BATER BIS-BATER TANBOUR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

He zanfan, zot rapel “Animal Farm”?
Dan nou lang “Baz Zanimo” ena sarm.
He zanfan zot rapel koson Squealer,
Oustad propagann, exper dan fer ler?
Dan nou lang, nou apel li Bay Tronpet,
Bater-bis, bater-tanbour, gardien fwet.

He zanfan, zot pa pou kwar ki isi,
Dan nou pei mirak manti-manti,
Realite li finn depas fixion:
Koson Squealer finn desid pran leson
Ar gran bater-bis, gran bater-tanbour
Lor seo baydoum par deryer lakour.

Koson Squealer pe aprann toulezour
Fer manti vinn vre, fer tou ‘kont’ vinn ‘pour’,
Pianter santi bon, ‘zame’ vinn ‘touzour’.
Lenvanter finn vinn vizion bidzeter;
Karne laboutik vinn ekonomik;
Deksi briyani vinn filozofi.

Mo gourrou dir mwa ler finn arive
Pou met Bay Tronpet dan godam mize.

11.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.