BISMA EK SO VAS

Libreto enn komedi mizikal/opera rok pou zanfan

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

 BANN PERSONAZ DAN LORD KI ZOT PARET

KLOUN

KER ZANFAN (tifi, garson melanze)

AJAY

GABY

FAROUK

SHEILA

RESHMEE

KER GARSON

KER TIFI

MAMA BISMA

BISMA

NILA

SHAKTI (VAS)

 Premie Tablo

 Kloun

Boukie banane ar fler anflame,

Ti petal petar, pe aroz sime.

Tou bann ti zanfan zot lizie briye;

Zwazo dan lesiel desinn banane.

Dan vilaz Goudlenns ena bel mouvman;

Lakoup fek fini, zanfan pans divan:

Noel ape koste, banane apre;

Vitrinn magazen foul-foul exite.

Bann zanfan Goudlenns pe ekrir partou

Bann long-long lalis kado ek zouzou;

Farouk so kote nepli tini renn;

Lalis ki li’nn fer longer lasemenn.

 ker zanfan

Lespri banane pe sant dan lezer;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Nou zanfan Goudlenns nou’nn bliye leson;

Nou lespri tourdi ar exitasion.

 Kloun

Gaby dan so kwen pe dormi dibout;

Gran lizour so rev koule gout par gout:

Enn boul blan ek nwar dans kot so lipie.

Gramaten-tanto li glas so soulie.

Reshmee ti malinn, netway lakouzinn;

Kouma enn masinn li lasas mofinn;

Bros sali glase, ramas tou salte.

Kifer li’nn sanze? Sakenn so sekre.

 ker zanfan

Lespri banane pe sant dan lezer;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Nou zanfan Goudlenns nou’nn bliye leson;

Nou lespri tourdi ar exitasion.

 Kloun

Sheila, pa koze, so plan bien malen:

Li plis degaze ki vremem bizen.

Nek ouver labous, li ekzekite:

So mama baye. Li al sers balye.

Ameena, Ashok, Alain, Anoushka,

Fazila, Chong-Tong, Robin, Soultana,

Tou zanfan Goudlenns zot lespri fite;

Pa kapav atann Bonom Noel pase.

 ker zanfan

Lespri banane pe sant dan lezer;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Nou zanfan Goudlenns nou’nn bliye leson;

Nou lespri tourdi ar exitasion.

Ajay

Gaby matlo, to finn trouve

Dan magazen bann nouvo zwe

Korek-korek, zoli-zoli?

Telman ena, nepli kone

Dan tousala ki mo anvi.

 Gaby

Ajay matlo, fer kouma mwa,

Trik to lombo, fer li donn twa

Enn boul foutborl; lerla nou de

Toule tanto nou zwe reye.

 Farouk

Ki boul foutborl? Ki zwe reye?

Mo finn dimann – mo pou gagne –

Enn dixioner ala oter.

 Ajay

Enn dixioner li neseser

Pou met anba to gro deryer;

Lerla to gagn ase oter.

Farouk

To zalou mwa akoz dan tes

Mo travers twa kouma enn fles.

Mwa mo enn fwet toultan premie;

Twa to’enn katar toultan dernie.

 Ajay

Ki to pe dir gro makacha?

Mo fer twa fann kouma rafia.

Vinn nou lager, nou gete si …

 Gaby

Chombo matlo, kas pa latet!

Si dan lekol li li enn fwet,

Dan zwe foutborl nou aval li.

 Sheila

Bann garson la koz ar saler;

Napeyna ler zot rod lager.

Nou’ale Reshmee, bann la tro brit;

Vit-vit tansion balon gagn fit.

 Ajay

Choup-chap chokri, al to lakaz!

Al lav lasiet, netway pavaz,

Balye lakour, sarye dilo.

Gaby

Al zwe zouzou, poupet sifon!

Tansion zour Noel zot koul dan fon!

Zot fonn anlarm deryer rido.

Reshmee

Bannla bien rann! Nou’ale Sheila!

Nou’al nou kote kot pie lila.

Bann garson la tro aryere;

Vomie evit gaspiy koze.

 Farouk

Ki zot pe dir? Bann garson rann?

Zot, zot bann tang dan karo kann;

Kouma zako zot fer grimas.

 Ajay

Ale Farouk, dres ar zot, mam!

Manz zot kouma biskwi kram-kram;

Fer zot aval zot prop lakras.

 Gaby

Chombo matlo! Noel pe vini.

Nou bien bizen tini-tini.

Tansion-tansion lombo chombo;

Lerla bay-bay zoli kado.

♥♥♥♥♥♥

Kloun

Lor sime, dan lakaz, dan lakour

Bann zanfan nou vilaz touratour

Pe tir plan, pe kas plan, sap lor kal.

Pa pran kont, zot leker napa sal.

Ker Zanfan

Me lespri banane ki pli for;

Zot bliye zot biz-biz san zefor.

Dan lakour, dan lakaz, lor sime

Zot ini dan lespri mem sante.

♥♥♥♥♥♥

Kloun

Laba lor bor montagn koste akot dilo

Tou zanfan exite, zot pe pans zot kado.

Depi soley leve ziska zot al dormi

Zot nek pans Bonom Noel ki pou pas zis minwi.

 Ker Garson

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;

Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.

Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,

Enn loto fer rali, enn avion anvole.

 Ker Tifi

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,

Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.

Ker Zanfan

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

 Kloun

Laba kot laboutik zot nene lor vitrinn;

Dan enn soukoup volant zot lespri lor lalinn;

Laba kot pie sapen zot lizie pa bate;

Enn poupe mars ar pil pe dir zot namaste.

Ker Garson

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;

Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.

Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,

Enn loto fer rali, enn avion anvole.

 Ker Tifi

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,

Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.

 Ker Zanfan

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

 Kloun

Bann paran trouv bien drol bann zanfan pa pe fen;

Bann rev zoli sirpriz finn fer zot vant bien plen;

Zot limazinasion finn koup zot lapeti;

Aswar mem finn fer tar zot pa ole dormi.

 Ker Garson

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;

Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.

Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,

Enn loto fer rali, enn avion anvole.

 Ker Tifi

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,

Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.

 Ker Zanfan

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

 kloun

Bann zanfan finn tir plan pou fer sanblan dormi,

May Bonom Noel anplen ler li vini minwi;

Me ler minwi sone bann zanfan pe reve:

Otour enn pie sapen zot pe sant zot sante.

 Ker Garson

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo kado;

Bonom Noel, Bonom Noel mo’le enn mekano.

Mo finn bros mo soulie, li anba mo lili.

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn fizi,

Enn loto fer rali, enn avion anvole.

 Ker Tifi

Bonom Noel pa bliye mo’nn dimann enn poupe,

Enn poupe ki koze, enn bwat zouzou menaz.

 Ker Zanfan

Bonom Noel, Bonom Noel pa bliye mo lakaz.

Deziem Tablo

 Kloun

Tou dimoun dan lavi napeyna mem lasans;

Kot karo kaliptis tourdisman finn gagn rans;

Bisma ek bann frer-ser rod bliye Bonom Noel;

Zot papa lopital, zot problem pe fer mel.

 Mama bisma

Bisma beta, kifer to tris?

Kouma enn bef ki dousma ris

Enn saret kann lor lamonte

To glis-glise, to say-saye.

Bisma

Kifer lapli mouy nou lavi?

Kifer dilo dan nou danpi

Finn vinn labou, pe santi pi?

Kifer pie fri pa finn fleri?

Kifer soley finn al kasiet?

Nila

Bisma bhaya, tou bann garson

Laba pe zwe kot pie zanblon.

Kifer isi kouma enn gon

To kol lor ros kouma gomon?

Bisma

Dir mwa Nila, dir mwa mo ser

Dilo dan nou danpi kifer

Finn vinn labou, pe santi pi?

Kifer pie fri pa finn fleri?

Kifer soley finn al kasiet?

 Mama Bisma

Bisma beta, kouma to bet!

Soley toultan pa res kasiet;

Lapli bizen aret tonbe;

Ale Bisma; ale, al zwe.

Bisma

Kifer lapli mouy nou lavi?

Kifer dilo dan nou danpi

Finn vinn labou, pe santi pi?

Kifer pie fri pa finn fleri?

Kifer soley finn al kasiet?

Nila

Bisma bhaya, kouma to bet!

Soley toultan pa res kasiet.

Kot pie zanblon to bann kamrad

Pe amize; zot zot pa fad.

♥♥♥♥♥♥

Nila

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

 Farouk

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

Gro-brans raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

 Nila

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

Ti-brans raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

Gaby

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

E lor ti-brans ena gro-grap,

Gro-grap raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

Nila

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

E lor ti-brans ena gro-grap,

E lor gro-grap ena ti-grap,

Ti-grap raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

Ajay

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

E lor ti-brans ena gro-grap,

E lor gro-grap ena ti-grap,

E lor ti-grap ena bann fler,

Bann fler raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

Sheila

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

E lor ti-brans ena gro-grap,

E lor gro-grap ena ti-grap,

E lor ti-grap ena bann fler,

E dan bann fler ena lagren,

Lagren raport zanblon.

Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

 Bisma

Dan mo zarden ena enn pie,

Enn pie raport zanblon.

E lor mo pie ena gro-brans,

E lor gro-brans ena ti-brans,

E lor ti-brans ena gro-grap,

E lor gro-grap ena ti-grap,

E lor ti-grap ena bann fler,

E dan bann fler ena lagren,

E dan lagren ena zanblon,

Zanblon raport zanblon.

 Ker Zanfan

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,

Mo pie zanblon raport zanblon.

♥♥♥♥♥♥

Ker Zanfan

Tape bisma! Hip, hip, hip! Viv Bisma!

Sant enn sante. Nou tou pou sant ar twa.

 Nila

Bisma bhaya, aster to’nn trouve, non

Kouma nou tou ge anba nou pie zanblon.

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

 Gaby

Kifer Bisma to figir lanterman

Pe fletri fler lor bann pie flanbwayan?

 Farouk

Get pie sapen, get vitrinn laboutik!

Kouma zot ge ar kouler elektrik!

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

 Ajay

Eh bann ganga, aret perdi letan;

Toultan li rann, fer nou perdi lelan.

Zot pa trouve Bisma enn poul mouye!

Perdi letan! Sa li pa pou sanze.

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

Nila

Bisma bhaya, pa bizen pran li kont;

Ajay karay li fay kouma lafont.

Fer bel tapaz kouma enn ferblan vid;

Pa pran li kont, samem so labitid.

Ker Zanfan

Banane, banane,

Veni zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

 Sheila

Nou’ale Nila, dir Bisma vinn ar nou;

Toultan Ajay rod sikann ar nou tou.

Ler li ti ne enn mous zonn ti pik li;

Akoz samem so lespri finn fletri.

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

 Farouk

Eta Ajay aret to komeraz!

Sinon tansion li bliye to lakaz

Ler li pase zis minwi levennkat …

Ajay

Siperstision! Bonom Noel pa konn dat.

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

 Gaby

Ajay ti mam pa bon koz koze kri.

Mem si pa vre sey kwar manti-manti.

Tansion malsans! To bat lamok zour Noel.

 Farouk

Les li Gaby, li pe rod lagratel.

 Ker Zanfan

Banane, banane,

Vini zanfan nou trap lame;

Banane, banane,

Nou fer laronn, nou tou sante;

Banane, banane,

Seki boude enn poul mouye.

♥♥♥♥♥♥

Bisma

Zouzou,kado, gato, ladou,

Petar, balon, bonbon bien dou

Enn timama nanye ditou;

Fini dan ler, napeyna gou.

 Ker Zanfan

Ale Bisma, vinn zwe ar nou!

Bisma

Sapen, lapen, saten, paten

Ar zot refren mo finn bien plen.

Isi, laba, dan tou ti kwen

Enn sel refren: sapen, saten.

 Ker Zanfan

Ale Bisma napa sagren!

Bisma

Lane ale, lane vini,

Lapli tonbe, mouy nou kari.

Dan lekiri Shakti nepli

Kapav tini. Mo plas ar li.

Ker zanfan

Ale Bisma, bizen tini!

Bisma

Zot ena sans, zot konn davans

Ki Bonom Noel ar zot pa’nn rans.

Me nou bann zans ena malsans

Ki pans balans dan move sans.

 Ker Zanfan

Ale Bisma, sakenn so dans!

Bisma

Papa bien fay dan lopital;

Dan nou maray peyna petal;

Figir mama finn vinn bien pal;

Lagign fer bal, finn sap lor kal.

Ker Zanfan

Ale Bisma, apiy pedal!

Bisma

Ajay tousel ena rezon.

Li pa enn gon, so lespri bon.

Ena gomon lor pie zanblon;

Brenzel maron touf ziromon.

Ker Zanfan

Ale Bisma, riye tonton!

Kloun

Zanfan pa sey konpran deroulman,

Timama zot lespri danlevan,

Sanz mouyaz, sanz bataz, kas kontour,

Dan enn gran karousel fer letour.

Ker Zanfan

Letansa ti Bisma ar Shakti

Kot gran mel ansam pe gout lavi.

– Lapli finn bien nouri patiraz –

Bisma al kas detrwa fri sovaz.

♥♥♥♥♥♥

Bisma

Eh Shakti, pa bizen al tro lwen;

Get lamem ena lerb dan tou kwen.

To kone to pe vinn tro gourman!

Get to vant kouma gro ar nana.

Shakti

Ah Bisma, to ankor tro zanfan

Pou konpran ki mo vant dan tourman,

Enn tourman ki akous lavenir.

Kontinie mo piti manz prinn mir!

Kloun

Lor mel la anba enn gran pie prinn

Bisma get lorizon so lalinn

Kouma’nn serk protexion otour li

Pe ini tou kixoz ki zoli.

Ker Zanfan

Lor so mel ti Bisma bien kontan.

Bann zwazo, bann papyon servolan,

Mous dimiel fer patang dan lezer;

Divan li, bann kouler pe larg fler.

Kloun

Lor so mel li pli pre ar lesiel;

So lespri anvole san lezel.

Li bliye bann zouzou mekanik,

Bann kado an plastik, laboutik.

Ker Zanfan

Lor so mel, liniver kolorye

Fer koustik, zimnastik san tike.

Kan finn ler pou zot retourn lakaz

So sagren rekoumans fer tapaz.

♥♥♥♥♥♥

Bisma

Eta Shakti, mo gro Shakti!

Bizen retourn dan lekiri.

Eta tountoun aret nana;

To pe vinn maf, to tro gourma.

Eta Shakti, dir mwa Shakti,

Ki traverse dan to lespri?

Kan lane pre, kan Noel koste

Eski to’si to exite?

Bonom Noel, to kone, finn bliye nou lakaz:

Papa dan lopital, lagign pe fer ravaz,

Mama li dan traka – so lizie rakont sa –

Tousa fer mwa sagren. Enn sans mo ena twa!

Parfwa aswar dan mo somey

Lamizik ble dres mo zorey;

Son kolorye zoli sirpriz

May-may ar mwa kouma enn miz.

Sannfwala Bonom Noel pa finn gagn nou bann let;

Levennsenk pa kone kot pou’al kasiet latet.

Tou zanfan dan vilaz pou zwe ar zot zouzou

Me zis dan nou lakaz pou’ena nanye ditou.

Eta Shakti, dir mwa Shakti

Kifer lavi kot nou touni?

Kifer lespwar zoli sirpriz

May-may ar mwa kouma enn miz?

Trwaziem Tablo

Kloun

Levennkat Desam ar lipie diplon

Anfen finn tous fon.

Bann zanfan Goudlenns zot exitasion

Finn defons plafon.

Bann pake petar, balon tou kouler

Pe fer zot vantar

Eklat dan lezer, vibre dan divan.

Tou zanfan kontan.

Ver trwa-zer tanto divan dan lenor

Gonfle lestoma

Dan lesiel diplon, sifonn bann fetaz,

Sakouy bann feyaz.

Loraz ek zekler, lapli siklonik

Koumans sem panik.

Zwazo al kasiet dan feyaz mouye;

Tou bann pie tranble.

Bann ti zanimo dan tou bann ti trou

Sey kasiet siklonn.

Kouran finn koupe, lalimier finn tengn,

Pie sapen touni.

Dan lakaz Bisma toule-senk zanfan

Kol ar zot mama

Pou rod lasaler dan freser siklonn

Ki pe fret partou.

♥♥♥♥♥♥

  Mama Bisma

Chanda-Mama lao

Enn soukoup dan dilo

Enn koko san fetaz

Ekleraz dan lonbraz

Chanda-Mama lao

Chanda-Mama lao

Enn soukoup dan dilo

Fanal pal-pal aswar

Ekler somey dan nwar

Chanda-Mama lao

Chanda-Mama lao

Vey mwa kan mo dodo

Tres enn kolie petal

Ar diaman bann zetwal

Chanda-Mama lao.

♥♥♥♥♥♥

Bisma

Mama dir mwa kifer mama

Lapli, divan, siklonn, loraz

Pe kraz lor nou lakaz?

Papa tousel dan lopital,

Shakti tousel dan lekiri

Kifer mama dir mwa?

Mama bisma

Napa zis get seki move;

Move ek bon zot melanze.

Kan enn monte lot li desann;

Dife pli for li vinn lasann.

Nila

Mama ser mwa pli for ar twa.

Mo pe gagn fre. Mo pe gagn per

Nou lakaz anvole.

Larm dan lizie Bisma bhaya

Pe nway dousma nou douniya.

Ser mwa kont to lekor.

Mama bisma

Napa zis get seki move;

Move ek bon zot melanze.

Kan enn monte lot li desann;

Dife pli for li vinn lasann.

Bisma

Mama dir mwa eski to kwar

Nou lakaz pa pou devire

Ar tou sa divan la?

Bisma ek Nila

Shakti tousel dan lekiri;

Nou lekiri li bien fay-fay.

Ki bizen fer mama?

Mama bisma

Toulede bizen al dormi.

Bann lezot zanfan pe dormi;

Tansion-tansion kas zot somey!

Tansion …

Chanda-Mama lao

Vey mwa kan mo dodo

Tres enn kolie petal

Ar diaman bann zetwal

Chanda-Mama lao.

♥♥♥♥♥♥

Kloun

Bisma pa’le fer so mama sagren,

Fer sanblan dormi.

Ker Zanfan

Fer sanblan dormi.

Kloun

Li ekout divan ronfle dan bann pie,

Li ekout lapli.

Ker Zanfan

Li ekout lapli.

Kloun

Pe fret lor laport, pe fret lor lafnet,

Pe fret lor fey tol.

Ker zanfan

Pe fret lor fey tol.

Kloun

Bisma fer sanblan li finn gagn somey

Me anverite …

Ker Zanfan

Me anverite …

Kloun

Li pe pans Shakti dan so lekiri

Lekiri fay-fay.

Ker zanfan

Lekiri fay-fay.

Kloun

Gout par gout somey kol so de lizie

Sarye li dan rev.

Ker zanfan

Sarye li dan rev.

Kloun

Li rev enn baba lor goudri lapay

Dan enn lekiri.

Ker zanfan

Dan enn lekiri.

♥♥♥♥♥♥

Kloun

Enn gran tapaz kas so somey;

Li kwar lakaz kouma boutey

Pe devire dan presipis.

Li diboute, get kat kote.

So mama dir:

Ker zanfan

“ Pa trakase …

Get sa beta, peyna traka …

Vey bann zanfan, vey tibaba…

Enn timama mo revini.

Peyna traka! Re-al dormi.”

Bisma

Pa Shakti sa ‘ma?

Mo’nn tann li kriye.

To kwar li’nn blese?

Nou al get li ‘ma.

Mama bisma

Res trankil beta.

Al dormi beta.

Mo va al get li.

Twa re-al dormi;

Taler mo vini.

Kloun

Mama Bisma enn vie palto lor so latet

Sorti deor pou al gete ki pe pase.

Pov ti Bisma! Li pa konpran ki pe pase. …

Enn soulazman! Lapli-divan finn disparet.

Ker zanfan

Napa zis get seki move;

Move ek bon zot melanze.

Kan enn monte lot li desann;

Dife pli for li vinn lasann.

Kloun

Bisma santi somey diplon pe revini;

Li frot lizie, pens so lame pou pa dormi;

Fer pie banann, lav so figir. Abba! Abba!

Dimiel somey kol so lizie. Dodo baba!

Ker Zanfan

Chanda-Mama lao

Vey mwa kan mo dodo

Tres enn kolie petal

Ar diaman bann zetwal

Chanda-Mama lao

Katriyem Tablo

Kloun

Levennsenk gramaten bann reyon soley lor

Travers fant dan lafnet vinn giji so lizie.

Niaz somey glis-glise disparet par morso;

Ti Bisma pous bann niaz ki pe vwal so lespri.

Bisma

Ki finn ariv Shakti

Tousel dan lekiri?

Ker Zanfan

Degaze, degaze!

Shakti dan lekiri

Finn plant nouvo lavi

Dan lapli, dan divan.

Kloun

Avan mem li leve, so mama vinn kot li;

Vinn kares so latet; donn li enn ver dile.

Bisma

Dile ‘ma? Kot sorti?

To finn gagn enn lotri?

Mama Bisma

Bwar beta, pa koze;

Bwar dile Bonom Noel.

Bisma

Bonom Noel finn pase?

Kotsa ‘ma? Ki kote?

Mama Bisma

Bisma beta, kouma to bet!

Soley toultan pa res kasiet;

Lapli bizen aret tonbe;

Bwar mo beta; bwar to dile.

Kloun

Bisma pa donn letan;

Li aval so dile,

Swiv so mama deor.

Ker zanfan

Deor soley pe sof

Later mouye par yer.

Move tan par deryer.

Bisma

Shakti ‘ma, kimanier?

Mama bisma

Gete tomem beta.

♥♥♥♥♥♥

Kloun

Kouma fles Bisma pran direxion lekiri;

Li avans gouni lour ar dilo gran lapli.

Divan li, lor lapay, enn zenis ankor tann,

Diboute pe get so mama manz latet kann.

Ker Zanfan

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Lespri banane pe sant dan leker;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Kloun

Sa niouz la fann brit-brit dan zorey tou zanfan.

Zot bliye zot zouzou mekanik; zot bliye

Tou sagren soulie vid akoz move letan;

Zot bliye zot sagren, zot tou vinn antoure.

Ker Zanfan

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Lespri banane pe sant dan leker;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Nila

Mama ti’ena rezon soley bizen leve;

Bonom Noel, Bonom Noel pa’nn bliye nou lakaz.

Farouk

Li finn kit enn kado pli zoli ki pou tou.

Gaby

To’nn trouve mo ti mam, to ti tris pou nanye.

Ker Zanfan

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Lespri banane pe sant dan leker;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Mama bisma

Bon vini bann zanfan, swiv mwa dan lakouzinn;

Bonom Noel pou zot tou finn kit enn ti kado.

Kloun

Bann zanfan fer lake, sakenn atann so tour,

Pou pran zot par fenous, parrsadi Bonom Noel.

Ker Zanfan

Shakti finn met ba, banane zanfan!

Lespri banane pe sant dan leker;

Lespri banane pe voltiz dan ler.

Shakti finn met ba, banane zanfan!

♥♥♥♥♥♥

Mama bisma

Bonom Noel finn pase zis minwi;

Li finn al vizit nou lekiri;

Li finn donn enn zenis tou zanfan;

Enn dexi fenous fre anmemtan.

Ker Zanfan

Fenous bien fre, fenous bien dou,

Koko, rezen, kanel, layti,

Zamann, disik fer labous dou.

Fenous pou twa, fenous pou mwa;

Pou seki gran, seki piti

Fenous pou twa, fenous pou mwa.

Ajay

Zot sape Bonom Noel finn pans zot

Tandik mwa lor poto bat lamok.

Farouk

Pa zis twa! Get lezot dan mem douk!

Move tan finn boulvers boukou plan.

Ker Zanfan

Fenous bien fre, fenous bien dou,

Koko, rezen, kanel, layti,

Zamann, disik fer labous dou.

Fenous pou twa, fenous pou mwa;

Pou seki gran, seki piti

Fenous pou twa, fenous pou mwa.

Sheila

Kifer zot zot finn gagn pli zoli?

Mama Bisma

Non Sheila, pa dir sa mo beti.

Ti baba nou Shakti li pou tou;

Li pou twa, li pou mwa, li pou tou.

Ker Zanfan

Fenous bien fre, fenous bien dou,

Koko, rezen, kanel, layti,

Zamann, disik fer labous dou.

Fenous pou twa, fenous pou mwa;

Pou seki gran, seki piti

Fenous pou twa, fenous pou mwa.

Mama Bisma

Gramaten, mo finn gagn bon nouvel:

To papa pa pou kit nou tousel.

Nou soley pe leve dan lesiel;

Nou bizen dir mersi Bonom Noel.

Ker Zanfan

Fenous bien fre, fenous bien dou,

Koko, rezen, kanel, layti,

Zamann, disik fer labous dou.

Fenous pou twa, fenous pou mwa;

Pou seki gran, seki piti

Fenous pou twa, fenous pou mwa.

♥♥♥♥♥♥

Bisma

‘Ma ge ‘ma aster mo rekonet

mo ti bet kas latet; mo regret

mo’nn bliye mo bann rev kolorye

Ar petal nou boukie banane.

Kloun

Bisma may so mama,

So mama kares li,

Anbras li lor so fron.

Tou zanfan antoure;

Enn filwar lamitie

Pe tres bann santiman.

Ker zanfan

Viv Bisma, hip, hip, hip, viv Bisma!

Viv Shakti, hip, hip, hip, viv Shakti!

Kloun

Tou dimoun pe dimann

Bisma sant enn sante,

Enn sante tou kouler.

Ker zanfan

Sant sante larkansiel kolorye

Ar lespwar lavenir ki finn ne.

Viv Bisma, hip, hip, hip, viv Bisma!

Viv Shakti, hip, hip, hip, viv Shakti!

♥♥♥♥♥♥

Bisma

Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,

Enn papiyon oranz dan lalimier dore

Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,

Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.

Ker zanfan

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel;

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel.

Zis pou twa,

Zis pou twa.

Nila

Enn seren-dikap zonn lor pie filao ver

Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,

Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,

Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.

Ker zanfan

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel;

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel.

Zis pou twa,

Zis pou twa.

Kloun

Soley finn al dormi dan dilo endigo,

Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,

Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,

Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.

Ker Zanfan

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel;

Enn bouke larkarsiel do mama,

Enn bouke larkansiel.

Zis pou twa,

Zis pou twa.

Rido

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.