BEF DAN DISAB

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Sanjay – labourer
Devi – fam Sanjay
Devika – tifi Sanjay / Devi
Ravinn – kamwad Sanjay, sendikalis
Bala – labourer
Baldeo – labourer

AK 1

Zistwar la pase dan enn lasam dan lakaz Sanjay. Adrwat ena enn lili kolezien, omilie enn latab ek 4 sez, dan fon agos enn bife. Laport lantre li ofon adrwat. Lor miray lasam la ena enn kantite foto akter ek aktris. Kot so lili ena enn gran foto aktris.
Ler rido leve, Sanjay pe kas poz lor lili kolezien. Li pe sant-sante. So lizie fixe lor gran foto la, so aktris prefere. Li amoure ar foto la. Ena enn tapaz dan lakwizinn; tann lavwa bann zanfan ki pe zwe.

SANJAY: Eta zot pa pou aret fer tapaz! To pa trouve mo fatige? Mo bizen repoze. (Li soufle-soufle, sant enn ti ler fim Endien. Li leve, dres foto la drwat-drwat, kil enpe, get li bien, pous enn soupir, al alim so radio-kaset, re-al kas enn poz lor so lili. Lamizik fim Endien ranpli lasam la. Li alim enn sigaret, zet zalimet brile la lor sali. Li kouma dan enn rev.) Ki kalite lavi! (So fam, Devi, rantre ar enn balye, pass enn kout balye, sorti. Sanjay ignor prezans so fam. Kouma Devi sorti li kas lasann sigaret lor sali. Enn tifi di-zan rantre. Li apel Devika.)

DEVIKA: Maa pe dimande si li tir ou manze?

SANJAY: (Pa mem get li.) Non tro boner! Taler! (Devika tourn ledo pou ale) Atann! Al laboutik. Amenn enn boutey meksinn ek enn pake sigaret. Dir misie Ahkee met lor kont. Degaze ale! Vit vini hen! Napa perdi to letan lor sime…. Vit beti vit! Pran enn souset glase pou twa. Vit amenn mo komision. … To ankor lamem? (Li ris enn long dam. Devika sorti. Sanjay leve, kass pares, al regle radio ki pa pe zwe bien. Li al divan laglas, sakouy so latet, tir enn pengn dan so pos, pas enn kout pengn dan so seve. Enn tapaz lavwa atir so latansion. Li bes radio. Andeor lasenn de dimoun pe koze. Enn ladan se lavwa Devi, lotla se lavwa Ravin. Ravin rantre. Li ena anviron 30 an, li paret enn dimoun ki ena boukou konfians dan limem, ki sir li kone ki bizen fer.)

RAVIN: Kimanier ta! Kifer to pa finn vinn renion?

SANJAY: (Li pa get Ravin) Ki renion?

RAVIN: Ki renion? To pa kone ti ena enn renion tou travayer apre lapey?

SANJAY: (Get foto aktris) Non, personn pa’nn dir mwa.

RAVIN: Ki to pe gagne! Momem mo’nn dir twa gramaten ki nou bizen zwenn apre lapey. To rapel non!

SANJAY: Mo’nn bliye do! Mo ena tro boukou traka lor mo latet.

RAVIN: To fer koumadir to tousel ena traka. To bann lezot kamarad napeyna traka zot?

SANJAY: (silans) … Li zoli hen?

RAVIN: Kisannla?

SANJAY: (li gagn enpe plis kouraz) Li. (li montre foto aktris)

RAVIN: Wi li zoli. … Kifer to pa finn vini zordi?

SANJAY: Kotsa?

RAVIN: Renion la.

SANJAY: To ti laba non? Mo mazine to pou vinn dir mwa tou.

RAVIN: Ki kalite dimoun twa do!

SANJAY: Ekout sa sante la do bhai. The immortal voice of Mukesh (Li al met radio la pli for). Ekout sa lavwa la! Vadire Bondie pe koze! To rapel…

RAVIN: (silans)

SANJAY: (silans la ankouraz li) To rapel sa gamat la? Sa lepok la mo lavwa ti korek. Aster bez. Nou lavi ankouyonad finn bez mo lavwa. Sa ti enn lepok sa. Sak fwa mo fini sante bannla dimann ankor. To rapel?

RAVIN: (sakouy latet) We mo rapel.

SANJAY: Bannla dir mo lavwa ti kouma Mukesh. Kot mo lepok? Twa’si to ti pe bat tabla bien. To pa zwe lamizik aster. Kifer?

RAVIN: (enpe zene) Sak kiksoz so lepok. Aster lavi pa parey. Aster mo ena lezot kiksoz pli prese pou fer.

SANJAY: To pe koz kouma enn bhrammachari… to rapel sa fim la? Ti korek me pa ti ena zoli sante. E! Nou’al sinema aswar. Mo tann dir ena enn zoli lekay … enn dans nisa terib … Helen pappa! Peyna so deziem!

RAVIN: Ena travay pou fer aswar. To kone Lendi nou pe zete? Ena aswar ek dime pou dres plan. (Li al tengn radio la)

SANJAY: Fini desid pou fer lagrev? (etone)

RAVIN: Samem mo finn vinn dir twa. To enpe sef-sef dan to bann. To bizen koz ar zot.

SANJAY: Lagrev la legal?

RAVIN: Mo kwar.

SANJAY: Bizen sir.

RAVIN: Tou dimoun dakor. Twa to bizen koz ar to bann. Si nou tou zete, misie la bizen kaptile.

SANJAY: Ki misie la finn dir?

RAVIN: Ki misie?

SANJAY: Misie la, nou patron.

RAVIN: Mo pa kone.

SANJAY: Misie la kone?

RAVIN: Fale pa misie la kone. Bizen atak li par sirpriz. Bizen donn li sok.

SANJAY: (silans)

RAVIN: Ki to dir?

SANJAY: (silans)

RAVIN: Koze ta!

SANJAY: Korek sa!

RAVIN: To kone ki to bizen fer? Fale pa bann zom dan to bann al travay Lendi.

SANJAY: Korek sa.

RAVIN: Get sa! Pa bliye dan to bann ena de marten. Mo tann dir zot korek ar misie la. Sak fwa, sak fwa zot gagn later pou fer plantasion. Fale pa zot kone. Zot pou al vann lames.

SANJAY: Korek sa mo dir twa. Momem mo pou al koz ar Baldeo ek Bala. Zot pou ekout mwa. Zot korek sa. Napa bizen ay zot parski zot konn debrouy zot bout. Korek sa mo dir twa.

RAVIN: Bon! Si to pou okip to bann mo kapav al okip lezot ki res enpe lwen.

(Devika rantre ar enn tant ki li pe sarye ar difikilte)

SANJAY: Aster to vini! To pa finn kas boutey la? Kot sigaret la?

DEVIKA: Dan tant.

SANJAY: Bon to kapav ale. To pa dir namaste chacha?

DEVIKA: Namaste Chacha.

RAVIN: Namaste beti. Hen, pran sa, aste pastik.(Donn li enn ti kas)

DEVIKA: Non fini manz souset.

RAVIN: Pran mo tifi, dime to aste enn lot souset.

(Devika get so papa; li pa kone si li kapav pran)

SANJAY: Le le.

(Devika pran kas la, sorti)

RAVIN: Acha! To kone ki to bizen fer?

SANJAY: Tap enn tipti?

RAVIN: Non do matlo, bizen al okip travay la.

SANJAY: Ki to prese. Nou tap enn tipti, lerla nou al okip nou zafer. (li kriye for pou ki so fam kapav tande) Eta amenn de ver prop!

RAVIN: Lesli, enn lot fwa nou bwar.

SANJAY: Atann! (li kriye for) To pa’nn tande? Amenn ver la vit. … Pa fouti kone ki zot fer dan sa lakwizinn la!

(Devi rantre ar de ver dan so lame)

SANJAY: (pa mem get li) Poz sa la. (li montre latab la). Amenn enpe gajak.

RAVIN: Lesli do! Pe gagn pake traka.

SANJAY: Ki traka? Ena pwason. Amenn detrwa trans.

(Devi sorti. Sanjay vid rom dan de ver la, azout enpe koka.)

RAVIN: Enn tipti mem. Bizen ale. Travay pe atann.

SANJAY: Ki arive? To nepli konn bwar? Sa lesans sa babou. To met detrwa dan to vant, lerla to travay kouma lexpres.

RAVIN: Ale, nou tap sa nou ale. (Zot toulede aval zot grog)

SANJAY: Ahhh! To santi sa saler la?

RAVIN: Bon, mo tir.

SANJAY: Atann. Gajak pe vini. Tap enn lot. (Li vers enn grog dan ver Ravin e ranpli so ver ‘si)

RAVIN: Non do matlo. Duty first!

SANJAY: Ale, tap sa.

(Devika rantre)

SANJAY: Ki to’le?

DEVIKA: Mama dir finn fini fer kari ar pwason la.

SANJAY: Toultan mem kouyonad. Dir li frir enpe pomdeter.

RAVIN: Mo bwar sa, mo ale. Dir to mama pa bizen pran traka.

SANJAY: Ki traka do matlo? Fam napa la pou samem? To pran enpe koka? (Devika sorti)

RAVIN: Wey, koup li. Tansion mo sou! Ena enn pake travay pou fer pou Lendi.

SANJAY: Lendi! Lendi ena letan. Ena dime. Eat and drink for tomorrow we die. To pa ti aprann sa lekol? Ahmmm! (Li al alim radio)

RAVIN: Patron fiinn pey twa ogmantasion 10% la?

SANJAY: Mo kwar.

RAVIN: To pa finn fer to total?

SANJAY: Wey, mo kwar korek.

RAVIN: Ki manier twa to’nn gagne me leres pa finn gagne.

SANJAY: To bizen konpran misie la. Li napa ti ena ase pou donn tou dimoun. Li finn donn enpe. Pli tar li pou donn lezot. Samem li finn dir mwa.

RAVIN: Depi enn mwa li dwa nou sa ogmantasion la. Kifer li napa ole peye? … Kifer?

SANJAY: Li ole peye me li pa pe kapav … mo … tann … dir. (Li enpe tike pou dir trwa dernie mo la).

RAVIN: Li pa kapav peye? To kone komie dividenn konpagni ti peye lane dernier?

SANJAY: Non! … To’le enn grog?

RAVIN: Non. … 20% … Li pe avoy so lapat ourit partou. To kone li finn aste tabisman lot kote larivier?

SANJAY: Bann bezer sa do! Ale, pran enn dernie tipti. (Li vid enn grog anmemtan)

RAVIN: Non, mo bizen ale. (Li leve, dibout kot latab la mem, get ver la; Sanjay met ver la dan so lame; li trap ver la, devid li enn sel kout sek, reasiz lor so sez.)

SANJAY: Eta, gajak la finn pare? Tou sa letan la pou frir detrwa pomdeter!

RAVIN: Ki ler la?

SANJAY: Si-zer parla.

RAVIN: Finn tar!

SANJAY: Ki to prese?

RAVIN: Letan pas vit… Les li, dime mo va okipe. … To pret mwa to bisiklet?

SANJAY: Korek sa!

RAVIN: (So lalang pe vinn lour) Ki .. Ki to pou fer zordi?

SANJAY: Nou fini boutey la, nou manze, lerla nou al get enn bout lekay … Enn bon fim mo dir twa. Gaetan ‘si pou vini. Nou’al ansam.

RAVIN: Gaetan Tamasa?

SANJAY: Wey ta!

RAVIN: Li konfianser misie la sa. Fer atansion ar li. Mo tann dir … (Li diboute koumadir li pou ale)

SANJAY: Gaetan? Non do matlo. Enn bon dimoun sa. Selman li konn zwe so rol.

RAVIN: To kone, mo ena doutans lor li. Lane dernier ler nou ti pou zete, limem ti al vann lames. To pa trouve aster li dan korek. Bis tabisman amenn so zanfan lekol.

SANJAY: Ki to’le li fer? Li finn gagn so sans. Kifer nou groker bhaya?

RAVIN: Groker? Ki groker? Misie la toultan li donn ti gous parsi-parla, kas lamas. Napa kapav aksepte lizie ferme.

SANJAY: (Vid enn lot grog) Eta dime gramaten to pou amenn sa gajak la? (San reflesi, Ravin finn reasize)

DEVIKA: (Rantre ar enn lasiet pomdeter frir) Mama dimande si bizen tir manze.

SANJAY: Non, taler. Pran pomdeter do matlo. Tou finn pare pou Lendi. Nou montre misie la nou kouraz. (Devika sorti)

RAVIN: Wey do! Dominer zot rengn bizen fini. … Bann souser disan … Nou travayer bizen gagn nou drwa. … Enn bout dipen ena?

SANJAY: Eta! Enn bout dipen amene. … E! Boutey la pre pou fini. Nisa pankor gagne. Mo kwar zot met dilo dan sa rom la. Bann voler sa. Partou voler mem. … Marsan pwason, marsan legim, boutikie, tou voler mem. Ki to dir?

RAVIN: Pa kone, mo trouv misie la pli gran voler.

SANJAY: Non do! Tou voler. Tou dimoun get zot pos. Bef dan disab, sakenn get so lizie. Samem ki arive partou. Get Vonvon! Limem ti plis miserab. Kot li aster? … Li dan bien! Tigit trike li ti trike pou li aste sa taxi la. Aster fale to get li. Li met dan zar vadire limem misie la. Lavi ki koumsa. Sakenn bizen trik so prosen pou li monte. Sel sime!

RAVIN: Kikfwa to ena rezon me mwa mo kwar …

SANJAY: To kwar … to kwar … to bizen sir.

RAVIN: Ki to dir?

SANJAY: To bizen sir. Sel sime!

RAVIN: Ki sime? … Bizen fer lagrev Lendi. Nou bizen montre misie la … Li pa nou mari … Nou pou montre li. (Ler li pe fer mouvman ar so lame, li tap ar boutey la ki tonbe, kraze.)

SANJAY: Get ki to’nn fer! To trouv to manier!

RAVIN: Pa’nn fer expre matlo … eskize! (Devi ki finn tann tapaz la rantre vit-vit. Li konpran ki finn arive. Li al sers enn sifon ek enn balye, li revini. De zom la fer koumadir zot pa finn remark so prezans. Pandan ki zot kontinie koze li li netway dezord ki zot finn fer.)

SANJAY: Kot pou gagn rom salerla?

RAVIN: Lesli, nou finn ase bwar. (Li diboute, balot enn kou, reasize)

SANJAY: Twa to finn ase … mwa mo pa ankor ase. … Detrwa grog to pa kapav tini, aster to’le fer lagrev.

RAVIN: (Tir lamone dan so pos) Hen … al aste enn lot boutey!

SANJAY: Mo pa bizen to kas. … Si mo anvi bwar, mo kapav aste enn pake boutey …

RAVIN: Kifer to koz koumsa?

SANJAY: Rahe de! Les nou manze, lerla nou al get sinema … (Li remark prezans so fam) Ki to pe fer la? To pa trouve de zom pe koze? Hen! To pa trouve? Ki kalite twa! (Devi pran so balye ek so sifon pou sorti) Eta! (Devi arete; so ledo tourne ar lodians. Li pa tourn so latet) Tir mo manze … degaze … fim pre pou koumanse! (Devi bes so latet, sorti)

AK 2

Mem dekor ki dan premie ak. Sanjay kot latab, pe kont enn pake biye. Li kont zot enn kou, kont zot enn deziem kou, fer enn zoli pake kare-kare, poz li divan li, get li ar admirasion. Sak kou, sak kou li pas so lame lor li koumadir li pe kares enn kiksoz sakre. Li apiy so ledo lor dosie sez la, pous enn soupir, alim enn sigaret, zet pake sigaret vid ek zalimet brili lor sali, ris enn gran dam, repous lafime la ar enn gran soupir satisfaksion.

SANJAY: Dan enn zour mo finn gagn de fwa plis ki mo gagne dan de mwa. … Samem ki apel konn debrouye! (Devika rantre. Sanjay tike. Vit li kouver so pake lamone ar enn lagazet) Ki to’le? Pa finn dir twa napa deranz mwa; mo okipe ar enn travay serye.

DEVIKA: Mama dimann kas pou fer bazar. Chacha Manilall finn vinn rod so kas pwason.

SANJAY: Lamone! Lamone! Zot nek rod kas, koumadir kas gagn lor pie. Zot pa kone ki finn ena lagrev zordi? Kas napeyna. … Ki kas zot rode? Dir li al travay si li bizen kas … (Devika pe tourne pou ale) Atann! (Li met lame dan so pos deryer, tir enn biye) Donn li sa! Apre sa retourn kas reste. (Devika pran kas la sorti. Sanjay replonz dan so rev. Li get foto aktris.) Enn zour mo pou vinn get twa Bombay, zis get twa enn kou , lerla mo kapav mor. (Li avans lagazet la, fixe so pake biye kouma enn pratikan divan stati dan legliz) Tomem lakle paradi. (Li tann enn tapaz lavwa. Vit li met so pake biye dan so pos palto ki anpandan lor dosie so sez. Bala ek Baldeo rantre. Zot toulede mem laz, anviron 30 an. Zot bien abiye.)

BALDEO: To ankor pe asize? Pare vit nou ale.

BALA: Vit sinon nou pou rat dernie bis.

SANJAY: Zordi napa bis ki nou pou pran. Nou pou vwayaz par taxi. Ki ou dir Baldeo? Pou enn zour nou kapav amenn gran lavi.

BALA: Korek si to dir sa me kanmem bizen fer vit.

SANJAY: Fer vit! Fer vit! Tou zafer to fer vit twa Bala?

BALA: Napa koz koumsa do bhai! Ena so kiksoz fer vit, ena so kiksoz fer ar … lapoz. Ki ou dir Baldeo?

BALDEO: Zot nek pans samem!

BALA: Be ki bizen panse? Baldeo, ou ki enn gran lespri, dir nou ki bizen panse. Mwa mo konn enn sel zafer: divers, maja-karo. Bhai! Sa ki lavi!

SANJAY: To ena rezon do bhai. Toultan mo finn mazinn lezot – mo papa, mo mama, mo ti frer, mo zanfan. Napeyna lavenir ladan. Mo bizen mazinn mwa avan. Pou lares nou gete.

BALDEO: Aster to finn konpran lavi. Get mwa! Mo papa ti mor avan mo nesans. Mo finn pas boukou mizer. Travay pou dimoun pou enn sou, enn kas. Gagn koutpie partou. Mo ti enn ti labourer, zordi mo ena enn ti plantasion. Mo finn fini mont en ti lakaz…

BALA: Enn ti lakaz? Vadire sato Reduit!

BALDEO: Mo finn konn debrouy mo difil. Mo finn vinn prefere misie la. Aster mo sir mo pou vinn sirdar. Ki kone pli divan? Mo kapav vinn sef-sirdar. Bizen konn debrouye pou fer progre. Si mo ti mazinn lezot, kot mo ti pou ete zordi? Kouma sa bannla … fer lagrev, perdi kas … perdi plas … Get nou trwa! Nou dan bien nou.

BALA: Be kifer ou enn lare-kaka? (Enn gran riye)

BALDEO: Lare-kaka! Si mo ti gaspiy mo kas kouma twa kot mo ti pou ena tousa? (Li koumans ankoler) Apre sa vey to zafer, mo vey pou mwa.

SANJAY: E napa bon nou lager. Mazine! Linion fer lafors. Pa bliye bannla pe fer enn renion pou deside ki pou fer ar nou.

BALDEO: Ki to per. Mo finn fini al lapolis pou dir ki mo lavi andanze. Mo drwa fer seki mo anvi. Nou viv dan enn pei demokratik.

SANJAY: Foul dakor ar ou. Zot finn anvi fer lagrev, nou nou finn anvi travay. Ki lamerdman zot rode ar nou. Baldeo bhaiya, ou finn dir lapolis ki zot pe rod bat mwa’si?

BALDEO: Ki traka to pran! Mo finn pans tou.

BALA: Ki zot pou kapav fer? Misie la mars ar nou. Nou for. … Apre sa mo pa pou la. Misie la finn donn mwa enn semenn konze. Mo’al kas enn poz kot mo mamou dan Kirpip. Dan enn semenn kan labou finn poze lerla mo revini. … Mazine do bhai, enn semenn dan Kirpip. Toulezour mo kas enn poz, mo get zoli dimoun pase. Vadire dan fim!

SANJAY: Zis Kirpip ki ena zoli dimoun?

BALA: Non, lor to miray ‘si ena. Me li anpapie. Me mwa mo prefer seki vre-vre.

SANJAY: (Montre foto aktris) Sa kalite la kot to pou gagne!

BALDEO: Bon! Pou’ale pa pou’ale? Si pa fer vit nou pou rat dernie bis e lerla pou bizen pran taxi. Enn depans anplis!

BALA: Ki depans anplis. Ar tou sa lamone ki nou finn gagne, kapav pran trwa taxi.

BALDEO: Si to anvi, gaspiy to lamone! Mwa mo ena lezot plan.

SANJAY: Ou finn aksepte pou vinn ar nou bhai, kifer ou koz koumsa aster? Nou finn dir ou ou napa bizen pey enn sou. Ou finn rann nou enn gran servis, ou finn fer nou gagn boukou lamone. Nou aster, nou fer ou labous dou.

BALA: Sa lare-kaka la pou amize lor nou bos?

BALDEO: Re to koze! Napa bilye, nimakaram!

SANJAY: Napa pran li kont. Li kontan manz koko.

BALA: Pa kestion manz koko. Touletrwa finn gagne, touletrwa bizen depanse. … Ankor li li’nn gagn plis!

BALDEO: Twa to pa finn gagn plis ki Sanjay?

SANJAY: Bala, to finn gagn plis ki mwa?

BALA: Normal beta! Mo finn fer plis, mo’nn gagn plis.

SANJAY: Nou finn fer mem travay!

BALA: Ale do ta! Si pa ti met dibwa pwent ar twa, to ti pou res trankil dan to lakaz, anba to lili.

SANJAY: Nou touletrwa finn mars ansam, zot zot finn tap plis ki mwa deryer mo ledo. Ou Baldeo ou finn gagn plis ki tou, aster ou’le nou pey tou depans.

BALA: Pa ti dan plan sa!

SANJAY: Pourtan li ti dir mwa ki to lide sa.

BALA: Mo lide? Eta souser!

BALDEO: Bon si zot pou lager, mwa mo ale. (Avan li sorti) Napa bliye bann nimakaram, mwa ki finn fer zot gagn lamone.

BALA: Eta ferm to lagel, sinon (li fer koumadir li pou al bat li; Baldeo galoupe sorti) To trouve kouma li tir? Sa veritab lare-kaka sa! Pou enn sou li kapav mars depi isi ziska Maybour … Mo rakont twa mesanste ki mo ti fer li enn zour …

SANJAY: (enteronp li) To finn gagn plis ki mwa?

BALA: Ki to pe dir?

SANJAY: To finn gagn plis kas ki mwa ar misie la? Kifer? To finn gagn enn semenn konze peye, mwa mo pa finn gagn nanye. Kifer?

BALA: Ki manier to bet koumsa! To nek panse seki to pa finn gagne; seki lezot finn gagne. Pans seki twa to finn gagne …

SANJAY: Nou finn fer mem travay!

BALA: “Travay”? To’le dir trik.

SANJAY: Travay, trik tousala mem zafer. Nou finn fer mem zafer me nou pa finn gagn mem rekonpans.

BALA: La to pe koumans fer mwa amerde. Grasa mwa to finn gagn enn tay. Olie to remersie mwa, to pe fer letalaz. … Ar to mantalite la to kwar mo pou rod ed twa enn lot fwa?

SANJAY: Ed mwa? Mwa ki finn ed twa pou gagn plis ki mwa. … Lot kote Baldeo finn gagn plis ki nou toulede.

BALA: Sa enn lare-kaka sa!

SANJAY: Lare-kaka, pa lare-kaka li finn gagn plis.

BALA: Les li! Li napa konn zwir. Plis li gagn lamone, plis li vinn gourman. Aswar dormi li napa dormi, telman li pans so lamone. … Nou nou pans nou. Anou pran enn taxi, nou al anvil. Nou kapav bien amize laba.

SANJAY: Be lerla ki manier pou retourne?

BALA: Be to rod enn transpor.

SANJAY: ‘Mo’ rod enn transpor? Be twa?

BALA: To pou bizen revinn dan vilaz. Mwa mo pou bizen al Kirpip.

SANJAY: Sa pa ti dan plan. Savedir mo pou bizen revinn tousel dan vilaz.

BALA: Be wi ta! Ki’ena?

SANJAY: Twa to pou al Kirpip, Baldeo finn fini tir so kote. Mwa mo bizen revinn isi tousel.

BALA: Ki arive? To per bonom loulou?

SANJAY: Nou ti tom dakor nou pou res ansam.

BALA: Aret fer to zanfan. Mo finn plen ar twa. Mo finn plen ar twa Singaron, wi Sin-ga-ron. Mo finn plen ar twa.

SANJAY: Singaron! Kifer to apel mwa koumsa?

BALA: Pa samem to vre nom? Misie pa kontan so vre nom, li prefer nom akter pou li kapav admir so aktris kole lor miray.

SANJAY: Aret fer bezer do!

BALA: Fer bezer? Kisannla finn fer bezer ar so kamrad zordi?

SANJAY: Mo ti ekout to konsey.

BALA: To lib. To ti kapav pa ekout mo konsey.

SANJAY: To koz ankor koumsa mo …

BALA: Ki to pou fer?

SANJAY: Mo pou rakont tou.

BALA: Kisannla pou kwar twa? Zot finn fini deside. Pou zot to enn tret. To konpran? To enn tret.

SANJAY: Mo enn tret? Twa?

BALA: Mwa? Zot kapav dir seki zot anvi, zame mo ti kamwad ar zot.

SANJAY: Sort depi mo lakaz ale!

BALA: Pa traka Sin-ga-ron. Mo pa anvi reste. (Li pran sime laport; ler li ariv pre Baldeo rantre atout vites. Li telman esoufle ki li pa kapav koze) Ki to gagne? To finn trouv diab lor sime?

BALDEO: Bizen … Bizen boure … bannla pe rod nou … zot pe vinn isi dibwa dan lame …

BALA: Ki manier to finn vini?

BALDEO: Mo finn pran enn taxi. Bizen sove, sinon zafer pa bon …

BALA: Nou’al vit, nou’al kasiet Kirpip!

SANJAY: Atann mwa mo vini.

BALA: Peyna plas pou twa.

SANJAY: Zot pou regle kont ar mwa.

BALA: Koumsa nou gagn letan fonn.

SANJAY: Pa anbandonn mwa!

BALA: Bef dan disab, sakenn get so lizie!

(Bala ek Baldeo sorti lor vites. Sanjay tousel. Li paret bien trakase. Li get otour li. So lizie tap lor so palto; li mazinn so lamone. Li galoupe, pran so palto, rod enn plas pou kasiet li. Li kouma enn zanimo ki finn tom dan piez. Li get otour li. Enn ti sourir paret lor so lalev. Li met palto la anba matla, larg so lekor lor lili, alim enn sigaret, leve al alim rajo, ekout enpe, tengn li, retourn lor lili. Ena enn tapaz deor; li lev so latet pou ekoute. Ravin paret lor rebor laport.)

RAVIN: Kot to de lezot konper?

SANJAY: Kisannla bhaiya?

RAVIN: Aret to badinaz. Kot Baldeo ek Bala?

SANJAY: Mo napa kone frer. Mo finn res lakaz toutlazourne.

RAVIN: Aret rakont zistwar. Mo kone zot ti vinn kot twa. Kot zot?

SANJAY: (Pou sanz koze) To tap enn tipti?

RAVIN: Sanjay, get mwa bien! Si to pa’le mo kas to lagel, reponn mwa bien. Napa zwe boure!

SANJAY: Are bhai, kifer to pe koz koumsa do? Ar to doss to koz koumsa aster?

RAVIN: Si ena kamwad kouma twa pa bizen lennmi!

SANJAY: Si to pou koz koumsa, vomie to sort dan mo lakaz.

RAVIN: Mo peyna lentansion reste. Me avan mo ale, mo ena enn ti kont pou regle. Mo ti anvi fer sa ansam ar to de bon doss.

SANJAY: To travay lapolis aster? To vinn fer lanket lor mwa?

(Li ti pe asiz lor rebor lili. Li sey leve, Ravin anpes li.)

RAVIN: Ress anplas! Pa bouze! (Enn kou li realize ki li ek Sanjay zot dan enn sitiasion bizar.) … Kifer to finn fer sa, twa, twa mo kamarad? Mo ti fer twa konfians!

SANJAY: Ki mo’nn fer?

RAVIN: To pa kone?

SANJAY: Non, dir mwa.

RAVIN: Bizen dir twa Sanjay? Bizen dir twa ki to finn soul mwa Samdi; bizen dir twa ki Dimans ler mo vinn pran to bisiklet prete, to ti sorti ar li; bizen dir twa ki to finn kas lagrev; bizen dir twa ki to finn al rakont tou misie la; bizen dir twa ki ansam ar misie la, twa, Bala ek Baldeo finn al donn enn depozision ki mo finn organiz enn lagrev ilegal; bizen dir twa ki misie la finn aste twa (Li trap li par so kole); bizen dir twa hen? (Sanjay debat, Ravin larg li) Koze!

SANJAY: Gete matlo, nou partaz kas la ande.

RAVIN: Gard to kas!

SANJAY: Be ki to’le?

RAVI: Lazistis.

SANJAY: Ki lazistis?

RAVIN: 10 kamarad finn perdi plas; ena sarz kont nou …

SANJAY: Ki to’le mo fer?

RAVIN: Nou’al lapolis, fer enn deklarasion ki misie la ti donn twa lamone pou met fos sarz lor nou.

SANJAY: Ki to gagne, to pagla!

RAVIN: Gete kisannla ant nou de pagla.

SANJAY: Twa ki pagla. Si to pa ti pagla to ti pou bien zordi.

RAVIN: (Ton pe monte) To korek twa?

SANJAY: Bi wi mo korek. Mo ena enn travay, enn lakaz, enn fam…

RAVIN: Enn pake pitay ki misie la finn donn twa parski to enn marten!

SANJAY: Marten! Tou seki pa dakor ar twa marten. Bala, Baldeo, Gaetan zot tou marten.

RAVIN: Marten mem. Zot vann travayer ar patron.

SANJAY: Twa ki to fer? Pou enn wi, pou enn non, to zete.

RAVIN: Enn ti wi, enn ti non? Misie la kraz boja, refiz pey ogmantasion e twa to apel sa enn ti non. Dan ki kan to ete?

SANJAY: Dan kan mo pos, mo lentere.

RAVIN: Kot to met lentere bann kamarad dan travay?

SANJAY: Bef dan disab, sakenn get so lizie.

RAVIN: Kan to ti dan pens, nou tou ti donn twa koudme. To finn bliye?

SANJAY: Non mo pa finn bliye. Sak fwa to vinn kot mwa mo donn twa manze, bwar.

RAVIN: Personn pa pe dimann twa lasarite.

SANJAY: Poutan Samdi to ti soule ar mo rom.

RAVIN: To ti soul mwa pou anpes mwa fer mo travay.

SANJAY: Mo ti pez to nene pou fors twa bwar?

RAVIN: To ti abiz mo lamitie.

SANJAY: Bel-bel koze, abiz lamitie. … To kone to pa kapav reziste larak. Akoz samem to fam finn kit twa.

RAVIN: Pa met mo fam ladan.

SANJAY: Misie fane, aster li vinn tir laraz ar mwa.

RAVIN: Twa ki finn fane, tret.

(Li fons lor Sanjay ki evit li; li perdi lekilib, tonbe.)

SANJAY: (trap enn sez) To bouze, mo kraz to latet! To vinn dan mo lakaz, to lev lame lor mwa? Fout lekan!

RAVIN: Mo pou gagn twa. Pa zordi, pa dime mo pou gagn twa.

SANJAY: Deor! (Ravin sorti. Sanjay tir enn mouswar, souy so figir, zet mouswar la lor latab, alim enn sigaret, ouver bife, tir enn boutey wiski lokal, plen enn ver, lev li dan direksion so aktris prefere, bwar enn gorze) Eta! Vinn enn kou isi. …To pa’nn tande? (Devi rantre. Sanjay al tir so palto anba matla, tir so pake biye, poz lor latab.) To trouve komie kas mo ena. Mo pou aste enn larmwar aglas pou lakaz. To kontan? To trouve kouma mo bon! … Ki arive? To goungi? … Bon al tir mo manze! … To sourd? … To pa finn tande? Al tir mo manze!

DEVI: Non! … Al tir ou manze oumem.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.