BANN GRAN ‘P’ MORISIEN

Paran pe refiz konn laverite:
Imigran vant vid kras lor so mama
Parski li prefer rasinn enkoni
Lot kote dilo – fos idantite.
Li pa’le zanfan koz prop so prop lang;
Manz prop nouritir sort dan so later.
Seki dideor, sa ki’ena valer.
Ki bizen fer pou ouver lizie tang?

Profeser refiz rekonet esek:
Si zanfan konn lir, ekrir ek konte
Kont lafendimwa pa pou balanse.
Akoz ‘no’ leson, dalo pou koul sek.
Li pa’le zanfan koz prop so prop lang;
Manz prop nouritir sort dan so later.
Seki dideor, sa ki’ena valer.
Ki bizen fer pou ouver lizie tang?

Pret, imam, panndit, pousari, oja
Ki nek resite kouma peroke
Pa’le perdi fas si zanfan kone
Tou sekre Bondie ki dan liv sakre.
Li pa’le zanfan koz prop so prop lang;
Manz prop nouritir sort dan so later.
Seki dideor, sa ki’ena valer.
Ki bizen fer pou ouver lizie tang?

Politisien pa ole elekter
Ki kapav lir bien bann nom lor bilten.
Bez dan douniya! Tou bann pie banann
Pou perdi kosion dan sak eleksion.
Li pa’le zanfan koz prop so prop lang;
Manz prop nouritir sort dan so later.
Seki dideor, sa ki’ena valer.
Ki bizen fer pou ouver lizie tang?


17.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.