BANN SANTE MARRIAGE ENCOUNTER

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SANTE 1

ALDONZA

Kouma femel lisien mo ti ne dan lapli;
Mo mama san pitie kit mwa anplan ale.
Mo pa kone ki li apart laenn pou li.
Mo ti bizen ne lizie ferme.
Sans ti’ena mo papa! Zot dir mwa, zot dir mwa
Enn tifi gard zimaz so papa dan leker.
Kisannla mo papa? Ti’ena plis ki detrwa,
Plis ki enn reziman san erer.
Mo mem pa kapav dir si zot ti Morisien ou Marsien.
Zot finn mor dan lenor? Zot finn mor dan lesid? Mwa mo plen!

– Mo nob Madam …

Mwa Madam, mwa Madam! Me so latet pa bon!

Kouma femel lisien mo’nn grandi kot latrinn,
Bien-bien vit mo’nn karte lor lapay karo-kann.
Enn par enn pas ar mwa, verminn apre verminn
Fer mwa konn swadizan zwisans fam.
Mo viv kouma bebet. Mo done san panse
E mo viv san kone kifer mo ekziste.
Pou enn sou mo leve, pou enn kas mo large,
Pou trwa sou mo kapav vann mo nam.
Si ou pa’le kwar mwa, pey enn fiz e ou va gout mo restan.
Enn femel fasil net ki krwaze ar brigan degoutan …

– Doulsinea!

Al tir ou katarak e get mwa kouma vremem mo’ete.
Enn madam, nod madam li ena dinite.
Ayo Bondie Mama! Oumem pir, pli pir ki
Bann salte, bann verminn. Koz lesiel, paradi.
Anverite ou san pitie. Ale, trap mwa, bat mwa!
Mo prefer kout fwet ki tann zot zistwar.
Trap mwa, bat mwa, fer mo disan aroz later;
Aret ou badinaz, les mo viv mo dezespwar.
Mo ti ne kot latrinn, les mo retourne.
Me rann mwa enn servis, aret dir ki momem Doulsinea.
Get mwa bien, mo enn lakaz san baz;
Mo apel Aldonza, enn laryaz.

– Depi aster ziska toultan ou mo nod Madam, Doulsinea.

SANTE 2

TO PA AMENN FLER POU MWA ASTER

To nepli donn mwa fler
To nepli sant lamour
Aster mem ti parol pa tande
Kan nou zwenn toulede
Ler soley pe kouse
Mo rapel lontan
Kouma to kontan gate
Pa kontan separe
Aswar letan mars pous par pous
Kan li bon pou twa gate
To lavi li dous
Kan aswar to tourne pou
Tengn lalimier
E to pa amenn fler pou mwa aster

Nou lavi ti sitan normal
Koz-koze toultan
Seki ‘ti’ nepli konte aster
Li’nn fane lor sali
Taler pou balye li

Gate mo rapel bien seki to’nn montre mwa
Mo ti aprann riye
Ti aprann plore
Mo ti aprann kontan e
Aprann koz manti
To kwar mo pou reysi
Aprann dir ‘nou separe’
To pa amenn fler pou mwa aster

To kwar mo pou reysi
Aprann dir ‘nou separe’
To nepli bizen mwa
To nepli sant lamour
To pa amenn fler pou mwa aster

SANTE 3

DOULSINEA

Mo pe sipliy ou, fer zefor, sey rapel Segner
Ou ti get mo figir e ou ti rebatiz mwa, donn mwa enn lot nom:
DOULSINEA, DOULSINEA. Li zoli, bien dous, bien bon, DOULSINEA.
Rann mwa vit mo rev! Ayo! Refer mwa vinn
DOULSINEA, DOULSINEA, DOULSINEA, DOULSINEA.
Redonn mwa leker ek lespri DOULSINEA
Rann mwa lamour ek laglwar; degaze rann mwa grander
DOULSINEA, DOULSINEA.
Me li bien posib, posib tousala pa ti enn rev!
Ou ti pe koz rev, ou ti pe koz MISION! MISION?
Bann mo, dir mwa bann mo.
Reve, rev enn rev enposib, samem ou ti dir mwa.
Sarye sagren separasion, ou pa rapel ou parol!
Les lafiev lamour bril nou … fer zefor pou rapel sa!
Al kot personn pa ale.
Les lamour desir nou leker. Wi!
Les lamour grandi, depas kad. Wi!
Sey chombo sa zetwal lwenten fran-fran san get divan-deryer.
Mersi Monsegner!
Ayo Prenses, azenou divan mwa?
Segner, ou bien tro feb.
Tro feb?
Ki ete maladi, ki ete enn blesir pou lekor enn sevalie eran?
Sak fwa li tonbe, ala li releve. Tansion-tansion fay zans! SANCHO
WI!
Mo lepe, mo larmir!
Ekout mwa pov lemonn, lemonn ensiportab! Ayaya, to finn tom anba net.
Yer tousel, zordi trwa. SANCHO, DOULSINEA …
Ekout mwa, enn sevalie chalenj twa.
Wi mwa sa! DON QUIXOTTE, Segner Domenn Mancha, ki toultan pou travay pou loner.
Mo loner li atrwa.
Don Quichotte vayan dan lelan listwar … Segner!
Patron!
Bliye sime listwar, seki bizen se laglwar …

SANTE 4

AKOZ TO LAMOUR

Pou tou letan to finn tini mwa
laverite to finn montre mwa
Pou tou boner ki to’nn amene
Pou tou erer ki to’nn korize
Pou sak rev ki to finn fer vre
Pou tou lamour ki to’nn donn mwa
Mersi, mersi Oh mo gran gate
Tomem ki finn tini mwa
Pa les mwa tonbe
Twa ki’nn gid mwa dan tourman
Dan koutvan

To mo lafors kan mo ti feb
Mo lavwa kan parol tom red
Mo lizie kan mo ti aveg
Mo lespwar kan desten bien meg
To ti lev mwa pou trap lesiel
Donn mwa lafwa ar to lafwa
Mo ete seki mo ete
Akoz to lamour

Ar to lezel mo’nn anvole
Ar to lafwa mo’nn trouv Bondie
Kan lalanp ti tengn to ti alim li
To ti dir mwa zetwal pa lwen
Akote twa mo ti vinn gran
Ar to lamour mo ti’enn zean
Gran mersi pou sak zour to’nn donn mwa
Pa kwar mo enn gran koko
Me mo konn enn zafer vre
Mo lavi beni kan to kontan mwa

To mo lafors kan mo ti feb
Mo lavwa kan parol tom red
Mo lizie kan mo ti aveg
Mo lespwar kan desten bien meg
To ti lev mwa pou trap lesiel
Donn mwa lafwa ar to lafwa
Mo ete seki mo ete
Akoz to lamour

To ti toultan la pou mwa
Enn labriz dou ki sarye mwa
Enn lalimier dan fernwar ki alim mo lamour
Tomem mo enspirasion
Laverite ki touf mansonz
Mo lavi li konfortab akoz to la

To mo lafors kan mo ti feb
Mo lavwa kan parol tom red
Mo lizie kan mo ti aveg
Mo lespwar kan desten bien meg
To ti lev mwa pou trap lesiel
Donn mwa lafwa ar to lafwa
Mo ete seki mo ete
Akoz to lamour

SANTE 5

SI DIME ARET VINI

Parfwa tar aswar
Olie dormi mo vey so somey
Rev douser sarye li

Mo tengn tou lalimier, mo res tousel dan nwar
Enn panse flit mo lespri
E si dime mo soley pa leve, li pou kone
Mo lamour pou li ki lour dan leker?

Si dime aret vini li pou konpran mo santiman?
Eski mo ti fer zefor montre li toulezour ki limem mo sel lamour?
E si mwa mo’nn ariv dan bit e li tousel bizen fer fas
Eski lamour ki mo finn donn li pou tini ziska nou rezwenn
Si dime aret vini?

Yer ler mo ti perdi lamour
Mo koko pa ti konn mo profon.
Zordi remor pens mo nam
Ki zame mo ti dir li mo vre santiman.
Akoz sa mo finn fer enn serman
Toulezour pou dir li mo gran lamour.
Fale pa fer mem erer rerant piktet dan maler
Pa konn ouver leker.
Ah, si dime aret vini li pou konpran mo santiman?

Eski mo ti fer zefor montre li toulezour ki limem mo sel lamour?
E si mwa mo’nn ariv dan bit e li tousel bizen fer fas
Eski lamour ki mo finn donn li pou tini ziska nou rezwenn
Si dime aret vini?

Ale al dir to bieneme
Dir li ki to panse, si dime aret vini.

SANTE 6

REV ENN REV INPOSIB

Reve, rev enn rev enposib,
Sarye sagren separasion,
Les lafiev lamour bril nou,
Al kot personn pa ale;
Les lamour desir nou leker
Les lamour grandi, depas kad;
Sey chombo sa zetwal lwenten
Fran-fran san get divan-deryer.
Sa mo mision, swiv mo zetwal,
San ki get depans ou kalkil letan
Ousa konsekans tris;
Kontinie avanse san tike, san plengne;
Sakrifie tou pou enn zoli mo dou.
Pa sir mo pou vinn sa ero la.
Mo leker pou dan lazwa
E lavil pou nway dan lalimier ble parski enn pov jab
Pe brile avan ki tou brile
Pe brile ar laflam depas kad
Pou chombo, mem si misk desire,
Pou chombo sa zetwal lwenten la.

SANTE 7

TO RANPLI MO LAVI

To ranpli mo lavi
Kouma ler dan mo poumon
Kouma soley dan lesiel
Kouma lapli an Mars
Kouma rafal enn siklonn
Kouma ble lamer kalm
To ranpli mo lavi
Vinn ranpli mo nam

Les mo kontan twa
Les mo donn twa mo lamour
Les mo ploz dan to lazwa
Mor dan to lebra
La toultan koste ar twa
Nou res ansam pou touzour
Les mo kontan twa
Ankor kontan twa
Hmmm …

Les mo donn twa mo lamour
Les mo kontan twa
Ankor kontan twa

To ranpli mo lavi …

SANTE 8

PA EKZISTE ENN LOT KI TWA

Ena nouvo later
Apel later promiz;
Mo pou laba enn zour si to trap mo lame;
Res la toultan koste ar mwa
Ariv seki ariv;
Mo kone pa ekziste enn lot ki twa.

Sakenn dan nou ena so prop sakenn zot dir
E twa to mo sakenn ziska leternite.
Mo kapav fer letour lemonn ziska mo dernie zour
Me mo kone pa ekziste enn lot ki twa.

Sime la li bien long, res ar mwa baba;
Si mo travers siklonn vinn gid mo pa, gid mo pa.
Mem si zot donn mwa trezor mo fortinn pou san valer;
Mo kapav perdi tou dime san pran okenn traka
Me si to lamour kit mwa, gate tou devire.
Mo kone pa ekziste enn lot ki twa.

SANTE 9

KOT TWA TO ALE

Kot twa to ale mo pou’le
Kot twa to al viv mo pou al viv
To dimoun pou vinn mo dimoun
To Bondie pou vinn mo Bondie.

Kot twa to pou mor mo pou mor
E mo tom pou la koste kot twa
Pou toultan nou pou res enn ar lot
Lamour se kado Lavi finn donn nou.

Les mo dir zot tou detrwa ti parol,
Zot ki finn vinn eleman enportan mo desten,
Kouler, form ek epeser ki zot finn vers dan mo lavi
Finn vinn enn sante
Ki zame mo pa pou’aret sante.

Ena enn lenerzi dan nou
Ki amenn nouvo
Kan nou sime ek sime lezot krwaze;
Nou bizen prezan pou permet nouvo ne.

Kan finn ler pou sakenn so soley al kouse
Nou posesion ek nou sikse
Pa pou ena bel-bel valer.

Me nou lamour partaze
Ar ki nou’nn pran kont lezot
Pou koz ar enn gran lafors
Lor sa gran kado la
Ki nou lavi finn donn nou

Kot twa to ale mo pou’le
Kot twa to al viv mo pou al viv
To dimoun pou vinn mo dimoun
To Bondie pou vinn mo Bondie.

Kot twa to pou mor mo pou mor
E mo tom pou la koste kot twa
Pou toultan nou pou res enn ar lot
Lamour se kado Lavi finn donn nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.