpasion. Lepap
Pie XII, plis ki 50 an desela ti dir ki nou gran trazedi se ki nou finn perdi nosion ek konsians pese. Aster nou sitiasion pe vinn ankor pli grav parski nou kwar ki nou maladi, nou pese peyna gerizon. Peyna ni gerizon, ni lamour-pardon. Nou nepli ena lafwa dan lamour-pardon. Tou finn vinn frazil; nou nepli kwar dan redanpsion; nou pa kwar ki ena enn lame pou lev nou; enn lamour ki kapav sov nou, pardonn nou; tir nou dan pens; aroz nou lavi ar pasians enfini; ar lamour-
konpasion ki remet nou lor nou lipie. Nou bizen lamour-pardon. Enn kestion. Kifer zordi otan dimoun – zom, fam, zenn, vie ki sorti depi diferan klas sosial – al get longanis, dokter san soulie? Kardinal Giacomo Biffi ti kontan sit ekriven G. K. Chesterton: “Kan dimoun aret priye Bondie, li pa vedir ki zot pa vener nanye; plito zot vener tou kiksoz.” Enn fwa mo ti tann kikenn dir: “Lepok mo granmer, enn konfeser ti tou seki nou ti bizen; aster boukou dimoun al konsilte astrolog. Dimoun rod solision zot problem dan siperstision.”

Toultan ti ena sa, pa vre?

Wi bien sir, toultan finn ena geriser, astrolog, longanis me zame avan ti ena otan dimoun ki ti pe rod gerizon spiritiel dan sa kalite aktivite la. Dimoun rod kikenn ki pou ekout zot. Kikenn ki pran letan pou ekout zot dan zot lapenn, zot boulversman, zot dram, zot difikilte. Samem ki mo apel “apostola zorey”. Li enportan; bien enportan. Mo santi ki mo oblize dir bann konfeser: koze,
ekoute ar pasians; me sirtou dir dimoun ki Bondie kontan zot. Si enn konfeser pa kapav donn absolision enn peser, li bizen explik li kifer; omwen li bizen donn li enn benediksion mem si li andeor sakreman Legliz. Lamour Bondie li la, mem pou dimoun ki pa dispoze resevwar li. Ki li zom, ki li fam, ki li garson, ki li tifi, Bondie kontan zot tou; li al ver zot; zot bizen benedixion. Pa maltret dimoun. Pa repous zot. Zot pe soufer. Bann konfeser ena enn gran responsabilite parski zot bizen diil ar mouton egare ki Bondie kontan. Si nou pa donn zot lamour ek pardon Bondie, nou pou repous zot e nou kapav perdi zot pou toultan. Donn zot lamitie, lamour ek konpasion mem si pa kapav donn zot absolision. Pa refiz beni zot. Mo ena enn nies ki ti marye sivil ar enn divorse ki pa ti ankor gagn anilasion so premie maryaz. Zot ti amoure; zot ti anvi marye dan legliz; zot ti anvi zanfan e zot ti ena trwa. Ziz ankour ti donn misie la drwa pou gard bann zanfan so premie maryaz. Misie la ti bien relizie; li ti al lames toule-Dimans e li ti al dan konfesional pou dir pret la: “Mo kone ou pa kapav donn mwa absolision; mo finn fer boukou pese. Silvouple, donn mwa ou benediksion.” Sa misie la ti posed enn lespri relizie bien devlope.

SAPIT 2

KONFESION SO BIENFE

Kifer konfesion li enportan? Oumem premie Lepap ki finn fer konfesion anpiblik pandan litirzi penitansiel dan Sen Pierre … Eski li pa ase ki nou repanti, nou dimann Bondie lamour-pardon par noumem, e nou debrouy nou difil tousel ar Bondie?

Zezi Krist ti dir so bann apot: “Si zot pardonn pese enn dimoun, li pou pardone; si zot blok lamour-pardon, lamour-pardon pou res bloke” (Jean 20:19-23). Savedir bann apot ek zot sikseser – bann levek ek zot koleg, bann pret – zot anverite bann enstriman lamour-pardon Bondie. Zot azir in persona Christi (portparol Zezi Krist). Sa enn zafer extra sa. Parski nou nou bann kreatir
sosial, tousa ena enn gran valer profon. Si enn dimoun pa kapav koz ar so frer lor so pese, savedir li pa kapav koz ar Bondie lor sa bann pese la. Koumadir li pe koz ar limem dan enn laglas. Nou nou bann kreatir sosial e lamour-pardon li ena enn valer sosial. Mo pese fer ditor tou dimoun, mo ser kouma mo frer. Kan mo konfese ar enn pret, mo pe met mo lavi dan lame ek dan leker enn kikenn ki dan sa moman la reprezant Zezi Krist. Sa demontre ki nou otantik e ki nou viv
dan realite sosial. Nou fer fas realite kan nou get enn lot imen fasafas, pa kan nou get noumem dan laglas. Sen Ignace, avan li sanz so lavi pou vinn enn solda Zezi Krist, li ti enn gerye dan lager Pamplona. Li ti enn solda dan larme Lerwa Lespagn, Anperer Sen-Anpir Romen, e li ti bizen lager ar larme Franse. Li ti bien blese e li ti kwar ki li ti pre pou mor. Pa ti ena pret lor sandbatay; li ti apel enn so larme e ti konfes ar li; li ti rakont li tou so bann pese. So kamarad ki ti laik pa ti kapav donn li absolision me pa fer nanye. Li ti santi ki li ti bizen dir
so pese ar enn imen kouma li e li ti fer li. Enn zoli leson. Li vre ki mo kapav koz ar Bondie, sipliy li pardonn mo pese e mo kone li pou pardonn mwa lor vites. Me li enportan ki mo al konfese, ki mo asiz divan enn pret ki reprezant Zezi Krist, ki mo azenou divan Mama Legliz ki transmet lamour-pardon Zezi Krist. Li enportan ki nou azenou divan pret; zenouflexion li enn veikil ki sarye lagras ki geri nou. Ena enn pratik dan Legliz Oryantal ki enpresionn mwa. Konfeser la, pou akey dimoun ki regret so pese, li poz so etol lor latet penitan la e li met enn
lame otour so zepol, koumadir li pe may li pou anbras li. Sa li enn expresion fizik pou senboliz axeptasion ek lamour-pardon. Se enn fason bien for pou dir ki nou pa pe pas anzizman. Li vre ki ena enn eleman zizman dan enn konfesion me ena osi enn zafer pli gran ki zizman. Nou fasafas ar kikenn ki reprezant Zezi Krist ki akeyir ek pardonn nou. Se enn rankont ar lamour-pardon.

Ki ou kapav dir nou lor ou experyans kouma enn konfeser? Mo poz sa kestion la parski mo santi ki konfesion finn ena enn gran enpak lor ou lavi. Pandan premie lames ki ou ti selebre apre ou elexion kouma Lepap, dan legliz parwasial Sent-Anna, le 17 Mars 2013, ou ti rakont zistwar sa dimoun ki ti dir ou: “Ayo Papa! Mo finn bien fane; mo finn fer zafer orib!” Ou ti dir li: “Al dir
Zezi Krist. Li pardone ek pas leponz.” Dan mem omili ou ti dir ar lafors ki Bondie zame aret pardone. Enpe pli tar pandan Anzelis ou ti koz lor enn lot epizod. Enn vie madam ki ti pe konfese ti dir ou ki san lamour-pardon Bondie, lemonn pa ti pou ekziste.

Sa li kler ek fre dan mo memwar. Mo kapav retrouv li divan mo lizie. Li ti enn madam bien-bien vie, enn bien tipti bonnfam abiye annwar kouma laplipar  bann madam dan lesid Itali, dan Galicia ousa Portigal. Mo ti fek vinn levek oxilier dan Buenos Aires e nou ti pe selebre enn gran lames pou bann dimoun malad dan prezans stati Madonn Fatima. Mo ti laba pou resevwar konfesion. Ver lafen lames mo ti leve pou ale parski mo ti bizen selebre enn konfirmasion. Lerlamem Madam la tiparet divan mwa dan so vieyes ek so gran imilite. Mo ti tourn ver li e mo ti apel li granmer kouma li nou labitid dan Arzantinn.
– Granmer, ou anvi konfese?
– Wi, li ti reponn.
Kouma mo ti fini pare pou ale, mo ti dir li, “Be si ou pa ena okenn pese…”
San okenn ezitasion li ti reponn mwa, “Nou tou nou ena pese!”
– Kikfwa Bondie pa pou kapav pardonn zot.
– Bondie pardonn tou pese.
– Kouma ou kone?
– Si Bondie pa ti pardonn tou pese, lemonn pa ti pou ekziste.
Ala enn bon lekzanp lafwa dimoun ordiner ki pa finn fer bel-bel letid an teolozi. Pandan premie Anzelis, mo ti dir – pou ki dimoun kapav konpran – ki mo repons ti: “Ou finn sirman etidie dan Liniversite Gregoyen.” Mo vre repons ti: “Ou finn sirman swiv kour ar Royo Marin!” Mo ti pe fer referans ar pret Dominiken Antonio Royo Marin, oter enn letid enportan lor teolozi moral. Mo ti
enpresione par repons sa vie madam la: “san lamour-pardon, san lamour-pardon Bondie, lemonn pa ti pou ekziste.” Wi, li vre. Lemonn pa ti pou ekziste. Kouma enn konfeser, mem kan mo ti trouv mwa divan enn laport ferme akle, mo ti toultan rod enn fant, enn tipti ouvertir pou finalman ouver
laport e les zenerozite lamour-pardon rantre.

Enn fwa ou ti dir ki konfesional li pa enn drayklining. Kifer ou ti dir sa?

Mo servi sa term la pou denons ipokrizi bann dimoun ki dir ki enn pese li zis enn ti tas dan enn lenz ki ou amenn drayklining pou netwaye. Apre netwayaz tou vinn normal. Nek lav tas e tou revinn normal. Me pese li pa enn tas; li enn blesir ki dimann swen pou li geri. Ala kifer mo dir sa. Al fer konfesion, li pa koumadir nou al drayklining pou lav nou lenz.

Ena enn lot expresion ki ou servi. Konfesional li pa enn lasam tortir. Kifer ou dir sa?

Mo ti ole atir latansion serten pret ek konfeser ki tro kirye, enn kiryozite maladif. Enn fwa mo ti tann zistwar enn madam marye ki ti aret al konfesion parski kan li ti ena trez an, pret ti dimann li kot li ti met so lame ler li dormi. Ena kestion ki pa neseser sirtou kan li konsern sex. Kan enn dimoun pe konfese, li bon ki li santi laont parski laont li enn lagras ki bon, ki pozitif parski li obliz nou devlop imilite. Me dan konversasion ant konfeser ek penitan, konfeser
bizen ekoute olie fer penitan sibir enn enterogatwar. Kan li finn bien ekoute, lerla konfeser la li bizen donn bann konsey ar boukou delikates. Samem ki mo ti rod dir par expresion ‘konfesional li pa enn lasam tortir’.

Eski Jorge Mario Bergoglio ti enn konfeser sever ousa endilzan?

Kan mo ti dan konfesional, mo ti pran letan ki bizen. Mem kan mo ti fini vinn levek ek kardinal. Aster rar-rar mo ekout konfesion. Tanzantan mo ankor fer li. Parfwa mo gagn anvi rant dan legliz ek al asiz dan konfesional. Pou reponn ou kestion ala seki mo ena pou dir: kan mo ekout konfesion mo reflesi lor mo prop pese e lamour-pardon ki mo bizen e akoz sa mo sey pardone otan ki posib.

SAPIT 3

ROD PLI TIPTI FANT

Ki bizen pou gagn lamour-pardon? Eski bizen enn predispozision spesial?

Premie zafer ki vinn dan lespri se sa fraz la: “Sa pa kapav kontinie; mo’nn plen.” Nou ariv enn pwen kot nou bizen ki dimoun konpran nou; nou bizen solision; nou bizen geri; nou bizen lamour-pardon. Nou santi ki nou bizen kapav dibout pou kontinie nou sime. Kouma enn psom dir, “Mo sakrifis, O Bondie, se enn nam ki finn repanti; enn leker ki onte, O Bondie, ki ou pa pou meprize.” (Psom 51:19) Sen Augustin ti ekrir: “Fouy dan to leker pou dekouver seki Bondie kontan. Bizen briz leker la. Eski to per ki li pou fini koumsa? Kreater psom donn so repons: Kree pou mwa enn leker prop, O Bondie (Psom 51:12) Leker enpir bizen mor pou ki leker prop ne. Nou bizen deteste noumem kan nou fer pese parski Bondie deteste pese. Malgre nou febles, nou sey fer kouma
Bondie fer: Anou deteste seki Bondie deteste” (Discours 19.2-3) Bann Per Fondater Legliz ansengn nou ki enn leker brize se pli gran kado ki nou kapav donn Bondie. Li enn sign ki nou konsian ki nou finn fer pese, ki nou finn fer lemal, ki nou dan pens, ki nou bien bizen benedixion ek lamour-pardon.

Kouma nou realize ki nou nou bann peser? Ki nou dir kikenn ki pa ena sa konsians la?

Mo ti pou konsey li dimann lagras pou ki li devlop sa santiman la. Wi, se enn lagras sa, kan nou pran konsians ki nou tou nou bann peser. Se enn lagras ki nou resevwar. San sa lagras la tou seki nou kapav dir se: mo limite, mo ena mo limit; samem mo bann erer. Li enn lot zafer kan nou pran konsians ki nou enn peser. Li vedir ki nou dibout divan Bondie – Limem tou – e nou prezant li nou
prop noumem savedir nou nanyeditou. Nou problem ek nou pese. Seki nou bien bizen se enn aksion lagras.

Don Luigi Guissani ti abitie sit sa lekzanp la ki nou trouve dan roman Bruce Marshall, Pou Sak Dimoun So Ti Sou. Personaz prensipal dan roman la li Per Siperyer Gaston. Li bizen ekout konfesion enn zenn solda Alman ki bann rezistan pe pare pou kondannamor. Solda la rekonet ki li kontan fam e ki li finn ena boukou avantir amoure. Per Siperyer dir li ki li bizen repanti pou li
gagn lamour-pardon ek absolision. Solda la reponn: “Kouma pou repanti? Mo ti zwir sak moman e si mo kapav mo pou refer li mem asterla. Kouma pou repanti Monper?” Per Gaston anvi donn li absolision parski so desten trazik e li pre pou mor. Enn kou li gagn enn enspirasion extra e li dimann solda la si li pa sagren parski li pa sagren. Solda la reponn, “Wi, mo sagren ki mo pa sagren.” Savedir li sagren ki li pa kapav repanti. Ti ena enn tipti fant e absolision ti pas ladan…

Koumsamem sa! Li montre ki Bondie rod pli tipti fant pou rant dan nou leker pou donn nou lagras. Bondie rod tou sime pou protez nou kont damnasion. So lamour-pardon pli for ki tou nou pese; so mexinn pli for ki tou maladi ki li bizen geri. Ena enn prefas pou Ritiel Sen Anbrose ki dir: “Ou’nn verse pou get nou blesir e ou finn geri nou; ou mexinn boukou pli for ki nou maladi; ou
lamour-pardon boukou pli for ki nou pese. Dan sa manier la mem nou pese, akoz to lamour pwisan, vinn lesel ki permet nou monte pou al ver lavi divinn.” [Dimans XVI] Kan mo pans lor mo lavi ek mo experyans ziska 21 Septam 1953 kan Bondie ti vinn ver mwa e emervey mwa, mo finn toultan dir ki Bondie vinn divan-divan e li prepar nou pou resevwar so lagras. Nou kapav dir mem zafer lor lamour-pardon divinn ki geri nou blesir. Bondie pare pou donn nou so lamour-pardon avan nou dimande. Li kone annavans seki nou bizen, seki nou rode. Li atann; li atann ki nou montre pli tipti fant dan nou kwiras pou li rantre ar lamour-pardon ek benedixion. Fode tandres so lamour- pardon tous nou ek anvlop nou pou ki nou dekouver veritab natir Bondie. Akoz sa mo dir ki se dan
mo pese ki mo dekouver lamour-pardon Zezi Krist. Kan ou santi so akolad mizerikord, kan ou les li may ou dan so lebra, kan enn gran emosion anvlop ou, lerlamem lavi kapav sanze; lerla ou ouver ou lespri ek ou leker pou resevwar plen-plen lagras Bondie. Kado la telman gran ki ou santi ou pa merite. Nou divan Bondie ki konn nou pese, nou traizon, nou febles, nou lizie bouse, nou maler.
Malgre sa, li la divan nou pou akeyir nou dan so leker, pou ed nou redibout lor nou lipie. Mo pe pans lor sa epizod dan roman Marshall. Mo koumans lor enn baz diferan me mo al dan mem direksion. Prensip ‘in dubio pro reo’ (kan ena dout, dimoun ki pe pas anzizman bizen gagn benefis) li touzour valab. Bizen osi konsider demars enn dimoun. Kan enn dimoun desid pou al konfese, san ki
li konsian li pe pran sime repanti. Si pa ti ena sa, li pa ti pou pran sime konfesional. So prezans li enn endikasion ki li anvi sanze. Bann mo zot enportan me enn demars li fondamantal. Parfwa prezans enn dimoun ki pe tatone li pli valab ki zoli parol enn dimoun ki koz bien, ki artikil bien.

SAPIT 4

ENN PESER KOUMA SIMON PIERRE

Ou finn souvan dekrir oumem kouma enn peser. Kan ou ti zwenn bann prizonie dan Palmasola dan Bolivi pandan ou vwayaz 2015 dan Lamerik Latinn, ou ti dir, “La divan zot ena enn dimoun ki finn gagn lamour-pardon pou so pese…” Li fer drol tann enn Lepap dir sa lor limem.

Peyna nanye drol ladan. Ni dan mo ka, ni dan ka bann Lepap avan mwa. Kan nou get bann dokiman ki ti servi pou prepar beatifikasion Paul VI, nou trouve ki enn bann sekreter rakonte ki sa Lepap la ti servi parol ki mo finn deza site e ki sorti dan “Bann Panse Lor Lamor”. Li ti dir, “Pou mwa pli gran mister se kan nou anplen dan pese e anmemtan nou santi prezans lamour-pardon Bondie. Mo enn nanyeditou, mo dan tourman. Bondie mo Papa kontan mwa, li anvi sov mwa, li anvi tir mwa dan tourman kot mo finn tonbe mem si mo pa pe fouti sorti par momem. Li avoy so Garson, Garson ki sarye lamour-pardon Bondie dan form lamour pou mwa… Me ou bizen enn lagras spesial pou sa,
lagras konversion. Kan mo rekonet sa, Bondie transform mwa atraver so Garson.” Sa li enn extra zoli sentez mesaz Kretien. Ena osi omili ar lekel Albino Luciani (Lepap Jean Paul I) ti koumans so episkopa kouma Levek dan Vittorio Veneto, kan li ti dir ki ti finn swazir li parski Bondie prefer ki serten zafer pa grave lor bronz ousa marb me lor lapousier. Koumsa si mesaz la reste li
vinn kler ki li exprim grander Bondie e selman Bondie. Reflesi lor la! Enn levek e fitir Lepap apel limem ‘lapousier’. Kan mo koz sa mo rapel osi seki Simon Pierre ti dir Zezi Krist Dimans rezireksion, kan li ti zwenn li tousel. Ena enn ti mansion sa rankont la dan Levanzil Lik (24:34) Ki Pierre ti dir Mesi zour so rezireksion? Eski li ti dir li ki li santi ki li enn peser? Mo sir li ti pans so traizon ki ti arive detrwa zour avan kan li ti dir trwa fwa ki li pa ti konn Zezi Krist. Sa ti pase dan lakour kot lakaz Gran Pret. Li ti sirman pans so larm laont ki ti koule. Si
Piere ti fane; si Levanzil mansionn so pese ek so traizon e si malgre sa, Zezi Krist ti dir li, “Okip mo troupo” (Jean 21:16), li pa drol ki bann sikseser Pierre dir ki zot bann peser. Peyna nanye nouvo ladan. Enn Lepap,li’si li bizen lamour-pardon Bondie. Mo ti senser kan mo ti dir sa bann prizonie Palmasola dan Bolivi, tousabann zom ek fam ki ti akeyir mwa ar zot leker. Mo ti fer
zot rapel ki Sen Pier ek Sen Paul ti fer prizon. Mo ena enn relasion spesial ar dimoun dan prizon parski zot finn perdi zot liberte. Parski mo konsian ki mo enn peser, mo ena enn santiman spesial pou zot. Sak fwa mo travers laport lantre pou selebre lames ousa pou vizit prizonie, mo dir momem, “Kifer zot? Kifer pa mwa?” Mo ti bizen dan zot plas; mo merit anferme isi. Mo ti kapav
tonbe kouma zot; mo ti kapav dan zot plas. Mo pa santi ki mo pli bon ki zot. Alor mo repet mo lapriyer: kifer li, pa mwa? Mo pe sok zot kikfwa me mo gagn mo konsolasion dan lavi Pierre: li ti trair Zezi Krist e malgre sa ti finn swazir li.

Kifer nou bann peser?

Akoz pese orizinel. Nou konn sa par experyans. Nou imanite finn blese; nou konn diferans ant lebien ek lemal; nou kone ki ete lemal e nou sey trouv sime lebien me souvan nou tonbe parski akoz nou prop febles nou pran move sime, sime lemal. Tousa se konsekans pese orizinel; nou konn sa bien parski dan liv Revelasion ena tousa. Zistwar Adan ek Ev, rebelion kont Bondie ki rakonte
ar lafors dan Liv Zenez dan enn langaz for ek imaze. Ena enn langaz kler ki explik nou seki ti ariv nou dan nou koumansman. Bondie Papa sakrifie so Garson e Zezi Krist aksepte imiliasion; li axepte ki  Tortir li, krisifie li e touy li pou geri nou blesir koze par pese. Akoz sa nou selebre fot nou anset kouma felix culpa dan kantik Exultet ki nou sante pandan pli enportan selebrasion, Swar Pak: fot la ti ‘ere’, pa ti malere, parski li ti merit sa gran redanpsion la.

Ki konsey ou pou donn enn penitan pou ed li fer enn bon konfesion?

Li bizen reflesi lor seki vre dan so lavi, lor seki li santi ek panse divan Bondie. Li bizen kapav get so profon ek so pese honetman. Li bizen resanti laont enn peser pou ki li emerveye par Bondie. Si nou’le ki nou lespri ek nou leker ranpli ar gran kado Bondie, savedir lamour-pardon enfini, nou bizen konsian seki nou bizen ek seki nou ete, konsian nou febles ek nou maler. Aret fer vantar. Sa rapel mwa zistwar ki enn dimoun ki mo ti kone, enn manejer dan Arzantinn, ti
rakont mwa. Li ti ena enn koleg ki ti donn lenpresion ki li ti pe viv lavi enn bon Kretien: li ti fer so lapriyer rekta; li ti lir literatir sakre etsetera. Enn zour sa koleg la rakont ti li, anpasan, vadire pa enportan, ki li ti ena enn liezon ar so servant. Pou li sa ti normal ek banal. Pou li ‘sa bann zans la’ ti bon pou sa’ousi. Mo kamarad ti soke parski pou so koleg ti ena dimoun siperyer ek dimoun enferyer. Dimoun siperyer gagn drwa itiliz dimoun enferyer kouma zot anvi. Sa
ti sok mwa sirtou parski malgre zefor mo kamarad pou sanz so koleg, li ti bouz fix. Sa boug la ti panse ki li ti enn bon Kretien parski ti li fer so lapriyer rekta, li ti lir liv sakre e li ti al lames toule-Dimans. Apel sa vantardiz. Li kontrer leker brize ki bann Papa Fondater Legliz ti koze.

Ki konsey ou pou donn enn pret ki dimann ou kouma li kapav vinn enn bon konfeser?

Mo kwar mo finn deza donn detrwa eleman repons. Enn pret bizen dabor pans lor so prop pese; li bizen ekoute ar latansion ek bonte; li bizen dimann Bondie donn li enn leker mizerikordie kouma Bondie ena. Falepa li avoy premie kout ros parski falepa li bliye ki li’si li enn peser ki bien bizen lamour-pardon. Li bizen fer tou pou sey mars lor pa Bondie Mizerikordie. Mo kwar se sa ki mo pou dir li. Nou bizen panse, ar nou leker ek nou lespri, lor parabol Fis Prodig. Ti frer ki ti
bangol so leritaz dan enn lavi iresponsab ti oblize vinn gardien koson pou gagn so lavi. Kan li ti realiz so erer, li ti deside pou retourn kot so papa pou travay kouma serviter. So papa ti pe atann li revini. Li ti toultan pe skrit lorizon pou vey retour so zanfan. Li ti al ver so garson avan mem ki garson la ti gagn letan koze, avan ki li ti konfes so erer. Papa la ti may so garson, ti anbras li. Se sa lamour Bondie. Se sa lamour-pardon san rezerv. Nou bizen osi medite lor
konportman so gran garson ki ti tini ferm, ti okip so travay, ti fer bon garson. Kan li koze, li tousel ki dir laverite: “Tousa banane la mo finn fer tou seki ou finn dir mwa fer; zame mo pa finn dezobeir ou. Malgre sa zame ou pa finn donn mwa mem enn ti kabri pou mo amize ar mo bann kamarad. Me kan ou garson ki finn fane, finn zet so lamone ar bann laryaz, retourne, ou donn li enn vo gro ek gra pou amize” (Lik 15:29-30). Li ti dir laverite me anmemtan li ti perdi tou.

SAPIT 5

TRO BOUKOU PARDON?

Detrwa banane desela, dan enn lekol dan lenor Litali, enn profeser relizion ti explik so bann zelev parabol Fis Prodig. Apre li ti dir zot ekrir lor zistwar ki zot ti finn fek tande. Laplipar zanfan ti reekrir lafen la dan sa manier la: papa la ti akeyyir garson la, ti pini li e ti avoy li al travay ar bann serviter pou fer li konpran ki li pa gagn drwa bangol fortinn familial.

Mo konpran sa reaksion la parey kouma mo konpran reaksion gran frer dan parabol la. Li imem. Se lamour-pardon Bondie ki divinn.

Kouma ou diil ar reaksion gran frer dan parabol la? Parfwa mem andan Legliz nou tann dimoun dir: “Tro boukou lamour-pardon! Legliz bizen kondann pese.”

Legliz kondann pese parski li bizen transmet laverite: “Sa enn pese sa!” Me anmemtan li akeyir peser ki rekonet so fot e li ansengn li mizerikord enfini Bondie. Zezi Krist ti pardonn seki ti krisifie ek imilie li. Nou get ki ena dan Levanzil. Li pa koz zis akey ek lamour-pardon me osi selebrasion. Bizen selebre retour zanfan ki finn fane e ki finn repanti. Kan ena lamour-pardon ena osi rezwisans. Sa li kler dan Levanzil Lik: “Kwar mwa mo dir zot. Ena plis lazwa dan Lesiel kan enn peser repanti ki kan 100 dimoun prop pa neseser repanti parski zot dan drwatir.” (Lik 15:7) Li pa dir nou: si li refane, rekoumans so move manier, refer pese, sa se so problem. Non, non pa sa ditou. Kan Pierre ti dimann Zezi Krist komie fwa li ti bizen pardonn enn dimoun, Zezi Krist ti reponn, “Pa set fwa me set fwa swasann-dis fwa (Matie 18:22) ki vedir toultan. Gran garson papa mizerikordie li gagn drwa dir enn zafer vre mem si li pa ti konpran seki vremem ti pe pase. Tousa parski kouma ti frer la ti koumans koze, so papa ti may li, anbras li, anpes li koze. Parski ena pese dan lemonn, parski nou tou nou finn blese par pese orizinel, Bondie ki finn donn nou so Garson, montre so vre natir mizerikordie. Bondie li enn Papa atantif ki pran kont; li ouver gran so lebra ek so leker pou tou dimoun ki repanti ek anvi retourn kot li. Li toultan pe
skrit lorizon pou gete si so zanfan pe retourne. Pou tou pese imen, mem seki pli serye, ena lamour-pardon. Apre plizier lane kouma Levek Vittorio Veneto, Albino Luciani ti pe okip treyning bann pret. Enn fwa li ti dir sa lor parabol Fis Prodig: “Papa la atann. Toultan. Zame tro tar. Ala kouma li ete … li’enn papa. Lor bor laport, li atann. Li trouv nou kan nou ankor lwen; li pa kapav kontrol so lazwa; li galoupe al zwenn so zanfan; may li; anbras li ar tandres … Nou
pese li kouma enn bizou ki nou prezant li pou gagn so lamour-pardon … kado enn bizou li enn zafer nob; li pa enn defet me enn gran moman lazwa ki selebre laviktwar Bondie.” Pou mars dapre drwatir Bondie, Legliz bizen donn so lamour-pardon tou dimoun ki rekonet zot fot, ki axepte ki zot responsab lemal ki zot finn komet e ki pe rod lamour-pardon. Legliz pa la pou kondane me pou ouver laport ki amenn nou ver lamour ek pardon Bondie. Souvan mo dir ki si nou’le reysi, nou bizen sorti, kit legliz, kit parwas e al kot dimoun ete, kot zot pe soufer, kot zot pe rod lesperans. Mo kontan servi zimaz lopital sandbatay pou dekrir ‘Legliz ki lor teren’. Li ekziste kot ena problem. Li pa enn batiman bien ekipe pou tret dimoun malad me li mobil e li al ver so solda ki bizen led e li anpes zot mor. Li landrwa premie swen, kouma SAMU; li pa konsiltasion enn spesialis. Mo espere ki Lane Zibile Mizerikord pou montre veritab vizaz Legliz,
enn Mama Mizerikordie ki al ver so zanfan ki finn blese e ki bizen ekoute pou konpran; ki donn lamour ek pardon.

SAPIT 6

BERZE ORDINER, PA EXPER TOURDIVWAR

Eski ena lamour-pardon si nou pa rekonet nou pese?

Lamour-pardon ekzis me si ou pa’le resevwar li … si ou pa rekonet ki ou enn peser, li vedir ou pa anvi resevwar lamour-pardon; li vedir ou pa santi so nesesite. Parfwa li difisil kone ki ti arive vremem. Parfwa ou dan doutans e ou santi ki pa ena sime pou ou redibout lor ou lipie. Kikfwa ou kontan ou pese e kouma enn lisien ou kontan lis ou blesir ar ou lalang. Sa li enn maladi kot pasian la amoure ar so maladi; li fer so lavi amer. Ena ki gagn nisa dan lavi amer. Sa
li enn plezir maladif. Si nou pa analiz nou lamizer; si dan dezespwar nou kwar ki pa ena lamour-pardon pou nou, nou fini par lis nou blesir ki res ouver e zame li pa pou geri. Me anverite, ena so meksinn; ena gerizon; nou zis bizen fer enn ti pa ver Bondie; nou bizen anvi fer enn premie pa. Enn ti fant li ase. Nou
zis bizen konpran ki nou ete, konn nou sor; analiz noumem avek serye. Nou bizen konstaman rapel kot nou sorti, ki nou ete; kone ki nou enn barik vid san Bondie. Aret kwar ki nou kapav debrouye tousel; ki nou pa bizen personn.
Sent Therese Avila ti warning so bann ser lor kwayans vantar ki zot pa bizen personn. Kan li ti tann kikenn dir, “Zot pa ena okenn rezon fer sa ar mwa,” li ti pe dir, “Bondie, tir nou dan prizon move rezonnman. Si kikenn pa’le sarye lakrwa, mo pa konpran ki li pe fer isi dan nou kouvan.” Personn pa gagn drwa koz lor enzistis san ki li analiz enzistis ki li finn pratike divan Bondie. Zame bliye nou orizinn; zame bliye ki finn fer nou ar labou. Sa li sirtou konsern bann ki finn
vinn pret.

Ki ou panse lor dimoun ki konfes mem pese?

Si ou pe koz sa penitan ki repet mem formil, ale-vini, mo pou dir ki pa finn bien prepar li; pa finn fer so ledikasion Kretien kouma bizen; li pa konn fer otokritik e li mem pa kone komie pese li finn komet… Mo gagn boukou boner ekout zanfan konfese parski zot pa rant dan abstre; zot dir seki ti arive kouma li ti arive. Zot donn mwa lazwa. Zot sitan senp. Zot dir san farde seki ti vremem arive e zot kone kan zot ti dan erer. Kan nou pran labitid repet mem zafer, li kler ki nou pa pe grandi; nou pa kone ki nou ete; nou pa pe vinn pros ar Bondie; li vedir ki nou pe refiz rekonet nou fot; nou refiz aksepte ki nou ena blesir ki pa pe geri. Konfesion routinn, aprann par ker, li koumadir nou pe amenn enn pake lenz
sal drayklining. Boukou dimoun finn blese, sirtou sikolozikman, me zot pa kone. Ala ki mo ena pou dir lor dimoun ki repet par ker mem zafer dan konfesional….
Me atansion! Sa pa mem zafer ki sa dimoun ki refer mem erer e ki pe soufer parski li santi ki li nepli kapav redibout lor so lipie. Boukou dimoun senp ek modes konfese ki zot finn retonbe. Seki enportan pou sak dimoun se pa ki li finn retonbe me ki li refiz res anba e lis so blesir kouma lisien. Bondie Lamour-Pardon toultan pardone; li toultan donn mwa posibilite rediboute. Li kontan
mwa pou seki mo ete; li anvi ki mo redrese e li avoy sa lame pou ed mwa releve. Sa li enn bann devwar Legliz: fer dimoun konpran ki pa ekziste okenn sitiasion kot peyna sime sorti. Osi lontan ki ena lavi, li touzour posib redemare.Tou seki nou bizen fer se les Zezi Krist anvlop nou ar so lamour ek so pardon.
Dan lepase kan mo ti rekter kolez Zezwit (Collegio Massimo) e pret enn parwas dan Arzantinn, mo ti fer konesans enn mama ki ti ena zenn zanfan e ki so mari ti abandonn li. Li pa ti ena travay permanan; li ti zis kapav gagn travay tanporer detrwa mwa par an. Kan pa ti ena travay, li ti oblize fer travay sexiel pou nouri so zanfan. Li ti enn dimoun senp. Nou ti pe ed li atraver ‘Caritas’. Mo rapel enn peryod Nwel. Li ti vinn get mwa ar so zanfan pou dir mwa mersi. Mo ti
kwar ki li ti pe remersie mwa pou manze ki mo ti fer avoy li. Mo ti dimann li, “Ou finn resevwar parsel la?” Li ti reponn mwa, “Mersi pou sa osi, me mo finn vinn get ou pou enn lot zafer. Malgre ki ou konn tou detay lor mo lavi, zame ou pa finn aret apel mwa ‘Madam’. Boukou mersi pou sa.” Experyans kouma sa montre nou ar lafors ki kantite li enportan ki nou pa fer bitor e nou pa bles
dinite ek lamourprop enn dimoun. Pou sa madam la, lefe ki enn pret ki konn boukou detay lor so lavi difisil, ti pe kontinie apel li ‘Madam’ ti kikfwa plis enportan ki koudme materyel ki nou ti pe donn li.

Mo kapav dimann ou koz lor ou experyans kouma kofeser omosexiel? Dan ou konferansdepres apre ou retour depi Rio de Janeiro ou ti fer enn remark frakasan, “Ki drwa mo ena pou zize?”

Sa zour la mo ti dir sa: Si enn dimoun ge pe rod lamour-pardon Bondie, ki drwa mo ena pou ziz li? Mo ti pe dir seki Legliz ansengn nou. Nou bizen tret sa bann dimoun la ar boukou delikates; falepa fer zot vinn marzinal. Mo kontan ki nou pe koz lor ‘bann omosexiel’ me falepa bliye ki zot avantou bann imen total ar zot dinite. Bizen pa get zis zot oryantasion sexiel. Falepa bliye ki zot ‘si zot zanfan Bondie e zot ‘si zot gagn lamour enfini Bondie. Mo prefer ki bann omosexiel vinn konfese. Koumsa zot vinn pre ar Bondie e nou kapav priye ansam. Nou kapav konsey zot kouma priye; nou kapav montre nou
bonnvolonte; nou kapav montre zot sime e akonpagn zot.

Eski ena kontradiksion ant laverite ek lamour-pardon, ousa ant doktrinn ek lamour-pardon?

Ala ki mo panse: lamour-pardon li reel; samem premie karakteristik Bondie. Apartir sa ena refleksion teolozik lor doktrinn ousa lamour-pardon; me pa bliye ki lamour-pardon li doktrinn. Me mo kontan dir: lamour-pardon li vre. Kan fam adilter pe dibout divan Zezi Krist e dimoun kiin pou swiv Lalwa Moiz, kiin pou lapid li, li ekrir lor disab. Ki li ti ekrir? Pa kone. Levanzil pa dir nou me seki nou kone se ki bann dimoun ki ti pare pou avoy kout ros, ti zet zot ros e ti ale. Zis
fam la ti reste. Li ti sirman pe tranble ar lafreyer parski li ti fek sap dan lamor. Zezi Krist ti dir li, “Mo pa kondann ou. Ou kapav ale. Aret fer pese.” Nou pa kone ki ti ariv li apre sa evennman la, apre entervansion Zezi Krist, apre ki li ti finn tann parol Zezi Krist. Nou kone ki li ti gagn lamour-pardon. Nou kone ki Zezi Krist ti dir ki nou bizen pardone swasant dis fwa set fwa. Plis enportan se ki nou bizen souvan retourn dan lasours lamour-pardon ek lagras.

Kan ou komant Levanzil dan ou omili matinal da Lakaz Sent Martha, ou souvan koz lor bann spesialis lalwa. Kifer? Ki dapre ou zot reprezante?

Levanzil souvan dekrir konportman bann spesialis lalwa. Zot ti reprezant lopozision kont Zezi Krist; zot ti konteste li onom doktrinn. Depi koumansman ziska zordi, sitiasion parey. Enn fwa dan enn renion bann levek Italien, enn parmi sa bann levek ki ti prezan ti sit enn pasaz depi ‘De Abraham’ par Sen Ambrose: “Kan finn ler pou donn lagras ek lamour-pardon, Zezi Krist li prezan;
me kan bizen mars dapre riger ek disiplinn, zis bann minis Legiz prezan me Zezi Krist absan.” Plizier fwar bann reaksion paseis finn refer sirfas dan enn nouvo manier: bann Katar, bann Pelagian; zot toultan rod pran gagne dan parol ek aksion e fer louvraz ki klerman kontrer seki Paul ti ekrir dan so let pou bann Romen. Ena osi bann ‘Gnostic’ ki kwar dan enn version ‘soft’ spiritialite kot pa ena enkarnasion. Jean bien kler lor la: “bann ki pa kwar ki Zezi Krist ti
vini dan form imen, zot bann Antikrist. Toultan mo reflesi lor enn extre dan Levanzil Mark (1:40-45)kot li dekrir kimanier Zezi Krist ti geri bann lepre. Ankor enn fwa, kouma dan bann lezot paz dan Levanzil, Zezi Krist pa res endiferan divan douler lezot; li santi konpasion; li pran kont; li santi li blese par douler, maladi, povrete ki li zwenn dan lavi. Li pa ignore; li pa tike pou ede. Lalwa Moiz ti spesifie ki bann lepre ti bizen viv andeor lavil, andeor bann kan (Leviticus
13:45-46), e al viv dan bann landrwa abandone, malfame e ensalib. Apart zot maladi zot ti bizen sibir exklizion, marzinalizasion ek solitid. Nek sey mazine ki fardo soufrans ek laont ki enn lepre ti bizen sarye; li pa ti zis viktim enn maladi; li ti bizen osi santi li koupab, koumadir li pe sibir pinision bann pese ki li finn komet. Lalwa li ti pe protez bann anbonnsante; anpes zot kontamine. Pou reysi fer sa, ti avoy bann malad dan zonn tourman ek soufrans. Zezi Krist ti servi enn lot lozik. Li ti met so lavi andanze pou ed ek geri lepre la. Ala kimanier li ti montre nou enn nouvo orizon; enn nouvo lozik baze lor lamour Bondie, enn Bondie ki resers liberasion tou dimoun. Zezi Krist ti tous lepre la e ti retourn li dan lavi sosial ek kominoter. Li pa ti asiz dan so biro, etidie problem la, balans pour ek kont. Seki ti enportan pou li se al ver bann exkli pou sov zot, parey kouma sa berze la ki ti kit so troupo deryer pou al sov enn mouton egare. Sa lepok la, kouma zordi dimoun kapav soke par lozik ek konportman Zezi
Krist; ena ki sap lor kal parski zot entolerans anpes zot axepte seki pa rant dan zot tikare-tikare, dan pirte zot ritiel, olie zot ouver zot leker ek zot lespri pou absorb seki pli gran, pli nob, pli zoli. Zezi Krist al ver entousab, geri zot, reouver laport lavil pou zot; tir zot depi dan geto. Dan sa manier la, li montre nou sime. Sa extre dan Levanzil la montre nou de kalite lozik ki kapav dominn nou panse ek nou lafwa. Enn kote nou per pou perdi seki dan bien, mouton ki ansekirite dan lanklo. Lot kote ena dezir pou sov bann peser, bann ki finn tonbe e ki
andeor lanklo. Enn kote ena spesialis lalwa ar zot prop lozik. Lot kote ena lozik Bondie ki akeyir nou, anvlop nou ar lamour ek pardon-tandres; geri nou blesir, fer lemal vinn lebien, transform nou, lav nou pese e tras sime liberasion. Zezi Krist rant ankontak ar lepre la. Li tous li. Se koumsa ki li montre nou seki nou bizen fer pou ed dimoun ki pe soufer fizikman ek spiritielman. Ala sime ki nou bizen swiv; ler nou fer sa, nou sirmont nou prezize ek rizidite parey kouma bann apot ti fer dan koumansman lavi nou Legliz kan zot ti bizen konbat rezistans
bann seki ti pe dir ki bizen obeyir atoupri Lalwa Moiz mem dan ka bann payen konverti.

Me kouma pou bar risk enfeksion, risk ki nou’si nou kontamine?

Nou bizen rant dan marenwar, dan nwarte kot boukou nou bann ser-frer pe viv. Nou bizen kapav rant an kontak ar zot, fer zot santi ki nou pre ar zot, san ki nou les marenwar ek nwarte anvlop nou ousa sanz nou. Kan nou okip bann entousab, bann peser, sa pa vedir ki nou pe les loulou vinn manz nou mouton. Li vedir senpleman ki nou’le partaz experyans lamour-pardon ki nou finn kone san fer vadire ki nou foul korek, sanfot net. Plis nou realize ki nou bann peser, plis nou konsian nou bann pese, plis nou dekouver lamour ek pardon enfini Bondie e plis nou kapav okip bann ki finn blese lor nou sime e ed zot swagn zot blesir. Nou bizen fer atansion. Pa rod ziz ek kondann dimoun depi nou tourdivwar arogan; pa rod lapay dan lizie nou prosen kan ena poto dan pou nou; rod fourmi lor montagn kan bef dan nou lakour nou pa trouve. Pa bliye zame ki Bondie plis ere kan enn peser malere retourn dan berkay ki kan katrovendiznef grannwar kwar zot pa bizen repanti parski zot pa fer pese. Kan enn dimoun koumans rekonet ki ena boubou dan so nam; kan Lespri Sen –
Lagras Bondie – koumans enn travay par andan e fer li konpran so erer, penitan la bizen enn laport ouver, pa enn laport ferme ar kadna. Li bizen santi lamour-pardon ek zenerozite, pa zizmam, prezize ek kondanasion. Li bizen led, pa enn koutpie. Kan enn Kretien reflesi kouma spesialis lalwa dan tourdivwar, li tengn lalimier ki Lespri Sen pe alime dan leker peser ki pe dibout dan bor laport e ki pe anvi rezwenn Bondie. Mo ti’a kontan mansionn enn lot konportman tipik bann spesialis lalwa. Souvan zot ipokrit. Zot fer kwar zot swiv lalwa ek prensip me zot zestaz kasiet kiksoz. Zezi Krist servi enn langaz
bien-bien dir vizavi zot. Li apel zot ‘bann tonbo balizone anblan’. Laparans prop ek blan; andan pouri. Zot atas lenportans ar alfabet me bliye valer ek lespri bann mo. Zot get sirfas me bliye lamour ki anba sirfas. Zot ferm laport ek tras frontier. Sapit 23 dan Levanzil Matie li extra kler lor la. Nou bizen etidie sa pou konpran seki Legliz vremem ete e seki zame Legliz bizen vini. Matie denons bann ki atas gro-gro fardo ki zot poz lor zepol lezot me ki refiz bouz zot ti
ledwa pou ede; ena osi bann ki rod prestiz ek gran-gran tit. Sa kalite lespri li konsekans kan nou finn perdi admirasion pou liberasion ki Bondie finn donn nou. Kan enn dimoun santi li dan bien, li koumans pran grander ki pa pou li me ki Grander Bondie. Kan emerveyman koumans fonn, lespri birokrat pran so plas ansam ar vantardiz. So rezilta se ki dimoun koumans swiv alfabet me
bliye mo. Kan lespri respe ansam ek emerveyman fonn, sak dimoun santi ki li pa bizen personn; limem ero, zoro, rambo. Si dimoun ki pans koumsa li osi enn pret lerla li fer koumadir li siperter, lao tou leres e li tousel konn tou. Li ferm limem dan so tourdivwar, li savour so pouvwar e so leker nepli resevwar mazik emerveyman. Kan nou perdi nou sans emerveyman, nou perdi respe pou ‘mister’, lerla zafer sal. Parfwa mo agase – sa li enn defo – e mo souete ki bann gran sahib parfe zot fer fopa pou ki zot rapel zot bann peser. Sa kapav refer zot koste ar Zezi Krist. Mo rapel parol enn gran serviter Bondie, Lepap Jean Paul I. Pandan lodians Merkredi, li ti dir, “Bondie kontan imilite telman ki li les pese serye arive. Kifer? Koumsa seki fer sa pese la e ki zot repanti, zot pou apresie imilite pou toultan. Enn dimoun ki kone ki li finn komet enn pese serye, zame li pa pou kwar ki li enn demi-sen ousa enn demi-anz.” Detrwa zour pli tar, dan enn lot lokazion, mem Lepap ti fer nou rapel ki Sen Francois Sales ti koz lor “nou bann enperfeksion sheri” e li ti dir, “Bondie deteste defo parski zot defo. Me dan enn fason bien spesial li kontan defo parski nou defo permet li montre so natir Mizerikordie; li osi permet nou res modes, pa fer vantar, e sey konpran ek fraterniz ar nou vwazen ki finn tonbe.”

Ou finn souvan denons lespri ferme; ki zafer ki separ dimoun ar Legliz?

Fekfekla, mo ti resevwar enn imeyl depi enn madam ki viv dan enn lavil dan Arzantinn. Li ti dir mwa ki ven banane desela li ti al divan tribinal ekleziastik pou koumans prosedir anilasion so maryaz. So bann rezon ti serye ek solid. Enn pret ti dir li ki pa pou ena okenn problem pou gagn anilasion parski so kees li kler ek solid. Me, li ti azoute ki li ti pou bizen pey pret la senk mil dolar. Soke, li ti kit Legliz. Mo ti telefonn li pou koz ar li. Li ti dir mwa ki so de tifi bien aktif dan lavi zot parwas. Li ti osi rakont mwa seki ti fek arive dan so lavil: enn tibaba
ti mor dan enn klinik san gagn batem. Pret ti refiz les serkey tibaba la rant dan legliz; li ti ensiste ki serkey la res andeor laport legliz parski tibaba la pa ti batize. Kan krwayan konn sa kalite vilen experyans kot lentere personel, absans lamour-pardon ek tilespri domine, zot ena rezon soke.

Dan ou ekzortasion apostolik Evangelii Gaudium, ou ti ekrir: “Enn ti pa dan enn gran lafore febles imen, donn Bondie plis lazwa ki enn lavi ki paret pe deroule san problem.” Ki sa vedir?

Dan mo lespri sa li bien kler. Se sa doktrinn Katolik ki form parti gran lalwa Legliz: lalwa ek…ek e pa lalwa swa sesi… swa sela. Pou dimoun andifikilte ki pe pas kord, enn ti pa, enn ti sanzman ena boukou lenportans dan lizie Bondie. Mo rapel, enn fwa, mo ti zwenn enn mamzel ki ti pe dibout divan enn stati dan enn plas sakre. Li ti ena enn zoli sourir e li ti extra zoli. Li ti dir mwa, “Mo ere Monper; mo la pou dir Madona mersi parski mo finn resevwar lagras.”
Limem ti pli vie parmi so ser-frer; li pa ti ena papa. Pou ed so fami li ti fer travay sexiel. “Dan mo vilaz pa ena enn lot manier gagn lavi”, li ti dir mwa. Li ti rakont mwa kouma enn zour, enn misie ti vinn dan loka kot li ti pe travay. Li ti sorti dan enn gran lavil e li ti vinn dan sa vilaz la pou fer enn travay. Ti ena enn latirans mitiel. Misie la ti dimann mamzel la vinn viv ar li. Depi toultan li ti pe priye Madona pou fer li gagn enn job pou ki li kapav sanz so lavi. Li ti ere parski li ti pe aret travay sexiel. Mo ti poz li de kestion. Dabor ki laz misie la ti ena. Mo ti ole gagn lasirans ki li pa ti enn vie bonom ki ti anvi itiliz li. Mamzel la ti dir mwa
ki li ti zenn. Lerla mo ti dimann li, “Eski zot pou marye?” Li ti reponn, “Mo ti pou bien kontan me per pou dimann li, tansion mo perdi li.” Li ti ere parski li ti pe kapav sanz so lavi e kontinie ed so fami. Enn lot lekzanp ki kapav paret tipti me ki enportan dan lizie Bondie. Ala seki boukou mama ek madam fer dan Samdi ek Dimans. Zot fer lake divan prizon pou donn zot garson ousa zot mari deteni manze ousa kado. Zot sibir imiliasion parski gard prizon fouy zot. Me zot pa abandonn zot garson ousa zot mari malgre ki zot finn fer betiz. Bann madam la al rann vizit bann misie la. Pou Bondie sa li enn gran zafer. Bann madam la pe montre pardon baze lor lamour. Finn ena erer me ena lamour-pardon ’si.

SAPIT 7

PESER WI, KORONPI NON

Dan Dokiman Ofisiel pou entrodir Lane Sakre Mizerikord, ou ti ekrir, “Si Bondie okip zis lazistis, li nepli pou Bondie; lipou zis kouma enn dimoun ki dir ki nou bizen respekte lalwa. Zis lazistis pa ase. Experyans finn montre nou ki kan nou rod zis lazistis nou fini par detrir lazistis.” Ki relasion ki ena ant lamour-pardon ek lazistis?

Dan Liv Sazes (12:18-19) nou lir: “ Mem si ou ena gran pouvwar, ou bizen zize ar bonte ek zenerozite e gouverne avek leker. Ou finn ansengn nou ki dimoun drwat bizen osi montre bonte; ou finn fer ou zanfan kwar ki ou pou donn zot sans pou repanti.” Lamour-Pardon li fondamantal ek endispansab dan relasion imen parski li permet solidarite imen ekziste. Lazistis tousel pa ase.
Avek mizerikord, Bondie al boukou pli lwen ki lazistis; li anglob lazistis me li depas li, fer li mont pli lao pou nou dekouver lamour ki veritab rasinn lazistis.

Eski lamour-pardon ena enn valer piblik? Ki so enpak lor sosiete?

Sa mo sir. Nek pans rezion Piedmont ver lafen dizneviem siek, nek pans Lakaz Lamour-Pardon, bann sen lamour-pardon, Cottolengo, don Bosco … Cottolengo ti okip bann malad, don Cafasso ti akonpagn bann kriminel ziska lesafo… Nek pans travay ki Mer Teresa Beni ti fer dan Kalkita dan Lenn e get so retonbe zordi; li depas net tou seki ti kapav antisipe. Li ti donn so lavi pou ed
bann vie, bann malad; pou ed bann ki pli pov ki pov mor lor enn lili prop. Sa lenerzi la li sorti ar Bondie. Kretiennte finn erit sa ar tradision Ebre e bann ansengnman bann profet ki dir nou protez orfelen, vev ek etranze. Mizerikord li osi neseser dan bann relasion sosial ek bann relasion enternasional. Sen Jean Paul II, dan so mesaz pou Lazourne Mondial Lape an 2002 ki ti vinn zis apre latak teroris dan USA ti deklare ki lazistis pa ekziste san lamour-pardon e nou
kapasite pardone limem soubasman pou kree enn sosiete plis egaliter ek solider dan lavenir. Absans lamour-pardon e lespri vanzans – lizie pou lizie, ledan pou ledan – pou ris nou ver dezas ek konfli violan sanfen.

Kimanier pou rekonsilie lazistis imen ar lamour-pardon sirtou dan bann ka kot finn ena pese serye ek krim orib?

Mem kan nou get lazistis imen ek lalwa, enn nouvo lespri pe devlope. Pli boner mo ti koz sa (in dubio pro reo). Gete kouma enn mouvman kont pinision kapital pe devlope atraver lemonn. Gete kouma partou ena enn travay reabilitasion pou ed bann prizonie retourn dan lavi sivil. Prizon pe vinn enn lekol pou prepar retour deteni dan sosiete. Ena partou enn dezir pou anpes residivism ek
marzinalizasion. Mo ti abitie sarye enn baton an dibwa zoliv ki ti skilpte dan latelie prizon par deteni ek viktim ladrog. Mo okouran boukou proze pozitif ki pe devlope dan prizon enpe partou. Lamour-pardon divinn pe anbras limanite. Zezi Krist li Bondie ek imen; li reprezant lamour-pardon Bondie ek lamour-pardon imen anmemtan. Kan lamour-pardon prezan, lazistis vinn plis zis, pli vre.
Sa pa vedir ki bizen ouver tou laport prizon pou les tou deteni lib, mem seki koupab bann krim orib. Ena enn travay ki dimann pasians ek devosion pou ed seki finn tonbe, rediboute. Li pa fasil pou fer sa. Sa pa vedir ki bizen bliye reabilitasion. Bondie pardone; li toultan donn nou nouvo sans pou sorti dan marenwar. Bondie aroz nou ar lamour-pardon kan nou dimande. Nou bann imen, souvan nou pa konn pardone.

Dan enn ou omili dan Lakaz Sent Martha, ou ti dir, “peser wi, koronpi non!” ki diferans ena ant pese ek koripsion?

Koripsion li enn pese me olie nou rekonet li kouma pese, nou finn fer li vinn enn sistem, enn manier get lemonn, enn manier viv. So konsekans se ki li fer nou vinn arogan olie fer nou vinn modes ek enb. Nou nepli santi nesesite pou rod mizerikord. Nou prefer rod argiman bidon pou sorti gagnan. Zezi Krist ti dir so bann disip: Mem si to frer ofans twa set fwa par zour e set fwa li dimann pardon, pardonn li. Enn peser repanti ki fer mem erer plizier fwa akoz enn febles pou gagn pardon si li rekonet ki li bizen mizerikord. Enn dimoun koronpi li pa repanti zame; okontrer li fer kwar ki li enn bon Kretien. Se so doub standar ki fer so aksion plis redoutab. Enn dimoun koronpi li ni modes, ni enb; li kwar li enn terib ki pa bizen led; li viv enn doub lavi. An 1991 mo ti ekrir enn long lartik lor sa size la. Pli tar ti pibliy li kouma enn ti liv, KORIPSION EK PESE: SIME VER IMILITE. Enn sitiasion koripsion li pa zis enn pese; li pir. Koripsion ek pese zot konekte me zot pa mem zafer. Si repet pese, nou kapav glise ek tom dan koripsion. Atansion! Li pa zis enn kestion azout enn pese lor enn lot. Se pa kantite pese ki fer nou tom dan koripsion. Se sirtou si enn akimilasion pese sanz nou mantalite; nou perdi kapasite donn lamour; nou vinn vantar, sitan vantar ki nou kwar nou pa bizen personn. Nou fini par kwar ki li pa neseser dimann pardon. Sa sanzman mantalite li vini dousman-dousman e enn zour tou savire e nou vinn enn lot, enn dimoun koronpi. Nou get ki Levanzil dir nou. Mazinn Zacchaeus, Matie, fam Samariten, Nicodemus ek bon voler: zot leker dan pese ti ena kiksoz ki ti anpes zot vinn koronpi. Zot leker ti ouver pou akeyir lamour-pardon; zot ti konsian zot febles. Sa ti fant la ti ase pou ki lagras Bondie rantre. Kan enn peser ena sa kalite mantalite, li rekonet ki seki avan li ti kwar enportan anverite ti totalman fos. Enn dimoun koronpi li kasiet seki li kwar so rises, so trezor; samem ki pou fer li vinn enn esklav; li pou kasiet so malang, malprop ek vis deryer fasad bon manier. Zes touy konesans!

Plis ki pese, koripsion amenn dega sosial. Nek get seki ena dan lagazet…

Koripsion li pa enn aksion, enn zafer ki nou fer; li enn manier viv, enn manier panse ki finalman diriz nou lavi. Enn dimoun koronpi li telman sir ki li kone, ki li ena rezon, ki li pa poz kestion, li pa aksepte kritik. Li kwar ki tou seki li fer bon. Li anferm limem dan so prop ti kazot mantal. So vantardiz repoz lor malonette. Li trase pou so prop lentere e san li realize, li detrir limem ek lezot dimoun; li detrir so prop dinite ek dinite lezot. Li ena toupe dir, “Pa mwa sa!” Mo granmer ti pou dir, “li telman koul ki glason pa fonn dan so labous.” Misie Koronpi sap
lor kal parski pikpoket finn tor li me san ezitasion li trik innkom tax; san laont li trik so travayer pou anpes li vinn permanan; san pider li fer zot travay lor blak. Pa kwar li kasiet. Li kontan flate e rakont so bann pros kimanier li triyange, mardaye. Tansion, misie la al lames toule-Dimans me san ezitasion li rod so bout mem si li ilegal. Akoz koripsion, soubasman laverite, bonte ek bote degrengole. Misie Koronpi pa konsian ki li finn devini parey kouma Misie
Lagelpi pa kone ki so labous santi pi. Li pa fasil pou li; li pa konn sime sorti parski li pa kosian e donk li pa onte e li pa ena remor. Me dousman-dousman Bondie met li dan bann sitiasion difisil ki defons so boukliye e sa permet lagras Bondie rantre. Bizen repete: peser, wi; koronpi, non! Peser, wi. Get kolekter tax dan tanp Bondie. Akoz li onte, li pa kapav lev so lizie ver lesiel. Peser, wi. Get Pierre! Li ti rekonet so pese. Li ti plore for-for parski li ti trair Zezi Krist. Peser, wi. Legliz dan so sazes fer nou realiz nou pese dan koumansman sak lames. Nou tap nou lestoma, mo rekonet ki nou bizen mizerikord. Anou priye pandan Lane Mizerikord Sakre pou ki Bondie reysi rant dan leker bann koronpi. Si zot santi laont, lerla zot pou rekonet zot fot e zot pou rod lamour-pardon.

Ou toultan dir, “Bondie zame fatige pardone. Nou ki fatige dimann li pardon.” Kifer Bondie zame fatige dimann pardon?

Parski limem Bondie, limem lamour-pardon; parski lamour-pardon se so premie valer. Bondie so nom li Mizerikord. Pa ekziste sitiasion san solision; zis dan sabmouvan ki pa kapav sorti parski plis nou seye, plis nou koule. Pa bliye ki Zezi Krist li touzour la, li pe avoy lame, li pou trap nou pou tir nou dan labou, dan pese, dan trou lemal kot nou finn tonbe. Nou zis bizen konsian ki pe ariv nou; nou bizen onet anver noumem; falepa kouma lisien nou lis nou blesir. Li pa pou geri koumsa. Nou bizen dimann lagras Bondie ki nou pou gagne ler nou rekonet ki nou bann peser. Plis nou rekonet ki nou bizen lagras, plis nou pou santi laont, plis nou pou realize seki nou ete vremem. Lerla bien vit nou pou santi lamour Bondie pe anvlop nou. Zezi Krist pe atann nou; li avanse divan-divan, li avoy so lame pou trap nou, li ena boukou pasians. Bondie li fidel.
Lamour-pardon li pli for ki pese; lamour Bondie Pardon peyna limit. Ler nou rod li; ler nou lev nou lizie ver Bondie e nou aret get noumem; ler nou aret get zis nou blesir, nou ouver laport-lafnet pou lagras Bondie rantre. Zezi Krist fer mirak ar nou pese, ar seki nou ete, ar nou febles ek nou mizer. Get mirak dan maryaz dan Cana. Zezi Krist so premie mirak. So mama ti fors li fer sa. Li ti fer dilo vinn diven – pa nenport ki diven me meyer diven ki ti kapav ena. Ki dilo ki li ti servi? Dilo dan barik ki ti servi pou lav pese imen. Bondie pa prodwir diven ar nanyeditou; li servi dilo ki finn servi pou lav pese; dilo plen ar enpirte. Li fer so mirak ar seki nou apel dilo sal. Li transform li pou fer li vinn so prop kontrer. So mesaz kler: plis ena pese, plis ena posibilite pou ki lagras exprim so prezans. Paul dir mem zafer dan so Let Pou Bann Romen (5:20). Bann Papa Legliz koz sa; Sen Anbrose anpartikilie dir: “Nou tor fer plis dibien ki ditor parski li ouver laport pou nou gerizon ek nou liberasion” (De institutione virginis, 104). Pli tar: “Bondie prefer ena plis dimoun pou sove ki si ti ena zis Adan san pese” (De paradiso, 47).

Kouma pou montre lamour-pardon ar bann zanfan?

Atraver bann zistwar dan Levanzil; atraver bann parabol. Koz ar zot. Ed zot pou dekouver lamour-pardon. Ed zot pou konpran ki dan lavi parfwa nou fane, nou tonbe me seki enportan se ki nou bizen aprann redibout. Kan nou koz lor lafami, zame bliye ki lafami samem lopital pli pre ar nou kot nou gagn premie swen. Lafami samem premie lekol kot nou ale kan nou zanfan; samem shelter
plis enportan pou enn zenn; li osi meyer hom pou nou gran dimoun. La mo azoute ki lafami se premie lekol lamour-pardon; se dan lafami ki nou gagn lamour e ki nou aprann donn lamour; se dan lafami ki nou resevwar lamour-pardon e anmemtan aprann pardone. Mo toultan pans lizie fatige sa mama ki rent so nam pou amenn manze pou nouri so garson droger. Li kontan so garson malgre tou so bann erer.

SAPIT 8

PARDON EK KONPASION

Ki bann similarite ek diferans ant pardon ek konpasion?

Lamour-pardon li lagras Bondie e li liye ar zizman pese. Konpasion li ena enn vizaz imen. Li vedir ki nou soufer kan lezot pe soufer; nou pa kouma fey sonz divan douler ek soufrans lezot. Samem ki Zezi Krist ti santi kan enn lafoul ti swiv li. Mark ti ekrir dan Levanzil ki Zezi Krist ti dimann bann apot al ar li dan enn plas retire. Lafoul ti trouv zot pe ale par bato; zot ti fini devine kot zot ti pe ale; zot ti desid pou marse al laba e zot ti ariv avan Zezi Krist ek so bann apot. “Kan Zezi Krist ti debarke, li ti trouv enn gran lafoul pe atann li. Li ti sagren zot,
li ti santi konpasion pou zot parski zot ti kouma enn troupo mouton ki pa ena berze. Lerla, li ti koumans fer zot ledikasion” (6:34). Anou reflesi lor bann paz extra ki dekrir kouma Zezi Krist resisit garson enn vev ki ti mor. Kan Zezi Krist ti ariv dan vilaz Nain dan Galilee, li ti touse par larm enn vev ki ti pe plor lamor so garson inik. Li ti dir madam la, “Madam, pa plore.” Ala seki Lik ekrir: “Kan Zezi Krist trouv li, li ti gagn konpasion pou madam ki pe soufer” (7:13). Bondie enkarne ki ti pran lekor imen ti touse par mizer imen, par nou bezwen ek nou soufrans. Koumadir li santi douler ki enn mama santi dan vant ki ti sarye tibaba. Li parey kouma lamour enn papa ek enn mama pou zot garson; li enn lamour ki sorti direk dan leker; li natirel ek spontane. Koumsa ki Bondie kontan nou; ar konpasion ek pardon. Zezi Krist pa get realite dan enn fason detase, koumadir pe tir enn foto; li konserne. Sa kalite konpasion la li endispansab dan enn lemon kot endiferans pe rant partou. Sa manier gete la li neseser sak fwa nou trouv enn dimoun pov, enn marzinal ousa enn peser. Sa konpasion la fer nou realize ki nou’si nou bann peser.

Ki similarite ek diferans ena ant mizerikord Bondie ek pardon imen?

Sa konpasion la li prezan dan tou seki Bondie fer. Kan nou swazir sime beni, nou viv dan prezans Bondie; nou san repros; nou donn lot lazou; nou imit lamour-pardon enfini Bondie. “Si kikenn fors ou pou mars enn mil ar li, mars de mil” (Matie 5:41). “Si kikenn ras ou palto, les li pran ou simiz ‘si”(Lik 6:29). “Donn li seki li dimande, pa tourn ou ledo ar seki dimann ou prete (Matie 5:42). Finalman: “Donn lamour to ennmi e priye pou seki pe persekit twa” (Matie 5:44). Bann ansengnman dan Levanzil permet nou dekouver sirabondans lamour-pardon, lozik Bondie. Zezi pa ti avoy so bann disip kouma bann otorite ousa bann spesialis lalwa.Li ti avoy zot dan lemonn pou viv lozik lamour ek partaz. Mesaz Kretien li dan lamour ki nou donn dimoun andifikilte, bann entousab, bann marzinal ek bann peser. Dan Levanzil nou lir parabol lor lerwa
ek so bann envite pou maryaz so garson (Matie 22:1-14; Lik 14:15-24). Ala ki ti arive. Elit ki ti envite ti absan parski zot ti tro okipe ar zot prop zafer. Alor lerwa dir so bann serviter al lor sime, dan lakrwaze e dir zot tou, so bon kouma so move, vinn dan banke lerwa.

SAPIT 9

VIV LANE SAKRE MIZERIKORD

Ki zafer plis enportan enn krwayan bizen fer pandan Lane Sakre Mizerikord?

Li bizen disponib pou resevwar lamour-pardon Bondie; li bizen ouver so leker ek so lespri pou les Zezi Krist vinn ver li; li kapav fer sa kan li al konfese ar lafwa. Li bizen aprann pardonn lezot.

Eski bann gran Travay Mizerikord dan tradision Kretien touzour valab pou trwaziem miliner, ou eski bizen reviz zot?

Zot touzour valab. Ena serten aspe ki dimann nouvo enterpretasion me zot res baz pou ed nou fer nou otokritik. Zot ed nou res disponib pou akeyir lamour-pardon Bondie, pou dimann lagras ki fer nou konpran ki san lamour-pardon nou pa kapav fer nanye, absoliman nanye, “ki lemonn pa ti pou ekziste” kouma sa vie madam ti dir mwa an 1992. Anou ekzaminn Set Travay Korporel Mizerikord: donn manze bann ki gagn fen; donn dilo bann ki gagn swaf; donn lenz seki touni; protez vwayazer; konsol dimoun malad; vizit prizonie; anter dimoun mor. Pa neseser explik plis. Kan nou get lemonn kot nou pe viv, ena boukou lokazion pou nou azir. Ki nou kapav fer pou sa SDF ki pe dormi divan nou laport? Ki nou kapav fer pou sa dimoun mizer ki peyna manze? Ki nou kapav fer pou sa fami dan pens parski akoz resesion ni papa, ni mama peyna travay? Ki nou kapav fer pou bann imigran ki finn travers lamer danzere e ki finn reysi debark kot nou? Ki nou kapav fer pou sa grandimoun ki tousel, abandone, san resours? Nou finn resevwar boukou, nou kapav donn boukou. Nou lafwa dimann nou swiv pa Zezi Krist Krisifie atraver led ki nou donn sak marzinal. Nou tous lekor Zezi Krist ler nou tous enn entousab, enn dimoun ki gagn fen ek swaf, enn dimoun touni, enn prizonie, enn dimoun malad, enn somer, enn dimoun ki pe sibir persekision, enn refizie. Se koumsa ki nou koste ar Bondie; se koumsa ki nou tous nou Senier. Zezi Krist limem ti dir nou kouma nou tou pou pas anzizman: “Tou seki ou fer pou enn mo bann frer-ser, mem seki plis ensinifian, ou pe fer pou mwa”(Matie 25:40). Apre Travay Korporel Mizerikord, ena Travay Spiritiel Mizerikord: konsey seki pe doute; edik seki ignoran; ouver lizie bann peser; konsol dimoun ki pe soufer; pardonn bann ofans; pa perdi pasians ar bann minant; priye Bondie pou bann vivan ek bann mor. Anou get kat premie Travay Spiritiel Mizerikord: eski zot pa form parti seki pli boner nou ti apel “apostola zorey”? Al ver lezot, aprann ekoute, donn bon konsey e ouver zot lespri ek zot leker atraver nou prop experyans. Kan nou akeyir enn marzinal blese dan so lekor; kan nou akeyir enn peser blese dan so nam, nou pe teste nou kredibilite kouma enn Kretien ki konn so responsabilite. Zame bliye parol Sen Jean Lakrwa: “Kan nou soley pe kouse, seki reste se zis nou lamour.”
(Tradiksion konplete le 31 Zanvie 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.